Patriarchal Monthly Bulletin
2004

Retour

Σεπτέμβριος 2004

Σεπτέμβριος 2004

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη :
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Παναμᾶ κ. Ἀθηναγόραν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Τιμοθέου Τόρρες, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐσεβίου Λεάλ μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀνίτας, ἐκ Κούβας.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Νεκτάριον Σελαλματζίδην, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει,     καί κ. Ἄνθιμον Θεοχαράκην, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Μικρᾶς Γαλιλαίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σωτήριον Βαρναλίδην, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, Ἐλλογ. κ. Παυλίνας, Καθηγητρίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μεϊντάναν, ἐκ Νέας Ὑόρκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Κατσαβριάν, ἐξ Ἀθηνῶν.
10μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης καί Φραγκφούρτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀθανασίου Μπασδέκη, Θεολόγου, Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Γερμανίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνην Δημοπούλου, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιλτιάδην Κοζάνην, Χημικόν Μηχανικόν, ἐξ Ἑλλάδος.
Τήν Εὐγεν κ. Ζωήν Βουκελάτου, ἰδιωτικήν ὑπάλληλον, ἐξ Ἑλλάδος.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἄγγελον καί     Κωνσταντῖνον Μπερτσά τον, Οἰκονομολόγους, ἐξ Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σεβσεβμέ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ      Ὀδυσσέως, φοιτητοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεοφάνην Στρατομῆτρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας, ἐξ Ἀστακοῦ Αἰτωλοακαρνανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Καραμῆτσον, Πλοίαρχον.
85μελῆ ὅμιλον ἰατρῶν καρδιολόγων καί καρδιοχειρουργῶν ἐξ Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Κόλμαν, Διευθυντοῦ τῆς Φαρμακευτικῆς Ἑταιρείας Sanofi Synthelabo.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νεόφυτον Καλίνογλου, Χρῆστον Καραμᾶρκον, Σταῦρον Γαβριήλ καί τὴν Εὐγεν. κ. Fiorangela Donteri, Ὑπαλλήλους τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, ἐν Βρυξέλλαις καί Λουξεμβούργῳ.
100μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γκλούμπου, Προέδρου τοῦ Σωματείου Συντ. ΤΕΒΕ Κοζάνης.
      Τάς Εὐγεν. κ.κ. Δωροθέαν Μπίτσου, Εὐαγγελίαν Βόσσου καί Connie Miller, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Παναγιώταν Μακρῆ, ἐξ Ἀθηνῶν.
100μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν-μελῶν τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Νέας Πεντέλης Ἀττικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Μπούρτζην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κοντσέττα καί τῆς θυγατρός αὐτῶν δίδος Ρέας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. İbrahim Murtezaoğlou, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Gönül Tuna, ἐντεῦθεν.         

Ἐξεπροσωπήθη :

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ διοργανωθεῖσαν ἔκθεσιν μέ θέμα «Ὀθωμανικά παράσημα καί μετάλλια», ἐν τῷ μουσείῳ τῆς Osmanlı Bankası, τήν Δευτέραν, 27ην τ.μ. .

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Cem Vakfı μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ ἀθλητικῷ κέντρῳ Abdi İpekçi, τό Σάββατον, 25ην τ.μ. .

Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, α)κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Φαρμακευτικῆς Ἑταιρείας SANOFI SYNTHELABO 5ην ἐπιστημονικήν συνάντησιν ἀθυροθρομβώσεως, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, τό Σάββατον, 25ην τ.μ. .     
β) καί τήν τελετήν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους τοῦ Πανεπιστημίου Haliç, τήν Δευτέραν, 27ην ἰδίου.
*  *   *

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικοδήμου Εὐσταθίου, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου αὐτοῦ.          
Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Franco Cerruti, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ.     Floriuda Bregni, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Ζέπον, Πρέσβυν ἐ.τ., ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν-μελῶν τῆς "Πρωτοβουλίας Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης νομοῦ Θεσσαλονίκης".
Τόν Ἐντιμ. κ. Yvon Bertorello, Δημοσιογράφον, ἐκ Παρισίων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Πανταζίδην, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Γαβριέλλας, ἐξ Ἀθηνῶν.
100μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀργολίδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δημοσθένους Γάτσιου καί     τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Κατριλιώτου, Δημάρχου Νέας Κίου.
Τάς Ἐλλογ. κ. Αἰμιλίαν Παντελάρα,      Ἀναστασίαν Οὐζούνογλου, Κορνηλίαν Μαγιόγλου-Καλαμάρη, Αἰμιλίαν Κυριαζῆ καί     Σοφίαν Μπενλίσοϊ,      ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἕλλην Χ. Μέγα, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Μελίνας, ἐντεῦθεν.
25μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Δημητροπούλου, Θεολόγου, ἐκ Πατρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, κατά τήν τελετήν ἐνάρξεως τοῦ Γ´ Θρησκευτικοῦ Συμβουλίου ἐν Ἀγκύρᾳ, ὀργανωθέντος ὑπό τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Πρωθυπουργίας, τήν Δευτέραν, 23ην τ.μ. .    

*  *   *


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν,     19ην τ.μ., μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Διπλοκιονίου, χοροστατήσας κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θ. Λειτουργίαν.
Τόν θ. λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἐλπιδοφόρος Λαμπρυνιάδης, Ὑπογραμματεύς τῆς     Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Μπελαλίδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Σεβ. Εὐαγγελικός Ἐπίσκοπος κ. Rolf Koppe, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος, καί ὁ Πατριάρχης.


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον.
Τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπον Δρ. Rolf Koppe, ἐκ Γερμανίας, ἐπικεφαλῆς ἐπισήμου ἀντιπροσωπείας τῆς Γερμανικῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας.
Τόν Θεοφιλ. Χωροεπίσκοπον τῆς ἐνταῦθα Συροκαθολικῆς Ἐκκλησίας κ. Yusuf Sağ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Zekri Basatemir.
Τόν Ἐξοχ. κ. Stoyan Stalev, Πρέσβυν τῆς Βουλγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Marco Hennis, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ὁλλανδίας, ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Sergei Velichkin, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, ἐνταῦθα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Michael Alanya, Γραμματέως αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμικήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ἱδρυτήν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τῶν κ.κ.     Ἐντιμ. κ. Προδρόμου Φιλίππου, Προέδρου, καί Ἰορδάνου Ἰορδάνογλου, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐφορείας αὐτῆς, καί τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Νικολάου Μαυράκη, Λυκειάρχου.
Τούς Ἐλλογιμ. κ. κ. Γεώργιον Μαρτζέλον καί Κωνσταντῖνον Δεληκωσταντῆν, Καθηγητάς ἐν ταῖς Θεολογικαῖς Σχολαῖς Θεσσαλονίκης καί Ἀθηνῶν, ἀντιστοίχως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mykola Druzhko, Α´     Γραμματέα τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Οὐκρανίας, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Tatiana.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Κωνσταντῖνον Γραφιαδέλλην,     Ἰωάννην Κουτσομάλην καί Κωνσταντῖνον Ταρακτσῆν, ἐκ τοῦ Ἱδρύματος " Παναγία Ἰμβριώτισσα " ἐκ Σαλαμῖνος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Akkan Suver, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος στρατηγικῶν καί κοινωνικῶν ἐρευνῶν, Marmara Grubu Vakfı, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Mehmet Özkan.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ξενοφῶντα Γράψαν, μετά     τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ,     κ. Ἀσπασίας, ἐκ Λευκάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Μακαρίου, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ,     κ. Στυλιανῆς, ἐξ Αὐστραλίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Παπαδημητρίου Δούκαν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Εὐστάθιον Ἀρσενιάδην, Καθηγητήν, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τήν     Ἐλλογιμ. κ. Φλώραν Σκαργιώτου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτῆς ἐν αὐτῷ.
70μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Καθηγητῶν, Γονέων καί μαθητῶν, ἐκ τοῦ 3ου Γυμνασίου Ἀλεξανδρουπόλεως ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογιμ. κ. Γεωργίας Νικολάου, Διευθυντρίας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Βαπορτζῆν, Ἔμπορον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κασνακίδην, Ἔμπορον, μετά τῆς Εὐγεν. συζυγου αὐτοῦ κ. Σπυριδούλας, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννου Ράππα, Συντηρητοῦ καί Ἀποστόλου Ζιώγα μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Δήμητρας, ἰδ. Ὑπαλλήλου, ἅπαντας ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Ζερβόν, μετά τῆς Ἐλλογ. συζύγου αὐτοῦ, κ. Ἀμαλίας, ἐκπαιδευτικοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδουλον Γρηγορίου, Γλύπτην, ἐκ Κύπρου.

Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, Διευθυντοῦ τοῦ Α´ Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ θεατρικοῦ ὁμίλου τῶν μαθητῶν τοῦ 3ου Γυμνασίου Ἀλεξανδρουπόλεως θεατρικήν παράστασιν," Ἑλένη" τοῦ Εὐριπίδου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τό Σάββατον, 18ην Σεπτεμβρίου.

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη κατά :
α) τά ἐγκαίνια τῆς διοργανωθείσης     ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Bızhan Bassırı, ἐκθέσεως ζωγραφικῆς, ἐν τῷ     Πολιτιστικῷ Κέντρῳ Borusan, τήν Τετάρτην, 15ην     Σεπτεμβρίου, καί
β) τήν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας περιόδου τῆς Κρατικῆς ὀρχήστρας τῆς Πόλεως     μουσικήν ἐκδήλωσιν ἐν τῷ Ἀρχαιολογικῷ Μουσείῳ τῆς Πόλεως, τήν Παρασκευήν 17ην ἰδίου.    

Σεπτῇ     ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Νεκτάριος, μετέβη     εἰς τά Νοσοκομεῖα Βαλουκλῆ καί ηὐχήθη ταχεῖαν ἀνάρρωσιν εἰς τόν ἐν αὐτοῖς νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Καραγιάννην, Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας αὐτῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 20ήν τ.μ., ἐχειροθέτησεν ἐν τῇ αἰθούσῃ τῆς Παναγίας εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τόν ἐκ τῶν κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας π. Κωνσταντῖνον Μύρων, παρουσίᾳ τοῦ ποιμενάρχου αὐτοῦ, ἄλλων Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας κ. ἄ.    

*  *   *

Τό ἑσπέρας τῆς 17ης τ.μ. Σεπτεμβρίου ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας ἐν τῇ Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως ἔργων συγχρόνου τέχνης Τούρκων καί Ἑλλήνων καλλιτεχνῶν, συγχαρείς τούς ἐξ αὐτῶν παρόντας καί συνομιλήσας ἐγκαρδίως ἐπ᾿     ὀλίγον μετά τοῦ μετασχόντος ἐπίσης εἰς τά ἐγκαίνια Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Erkan Mumcu.

*  *   *

Ὁ Ἐντιμ. κ. Rahmi M. Koç, προτιθέμενος νά πραγματοποιήσῃ τόν γύρον τοῦ κόσμου, προσεκάλεσεν εἰς ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον μεταξύ ἄλλων φίλων αὐτοῦ, ἐν οἷς καί ὁ Ἐξοχ. κ. Νομάρχης τῆς Πόλεως, καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Πατριάρχην ἡμῶν, ὅστις καί ἀνταποκριθείς ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν κοινωνικήν ταύτην ἐκδήλωσιν, ἐν ταῖς ἐν Χάσκιοϊ ἐγκαταστάσεσι τοῦ ὁμίλου ἐπιχειρήσεων Koç, τό ἑσπέρας τῆς 16ης τ.μ. Σεπτεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου.

*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τήν Τρίτην, 14ην Σεπτεμβρίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Ἡρακλείας κ. Φωτίου, Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου καί Μύρων κ. Χρυσοστόμου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κυροῦ Πέτρου καί τῶν λοιπῶν θυμάτων τοῦ προσφάτου ἐν Ἑλλάδι ἀεροπορικοῦ δυστυχήματος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι, μεταξύ ἄλλων, ὁ Πανοσιολ.     Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ πόλει ἡμῶν, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Κοτίδου, Προξένου αὐτῆς.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δημήτριον Στρατῆν, ἐκ τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Λαιμόπουλον, Ἀναπληρωτήν Γενικόν Γραμματέα τοῦ ἐν Γενεύῃ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Πάστορος κ. Freddy Knutsen, Συντονιστοῦ τοῦ Προγράμματος Νεολαίας τοῦ Συμβουλίου, Ἐντιμ. κ. κ. Mrinal Lankapalli καί Marlon Zakeyo, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Rachel Medema, Henrike Muller, Adelem Ngodmeje, Eva Osterlind, Katherina Pastukhova καί Hanna Smidt.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Λέκτορα τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Σαχτούρην, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρίστας, ἐξ Αὐστραλίας.

*  *   *


Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, μετέβη μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Ἰωακείμ Β´ καί Ἰωακείμ Γ´.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 12ης Σεπτεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη·
30μελῆ ὅμιλον ΡΚαθολικῶν φοιτητῶν ἐκ Γερμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Swen Beckedall καί Ἐλλογιμ. κ. Hermann-Josef Großimlinghaus, Διευθυντοῦ τῆς Ἐπιτροπῆς διά τήν «Παγκόσμιον Ἐκκλησίαν» τῆς Συνόδου τῶν ΡΚαθολικῶν Ἐπισκόπων Γερμανίας.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό παρατεθέν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mehmet Müezzinoğlu, Προέδρου τοῦ Κόμματος «ΑΚ» τοῦ Νομοῦ τῆς Πόλεως, δεῖπνον ἐργασίας μέ θέμα τήν ἔνταξιν τῆς Τουρκίας εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας ἡμῶν, ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar» τό Σάββατον, 11ην Σεπτεμβρίου.

*  *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 3ην Σεπτεμβρίου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἀνθίμου, Ἐπισκόπου Νικομηδείας, μετέβη μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων προκατόχων Αὐτοῦ Ἀνθίμου Ε´     καί Ἀνθίμου Ζ´, ὡς καί τοῦ ἐν Κανδυλλί ἀναπαυομένου Ἀνθίμου Στ´ .

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 5ην ἰδίου, διεπεραιώθη, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τήν νῆσον Ἀντιγόνην καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίου Γεωργίου Καρύπη Θείαν Λειτουργίαν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὁ Πατριάρχης ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν πολυαρίθμων θυμάτων τῆς ἐν Ὀσετίᾳ τραγῳδίας.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Ἐντιμ. ἐνταῦθα Γενικοί Πρόξενοι κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, τῆς Ἑλλάδος, καί Jean-Christophe Peaucelle, τῆς Γαλλίας, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ὀργανωθεῖσα ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Καραλάζου, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, Προέδρου τῆς Κοινότητος Ἀντιγόνης.
    
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἠσαΐαν Κυκκώτην, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Φωτίου Φωτίου, Προέδρου τοῦ Κυπριακοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ, καί Λουκᾶ Παναγιώτου, Γενικοῦ Συντονιστοῦ Προγραμμάτων Ραδιοτηλεοράσεως Κύπρου «Ὁ Λόγος», καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀντιγόνης Καποδιστρίου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐάγγελον Ὑφαντίδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Βασίλειον Τσαβαρῆν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Φαρμακίδου, Ἱεροψάλτου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μίνωα Ζομπανάκην, Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-οἰκονομολόγον, ἐκ Κρήτης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Σταῦρον Καλογιάννην, Ὑφυπουργόν ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Περιβάλλοντος, Χωροταξίας καί Δημοσίων Ἔργων) τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Philip W. Kaplan, στέλεχος τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῶν ΗΠΑ, καί John Henick, ἐκ τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Κουτσῖκον, Πρόεδρον τοῦ Τουρκοελληνικοῦ Ἐπιχειρηματικοῦ Συμβουλίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Λουκᾶν Καρρᾶν καί Μιχαήλ Σφακιανάκην, Δικηγόρους, ἐξ Ἑλλάδος.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Βασιλαρᾶν, Νικόλαον Παπαποστόλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, καί Χαραλάμπην Γεωργούλην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεοφάνην Γλαβέλην, ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Ἰσταυρινάκογλου, ἐντεῦθεν, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Παναγιώτας-Μαρίας καί τῆς Εὐγεν. κ. Ivana Pesic, ἐκ Καζακστάν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Remi Derieux, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κυριακῆς Τορτοπίδου, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τῇ γάμοις αὐτῶν, μεθ᾿     ὁμίλου συγγενῶν καί φίλων αὐτῶν, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Βουδούρην, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Οὐρανίας Καλδῆ, ὑπάλληλον τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἐμμανουήλ Λαδωμένον, Δήμαρχον Θραψανοῦ Ἡρακλείου Κρήτης, Βασίλειον Κεγκέρογλου, Βουλευτήν, καί Ἀνδρέαν Λενακάκην, ἐκ Κρήτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀνανιάδην, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Σενίκογλου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Παρασκευήν, 3ην Σεπτεμβρίου.

*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκόπιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Ἀντώνιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος κ. Νικηφόρον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ᾿     αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Θεόκλητον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λαμψάκου κ. Μακάριον, ἐξ Ἑλβετίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Διαυλείας κ. Δαμασκηνόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. τ. Μ. Ἐκκλησιάρχην κ. Σεραφείμ Κανδύλην, ἐκ Λέσβου.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀνδρέου Σοφιανοπούλου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰκατερίνης Νότη, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Τρίτην, 31ην Αὐγούστου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Ἰορδάνογλου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, τήν Τετάρτην, 1ην Σεπτεμβρίου.

*  *   *


*  *  *