Patriarchal Monthly Bulletin 2015

Φεβρουάριος 2015

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς  Παρασκευῆς, 27ης Φεβρουαρίου, καί
β) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Α´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, καθ᾿ ἥν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος. Ἐν τῷ τέλει τῆς Ἀκολουθίας ὡμίλησεν ἡ Α. Σεβασμιότης πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς, ἐλθόντας ἐκ Θεσσαλονίκης, Καβάλας καί Ξάνθης.

Ἡ Α. Σεβασμιότης ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Γέροντα Νικαίας κ. Κωνσταντῖνον, Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν καί Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 2ου Γενικοῦ Λυκείου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Carmine Donnici καί τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Τεκεντέν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας, ἐντεῦθεν.   

Ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, τήν Πέμπτην, 26ην Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Θεοκλήτου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μετρῶν καί Ἀθύρων κυροῦ Θεοκλήτου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:

α) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 23ης Φεβρουαρίου, καί τῆς Καθαρᾶς Τρίτης, 24ης ἰδίου, καί
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τῆς Καθαρᾶς Τρίτης ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, καί τῆς ἑπομένης, Καθαρᾶς Τετάρτης, 25ης τ.μ. .   

Ἡ Α. Σεβασμιότης ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, Μύρων κ. Χρυσόστομον, Σασίμων κ. Γεννάδιον, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμον καί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μ. Τεσσαρακοστῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πανάρετον Ψαραύτην, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Vera Gilbert, Svetlana Taftal καί Lina Kılıç, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σωτήριον Μποῦρον, Οἰκονομικόν Σύμβουλον τοῦ Δήμου Εὐκαρπίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κωνσταντίας, Νοσηλευτρίας ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «ΑΧΕΠΑ».
Τόν Ἐλλογ. κ. Παναγιώτην Γιαννούδην, Καθηγητήν Ὀρθοπεδικῆς-Τραυματολόγον ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Leeds Ἀγγλίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλευθερίας, Ἐπιτίμου Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ ὡς ἄνω πόλει.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Αἰκατερίναν Στάνιτς καί Ἑλένην Σιμιτσίογλου, ἐκ τοῦ Δ. Σ. τῆς Παιδοπόλεως καί Στέγης ἐργαζομένων Νεανίδων Πρώτης.

Ἡ Α. Σεβασμιότης ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ.  Sheikh Fahad Salim S. N. Alsabah, Γεν. Προξένου τοῦ Κουβέϊτ ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, ἐν τῷ ἐν Harbiye ξενοδοχείῳ «Hilton»,  τήν Τρίτην, 24ην Φεβρουαρίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πρεσβυτέρου Ἀντωνίου Γιουβανοπούλου, ἐφησυχάζοντος Κληρικοῦ τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης, τήν Τετάρτην, 25ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 21ης Φεβρουαρίου,
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 22ας ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου  κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Κατηχητήριος Λόγος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καθώς καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καί
γ) τόν Α´ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, αὐθημερόν, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῶν Πατριαρχείων, ὡς καί οἱ ἐκκλησιασθέντες προσκυνηταί, ἠσπάσθησαν τήν Δεξιάν Αὐτοῦ πρός ἐκζήτησιν συγχωρήσεως, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ ΕΡ.Θ.Ο. ὑπό τῆς Ἀδελφότητος Κρωμναίων Καλαμαριᾶς διοργανωθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ μουσικοχορευτικοῦ δρωμένου «Κρώμνη πατρίδα μου».

Ἡ Α. Σεβασμιότης ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, ἐπανακάμψαντα ἐκ τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν ταξιδίου αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονα Βίγκαν, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν. 
Ὅμιλον ἐκ τῆς Ἀδελφότητος Κρωμναίων Καλαμαριᾶς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Θωμαΐδος Κιζιρίδου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Π. Κοκκινάκην, μεταπτυχιακόν φοιτητήν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Καραμανλῆν, ἐκ Χάλκης.
Τούς Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ρακτιβάν, Φυσικόν, καί κ. Χρῆστον Χαρίσην, Χημικόν Μηχανικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Zerrin Hotoğlu, Διευθύντριαν τοῦ ἐν Βαλατᾷ ὑποκαταστήματος τῆς «AKBANK», μετά τῆς Εὐγεν. κ. İnci Bayram, συνεργάτιδος αὐτῆς. 

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 19ης Φεβρουαρίου, ἡ Α. Σεβασμιότης ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος μετέβη εἰς τήν ἐν Σταυροδρομίῳ αἴθουσαν ἐκδηλώσεων «Cezayir» καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν λῆξιν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ προγράμματος «Μειονοτικοί πολίτες - Ἰσότιμοι πολίτες».
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ:
α) τό Σάββατον τῶν Ψυχῶν, 14ην Φεβρουαρίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἀναγνώσας ἐν τῷ τέλει τό εἰθισμένον Τρισάγιον καί τά ὀνόματα τῶν ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα, καί
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἀπόκρεω, 15ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Γουΐνιπεγκ κ. Γεώργιον, Ὑπεύθυνον διά τάς ἐν Καναδᾶ Οὐκρανικάς Παροικίας, μετά τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Ἔντμοντον κ. Ἱλαρίωνος καί Κρατείας κ. Ἀνδρέου, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Victor Lacusta καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Vasily Balan, Peter Kondra, Danylo Bilak, Peter Bayrachny καί Alex Ochrym.
Τόν Πανοσιολ. Δευτερεύοντα κ. Θεόδωρον, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα στήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Κυριακόν Λουκάκην, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Janseit Tüymebayev, Πρέσβυν τοῦ Καζακστάν ἐν Ἀγκύρᾳ, τόν Ἐντιμ. κ. Yerkebulan Sapiyev, Γεν. Πρόξενον ἐνταῦθα, καί τόν Ἐντιμ. κ. Maksat Utenov, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ πρόσκλησιν τοῦ Προέδρου τῆς Χώρας αὐτῶν Ἐξοχ. κ. Nursultan Nazarbayev ὅπως μετάσχῃ εἰς Διαθρησκειακόν Συνέδριον ἐν Astana.
Τόν Ἐντιμ. κ. Toros Alcan, νέον ἐκπρόσωπον τῶν ἐν Τουρκίᾳ  Μειονοτικῶν Βακουφίων παρά τῷ Συμβουλίῳ τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Βακουφίων, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Muteber Yılmazcan, συνεργάτιδος αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Yeşil, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος Συγγραφέων καί Δημοσιογράφων Τουρκίας, μετά τῶν ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. κ. Kudret Altındağ καί Erkan Tufa Aytav. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Goran Trpchevski, Θεολόγον, ἐκ Σκοπίων.
Ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Σωματείου «Παναγία Σουμελᾶ» Θέρμης Θεσσαλονίκης καί τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Νέας Μεσημβρίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαράλαμπον Ταρίναν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Φελίξ Ἀγραφιώτην, Φιλόλογον ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἀντωνίας Γιακουμάκη, μητρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεγάρων καί Σαλαμῖνος κ. Κωνσταντίνου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Αἰκατερίνης Πετραλώνων, τό Σάββατον, 14ην Φεβρουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν κατά τάς χειροτονίας τῶν Ἀρμενίων ἱερέων κ. Artum Damadyan καί κ. Aram Beskisizyan, τελεσθείσας ἐν τῷ ἐν Φερίκιοϊ ναῷ «Surp Vartanants»,  τήν Πέμπτην, 12ην ἰδίου.
Αὐθημερόν, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τοῦ Συνδέσμου ἀποφοίτων Ζωγραφείου διοργανωθεῖσαν ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν εἰσδοχῆς εἰς αὐτόν τῶν ἀποφοίτων τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2013-2014, καθ᾿ ἥν ἐτιμήθη ὁ ἑορτάσας τό ἰωβηλαῖον του Ἐλλογ. κ. Ἀντώνιος Σ. Παριζιάνος, Καθηγητής-Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, κατά τήν ἔναρξιν τοῦ φεστιβάλ Χορῳδιῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, πραγματοποιηθεῖσαν ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τήν Παρασκευήν, 13ην τ.μ. .
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ τῆς Μονῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων  κ. Ἰακώβου, τήν Παρασκευήν, 6ην Φεβρουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τήν ἔναρξιν τοῦ φεστιβάλ «Mardin Tanıtım Günleri», ἐν Feshane, τήν Πέμπτην, 5ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Μουσείου Πέραν διοργανωθείσης ἐκθέσεως «Life is Short, Art Long», τήν Τρίτην, 10ην τ.μ..
 
*  *  *
 
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΣΜΥΡΝΗΝ

Τήν Πέμπτην, 5ην Φεβρουαρίου 2015, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν, ἤτοι τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Σικάγου κ. Ἰακώβου, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, Τορόντο κ. Σωτηρίου, Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Μητροπολιτῶν Σύμης κ. Χρυσοστόμου, Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, καί Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, καί κ. Πέτρου Μπαζγκάρλο, Γραμματέως τῶν Πατριαρχείων, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Σμύρνην, προσκληθείς εὐγενῶς ὑπό τῆς ἐκεῖ Ὀρθοδόξου Κοινότητος, τῶν Δημοτικῶν Ἀρχῶν, τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς πόλεως καί τοῦ ὑπ᾿ αὐτό Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου Σμύρνης.

Ἀφιχθείς εἰς τήν «Ἰωνικήν πρωτεύουσαν» ὁ Πατριάρχης ὑπηντήθη εἰς τήν αἴθουσαν ἐπισήμων τοῦ Ἀερολιμένος διά θερμῶν ἐκδηλώσεων ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κυρίλλου Συκῆ, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου Σμύρνης, συσσώμου τῆς ὑπό τήν Εὐγεν. κυρίαν Θεοδώραν Χατζούδη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Φωτεινῆς, τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Τσακίρη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Κορωνείας κ. Παντελεήμονος, Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Ἔγρας κ. Ἱερωνύμου, Ἱεράρχου τῆς κατά Σερβίαν Ἐκκλησίας, ἐκπροσώπου τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σμύρνης, ἐκπροσώπων τοῦ Μητροπολιτικοῦ Δημάρχου Σμύρνης καί τῶν Δημάρχων Konak καί Bornova, ἐπιχειρηματιῶν καί μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, ἀκολούθως δέ μετέβη εἰς τό ξενοδοχεῖον Hilton, ἔνθα κατέλυσε.

Τήν ἑπομένην, 6ην Φεβρουαρίου, ἡμέραν τῆς ἐτησίας μνήμης τοῦ Ἁγίου Βουκόλου, πρώτου Ἐπισκόπου Σμύρνης, προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ ὁποία ἐτελέσθη ἐν ἀτμοσφαίρᾳ συγκινησιακῆς ἐξάρσεως ἐν τῷ ἐπ᾿ ὀνόματι αὐτοῦ τιμωμένῳ Ναῷ, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Σικάγου, Κρήτης, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου καί τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Κορωνείας, καί ηὐλόγησεν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τούς ἐν Σμύρνῃ Ὀρθοδόξους πιστούς. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ ἀνωτέρω Συνοδικοί Ἀρχιερεῖς, ὁ Ρωμαιοκαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος Σμύρνης Σεβ. κ. Ruggero Franceschini, μετά κληρικῶν αὐτοῦ, ὁ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης,  συνοδευόμενος ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κυρίας Φοίβης, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Aziz Kocaoğlu, Μητροπολιτικός Δήμαρχος Σμύρνης, καί Ekrem Demirtaş, Πρόεδρος τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου, ἡ Εὐγεν. κυρία Sema Pekdaş, Δήμαρχος Konak καί πλῆθος πιστῶν, γηγενῶν, ἐκ τῆς Πόλεως καί τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὑπερπληρωσάντων ἀπό ἐνωρίς τόν πρότριτα ἀνακαινισθέντα ὑπό τοῦ Μητροπολιτικοῦ Δήμου Ναόν καί τόν αὔλειον χῶρον αὐτοῦ.

Κατά τό πέρας τῆς Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ ἱερατικῶς προϊστάμενος Σμύρνης, ὅστις προσέφερεν εἰς τόν Πατριάρχην, ὁμοῦ μετά τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἀπό κοινοῦ ἐκ μέρους τῶν δύο ἀδελφῶν τοπικῶν ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων, ἀρχιερατικόν ἐγκόλπιον, φέρον ἐγχάρακτον τήν μορφήν τοῦ Ἁγίου Βουκόλου, ἡ Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Πέτρος Μελιδόνης, συλλειτουργήσας κληρικός, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικαίας, ἐκ προσώπου τῆς Ἑνώσεως Σμυρναίων, καί ἐν κατακλεῖδι ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀπευθυνόμενος ἑλληνιστί καί τουρκιστί εἰς τό πυκνόν ἐκκλησίασμα, τούς ἐπισήμους ἐπισκέπτας καί τούς καλύψαντας μετά ζωηροῦ ἐνδιαφέροντος τό ἱστορικόν τοῦτο γεγονός ἐκπροσώπους πολλῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως, ἐξῇρε τό γεγονός τῆς εὐχαριστιακῆς συναντήσεως τῆς στρατευομένης καί τῆς θριαμβευούσης Ἐκκλησίας Σμύρνης ἐν Πατριαρχικῇ Θείᾳ Λειτουργίᾳ μετά πολλάς δεκαετίας, ὑπογραμμίσας τήν σημασίαν τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως ἀνθρώπων καί λαῶν διαφορετικῆς θρησκευτικῆς πίστεως καί τήν ἀνάγκην ἀπολύτου καί ἀνεπιφυλάκτου ἐμπιστοσύνης εἰς τήν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία, ὡς ἐτόνισε, «χαρίζει τήν εἰρήνην εἰς τάς διανοίας καί τήν ψυχήν ἡμῶν καί διανοίγει διαρκῶς νέας δυνατότητας καί προοπτικάς εἰς τήν ζωήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας».

Ἀκολούθως, οἱ Ἱεράρχαι, οἱ ἄρχοντες καί ὁ λαός ἐξῆλθον ἐν λιτανείᾳ εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ Ναοῦ, ἔνθα ὁ Πατριάρχης, ἐπικουρούμενος ὑπό τῶν Δημάρχων Θεσσαλονίκης καί Σμύρνης, τῶν εἰρημένων διπλωματικῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου, ἐφύτευσεν μυρσίνην ἐν τῷ χώρῳ ἔνθα ἐτάφη τό πρῶτον ὑπό τῶν Χριστιανῶν τῆς Σμύρνης τό χαριτόβρυτον λείψανον τοῦ μαρτυρήσαντος, ἕνεκα τῆς χριστιανικῆς πίστεώς του, Ποιμενάρχου αὐτῶν, Ἁγίου Βουκόλου. Μετά τήν διανομήν τοῦ ἀντιδώρου καί τήν ἀκρόασιν τῆς ἑρμηνείας ἐνίων ᾀσμάτων ἐντέχνου ἑλληνικῆς μουσικῆς, διοργανωθείσης ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ ὑπό τῆς ὑπό τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κυριακοῦ χορῳδίας τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης «ΑΡΜΟΝΙΑ», ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό παρατεθέν ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Hilton ἐπίσημον γεῦμα.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν, Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου καί ἱερατικῶς Προϊσταμένου Σμύρνης, ἐπραγματοποίησεν ἐθιμοτυπικάς ἐπισκέψεις εἰς τήν Νομαρχίαν καί τόν Μητροπολιτικόν Δῆμον Σμύρνης, γενόμενος λίαν προφρόνως δεκτός ὑπό τοῦ Νομάρχου Ἐξοχ. κ. Mustafa Toprak, καί τοῦ Δημάρχου Ἐντιμ. κ. Aziz Kocaoğlu. Ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασεν εἰς ἀμφοτέρους τούς Ἄρχοντας θερμάς εὐχαριστίας διά τήν χορηγηθεῖσαν ἄδειαν τελέσεως τῆς Θείας Λειτουργίας καί τήν ἐμπράκτως παρεχομένην ἀσφάλειαν καί ὑποστήριξιν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Κοινότητα Σμύρνης.

Τό ἑσπέρας μετέβη εἰς τήν ἕδραν τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Σμύρνης, εἰς τό κεντρικόν ἀμφιθέατρον τοῦ ὁποίου ἐκήρυξε, μετά σύντομον εἰσαγωγικόν χαιρετισμόν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου Συκῆ, τήν ἔναρξιν Ἁγιολογικοῦ Συνεδρίου, ὁμιλήσας ἑλληνιστί καί τουρκιστί περί τῶν ἐν Σμύρνῃ Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἀντιφώνησεν ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐπιμελητηρίου, ὅστις ἐξῇρε τήν ἀνάγκην τῆς ὑποστηρίξεως πάσης πρωτοβουλίας προαγούσης τήν ἀλληλογνωριμίαν, τήν φιλίαν καί τήν συνεργασίαν μεταξύ τῶν λαῶν Ἑλλάδος καί Τουρκίας. Εἰς τήν πρώτην συνεδρίαν σύντομον χαιρετισμόν ἀπηύθυνεν ὁ Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ἐνῷ ἐπιστημονικάς εἰσηγήσεις ἐπί τῶν θεμάτων: «Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία καί Ἐκκλησία Σμύρνης» καί «Πρωτοχριστιανική Ἐκκλησία Σμύρνης: Ἐπίσκοποι, Ναοί, Ἅγιοι» ἐπαρουσίασαν ἀντιστοίχως ὁ Ἐντιμολ. Καθηγητής Ἄρχων Μ. Ἱερομνήμων τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. κ. Ἀριστείδης Πανώτης καί ὁ Ἐλλογιμ. κ. İlhan Pınar, διακεκριμένος συγγραφεύς καί μελετητής τῆς ἱστορίας τῆς Σμύρνης.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης, τά μέλη τῆς τιμίας συνοδείας Αὐτοῦ καί πάντες οἱ μετέχοντες τοῦ Συνεδρίου μετέβησαν εἰς τό ξενοδοχεῖον «Swissôtel», εἰς τό ὁποῖον παρετέθη ὑπό τοῦ ἐν Σμύρνῃ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος δεῖπνον πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου καί τῶν συνοδευόντων Αὐτόν Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν, τῇ συμμετοχῇ ἐκπροσώπων Πολιτιστικῶν Συλλόγων ἑλκόντων τήν καταγωγήν αὐτῶν ἐκ τῆς Ἰωνικῆς γῆς, ἐνῷ τήν ἐκδήλωσιν ἐπλαισίωσαν τριμελές μουσικόν σχῆμα ἑλληνοτουρκικῆς παραδοσιακῆς μουσικῆς καί ἡ προαναφερθεῖσα Χορῳδία τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Τήν ἑπομένην, Σάββατον, 7ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς, ὁμοῦ μετά τῆς Τιμίας Συνοδείας Αὐτοῦ, τό ἐν Σμύρνῃ Γενικόν Προξενεῖον τῆς Ἑλλάδος, ὑπαντηθείς ἐγκαρδίως ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Τσακίρη, τῆς συζύγου αὐτοῦ καί τοῦ Προξενικοῦ προσωπικοῦ, πρός οὕς ἐπεδαψίλευσε τάς πατρικάς καί Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας, ηὐχαρίστησεν ἰδιαιτέρως τόν οἰκοδεσπότην διά τήν ἐμπράκτως ἐκδηλουμένην ὑποστήριξιν αὐτοῦ εἰς τό ἔργον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Φωτεινῆς καί τοῦ ἱερατικῶς Προϊσταμένου αὐτοῦ, καί συνεχάρη αὐτόν θερμῶς διά τήν προσφάτως γενομένην ἐπαξίαν προαγωγήν του εἰς τόν βαθμόν τοῦ Πρέσβεως.

Τό πρόγραμμα τῆς ἡμέρας ἐσυνεχίσθη ἐν τῷ κεντρικῷ ἀμφιθεάτρῳ τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς πόλεως, ἔνθα ἐπραγματοποιήθησαν αἱ πρωϊναί συνεδρίαι τοῦ Ἁγιολογικοῦ Συνεδρίου, εἰς ἅς προήδρευσαν οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης καί Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος, ἀνεπτύχθησαν δέ ἐπιστημονικαί εἰσηγήσεις ἐπί τῶν θεμάτων: «Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος καί Ἐκκλησία Σμύρνης», «Ἅγιος Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας καί Ἐκκλησία Σμύρνης», «Μαρτύριον καί μαρτυρία πίστεως κατά τόν Ἅγιον Εἰρηναῖον Ἐπίσκοπον Λουγδούνων», «Ἅγιος Πιόνιος», «Ἁγία Εἰρήνη ἡ Μεγαλομάρτυς» καί «Ὑμνολογία τῶν ἐν Σμύρνῃ καί Ἰωνίᾳ Ἁγίων».

Τό ἐπακολουθῆσαν ἄριστον, παρατεθέν ὑπό τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου, ηὐλόγησεν ὁ Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος ηὐχαρίστησε διά θερμῶν λόγων τόν κ. Πρόεδρον διά τήν παρασχεθεῖσαν φιλοξενίαν εἰς τό Α’ Ἁγιολογικόν Συνέδριον. Ἡ κατακλείς αὐτοῦ ἐπραγματοποιήθη ἀργότερον διά τῆς παρουσιάσεως ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ κ. Δημητρίου Γόνη εἰσηγήσεως ἐπί τοῦ θέματος: «Ἐκκλησία Σμύρνης καί Ἅγιοι αὐτῆς κατά τούς πρώτους αἰῶνας», τῆς ἀναγνώσεως τῶν πορισμάτων τοῦ Συνεδρίου καί τῆς ἀπό στήθους καταληκτηρίου ὁμιλίας τοῦ Πατριάρχου, ὁ Ὁποῖος ἀνέπεμψε δόξαν τῷ πανοικτίρμονι Θεῷ, «Οὗτινος τό ἔλεος καί ἡ πρόνοια μαλακώνουν τάς καρδίας τῶν ἀνθρώπων καί κρημνίζουν τείχη» ὡς εἶπε χαρακτηριστικῶς, «ἐχάρισαν δέ τήν δυνατότητα ἐμπειρικῆς βιώσεως ἐν Σμύρνῃ ἀδιανοήτων καί ἀσυλλήπτων πρό δεκαετιῶν συγκινητικῶν ἐμπειριῶν», ἐπεχείρησε σύντομον ἀναδρομήν εἰς τάς καταβληθείσας κατά τήν διάρκειαν τῶν τελευταίων εἴκοσιν ἐτῶν προσπαθείας διά τήν ἀναβίωσιν τῶν ἐν σιωπῇ Ναῶν καί σεβασμάτων τοῦ Γένους ἡμῶν ἐν Ἀνατολικῇ Θράκῃ, Προποντίδι καί Μικρᾷ Ἀσίᾳ, ἐνῷ ἀπέστειλε τάς πατρικάς καί Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς εἰς τούς ὅπου γῆς ἀπογόνους τῶν προσφύγων τῆς Ἰωνικῆς γῆς, καλέσας αὐτούς ὅπως μετάσχουν εἰς τήν διοργανωθησομένην τό προσεχές ἔτος 2016 ἱεραποδημίαν εἰς Σμύρνην, προκειμένου νά ἐπανασυνδεθοῦν πρός τάς ρίζας αὐτῶν καί νά προσευχηθοῦν πάντες ὁμοῦ διά τήν ἀνάπαυσιν τῶν ψυχῶν τῶν προγόνων αὐτῶν, τῶν τε εἰρηνικῶς κοιμηθέντων καί τῶν μαρτυρικῶς τελειωθέντων.

Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης συνεχοροστάτησε μετά τῶν Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν κατά τήν ἐν τῷ ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τιμωμένῳ Ρωμαιοκαθολικῷ Ναῷ Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὑπαντηθείς τιμητικῶς ἐν τοῖς προπυλαίοις ὑπό τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σμύρνης, κληρικῶν καί πλήθους πιστῶν τῆς ὑπ᾿ αὐτόν Ἐκκλησίας.

Προσφωνῶν τούς ὑψηλούς ἐπισκέπτας ὁ κ. Ruggero Franceschini ἐξῇρε τήν ἱστορικήν σημασίαν τῆς παρουσίας τοῦ διαδόχου τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἐν μέσῳ τῆς Χριστιανικῆς Κοινότητος Σμύρνης ὡς ἐκδηλώσεως ἀληθινῆς ἀδελφωσύνης μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν Ὀρθοδόξου καί Ρωμαιοκαθολικῆς, ὑπογραμμίσας ὅτι ἐν Σμύρνῃ ὑφίσταται μία Χριστιανική Κοινότης ἀδιασπάστως ἡνωμένη διά τῶν δεσμῶν τῆς πίστεως Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν εἰς τούς αὐτούς Ἁγίους τῆς πόλεως, οἵτινες ἐλάμπρυναν τήν Ἐκκλησίαν τῆς Σμύρνης διά τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως καί τοῦ μαρτυρίου αἵματος. Μετά τήν μεστήν νοημάτων καί μηνυμάτων ἀντιφώνησιν τοῦ Πατριάρχου ἰταλιστί καί τήν ἀνταλλαγήν ἑκατέρωθεν δώρων, ὁ Πατριάρχης καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐτέλεσαν ἀπό κοινοῦ τά ἀποκαλυπτήρια μαρμαρίνης ἐπιγραφῆς, ἀναμνηστικῆς τῆς εὐλογητικῆς ἐπισκέψεως τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.

Ἡ αὐλαία τῆς ἡμέρας ἔπεσεν ἐν τῷ ἐν Balçova ξενοδοχείῳ «Özdilek», ἔνθα ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου παρατεθέν ὑπό τοῦ Μητροπολιτικοῦ Δημάρχου Σμύρνης κ. Aziz Kocaoğlu, δεῖπνον, προσφωνηθείς τιμητικῶς ὑπό τοῦ ἀμφιτρύωνος, καί ἀντιφωνήσας ἐκτενῶς ἀπό διφθέρας καί ἀπό στήθους.
Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου, 8ης ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρον καί τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Φωτεινῆς, καθ᾿ ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Ἱερώτατοι συνοδοί τοῦ Πατριάρχου, ὁ κ. Γενικός Πρόξενος μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, ὁμάς Ἀξιωματικῶν τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ὑπηρετούντων εἰς τό ἐν Σμύρνῃ Στρατηγεῖον τοῦ ΝΑΤΟ μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Συνταγματάρχην κ. Παντελεήμονα Κασάπην καί πλῆθος Ὀρθοδόξων πιστῶν ποικίλης ἐθνικῆς καταγωγῆς καί προελεύσεως. Ὁ Πατριάρχης διά τῆς ὁμιλίας Του κατά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας προέκρινε, ἀντί τῆς ἀναπτύξεως κηρυγματικοῦ λόγου, νά μοιρασθῇ μετά τοῦ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος συγκινητικάς μνήμας καί ἀναφοράς διά τήν «Μασσαλίαν τῆς Ἰωνικῆς ἀκτῆς», τόν Μητροπολιτικόν ποτε Ναόν τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς καί τούς λοιπούς δεκαπέντε τόν ἀριθμόν περικαλλεῖς Ναούς τῆς Σμύρνης, ἐκ τοῦ συγγραφικοῦ ἔργου τῶν λογοτεχνῶν Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδου, Ἠλία Βενέζη καί Γεωργίου Σεφέρη.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τήν Δήμαρχον Konak, μεθ᾿ ἧς περιηγήθη τόν χῶρον τῆς ἀρχαίας Ρωμαϊκῆς Ἀγορᾶς τῆς Σμύρνης, εἰς τόν ὁποῖον ἐκτίθεται ὅ,τι ἔφερεν εἰς τό φῶς ἡ ἀρχαιολογική σκαπάνη ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν συνεχιζομένων ἀνασκαφῶν, ἐκεῖθεν δέ ἐπεραιώθη εἰς τό ἄλσος τοῦ Ὄρους Πάγου (Kadife Kale), ἔνθα ἐφύτευσε συμβολικῶς δενδρύλλιον ἐλιᾶς εἰς τόν χῶρον τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου, Ἐπισκόπου Σμύρνης, καί εἶτα παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τῆς κ. Δημάρχου τοῦ Konak γεῦμα.

Μετά ταῦτα, μετέβη εἰς τό εὐφήμως γνωστόν προάστειον τοῦ Bornova, ἀρχαίου Πρινοβάρεως, ὑπαντηθείς τιμητικῶς ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Olgun Atila, Δημάρχου τῆς περιοχῆς, προσεκύνησεν εἰς τό προσφάτως ἀνακαινισθέν ὑπό τοῦ Δήμου Ναΰδριον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἀπήλαυσε τήν πανοραμικήν θέαν τοῦ κόλπου τῆς Σμύρνης ἀπό τοῦ «Κιοσκίου τῶν Δραμιαίων» καί ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας παρατεθέν ὑπό τοῦ κ. Δημάρχου δεῖπνον ἐν εἰδυλλιακῇ τοποθεσίᾳ τῆς περιοχῆς. 

Τήν Δευτέραν, 9ην Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τό ἐν τῷ ἱστορικῷ κέντρῳ τῆς Σμύρνης Τέμενος Hisar (Βυζαντινόν ναόν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων), ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Σοφολ. κ. Zeki Aksoy, Μουφτῆ τῆς Ὑποδιοικήσεως Konak, καί τοῦ ἱεροδιδασκάλου τοῦ Τεμένους κ. İbrahim Ege, μεθ᾿ ὧν ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα, παρουσίᾳ ἐκπροσώπων τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως.

Ἀκολούθως, μετέβη εἰς τήν ἐν Balçova ἕδραν τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου Σμύρνης, ἔνθα ἐτιμήθη, ἐν ἐκτάκτῳ πανηγυρικῇ δημοσίᾳ συνεδρίᾳ τῆς Συγκλήτου τοῦ Ἱδρύματος ἐν τῷ ὑπερπλήρει  κεντρικῷ ἀμφιθεάτρῳ αὐτοῦ, διά τῆς ἀπονομῆς τοῦ τίτλου τοῦ Ἐπιτίμου Διδάκτορος τῆς Κοινωνιολογίας, εἰς ἔνδειξιν ἀναγνωρίσεως τῆς προσφορᾶς Αὐτοῦ εἰς τήν ἀνθρωπότητα καί τῆς συμβολῆς Του εἰς τήν προαγωγήν τοῦ Διαθρησκειακοῦ Διαλόγου.
Κατά τήν ἐκδήλωσιν, ὡμίλησαν κατά σειράν ὁ Ἐλλογιμ. Prof. Dr. Oğuz Esen, Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ekrem Demirtaş, Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τοῦ Πανεπιστημίου καί τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Σμύρνης, καί ὁ Ἐλλογιμ. Καθηγητής κ. Ender Yazgan Bulgun, Κοσμήτωρ τῆς Σχολῆς Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν, ἐξάραντες σύντρεις τήν χαρισματικήν προσωπικότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τάς καινοτόμους πολυσχιδεῖς πρωτοβουλίας Αὐτοῦ, καί, ἐν κατακλεῖδι, ὁ Πατριάρχης, ὁμιλήσας ἐπί τοῦ θέματος: «BUILDING BRIDGES: Interfaith Dialogue, Ecological Awareness, and Culture of Solidarity», ἤτοι περί τῆς ἀναγκαιότητος τῆς καλλιεργείας τοῦ Διαθρησκειακοῦ Διαλόγου, τῆς εὐαισθησίας διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί τοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἀλληλεγγύης μεταξύ ἀνθρώπων καί λαῶν, ἀποσπάσας τό ζωηρόν συγχαρητήριον χειροκρότημα τοῦ ἐκλεκτοῦ ἀκροατηρίου.

Ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη τήν περιοχήν Narlıdere ὑπαντηθείς τιμητικῶς ὑπό τοῦ Δημάρχου Ἐντιμ. κ. Abdül Batur ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, μετά τοῦ ὁποίου μετέβησαν εἰς τό Πολιτιστικόν Κέντρον τοῦ Δήμου, τό ὁποῖον λειτουργεῖ ὡς Κέντρον Προβολῆς τῶν ἠθῶν καί ἐθίμων τῶν Alevi κατοίκων τῆς περιοχῆς, ὑπαντηθέντες ὑπό ὁμίλου νέων ἐκτελέσαντος παραδοσιακόν ἱερόν χορόν ὑπό τήν καθοδήγησιν τοῦ ἀρχηγοῦ αὐτῶν (Dede), περιηγήθησαν τούς χώρους τοῦ Μουσείου, ἐφύτευσαν συμβολικῶς εἰς τόν αὔλειον χῶρον δενδρύλλιον ἐλαίας καί ἐλευθέρωσαν λευκά περιστέρια ὑπό τάς θερμάς ἐκδηλώσεις πλήθους κατοίκων τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι συνεκεντρώθησαν ἀπό ἐνωρίς εἰς τόν χῶρον διά νά ὑπαντήσουν τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην. Ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησεν ἀκολούθως τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Δημάρχου γεῦμα ἐν παραλιακῷ ἑστιατορίῳ τῆς περιοχῆς, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν πλήν τῶν Ἱεραρχῶν, ὁ ἱερατικῶς προϊστάμενος Σμύρνης, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, ἡ Βουλευτής Σμύρνης τοῦ Κόμματος CHP Ἐξοχ. κ. Hülya Güven καί ἐκπρόσωπος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Δημάρχου Σμύρνης.

Μετά ταῦτα, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς Ἔφεσον ἔνθα ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἔπαρχον Selçuk Ἐντιμ. κ. Ayhan Boyacı καί τόν Δήμαρχον τῆς περιοχῆς Ἐντιμ. Δρα Dahi Zeynel Bakıcı, γενόμενος προφρόνως καί λίαν τιμητικῶς δεκτός ὑπ᾿ ἀμφοτέρων τῶν τοπικῶν ἀρχόντων, ἀνῆλθε δέ συνοδευόμενος ὑπό τοῦ κ. Δημάρχου εἰς τό χωρίον Κιρκιντζέ, ἔνθα ἐχοροστάτησε κατά τόν ἐν τῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τελεσθέντα Ἑσπερινόν ἐπί τῇ ἐτησίᾳ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ ἐξ Ὀρθοδόξων ἐκ τῆς Κοινότητος Σμύρνης καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης διά λίαν συγκινητικῶν λόγων, ἐνῷ ὁ κ. Δήμαρχος ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα ὅτι ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς Κιρκιντζέ καί ἡ τέλεσις Θείας Λειτουργίας ἐπί τοῦ ἐν Ἐφέσῳ Τάφου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τήν 8ην Μαΐου ἑκάστου ἔτους θά καθιερωθῇ ὡς εὐλογημένη διά τόν τόπον του παράδοσις.

Ὁ Πατριάρχης ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς ἐκ Σμύρνης ἀργά τό ἑσπέρας προπεμφθείς τιμητικῶς, ἀφιχθείς δέ εἰς Πόλιν ὑπηντήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, Ἀρχιγραμματέως, ἐν τῇ Αἰθούσῃ ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου.
 
*  *  *
 
Ὁ Πατριάρχης εἰς Βέλγιον καί Λουξεμβοῦργον

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἀφίχθη τήν Πέμπτην, 29ην Ἰανουαρίου, εἰς Βρυξέλλας ἔνθα ὑπηντήθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, τῶν Ἐξοχωτάτων κ. Mehmet Hakan Olcay, Πρέσβεως τῆς Τουρκίας ἐν Βρυξέλλαις, κ. Κωνσταντίνου Χαλαστάνη, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ζαχαριάδου, Ἀντιστρατήγου, Ἀντιπροσώπου ἐν τῇ στρατιωτικῇ Ἐπιτροπῇ τοῦ ΝΑΤΟ, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Peter De Mey, Καθηγητοῦ, ἐκ μέρους τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Λουβαίνης.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ μετέβησαν εἰς Leuven καί τό ἀπόγευμα ἐπεσκέφθη τό ΡΚαθολικόν  Πανεπιστήμιον, ἐπίτιμος διδάκτωρ τοῦ ὁποίου εἶχεν ἀνακηρυχθῆ πρό εἰκοσαετίας περίπου, καί ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Πρυτάνεως αὐτοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Rick Torfs, μετά τοῦ ὁποίου ἔσχε κατ᾽ ἰδίαν συνάντησιν, καί ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησεν εἰς τό συγκληθέν συνέδριον, ἀφιερωμένον εἰς τήν μυστικήν ζωήν, μέ θέμα « Ἡ θέωσις εἰς τήν ὀρθόδοξον παράδοσιν», ἐνώπιον πολυπληθοῦς ἀκροατηρίου ἀποτελουμένου ἐκ τῶν Πανιερ. Μητροπολίτου Ἀχαΐας κ. Ἀθανασίου, τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ διακονούντων Ἱεραρχῶν κ. Ἰωσήφ καί κ. Σεραφείμ, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας, καί κ. Δοσιθέου, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Γεωργίας, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Νεαπόλεως κ. Πορφυρίου, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, τῶν ἐν Βελγίῳ ΡΚαθολικῶν Ἐπισκόπων ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Μαλινῶν καί Βρυξελλῶν κ. André Josheph Léonard, πλείστων Καθηγητῶν τοῦ Πανεπιστημίου καί ἄλλων ἐπιστημόνων.

Μετά τήν διάλεξιν ἐδόθη δεξίωσις εἰς τούς χώρους τοῦ Πανεπιστημίου καθ᾽ ἥν ὁ Παναγιώτατος συνανεστράφη καί ἐπεκοινώνησε μετ᾿ ἐκπροσώπων τῆς διανοήσεως καί παραγόντων τῆς τοπικῆς κοινωνίας.

Τήν πρωίαν τῆς Παρασκευῆς, 30ῆς ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τά βασιλικά ἀνάκτορα πρός συνάντησιν τῆς Α. Μεγαλειότητος τοῦ Βασιλέως τοῦ Βελγίου Φιλίππου. Ὁ Μεγαλειότατος ὑπεδέχθη τόν Πατριάρχην εἰς τήν εἴσοδον τοῦ Παλατίου καί ἐν συνεχείᾳ ἠκολούθησεν ἰδιαιτέρα συνάντησις τῶν δύο ἀνδρῶν ἐν ἐγκαρδίῳ καί φιλικῷ κλίματι ἤτις διήρκεσε περί τήν μίαν ὥραν. Μεταξύ ἄλλων, ὁ Πατριάρχης ἐνημέρωσε τήν Α. Μεγαλειότητα περί τῆς ἀνακαλύψεως τοῦ τάφου τοῦ Ἀποστόλου Φιλίππου ἐν Ἱεραπόλει (Pamukkale) ὑπό τοῦ Ἰταλοῦ Ἀρχαιολόγου D᾿ Andria καί ἐπέδωκεν αὐτῇ σχετικάς φωτογραφίας καί κείμενα, τοῦθ᾿ ὅπερ συνεκίνησε καί ηὐχαρίστησε μεγάλως τόν Βασιλέα. Ὁ Παναγιώτατος προεπέμφθη μετά πάσης τιμῆς ὑπό τοῦ Βασιλέως συνοδεύσαντος Αὐτόν ἔως τῆς ἐξόδου τοῦ Μεγάρου.

Εἶτα ἠκολούθησε Πατριαρχική ἐπίσκεψις εἰς τόν Καθεδρικόν ΡΚαθολικόν Ναόν τῶν Ἁγίων Μιχαήλ καί Γουδούλης Βρυξελλῶν, ἔνθα ἐξεναγήθη ὑπό τοῦ Προϊσταμένου αὐτοῦ, Ὁσιολ. Mgr κ. Claude Castiau. 

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν ἕδραν τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τοῦ Βελγίου ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργοῦ καί Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Ἐξοχ. κ. Didier Reynders. Μετά τήν συνάντησιν καί τήν συνομιλίαν διαρκείας πέραν τῆς μιᾶς ὥρας, εἰς ἥν παρέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου, ἡ Πατριαρχική συνοδεία καί οἱ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβυς καί ἐν τῇ Πόλει Γενικός Πρόξενος τοῦ Βελγίου, ὁ Παναγιώτατος καί ὁ κ. Ὑπουργός προέβησαν εἰς δηλώσεις εἰς τά Μέσα ἐνημερώσεως.

Τήν μεσημβρίαν παρεκάθησεν εἰς τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ὑπό τῆς Συνελεύσεως τῶν ΡΚαθολικῶν Ἐπισκόπων Βελγίου γεῦμα, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτῆς, εἰς ὅ παρεκάθησαν καί οἱ ὡς ἄνω Ὀρθόδοξοι Ἱεράρχαι. Κατά τήν συνεστίασιν ταύτην ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος κ. Johan Bonny καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Μαλινῶν καί Βρυξελλῶν οἵτινες ἀνεφέρθησαν εἰς τήν προσπάθειαν τῆς κοινῆς μαρτυρίας τῆς Καθολικῆς καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τήν Δυτικήν Εὐρώπην σήμερον. Μετά τό πέρας τοῦ γεύματος ἡ Α. Θ. Παναγιότης προέβη εἰς σύντομον ἀνακοίνωσιν Τύπου εἰς τά τοπικά Μέσα Ἐνημερώσεως. 

Τό ἀπόγευμα ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἐξοχ. κ. Mehmet Hakan Olcay, Πρέσβυν τῆς Τουρκίας εἰς Βρυξέλλας, καί ἐν συνεχείᾳ μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου ἔνθα Τόν ὑπεδέχθησαν πλεῖστοι κληρικοί καί στελέχη αὐτῆς  ὡς καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν οἵτινες ἔλαβον τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν.

Τό ἑσπέρας, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Χαλαστάνην, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Βρυξέλλαις, ὅστις παρέθεσε πρός τιμήν Του ἐπίσημον δεῖπνον ἐν τῇ κατοικίᾳ του, εἰς ὅ παρεκάθησαν πλεῖστοι Διπλωμάται καί στελέχη τῶν ἐν τῇ πόλει Ὀργανισμῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ὁ Πατριάρχης ἀπήντησεν ἑληνιστί καί γαλλιστί εἰς τήν πρόποσιν τοῦ οἰκοδεσπότου. Ὡμίλησεν ἐπίσης ὁ Εὐρωβουλευτής Ἐξοχ. κ. Μανόλης Γλέζος.

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 31ης Ἰανουαρίου, ὁ Πατριάρχης παρέστη εἰς τήν ἐν τῷ ἀμφιθεάτρῳ Monet τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Leuven ἡμερίδα, συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Κέντρου Οἰκουμενικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Πανεπιστημίου καί τοῦ Ὀρθοδόξου Θεολογικοῦ Ἰνστιτούτου Βρυξελλῶν «Ἀπόστολος Παῦλος», μέ θέμα «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί ἡ Β´ Βατικάνειος Σύνοδος». Μετά τάς σχετικάς ἀνακοινώσεις Καθολικῶν καί Ὀρθοδόξων Καθηγητῶν διαφόρων Θεολογικῶν Σχολῶν ἠκολούθησεν ἡ καταληκτήριος ὁμιλία τοῦ Παναγιωτάτου, Ὅστις ἀνεφέρθη καί εἰς τήν σημασίαν διά τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς ἐπερχομένης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου αὐτῆς. Ἐν συνεχείᾳ παρετέθη γεῦμα εἰς πλησιόχωρον ἑστιατόριον, εἰς ὅ παρεκάθησαν ὁ Πατριάρχης καί οἱ ὡς ἄνω ὁμιληταί. 

Τό ἀπόγευμα, ἐπραγματοποιήθη ἡ καταληκτήριος συνεδρία τοῦ τριημέρου συνεδρίου τοῦ ΡΚαθολικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Λουβαίνης, τήν ὁποίαν παρηκολούθησεν ὁ Πατριάρχης καί εἰς τήν ὁποίαν ὡμίλησε καί ὁ Σεβ. πρῴην Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας Δρ. Rowan Williams.

Τήν Κυριακήν, 1ην ἀρξ. μηνός Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ὀρθοδόξων πιστῶν ὡς καί πλείστων ἐπισήμων. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν διακονησάντων ἐν Εὐρώπῃ ὡς καί τοῦ ἀειμνήστου Ποιμενάρχου τῆς Ἐπαρχίας ταύτης Μητροπολίτου Αἰμιλιανοῦ Ζαχαροπούλου καί τοῦ πρότριτα ἐκδημήσαντος εἰς Κύριον ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Εὐμενείας κυροῦ Μαξίμου, Βοηθοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως . Ἐν συνεχείᾳ, ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Δεπουτάτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Ρούσην, εὐεργέτην τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, καί ἀπήντησεν εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου συγχαρείς αὐτόν διά τήν εὔορκον διακονίαν του ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ ταύτῃ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί εὐχηθείς εὐλογημένον Τριῴδιον εἰς ἅπαντας. Παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, οἱ προαναφερθέντες λοιποί Ὀρθόδοξοι Ἱεράρχαι, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Μαλινῶν καί Βρυξελλῶν κ. André Josheph Léonard, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Κωνσταντῖνος Χαλαστάνης, ἡ ἐπί κεφαλῆς τῆς Μονίμου Ἑλληνικῆς Ἀντιπροσωπείας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου καί ἄλλοι ἐπίσημοι.

Τήν μεσημβρίαν, ἡ Ἱ. Μητρόπολις Βελγίου παρέθεσε πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Steingerberger» καθ᾽ὅ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης, μνησθείς τῆς διακονίας τῶν προκατόχων αὐτοῦ, καί ὁ Πατριάρχης.         

Ἀκολούθως, μετέβη ὁδικῶς εἰς Λουξεμβοῦργον, γενόμενος δεκτός ἐν τοῖς ὁρίοις Βελγίου καί Λουξεμβούργου ὑπό τοῦ ἐκεῖσε Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Θεοδώρου Γεωργακέλου. Τό ἑσπέρας, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου τῇ παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Λουξεμβούργου κ. Jean Claude Hollerich, πολυαρίθμων πιστῶν, τοῦ Ἀρχιραββίνου τῆς πόλεως, τῆς κ. Δημάρχου καί πλείστων τοπικῶν παραγόντων. Ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης καί ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπιδαψιλεύσας τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ εἰς τό ἐκκλησίασμα, τό ὁποῖον συνεχάρη διά τήν ἀπόκτησιν πρό τινος ἰδιοκτήτου Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἀκολούθως ηὐλόγησε τό παρατεθέν ὑπό τῆς Ἐνορίας ἐπίσημον δεῖπνον ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Sofitel».

Τήν πρωίαν τῆς Δευτέρας, 2ας Φεβρουαρίου, ὁ Πατριάρχης μετά τοῦ Σεβ. οἰκείου Ποιμενάρχου ἐπεσκέφθη τόν Πρωθυπουργόν τοῦ Λουξεμβούργου Ἐξοχ. κ.  Xavier Bettel καί ἐν συνεχείᾳ μετέβη εἰς τό Παλάτιον τῆς Α. Ὑψηλότητος τοῦ Μεγάλου Δουκός τοῦ Λουξεμβούργου κ. Ἑρρίκου, μετά τοῦ ὁποίου ἔσχεν ἰδιαιτέραν μακράν καί ἐν φιλικῷ κλίματι συνομιλίαν. 

Ὁ Πατριάρχης ἀναπαυθείς ἐπί διήμερον πλησίον τῆς πόλεως τοῦ Λουξεμβούργου, ἐπεσκέφθη τήν Τρίτην, 3ην τ.μ., τήν Ἱ. ΡΚαθολικήν Μονήν Ἁγίου Maurice Clervaux, γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Ἡγουμένου καί τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς μετά τιμῆς καί σεβασμοῦ, ἐπιστρέψας δέ εἰς Βρυξέλλας συνηντήθη μετά τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Ἀλέξη Τσίπρα, ὡς ἤδη ἐδημοσιοποιήθη δι᾿ ἰδιαιτέρου Ἀνακοινωθέντος τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Κατά τήν ἀναχώρησίν Του ἐκ Βρυξελλῶν τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 4ης τ.μ., ὁ Πατριάρχης προεπέμφθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τῶν Ἐξοχωτάτων Πρέσβεων τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἑλλάδος, κατά δέ τήν ἄφιξίν Του εἰς τήν Πόλιν ὑπεδέξατο Αὐτόν ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων.
 
*  *  *