Bulletin patriarcal

Φεβρουάριος 2017

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανον.
Τόν Θεοφιλ. ἐψηφισμένον Ἐπίσκοπον Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Sergiu Vlad, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐν τῇ Πόλει Ρουμανικῆς Παροικίας, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀλέξην Ἀλεξανδρῆν, Ἄρχοντα Μ. Ρήτορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Πρέσβυν ἐ. τ., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐφημίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Χριστοφόρον Σωφρονίου, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον, Καρδιολόγον, ἐκ Χαλκίδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Συμεωνίδην, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Νίκης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ρήγαν Τζελέπογλου, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ἡροῦς, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἐρασμίαν Μουχάλη, ἐξ Ἴμβρου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 27ης Φεβρουαρίου.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τούς ἐν τῇ Πόλει ἁγίους Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν καί ἀνταλλάξαντας μετ᾿Αὐτοῦ τόν ἐπί τούτῳ ἀδελφικόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν εἰς ἀμοιβαίαν συγχώρησιν.

Ἡ Α. Θ. ΠαναγιότηςὁΠατριάρχης, ἐδέχθηεἰςἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 25ης Φεβρουαρίου, β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 26ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Κατηχητήριος Λόγος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καθώς καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καί
γ) τόν Α´ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, αὐθημερόν, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῶν Πατριαρχείων, ὡς καί οἱ ἐκκλησιασθέντες προσκυνηταί, ἠσπάσθησαν τήν Δεξιάν Αὐτοῦ πρός ἐκζήτησιν συγχωρήσεως, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.

Ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, τήν Κυριακήν, 26ην Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Θεοκλήτου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μετρῶν καί Ἀθύρων κυροῦ Θεοκλήτου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Γέροντα Νικαίας κ. Κωνσταντῖνον, Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν, Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπαν καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πορφύριον Μπατσαρᾶν, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βερροίας, μετά τοῦ Ὁσιολ. Μοναχοῦ Παντελεήμονος Προδρομίτου, Ἡγουμενοσυμβούλου αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Στραπλάκη, Φυσικοῦ, ἐκ Βερροίας.
Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Νικόλαον Διονυσιάτην.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σταμάτιον - Νικόλαον Κίσσαν, Ἄρχοντα Πρωτομαΐστορα, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου, Φοιτητοῦ Μουσικολογίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Χριστοφόρον Σωφρονίου, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον, Καρδιολόγον, ἐκ Χαλκίδος.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ἐντεῦθεν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ζαφειρούλας, Διεθνολόγου, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀθανασιάδην, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Χαριατίδην, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Bedros Damar, Χρυσοχόον, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου τοῦ Beyoğlu, δεῖπνον καί τήν ἐπακολουθήσασαν συζήτησιν ἐπί τοῦ ἐπικειμένου Δημοψηφίσματος τῆς 16ης Ἀπριλίου ἐ. ἔ. διά τήν Ἀναθεώρησιν τοῦ Συντάγματος, τῇ συμμετοχῇ, ὡς κεντρικοῦ ὁμιλητοῦ, τοῦ Ἐξοχ. Καθηγητοῦ Δρος Mustafa Şentop, Βουλευτοῦ Πόλεως τοῦ Κόμματος Δικαιοσύνης καί Ἀναπτύξεως (AKP), Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως ἐπί τῆς Συνταγματικῆς Ἀναθεωρήσεως, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «PERA PALACE», τήν Τρίτην, 21ην Φεβρουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως διοργανωθεῖσαν τελετήν ἐπί τῇ 75ῃ ἐπετείῳ ἀπό τοῦ θανάτου τῶν θυμάτων τῆς Struma, ἐν τῷ λιμένι Sarayburnu, τήν Παρασκευήν, 24ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἀγγελικῆς Χαβιαροπούλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Προπόδων Ταταούλων, τήν Τρίτην, 21ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς Εὐγεν. κ. Μαίρης Τσεβίκ Συμεωνίδου μέ τίτλον «Tadı Damağımda Kaldı», ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ, τήν Παρασκευήν, 24ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Φωτογράφων Ἀζερμπαϊτζάν καλλιτεχνικήν ἔκθεσιν μέ θέμα: «26.02.1992 Hocalı Soykırımı 25 Karabağ Savaşı Çocukların Gözü ile», ἐν Bakırköy, τήν Παρασκευήν, 17ην ἰδίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω, 19ης Φεβρουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον, μετά τοῦ Θεοφιλ. Βοηθοῦ αὐτοῦ Ἐπισκόπου Στρατονικείας κ. Στεφάνου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμον, μετά τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Τίτου Ταμπακάκη.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεραφείμ Στεργίου, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζάβορδας, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Προδρόμου, καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐπιφάνιον Δημητρίου, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φίλιππον Jagnisz, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. Manuel Sumares καί κ. Yuvenalii Mulvarchuk.
Τούς Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Kovalenko, Πρύτανιν τοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου Ἁγίας Σοφίας Κιέβου, Ἱερολ. Διάκονον κ. Χρυσόστομον Κουτλουμουσιανόν, Ἐλλογ. κυρίαν Svitlana Pereplotchykova, Καθηγήτριαν Πανεπιστημίου, Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Tkachenko καί Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Matsola, Ἐπιχειρηματίας, ἐξ Οὐκρανίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τό ὑπό τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης διοργανωθέν ἐπιστημονικόν Συνέδριον μέ θέμα «Βιβλικός λόγος καί λειτουργική ὑμνογραφία», ἐν τῷ συνεδριακῷ χώρῳ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἀπευθύνας Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, κατά τήν ὑπό τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θρᾴκης, συνδιοργανωθεῖσαν μετά τοῦ Δήμου Καλαμαριᾶς ἐκδήλωσιν «Χορεύουμε καί τραγουδᾶμε γιά τήν Ἴμβρο», ἐν τῷ Δημοτικῳ Θεάτρῳ «Μελίνα Μερκούρη», τήν Κυριακήν, 19ην Φεβρουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τήν ὑπό τοῦ Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Ὑψωμαθείων ὀργανωθεῖσαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς Κοντοσκαλίου, αὐθημερόν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 16ης Φεβρουαρίου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον ἔνθα παρηκολούθησεν, ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ κύκλου ὁμιλιῶν «Ἡ Κωνσταντινούπολις καί ὁ Βυζαντινός κόσμος», διάλεξιν μέ θέμα «Βυζαντινές πόλεις - λιμάνια». Ἡ σειρά τῶν διαλέξεων διοργανώνεται ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν συνεργασίᾳ μέ τό Εὐρωπαϊκόν Κέντρον Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Μνημείων (E.K.B.M.M) Θεσσαλονίκης καί τήν Ἑταιρείαν Κυπριακῶν Σπουδῶν (Ε.Κ.Σ.).

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον.
Τόν Πανοσιολ. Δευτερεύοντα κ. Θεόδωρον, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νήφωνα Βατοπαιδινόν, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Ἰωσήφ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Κρήτῃ Ἱ. Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου, μετά τοῦ ἐκ τῆς Ἀδελφότητος αὐτῆς Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Πορφυρίου.
Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Νικόλαον Διονυσιάτην, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἰακώβου Σπυρίδη, Θεοφάνους Γκανᾶ καί Ἀποστόλου Βήτα.
Τήν Ἐξοχ. κ. Belén Alfaro, Πρέσβυν, στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἱσπανίας, μετά τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξένου τῆς Χώρας Ἐντιμ. κ. Carlos Diaz Valcarcel καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Pablo Barbara, στελέχους τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας.

* * *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ὁσιώτ. Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον, ἐκ τοῦ ἐνταῦθα Μετοχίου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, καί τήν Εὐγεν. κ. Tamara Dermenji.
Τήν Εὐγεν. κ. Δανάην Βασιλάκη, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς μητρός της Εὐγεν. κ. Δήμητρας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Πάτσην, Δικηγόρον, τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀλέκου, ἐπίσης Δικηγόρον, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Γεωργίαν Σαδανᾶ, Δημοσιογράφον, καί Στυλιανήν Παύλου, ἰδ. Ὑπάλληλον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον μελῶν τοῦ Διεθνοῦς Δικτύου διά τόν διαθρησκειακόν καί διαπολιτισμικόν διάλογον «DEM International».
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παπαλιάρην, Πρόεδρον τῶν Κοινοτήτων Σταυροδρομίου καί Μεγάλου Ρεύματος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσόστομον Δαμδᾶν, ἐξ Ἴμβρου.

* * *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Μωϋσῆν Ξενοφωντινόν, καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν Παμφίλης καί Φιλοθέης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Andrzej Papierz, Πρέσβυν, νέον Γεν. Πρόξενον τῆς Πολωνίας ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χασάπην, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ.

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 14ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τό Κατηχητικόν τῶν Σχολείων Σταυροδρομίου, διευθυνόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Ταξείμ, καί ὡμίλησε πρός τούς μαθητάς, ὡς καί ἡ συνοδεύσασα Αὐτόν ὡς ἄνω Ἡγουμένη Ἰακώβη, διανείμας αὐτοῖς ἀναμνηστικά.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, κατά τήν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Ταταούλων, ἐπί τῇ 120ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Κυριακήν, 12ην Φεβρουαρίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου, κατά τήν ἐκδήλωσιν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος τῶν Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», καθ᾿ ἥν ὡμίλησε μέ θέμα «Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», ἐν τῷ μεγάρῳ τοῦ Ὁμίλου Τσάκου «Μακεδονία», τήν Δευτέραν, 13ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Πλάτωνος Κρικρῆ, κατά τήν ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς Τουριστικῆς Ἀναπτύξεως καί Προβολῆς τοῦ Δήμου Πάτμου ὀργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν προβολῆς-ἀφιερώματος τῆς Νήσου, ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις ξενοδοχείῳ «ΤΙΤΑΝΙΑ», τήν ἰδίαν ἡμέραν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τοῦ Ἀσώτου, 12ην Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱ. Ναόν τῆς Κοινότητος Βεβεκίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐκ τῆς Ὁμογενείας, παρέστη δέ καί ὁ Ἐντιμ. κ. Μurat Hazinedar, Δήμαρχος Beşiktaş, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ.

Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαατσῆς ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις ηὐχαρίστησε τόν κ. Δήμαρχον διά τήν τιμητικήν του παρουσίαν.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις καθ᾿ ἥν, Πατριαρχικῇ προτροπῇ, ὡμίλησαν ὁ ἅγιος Ἐρυθρῶν καί ὁ ἐξ Ἀμερικῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀμβρόσιος Μπιτζιάδης. Θερμόν χαιρετισμόν πρός τόν Παναγιώτατον καί τό ἐκκλησίασμα ἀπηύθυνεν ὁ Ἐντιμ. κ. Δήμαρχος Beşiktaş.

ἩΑ. Θ. ΠαναγιότηςὁΠατριάρχης, ἐδέχθηεἰςἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλον.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Εὐγένιον Τσαραμανίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Αὐξέντιον Καλαγκόν, Ἄρχοντα Ὀστιάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καρδιοχειρουργόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαράλαμπον Γκουράρον, Στέλεχος τῆς Ἑταιρίας «ΤΙΤΑΝ», ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ του ἑορτῇ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Φώτιον Μπενλίσοϊ, ἐντεῦθεν, ἐπίσης ἐπί τῇ προλαβούσῃ ἑορτῇ αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀγιαννίδην, Φαρμακοποιόν, ἐκ Θεσσαλονίκης.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δράμας κ. Παῦλον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐθυμίου Παπαδοπούλου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμβρόσιον Μπιτζιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαραλάμπη Nichev, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γρηγόριον Νταραβάνογλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Vecdet Öz, Πρόεδρον τοῦ «Adalet Partisi», καί τόν Ἐλλογ. κ. Korhan Kongaz, στέλεχος αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλατερέζογλου, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ εἰς Ἀμερικήν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Βαλσαμίδην, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Vedat Akçayöz, Συγγραφέα, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Τασσελαρίδην, μετά τῆς θυγατρός του Εὐγεν. δίδος Στεφανίας, Ψυχολόγου, ἐκ τῆς Πόλεως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Πορίδου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξενείου τῆς Οὑγγαρίας ὀργανωθείσης ἐκθέσεως μέ θέμα «Ἔργα τοῦ Ἀρχιτέκτονος Károly Kós καί ἑκατονταετηρίς τοῦ ἐν τῇ Πόλει Οὑγγρικοῦ ἐρευνητικοῦ Κέντρου», τήν Πέμπτην, 9ην Φεβρουαρίου.

* * *

Ἐπιστημονικόν Συμπόσιον περί τῆς ἀνθρωπίνης δουλείας

Τό διήμερον, 6-7 Φεβρουαρίου, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, διωργάνωσεν ἐπιστημονικόν Συμπόσιον ἐν ξενοδοχείῳ τῆς Πόλεως μέ θέμα τήν σύγχρονον δουλείαν, τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου καί τῆς Α. Χάριτος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας καί Πριμάτου πάσης Ἀγγλίας κ. Justin Portal Welby, Οἵτινες καί ὡμίλησαν καταλλήλως, καί τῇ συμμετοχῇ πολλῶν Καθηγητῶν ἐκ διαφόρων Πανεπιστημίων τῆς Τουρκίας καί τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὡς καί ἐκπροσώπων τοῦ Ο.Η.Ε., τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν κ. ἄ. .

Κατ᾿ αὐτό ἀνεγνώσθη Μήνυμα τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Mevlüt Çavuşoğlu. Παρέστησαν μέλη τῆς ἐν τῇ Πόλει Σεβ. Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, ἐκπρόσωποι τῶν Σοφολ. Διευθυντοῦ Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας καί Μουφτῆ τῆς Πόλεως, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἡ Εὐγεν. κ. Judith Slater, Γεν. Πρόξενος τῆς Μ. Βρεταννίας, ἐκπρόσωποι τῶν ἄλλων ἐνταῦθα Χριστιανικῶν Δογμάτων καί ἄλλοι ἐπίσημοι.

Ἐν τῷ τέλει τῶν συνεδριῶν ἡ Α. Θ. Παναγιότης καί ἡ Α. Χάρις ὑπέγραψαν Κοινήν Δήλωσιν, δι᾿ ἧς καταδικάζουν τό φαινόμενον τῆς ἀνθρωπίνης δουλείας καί τῆς ποικίλης ἐκμεταλλεύσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.

Τό ἑσπέρας παρετέθη ἐπίσημον δεῖπνον, κατά τό ὁποῖον ἀντηλλάγησαν προπόσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἀρχιεπισκόπου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ναϋδίῳ αὐτῆς κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 6ης Φεβρουαρίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἔφοροι τῆς Ἱ. Μονῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἀρούσης κ. Ἀγαθόνικος, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἡ Εὐγεν. κ. Federica Ferrari Bravo, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἰταλίας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, πιστοί ἐκ τῶν νήσων καί ἐκ τῆς Πόλεως, ὡς καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως τόν ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Μονῆς Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Καισάριον Χρόνην.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος μετά τῶν ὡς ἄνω ἁγ. Ἀρχιερέων, ἐτέλεσε τά ἀποκαλυπτήρια τῶν ἐν τῇ εἰσόδῳ τῆς Μονῆς νέων προσκυνηταρίων, δωρεᾶς Ἱεραρχῶν ἀποφοίτων τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς, καί τῆς ἐν τοῖς κήποις αὐτῆς προτομῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων Δωροθέου Γεωργιάδου (1891-1974), καί ἐνεκαινίασε τό νέον μαγειρεῖον τῆς Μονῆς.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν, καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ὁ Ἡγούμενος Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, παρουσιάσας τούς ἐκ τῶν ἐπισκεπτῶν συμβαλόντας ποικιλοτρόπως εἰς τά ἔργα τῆς Μονῆς, καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἐλλογ. κ. Ἀγαμέμνων Τσελίκας, Προϊστάμενος τοῦ Ἱστορικοῦ καί Παλαιογραφικοῦ Ἀρχείου τοῦ Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ἐλλογ. κ. Ἕλλη Δρούλια, Διευθύντρια τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γρηγόριος Σταμκόπουλος καί ἐν τέλει ὁ Παναγιώτατος. Κατ᾿ αὐτήν ἐγένετο καί προβολή συντόμου κινηματογραφικῆς ταινίας διά τήν Σχολήν.

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἑόρτιος Τράπεζα εὐλογηθεῖσα ὑπό τοῦ Πατριάρχου, εἰς ἥν παρεκάθησαν ἅπαντες οἱ συνεορτασταί.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, κατερχόμενος ἐκ Χάλκης τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 6ης τ.μ., ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῇ Κλινικῇ τοῦ Πανεπιστημίου Koç νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικομηδείας κ. Ἰωακείμ, συμπληρώσαντα τήν ἡμέραν ταύτην ὁλόκληρον δεκαπενταετίαν ἐν τῇ κλίνῃ τῆς ἀσθενείας κατόπιν ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 4ην τ.μ., μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον Ἁγίου Ἐλευθερίου Ταταούλων καί ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Μάρκου Λ. Ψαροπούλου, Προέδρου τοῦ ΕΡ.Θ.Ο. Φερίκιοϊ, ἀπολέσαντος τήν ζωήν αὐτοῦ κατόπιν τροχαίου ἀτυχήματος εἰς ἡλικίαν 25 ἐτῶν, ἀκριβῶς πρό εἰκοσαετίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κασσιανοῦ Νότη, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Tomurcuk» καί τῆς Ὁμοσπονδίας Μαγείρων Τουρκίας παρουσίασιν τοῦ ἐπιμορφωτικοῦ σχεδίου διά πρόσωπα μέ σύνδρομον «Down», ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Sheraton Atasehir», τήν Δευτέραν, 6ην Φεβρουαρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, 5ης Φεβρουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Δαρδανελλίων κ. Νικήταν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σπυρίδωνα Κέζιον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, Συντονιστήν τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ποιμαντικήν διακονίαν εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Γεωργίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἐλισάβετ Προδρόμου, Καθηγήτριαν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀμερικῆς, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Ἀλεξάνδρου, ὡσαύτως Καθηγητοῦ, καί τῆς θυγατρός των δίδος Σοφίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Κατάκαλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χαριτίνης, ἐξ Ἴμβρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Γόδαν, Σκηνοθέτην, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Kevlishvili, μεταπτυχιακόν φοιτητήν Θεολογίας ἐν Σαμπεζύ Γενεύης, ἐκ Γεωργίας.

* * *

Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν Ἑλβετίαν

Ἀπό 31ης Ἰανουαρίου μέχρι 3ης Φεβρουαρίου ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν Γενεύην ἔνθα ὑπεβλήθη εἰς ἰατρικάς (καρδιολογικάς) ἐξετάσεις εἰς τάς Πανεπιστημιακάς Κλινικάς τῆς πόλεως, μέ λίαν ἱκανοποιητικά - δόξα τῷ Θεῷ- ἀποτελέσματα.

Κατά τήν ἐν Γενεύῃ βραχεῖαν παραμονήν Του ὁ Πατριάρχης ἔτυχε τῶν διευκολύνσεων καί περιποιήσεων τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου καί Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου, οὕς καί ἐπεσκέφθη ἐν τῷ ἐν Σαμπεζύ Ὀρθοδόξῳ Κέντρῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἔνθα ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Παπαθωμᾶν, Ἐπιχειρηματίαν.

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 2ας τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης παρηκολούθησε τήν εἰς τήν γαλλικήν γλῶσσαν δοθεῖσαν διάλεξιν τοῦ Ἱστορικοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Σταματοπούλου, τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἑλληνοελβετικοῦ Συνδέσμου «Jean - Gabriel Eynard», μέ θέμα: «Ἡ ἀκτινοβολία τῆς Κωνσταντινουπόλεως παρά τοῖς Σλαύοις τῶν Βαλκανίων καί παρά τοῖς Ρώσσοις», μεθ᾿ ἥν ὁ Παναγιώτατος παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτοῦ ὑπό τῆς Ἐξοχωτάτης Πρέσβεως κ. Ἄννης Κόρκα, Μονίμου Ἀντιπροσώπου τῆς Ἑλλάδος παρά τοῖς ἐν Γενεύῃ Διεθνέσιν Ὀργανισμοῖς.

Τόν Πατριάρχην συνώδευσαν εἰς τό ταξίδιον Αὐτοῦ τοῦτο ὁ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ, καί ὁ Ἐξοχώτατος ἐν Ἰατροῖς κ. Jan - Klod Kayuka, θεράπων Αὐτοῦ Ἰατρός.

Κατά τήν ἀπουσίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, χρέη Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου ἐξετέλεσεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Γέροντα Νικαίας κ. Κωνσταντῖνον, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Συνάδων κ. Διονύσιον, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν, Σηλυβρίας κ. Μάξιμον καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖον, καί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν.

Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Nikolaus Wyrwoll, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κεβρεκίδην, Εἰκαστικόν Καλλιτέχνην, ἐντεῦθεν.

* * *