Bulletin patriarcal

Σεπτέμβριος 2010

Ὁ Ἐξοχ. κ. Trajko Veljanovski,  Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῆς FYROM , εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Δευτέραν, 27ην Σεπτεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν τόν Ἐξοχ. κ. Trajko Veljanovski, Πρόεδρον τῆς Βουλῆς τῆς FYROM, συνοδευόμενον ὑπό Βουλευτῶν, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Suzana, ὡς καί συνεργα- τῶν αὐτοῦ. Κατά τήν ἄφιξιν αὐτοῦ εἰς τά Πατριαρχεῖα, ὁ Ἐξοχ. κ. Πρόεδρος  προσεκύνησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ καί ἐξεναγήθη ἐν αὐτῷ. Μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν διεξήχθη συνομιλία ἐντός εὐχαρίστου ἀτμοσφαίρας καί  ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντα, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν.
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικηφόρου Ψυχλούδη, Ντητρόϊτ κ. Νικόλαον, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωσήφ Bosh, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν καί Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Γιολτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαι- δεύσεως ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Λιβάνου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ziad Khairallah.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τανισκίδην, Τραπεζίτην, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Κορίνας Γραφανάκη-Φασούλη, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἑλένην-Ἥβην Χασαπίδου, Ἀλεξάνδραν Σάρρου, Ἀγγελικήν Θεοδωροπούλου καί Γαρουφαλιάν Λάβδα, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ἀνδρικόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Κονταρούδα, Δικηγόρους, ἐξ Ἀθηνῶν.
Tόν Ἐντιμ. κ. Δημοσθένην Θεοδωρίδην, ἐξ Ἴμβρου. 
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Σώματος Προσκόπων Κύπρου.
*  *  *
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα θεάτρῳ Muhsin Ertuğrul Perfomance Hall πραγματοπιηθεῖσαν παρουσίασιν ψηφιακοῦ δίσκου, μέ θέμα «Ἡ σχέσις Πίστεως καί Μουσικῆς εἰς τήν Ἀνατολήν (εἷς αἰώνιος κύκλος)», τήν Δευτέραν, 27ην ἰδίου.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Μανιάτης, Ὑφυπουργός Περιβάλλοντος, Ἐνεργείας καί Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς τῆς Ἑλλάδος, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Πέμπτην, 30ήν Σεπτεμβρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Μανιάτης, Ὑφυπουργός Περιβάλλοντος, Ἐνεργείας καί Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς τῆς Ἑλλάδος, ἐπεσκέψατο τά Πατριαρχεῖα καί ἐγένετο δεκτός μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν ὑπό τῆς Α. Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, προσκυνήσας προηγουμένως ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.   
Τήν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα συνώδευον οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Στυλιανός Ἀλειφαντής, ἐπικεφαλῆς τοῦ Τμήματος Διεθνῶν Σχέσεων τοῦ Ὑπουργείου, καί Εὐάγγελος Κλέτσας, ὑψηλόβαθμον Στέλεχος τοῦ ὡς ἄνω Τμήματος.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέψατο τήν ἐν τῇ ἐν Σισλῆ κλινικῇ Osmanoğlu νοσηλευομένην Εὐλαβ. κ. Ἄνναν Πετροπέλλη καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῇ τάς πατρικάς Αὐτοῦ εὐχάς διά ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Ὁ Ἐξοχ. κ. Ranko Krivokapić, Πρόεδρος τοῦ Κοινοβουλίου τοῦ Μαυροβουνίου, εἰς τά Πατριαρχεῖα
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Ἐξοχ. κ. Ranko Krivokapić, Πρόεδρος τοῦ Κοινοβουλίου τοῦ Μαυροβουνίου, ἐπεσκέψατο τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θειοτάτην Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευόμενος ὑπό τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Milena, τοῦ Ἐξοχ. κ. Ramo Bralić, Πρέσβεως τοῦ Μαυροβουνίου ἐν Ἀγκύρᾳ, ὡς καί συνεργατῶν-συμβούλων αὐτοῦ.
Ἡ μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν συνομιλία διήρκεσε περί τήν ἡμίσειαν ὥραν, ἀντηλλάγησαν μεταξύ αὐτῶν δῶρα, ὁ δέ Ἐξοχ. κ.  Πρόεδρος προσεκύνησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἀποδοθεισῶν αὐτῷ τῶν ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπομένων τιμῶν.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς εὐχάς Αὐτοῦ, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Τιμόθεον Μπακάκον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σικάγου, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν.   
Tόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. François Fauret, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ.  κ.  Agnès καί τῆς Εὐγεν. κ. Noël Guillet, ἐκ Παρισίων.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Καγιάντελεν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Γεωργίου, ᾧτινι ὁ Πατριάρχης συνεχάρη πατρικῶς, ἐπί τῇ ἀποφοιτήσει αὐτοῦ ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πόλεως. 
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Ἀντωνίαν Μοροπούλου, Ἀντιπρύτανιν τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβείου Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν, μετά συνεργατῶν αὐτῆς.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Μοιρῶν Κρήτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Αἰμιλίας Μηλιαράκη, Ἀντιδημάρχου.
Τούς Ἐλλογ. Καθηγητάς τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Βικτωρίας Λαιμοπούλου, Λυκειάρχου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους. 
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Δεντάκη, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτῆς ἐκ τῆς Πόλεως.
Τήν Ἐλλογ. κ. Δήμητρα Γκαϊταζῆ, Ἐκπαιδευτικόν, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἐπιστροφῇ αὐτῆς εἰς Ἑλλάδα.   
Τάς Εὐγεν. κυρίας Δήμητρα Σοφιανοπούλου, ἐκ Πατρῶν, καί Δήμητρα Κονίδα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Βικτωρίαν Στυλιανίδου, ἐξ Ἴμβρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Σωφρονίου, μεταπτυχιακόν Φοιτητήν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Μαστρογιάννην, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην  Κατάκαλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τάς ἐν τῇ πλατείᾳ Sultanahmet πραγματοποιηθείσας ἐκδηλώσεις, ἐπί τῇ ἑορτῇ «3 Babıâli Şenliği»,  τήν Πέμπτην, 30ήν ἰδίου.
Τήν δοθεῖσαν  ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Scott F. Kilner, Γενικοῦ Προξένου τῶν Η.Π.Α. ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ, ἐν τῇ Προξενικῇ κατοικίᾳ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
             

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 25ης  Σεπτεμβρίου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐδέχθη  ὅμιλον προσκυνητῶν-μελῶν τοῦ Βυζαντινοῦ χοροῦ «Τρόπος», ἐξ Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Χοράρχου αὐτοῦ Μουσικολ. κ. Κωνσταντίνου Ἀγγελίδου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 26ης  τ. μ., μετέβη μετά τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν πανηγυρίσαντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρότριτα κοιμηθέντος ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρῴην Ρόδου κυροῦ Ἀποστόλου.
Ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερος κ. Δημήτριος Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Δημόπουλος, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς  Ἐπιτροπῆς,  ὁ Πατριάρχης καί ὁ  συμπροσευχηθείς Σεβ. Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ. Παρέστησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί προσκυνηταί ἐκ Χίου καί ἐξ Ἡλιουπόλεως Ἀθηνῶν.
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ.
Τόν Αἰδεσιμ. κ. Carlos Madrigal, Προϊστάμενον τοῦ ἐνταῦθα Προτεσταντικοῦ Βακουφίου, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Fatma Ünlü, Διευθυντρίας τῆς τηλεοράσεως SAT-7 TÜRK, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Βασίλειον Ἀναγνωστόπουλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, καί τῶν υἱῶν αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλυψοῦς, καί Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Φώτιον Ξύδαν, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Γεώργιον Μάμαλον, Ἀκόλουθον Τύπου τῆς ἐν Βουκουρεστίῳ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐλλογ. Δρα Μιλτιάδην Πολυβίου, Ἀρχιτέκτονα, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Λυγερόν, Χειροῦργον Ὀφθαλμίατρον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου, φοιτητοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἑλένην Χοϊδᾶ, Γεν. Διευθύντριαν τῆς Ε.Ρ.Τ., Εὐαγγελίαν Πισκερᾶ,Ὑπεύθυνον Δημοσίων Σχέσεων, Εἰρήνην Γαβαλᾶ, Διευθύντριαν τῆς Ε.Ρ.Τ. WORLD, Ἴλιαν Παπασπύρου, Ὑπεύθυνον Διεθνῶν Συμπαραγωγῶν, Ἀρετήν Καλεσάκη, Ὑπεύθυνον Δημοσίων Σχέσεων, καί τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀνδρέαν Ζάννον, μέλος τοῦ Δ. Σ. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Virgilio Avato μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Barbara, τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Patrick καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Johana, ἐκ Ρώμης. 
Ὅμιλον ἀποφοίτων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου τοῦ ἔτους 1960 μετά τῶν συζύγων αὐτῶν, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Λυκειάρχου Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Δεμιρτζῆν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀγκύρας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστημίου Bilkent. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον καί Κωνσταντῖνον Miller (Μυλωνᾶ), αὐταδέλφους, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. James Catrickies, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Chris Emanuel καί τήν Εὐγεν κ. Yasemin Fazlılar, ἐξ Ἀμερικῆς, τόν Ἐντιμ. κ. Süleyman Fazlılar μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Tüliz, ἐκ Manisa, τόν Ἐντιμ. κ. İlhan Bağören μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Nehir İlhan καί τήν Εὐγεν. κ. Sehnaz Can, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Νικοδήμου κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρῴην Ρόδου κυροῦ Ἀποστόλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ρόδου, τήν Παρασκευήν, 24ην Σεπτεμβρίου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἔναρξιν τοῦ Ἰαπωνικοῦ Φεστιβάλ, ἐν τῷ ἐν Harbiye Μουσικῷ Μεγάρῳ «Cemal Reşit Rey», τό Σάββατον, 25ην Σεπτεμβρίου.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Τίμωνος –Χριστοφὀρου  Bauer καί Δανάης Ἀναγνωστοπούλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 26ην ἰδίου, οὕς καί ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν μετά τῶν οἰκείων αὐτῶν, παρασχών αὐτοῖς τήν σεπτήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, Πρόεδρον τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως Ἀμερικῆς,  μετά τῶν  Σεβ. Ἀρχιεπισκόπων Naro ‒ Fominsk κ. Ἰουστινιανοῦ, Ἱεράρχου τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἐν Ἀμερικῇ, καί Ἱεραπόλεως κ. Ἀντωνίου, διακονοῦντος τούς ἐκεῖσε Ὀρθοδόξους Οὐκρανούς, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Βασιλείου, Ἱεράρχου τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας ἐν Ἀμερικῇ, τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ. Igor Vyzhanov καί κ. Mark Arey καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Μεντιδάκην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Tόν Ἐνδοξ. Ἀντιστράτηγον κ. Γεώργιον Νακόπουλον,  Ἀρχηγόν τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρου Σαρικάκη, Ἀντισυνταγματάρχου, ὑπηρετοῦντος ἐν τῇ Πόλει, καί Παναγιώτου Σμυρνῆ, Ταγματάρχου, ἐκ Θεσσαλονίκης.       
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Κολοκοτρώνην, Ἀντισυνταγματάρχην Πυροβολικοῦ, καί Γεώργιον Τζιτζιρίδην, Λοχαγόν Πυροβολικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Ψαρομμάτην, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σταυρούλας, Καθηγητρίας, ἐξ Ἀδελαΐδος.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἐδέσσης καί  Πέλλης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας Πασιαλῆ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Εὐσταθίου, παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἰδιαιτέρῳ Αὐτοῦ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 20ῆς Σεπτεμβρίου, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήσου Εὐσταθίου Εὐγενίδου, Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Δημοπούλου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.                                                           
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Ζαχαροπλαστῶν Νομοῦ Καρδίτσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου  αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Διαμαντῆ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Λούταν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐκ Μελβούρνης Αὐστραλίας.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου «Οἱ Γάμοι καί ἡ Πόλις ‒ Düğünler ve İstanbul», ἐν τῷ ἐν τοῖς Ἀνακτόροις Topkapı ἑστιατορίῳ «Karakol», τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 20ῆς τ.μ. .

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς 17ης τ. μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς ὑπό τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας καί ἐπί κεφαλῆς τῶν διαπραγματεύσεων Τουρκίας - Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış  καί τῆς Εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ κ. Beyhan, συνοδευόμενος δέ ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ, ἐξ Ἀμερικῆς, παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ἐν τοῖς κήποις τοῦ ἀνακτόρου Δολμάμπαχτσε δεῖπνον  ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς 22ας συνεδριάσεως τῆς Ὁμάδος παρακολουθήσεως τῶν ἐν Τουρκίᾳ μεταρρυθμίσεων, τῇ συμμετοχῇ τῶν ἐκπροσώπων τῶν ἐνταῦθα θρησκευτικῶν κοινοτήτων, τῶν ἐν Τουρκίᾳ Πρέσβεων καί Γεν. Προξένων τῶν χωρῶν-μελῶν τῆς Ε. Ε., Ὑπουργῶν, Βουλευτῶν, τοῦ Νομάρχου τῆς Πόλεως καί ἄλλων προσωπικοτήτων.             

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 18ης Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τοῖς κήποις τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς Εὐγεν. κ. Εὐανθίας Ρεμπούτσικα, Μουσικοσυνθέτιδος, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἐντιμ. κ. Cihan Okan καί τῆς Εὐγεν. κ. Dilek Koç, ἀοιδῶν, ὁμιλήσας καταλλήλως. Τήν συναυλίαν παρηκολούθησε πλῆθος φιλομούσων ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλλάδος. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 18ης Σεπτεμβρίου, καί τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 19ης ἰδίου.
Κατ' αὐτήν παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Μεθόδιος καί ὁ Θεοφιλ. ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος Worcester Mασσαχουσέτης κ. Robert Joseph McManus, ἀμφότεροι ἐπί κεφαλῆς ὁμίλων κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν αὐτῶν, ὡς καί προσκυνηταί ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, μέλη τοῦ Ἱδρύματος εἰκαστικῶν τεχνῶν καί μουσικῆς Θεοχαράκη, ἐξ Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίνης Θεοχαράκη, καί μέλη τοῦ Συλλόγου ἀρχαιοφίλων καί πολιτιστικῆς κληρονομίας Ἕβρου.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, καλωσορίσας διά πατρικῶν λόγων τούς ἐκ τοῦ  ἐξωτερικοῦ προσελθόντας προσκυνητάς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βοστώνης καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Worcester.
       
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, μετά τοῦ νεοεκλεγέντος Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, ὑποβαλόντος σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ, εἰς ὅν ὁ Πατριάρχης ηὐχήθη εὐλογημένην ποιμαντορίαν, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γερασίμου Μαρματάκη, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀγκαράθου, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Προδρόμου Ξενάκη, τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννου Δαμαρλάκη, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Ψαλτῆρος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Βλατάκη, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδούλου Ζεάκη, Ταξιδιωτικοῦ Πράκτορος, ἐξ Ἡρακλείου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Χατζηεφραιμίδην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Φλωρίνης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Καραγκιόζη καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βαρβάρας, ἐκ Φλωρίνης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φίλιππον Jagnisz, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν. 
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. 
Ὅμιλον ἐκ τῆς ἐν Pymble Αὐστραλίας ἀγγλικανικῆς ἐνορίας Saint Swithun, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Canon Δρος κ. David Claydon.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Dinko Dinev, Ἐπιχειρηματίου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Maria Cvetkova-Dineva, καί ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐκ Βουλγαρίας.        Τόν Ἐξοχ. κ. Dragoljub Ljepoja, Πρέσβυν τῆς Βοσνίας -Ἐρζεγοβίνης ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Tomislav Bozovic, Ζωγράφου, ἐκ Βελιγραδίου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Mehmet Aykut Eken, Ἐπίτιμον Γεν. Πρόξενον τῆς Τζαμάϊκα ἐνταῦθα. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κοντούλην, Ἀξιωματικόν τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Μιραράκη, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Χορόζογλου καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης-Ἄννης Καραμαλάκου, Ἐπιχειρηματιῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Σιούφαν, Δικηγόρον, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ Σοφίας, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν, μετά συγγενῶν αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Πρόδρομον Κατσαντώνην, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Κωνσταντινουπολιτῶν, μετά τῆς  συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σεβαστῆς.     
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Σακέλλην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας - Λούλας Λευκαρίδου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν,  μετά συγγενῶν αὐτῶν, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Διαμαντόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης,  τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Κωνσταντίνου καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Nezihe Akyol, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Μαρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Vedat Engin, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Gözde Utku, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Ἄργους, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σχίζα.
Τήν Εὐγεν. κ. Sinem Adar, ὑποψηφίαν Διδάκτορα, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Χρυσοβέργην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀντιγόνης Κωνσταντοπούλου, πρός ἐκζήτησιν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐτοῦ εὐλογίας ἐπί τοῖς τελεσθεῖσιν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ γάμοις αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου Εὐθυμιάδου καί Pınar Özel, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος, τήν Κυριακήν, 19ην Σεπτεμβρίου.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Hüseyin Avni Mutlu, Νομάρχης τῆς Πόλεως εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Τετάρτην, 15ην Σεπτεμβρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Hüseyin Avni Mutlu, Νομάρχης τῆς Πόλεως, ἐπεσκέψατο τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α.Θειοτάτην Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον. Ἡ συνομιλία μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν διεξήχθη ἐν ἐγκαρδίῳ καί φιλικῷ κλίματι, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πέργης κ. Εὐαγγέλου καί Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, ὡς καί τῶν Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου καί Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου κ. Ἐλπιδοφόρου.  Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Ἐξοχ. κ. Νομάρχης ἐξεναγήθη ὑπό κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς εἰς τόν Πατριαρχικόν Οἶκον καί τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν.  Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί. 

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου, ἐπεσκέφθη κατ'οἶκον τόν Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἑβραίων Σοφολογιώτατον κ. Isak Haleva καί ηὐχήθη αὐτῷ τε καί τῇ Ἑβραϊκῇ Παροικίᾳ τά εἰκότα ἐπί τῇ ἑορτῇ Roş Haşana, ἤτοι τῷ νέῳ ἔτει αὐτῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐλογιμ. κ. Σταῦρον Γιολτζόγλου, νέον Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, ᾧτινι  συνεχάρη καί ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῶν Ἱδρυμάτων Παιδοπόλεως καί Στέγης Ἐργαζομένης Νεάνιδος, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Εὐγεν. κ. Μαίρης Τσακιργιάν.
Τήν Εὐλαβ. κ. Κυριακήν Δ. Ἀναγνωστοπούλου, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐανθίαν Ρεμπούτσικα, Μουσικοσυνθέτιδα, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Πλουτάρχου, Μουσικοῦ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Μπουλμέτη, Σκηνοθέτου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Ταξάκη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Peter Veterlein καί Andreas  Lekoski, Στελέχη τῆς Ἑταιρείας Siemens, μετά τῶν Εὐγενεστάτων συζύγων αὐτῶν, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Çırağan παρατεθέν δεῖπνον τοῦ Συμποσίου «World Leaders», τήν Τρίτην, 14ην Σεπτεμβρίου. 
Τήν ἐν Karaköy πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν ἐκθέσεως γελοιο- γραφίας, τήν Τετάρτην, 15ην ἰδίου.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Βησσαρίων ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Φραντζῆν καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Πέμπτης, 16ης Σεπτεμβρίου, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου,  ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Αὐτοῦ τήν ἐν  Ἁγίᾳ  Εἰρήνῃ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ömer M. Koç, Ἐπιχειρηματίου,  συναυλίαν εἰς μνήμην τῆς ἐκλιπούσης θείας αὐτοῦ Sevgi Gönül. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμ. Σακελλάριον κ. Σταῦρον Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Ἠλιανήν, Ἐμμέλειαν καί Στεφανίαν, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Πατριαρχικοῦ καί Σταυροπηγηιακοῦ Μετοχίου Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ὁρμυλίας Χαλκιδικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Cem Kara, Δήμαρχον Çatalca, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Erhan Güzel, συνεργάτου αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Osman Uzun, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Natali Sadıkoğlu, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀγάπην Παπαδοπούλου, Καθηγήτριαν Ἑλληνικῆς εἰς τό Γεν. Προξενεῖον τῆς Ἑλλάδος, ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.

*  *  *

Ἐπιστροφή τῆς Α.Θ.Παναγιότητος

Tήν Κυριακήν, 12ην Σεπτεμβρίου, τό ἑσπέρας ἐπέστρεψεν ἐκ τῶν διακοπῶν Αὐτοῦ διαρκείας μιᾶς ἑβδομάδος ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ ἀναπλη- ρώσαντος Αὐτόν κατά τήν ἀπουσίαν Του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σαπουντζῆ, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τόπκαπι, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 13ην Σεπτεμβρίου.
Κατ᾿ αὐτόν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ' ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος καί ὁ  Πατριάρχης.
β) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 14ην ἰδίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου καί Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν.   
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ  τόν ἄρτι χειροτονηθέντα Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Γεώργιον Κασάπογλου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δορυλαίου κ. Νίκανδρον, ἐξ Αὐστραλίας.
Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τούς Ὁσιολ. ΡΚαθολικούς Πρεσβυτέρους κ. Mathias Schiltz, Πρωτοσύγκελλον τῆς ΡΚαθολικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Λουξεμβούργου, κ. Fernard Bomb, ἐκ Βρυξελλῶν, καί κ. Jacques Rouwez, Καθηγητήν ἐν τῷ Ἰνστιτούτῳ Θεολογικῶν Μελετῶν Βρυξελλῶν, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Mariella Antonelli καί Maria-Rosaria De Leo, Ἰατροῦ, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Pasquale Devana.
Τόν Ἐξοχ. κ. Marco Vicenzino, Πολιτευτήν, ἐξ Η.Π.Α. .   
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀλέξανδρον Μπακαΐμην, Καθηγητήν Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης Μπακαΐμη, Ὀδοντιάτρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Ἐλλογ. κ. Βασιλικήν Κόκωφ, Ἐκπαιδευτικόν, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Λυῶνος Γαλλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. René Fantin, Διευθυντοῦ τοῦ Τμήματος Προσκυνηματικῶν ταξιδίων τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐπισκοπῆς Grenoble.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Δρούγκαν, ἐκ Ναυπλίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mahmut Karaduman, ἐκ τῆς Πόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χειλᾶν, ἐκ Κύπρου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Αἰκατερίνης Κόνιαρη-Χειλᾶ.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Χρῆστον Δαφνοπατίδην, Ἰωσήφ Μπουλμπούλογλου καί Σπυρίδωνα Πανταζῆν, Φοιτητάς, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου κατά τά ἐγκαίνια τοῦ ἐν Πριγκήπῳ Μουσείου τῶν Νήσων («Adalar Müzesi»), τήν Παρασκευήν, 10ην Σεπτεμβρίου.  

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tούς Σεβ. Μητροπολίτας Πέργης κ. Εὐάγελλον, Λύστρων κ. Καλλίνικον, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, καί Σασίμων κ. Γεννάδιον, ἀναχωροῦντα εἰς τό ἐξωτερικόν ἐπί ἐκκλησιαστικῇ ἀποστολῇ, καί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πάμφιλον Γιαπιτζάκην, Δικαῖον τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Δανιήλ, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Μιλτιά- δου Πολυβίου, Ἀρχιτέκτονος, ἐκ τῆς 10ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, καί κ. Σπυρίδωνος Παπαδᾶ, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Ὅμιλον μελῶν καί φίλων ἐκ τοῦ Συλλόγου Ἀργιθεατῶν Νομοῦ Λαρίσης «ὁ Ἅγιος Νικόλαος», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς-Μαρίας Μαυραντζᾶ. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τό ἐν τῷ ἐν Okmeydanı Πτωχοκομείῳ «Darülaceze» παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Eğemen Bağış, Ὑπουργοῦ ἐπί τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας, δεῖπνον (iftar), τήν Τρίτην, 7ην Σεπτεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 3ην Σεπτεμβρίου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἀνθίμου, Ἐπισκόπου Νικομηδείας, μετέβη, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων προκατόχων Αὐτοῦ Ἀνθίμου Ε´  καί  Ἀνθίμου Ζ´, καί τοῦ ἐν Κανδυλλί ἀναπαυομένου Ἀνθίμου Στ´, τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Ἀναστασιουπόλεως κυροῦ Ἀνθίμου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κυροῦ Ἀνθίμου καί τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Ἀλικαρνασσοῦ κυροῦ Ἐμμανουήλ, ὡς καί ἄλλων προσφιλῶν Αὐτῷ κεκοιμημένων ἀδελφῶν.   

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, παρέστη εἰς τό ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρατεθέν, ὡς κατ' ἔτος, δεῖπνον (iftar) εἰς τά μέλη τοῦ Συνδέσμου Παραπληγικῶν (Omur ilik Felçlileri Derneği), ἐν τῇ ἐν Ataköy  ἕδρᾳ αὐτῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 4ην τ. μ., διεπεραιώθη, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τήν νῆσον Ἀντιγόνην καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίου Γεωργίου Καρύπη Θείαν Λειτουργίαν.Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος καί παραθερισταί ἐκ τῆς νήσου. Ἐν τῷ τέλει αὐτῆς ὡμίλησαν ὁ Πατριάρχης καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐπηκολούθησεν ὑπαίθριος δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 4ης ἰδίου, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους πρός τούς ἐκκλησιασθέντας προσκυνητάς ἐκ Νέας Ἱερσέης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Θεοδώρου Τσελεπόνη, καί ἐκ Νέας Κίου τῆς περιοχῆς Ἀργολίδος.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ἐγκαίνια τῆς ἐν τῷ Μουσείῳ Τουρκικῆς καί Ἰσλαμικῆς Τέχνης διοργανωθείσης ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ἐξοχ. κ. Ertuğrul Günay, Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας, ἐκθέσεως. 

Τήν μεσημβρίαν  τῆς  Κυριακῆς, 5ης Σεπτεμβρίου, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου,  ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Γαλλίαν δι' ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν, θά ἐπιστρέψῃ δέ εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ τήν Κυριακήν, 12ην ἰδίου. Κατά τήν ἀπουσίαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ὡρίσθη ὑπ' Αὐτῆς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἱερώνυμον Κυριαζῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Παροναξίας. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Χρῆστον Χατζηξενοφῶντα, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μανινῆ, Δημάρχου Νέας Κίου Ἀργολίδος, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Χατζηγεωργίου, Ἀντιδημάρχου. 
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Germanos Marani, ἐκ τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ τοῦ Βατικανοῦ, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, εἰς οὕς παρεχώρησε συνέντευξιν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Ντάβαρην, Ἀντιδήμαρχον Χαλανδρίου Ἀθηνῶν-Φαρμακοποιόν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Μητσοπούλου, Κτηνιάτρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Εὐγενίου, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γεωργίου Τζιβελέκη, Οἰκονομολόγου, ἐκ Νέας Τριγλίας Χαλκιδικῆς, καί Ἀναστασίου Μαστρογιάννη, ἐκ τῆς Πόλεως. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παναγιώτου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ζανίν καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν Μέλιας-Ἄννης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν  Ἐντιμ. κ. Γεώργιον-Ἀντώνιον Ἀντωνᾶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης, ἐκ Σύδνεϋ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παξιμάδην, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Μαρίας Ἀδαμοπούλου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν.       

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρῴην Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κυροῦ Αὐγουστίνου, ἐκ τοῦ ἐν Φλωρίνῃ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, τήν Δευτέραν, 30ήν Αὐγούστου. 
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κυροῦ Ἐμμανουήλ, ἐκ τοῦ ἐν Καλύμνῳ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ, τό Σάββατον, 4ην Σεπτεμβρίου. 
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, κατά τό ἐν τῷ ἐν Yeşilköy ξενοδοχείῳ WOW παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Aziz Babuşcu, Προέδρου τοῦ Κόμματος «ΑΚP» τοῦ Νομοῦ τῆς Πόλεως, δεῖπνον (iftar), τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ κ. Recep Tayyip Erdoğan, τήν Κυριακήν, 5ην Σεπτεμβρίου.
 
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Jozef Šesták, Γενικοῦ Προξένου τῆς Σλοβα- κίας ἐνταῦθα, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Συντάγματος τῆς Δημοκρατίας τῆς Σλοβακίας, τήν Πέμπτην, 2αν Σεπτεμβρίου.
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἀναστασίας Πετροπούλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ὑψωμαθείων, τήν Παρασκευήν, 3ην τρ.μ. .   
Τό ἐν τῷ ἐν Sütlüce Συνεδριακῷ Κέντρῳ παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, δεῖπνον (iftar), αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Χριστοφόρου καί Δόμνας Καραμπίνα, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Ἀντιγόνης, τό Σάββατον, 4ην ἰδίου.  

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη νέας Ἐντίμου Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ᾗτινι καί ηὐχήθη τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν ἐν τῇ ἐξασκήσει τῶν καθηκόντων αὐτῆς. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Νειλουπόλεως κ. Γεννάδιον, Ἀρχιγραμματεύοντα τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κυριακοῦ Στάντζιου.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Βεζύρογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου-Διπλοκιονίου, μετά  τοῦ Ἐντιμ. κ. Προδρόμου Φιλίππου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Περδίκην, Βουλευτήν τοῦ ἐν Κύπρῳ Κινήματος Οἰκολόγων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἠλέκτρας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Φιλίππου, Στέλεχος τοῦ ὡς ἄνω Κινήματος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λουΐζας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Διάκου, ἐκ τῶν Οἰκολόγων Πρασίνων Ἑλλάδος, καί τῆς Εὐγεν. δίδος Θεοδοσίας Λόη. 
Tόν Ἐντιμ. κ. Ἄλκην Κούρκουλαν, Δημοσιογράφον-Ὑπεύθυνον τοῦ  Ἀθηναϊκοῦ Πρακτορείου ἐν Τουρκίᾳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Edi-Ἀντώνιον Λαδόπουλον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Ἀθανασίου, Στέλεχος τῆς Διεθνοῦς Ὁμοσπονδίας διά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἐκ Παρισίων.
Τόν Ἐντιμ. κ. John Keller, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Sandra, ἐκ Σικάγου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χριστoφόρον Καραμπίναν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δόμνας καί τοῦ τέκνου αὐτῶν, ἐκζητήσαντες τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ βαπτίσει αὐτοῦ.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τό ἐν τῷ ἐν Beşiktaş ξενοδοχείῳ Conrad παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Yeşil, Προέδρου τοῦ Βακουφίου Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων, δεῖπνον (iftar), τήν Τρίτην, 31ην Αὐγούστου.  

*  *  *

Τήν Τρίτην, 31ην Αὐγούστου, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ τῆς Παναγίας Σούδας τῆς Κοινότητος Ἐγρίκαπου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν. 

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Δαρδανελλίων κ. Νικήτας, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος καί Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ Πρεβέζης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Εὐαγγέλου Κατσίμπρα, Ἄρχοντος Δεπουτάτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί ἐξ Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀντωνίου Ἐλευθεριάδου, Θεολόγου-Φιλολόγου, ὡς καί πιστοί ἐντεῦ- θεν. Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης προσεκύνησεν εἰς τό κάτωθεν τοῦ Ναοῦ Ἱερόν Ἁγίασμα τοῦ Ἁγίου Νικήτα, ἔνθα καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Μητροπολίτου πρῴην Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κυροῦ Αὐγουστίνου καί Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου.  Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ'ἥν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, οἱ ὡς ἄνω Σεβ. Ἱεράρχαι, ὁ Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελος Κατσίμπρας, ὁ Ἐλλογ. κ. Ἀντώνιος Ἐλευθεριάδης καί ὁ Πατριάρχης.   

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ
Μετά μεγίστης ἱεροπρεπείας καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῆς νέας Ἰνδικτιῶνος, καί ἡ ἑορτή τῆς ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ ἀπό αἰώνων τεθησαυρισμένης Ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, ὡς καί ἡ ἡμέρα προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Τρίτης, 31ης Αὐγούστου, ἐκκλησιασθέντων Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου καί  προσκυνητῶν, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τετάρτης, 1ης Σεπτεμβρίου, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Γέροντος Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Περγάμου κ. Ἰωάννου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Πισιδίας κ. Σωτηρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου,  Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, Δαρδανελλίων κ. Νικήτα, Σασίμων κ. Γενναδίου, Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Κυρίλλου, Ντητρόϊτ κ. Νικολάου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταρασίου, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάνου κ. Ἀνδρέου,  Ἱσπανίας καί Πορτογαλλίας κ. Πολυκάρπου καί Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ. Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἐλπιδο- φόρος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου,  ἀνέγνωσεν, ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος, τό ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῶν ὑπέρ τῆς προστασίας τῆς κτίσεως Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι  Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρος καί Ρεντίνης κ. Σεραφείμ, ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Δρούτσας, Ὑπουργός Ἀναπληρωτής Ἐξωτε- ρικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ,  ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, Κληρικοί ἐκ διαφόρων Ἱερῶν Μητροπόλεων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Μοναχαί, οἱ Ἐντιμ. Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα κ. Νικόλαος Σιγάλας καί κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ Καρδίτσης, Αὐστραλίας καί ἀλλαχόθεν, ὡς καί  πιστοί ἐντεῦθεν. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀνεγνώσθη ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἡ νενομισμένη εὐχή καί Πρᾶξις τῆς νέας Δ´ Ἰνδικτιῶνος, ὑπογραφεῖσα ἀκολούθως ὑπ᾿ Αὐτοῦ τε καί ὑπό τῶν συγχοροστατησάντων ἁγίων Ἀρχιερέων, οἵτινες ἀντήλλαξαν μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν, ἐπί τῷ νέῳ ἐκκλησιαστικῷ ἔτει. Ἐν κατακλεῖδι, ὁ Πατριάρχης, ἡγίασε τό ἐκκλησίασμα διά τοῦ Ἁγιασμοῦ τῆς 1ης τοῦ μηνός.

Ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Δροῦτσας, Ὑπουργός Ἀναπληρωτής Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Τετάρτην, 1ην Σεπτεμβρίου, ἀφίχθη εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, προερχόμενος ἐξ Ἀγκύρας, ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Δρούτσας, Ὑπουργός Ἀναπληρωτής Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, γενόμενος δεκτός μετά πολλῆς ἐγκαρδιότητος ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Τήν μεσημβρίαν ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργός παρεκάθησεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν. Τήν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα, τόν κ. Ὑπουργόν, συνώδευον ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Χρῆστος Παναγόπουλος, Διευθυντής τοῦ Διπλωματικοῦ Γραφείου αὐτοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Γρηγόριος Δελαβέκουρας, Ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ὡς καί ἄλλοι συνεργάται τοῦ Ἐξοχωτάτου, εἰς ὅν καί ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τιμαί.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν, Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, ἐξ Η.Π.Α., καί Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Κύριλλον μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ρεντίνης κ. Σεραφείμ καί  ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Καρδίτσης.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρον, ἐκ Καναδᾶ. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κυρίτσην, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ὀλύμπῳ Πιερίας Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, μετ' ἀδελφῶν αὐτῆς καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Νικολάου Δελησαββίδου, ἐκ Κατερίνης, καί Κωνσταντίνου Στεφανίδου, ἐκ Σερρῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεώργιον Δέλλαν μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Εὐαγγέλου Κατσίμπρα καί ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐκ Πρεβέζης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκον καί τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Κυπαρισσόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους. 
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Πορφύριον Μπικουβαράκην, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς ἐν Χανίοις Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου.   
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Θεομνήστην καί Θεοπίστην, ἐκ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (Χρυσο πηγῆς) Χανίων, ἐπί τῇ ἐπιστροφῇ των εἰς αὐτήν μετά τήν λῆξιν τῆς ἐνταῦθα διακονίας αὐτῶν. 
Τόν Ἐλλογιμ. Δρα κ. Γεώργιον Ἀναδιώτην, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Η.Π.Α. .
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Σίγκελ μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Mitchell καί τῆς Εὐγεν. δίδος Τσαμπίκας Μπακίρη, ἐξ Η.Π.Α. .     
Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Βασιλειάδου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξπεπροσωπήθη κατά τό ἐν τῷ ἐν İstinye ἑστιατορίῳ «Meyyali» παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Şükrü Genç, Δημάρχου Sarıyer,  δεῖπνον (iftar) καί τό ἐν τῷ ἐν İstinye παλαιῷ ναυπηγείῳ πραγματοποιηθέν 2ον Φεστιβάλ, ἐπί τῇ «Παγκοσμίῳ Ἡμέρᾳ Εἰρήνης», τήν Τετάρτην, 1ην Σεπτεμβρίου. 

Σεπτῇ ἐντολῇ ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν ἐπεσκέψατο  τήν ἐν τῷ νοσοκομείῳ Βαλουκλῆ νοσηλευομένην Εὐγεν. κ.  Suna Atalay, σύζυγον τοῦ Ἐντιμ. Ἀντινομάρχου Τραπεζοῦντος κ. Aziz Mercan, καί ηὐχήθη αὐτῇ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

*  *  *