Bulletin patriarcal

Σεπτέμβριος 2013

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 29ην  τ.μ. Σεπτεμβρίου, παρέστη συμπροσευχόμενος καί συμψάλλων κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Καθολικῷ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Κουδουνᾶ τῆς νήσου Πριγκήπου, εἰς ἥν μετέβη τήν πρωΐαν τῆς προτεραίας καί παρέμεινεν ἐν αὐτῇ ἐπί διήμερον πρός ἀνάπαυσιν καί περισυλλογήν, τυχών τῶν υἱϊκῶν περιποιήσεων τῆς ἐκεῖ ἀπό δεκαεξαετίας διακονούσης εὐλογημένης Ξενοφωντινῆς ἐξ Ἁγίου Ὄρους ἀδελφότητος ὑπό τόν Ὁσιώτατον Γέροντα κ. Ἐφραίμ μοναχόν.
Τόν Πατριάρχην συνώδευεν ἐν Πριγκήπῳ ὁ Πανοσιολ. Μέγας Ἱεροκῆρυξ κ. Βησσαρίων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεραφείμ Καχριμάνην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ κ. Μιχαήλ Τρίτου, Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, καί ὁμίλου οἰκείων αὐτοῦ.
Τόν Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, τούς Αἰδεσιμ. Σακελλάριον κ. Σταῦρον Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, καί Πρεσβύτερον κ. Κυριακόν Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Γεδεών Βαρύτιμον, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ραφαηλίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, καί τήν Ἐλλογ. κ. Ἀγάπην Παπαδοπούλου, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Γεώργιον Κασάπογλου, μετά τῆς Εὐλαβ. συζύγου αὐτοῦ κ. Μπερνά καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Marc Trenteseau, νέον Πρέσβυν τοῦ Βελγίου ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Henri Vantieghem, Γενικοῦ Προξένου ἐνταῦθα.
Τόν Ἐλλογ. Καθηγητήν κ. Selçuk Erez, Ἰατρόν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Esin Willis, ἐντεῦθεν.           
Τήν Ἐλλογ. δίδα Ἁγνήν Νικολαΐδου, ὑποβαλοῦσαν εὐχαριστίας ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ αὐτῇ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῇ ἐκδημία τῆς ἀειμνήστου μητρός αὐτῆς Ἐλισάβετ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Ἡρακλέους, Μεταπτυχιακόν Φοιτητήν ἐνταῦθα, ἐκ Κύπρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λάζαρον Πετσαλίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου,  κατά τήν ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτήτων καί τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Λυκείου «Γκετροναγκάν» προβολήν τῆς ταινίας τῶν Ἐλλογ. κ. Ἡρακλέους Μήλα καί κυρίας Nefin Dinç, μέ τίτλον: « Ἡ Ἄλλη Κωμόπολη», ἐν τῷ ἐν Σισλῇ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Kent», τήν Δευτέραν, 30ήν  Σεπτεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 27ης τ.μ., ἐπεσκέφθη τόν νοσηλευόμενον  ἐν τῷ Ἀρμενικῷ Νοσοκομείῳ Surp Pirgiç Πατριάρχην τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων Μακ. κ. Μεσρώπ καί διηρώτησε τά τῆς πορείας τῆς θεραπείας αὐτοῦ, εὐχηθείς τά εἰκότα.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἀφίξει εἰς τήν Πόλιν τοῦ νέου Γενικοῦ Προξένου τῶν Η.Π.Α. Ἐντιμ. κ. Charles F. Hunter, ἐν τῇ Προξενικῇ Κατοικίᾳ.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐλλογ. κ. Özcan Şabudak, Ὑποδιευθυντήν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Sait Susin, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ἐνταῦθα βακουφίου τῶν Συροϊακωβιτῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Ἀγγελόπουλον, Ἐφοπλιστήν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Κetrin Köprü, ὑποβαλοῦσαν εὐχαριστίας ἐπί τῇ ἀποπερατώσει τῶν σπουδῶν αὐτῆς, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Turgay Aktaş, Συμβολαιογράφον, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Tolgay, Φοιτητοῦ ἐν Ἰταλίᾳ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, ἐξαιτησάμενον τάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Χαραλάμπους Κρουσῶνος Μαλεβιζίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἐμμανουήλ Φασουλάκη. 
Τόν Σεβ. Λουθηρανόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Andres Pöder, ἐξ Ἐσθονίας, ἐπικεφαλῆς μελῶν τοῦ Διαπολιτισμικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Ἐσθονίας-Τουρκίας (EESTÜRK). 
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Ludger Paskert, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Γερμανίας.
Τόν Αἰδεσιμ. Πάστορα κ. Dirk Stelter, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου Προτεσταντῶν προσκυνητῶν ἐκ Γερμανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ματαράγκαν, Ἀρχιπλοίαρχον, Διοικητήν τῆς Ὑδρογραφικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό ἀξιωματούχων αὐτῆς καί τῶν συζύγων αὐτῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Virgilio  Avato,  ἐξ Ἰταλίας.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἀθηνᾶν Μαύρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Σύμβουλον Ἐκπαιδεύσεως, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τό ἐν Mardin διοργανωθέν ὑπό τῆς Γεν. Διευθύνσεως Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων καί τῆς Ἑνώσεως Τουριστικῶν Πρακτορείων Τουρκίας  (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) Συμπόσιον περί τῆς συμβολῆς τῆς πόλεως τοῦ Mardin εἰς τήν εἰρηνικήν συνύπαρξιν καί τόν πολιτισμικόν καί θρησκευτικόν τουρισμόν, τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἐξοχ. κ. κ. Muammer Güler, Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν, καί Abdurrahman Yazıcı, Ὑφυπουργοῦ Τουρισμοῦ, μεταξύ 20ῆς  καί 22ας  ἰδίου.

*  *  *

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 24ης ἰδίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου πνευματικοῦ Αὐτοῦ πατρός, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ συμπληρώσει 100 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως αὐτοῦ.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῶ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἐπραγματοποιήθη ἐκδήλωσις εἰς μνήμην τοῦ ὡς ἄνω διακεκριμένου Ἱεράρχου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐπί τῇ ὡς ἄνῳ ἐπετείῳ, καθ' ἥν ὡμίλησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος καί Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί ὁ Παναγιώτατος.   

Κατά τήν ἐκδήλωσιν παρέστησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐντεῦθεν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σερρῶν καί Νιγρίτης  κ. Θεολόγον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. κ.  Ἄνθίμου Ρεγγίδου καί Γαβριήλ Παλιούρα καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Θωμᾶ Πούσκα.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γρηγόριον Σταμκόπουλον, νέον Πρόεδρον τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δημήτριον Kioroglo, ἐκ Μολδαβίας, μετά τοῦ Σοφολ. κ. Farit Farisov, Προέδρου τοῦ Συμβουλίου Μουφτήδων Ρωσσίας, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Arif Asalıoğlu, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Μόσχᾳ Τουρκορωσσικοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου, Μιχαήλ Bolotsky καί Edward Yusufyanov. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, Γενικόν Γραμματέα τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας.
Τήν Εὐγεν. δίδα Ἑλένην Φ. Ἀγράφα, Μεταπτυχιακήν Φοιτήτριαν, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Σαλπιστῆν, Ἀναστάσιον Ντοῦρον καί Μιχαήλ Λειβαδίτην, ἐκ Θεσσαλονίκης.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ τοῦ ξενοδοχείου WOW διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Βακουφίων Διεθνῆ Βακουφικήν Διάσκεψιν, μεταξύ 23ης καί 24ης Σεπτεμβρίου, τήν ἔναρξιν τῆς ὁποίας ἐκήρυξεν ὁ Ἐξοχ. Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως κ. Bülent Arınç, τῇ συμμετοχῇ βακουφικῶν Ἱδρυμάτων ἐκ 40 χωρῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Θεοκλήτου Ντούλια, Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ἐκπροσώπου αὐτοῦ παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σπυρίδωνα Βαχάρην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ τοῦ Πριγκηπάτου τοῦ Μονακό.
Τόν Ἐλλογ. κ. Faris Kaya, Καθηγητήν-Πρόεδρον τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος Ἐπιστήμης καί Πολιτισμοῦ (İstanbul İlim ve Kültür Vakfı), μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Mehmet Nuri Güleç, Ali Katıöz, Fethullah Canpolat καί Erdem Bilekoğlu, μελῶν αὐτοῦ. 
Τάς Ἐλλογ. αὐταδέλφας κυρίας Ἰωάνναν Meras καί Χαρικλείαν Bryant, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Steve Stryker, Ἰατρόν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Andrea Schwartz, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ.  κ. Λεωνίδαν Λογοθέτην, ἐξ Η.Π.Α., μετά οἰκείων αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δικαῖον Βασιλόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Κωνσταντοπούλου καί οἰκείων αὐτῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ἐπί τῶ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Ἄρην Κατραντζῆν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ναντίν, καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό ἐν Γενεύῃ διοργανωθέν ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς Διεθνῶν Ὑποθέσεων τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Συνέδριον ἐπί τοῦ θέματος: «Πολιτικοποίησις τῆς Θρησκείας καί Δικαιώματα τῶν Θρησκευτικῶν Μειονοτήτων», μεταξύ 16ης καί 18ης  Σεπτεμβρίου.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Δικαίου  Βασιλοπούλου καί Βασιλικῆς Κωνσταντοπούλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 21ην ἰδίου.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἄρεως καί Ναντίν Κατραντζῆ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Κυριακήν, 22αν  Σεπτεμβρίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Ataköy Ἀθλητικῷ Κέντρῳ Sinan Erdem πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τοῦ ὑπό τοῦ ὡς ἄνω Ἱδρύματος Ἐπιστήμης καί Πολιτισμοῦ (İstanbul İlim ve Kültür Vakfı) διοργανουμένου 10ου Διεθνοῦς Συμποσίου, περί τοῦ Risale-i Nur, ἔργου τοῦ Bediüzzaman Said Nursi, αὐθημερόν.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Yavuz-Selim Balaban καί İrem Alkış, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Zeytinburnu Συνεδριακῷ Κέντρῳ PEKOM, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 16ης Σεπτεμβρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Χίλτον διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τοῦ Κεντρικοῦ Παρθεναγωγείου ἐκδήλωσινσυζήτησιν περί τῆς ἱδρύσεως νέου Πανεπιστημίου.       

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Ε. Ἀλυγιζάκην, Ἄρχοντα  Ὑμνῳδόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν  Ἐξοχ. κ. Λεωνίδαν Χρυσανθόπουλον, Πρέσβυν ἐ.τ., ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν  Ἐντιμ. κ. Asaf Güneri, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.   
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶν Χ. Βούλγαρη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μιχαηλίδην, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, πρός οὕς παρεχώρησε συνέντευξιν διά τήν προετοιμαζομένην ταινίαν περί τοῦ Κοιμητηρίου Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος Marmara Grubu διοργανωθεῖσαν ὁμιλίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, ἐν τῷ ἐν Yeşilköy ξενοδοχείῳ WOW, τήν Δευτέραν, 16ην ἰδίου.

*  *  *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 13ης Σεπτεμβρίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον Mäntyniemi καί ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς Φιλλανδίας κ. Suali Niinistö, ἀποδοθεισῶν πασῶν τῶν προβλεπομένων ὑπό τοῦ Πρωτοκόλλου τιμῶν τῷ Ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ. Κατά τήν συνάντησιν, εἰς τήν ὁποίαν παρέστησαν καί οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων, Μητροπολῖται Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Βοστώνης κ. Μεθόδιος καί Ἑλσιγκίου κ. Ἀμβρόσιος, ὁ Πρόεδρος καλωσώρισε δι' ἐγκαρδίου προσφωνήσεως τόν Πατριάρχην, τονίσας ὅτι καί ἡ νέα Πατριαρχική ἐπίσκεψις εἰς τήν χώραν του περιποιεῖ τιμήν εἰς αὐτήν.

Ὁ Πατριάρχης, ἀντιφωνήσας, ἐξέφρασε πρός τόν Πρόεδρον τάς εὐχαριστίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἰδίου προσωπικῶς διά τήν τιμητικήν ὑποδοχήν ταύτην, ἥτις ὑποδηλοῖ τόν σεβασμόν τοῦ Κράτους τῆς Φιλλανδίας πρός τόν θεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Ἐπί πλέον, ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασε τόσον τήν εὐγνωμοσύνην Του πρός τάς πολιτειακάς καί τάς πολιτικάς ἀρχάς τῆς χώρας διά τήν ἐπιδεικνυομένην, ἀξιέπαινον, συμπαράστασίν των πρός τήν ἀνεγνωρισμένην τοπικήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ὅσον καί τόν θαυμασμόν Του διά τά σύγχρονα ἐπιτεύγματα τῆς Φιλλανδικῆς κοινωνίας, γεγονός τό ὁποῖον πιστοποιεῖται ἐκ τοῦ παραδειγματικοῦ τρόπου λειτουργίας τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος καί τῶν προσφερομένων ἐν τῇ χώρᾳ κοινωνικῶν παροχῶν περιθάλψεως καί ἀσφαλίσεως. Ἀκόμη ὁ Πατριάρχης ἀπήντησεν εἰς ἐρωτήσεις τοῦ κ. Προέδρου διά τήν κατάστασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Τουρκίᾳ καί διά τάς διορθοδόξους σχέσεις.
Πρό τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ἀντηλλάγησαν δῶρα μεταξύ τοῦ Προέδρου καί τοῦ Πατριάρχου. 

Ἐκεῖθεν ὁ Πατριάρχης μετά τῆς τιμίας Συνοδείας Του μετέβησαν δι' ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ Πρεσβείαν τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως αὐτῆς κ. H. Selah Korutürk παραθέσαντος ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, Ὅστις καί ἀπήντησε καταλλήλως εἰς τήν φιλόφρονα πρόποσιν τοῦ ἀμφιτρύωνος.
Μετά ταῦτα, ὁ Πατριάρχης μετά τῆς Συνοδείας Του μετέβησαν εἰς τόν Διεθνῆ Ἀερολιμένα Ἑλσιγκίου καί ἀνεχώρησαν δι' ἰδιωτικῆς πτήσεως εἰς τήν Πόλιν, προπεμφθέντες τιμητικῶς ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος μετά τῆς περί αὐτόν Ἱεραρχίας καί τοῦ ἱ. κλήρου, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στεφάνου καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Πρέσβεως τῆς Τουρκίας.

Τοιουτοτρόπως κατεκλείσθη ἡ δεκαήμερος ἐπίσκεψις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τόν Εὐρωπαϊκόν Βορρᾶν, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἐνενηκοστῆς ἐπετείου τῆς αὐτονομίας τῶν Ἐκκλησιῶν Φιλλανδίας καί Ἐσθονίας, αἱ ὁποῖαι σήμερον ἀκμάζουν καί προοδεύουν ὑπό τήν στοργικήν σκέπην καί τήν κανονικήν προστασίαν τῆς πρωτοθρόνου ἐν τῇ Ὀρθοδοξίᾳ Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,  ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 14ην Σεπτεμβρίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί ἱκανός ἀριθμός προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκα κ. Βησσαρίωνα, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκον, Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους, καί Μελχισεδέκ Ἀμπελικάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Γαβριήλ Τσάκαλον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριπόλεως τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας. 
20μελῆ ὅμιλον ἐξ Αὐστρίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Rudolf Prokschi, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰάκωβον Τσούνην, Ἄρχοντα Μ. Ἱερομνήμονα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Lukasz Paprotny, Ὑποπρόξενον ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Πολωνίας.   
Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Γιωλτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. Δρα. κ. Σάββαν Τσιλένην, Ἀρχιτέκτονα-νέον Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας Μελέτης «Ἡ Καθ᾽ ἡμᾶς Ἀνατολή», μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἥβης  Ντερμαντζῆ, Καλλιτέχνιδος, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπην Ροδόπουλον, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, μετά τῆς Ἐλλογιμ. κ. Βασιλείας Χατζηνικήτα, Καθηγητρίας-Κοσμήτορος τῆς Σχολῆς Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν τοῦ ὡς ἄνω Πανεπιστημίου, καί τῆς Εὐγεν κ. Καρολίνας Ρετάλη,  Ἐρευνητρίας. 
     
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τόν ἐνταφιασμόν τῆς ἀειμνήστου κ. Ἑλένης Μανδελίδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Τετάρτην, 11ην Σεπτεμβρίου.
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Στεφάνου Ἀβραμίδου, ἐκ τοῦ Ἰ. Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Ἰλισίων Ἀθηνῶν, τήν Πέμπτην, 12ην ἰδίου.   
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ali Aydoğan καί Gülnazar Genç, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Bahçeköy χώρῳ ἐκδηλώσεων Korupark, τήν Παρασκευήν, 13ην ἰδίου. 
Τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῶν ἐκδηλώσεων ἐντός τῶν πλαισίων τῆς ὑπό τοῦ ἱδρύματος Πολιτισμοῦ καί Tέχνης τῆς Πόλεως διοργανουμένης 13ης Bienale, τό Σάββατον, 14ην ἰδίου.   
Τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως ἀντικειμένων  τοῦ Ἐντιμ. κ. Viron Erol Vert, αὐθημερόν. 
Τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Συνεδριακῷ Κέντρῳ Lütfi Kırdar πραγματοποιηθεῖσαν ἀπονομήν βραβείων, εἰς μνήμην τοῦ ἐκλιπόντος Δημοσιογράφου Hrant Dink,  τήν Κυριακήν, 15ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τόπκαπι, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν, τήν Παρασκευήν, 13ην Σεπτεμβρίου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ' ἥν ὡμίλησεν ὁ Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερος κ. Γεώργιος Κασάπογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύων τῆς Κοινότητος, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν 30μελῆ ὅμιλον Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ Ρωσσίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Βοσκρεσένκ κ. Σάββα.

*  *  *

Ἄφιξις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἑλσίγκιον καί ἐπίσκεψις Αὐτοῦ εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Φιλλανδίας
(11-13 Σεπτεμβρίου 2013)

Ἀνταποκρινόμενος εἰς σχετικήν πρόσκλησιν τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἅμα τῷ πέρατι τῆς Πατριαρχικῆς Ἐπισκέψεως εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ἐσθονίας, μετέβη ἀτμοπλοϊκῶς ἐκ Ταλλίνης εἰς Ἑλσίγκιον τήν πρωΐαν τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 2013, προκειμένου νά προεξάρχῃ εἰς τούς ἑορτασμούς ἐπί τῇ συμπληρώσει ἐνενήκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἀνακηρύξεως καί τῆς Ἐκκλησίας ταύτης ὡς Αὐτονόμου ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Συνοδοί τοῦ Πατριάρχου κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην εἶναι οἱ αὐτοί καί εἰς τήν ἐπίσκεψίν Του εἰς Ἐσθονίαν.

Τόν Πατριάρχην, κατά τήν διαπεραίωσιν Αὐτοῦ, συνώδευσαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων μετά τῆς περί αὐτόν Ἱεραρχίας, καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος μετά τῶν ἐπισκόπων αὐτοῦ.

Εὐθύς μετά τήν ἄφιξίν Του εἰς Φιλλανδίαν, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν ἐν Ἑλσιγκίῳ Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος, τόν ἀρχαιότερον Ὀρθόδοξον Ναόν τῆς περιοχῆς καί ἐνοριακόν Ναόν τῆς ἐν τῇ πόλει Ρωσσοφώνου Κοινότητος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἔνθα ἐτελέσθη ἐπίσημος Δοξολογία, παρουσίᾳ τῶν Πρέσβεων τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου ἐν τῇ χώρα ταύτῃ Ἐξοχ. κκ. Χρήστου Κοντοβουνήσιου καί Φιλίππου Κρητιώτου.

Τόν Ὑψηλόν ἐπισκέπτην προσεφώνησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων, ἐκφράσας τήν χαράν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας διά τήν τιμητικήν παρουσίαν τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τούς ἑορτασμούς τῆς ἑνενηκονταετίας, καί ὁ Ἐντιμ. Κ. Herman Merras, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, ὅστις προσέφερεν εἰς τόν Πατριάρχην ἀντίγραφον τῆς ἱ. εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Konevitsa. 

Ὁ Παναγιώτατος, ἀντιφωνήσας, ἐξέφρασε τήν χαράν Του διότι ἠξιώθη διά μίαν εἰσέτι φοράν νά ἐπισκεφθῇ τήν εὐλογημένην ταύτην χώραν καί ἐπεδαψίλευσε τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν Του εἰς τούς πολυπληθεῖς πιστούς τῆς Κοινότητος ταύτης.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς παρατεθέν ὑπό τῆς Ἐνορίας τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἑλσιγκίου γεῦμα ἐν τῷ ἑστιατορίῳ «Farouge», ἰδιοκτησίας Ὀρθοδόξων ἐνοριτῶν ἐκ Λιβάνου, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Markku Salminen, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου αὐτῆς, προσφωνήσαντος τόν Πατριάρχην, Ὅστις ἀπηύθυνε χαιρετισμόν πρός τούς ἐκλεκτούς συνδαιτυμόνας.

Μετά τήν ἐγκατάστασιν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος καί τῆς τιμίας Συνοδείας Αὐτῆς ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Kalastajatorppa, ἐπηκολούθησε τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας μετάβασις ὁδικῶς εἰς τό δυτικῶς τοῦ Ἑλσιγκίου εὑρισκόμενον προάστειον Espoo, ἔνθα ἐπραγματοποιήθη Οἰκουμενική Συνάντησις ἐν τῷ Λουθηρανικῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς περιοχῆς, ἕδρᾳ τῆς ἐν ἔτει 2004 συσταθείσης Λουθηρανικῆς Ἐπισκοπῆς Δυτικῶν Συνοικιῶν καί περιχώρων Ἑλσιγκίου. Τήν ἐκδήλωσιν, τήν ἐπιμέλειαν τῆς ὁποίας ἔσχεν ὁ Αἰδεσιμολ.  Πρεσβ. κ. Heikki Huttunen, ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας, παρηκολούθησε τό σύνολον σχεδόν τῶν Ἐπισκόπων τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας τῆς χώρας, ὡς καί ἐκπρόσωποι τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς καί τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας.

Κατόπιν τῆς ἀναπεμφθείσης συντόμου δεήσεως, τόν Πατριάρχην προσεφώνησεν ὁ Σεβ. Λουθηρανός Ἀρχιεπίσκοπος Τούρκου καί πάσης Φιλλανδίας κ. Kari Makinen, ὡς καί ὁ Ρωμαιοκαθολικός Ἐπίσκοπος Ἑλσιγκίου καί Πρόεδρος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Φιλλανδίας Mgr Teemu Sippo, οἵτινες ἐξῇρον τήν πρωτοπόρον συμβολήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἴς τε τά διαχριστιανικά δρώμενα καί εἰς τήν ἐνασχόλησιν μέ τά φλέγοντα οἰκολογικά ζητήματα τού πλανήτου.

Ὁ Πατριάρχης, ἀντιφωνήσας, ηὐχαρίστησεν ἅπαντα τά μέλη τοῦ Συμβουλίου διά τήν ὑποδοχήν καί τήν εὐκαιρίαν συμπνευματισμοῦ καί ἀπηύθυνεν αὐτοῖς ὁμιλίαν, ἀναφερθείς ἐκτενῶς εἰς τό φαινόμενον τοῦ θρησκευτικοῦ φονταμενταλισμοῦ καί εἰς τήν μαρτυρίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τήν Οἰκουμενικήν Κίνησιν καί γενικώτερον εἰς τόν σύγχρονον κόσμον.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἀνεχώρησεν ἐξ Espoo ὁδικῶς διά τόν συνοικισμόν τοῦ Δήμου Espoo Tapiola, ἔνθα εἰς τόν ἐγκαινιασθέντα ἐν ἔτει 1998 καί διακρινόμενον διά τήν πλουσίαν ἐνοριακήν ζωήν καί τό πολυεθνικόν ἐκκλησίασμά του Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Γερμανοῦ Ἀλάσκας προέστη συντόμου δεήσεως, καθ' ἥν συμπροσηυχήθη, μεταξύ ἄλλων, καί ἡ ἀδελφότης τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Lintula ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἡγουμένης αὐτῆς μοναχῆς Μιχαήλας. Εἰς τό τέλος τῆς δεήσεως, ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε τόν λόγον πρός τούς πολυπληθείς πιστούς, οἱ ὁποῖοι, ὁμοῦ μετά τῶν τέκνων αὐτῶν, κατέκλυσαν μέχρι τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τόν Ἱ. Ναόν διά νά λάβουν τήν εὐχήν τοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας. 

Τό ἑσπέρας, ἐδόθη δεξίωσις πρός τιμήν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος εἰς τήν Πρεσβευτικήν κατοικίαν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἑλσιγκίῳ, τῇ συμμετοχῇ, μεταξύ ἄλλων προσωπικοτήτων, ἐκπροσώπων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας καί τῶν Ἐξοχ. Πρέσβεων τῆς Τουρκίας, τῆς Ἐσθονίας, τῆς Γαλλίας, τῆς Ἰσλανδίας, τῆς Κύπρου καί τῆς Σλοβακίας, ἀνταλλαγεισῶν καί τῶν νενομισμένων τῇ περιστάσει προσφωνήσεων μεταξύ τοῦ Ἕλληνος Πρέσβεως καί τοῦ Πατριάρχου.

Σημειοῦται ὅτι, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 13ης ἰδίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης θά γίνῃ δεκτός ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Φιλλανδίας κ. Sauli Niinistö.

*  *  *

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 12ης Σεπτεμβρίου, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν  Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Uspenski), τόν μεγαλύτερον ἐν Βορείῳ Εὐρώπῃ Ὀρθόδοξον Ἱ. Ναόν, καί προεξῆρχεν εἰς τούς ἐκκλησιαστικούς ἑορτασμοῦς ἐπί τῇ συμπληρώσει ἐνενήκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἀνακηρύξεως καί τῆς Ἐκκλησίας ταύτης ὡς Αὐτονόμου ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Κατά τήν πανηγυρικήν Θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία ἐτελέσθη μετά πάσης μεγαλοπρεπείας κατά τό τυπικόν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, συνελειτούργησαν μετά τοῦ προεξάρχοντος Προκαθημένου οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων, καί Μητροπολῖται Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Βοστώνης κ. Μεθόδιος καί Ἑλσιγκίου κ. Ἀμβρόσιος, καί οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ταρτοῦ κ. Ἠλίας, Πάρνου κ. Ἀλέξανδρος καί Γιοένσου κ. Ἀρσένιος. Κατά τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας, καθ' ἥν ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος διηκόνησαν φοιτηταί τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας ἐκ Joensuu, ἔψαλον ἡ Χορῳδία τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ καί ἡ Φιλλανδική Ὀρθόδοξος Χορῳδία Δωματίου, ἐνῷ ἐκκλησιάσθησαν οἱ ἐν Φιλλανδίᾳ Ἐξοχ. Πρέβεις τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου, πλῆθος πιστῶν ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς χώρας καί Ὀρθόδοξοι μαθηταί ἐκ τῶν Δημοσίων Σχολείων τῆς Περιφερείας Ἑλσιγκίου, ποικίλης ἐθνικῆς προελεύσεως. Παρέστησαν ἀκόμη ἐκπρόσωποι τοῦ Δήμου τῆς Πρωτευούσης, ὁ Σοφολογ. Μουφτῆς τοῦ Ἐλσιγκίου κ. Ramil Beliaiev καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῶν Ἑβραϊκῶν Κοινοτήτων τῆς Φιλλανδίας Ἐντιμ. κ. Gideon Bolotowsky.

Ὁ Πατριάρχης, μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ εὐαγγελικοῦ ἀποσπάσματος, ἀπηύθυνε πρός τούς ἐκκλησιασθέντας, ἀγγλιστί, βαρυσήμαντον ὁμιλίαν, ἀναφερθείς ἐκτενῶς εἰς τό νόημα τῆς ἑορταστικῆς ἐπετείου διά τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Φιλλανδίας καί εἰς τήν σημασίαν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐξαρτήσεώς της ὡς Αὐτονόμου ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τονίσας, μεταξύ ἄλλων, ὅτι ἡ πρό ἐνενήκοντα ἀκριβῶς ἐτῶν παραχώρησις τοῦ καθεστῶτος τῆς Αὐτονομίας εἰς αὐτήν τυγχάνει ἀπόρροια τῆς μητρικῆς μερίμνης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως πρός τάς ἐμπεριστάτους Ἐκκλησίας.

Πρό τοῦ πέρατος τῆς Θ. Λειτουργίας τόν Παναγιώτατον προσεφώνησαν οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων καί ὁ Ἐντιμ. κ. Lasse Saarinen, Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, ἀνταλλαγέντων καί ἀναμνηστικῶν δώρων μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τό Ὀρθόδοξον Γηροκομεῖον «Οἶκος τοῦ Ἁγίου Στεφάνου», γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Ἐφορείας τοῦ Ἱδρύματος Αἰδεσιμολ. κ. Ἰωάννου Härkin καί μελῶν αὐτοῦ. Ἀφοῦ ἐτελέσθη σύντομος δέησις ἐν τῷ φερωνύμῳ Παρεκκλησίῳ, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν γεῦμα ἐν τοῖς χώροις τοῦ Ἱδρύματος, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ἔλαβε χώραν παραδοσιακή μουσική ἐκδήλωσις.

Τό ἀπόγευμα, ὁ Πατριάρχης μετέβη ὁδικῶς εἰς Tikkurila, ὅπου εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου ἐτελέσθη σύντομος δέησις, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε τόν λόγον πρός τό πυκνόν ἐκκλησίασμα, ἀναφερθείς, μεταξύ ἄλλων, εἰς τήν εὐτυχῆ σύμπτωσιν τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς προμνημονευθείσης ἐπετείου σήμερον, 12ην Σεπτεμβρίου, ἡμέραν μνήμης τοῦ Ἁγίου Αὐτονόμου. Κατόπιν Πατριαρχικῆς προτροπῆς, ὡμίλησε καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος πρός τούς πιστούς τῆς σουηδοφώνου ἐνορίας ταύτης. Πρό τῆς ἀναχωρήσεώς Του ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὁ Πατριάρχης, ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τούτου, ἐφύτευσε δενδρύλιον, σύμβολον εἰρήνης καί καταλλαγῆς μεταξύ τῶν ἀνθρώπων μέ διαφόρους ἐθνικάς ταυτότητας καί πολιτισμικάς καταβολάς, εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 90ετίας τῆς αὐτονομίας. 

Εἶτα, ὁ Πατριάρχης μετέβη ἐκ Tikkurila εἰς Mellunmäki, καί προσεκύνησεν εἰς τό ἐντός ἐμπορικοῦ κέντρου εὑρισκόμενον Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου τοῦ Syväri, τό ὁποῖον, παρεκτός τῶν ἐκκλησιαζομένων μεταναστῶν, κυρίως ἐκ Ρωσσίας, ἐξυπηρετεῖ περιστασιακῶς καί τάς θρησκευτικάς ἀνάγκας τῆς Αἰθιοπικῆς παροικίας τῆς περιοχῆς, ἥτις καί ὑπεδέχθη ἐγκαρδίως τόν Ὑψηλόν ἐπισκέπτην μέ τήν χαρακτηρίζουσαν αὐτήν παραδοσιακήν ἐθιμοτυπίαν. Ὁ Πατριάρχης, κατόπιν συντόμου δεήσεως, ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα καί ἐξεθείασε τούς εὐρεῖς, ὡς ἀπόρροιαν τῆς καθολικότητος τῆς Ἐκκλησίας, οἰκουμενικούς ὁρίζοντας τῆς τοπικῆς Ὀρθοδόξου τοιαύτης, ὡς τελούσης ἐν ἀλληλεγγύῃ, κατά τρόπον ἔμπρακτον, πρός μέλη ἑτέρων χριστιανικῶν κοινοτήτων, ὡς ἡ προειρημένη ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐρυθραίας, διά τῆς συμβολῆς της εἴς τε τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν τούτων καί εἰς τήν ὁμαλήν ἔνταξίν των εἰς τήν τοπικήν κοινωνίαν. Προσλαλιάν, ὡσαύτως, πρός τούς πιστούς ἀπηύθυνε, ἀνταποκρινόμενος εἰς Πατριαρχικήν προτροπήν, καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Μεθόδιος.

Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης μετέβη ἐκ νέου εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Uspenski) καί παρηκολούθησε τήν πανυγηρικήν συναυλίαν ἐπί τῇ ἀγομένῃ ἐπετείῳ μέ μουσικά ἔργα,  τά ὁποῖα ἡρμήνευσαν αἱ Χορῳδίαι τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, ἡ Φιλλανδική Ὀρθόδοξος Δωματίου, ἡ Βυζαντινή τοιαύτη, ὡς καί ἡ Παιδική καί Νεανική τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἑλσιγκίου, παρουσίᾳ ἐκπροσώπων τῶν πολιτικῶν, στρατιωτικῶν καί δημοτικῶν ἀρχῶν, Πρέσβεων, τῶν ἐπί κεφαλῆς τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς καί τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας, τῶν Ἐντιμ. κκ. Atik Ali, Προέδρου τῆς Ἰσλαμικῆς Κοινότητος τῶν ἐν Φιλλανδίᾳ διαβιούντων Τατάρων, καί Anas Hajjar, Προέδρου τοῦ Ἰσλαμικοῦ Συμβουλίου τῆς χώρας, καί πλήθους φιλομούσων, οἵτινες κατέκλυσαν τόν Ἱ. Ναόν.

Πρό τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς μουσικῆς ἐκδηλώσεως, ἐγένοντο αἱ προβλεπόμεναι ὁμιλίαι ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος καί τῆς Α.Θ. Παναγιότητος. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Λέων ἐσημείωσε χαρακτηριστικῶς ὅτι ἡ σχέσις μεταξύ Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως καί θυγατρός Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας ἐρείδεται εἰς δύο συνισταμένας, γεγονός τό ὁποῖον ἐπιτρέπει εἰς τήν τοπικήν Ἐκκλησίαν τοῦτο μέν νά τελῇ ἐν ὀργανικῇ συναφείᾳ πρός τήν Καθολικήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν λόγῳ τοῦ ὀντολογικοῦ δεσμοῦ της μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τοῦτο δέ νά μεριμνᾷ καί ἐργάζηται δυναμικῶς ὑπέρ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ὁσάκις αὕτη ἀντιμετωπίζει δυσχερείας καί ἀντιξοότητας εἰς τήν οἰκουμενικήν μαρτυρίαν της πρός ἅπαντα τόν κόσμον.

Ὁ Πατριάρχης, κατά τήν ἐπίσημον ὁμιλίαν Του, ἀνεφέρθη, μεταξύ ἄλλων, εἰς τά ἱστορικά καί κανονικά προνόμια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί, ἀφοῦ συνεχάρη τήν Ἐκκλησίαν Φιλλανδίας διά τήν ἑορταζομένην ἐπέτειον, ηὐχήθη ὅπως αὕτη προοδεύῃ καί ἀναπτύσσηται κατά πάντα ἐν Κυρίῳ, δίδουσα ἐνεργῶς καί ἀδιαλείπτως τήν Ὀρθόδοξον μαρτυρίαν της. 

Μετά τό πέρας τῆς συναυλίας, παρετέθη εἰς τό Πνευματικόν καί Πολιτιστικόν Κέντρον «Σοφία», τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἑλσιγκίου, ἐπίσημον δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος, τῇ συμμετοχῇ ἐκπροσώπων τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί τῶν μονοθεϊστικῶν (Ἀβρααμικῶν) θρησκειῶν τῆς χώρας, Ἐξοχ. Πρέσβεων, καθώς καί διακεκριμένων προσωπικοτήτων, ἐν αἷς καί ὁ Γενικός Ἐπιτελάρχης τῆς Φιλλανδίας κ. Ari Puheloinen. 

Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν ἀπαντητικήν εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον πρόποσίν Του ἀνεφέρθη εἰς τόν δυναμισμόν τῶν ἅς ἐπεσκέφθη ἐνοριῶν, τούς νέους αὐτῶν, τήν πολυεθνικότητα ἐνίων ἐξ αὐτῶν, ὡς καί εἰς τάς ἀρίστας σχέσεις τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας πρός τήν Πολιτείαν καί τήν κοινωνίαν τῆς Φιλλανδίας, καί ἐξῇρε τήν φιλίαν καί τήν συνεργασίαν αὐτῆς μετά τῶν ἄλλων ἐν τῇ χώρᾳ Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί τό θετικόν κλῖμα εἰς τάς σχέσεις της μέ τό Ἰσλάμ καί τόν Ἰουδαϊσμόν, κατά τό πρότυπον τῆς Μητρός αὐτῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.

Οὕτως ἔληξε καί ἡ Δευτέρα ἡμέρα τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς τήν Φιλλανδίαν, ἡμέρα πλήρης ἐμπειριῶν, εὐχαρίστων διαπιστώσεων καί, κυρίως, λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων.

*  *  *

Σήμερον τήν πρωΐαν, Τρίτην, 10ην Σεπτεμβρίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης καί ἡ τιμία Συνοδεία Αὐτοῦ, πρό τῆς ἀναχωρήσεώς των ἐκ τῆς πρωτευούσης Kuressaare τῆς νήσου Saaremaa, περιηγήθησαν τό Μεσαιωνικόν Μουσεῖον τῆς περιοχῆς, ὑπαντηθέντες ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Raul Salumäe.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν πλησιόχωρον Ἱεράν Σκήτην τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τῆς Ἡγουμένης αὐτῆς Μοναχῆς Θεοδέκτης καί τῆς συνοδείας αὐτῆς. Ἐν τῷ ἐκεῖσε Ἱ. ἐνοριακῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε σύντομον δέησιν καί ἐπιδαψίλευσε τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν Του εἰς τούς προσελθόντας πιστούς τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς.

Καθ' ὁδόν πρός τήν περιοχήν Kaali, ὁ Πατριάρχης, ξεναγηθείς ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Anto Raukas, Ἀντεπιστέλλοντος Μέλους τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν τῆς Ἐσθονίας, ἔσχε τήν εὐκαιρίαν ἵνα ἐπισκεφθῇ τό Μουσεῖον Γεωλογίας, ὡς καί τόν παραπλεύρως προκληθέντα κρατῆρα ἐκ τῆς πτώσεως μετεωριτῶν, περιοχήν ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μοναδικόν, ἐξ ἐπόψεως ἐπιστημονικῆς καί τουριστικῆς, πόλον ἕλξεως ἐπισκεπτῶν ἐκ πάσης τῆς ὑφηλίου. 

Πρό τῆς ἀναχωρήσεως ἐκ τῆς νήσου Saaremaa, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν ἐν Läänemaa ἐκ βομβαρδισμοῦ ἐρειπωμένον Ἱ. Ναόν τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ αὐτοῦ ἐνταφιασμένου ἱερέως Κωνσταντίνου καί πάντων τῶν ἐν τῇ περιοχῇ ἀναπαυομένων Ὀρθοδόξων.

Εἶτα, ὁ Πατριάρχης μετά τῆς Τιμίας Συνοδείας Του διεπεραιώθησαν ἐκ τῆς προειρημένης νήσου εἰς τήν ἠπειρωτικήν γῆν τῆς Ἐσθονίας, καί μετέβησαν εἰς τόν ἐν Haapsalu Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς, ἐγκαινιασθέντα πρό τινων ἐτῶν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλσιγκίου κ. Ἀμβροσίου λόγῳ τῆς συμβολῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας πρός ἀναστήλωσιν καί ἀνακαίνισιν αὐτοῦ. Τόν Παναγιώτατον, εἰς τήν εἰσοδον τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὑπεδέχθησαν ὁ Δήμαρχος Ἑντιμ. κ. Urmas Sukles μετά τῶν Ἀντιδημάρχων αὐτοῦ καί δημοτῶν, ὁ Λουθηρανός Πάστωρ τῆς περιοχῆς καί πολυάριθμοι πιστοί, οὕς ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας, μετά σύντομον δέησιν, ηὐλόγησε πατρικῶς ἀπευθύνας λόγους παρακλήσεως καί οἰκοδομῆς.     

Τήν μεσημβρίαν ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν, ὑπό τοῦ Δημάρχου Haapsalu, γεῦμα.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τό Κέντρον νευρολογικῆς ἀποκαταστάσεως τῆς περιοχῆς καί συνωμίλησε μέ τούς ἀσθενείς, εὐχηθείς εἰς αὐτούς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν καί τήν ἐξ ὕψους δύναμιν καί παρηγορίαν. Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης, ἀφοῦ ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Priit Eelmäe, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κέντρου, περιηγήθη τούς χώρους θεραπείας τῶν ἀσθενῶν, παρηκολούθησε προγράμματα ἀποκαταστάσεως αὐτῶν καί ἐνημερώθη διά τάς προσφερομένας ὑπηρεσίας ἐν αὐτῷ.

Τό ἑσπέρας καί μετά τήν ἐπιστροφήν εἰς Ταλλίνην, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον, τό ὁποῖον παρετέθη ἐν τῷ ἑστιατορίῳ ΤV-tower πρός τιμήν Του ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ταλλίνης, ἐκφράσαντος τήν εὐγνωμοσύνην του εἰς τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας διά τήν τιμητικήν καί ἐνισχυτικήν παρουσίαν Του, δι' ἧς ἐλάμπρυνε τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ ἐνενηκονταετῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκχωρήσεως τῆς αὐτονομίας ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ἐσθονίας, καί ἐπιδόσαντος Αὐτῷ τό ἀναμνηστικόν μετάλλιον τῆς ἐπετείου τῆς αὐτονομίας. Ὁ Πατριάρχης, ἀντιφωνήσας, ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν καί τά συγχαρητήρια τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τόν Μητροπολίτην Στέφανον, τούς λοιπούς ἱεράρχας, τόν ἱ. κλῆρον καί τό πλήρωμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας διά τήν ἄψογον διοργάνωσιν τῶν πανηγυρικῶν ἐκδηλώσεων καί τήν ἐπιτυχῆ ἔκβασιν καί τῆς παρούσης Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως ἐν Ἐσθονίᾳ, εὐχηθείς ὅπως ἡ τοπική Ἐκκλησία αὐξάνῃ καί κραταιῶται ἐν Κυρίῳ πρός ἐγκαύχησιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. 

Οὕτως ἐπερατώθη ἡ τρίτη ἐπίσκεψις τοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς Ἐσθονίαν μεταξύ 4ης καί 10ης Σεπτεμβρίου 2013, στεφθεῖσα ὑπό πλήρους ἐπιτυχίας.

*  *  *

Σήμερον τήν πρωΐαν, Δευτέραν, 9ην Σεπτεμβρίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης καί ἡ τιμία Συνοδεία Αὐτοῦ ἀνεχώρησαν ἀτμοπλοϊκῶς ἀπό τήν ἕδραν τῆς Ἐπισκοπῆς Pärnu διά τάς νήσους τοῦ Ἐσθονικοῦ Ἀρχιπελάγους Kihnu καί Saaremaa, αἱ ὁποῖαι ἐκκλησιαστικῶς ὑπάγονται, ὡσαύτως, εἰς τήν ἰδίαν Ἐπισκοπήν.

Καθ' ὅδόν πρός τόν λιμένα καί πρό τῆς ἀναχωρήσεως ἐκ τῆς Περιφερείας Pärnu ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν ἐν Pootsi-Kǒpu Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος, εἰς τόν ὁποῖον ἱεράτευσεν, ὡς γνωστόν, ὁ πατήρ τοῦ Μάρτυρος Μητροπολίτου Ἁγίου Πλάτωνος, καί ηὐλόγησε τούς πιστούς οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν ἵνα λάβουν τήν εὐχήν τοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας. 

Εὐθύς ἀμέσως μετά τήν διαπεραίωσιν εἰς Kihnu, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος καθ' ὅλην τήν ἡμέραν ὑπό τοῦ πρώην Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Arnold Rüütel μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου του, μετέβη εἰς τόν ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου, ἀφοῦ παρηκολούθησε τήν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ταλλίνης τελεσθεῖσαν Βάπτισιν τῆς γηγενοῦς νεάνιδος Μαργαρίτας, ἀπηύθυνε τοῖς συγκεντρωθεῖσι πιστοῖς παραινέσεις καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτοῖς τήν Πατριαρχικήν Του εὐλογίαν.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας ἐξεναγήθη εἰς τό παρακείμενον Μουσεῖον παραδοσιακῆς τέχνης τῆς περιοχῆς καί, ἀκολούθως, μετέβη εἰς τό Μουσικόν Σχολεῖον τῆς νήσου, τελέσας τήν ἀκολουθίαν τῶν ἐγκαινίων καί ὁμιλήσας, ἀπαντητικῶς εἰς σχετικήν προσφώνησιν τοῦ κ. Διευθυντοῦ, πρός τούς διδασκάλους καί τούς διδασκομένους ἐν αὐτῷ, παρηκολούθησε δέ καί μουσικοχορευτικόν πρόγραμμα τῶν μαθητῶν.

Τήν μεσημβρίαν ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν, ὑπό τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου, γεῦμα, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν οἱ Ἱεράρχαι, ὁ Kυβερνήτης τοῦ Kihnu Ἐντιμ. Κ. Ingvar Saare καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ.  Paal Pǒlluste.

Ἅμα τῷ πέρατι τοῦ γεύματος, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς νήσου καί ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἐν αὐτῷ ἀναπαυομένων Ὀρθοδόξων καί τῶν ἐν θαλάσσῃ ἀπολεσθέντων ναυτικῶν. Εἶτα, ὁ Πατριάρχης παρεχώρησε συνέντευξιν εἰς τούς ἐκπροσώπους τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, ἀναφερθείς εἰς τάς ἄχρι τοῦδε ἐντυπώσεις Του ἐκ τῆς ἐπισκέψεώς Του εἰς τήν εὐγενῆ χώραν τῆς Ἐσθονίας καί ἰδιαιτέρως εἰς τήν νῆσον Kihnu.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, ἀφοῦ διεπεραιώθη εἰς τήν νῆσον Saaremaa, μετέβη εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς πρωτευούσης Kuressaare καί ἐχοροστάτησεν εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ μετ' ἀρτοκλασίας, ἀπευθύνας ποιμαντικούς λόγους πρός τό πολυπληθές ποίμνιον τῆς περιοχῆς, συμπροσευχηθέντος καί τοῦ ἐν τῷ μεταξύ ἀφιχθέντος ἐκ Φιλλανδίας εἰς Ἐσθονίαν Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλσιγκίου κ. Ἀμβροσίου. Ἔψαλον αἱ μοναχαί τῆς πλησιοχώρου Σκήτης τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον δεῖπνον, τό ὁποῖον παρέθεσε πρός τιμήν τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου ὁ Περιφερειάρχης τῆς νήσου Ἐντιμ. κ. Kaido Kaasik. Ὁ Πατριάρχης, ἀντιφωνήσας εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ κ. Περιφερειάρχου, ἐξεθείασε τήν συνεισφοράν τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν τῆς νήσου εἰς τήν εὐημερίαν καί τήν πρόοδον ἐν αὐτῇ, ἐνῷ ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα.

*  *  *

Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου καί Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως  τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέψατο προσευχητικῶς τόν ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Νοσοκομείῳ τῆς Πόλεως νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικομηδείας κ. Ἰωακείμ.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Σοφολογιωτάτου Ἀρχιρραββίνου τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἑβραίων κ. İsak Haleva δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἑορτῇ Roş Haşana, ἤτοι τῷ νέῳ ἔτει τῶν Ἑβραίων, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Δευτέραν, 9ην Σεπτεμβρίου.
Τήν πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Δημοκρατικοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος «CHP», ἐν τῷ ἐν Akatlar Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Μustafa Kemâl» αὐθημερόν.

*  *  *

Σήμερον τήν πρωΐαν, Κυριακήν, 8ην Σεπτεμβρίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης καί ἡ τιμία Συνοδεία Αὐτοῦ ἀνεχώρησαν ὁδικῶς διά τήν ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Pärnu καί Saare.

Τόν Πατριάρχην ὑπεδέχθη εἰς τήν εἴσοδον τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρος Pärnu ὁ οἰκεῖος ποιμενάρχης, Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος κ. Ἀλέξανδρος μετά τοῦ εὐαγοῦς κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου αὐτοῦ. Ἐκεῖ ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος, Μητροπολίτου Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στεφάνου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Βοστώνης κ. Μεθοδίου καί τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Ταρτού κ. Ἠλιοῦ, Pärnu καί Saare κ. Ἀλεξάνδρου καί Γιοένσου κ. Ἀρσενίου. Κατά τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ Διακόνου κ. Χριστοφόρου Parts, ἐνῶ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς ἀντηλλάγησαν ὁμιλίαι μεταξύ Αὐτοῦ καί τοῦ Θεοφιλ. ποιμενάρχου κ. Ἀλεξάνδρου.

Εὐθύς ἀμέσως ὁ Πατριάρχης, τῇ εἰσηγήσει τοῦ Σεβ. Ἁγίου Ταλλίνης, ἀπένειμεν εἰς μέν τόν κ. Arvo (Ἀρέθαν) Pärt, διάσημον μουσικοσυνθέτην καί πιστόν μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτομαΐστορος, εἰς δέ τόν κ. Viljo Vettik,  Μέγαν Εὐεργέτην τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας, τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ρεφερενδαρίου, ἐνῶ εἰς τόν κ. Tǒnis Joarand ἀπενεμήθη τό ἀνώτατον παράσημον τοῦ Ἁγίου Πλάτωνος.

Παρόντες εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν ἦσαν οἱ Πρέσβεις τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Φιλλανδίας ἐν Ἐσθονίᾳ, ὁ Δήμαρχος Pärnu κ. Toomas Kivimägi καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Λουθηρανῶν τῆς χώρας κ. Andres Pǒder.

Τήν μεσημβρίαν ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν, ὑπό τῆς ἐνορίας τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, γεῦμα μετά τῶν ὡς ἄνω ἀναφερθέντων Ἱεραρχῶν, τῶν νέων ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τῶν προειρημένων Πρέσβεων καί πολλῶν διακεκριμένων μελῶν τῆς τοπικῆς κοινωνίας. Κατά τήν διάρκειαν τοῦ γεύματος τόν Πατριάρχην προσεφώνησαν καταλλήλως ὁ νεοχειροτονηθείς πρεσβύτερος καί ὁ νέος Ἄρχων κ. Arvo (Ἀρέθας) Pärt, κατακλείσας κατά τρόπον συγκινητικόν: «Παναγιώτατε, ἀναπνέομεν μέ τάς προσευχάς Σας».

Τό ἀπόγευμα ὁ Πατριάρχης παρηκολούθησε συναυλίαν ἐκκλησιαστικῆς καί παραδοσιακῆς μουσικῆς μέ μουσικά σύνολα ἐκ τῶν περιοχῶν Vändra, Värska, καί Seto,  ἀπευθύνας ἐν τῷ τέλει αὐτῆς ὁμιλίαν εἰς τό πολυπληθές ἀκροατήριον καί ἐπαινέσας τά μέλη τῶν ὡς ἄνω συνόλων διά τήν προσπάθειαν διατηρήσεως τῶν τοπικῶν μουσικοχορευτικῶν παραδόσεων.
Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον δεῖπνον ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ Ammende Villa, εἰς τό ὁποῖον συμμετέσχον, μεταξύ ἄλλων, οἱ Ἐντιμ. Δήμαρχοι τοῦ Pärnu καί τοῦ Sindi κ. Μarko Šorin, ὁ Περιφερειάρχης Pärnu κ. Andres Metsoja, ἡ Ἐξοχ. Βουλευτής κ. Annely Akkermann, σύζυγος τοῦ νέου Ἄρχοντος, Πρόεδροι Δημοτικῶν Συμβουλίων τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς, καθώς καί πλήθος ἐπιχειρηματιῶν καί διακεκριμένων προσωπικοτήτων τῆς περιφερείας Pärnu.

Κατά τήν διάρκειαν τοῦ δείπνου, ὁμιλίας ἀπηύθυνον, κατά σειράν, ὁ νέος Ἄρχων κ. Viljo Vettik, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος, ἀναφερθείς εἰς τήν ἱστορικήν διαδρομήν τῆς ὑπ' αὐτόν Ἐκκλησίας, καί ὁ Δήμαρχος Pärnu, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ ἐξῇρε τάς οἰκολογικάς πρωτοβουλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπέδωσεν εἰς τόν Πατριάρχην τήν κλεῖδα τῆς πόλεως. Ὁ Πατριάρχης, ἀντιφωνήσας, ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας Του πρός τόν κ. Δήμαρχον διά τήν προσγενομένην Αὐτῷ τιμήν καί ἀνεφέρθη εἰς τάς ἐντυπώσεις ἐκ τῶν τριῶν Πατριαρχικῶν ἐπισκέψεων Αὐτοῦ εἰς Ἐσθονίαν, ὡς καί εἰς τάς οἰκολογικάς πρωτοβουλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, μνησθείς ἰδιαιτέρως τοῦ πρό τινων ἐτῶν πραγματοποιηθέντος Διεθνοῦς Περιβαλλοντολογικοῦ Συμποσίου εἰς τήν Βαλτικήν θάλασσαν.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 7ης Σεπτεμβρίου, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Ὑψώσεως, 8ης ἰδίου.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐλλογ. κ. Σταῦρος Γιωλτζόγλου, Συντονιστής Ἐκπαιδεύσεως, καί προσκυνηταί ἐντεῦθεν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ'ἥν ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο:
Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Ἰωακείμ,Ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα εὐλαβῆ σέβη ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ Ναῶ τῆς Θεοτόκου διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι ἐκδήλωσιν ὑπέρ τῆς ἐπικρατήσεως τῆς εἰρήνης, τό Σάββατον, 7ην Σεπτεμβρίου.

*  *  *

Εὑρισκόμενος, εἰσέτι, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης εἰς Ἐσθονίαν μετέβη σήμερον τήν πρωΐαν, Σάββατον, 7ην Σεπτεμβρίου, εἰς τόν ἐν Ταλλίνῃ Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκι τῆς ρωσσικῆς δικαιοδοσίας ὑπαντηθείς εἰς τήν εἴσοδον τοῦ Ἱ. Ναοῦ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κορνηλίου καί κληρικῶν αὐτοῦ.

Ἀφοῦ ὁ Παναγιώτατος ἐκκλησιάσθη κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἔσχε συνάντησιν μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κορνηλίου καί συνεργατῶν αὐτοῦ ἐκφράσας εἰς τήν ὁλιγόλεπτον ἐπικοινωνίαν των, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στεφάνου, τήν εὐχήν ὅπως ἐγκαινιασθῇ συντόμως δίαυλος ἀπευθείας ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν προειρημένων Μητροπολιτῶν, γεγονός τό ὁποῖον θά συμβάλῃ εἰς τήν ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ ὁριστικήν διευθέτησιν τοῦ λεγομένου Ἐσθονικοῦ προβλήματος, διαβεβαιώσας ὅτι ἀπό τήν πλευράν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πάντοτε ὑπάρχει εἰλικρίνεια καί καλή θέλησις καί ὅτι ἀνάλογος τοιαύτη ἀπαιτεῖται καί ἐκ τῆς ἑτέρας πλευρᾶς τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας πρός ὑπέρβασιν τῶν γνωστῶν δυσχερειῶν.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Συμεῶνος Ταλλίνης, ἔνθα ὡμίλησε ποιμαντικῶς πρός τόν ἱερόν κλῆρον τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας, κατά τήν διοργανωθεῖσαν  Ἱερατικήν Σύναξιν. Ὁ Πατριάρχης προέτρεψε πατρικῶς τούς κληρικούς ὅπως πάντοτε διατελοῦν ἐν ὑπακοῇ καί ἀφοσιώσει πρός τό Σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὡσαύτως δέ, κατόπιν Πατριαρχικῆς προτροπῆς, ἔλαβον τόν λόγον οἱ ἐκ τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος καί Βοστώνης κ. Μεθόδιος. 

Τήν μεσημβρίαν ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς γεῦμα εἰς τό Ξενοδοχεῖον Euroopa μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν, παρατεθέν ὑπό τῆς ἐνορίας Ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου.

Ἐνωρίς τό ἀπόγευμα ὁ Παναγιώτατος ἐχοροστάτησεν εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ μετ᾽ ἀρτοκλασίας ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου εἰς τόν ὡς ἄνω Ἱερόν Ναόν, ἀπευθύνας ὁμιλίαν πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα μέ ἰδιαιτέραν ἀναφοράν εἰς τόν θεσμόν τῆς οἰκογενείας, παρουσίᾳ καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Κατσαμπῆ, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἐσθονίᾳ. Τόν Παναγιώτατον προσεφώνησε πρό τοῦ Ἐσπερινοῦ ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ταρτού κ. Ἠλίας, ἐνῶ εἰς τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Πατριάρχης ἀνέγνωσεν εἰδικήν εὐχήν πρός ἁγιασμόν καί φωτισμόν τῶν προσελθόντων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν πολυαρίθμων παιδίων.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν Λουθηρανικόν Καθεδρικόν Ναόν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ταλλίνης (Dome Church) καί μετέσχεν εἰς διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συμβουλίου τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἐσθονίας οἰκουμενικήν δέησιν, ἀπαντήσας εἰς σχετικήν προσφώνησιν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου τῶν Λουθηρανῶν κ. Andres Pǒder, τοῦ καί Προέδρου τοῦ ὡς ἄνω Συμβουλίου. Παρόντες ἦσαν, μεταξύ ἄλλων, ὁ ἐν τῷ μεταξύ ἀφιχθείς εἰς Ταλλίνην Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γιοένσου κ. Ἀρσενίου, ὡς καί οἱ Ἐξοχ. Πρέσβεις τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Φιλλανδίας. Ἐπηκολούθησε συνάντησις τοῦ Πατριάρχου μετά τῶν ἐπί κεφαλῆς τῆς Εὐαγγελικῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας, κατά τήν ὁποίαν ἀντηλλάγησαν ἀπόψεις περί τῆς πορείας τοῦ διαλόγου μεταξύ τῶν δύο χριστιανικῶν παραδόσεων καί τῶν σχέσεων ἀγαστῆς συνεργασίας μεταξύ τούτων εἰς τοπικόν ἐπίπεδον.   

Εὐθύς ἀμέσως εἰς τόν ὡς ἄνω Λουθηρανικόν Ναόν, ὁ Πατριάρχης παρηκολούθησε τήν, πρός τιμήν Αὐτοῦ, δοθεῖσαν συναυλίαν μέ μουσικάς συνθέσεις τοῦ Μουσικολ. κ. Arvo Pärt, διαπρεποῦς μουσουργοῦ ἐν Ἐσθονίᾳ καί διεθνῶς. Ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε σχετικόν χαιρετισμόν πρός τό πολυπληθές μουσικόφιλον ἀκροατήριον.

Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον δεῖπνον εἰς τό Διοικητικόν Κέντρον τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας, τό ὁποῖον παρέθεσε πρός τιμήν Αὐτοῦ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος.

*  *  *

Συνεχίζων ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης τήν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς Ἐσθονίαν μετέβη σήμερον τήν πρωΐαν, Παρασκευήν, 6ην Σεπτεμβρίου, εἰς τόν ἐν Ταλλίνῃ εὐκτήριον οἶκον τῶν Μεθοδιστῶν, ἔνθα ἔσχε συνάντησιν, πρῶτον μέν, μέ τόν ἐπί κεφαλῆς τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας ἐν Ἐσθονίᾳ Ἀρχιεπίσκοπον κ. Andres Pǒder, τόν καί Πρόεδρον τοῦ Ἐσθονικοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (Estonian Council of Churches), ὕστερον δέ, μέ τά μέλη τοῦ εἱρημένου Συμβουλίου, τά ὁποῖα ἐπαρουσίασαν εἰς τόν Πατριάρχην, ἐν συντομίᾳ, τήν ἱστορίαν καί τήν δρᾶσιν τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῶν, τοῦ Παναγιωτάτου ἀπευθύναντος πρός αὐτούς σχετικόν χαιρετισμόν καί ἐνημερώσαντος αὐτούς, ἀπαντητικῶς, περί τῆς ζωῆς καί δράσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν Δήμαρχον Ταλλίνης κ. Edgar Savissar, ὁ ὁποῖος ὑπεδέχθη τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην εἰς τήν εἴσοδον τοῦ ἱστορικοῦ Δημαρχείου, ὅπου μετά τάς προσφωνήσεις, ἀφοῦ ὁ Παναγιώτατος καί ἡ τιμία Συνοδεία Αὐτοῦ ἐξεναγήθη εἰς τούς χώρους αὐτοῦ καί ἀκολούθως εἰς τήν παλαιάν μεσαιωνικήν πόλιν τῆς Ταλλίνης, παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον γεῦμα παρατεθέν, πρός τιμήν Αὐτοῦ, ὑπό τοῦ κ. Δημάρχου.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τήν ἐν Ἐσθονίᾳ Πρεσβείαν τῆς Ἑλλάδος, ὅπου ἐγένετο εὐλαβῶς δεκτός ὑπό τοῦ Πρέσβεως Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Κατσαμπῆ καί τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ. Ἐκεῖ ἐπεδόθη Αὐτῷ ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Aavo Kärmas, Προέδρου τοῦ Ἐθνικοῦ Ἐσθονικοῦ Ταχυδρομείου, ἐπετειακόν γραμματόσημον, ἐκδοθέν εἰς ἀνάμνησιν τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως ὑπό τῶν ἁρμοδίων κρατικῶν ἀρχῶν, ἐπί τῇ 90ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἀνακηρύξεως τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ὡς Αὐτονόμου ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τήν ἐκδήλωσιν ἐτίμησαν διά τῆς παρουσίας αὐτῶν ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Toomas-Hendrik Ilves, ὡς καί ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Arnold Rüütel.

Τό παρών, ὡσαύτως, εἰς τήν ἐπίσημον ταύτην δεξίωσιν ἔδωσαν ὁ Ὑπουργός Πολιτισμοῦ Ἐξοχ. κ. Rein Lang, πολλοί Πρέσβεις, μεταξύ τῶν ὁποίων τῆς Ρωσσίας, τῆς Οὐκρανίας, τῆς Λετονίας, τῆς Τουρκίας, τῆς Κύπρου, τῆς Πολωνίας, τοῦ Βελγίου, τῆς Φιλλανδίας καί τῆς Ἰταλίας, καθώς καί μέλη τοῦ Κοινοβουλίου τῆς χώρας καί ἐκπρόσωποι τῆς Ἐσθονίας εἰς τό Συμβούλιον τῆς Εὐρώπης, ὡς καί οἱ ἐπί κεφαλῆς τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἐσθονίας.

Ὁ Πατριάρχης πρό τῆς ἀναχωρήσεώς Του ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας ὑπέγραψεν, ὡς εἴθισται κατά τήν τοπικήν ἐθιμοτυπίαν, σειράν γραμματοσήμων, τά ὁποῖα ἐπεδόθησαν εἰς τούς παρευρεθέντας εἰς τήν εἰρημένην ἐκδήλωσιν.   

Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον δεῖπνον εἰς τό Meriton Grand Hotel, τῇ συμμετοχῇ ἐκπροσώπων τῶν Γραμμάτων καί τῶν Τεχνῶν τῆς χώρας καί τῶν Ἐξοχωτάτων Πρέσβεων τῶν Ὀρθοδόξων χωρῶν ἐν Ἐσθονίᾳ, καί ἀπηύθυνεν αὐτοῖς λόγους ἐνισχυτικούς ἐπαινέσας τήν συμβολήν τῶν μέν εἰς τήν πνευματικήν ζωήν τῆς χώρας, τῶν δέ εἰς τήν καλλιέργειαν ἀγαθῶν σχέσεων μεταξύ αὐτῆς καί τῶν ἀντιστοίχων χωρῶν των.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Νέας Κερασούντας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Πιπερίδου.   
25μελῆ ὅμιλον Ὀρθοδόξων καί ΡΚαθολικῶν Καθηγητῶν καί ὑποψηφίων διδακτόρων ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Fribourg Ἑλβετίας, πραγματοποιούντων τάς ἡμέρας αὐτάς ἐπιστημονικόν συνέδριον ἐν Χάλκῃ.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Scott Kilner, Γενικόν Πρόξενον τῶν Η.Π.Α. ἐν τῇ Πόλει, ἀποχαιρετίσαντα τόν Πατριάρχην ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἐπιστροφῇ αὐτοῦ εἰς Ἀμερικήν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γιγουρτσῆν, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Oliver Ojeil Fimmaher, ἐξ Ἀμερικῆς.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Πατάρων κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀργεντινῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, Καθηγητήν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἱερόθεον Ζαχαρῆν, Ἡγούμενον τῆς ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ὁσίας Εἰρήνης τοῦ Χρυσοβαλάντου.     
Τόν Ἐξοχ. κ. Yalım Eralp, Πρέσβυν ἐ.τ., μετά τῆς Εὐγεν. κ. Kezban Hatemi, Δικηγόρου, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον ἐκ τoῦ παραρτήματος Ἰταλίας τῆς Ὀργανώσεως «Religions for peace», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Cenap Aydın.

*  *  *