Patriarchal Monthly Bulletin
2001

Retour

Φεβρουάριος 2001

Φεβρουάριος 2001

Αναχώρησις της Α. Θ. Παναγιότητος

     Την Δευτέραν, 26ην τ. μ. η Α. Θ.  Παναγιότης, ο Πατριάρχης ανεχώρησε δι' ειδικής πτήσεως εις Salzburg της Αυστρίας προς ολιγοήμερον ανάπαυσιν και περισυλλογήν, προτιθέμενος να επανέλθη εις την έδραν Αυτού το προσεχές Σάββατον, 3ην Μαρτίου.

   

    Η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη την 24ην τ. μ. :

     Την Εξοχ. κ. Benita Ferrero-Waldner, Υπουργόν των Εξωτερικών της Αυστρίας, μετ' άλλων υπηρεσιακών παραγόντων,

    Τοις ως άνω απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

     Τον Εξοχ. κ. Παναγιώτην Φασούλαν, Βουλευτήν Πειραιώς.

     Τον Εξοχ. κ. Γεώργιον Ντόλιον, Νομάρχην Έβρου, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού.

     35μελή όμιλον προσκυνητών εκ του Δικηγορικού Συλόγου Πειραιώς, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Γεωργίου Αποστολίδου, Αντιπροέδρου αυτού.

     130μελή όμιλον προσκυνητών εκ του Συλλόγου Φαρμακοποιών Δράμας.

   

    Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη την 20ην τ. μ.:

    Την Ιεραρχίαν και την Επιτροπήν Αναθεωρήσεως του Συντάγματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, υπό την ηγεσίαν του Σεβ. Αρχιεπισκόπου αυτής κ. Δημητρίου. Ο Πατριάρχης απηύθυνε προσλαλιάν προς τους εξ Αμερικής επισκέπτας Αυτού, εκ μέρους των οποίων απήντησεν ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος κ. Δημήτριος, εν συνεχεία δε ούτοι ήρχισαν την συνεργασίαν αυτών μετά της αντιστοίχου Επιτροπής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπό την προεδρίαν του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Εφέσου κ. Χρυσοστόμου.

   

    Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας της Παρασκευής, 16ης τ.μ. συνοδευόμενος υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κ. Μακαρίου, μετέβη εις την Ιεράν Μονήν της Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, ένθα ανέγνω Τρισάγιον ενώπιον του τάφου του αοιδίμου προκατόχου Αυτού Πατριάρχου Δημητρίου, δεηθείς υπέρ αναπαύσεως της μακαρίας αυτού ψυχής.

   

    Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη:

    Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Εφέσου κ. Χρυσόστομον, επανακάμψαντα εκ του εις το εξωτερικόν ταξιδίου αυτού, υπαντηθέντα εξ ονόματος Αυτού, υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

    Τον Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης και Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ηγούμενον της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων και Ομότιμον Καθηγητήν της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

    Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Ρηγίου κ. Εμμανουήλ, εκ Βελγίου.

    Τον Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Επίσκοπον κ. Dr Josep Homeyer, Πρόεδρον της Επιτροπής των Επισκοπικών Συνελεύσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητος (COMECE), μετά των Οσιολ. ΡΚαθολικών Πρεσβυτέρων κ.κ. Νοel Treanor, Γενικού Γραμματέως της ως άνω Επιτροπής, και Nikolaus Wyrwoll, ως και του Εντιμ. κ. Dr Matthias Woiwode, Γραμματέως αυτού, εκ Γερμανίας.

   

     Η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη ιερά Μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Φωτίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Ομολογητού, ανιδρυτού της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, εχοροστάτησεν εν αυτή κατά τον Εσπερινόν της παραμονής, Δευτέρας, 5ης Φεβρουαρίου, και εις την Θείαν Λειτουργίαν της επομένης, 6ης ιδίου.

     Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τω Συνοδικώ της Ιεράς Μονής ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Απόστολος, Ηγούμενος αυτής, και ο Πατριάρχης.

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΜΕ ΝΙΚΑΙΑΝ ΒΙΘΥΝΙΑΣ

     Η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το Σάββατον, 3ην Φεβρουαρίου, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπόλιτου Σελευκείας κ. Κυρίλλου, μετέβη εις Νίκαιαν της Βιθυνίας (İznik), ένθα εγένετο η αδελφοποίησις αυτής μετά της Νικαίας Λαρίσης, παρουσία των τοπικών Αρχών. Κατά την τελετήν υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου ο Πατριάρχης ωμίλησεν επικαίρως και εν συνεχεία εφύτευσεν εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου ελαίαν ως σύμβολον ειρήνης και φιλίας εν τω κήπω της Αγίας Σοφίας Νικαίας.

 

    Η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:

    Την 2αν Φεβρουαρίου τον Εντιμ. κ. Dr. Ivan Sveda, Γενικόν Πρόξενον της Σλοβακίας ενταύθα, μετά του Εντιμ. κ. Mikulas Klimcak, Καλλιτέχνου, και της Ευγεν. κ. Gabriella Akdeniz, Στελέχους του ενταύθα Γενικού Προξενείου της χώρας ταύτης.

    Τον Εντιμ. κ. Ρίζον Κομίτσαν, Δήμαρχον Νικαίας Λαρίσης, μετά συνεργατών αυτού και άλλων παραγόντων εξ αυτής, οι οποίοι ήλθον  δια την τελετήν αδελφοποιήσεως της πόλεως αυτών μετά της Νικαίας της Βιθυνίας.

    Την 1ην Φεβρουαρίου τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Αχαΐας κ. Αθανάσιον, Διευθυντήν του Γραφείου της Εκκλησίας της Ελλάδος, παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσει, εκ Βρυξελλών.