Bulletin patriarcal

Ἰανουάριος 2017

* * *

Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἐλλογίμων ἐκπροσώπων τοῦ Ὁμογενοῦς ἐκπαιδευτικοῦ κόσμου καί τῶν μαθητῶν, ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας τοῦ Γένους, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη κατά τόν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθέντα Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 29ην Ἰανουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 30ήν ἰδίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.

Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος, ἀναφερθείς εἰς τήν σχέσιν Χριστιανισμοῦ καί Ἑλληνικῆς Παιδείας.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἡ Ἐφορεία μετά τῆς Λυκειάρχου, Καθηγητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τό καθιερωμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν μακαρίων καί ἀειμνήστων Ἱδρυτῶν, Εὐεργετῶν, Ἐφόρων, Σχολαρχῶν, Καθηγητῶν, Διδασκάλων, Ἐπιμελητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, καί ηὐλόγησε τά ὑπό μαθητῶν αὐτῆς προσαχθέντα κόλλυβα.

Κατά τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιος Ἀγγελίδης, Ἄρχων Πριμηκήριος καί Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, καί ἐπικαίρως ὁ Παναγιώτατος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης,ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τήν Ἐφορείαν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, προσκαλέσασαν Αὐτόν ἵνα χοροστατήσῃ καί εὐλογήσῃ τήν Μονήν καί τούς ἐν αὐτῇ ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Πάνυ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, ὅστις ὑπέβαλεν Αὐτῷ εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν ἐκδήλωσιν τῆς Πατριαρχικῆς συμπαθείας ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκδημίᾳ τῆς μητρός αὐτοῦ ἀειμνήστου Ὄλγας Φενερλῆ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 29ης Ἰανουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Ἰγνατίου Ριγανᾶ, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, κ. Λεοντίου Καρίκα καί κ. Δωροθέου Ζέρβα.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Δημητριάδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον, Ἰατρόν, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Πούλιον, Οἰκονομολόγον, ἐκ Σερρῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κυριακοῦ Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Βεβεκίου, καί τῆς ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀθανάσιον Μαμάσην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/Πόλεως, τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Τουράτσογλου, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη καί λαβόντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις των.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον. κ. Δημήτριον Burduli, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Gocha Barnovi καί κ. Guram Lursmanashvili, ἐκ Τιφλίδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ertuğrul Genç, τ. Δήμαρχον Ματσούκας (Maçka) Τραπεζοῦντος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄρην Μπαχτιάρογλου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ziya Nihat Tanfer, Ὀδοντίατρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Seycan καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Sökmen, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, κατά τήν ἐπί τῷ νέῳ ἔτει διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐν τῇ Πόλει Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ κέντρῳ «My Scala», τήν Παρασκευήν, 27ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Οὑγγαρίας διοργανωθεῖσαν ἔκθεσιν «Yenilikçi Tasarımlar», ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ αὐτῆς.

* * *

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ἅτινα φυλάσσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Παρασκευῆς, 27ης Ἰανουαρίου, καθ᾿ ἥν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὡς καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, μετά τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀμβροσίου Κουτσουρίδου, ἐλθόντας εἰς Φανάριον πρός συνεργασίαν διά τόν καταρτισμόν τοῦ προγράμματος τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Γερμανίαν περί τά τέλη Μαΐου.
Τήν Ὁσιολ. Μοναχήν Θεοξένην, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Θεογνωσίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐστράτιον Ζεγκίνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Τήν Εὐγεν. κ. Judith Slater, Γεν. Πρόξενον τῆς Μ. Βρεταννίας ἐν τῇ Πόλει.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀντωνίου-Θεοδώρου Σαρηγιαννοπούλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Λευκώνας, τήν Πέμπτην, 26ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀδαμαντίου Κοκκινάκη, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης Διακρούση, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, αὐθημερόν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, οὗτινος τά ἱ. λείψανα φυλάσσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Τρίτης, 24ης Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τετάρτης, 25ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σωφρόνιον Συκάκην, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν Στεφανίας, Ἀντωνίας καί Ἰωάννας, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μικροκάστρου Σιατίστης, διακονουσῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Δήμου Beyoğlu διοργανωθείσης ἐκθέσεως « Ὁ ἀντικατοπτρισμός τῶν γραμμάτων εἰς τήν τέχνην» (Harflerin Sanata Yansıması), τήν Τρίτην, 24ην Ἰανουαρίου.

* * *

Ἐπίσκεψις πρῴην Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν τῆς Τουρκίας
εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Τρίτην, 24ην Ἰανουαρίου, ἐπεσκέφθη τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Πατριάρχην ἡμῶν ὁ Ἐξοχ. κ. Muammer Güler, πρῴην Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. Yam Kit, Προέδρου τοῦ ἐν Κίνᾳ Ὁμίλου Ἑταιριῶν «Guangcai Grup», καί κ. Qin Rupeng, Ἀντιπροέδρου. Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης μετά τῆς συνοδείας του ἐγένετο δεκτός μετ᾿ ἐγκαρδιότητος ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ.

Ἡ Α. Ἐξοχότης εἶχεν ἐπισκεφθῇ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὡς Νομάρχης τῆς Πόλεως τήν 5ην Ἰανουαρίου 2004.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γρηγόριον Σταμκόπουλον, ἐκ Θεσσαλονίκης, τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Θεολόγον Τσαμπάζην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, καί τόν Ἐλλογ. κ. Θεολόγον Γιαννουλάκην, ἐκ τῶν Καθηγητῶν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριον, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, συνοδευόμενον ὑπό κληρικῶν τῆς Κοινότητός των, προσελθόντας ἵνα ἐκφράσουν συγχαρητηρίους εὐχάς ἐπί τῷ νέῳ ἔτει.
Τόν Ἐντιμ. κ. Bertrand Buchwalter, νέον Γεν. Πρόξενον τῆς Γαλλίας ἐν τῇ Πόλει, καί τήν Εὐγεν. κ. Sophie De Smedt, Γεν. Πρόξενον τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, εὐχηθείς αὐτοῖς ἐπιτυχίαν εἰς τά καθήκοντά των.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Κοτάμ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λουκίας καί τῆς θυγατρός των Ἀλεξίας, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί τάς εὐχαριστίας ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ πατρός αὐτοῦ ἀειμνήστου Αἰμιλίου Κοτάμ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Κυρίτσην, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 22ας Ἰανουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἐπεσκέφθη τόν ἑορτάσαντα πρότριτα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον, ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς ἐκφράσας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς Του. Τόν Παναγιώτατον ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης περιστοιχούμενος ὑπό τοῦ ἱ. κλήρου τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀντώνιον Ἠλιάδην, Διευθυντήν τοῦ Ζαππείου Λυκείου, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Κατρίν, Νηπιαγωγοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Μαστρογιάννην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σωτήριον Σέρτ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καγιακοπαράν, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις του.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὀ Πατριάρχης ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Σταύρου Βασιλειάδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Πικριδίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου, τήν Κυριακήν, 22αν τ. μ. .
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀλέν Ὀφλάς καί Ἰωάννας Καμβισέλη, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἀρμενικῷ Ἱ. Ναῷ «Üç Horan», αὐθημερόν.

* * *

Ἑόρτιος ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Ἴμβρον

Μεταξύ 16-20 Ἰανουαρίου ἀρξαμένου ἔτους 2017 ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπεσκέφθη τήν γενέτειραν Αὐτοῦ Ἴμβρον διά νά συνεορτάσῃ μετά τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου τά ὀνομαστήριά του (18 ἰδίου) καί διά νά εὐχηθῇ καί εὐλογήσῃ τούς συμπατριώτας Του ἐπί τῷ νέῳ ἔτει ἐνισχύων αὐτούς εἰς τόν ἀκριτικόν τόπον τῆς διαβιώσεώς των.

Τό ἑσπέρας τῆς 16ης τ. μ. ἔφθασεν εἰς τήν Ἴμβρον καί ὁ Ἐξοχ. κ. Τέρενς Κουΐκ, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος ἐπεκοινώνησε πρός τούς Ἰμβρίους καί παρέστη συμπροσευχόμενος εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν ὀνομαστηρίων τῆς Α. Σεβασμιότητος, ἀναχωρήσας ἐκ τῆς Νήσου τήν μεσημβρίαν τῆς 18ης ἰδίου.

Ὁ Πατριάρχης κατά τήν διαμονήν Του ἐπεσκέφθη διάφορα χωρία καί συμπροσηυχήθη μετά τῶν συγκεντρωθέντων πρός ὑποδοχήν Αὐτοῦ ὁμοπατρίων Του εἰς τούς Ἱ. Ναούς αὐτῶν∙ ἐπραγματοποίησεν ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν εἰς τόν Ἔπαρχον Ἐντιμ. κ. Muhittin Gürel∙ παρέστη καί ὡμίλησεν εἰς τήν κοπήν τῆς πίττας εἰς τόν Σύνδεσμον τοῦ Σχοινουδίου, εἰς τήν τελετήν τῆς ὁποίας ὡμίλησε καί ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑφυπουργός (17 Ἰανουαρίου)∙ ἐκκλησιάσθη κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Παναγίας προεξάρχοντος τοῦ ἑορτάζοντος Ποιμενάρχου, τόν ὁποῖον καί προσεφώνησε διά θερμῶν ἀδελφικῶν λόγων καί προσέφερεν αὐτῷ ἀρχιερατικήν στολήν∙ ἐπεσκέφθη τό Δημοτικόν Σχολεῖον τοῦ γενεθλίου χωρίου Αὐτοῦ καί διένειμεν ἀναμνηστικά εἰς τούς Ἐκπαιδευτικούς καί τούς μαθητάς αὐτοῦ καί, τέλος, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον παλαιούς συμμαθητάς καί γνωρίμους Αὐτοῦ καί ηὐλόγησε τάς εὐσεβεῖς οἰκογενείας των.

Παρά τήν κακοκαιρίαν τῶν ἡμερῶν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ηὐχαριστήθη τά μάλα ἐκ τῆς νέας ταύτης προσκυνηματικῆς ἐπισκέψεώς Του εἰς τήν γενέτειράν Του καί τῆς ἑορτίου ἐπικοινωνίας Αὐτοῦ μετά τῶν κατοίκων αὐτῆς.

Τόν συνώδευον κατ᾿ αὐτήν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος, ὁ ἐκ τῶν Ἐφημερίων τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου Αἰδεσιμ. π. Δημήτριος Μαγιόγλου καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας. Ἐπίσης, κατά τό διήμερον 16-18 Ἰανουαρίου ἐπεσκέφθη τήν Ἴμβρον καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος.

Κατά τάς ἡμέρας τῆς ἐπισκέψεώς Του εἰς τήν Νῆσον ὁ Πατριάρχης διέμεινεν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, φιλοξενούμενος τοῦ Σεβ. ἁγίου Ἴμβρου καί Τενέδου.

* * *

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 21ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων προκατόχων Του Πατριαρχῶν Βασιλείου τοῦ Γ´ καί Μαξίμου τοῦ Ε´ καί ἄλλων κεκοιμημένων Ἱεραρχῶν καί ἐν συνεχείᾳ ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τῆς Μονῆς καί τάς ἐν αὐτῇ διακονούσας ἀδελφάς.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον καί ἐξέφρασεν αὐτῷ καί τοῖς οἰκείοις του τά συλλυπητήριά Του ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκδημίᾳ τῆς προσφιλοῦς μητρός του ἀειμνήστου Ὄλγας.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἐπεσκέφθη τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα, συγχαρείς καί τῇ μητρί αὐτοῦ Εὐγενεστάτῃ κυρίᾳ Ἑλένῃ Βγενοπούλου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, Βιβλιοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον, Δικηγόρον, καί κ. Γεώργιον Μπουγιούκαν, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον, Καθηγητήν Καρδιοχειρουργικῆς εἰς τό Δημοκρίτειον Πανεπιστήμιον Θρᾴκης, ὡς καί τούς Ἐλλογ. κ. Λεωνίδαν Παπαδόπουλον, Καθηγητήν Νομικῆς εἰς τό Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Δικηγόρον, Πρόεδρον τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Ἀνδρῶν Θεσσαλονίκης, καί κ. Ἀπόστολον Παπαδόπουλον, Δικηγόρον, Νομικόν Σύμβουλον αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Φλῶρον, Στρατηγόν ἐ. ἀ., Διευθυντήν τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Στρατηγικές Ἐκδόσεις», μετά τοῦ υἱοῦ του Ἐντιμ. κ. Γεωργίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γιγουρτσῆν, Ἐκπαιδευτικόν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ του ἑορτῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄλεν Μλάς καί τήν Εὐγεν. δίδα Ἰωάνναν Καμβισέλη, ἐντεῦθεν, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ ἑορτάσαντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην, 18ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ὄλγας Φενερλῆ, μητρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, ἐκ τοῦ Κοιμητηρίου Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Τρίτην, 17ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου διοργανωθεῖσαν συζήτησιν περί τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἄρη Τσοκώνα «Οἱ οἰκισμοί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τῆς Θρᾴκης εἰς τάς ἀρχάς τοῦ 20οῦ αἰῶνος», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου, τήν Τετάρτην, 18ην τ. μ. .
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Λαζάρου Θεοδοσίου, κατά τήν κοπήν τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, ἐν τῇ σχολικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων, αὐθημερόν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 15ης Ἰανουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητρο- πολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου.

Ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου
εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Κυριακήν, 15ην Ἰανουαρίου, ἡ Α. Ἐξοχότης ὁ Ὑπουργός Παιδείας Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος κ. Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου, ἕλκων τήν καταγωγήν του ἐκ τῆς Πόλεως, ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα, καί Ἐλλογ. κ. Σταύρου Γιωλτζόγλου, Συντονιστοῦ Ἐκπαιδεύσεως.

Ὁ κ. Ὑπουργός ἐκκλησιάσθη ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν καί ἐν συνεχείᾳ ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Πατριάρχου καί τῶν Σεβ. μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ἔνθα διεξήχθη μεταξύ αὐτῶν μακρά συζήτησις ἐπί ἐπικαίρων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος θεμάτων. Τῷ ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, τό Σάββατον, 14ην τ.μ., ἐδέχθη τούς μαθητάς τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου τῆς γενετείρας Του νήσου Ἴμβρου καί συνεγευμάτισε μετ᾿ αὐτῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις.

Ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῶν ἐκδηλώσεων διά τήν συμπλήρωσιν 25ετοῦς Πατριαρχείας τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου καί ἐπί τῷ νέῳ ἔτει, τήν Κυριακήν, 15ην τ.μ., αἱ Κοινότητες Σταυροδρομίου καί Μ. Ρεύματος παρέθεσαν ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Conrad εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, τῇ συμμετοχῇ τῶν Συνοδικῶν ἁγίων Ἀρχιερέων καί τοῦ Ἐξοχ. Ὑπουργοῦ κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ. Εἰς τό γεῦμα παρεκάθησαν οἱ μαθηταί ὅλων τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων.

Κατά τήν ἐκδήλωσιν ἐγένοντο ὁμιλίαι ἐκ μέρους τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου τῶν ὡς ἄνω δύο Κοινοτήτων, ἐκπροσώπων αὐτῶν, τῆς Ἐλλογ. κ. Βικτωρίας Λαιμοπούλου, Λυκειάρχου τῆς Π. Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ἐκ μέρους τῶν Λυκειαρχῶν μας, τοῦ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργοῦ καί τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, Ὅστις ηὐλόγησε καί ἔκοψε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν.

Οἱ μαθηταί τῶν Σχολῶν τῆς Πόλεως καί τῆς Ἴμβρου ἔψαλον τά Κάλαντα καί συνεφωτογραφήθησαν μετά τοῦ Πατριάρχου, Ὅστις διένειμεν εἰς ὅλους ἐνθύμια τῆς ἡμέρας.

Ἡ ὅλη ἐκδήλωσις αὕτη τῆς Ὁμογενείας ἐστέφθη ὑπό πλήρους ἐπιτυχίας καί ὑπῆρξεν ἀνταξία τοῦ ἑορτασθέντος ἀργυροῦ ἰωβηλαίου τῆς Πατριαρχείας τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ προσκυνητοῦ αὐθέντου καί Δεσπότου ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, ἐπί κεφαλῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, ἀποτελουμένης ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ καί Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ξενάκη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου.
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Παφίλην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γαλλίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ζαχαρίαν Λαυριώτην, ἐκ Κρήτης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γρηγόριον Στάθην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, Διευθυντήν τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Αἰκατερίνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Κορτίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του.
Τόν Ἐλλογ. κ. Παναγιώτην Ρακτιβάν, Φυσικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης καί τοῦ υἱῶν των κ. Θεοφάνους καί κ. Ἀλεξάνδρου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῇ Κλινικῇ «Osmanoğlu» τήν ἐν αὐτῇ νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Στυλιανήν Π. Θανάσογλου, εὐχηθείς αὐτῇ ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας της.

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 12ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι.), συνδιοργανωθεῖσαν μετά τῶν Συνδέσμων ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τῶν Λυκείων Ζαππείου καί Ζωγραφείου, καθ᾿ ἥν ἐγένετο καί ἡ εἰσδοχή εἰς αὐτούς τῶν ἀποφοίτων τοῦ ἔτους 2016.

Μετά τούς χαιρετισμούς τῶν Προέδρων τοῦ Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι. καί τῶν ὡς ἄνω Συνδέσμων ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης καί ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν. Τό νόμισμα ἔλαχεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Μ. τοῦ Γένους Σχολήν. Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην παρέστησαν ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁΠατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τήν Ἐλλογ. κ. Βασιλικήν Πετρίδου, Ἰατρόν, Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τῆς Ζαππείου Σχολῆς, καί τούς Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Κυρόπουλον καί κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Καθηγητήν, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις των.
Τούς Ἐντιμ. κυρίους Ἀνέστην Βορίμην, Adil Erdem καί İbrahim Nur Aygüler, ἐκ τῆς Ἑταιρίας «NORM GAZ».
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἀσπασίαν Πολυχρονίδου, Ἐκπαιδευτικόν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ.

* * *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 9ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέθεσεν, ὡς κατ᾿ ἔτος, ἑόρτιον γεῦμα ἐπί τῷ νέῳ ἔτει, εἰς τούς ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἐργαζομένους κλητῆρας καί λοιπούς ὑπαλλήλους, ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ.

Ὡσαύτως, τήν μεσημβρίαν τῆς ἑπομένης, Τρίτης, 10ης ἰδίου, συνεγευμάτισε μετά τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁΠατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἠλίαν Boyarskiy, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ὄλγας, ἐκ Μόσχας, προερχόμενον ἐξ Ἀγκύρας, ἔνθα ἐτέλεσεν, ἐν τῇ Πρεσβείᾳ τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, ἐπιμνημόσυνον Θείαν Λειτουργίαν καί Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρότριτα δολοφονηθέντος Πρέσβεως μ. Ἀνδρέου Καρλώφ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Βασίλογλου καί τήν Εὐγεν. κ. Ἰωάνναν Ξανθοπούλου, ἐκ τοῦ Προσωπικοῦ τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις των.
Ἀντιπροσωπείαν τοῦ Ἐπιμελητηρίου Ξεναγῶν τῆς Πόλεως (İstanbul Rehberler Odası), ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. A. Hakan Eğinlioğlu.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Harutyun καί Armen Saruhanyan, αὐταδέλφους, καί Karekin Kalaycı, ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν μετά τά Φῶτα, 8ην Ἰανουαρίου, κατόπιν ἀδελφικῆς προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Παντελεήμονος τῆς Κοινότητος Κουσκουντζουκίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ καθιερωμένῃ ἑορτῇ τιμῆς τῶν Ἐφοροεπιτρόπων τῆς Ἐπαρχίας ταύτης.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ποιμενάρχης αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος, ὅστις ὑπεδέχθη μετά τοῦ ὑπ᾽ αὐτόν ἱ. κλήρου τόν Παναγιώτατον, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, καί ὁμάς Ἐπιχειρηματιῶν ἐξ Ἰταλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. César Alierta Izuel, Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος «Telefónica Pro Futuro», τῇ συνοδείᾳ τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ ἱερέως κ. Marco Gnavi, καί πιστοί ἐντεῦθεν. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, τόν Παναγιώτατον προσεφώνησε καταλλήλως ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας ταύτης, τοῦ Πατριάρχου κατά τήν ἀντιφώνησίν Του ἐκφράσαντος τήν εὐαρέσκειάν Του διά τό ὑπό τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν ἐπιτελούμενον ἔργον καί ἐπιδαψιλεύσαντος πρός πάντας τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν Του.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις εἰς τήν Κοινοτικήν Αἴθουσαν, καθ᾿ ἥν ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν, ὡμίλησε δέ ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννης Δεμιρτζόγλου, Ἄρχων Μ. Ρεφερενδάριος-Λυκειάρχης τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, καί ἀπήντησεν ὁ Πατριάρχης.

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ὑπό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Κουσκουντζουκίου ἑόρτιον γεῦμα.

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 9ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχείῳ τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον, καί συνεχάρη αὐτῷ τε καί τοῖς περί αὐτόν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις καί τῷ Νέῳ Ἔτει.

Ἀκολούθως, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Ἀρμενικῷ Νοσοκομείῳ «Surp Pirgiç» ἐπί μακρόν νοσηλευόμενον πρ. Πατριάρχην τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων Μακ. κ. Mesrob τόν Β’.

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης προσεκάλεσε τούς κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐτοῦ Αὐλῆς καί μετέβη μετ᾿ αὐτῶν εἰς τό πάρκον Yıldız δι᾿ἕνα χειμερινόν περίπατον ἐν μέσῳ τῶν χιόνων, αἵτινες ἀπό ἡμερῶν ἔχουν καλύψει ὁλόκληρον τήν Πόλιν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 7ην Ἰανουαρίου, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.

Ἐν τῷ τέλει διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τούς πιστούς καί ὡμίλησε πρός τόν ἐκκλησιασθέντα ὅμιλον τῶν ἐν τῇ Πόλει διαβιούντων Οὐκρανῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Vasyl Bodnar, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐνταῦθα, οὕς καί συνεχάρη ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις αὐτῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ἐδέχθη ἐπί τῷ νέῳ ἔτει, τούς Μουσικολ. Ἱεροψάλτας τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν παρακειμένων Ἱ. Μητροπόλεων, μεθ᾽ ὧν καί συνεγευμάτισεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν. Ἐν συνεχείᾳ προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Χατζόπουλος, Ἄρχων Ἱερομνήμων, ἀπήντησε δέ ὁ Παναγιώτατος ἐπιδαψιλεύσας τήν εὐλογίαν Του ἐπ᾿ αὐτούς καί διανείμας αὐτοῖς τήν Ἐπετηρίδα-Τυπικόν τοῦ ἔτους 2017. Προτροπῇ Αὐτοῦ, ὡμίλησε πρός τούς Ἱεροψάλτας καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μαρίκας Νικολαΐδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου, τό Σάββατον, 7ην Ἰανουαρίου.

* * *

Τά Ἅγια Θεοφάνεια ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Μετά μεγαλοπρεπείας καί λαμπρότητος ἑωρτάσθησαν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις τά Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν Παρασκευήν, 6ην Ἰανουαρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐν τῷ τέλει τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τόν Μέγαν Ἁγιασμόν, ἁγιάσας ἐν συνεχείᾳ τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς, τούς Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, τούς Ἄρχοντας Ὀφφικιαλίους καί τούς ἐπισήμους καί προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου.

Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐχειροτόνησεν εἰς Πρεσβύτερον τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Βαρθολομαῖον, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς ἐν Ἀγγλίᾳ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Ἔσσεξ.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ὁ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Δεληκωνσταντῆς, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους, Γεν. Γραμματεύς τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἐκπροσωπῶν αὐτήν, οἱ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὅστις ἐξεπροσώπησε τήν ἕντιμον Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν κατά τήν ἐπίσημον ταύτην ἡμέραν, οἱ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει, πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων καί τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν θάλασσαν, ἐκ τῆς ἀποβάθρας τοῦ Φαναρίου, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν συλλειτουργῶν Αὐτοῦ Ἱεραρχῶν, τοῦ λοιποῦ Κλήρου καί τοῦ λαοῦ ἐν πομπῇ ἐκ τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τῶν κωδώνων αὐτοῦ κρουομένων χαρμοσύνως. Τόν Τίμιον Σταυρόν ἀνέσυρεν ἐκ τῶν ὑδάτων ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σολῆς, ἐξ Ἀγρινίου, εἰς τόν ὁποῖον ὁ Παναγιώτατος προσέφερεν εἰς εὐλογίαν χρυσοῦν Σταυρόν καθώς καί ἄλλους σταυρούς εἰς τούς ὑπολοίπους κολυμβητάς.

Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη ἐπίσημον ἄριστον εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, εἰς ὅ παρεκάθησαν καί οἱ ὡς ἄνω ἐπίσημοι.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Καισαρίου Βασιλείου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Χωρεπισκόπου κ. Hanna Akgüç, τοῦ Ἐντιμ. κ. Sait Susin, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, καί τῶν μελῶν αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. κ. Kenan Gürdal καί Turgay Altınışık καί Εὐγεν. κυριῶν Lolita Asil καί Semra Abacı, μετά τῶν συζύγων των, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί ταῖς ἑορταῖς.
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον κ. Louis Pelâtre, ἐκ τῆς Πόλεως.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ζαχαρίαν καί τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Βαρθολομαῖον, ἐκ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Ἔσσεξ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, Καθηγητήν, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Χρυσόστομον, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Gábor Kiss, Πρέσβυν τῆς Οὑγγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πασαδαῖον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Cynthia, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Λάμπρον Χατζῆν, Καθηγητήν Ἰατρικῆς, ἐξ Ἰρλανδίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, ἐκ Κύπρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ἑλένης, τοῦ υἱοῦ των Εὐαγγέλου καί τῆς θυγατρός των Ἀνδρονίκης-Μαρίνης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Arman Toğaç καί κ. Zafer Polat, Ἀρχιτέκτονας, ἐκ τῆς Ἑταιρίας «YAPI».
Τήν Εὐγεν. κ. Semiha Hüzmeli, Ξενοδόχον, μετά τῶν αὐταδέλφων της Ἐντιμ. κ. Ayhan καί İhsan, ἐντεῦθεν.
Τάς Ἐλλογ. κυρίας Claudia Wolf καί Carmen Römer, Καθηγητρίας, ἐκ Γερμανίας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνόν, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαίου Ἀστεριάδου, καί Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀποστόλου Πορτοκαλίδου, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Βασιλείου Μαυρίδου, Δημάρχου Ὀρεστιάδος, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, Χρήστου Ὀρμανλίδου, Ἀντιδημάρχου, Γεωργίου Καραγιάννη, Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, Σταύρου Παπαθανάκη, Δημοσιογράφου, καί Ἀλεξάνδρου Παπαϊωάννου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σπυρίδωνος Τσιούνη, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱ. Μονῆς, καί Ἐντιμ. κ. Θεολόγου Χριστοφορίδου, Ἀστυνομικοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Σαββάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου του Εὐλαβ. κ. Κυριακῆς, τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τῆς θυγατρός των δίδος Ἑλένης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐπί τῷ νέῳ ἔτει.
Τόν ἐν τῇ Πόλει Γεν. Πρόξενον τῆς Οὐκρανίας Ἐντιμ. κ. Vasyl Bodnar μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἀποχαιρετήσαντας τόν Πατριάρχην, ἐπί τῇ ἐπιστροφῇ αὐτῶν εἰς Κίεβον.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ξενόπουλον, Ἁγιογράφον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Χρυσοστόμου, ἐκ Κατερίνης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Θεολόγον, Καθηγητήν ἐν Βιέννῃ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον-Μάριον Πράντζον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης Χονδρογιωργάκη-Πράντζου καί τῆς θυγατρός των Μαρίας-Χριστίνης, ἐκ Λουξεμβούργου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, Γεν. Γραμματέα τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ).
Τούς Ἐντιμ. κ. Λουκᾶν Καρρᾶν, Δικηγόρον, καί κ. Ξενοφῶντα Νικολακόπουλον, Μηχανολόγον Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κυρίας Αἰκατερίνης, Δικηγόρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Λαμπρόπουλον, μετά τῶν γονέων αὐτοῦ Σπυρίδωνος καί Ἀγλαΐας, ἐκ Μεσσηνίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Yılmaz, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Αἰμιλίου Κοτάμ, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Κουσκουντζουκίου, τήν Δευτέραν, 2αν Ἰανουαρίου.

* * *

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, διατελέσας Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἀπό 26ης - 30ῆς Δεκεμβρίου, τήν Τρίτην, 27ην ἰδίου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας του.

Ἡ πρώτη τοῦ ἔτους ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Ἐν ἑορταστικῇ ἀτμοσφαίρᾳ ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου, ἡ μνήμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί ἡ 1η τοῦ ἀνατείλαντος ἔτους 2017.

Κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς, Σαββάτου, 31ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Συνάδων κ. Διονυσίου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ἐντεῦθεν, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐντεῦθεν ὡς καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τούς ὡς ἄνω ἁγίους Ἀρχιερεῖς ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, μετά τῶν ὁποίων ἀντήλλαξε τόν ἐπί τῷ νέῳ ἔτει ἑόρτιον ἀσπασμόν, καί εὐλογήσας διένειμεν αὐτοῖς τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν, τοῦ χρυσοῦ νομίσματος λαχόντος εἰς τό τεμάχιον τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.

Ἐπηκολούθησεν ἡ εἰθισμένη ἀκρόασις τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τῶν λαϊκῶν Γραμματέων καθ᾿ ἥν προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί ἀντεφώνησεν ὁ Πατριάρχης ἐπιδαψιλεύσας τάς εὐλογίας Του αὐτοῖς καί εὐχηθείς τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν πρός ἐπιτέλεσιν τῆς διακονίας των ἐν τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ. Ἐν συνεχείᾳ ὑπέβαλον σέβη καί ἔλαβον τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν τό προσωπικόν τῶν Πατριαρχείων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος.

Εἶτα, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ἐγένετο ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου, εἰς ἥν παρέστησαν καί ὁ Ἐξοχ. κ. Γεν. Πρόξενος καί πλεῖστοι ἐκ τῶν ἐκκλησιασθέντων εἰς τόν Ἑσπερινόν προσκυνητῶν. Τό χρυσοῦν νόμισμα ἔλαχεν εἰς τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Καισάριον Χρόνην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Παλαιοῦ Μπάνιου-Διπλοκιονίου.

Τό ἑσπέρας, παρετέθη εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν δεῖπνον, καθ᾿ ὅ ἡ Α. Θ. Παναγιότης συνεδείπνησε, κατά τό ἔθος, μετά τῶν κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τινων φιλοξενουμένων λαϊκῶν.

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 1ην Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μ. Βασιλείου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Συνάδων κ. Διονυσίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, πανοικί, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἠλίας Κοντοζαμάνης, Διευθυντής τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐθνικῆς Σχολῆς Δικαστῶν, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Κατά τήν καθιερωμένην ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου δεξίωσιν, προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην, ἐκ μέρους μέν τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐξ ὀνόματος δέ τῶν Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας ὁ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, Ἄρχων Ἔξαρχος, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον Δημοσιογράφων καί φοιτητῶν ἐκ Ρώμης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Gianni Valente.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Παπαμικρούλην, Συνεργάτην τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικῶν Σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας, καί τήν Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Καράλη μετά τῆς μητρός της Εὐγεν. κ. Γεωργίας, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Beşiktaş διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις, ἐν τῷ Κέντρῳ «Fulya Sanat», τήν Πέμπτην. 29ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Ἀλεξάνδρου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Φωκά Μεσαχώρου, αὐθημερόν.