Bulletin patriarcal

Μάϊος 2017

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πρῴην Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β´, ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἀθηνῶν, τήν Τετάρτην, 31ην Μαΐου.

* * *

Ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος

Σήμερον, Δευτέραν, 29ην Μαΐου 2017, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖος ἀνεχώρησεν εἰς Στουτγκάρδην, προκειμένου νά ἐπισκεφθῇ τήν Εὐαγγελικήν Ἐκκλησίαν Γερμανίας, ἑορτάζουσαν ἐφέτος τήν 500ήν ἐπέτειον τῆς Μεταρρυθμίσεως, κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως τοῦ Προκαθημένου αὐτῆς Σεβ. Ἐπισκόπου Δρος Heinrich Bedford - Strohm, ἀνταποδίδων οὕτω τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον.

Κατά τήν παρουσίαν Αὐτοῦ ἐν Γερμανίᾳ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης θά ἀνακηρυχθῇ ἐπίτιμος Διδάκτωρ τῆς Εὐαγγελικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ἱστορικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Τυβίγγης.

Ἐκ Βυρτεμβέργης ἡ Α. Θ. Παναγιότης θά μεταβῇ εἰς τήν πρωτεύουσαν Βερολῖνον ὡς προσκεκλημένος τοῦ Ἱδρύματος Konrad Adenauer, ὅπου θά δώσῃ διάλεξιν μέ θέμα «Ὀρθοδοξία καί ἀνθρώπινα δικαιώματα», θά ἔχῃ δέ συνάντησιν καί μετά τοῦ νέου Προέδρου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας.

Μέλη τῆς Πατριαρχικῆς συνοδείας κατά τήν ἐπίσημον ταύτην ἐπίσκεψιν εἶναι, πλήν ἀσφαλῶς τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Σασίμων κ. Γεννάδιος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος, ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων καί Καθηγητής κ. Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς καί ὁ ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων Ἐντιμ. κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο.

Σύν Θεῷ, ὁ Πατριάρχης θά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ τήν 2αν Ἰουνίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α´ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 28ην Μαΐου, ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ ἐξ Ἐσθονίας παρεπιδημῶν ἐνταῦθα Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ταρτού κ. Ἠλίας, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφώνησε τόν Παναγιώτατον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ἀπήντησεν Οὗτος ἀναφερθείς καί εἰς τόν Συνοδικόν Θεσμόν ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ναοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐξ ὀνόματος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπέστειλε Μηνύματα συμπαθείας καί συμπαραστάσεως
α) πρός τόν Μακαριώτατον Πάπαν καί Πατριάρχην τῶν Κοπτῶν κ. Θεόδωρον Β´ διά τήν νέαν τρομοκρατικήν ἐπίθεσιν ἐν Αἰγύπτῳ ἐναντίον πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας αὐτοῦ μέ δεκάδας θυμάτων, καί
β) πρός τόν Ἐξοχ. κ. Λουκᾶν Παπαδῆμον, πρ. Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος, διά τόν τραυματισμόν αὐτοῦ τε καί τῶν σύν αὐτῷ, ὡσαύτως κατόπιν τρομοκρατικῆς ἐνεργείας, εὐχηθείς αὐτῷ ταχεῖαν καί πλήρη ἀνάρρωσιν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τήν Εὐλαβ. κ. Κωνσταντινιάν Καμαλακίδου, σύζυγον τοῦ πρότριτα κοιμηθέντος ἀειμνήστου Οἰκονόμου Ἰωάννου Καμαλακίδου, πρῴην Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Ταταούλων, ὑποβαλοῦσαν τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας της ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας, Ἰατροῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Σαμαντζῆν, ἐντεῦθεν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ζαφείρας καί τοῦ μνηστῆρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. José Alfredo Araujo Velasquez, ἐκζητήσαντας τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Στυλιανήν Σουβατζῆ, Ἀρχαιολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Βερολίνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Μπαμίδην, Ἀρχειονόμον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Γρηγοριάδην, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Βοστώνῃ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, κατά τό ὑπό τοῦ Δήμου Beşiktaş παρατεθέν δεῖπνον ἐπί τῇ λήξει τῆς νηστείας (Ἰφτάρ), τό Σάββατον, 27ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν Βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Σταύρου καί Ὀζγκέ Κανάρη, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Κυριακήν, 28ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν Βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἀρμάν καί Κυβέλης Καζαντζίογλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν αὐτήν ἡμέραν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τό ὑπό τοῦ Δήμου τῆς Πόλεως παρατεθέν δεῖπνον (Ἰφτάρ), τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχωτάτου κ. Recep Tayyip Erdoğan, ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Haliç», αὐθημερόν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 25ην Μαΐου, καθ᾿ ἥν ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος Φραγκάκης.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ταρτού κ. Ἠλίας, ἐξ Ἐσθονίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, πιστοί ἐντεῦθεν καί μαθηταί Δημοτικῶν Σχολείων ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Βαρβάρας Κεραμετσίδου, Διδασκαλίσσης.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Παναγιώτατος καί σεπτῇ προτροπῇ Αὐτοῦ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ταρτού καί ὁ ἐξ Ἀμερικῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Μακάριος Νιάκαρος.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ προαυλείῳ χώρῳ τοῦ Ναοῦ καθ᾿ ἥν οἱ μαθηταί ἀνέγνωσαν ποιήματα καί ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε καί συνεχάρη αὐτούς.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Κώτσια καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Χαγιάλογλου, ἐκ τῶν μελῶν τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, παρουσιάσαντα τῷ Πατριάρχῃ τόν ὑπ᾿ αὐτοῦ πρότριτα χειροτονηθέντα Εὐλαβ. Διάκονον κ. Νικόδημον Σαϊδάμ, ὑπηρετοῦντα ἐν τῇ ὡς ἄνω Μεγαλωνύμῳ Κοινότητι.
Τόν Ἐντιμ. κ. Περικλῆ Πασχαλίδην, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἁγίου Νικολάου Χάλκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σεραφείμ Λιάπην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σαββίνας Κατσαμπούρη, λαβόντας τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς τελεσθεῖσι γάμοις των ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, μετά τοῦ παρανύμφου των Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Μήτρα, Δικηγόρου, πρῴην Βουλευτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος διάλεξιν ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ κύκλου διαλέξεων Βυζαντινῆς Ἱστορίας μέ θέμα «Ἡ ἐπίδραση τῆς Βυζαντινῆς Κωνσταντινούπολης στόν ὑπόλοιπο κόσμο», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Πέμπτην, 25ην Μαΐου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε:
α) Ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, κατ᾿ ἔθος, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Ποτηρᾶ-Ἀντιφωνητοῦ Φαναρίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην, 24ην Μαΐου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος.
Ἐν τῷ τέλει ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ προαυλείῳ χώρῳ τοῦ Ναοῦ.
β) Ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θ´ Ὥραν καί ἀκολούθως ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ταρτού κ. Ἠλίαν, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ἐσθονίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πέτρον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Διονυσίου, καί τόν Ἐντιμ. κ. Δαμιανόν Παλιάκην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Νιάκαρον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βοστώνης, τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Ἀραμπατζῆν, Καθηγητήν Πατρολογίας εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καί τόν Ἐλλογ. κ. Ἀθανάσιον Τζιερτζῆν, Φιλόλογον, Δρα Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μαυροπούλου, Ἀντιπροέδρου αὐτῆς, καί κ. Νικολάου Ἀναγνωστοπούλου, Γεν. Γραμματέως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hayri İnönü, Δήμαρχον Şişli, μετά τῆς συνεργάτιδος αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sıran Surke.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Ἀνάτς, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Διακρούσην καί Κωνσταντῖνον Τσικάκην, Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Κυπριανίδου, ἐκ τοῦ προσωπικοῦ αὐτῶν, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη καί λαβόντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις των.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Federica Ferrari Bravo, Γεν. Προξένου τῆς Ἰταλίας ἐνταῦθα, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τοῖς κήποις τοῦ ἐν Σταυροδρομίῳ Γεν. Προξενείου, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 24ης Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά:
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Οἰκονόμου Ἰωάννου Καμαλακίδου, πρ. Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Ταταούλων, ἐκ τοῦ ἐν αὐτῇ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τήν Τρίτην, 23ην ἰδίου,
καί τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Shai Cohen, Γεν. Προξένου τoῦ Ἰσραήλ ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ 69ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Κράτους, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Hilton».
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀδαμαντίου Κοκκινάκη, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Sarıyer διοργανωθεῖσαν ἐτησίαν τελετήν ἀπονομῆς βραβείων λογοτεχνίας.

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐν Manchester ἐπισυμβάσης τρομοκρατικῆς ἐνεργείας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἀπέστειλε θερμόν Μήνυμα συλλυπητηρίων καί συμπαθείας πρός τόν λαόν τῆς Μ. Βρεταννίας διά τῆς ἐνταῦθα Γεν. Προξένου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Judith Mary Slater.

* * *

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τήν Α. Μεγαλειότητα τόν Βασιλέα Κωνσταντῖνον καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα, ἐκφράσας καί τά ἑόρτια συγχαρητήρια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τήν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου Ἐφορείαν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, προσκαλέσασαν Αὐτόν εἰς τήν ἐπικειμένην πανήγυριν τῆς Μονῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Tόν Αἰδεσιμ. Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Ἀσσυροχαλδαίων κ. François Yakan, συνοδευόμενον ὑπό τε τοῦ Ἐντιμ. κ. Matthew Morgan, Α’ Γραμματέως τῆς Πρεσβείας τῆς Αὐστραλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί ὑπό κληρικῶν καί λαϊκῶν μελῶν τῆς ὀργανώσεως ποιμαντικῆς μερίμνης ὑπέρ τῶν ἐμπεριστάτων προσφύγων ἐκ Συρίας καί Ἰράκ.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Carmine Donnici καί τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σωτήριον Βαρναλίδην, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μηλόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ὁ Παναγιώτατος ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀριστείδου Ἀλαφούζου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγείτου Ἀθηνῶν, τήν Πέμπτην, 18ην Μαΐου.

* * *

Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἴμβρον

Μεταπασχαλινήν προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν ἐπραγματοποίησεν ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος εἰς τήν γενέτειραν Αὐτοῦ Ἴμβρον ἐξ ἀφορμῆς τῶν θυρανοιξίων τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τοῦ ποτε Κουτλουμουσιανοῦ Μετοχίου καί τῶν ἐγκαινίων τῶν νέων ἀθλητικῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Γυμνασίου-Λυκείου τῆς νήσου.

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 15ης τρ. μ., ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου Φραγκάκη καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, ἀνεχώρησε διά τό ὀλιγοήμερον προσκύνημα. Εἰς τόν λιμένα τοῦ Ἁγίου Κηρύκου τόν ὑψηλόν γόνον τῆς νήσου ἀνέμενον μέ ἐκδηλώσεις σεβασμοῦ καί ἀγάπης ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης, Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, οἱ Διευθυνταί τῶν Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου-Λυκείου, κοινοτικοί παράγοντες ὡς καί σύμπας ὁ ἱερός κλῆρος καί πλῆθος εὐσεβοῦς λαοῦ.

Ἐκ τοῦ λιμένος ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν πρωτεύουσαν Παναγίαν, ὅπου προσεκύνησεν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί κατόπιν ἐπεσκέφθη εἰς τό παρακείμενον Μητροπολιτικόν Μέγαρον τόν Σεβ. Ποιμενάρχην. Ἀκολούθως ἀνῆλθεν εἰς τό ἰδιαίτερον Αὐτοῦ χωρίον, τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, ἔνθα καί κατέλυσεν ἐν τῷ πατρικῷ Αὐτοῦ οἴκῳ.

Τήν ἑπομένην, Τρίτην, 16ην τρ. μ., ἡ Α.Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη τόν Ἔπαρχον Ἐντιμ. κ. Muhittin Gürel καί τόν Δήμαρχον Ἐντιμ. κ. Ünal Çetin καί εἶτα ηὐλόγησε τό ὑπό τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου παρατεθέν γεῦμα, τῇ συμμετοχῇ πλείστων προσκεκλημένων, καί κατόπιν ἐτέλεσε τήν Ἀκολουθίαν τοῦ ἁγιασμοῦ εἰς τάς νέας ἀθλητικάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Γυμνασίου-Λυκείου ἐν Ἀγριδίοις, εὐλογήσας τό ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωακείμ Καμπουροπούλου, Διευθυντοῦ, καί τῶν μετ᾿ αὐτοῦ Καθηγητῶν ἐπιτελούμενον ἔργον, συναναστραφείς ἐν χαρᾷ τούς νέους μαθητάς οἱ ὁποῖοι ἐπαρουσίασαν πρός τιμήν Του μουσικοχορευτικόν πρόγραμμα.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης παρέστη εἰς τά ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου τελεσθέντα θυρανοίξια τοῦ πρότριτα ἐκ βάθρων ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, ἐν Γλυκεῖ, ἔνθα καί τό πρῶτον ἑλληνικόν Σχολεῖον τῆς νήσου συσταθέν ὑπό τοῦ ὁσιακῆς βιοτῆς εὐσεβοῦς καί φιλοπροόδου τέκνου τῆς Ἴμβρου Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου τοῦ Κουτλουμουσιανοῦ καί τοῦ αὐταδέλφου του Κυρίλλου, μονασάντων ἐν αὐτῷ κατά διαστήματα.

Ἀκολούθως ὁ Παναγιώτατος ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Μ. Ἑσπερινόν, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου τόν ἀνοικοδομήσαντα τόν ἐρειπωθέντα Μετοχιακόν τοῦτον Ναόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Κωνσταντόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν ἐν Ἑλλάδι.

Προσφωνήσας μετά ταῦτα τόν Πατριάρχην ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ἀπένειμεν Αὐτῷ τιμητικήν πλακέταν ἀνακηρύξεώς Του εἰς Μέγαν Εὐεργέτην τῆς Ἱερᾶς αὐτοῦ Μητροπόλεως διά τά ὅσα φανερά καί ἀφανῆ εἰργάσθη καί ἐργάζεται ἀόκνως διά τήν παμφιλτάτην Αὐτῷ γενέτειραν νῆσον Ἴμβρον.

Εἰς τήν λίαν τιμητικήν ταύτην διάκρισιν ἀλλά καί εἰς τούς ἐγκαρδίους λόγους τοῦ νέου Ἄρχοντος ὀφφικιαλίου ἀπήντησε καταλλήλως ὁ Πατριάρχης, ἐκφράσας ἅπαξ ἔτι τά πατρικά συναισθήματα Αὐτοῦ διά τήν πνευματικήν ἀνάπτυξιν τῆς Ρωμηοσύνης τῆς Ἴμβρου. Ἐπί δέ Πατριαρχικῇ προτροπῇ, ὡμίλησεν ὁ Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιος Ξεινός, ἰατρός καί λογοτέχνης, διά τήν προσωπικότητα τοῦ μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένου Ἱερομ. Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, μέ τήν βιογραφίαν τοῦ ὁποίου ἐπί σειράν ἐτῶν ἀσχολεῖται οὗτος.

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 17ης τρ. μ., ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης, παρέστη καί ὡμίλησεν εἰς τά ἐπίσημα ἐγκαίνια τῶν νέων ἀθλητικῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Γυμνασίου-Λυκείου τῶν Ἀγριδίων, αἱ ὁποῖαι κατεσκευάσθησαν δαπάναις καί εὐγενεῖ χορηγίᾳ τῆς ἐν Τουρκίᾳ ἑταιρείας κινητῆς τηλεφωνίας «Turkcell». Εἰς τά ὡς ἄνω ἐπίσημα ἐγκαίνια παρέστησαν καί ὡμίλησαν ὡσαύτως ὁ Ἔπαρχος τῆς νήσου, ὁ Δήμαρχος, ὁ Γενικός Διευθυντής τῆς ἑταιρείας «Turkcell» Kaan Terzioğlu, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Συνδέσμου Ἴμβρου Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Παντελεήμων Βίγκας, ὁ καί πολλά κοπιάσας διά σύνολον τό ἐμπνευσμένον ἔργον τῆς ἀναστάσεως τῆς Παιδείας ἐν τῇ νήσῳ, καί ὁ Λυκειάρχης Ἐλλογιμ. κ. Ἰωακείμ Καμπουρόπουλος. Εἰς τό τέλος οἱ μαθηταί ἐπαρουσίασαν πρόγραμμα μέ παραδοσιακά ᾄσματα.

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 18ης τρ. μ., ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπεσκέφθη τό Δημοτικόν Σχολεῖον τῆς νήσου, ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις, καί ἐχάρη μέ τήν δυναμικήν παρουσίαν τῶν σημερινῶν μαθητῶν, καθημένων εἰς τά ἴδια, ὡς καί Αὐτός, θρανία. Τό ἑσπέρας παρηκολούθησε καί ὡμίλησε κατά τήν ὑπό τῆς διεθνοῦς φήμης σολίστ Μουσικολ. κ. Σόνιας Θεοδωρίδου, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Καβάλας, πραγματοποιηθεῖσαν, πρός τιμήν Αὐτοῦ, συναυλίαν, ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις, ὑπό τόν τίτλον «Καλησπερίζοντας τόν κύριο Μάνο στήν Ἴμβρο». Κατ᾿ αὐτήν παρέστησαν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Κύριλλος, ὁ Ἔπαρχος τῆς νήσου, ἡ Εἰσαγγελεύς καί ἡ Δικαστής τῆς Ἴμβρου, ἡ Δήμαρχος Καβάλας Εὐγεν. κ. Δήμητρα Τσανάκα μετά συνεργατῶν αὐτῆς καί πλῆθος ἐπισκεπτῶν ἐξ Ἑλλάδος.

Τέλος, τήν Παρασκευήν, 19ην τρ.μ., ἡ Α.Θ. Παναγιότης μετά τῶν συνοδῶν Αὐτῆς ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν. Οὕτως, ἐν μέσῳ τῆς ἐαρινῆς καί πασχαλίου περιόδου, ὅτε «καινή κτίσις χορεύει», ὁ Πατριάρχης ἔσχε τήν εὐκαιρίαν νά ἐπιστρέψῃ δι᾿ ὀλίγον εἰς τήν ἐρατεινήν Αὐτοῦ γενέτειραν, νά περιηγηθῇ εἰς τά γραφικά αὐτῆς χωρία, νά κοινωνήσῃ πρόσωπον πρός πρόσωπον μετά τῶν δοκιμασθέντων εἰς τό πρόσφατον παρελθόν συμπατριωτῶν Αὐτοῦ, νά ἀνταλλάξῃ μετ᾿ αὐτῶν τόν ἀναστάσιμον χαιρετισμόν καί νά ἀναστήσῃ, ὡς πάντοτε, τό φρόνημα ὅτι διά τό Θέλημα τοῦ Κυρίου ἡ ἐλπίς ἀεί ζῇ καί ὅτι ἡ πίστις εἰς ἕν αἰσιοδοξότερον πνευματικῶς μέλλον γίνεται βεβαιότης.

* * *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας
εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 22ας Μαΐου τ. ἔ., ὁ Ἐξοχ. κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἐν τῷ πλαισίῳ ἐπισκέψεώς του εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν ἐξ ἀφορμῆς τῆς Συνόδου Κορυφῆς τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας τοῦ Εὐξείνου Πόντου («Βlack Sea Economic Cooperation»), ἐπί τῇ συμπληρώσει εἰκοσιπενταετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. κ. Τέρενς Κουΐκ, Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, Γεωργίου Γεννηματᾶ, Πρέσβεως, Γεν. Γραμματέως τῆς Προεδρίας, Αἰκατερίνης Κόϊκα, Πρέσβεως, Διευθυντρίας τοῦ Διπλωματικοῦ Γραφείου τῆς Προεδρίας, Κυριακοῦ Λουκάκη, ἀπερχομένου Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Εὐαγγέλου Σέκερη, Πρέσβεως, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὡς καί τῆς Εὐγεν. κ. Δανάης Βασιλάκη, Προξένου.

Τόν Ἐξοχώτατον κ. Πρόεδρον, εἰς ὅν ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου τιμαί, ὑπεδέχθησαν ἐν τῇ εἰσόδῳ τῶν Πατριαρχείων κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πρωτοσυγκελλεύοντα Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως κ. Μαδύτου κ. Στέφανον.

Ἀκολούθως, ἡ Α. Ἐξοχότης ἐγένετο δεκτή μετά πάσης τιμῆς ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ἔνθα διεξήχθη μεταξύ αὐτῶν μακρά καί ἐγκάρδιος συζήτησις καί ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα, παρουσίᾳ τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, τά μέλη τῆς ὁποίας ὁ Πατριάρχης παρουσίασεν εἰς τήν Α. Ἐξοχότητα. 

Ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε μετά θερμῶν λόγων τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην, ἐξάρας τήν βαθεῖαν πίστιν, ὡς καί τήν πηγαίαν εὐλάβειαν τοῦ κ. Προέδρου πρός τόν πανίερον θεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί εὐχαριστήσας διά τά αἰσθήματα βαθείας τιμῆς καί εἰλικρινοῦς ἀγάπης τῆς Α. Ἐξοχότητος πρός τό πρόσωπόν Του, ἐνῷ ἐμνήσθη μετ’ εὐγνωμοσύνης τῆς παρουσίας τοῦ κ. Παυλοπούλου ἐν Κρήτῃ κατά τόν παρελθόντα Ἰούνιον (2016) εἰς τό Πατριαρχικόν Συλλείτουργον ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Πεντηκοστῆς, τό ὁποῖον ἐτελέσθη ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν ἐναρκτηρίων λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθώς ἐπίσης καί τοῦ παρατεθέντος ὑπό τῆς Α. Ἐξοχότητος ἐπισήμου γεύματος πρός τιμήν τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων. Πρός τούτοις, ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ἀνύστακτον ἐνδιαφέρον τοῦ κ. Προέδρου σχετικῶς πρός τά ἐκκρεμοῦντα ζητήματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς περί αὐτό Ὁμογενείας.

Ἀπαντητικῶς, ὁ κ. Παυλόπουλος ηὐχαρίστησε τόν Παναγιώτατον διά τήν ἐπιφυλαχθεῖσαν αὐτῷ τιμητικήν δοχήν καί ἐξέφρασε τήν ἀμέριστον στήριξιν τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας εἰς τάς διεθνοῦς ἐμβελείας πρωτοβουλίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς πανορθόδοξον, παγχριστιανικόν καί διαθρησκειακόν ἐπίπεδον, εὐχηθείς ὑπέρ τῆς ταχείας ἐπαναλειτουργίας τῆς περιπύστου καί ἱστορικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.

Ὁ Πατριάρχης ἐν τέλει συνώδευσε τήν Α. Ἐξοχότητα κατά τήν προσκυνηματικήν της ἐπίσκεψιν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ξεναγηθεῖσαν ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, καί προέπεμψε τόν κ. Πρόεδρον ἕως τῆς εἰσόδου τῶν Πατριαρχείων, τῶν κωδώνων κρουομένων γηθοσύνως, ὡς καί κατά τήν προσέλευσιν αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων ἰσαποστόλων μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐχοροστάτησε:

α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τό Σάββατον, 20ήν Μαΐου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ παρεπιδημοῦντες ἐν τῇ Πόλει Ἐξοχ. κ. Τέρενς Κουΐκ, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, καί κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς ἐν Ἀγκύρᾳ, καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως. Ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, καί ὁ Παναγιώτατος, διερμηνεύσας τῷ Ἐξοχ. κ. Λουκάκῃ τά αἰσθήματα τιμῆς καί εὐχαριστίας τῆς Ὁμογενείας ἐπί τῇ λήξει τῆς θητείας αὐτοῦ ἐν Τουρκίᾳ.

β) Ἐν τῷ φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν τοῦ Τυφλοῦ, 21ην Μαΐου, καθ᾿ ἥν ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Βασιλειάδης, Ὑφυπουργός Ἀθλητισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας, καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριάρχης, εὐλογήσας τούς ἑορτάζοντας πιστούς.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη κατ᾿οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικαίας κ. Κωνσταντῖνον καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπιστρέψας ἐξ Ἴμβρου τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, τήν ἑπομένην, Σάββατον, 20ήν Μαΐου, ἡγήθη εἰς Kemer Country μεταπασχαλίου ἐκδρομῆς τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἰμβρίων συμπατριωτῶν Του, συναναστραφείς μετ᾿ αὐτῶν καί εὐλογήσας τήν ὑπ᾿ Αὐτοῦ παρατεθεῖσαν τράπεζαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐν τῇ Πόλει Βουλγαρικῆς Κοινότητος δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἀλφαβήτου τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, τήν Κυριακήν, 21ην Μαΐου.

* * *

Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν ΚΠόλεως

Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 13ης Μαΐου, καί, τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος, προέστη τῆς ἐν αὐτῷ τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Συνάδων κ. Διονυσίου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Καρθαγένης κ. Μελετίου, καί τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Edmonton κ. Ἱλαρίωνος καί Σιεμιατίτσε κ. Γεωργίου.

Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἑορτῆς ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Χριστουπόλεως κ. Μακάριος καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-μέλη τῆς ἐν Ἀθήναις ἑδρευούσης Ἀδελφότητος αὐτῶν «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλλάδος.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἐξάρχου τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Μαρτίνον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν, ἀνταλλαγεισῶν ἐπί τούτῳ ὁμιλιῶν.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσεύς Σασαγιάννης, Ἄρχων Πρωτέκδικος, πρῴην Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος, ἀναφερθείς εἰς τά κατά τήν τριετίαν 2014-2017 πεπραγμένα καί δραστηριότητας αὐτῆς καί ἐκφράσας τήν ἀφοσίωσιν καί τόν σεβασμόν τῶν μελῶν πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπιδαψιλεύσας τήν εὐλογίαν καί τάς πατρικάς Αὐτοῦ εὐχάς εἰς τούς πραγματοποιοῦντας τό ἐτήσιον προσκύνημά των εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Ἐντιμολ. Ἄρχοντας Ὀφφικιαλίους.

Τήν μεσημβρίαν, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό παρατεθέν ὑπό τοῦ νέου Ἄρχοντος Ἐξάρχου γεῦμα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Edmonton κ. Ἱλαρίωνα, ἐκ Καναδᾶ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐάγγελον Ὑφαντίδην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ τό σύγγραμμά του «Ἡ Ὀρθοδοξία καί ἡ Διεθνής Κοινότητα. Ἡ συμβολή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στόν Διαθρησκειακό Διάλογο».

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἀπηύθυνε θερμόν συγχαρητήριον Μήνυμα πρός τόν ἐκλεγέντα Πρόεδρον τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Emmanuel Macron, εὐχηθείς αὐτῷ ἐπιτυχίαν εἰς τήν λίαν ὑπεύθυνον ἀποστολήν του καί ἀναφερθείς εἰς τάς μέχρι σήμερον ἀγαθάς σχέσεις μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Γαλλίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 13ην τ.μ., διαπεραιωθείς εἰς Χαλκηδόνα, ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Γερμανοῦ τοῦ Ε´, ἀναπαυομένου ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ ἐκεῖσε Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τήν Ἀστικήν Σχολήν Γαλατᾶ καί παρηκολούθησε τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Ἱστός» ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 5ετίας ἀπό τῆς ἐνάρξεως λειτουργίας του, καθ᾿ ἥν ἐγένετο ἡ παρουσίασις τῆς τουρκικῆς μεταφράσεως τοῦ συγγράμματος τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν «Συνάντησις μέ τό Μυστήριον», καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ἑλληνιστί καί τουρκιστί, εὐχαριστήσας τούς ὁμιλητάς Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον καί Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητάς, ὡς καί ἅπαντας τούς συμβαλόντας εἰς τήν μετάφρασιν καί τήν ἔκδοσιν τοῦ ἔργου.

Παρέστησαν Σεβ. Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, ὁ Σεβ. Ἀρμένιος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Aram Ateşyan, Γεν. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, καί πλεῖστοι παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί τῆς τουρκικῆς κοινωνίας τῆς Πόλεως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῶν Κληρικῶν αὐτῆς, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ἐν τῇ ὁμωνύμῳ Κοινότητι Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, καί τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Τσιτσέκογλου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Θείας Ἀναλήψεως, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν ὡς ἄνω Ἱ. Ναῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρθαγένης κ. Μελέτιον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σιεμιατίτσε κ. Γεώργιον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Πολωνίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἐκκλησίας Ἐσθονίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλον, ἐκ Σμύρνης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀριστείδην Πανώτην, Ἄρχοντα Μ. Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἡροῦς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἐπαμεινώνδαν Πανταζόπουλον, Ἄρχοντα Ἀσηκρήτην, ἐξ Ἑλβετίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γαϊτάνην, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τάς Εὐγεν. κυρίας Ἑλένην Βγενοπούλου, ἐντεῦθεν, καί Εἰρήνην Πετροπέλλη - Φραγκουδάκη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Μαρτίνον, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Μαρίνης, ἐξ Αθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐδέχθη τήν Παρασκευήν, 12ην Μαΐου τόν Ἐξοχ. κ. Rostyslav Pavlenko, Ἀναπληρωτήν τοῦ Διευθυντοῦ Γραμματείας τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας τῆς Οὐκρανίας, συνοδευόμενον ὑπό τoῦ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει.

Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γερμανοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, καί τόν ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ περιθαλπόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, καί συνεχάρη αὐτοῖς ἀδελφικῶς.

Ἐπίσης ἐπεσκέφθη καί τόν ἐν αὐτῷ ἀναρρωνύοντα Μουσικολ. Ἄρχοντα πρ. Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Ἰωάννην Χαριατίδην.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ ἀναπαυομένου προκατόχου Αὐτοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Γερμανοῦ τοῦ Δ´, Ἱδρυτοῦ τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, καί τοῦ πρότριτα ἐκδημήσαντος εἰς Κύριον ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μελόης κυροῦ Φιλοθέου.

Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν Κοινότητα Νεοχωρίου

Τό Σάββατον, 6ην Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρηκολούθησε τάς ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Νεοχωρίου, ἐκ τῶν Μετοχίων τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, γενομένας εἰσηγήσεις Καθηγητῶν Πανεπιστημίου καί ἄλλων λογίων, ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν ὑπό τῆς Κοινότητος Παναγίας Νεοχωρίου διοργανωθεισῶν διημέρων ἐκδηλώσεων εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ εὐκλεοῦς γόνου αὐτῆς Ἰατροῦ Στεφάνου Καραθεοδωρῆ.

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τοῦ Παραλύτου, 7ην ἰδίου, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ναοῦ τάφου τοῦ ὡς ἄνω ἀειμνήστου Εὐεργέτου τοῦ Γένους, ἀπεκάλυψε φιλοτεχνηθεῖσαν προτομήν αὐτοῦ καί παρηκολούθησε καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, παρουσιασθέν ὑπό μελῶν τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Νέας Βύσσας «Στέφανος Καραθεοδωρῆς».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν, μετά Κληρικῶν αὐτοῦ καί τῆς γυναικείας χορῳδίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως «Ἁγία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος», ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Χαραλαμπίδου, Φιλολόγου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ζαφειρίου, φοιτητοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Charles Fires, Πρέσβυν τῆς Γαλλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξένου Ἐντιμ. κ. Bertrand Buchwalter καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Nicolas Broutin, Συμβούλου Τύπου παρά τῇ Πρεσβείᾳ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Luigi Mattiolo, Πρέσβυν τῆς Ἰταλίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hüseyin Can Başer καί τήν Εὐγεν. κ. Ayse Yapıcı, ἐξ Ἀτταλείας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Κυρατζόπουλον, Καθηγητήν τῆς Π. Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, Ταμίαν τοῦ Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι., ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

* * *

Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν Ἰωνίαν

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, μετέβη ἀεροπορικῶς τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 7ης Μαΐου, εἰς Σμύρνην, γενόμενος δεκτός ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, τῆς Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος Εὐγεν. κ. Ἀργυροῦς Παπούλια, τοῦ Προέδρου τῆς Κοινότητος Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Θεοδωρίδου καί μελῶν αὐτῆς, ὡς καί προσελθόντων ἐξ Ἑλλάδος πιστῶν. Ἐκεῖθεν ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τό χωρίον Κιρκιντζέ (Şirince) καί ἐχοροστάτησε κατά τόν τελεσθέντα ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Ἑσπερινόν, τελέσας καί Ἀρτοκλασίαν προσκομισθεῖσαν ὑπό τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ν. Ἐφέσου Πιερίας «Ὁ Ἡράκλειτος». Εἰς τό τέλος ὡμίλησεν ὁ Πρόεδρος τοῦ ὡς ἄνω Συλλόγου Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Δημητριάδης, Ἐκπαιδευτικός, ἐλθών ἐπικεφαλῆς ὁμάδος προσκυνητῶν, καί ὁ Πατριάρχης ἑλληνιστί καί τουρκιστί.

Ἐν συνεχείᾳ, ηὐλόγησεν Οὗτος τό εὐγενῶς παρατεθέν πρός τιμήν Του δεῖπνον ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ὅν καί ἐπῄνεσε διά τό ὑπ᾽ αὐτοῦ μετά ζήλου ἐπιτελούμενον ἔργον ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ ταύτῃ τοῦ Θρόνου.

Τήν Δευτέραν, 8ην τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς τελεσθείσης ἐν τῇ ἐν Ἐφέσῳ παλαιᾷ Βασιλικῇ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Θείας Λειτουργίας, ἔνθα καί ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ρόδου κ. Κυρίλλου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί συμπροσευχομένων τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, Εὐγεν. κυρίας Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, Ἐξοχ. κ. Μαξίμου Χαρακοπούλου, πρ. Ὑπουργοῦ, Βουλευτοῦ Ν.Δ. Λαρίσης, καί Ἀναστασίου Νεράντζη, πρ. Ὑφυπουργοῦ καί πρ. Ἀντιπροέδρου τῆς Βουλῆς, Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Μυγδάλη, πιστῶν ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος.

Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἐχειροτόνησεν εἰς Διάκονον τόν Ἐλλογ. κ. Ἐλευθέριον Χρυσοχόον, Θεολόγον, Γραμματέα τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅν καί προσεφώνησεν ἰδιαιτέρως κατά τήν πρός τό ἐκκλησίασμα ὁμιλίαν Αὐτοῦ διά λόγων πατρικῶν, ἐξάρας τήν ἀφοσίωσίν του εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τήν ὑπηρεσίαν του ἐν αὐτῇ, συγχαρείς δέ καί τούς οἰκείους αὐτοῦ.

Ἀκολούθως ὁ Παναγιώτατος ἐπραγματοποίησεν ἐθιμοτυπικάς ἐπισκέψεις εἰς τόν Δήμαρχον Selçuk (Ἐφέσου) Ἐντιμ. κ. Dahi Zeynel Bakıcı καί εἰς τόν οἰκουροῦντα κατόπιν ἀτυχήματος Καϊμακάμην Ἐντιμ. κ. Ayhan Boyacı, οὕς καί ηὐχαρίστησε διά τήν φιλοξενίαν των καί τάς παρασχεθείσας διευκολύνσεις. Τήν μεσημβρίαν ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό εὐγενῶς παρατεθέν ὑπό τοῦ κ. Δημάρχου γεῦμα, εἰς ὅ παρεκάθησαν ἅπαντες οἱ προσκυνηταί.

Τό ἀπόγευμα, ὁ Παναγιώτατος ἐχοροστάτησε κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν ἐν τοῖς ἐρειπίοις τῆς ἀρχαίας Βασιλικῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Ἐφέσῳ, ἔνθα συνεκλήθη τό 431 ἡ Ἁγία Γ´ Οἰκουμενική Σύνοδος, ὁμιλήσας ἐπικαίρως. Ἀκολούθως παρηκολούθησε τήν καταληκτήριον συνεδρίαν τοῦ διοργανωθέντος ὑπό τῆς Κοινότητος Σμύρνης ὑπό τήν αἰγίδα Αὐτοῦ Γ´ Διεθνοῦς Ἁγιολογικοῦ Συνεδρίου ἐν πλησιοχώρῳ ξενοδοχείῳ, ὁμιλήσας ἑλληνιστί καί τουρκιστί, συγχαρείς τό Ποιμενάρχην τῆς Σμύρνης, τόν Θεοφιλ. Ἐρυθρῶν, καί τούς συμμετασχόντας Ἐλλογ. Καθηγητάς καί ἐνθαρρύνας αὐτούς διά τήν συνέχισιν καί καλλιέργειαν τῆς πρωτοβουλίας ταύτης. Μετά τήν διανομήν ἀναμνηστικῶν τοῦ Συνεδρίου ἅπαντες παρεκάθησαν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Koray Yolcu, Προέδρου τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Selçuk, δεῖπνον.

Τήν Τρίτην, 9ην Μαΐου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Μενεμένης Θείαν Λειτουργίαν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα καί ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἐν τῇ περιοχῇ ἀναπαυομένων «πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν τε εἰρηνικῶς κοιμηθέντων καί τῶν μαρτυρικῶς τελειωθέντων».

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη εἰς πάντας τούς ἐκκλησιασθέντας γεῦμα ὑπό τοῦ Δημάρχου Μενεμένης (Menemen) Ἐντιμ. κ. Tahir Şahin.

Τό ἀπόγευμα, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπραγματοποίησεν ἐθιμοτυπικάς ἐπισκέψεις εἰς τόν Νομάρχην Σμύρνης Ἐξοχ. κ. Erol Ayyıldız καί εἰς τήν Δημαρχίαν τῆς πόλεως.

Τό ἑσπέρας, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τόν ΡΚαθολικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου ἔνθα Τόν ὑπεδέχθη ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Lorenzo Piretto καί Κληρικοί καί λαϊκοί τῆς Κοινότητος αὐτῶν, παρηκολούθησε τήν ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ Ἀρχαιολογίας κ. Francesco D ´Andria παρουσίασιν τῶν ἐν Ἱεραπόλει (Pamukkale) ἀνασκαφῶν ἔνθα ἀνεκαλύφθη ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου καί ἐχοροστάτησε κατά τόν τελεσθέντα Ὀρθόδοξον Ἑσπερινόν ὁμιλήσας ἰταλιστί. Κατ᾽αὐτόν ἐκκλησιάσθη ὁμάς κληρικῶν καί μοναχῶν ἐκ Ρώμης, οἵτινες προσέφερον εἰς τήν Α. Θ. Παναγιότητα ἀπότμημα τοῦ ἱ. λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου.

Ἀκολούθως ὁ Πατριάρχης μετά τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Ἐντιμ. κ. Mehmet Bastiyalı, εὐεργέτου καί ἐνθέρμου ὑποστηρικτοῦ τῆς Ἐκκλησίας Σμύρνης.

Τήν Τετάρτην, 10ην τ.μ., ὁ Παναγιώτατος ἐξεναγήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου εἰς τήν χερσόνησον τῆς Ἐρυθραίας, ἐπεσκέφθη δέ καί τήν Δήμαρχον Βουρλῶν (Urla) Εὐγεν. κ. Sibel Uyar ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτῆς.

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Hilton ὑπό τῆς Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ Εὐγεν. κ. Ἀργυροῦς Παπούλια, καθ᾽ ὅ ἀντηλλάγησαν προπόσεις.

Εἰς τάς γενομένας ἱ. Ἀκολουθίας καί ἐκδηλώσεις παρέστη ἡ Εὐγεν. κ. Βλασία Παυλοπούλου, σύζυγος τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, ἥν καί ἐδέχθη ὁ Παναγιώτατος εἰς ἀκρόασιν ἐν τῷ καταλύματί Του.

Ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν αὐθημερόν (10 τ.μ.) τό ἑσπέρας.

* * *

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 5ης Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρηκολούθησε τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ, διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἠχώ» ἡμερίδα, ἐπί τῇ συμπληρώσει 40ετίας ἀπό τῆς ἐκδόσεώς της, μέ θέμα «Ὁ Ἑλληνισμός τῆς Πόλης στόν 21ο αἰώνα», καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ἐπικαίρως καί συνεχάρη τόν Ἐκδότην αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 4ης τ.μ., ὁ Παναγιώτατος, ὡς κατ᾿ ἔτος, παρέθεσε πασχάλιον γεῦμα εἰς τούς Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τούς Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, ἐν τῷ θερέτρῳ «Kemer Country».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Στάρας Ζαγορᾶς, κ. Κυπριανόν, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξένου τῆς Χώρας Ἐντιμ. κ. Angel Angelov καί ὁμάδος Κληρικῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Συμεών Πασχαλίδου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης-νέου Διευθυντοῦ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, ἐκζητήσαντος τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων του.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κυρίτσην, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρνάβα Λεοντιάδου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀγγέλου Γιαννίκη καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελήμονος Τσαραπατσάνη, Κληρικῶν αὐτῆς.
Τόν Ἐξοχ. κ. Rafael Mendivil, Πρέσβυν τῆς Ἱσπανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Carlos Diaz Valcarcel, Γεν. Πρόξενον αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐξοχ. κ.Eduardo Gradilone, Πρέσβυν τῆς Βραζιλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τόν ἐνταῦθα Γεν. Πρόξενον τῆς Χώρας Ἐντιμ. κ. Paolo Roberto França.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κοκλώνην, ἐκ τοῦ τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ «ΣΚΑΪ», μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Δανάην Δουμουτζίκη καί Ἄνναν Ἀλαπάνη, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου, Ἡλεκτρολόγου-Μηχανικοῦ, ἐκ Δράμας.
Τούς Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Ἀνδρικόπουλον καί κ. Γεώργιον Παπαδόπουλον, Ἐπιχειρηματίας, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Βαρβάραν Μποζίκη καί Παναγιώταν Τζελάτη, Ἁγιογράφον, ἐκ Πατρῶν.