Bulletin patriarcal

Ἰούνιος 2017

* * *

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων Δώδεκα Ἀποστόλων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Παρασκευήν, 30ήν λ. μ. Ἰουνίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων καί ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐξοχ Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου του, καί πολυάριθμοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος. 

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὁ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, Ἄρχων Ἔξαρχος, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἀναφερθείς εἰς τά πεπραγμένα αὐτῆς, καί ὁ Πατριάρχης, περί τῆς διά τοῦ Ἀποστολικοῦ Κηρύγματος ἑδραιώσεως τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπηκολούθησεν ἐν τῇ παρακειμένῃ αἰθούσῃ τοῦ ΕΡ.Θ.Ο. δεξίωσις.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Ἱ. Ἁγίασμα τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Βεβεκίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς αὐτούς, καθ᾿ ἥν, μετά τήν προσφώνησιν τοῦ Ἐπόπτου τῆς Περιφερείας Βοσπόρου Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. κ. Emre Gönensay, πρῴην Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Nazlı καί τοῦ ἐγγονοῦ του Ömer.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων Θείαν Λειτουργίαν, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ ἑορτάσαντος τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, καί τό ἐπακολουθῆσαν ἑόρτιον γεῦμα, τήν Παρασκευήν, 30ήν Ἰουνίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ ἐν ᾧ νοσηλεύεται Ἀμερικανικῷ Νοσοκομείῳ τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Franz Kangler, τ. Διευθυντήν τοῦ Αὐστριακοῦ Λυκείου τῆς Πόλεως, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀποθεραπείαν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 29ην Ἰουνίου, καθ᾿ ἥν μετέλαβε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας.

Ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ἐπί κεφαλῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἰς ἥν συμμετέσχον οἱ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος καί Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων, ἐξεπροσώπησαν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτοῦ κατά τήν Θρονικήν ἑορτήν τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σπυρίδωνα Λιονάκην, Ἄρχοντα Νομοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Νομικόν, ἐκ Χανίων.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παῦλον Παντελάραν, Πέτρον Μπαζγκάρλο, καί Ἀπόστολον Πορίδην, Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, Πέτρον Κοκκινάκην, Πέτρον Κίλε καί Ἀπόστολον Σπανίδην, ὑπαλλήλους αὐτῶν, καί κ. Πέτρον Ἀσλάνογλου, πρός ὑποβολήν σεβῶν καί ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Χαρίλαον Πλατανάκην, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Koç».
Τήν Εὐγεν. κ. Θεοδώραν Βαφειάδου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀπόστολον Βαγενᾶν, Διευθυντήν Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Καβάλας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Καΐρην, Φυσικοθεραπευτήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας Πιτταούλη καί τῆς θυγατρός των Ἑλεονώρας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mevlut Akyıldız, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Aşkım, ἐξ Ἴμβρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Φίλιππον Μπαρντακτσῆν, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, κατά τάς ἐκδηλώσεις τῶν ΚΓ´ Παυλείων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου Παύλου, ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου Φραγκάκη, κατά τήν τελεσθεῖσαν, τήν Πέμπτην, 29ην Ἰουνίου, ἑορτήν τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, Θείαν Λειτουργίαν καί τό ἐν συνεχείᾳ Μνημόσυνον, ἐν τῷ ἐν Σισλῇ φερωνύμῳ Κοιμητηριακῷ Παρεκκλησίῳ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Παύλου Στεφάνοβικ-Σκυλίτση, Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, μεθ᾿ οὗ συνειργάσθη ἐπί τοῦ καταρτισμοῦ τοῦ προγράμματος τῆς προσεχοῦς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς Ζάκυνθον.
Τόν Ἐξοχ. κ. Πέτρον Εὐθυμίου, πρῴην Ὑπουργόν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Μάρη, ἐπικεφαλῆς τοῦ Ὁμίλου Media24, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης Χρυσικοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Καραμάνον, Ἀντιπεριφερειάρχην Ἀττικῆς, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶ Παπαχρυσοβέργη καί Εὐγεν. κυρίας Ἑλένης-Φανῆς Τσερεζόλε, συνεργατῶν αὐτοῦ, πρός προετοιμασίαν τοῦ συγκληθησομένου ἐν πλῷ ἐν τῷ Σαρωνικῷ κατ᾿ Ἰούνιον 2018 Οἰκολογικοῦ Συνεδρίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Georg Birgelen, Γεν. Πρόξενον τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐν τῇ Πόλει, προσκαλέσαντα Αὐτόν εἰς τήν ἐν Γερμανίᾳ συγκληθησομένην προσεχῶς Διάσκεψιν «Ἄνθρωποι καί Θρησκεῖαι».
Τόν Ἐντιμ. κ. James Geary, ἐπίτιμον Γ. Πρόξενον τῆς Ἰρλανδίας ἐν τῇ Πόλει, καί τήν Εὐγεν. κ. Nancy Wittler μετά τῆς θυγατρός της Εὐγεν. κ. Heather.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Ρωτσικόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μιλάνκα καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Σοφίας Καλαβρία καί Καλλιόπης Βασσάλου.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Μωϋσάκη, Δικηγόρον, ἐπί τῇ λήξει τῆς ὑπηρεσίας αὐτῆς ἐν τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γιγουρτσῆν, Ἐκπαιδευτικόν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 25ης Ἰουνίου, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ἐν τῷ Ναϋδίῳ τῆς ὁποίας ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Τσιρώνης, Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως καί Τροφίμων τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, και ὅμιλος μελῶν τῆς ΡΚαθολικῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, πραγματοποιούντων τήν ἐτήσιον συνάντησίν των «Μαριάπολις».

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης ἐξεναγήθη εἰς τήν ἐν τοῖς χώροις τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς διοργανουμένην ὑπό τῆς Κοινότητος «Πελίτι» ἔκθεσιν παραδοσιακῶν ποικιλιῶν σπόρων, καί εἶτα ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν ὡμίλησε πρός τά μέλη τῆς ὡς ἄνω Κινήσεως τουρκιστί, ἀναφερθείς εἰς τήν 50 ἐπέτειον τῆς πρώτης συναντήσεως τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου μετά τῆς ἱδρυτρίας τῆς Κινήσεώς των Chiara Lubich καί τῆς ἐνάρξεως τῆς συνεργασίας μεταξύ αὐτῆς καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Σύντομον χαιρετισμόν ἀπηύθυνεν ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀναπληρωτής Ὑπουργός καί ὁ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτης Σαϊνατούδης, ἐπικεφαλῆς τῆς «Πελίτι».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Βασιλείου Ἰωαννίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς Κοντοσκαλίου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Χονδροπούλου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Χονδροπούλου, κομίσαντας τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου καί Ἀλεξάνδρας Χρηστίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παλαιοῦ Φαλήρου, τό Σάββατον, 24ην Ἰουνίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 24ης Ἰουνίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Ἡρακλείας κυροῦ Φωτίου, ἐπί τῇ συμπληρώσει δεκαετίας ἀπό τῆς κοιμήσεώς του.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Χριστουπόλεως κ. Μακάριος καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἐξάρας τήν προσωπικότητα καί τά χαρίσματα τοῦ ἀειμνήστου Ἱεράρχου, ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ὁποίου ἐτέλεσεν ἀκολούθως Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου αὐτοῦ εἰς τό ἐν Χαλκηδόνι Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρεκάθησε μετά τῶν ἐκπροσώπων τῶν ἐν τῇ Πόλει μή Μουσουλμανικῶν Κοινοτήτων, εἰς τό ὑπ᾿ αὐτῶν παρατεθέν δεῖπνον (ἰφτάρ), τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Ἐξοχ. κ. Veysi Kaynak, ἐν τῷ ἐν Ataşehir Ἱδρύματι «Marev» τῶν ἐκ Mardin καταγομένων, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 22ας Ἰουνίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἐκκλησίας Ἐσθονίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀρσένιον Μάϊπαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Τσιούρνου, ἐξ Ἰωαννίνων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεννάδιον Trukhanov, Δήμαρχον Ὀδησσοῦ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Μπούμπουρα, Μεγαλοεπιχειρηματίου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας Πισκερᾶ, Δημοσιογράφου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Yasuyuki Nemoto, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἰαπωνίᾳ Ἰνστιτούτου «IHM», μετά τῆς Εὐγεν. κ. Damla Selin Tomru, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σμαράγδου Καραγιαννίδου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἰωσήφ καί Ketrin Χαβούτσογλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Παντελεήμονος Κουσκουντζουκίου, τήν Κυριακήν, 18ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους José Alfredo Araujo Velasquez καί Ζαφείρας Π. Σαμαντζῆ, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Στεφάνου Yeşilköy, τό Σάββατον, 17ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου Φραγκάκη, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Liana καί Saro Arşen Benglian, ἐν τῷ ἐν Ξηροκρήνῃ Ἀρμενικῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τήν ἰδίαν ἡμέραν.

* * *

Βραχύ χρονικόν

Ὡς γνωστόν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος μεταξύ 5 - 8 τ. μ. Ἰουνίου, ἐπεσκέφθη τάς Ἀθήνας, κατωτέρω δέ παρατίθεται σύντομος περιγραφή τῶν ὅσων ἐγένοντο κατά τήν ἐν Ἑλλάδι παραμονήν Αὐτοῦ.

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 5ης Ἰουνίου, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τήν τράπεζαν ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀχιλλέως Κωνσταντακοπούλου, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καί ἄλλων ἐκλεκτῶν προσωπικοτήτων.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ἐπεσκέφθη τήν Α. Μακαριότητα ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτῆς, ἐντός κλίματος ἐγκαρδιότητος καί ἀδελφικῆς ἀγάπης.

Ἐν συνεχείᾳ ἐδέχθη ἀλληλοδιαδόχως ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Χίλτον, τόν ἐν Ἀθήναις Πρέσβυν τῶν Η.Π.Α. Ἐξοχ. κ. Geoffrey R. Pyatt, τόν Πρόεδρον τῆς «Νέας Δημοκρατίας» Ἐξοχ. κ. Κυριᾶκον Μητσοτάκην, τόν ὁποῖον συνελυπήθη καί ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐπί τῇ προσφάτῳ ἀπωλείᾳ τοῦ πατρός αὐτοῦ καί μεγάλης πολιτικῆς προσωπικότητος τῆς Ἑλλάδος μ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, καί ὅμιλον Ὁμογενῶν ἐκ Σικάγου, εἰς τούς ὁποίους ἐξέφρασε τήν συμπάθειάν Του διά τήν κοίμησιν τοῦ Ποιμενάρχου αὐτῶν ἀειμνήστου Μητροπολίτου κυροῦ Ἰακώβου.

Ἐνωρίς τό ἀπόγευμα παρηκολούθησε τήν ὁμιλίαν τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Διασκέψεως Κορυφῆς τῆς Ὀργανώσεως «Concordia», ἐνώπιον τῆς ὁποίας ὡμίλησε κατόπιν προσκλήσεως καί ὁ ἴδιος τήν ἑπομένην μέ θέμα τό προσφυγικόν πρόβλημα, μεθ᾽ ὅ, ὁμοῦ μετά τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου, μετέβη εἰς Βοιωτίαν καί παραστάς ὡμίλησεν εἰς τήν κεντρικήν ἐκδήλωσιν «Καθαρός Ἀσωπός», ἐν τῷ κλειστῷ Γηπέδῳ καλαθοσφαιρίσεως Σχηματαρίου, πραγματοποιηθεῖσαν ἐντός τῶν πλαισίων τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Παγκοσμίου Ἡμέρας Περιβάλλοντος. Σημειωτέον, ὅτι ὁ Πατριάρχης μετέσχεν εἰς τήν ὡς ἄνω ἐκδήλωσιν κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τοῦ Περιφερειάρχου Στερεᾶς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη, ἐλθόντος ἐπί τούτῳ εἰς Φανάριον.

Μετά τήν ἐπιστροφήν εἰς Ἀθήνας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης παρέστη εἰς τήν ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ παρατεθεῖσαν δεξίωσιν ὑπό τῆς Α. Ε. τοῦ Προέδρου κ. Προκοπίου Παυλοπούλου πρός τιμήν τῶν συνέδρων τῆς Concordia.

Ἀκολούθως συνηντήθη ἐν τῷ ξενοδοχείῳ King George μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. J. Biden, τ. Ἀντιπροέδρου τῶν Η.Π.Α., μεθ᾽οὗ παρεκάθησεν ἐν συνεχείᾳ εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ Ὁμίλου «Libra Group».

Τήν Τετάρτην, 7ην Ἰουνίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης παρηκολούθησε τήν ἐνώπιον τῆς Συνόδου Κορυφῆς ὁμιλίαν τοῦ Ἀντιπροέδρου Biden μέ θέμα τό μέλλον τῆς Εὐρώπης, εἶτα δέ μετέβη εἰς τό ξενοδοχεῖον «Μεγάλη Βρεταννία», ἔνθα συνηντήθη μετά τῶν Α. Μεγαλειοτήτων τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου καί τῆς Βασιλίσσης Ἄννης - Μαρίας, συνοδευομένων ὑπό τῆς Α. Ὑ. τοῦ Πρίγκηπος Νικολάου μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ.

Μετά τήν συνάντησιν καί συνομιλίαν ταύτην ἡ Α. Θ. Παναγιότης παρεκάθησεν ἐν τῷ αὐτῷ ξενοδοχείῳ εἰς ἐπίσημον γεῦμα παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτῆς ὑπό τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, συνεδριαζούσης τάς ἡμέρας ἐκείνας ἐν Ἀθήναις. Μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις. Εἰς τό γεῦμα παρεκάθησαν καί ὁ Ὑπουργός Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου καί ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης.

Τό ἀπόγευμα ὁ Πατριάρχης παρηκολούθησεν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Χίλτον τήν καταληκτήριον συνεδρίαν τῆς Διασκέψεως τῆς Concordia, κατά τήν ὁποίαν ὡμίλησεν ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Ἀλέξης Τσίπρας.

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 8ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν δι᾽ἀεροσκάφους τεθέντος εἰς τήν διάθεσιν Αὐτῆς ὑπό τῶν ὀργανωτῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Διασκέψεως.

* * *

Τό Πατριαρχικόν προσκύνημα εἰς τήν Καππαδοκίαν

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπραγματοποίησε τό καθιερωμένον ἐτήσιον προσκύνημα εἰς τήν ἁγιοτόκον Καππαδοκίαν, μεταξύ 17-19 τ. μ. Ἰουνίου, εἰς τό ὁποῖον συμμετέσχον κατόπιν προσκλήσεώς Του, ἡ Α. Θ. Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος Γ´, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος, ἐκ Κύπρου, καί οἱ Σεβ. ΡΚαθολικοί Ἀρχιεπίσκοποι Lecce κ. Domenico Umberto D'Ambrosio καί Bari κ. Francesco Cacucci μετά τοῦ Πανοσιολ. κ. Andrea Palmieri.

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 17ης τ.μ., ἅμα τῇ ἀφίξει Του εἰς Καισάρειαν, ὁ Πατριάρχης μετά τῶν ὡς ἄνω προσεκύνησεν εἰς τούς ἐν Göreme Ἱ. Ναούς Ἁγίου Βασιλείου, Ἁγίας Αἰκατερίνης, «σκοτεινήν Ἐκκλησίαν» (Karanlık Kilise) καί Tokalı Kilise. Τό ἀπόγευμα, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ἀραβησσοῦ (Gülşehir), καθ᾿ ὅν καί ὡμίλησεν ἑλληνιστί καί τουρκιστί. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ ὡς ἄνω ὑψηλοί ἐπισκέπται, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πόλεως, οἱ Ἐξοχ. κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, πρῴην Ὑπουργός, Βουλευτής Ν.Δ. Νομοῦ Λαρίσης, κ. Παναγιώτης Σκουρολιάκος, Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Νομοῦ Ἀττικῆς, ἐκπροσωπῶν τήν Βουλήν τῶν Ἑλλήνων, Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Κων/πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Θεοφάνης Ἰσακίδης, Πρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, καί προσκυνηταί ἐξ Ἀθηνῶν καί ἀλλαχόθεν.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Δήμαρχον Gülşehir Ἐντιμ. κ. Vahdi Arısoy, εἰς τόν ὁποῖον ἐπαρουσίασε τόν Μακ. Πατριάρχην Ἱεροσολύμων καί τούς λοιπούς ἐπισκέπτας καί τόν ηὐχαρίστησε διά τάς διευκολύνσεις καί τήν προσοχήν πρός τούς ἐπισκεπτομένους τόν Δῆμον του χριστιανούς Ὀρθοδόξους.

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 18ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἐκκλησιάσθη κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σινασσοῦ Θείαν Λειτουργίαν, προεξάρχοντος τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου Γ´, καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί Μητροπολίτου Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου. Συμπροσηυχήθησαν ἅπαντες οἱ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς προτεραίας ἐκκλησιασθέντες. Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὡμίλησεν ἑλληνιστί καλωσορίσας τόν Μακαριώτατον εἰς τήν γῆν τῆς Καππαδοκίας καί ἐν συνεχείᾳ τουρκιστί ἀπευθυνόμενος πρός τούς τοπικούς ἄρχοντας, εἰς τούς ὁποίους καί ηὐχήθη ἐπί τῇ ἐπί θύραις ἑορτῇ τοῦ Ραμαζανίου. Εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Παναγιωτάτου ἀπήντησεν ἡ Α. Θ. Μακαριότης. Ἀκολούθως, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἐν Καππαδοκίᾳ ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν τε εἰρηνικῶς κοιμηθέντων καί τῶν μαρτυρικῶς τελειωθέντων, καί ἐν συνεχείᾳ ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας τόν Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρον Γιάγκου, Καθηγητήν Κανονικοῦ Δικαίου ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἀνταλλαγέντων τῶν εἰθισμένων λόγων. Ἐπίσης, χαιρετισμούς ἀπηύθυναν οἱ Ἐξοχ. Βουλευταί κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος καί κ. Παναγιώτης Σκουρολιάκος καί ἡ Εὐγεν. κ. Βασιλική Παπαδοπούλου, Γεν. Γραμματεύς τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων.

Τήν μεσημβρίαν οἱ δύο Προκαθήμενοι μετά τῶν συνοδειῶν των παρεκάθησαν εἰς τό εὐγενῶς παρατεθέν γεῦμα ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γρηγορίου Χατζηελευθεριάδου, Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου, καταγομένου ἐκ Σινασσοῦ. Τό ἀπόγευμα ἐπεσκέφθησαν τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίου Νικολάου, τόν προσφάτως ὑποστάντα σοβαράς ἐκ κατολισθήσεως ζημίας Ἱ. Ναόν Ἁγίου Βασιλείου καί τόν Ἱ. Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Εὐμορφοχωρίου (Cemil).

Τήν Δευτέραν, 19ην τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη μετά τῶν ὑψηλῶν ἐπισκεπτῶν ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ τόν Νομάρχην Νεαπόλεως (Nevşehir) Ἐξοχ. κ. İlhami Aktaş, εἰς τόν ὁποῖον ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τάς παρεχομένας ὑπό τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς κατ᾿ αὐτόν Νομαρχίας ἐξυπηρετήσεις κατά τά κατ᾿ ἔτος προσκυνήματα Αὐτοῦ. Ἠκολούθησε προσκυνηματική ἐπίσκεψις εἰς τούς Ἱ. Ναούς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Νεαπόλεως καί Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Κερμίρας, γενεθλίου χωρίου τοῦ Ἠλία Καζάν, ὡς καί ἐπίσκεψις εἰς τήν νεωστί ἀνακαλυφθεῖσαν ὑπόγειον πόλιν παρά τήν Νεάπολιν.

Τό ἑσπέρας, οἱ δύο Πατριάρχαι καί οἱ συνοδοί Αὐτῶν ἐπέστρεψαν ἀεροπορικῶς ἐκ Καισαρείας εἰς τήν Πόλιν, ὑπαντηθέντες εἰς τό ἀεροδρόμιον ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος. Μετά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον καί περί τό μεσονύκτιον, ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Τέλ Ἀβίβ, προπεμφθείς ἐκ μέρους τοῦ Παναγιωτάτου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά τῶν ὑψηλῶν συνεκδήμων Αὐτοῦ, τό ἑσπέρας τῆς 19ης τ.μ. ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ ἐφετεινοῦ προσκυνήματος Αὐτοῦ εἰς τήν ἁγιοτόκον Καππαδοκίαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Πορφύριον Μπικουβαράκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Κρήτης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Klaus Wölfer, Πρέσβυν τῆς Αὐστρίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Romana Königsbrun, Διευθυντρίας τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Πρεβέζης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον καί Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, καί τήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην αὐτῆς, μετά τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων αὐτῆς, οὕς ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε καί συνεχάρη πατρικῶς.
Τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Μπακόπουλον, Ἄρχοντα Β´ Δομέστικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παρχαρίδου, ἐκ Κύπρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Χάλαν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ἀϊβάζην, Ἠθοποιόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Κορινθίου, Ἠθοποιοῦ, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Κωνσταντίνου Ντούμη καί Erdal Hafız, Ξεναγῶν, ἐντεῦθεν.
Tόν Ἐντιμ. κ. Hayati Küçük, Πρόεδρον τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ «Kafkas Vakfı», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Tamari, ἐντεῦθεν, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Manana Tsutskiridze καί Neli Chkheidze, ἐκ Γεωργίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Τερέζαν Mousalem, μετά συγγενῶν αὐτῆς, ἐκ Χιλῆς, ἥν Οὗτος συνελυπήθη καί παρηγόρησε πατρικῶς ἐπί τῇ ἐπισυμβάσῃ τραγικῇ ἀπωλείᾳ τῶν τέκνων αὐτῆς Ἰακώβου καί Δαυίδ, ὑπέρ ὧν ἐτέλεσε τρισάγιον ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Βασιλείου Βουτέρου, Ἀντιπροέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Θωμᾶ Πετρουπόλεως, τήν Τρίτην, 20ήν Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, πρῴην Ὑπουργοῦ, ἐν τῷ Πτωχοκομείῳ Darülaceze παρατεθέν δεῖπνον (iftar), τήν Δευτέραν,19ην τ.μ.. 

* * *

Ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἱεροσολύμων εἰς Φανάριον

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 16ης Ἰουνίου, ἀφίχθη εἰς τήν Πόλιν ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος Γ’, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μάρκου, κατόπιν ἀδελφικῆς προσκλήσεως τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου πρός συμμετοχήν αὐτοῦ εἰς τό ἐτήσιον προσκύνημα εἰς Καππαδοκίαν.

Τόν Μακαριώτατον ὑπεδέχθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, ὁμοῦ μετά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει.

Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης τήν μεσημβρίαν προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα τόν ὑπεδέχθησαν οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι ἡγουμένου τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου. Μετά τήν συνάντησιν τῶν δύο Προκαθημένων παρετέθη γεῦμα ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ πρός τιμήν τῆς Α. Μακαριότητος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, μετά τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Αὐγουστίνου Κκαρᾶ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Φλωκκᾶ, Γραμματέως.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Πανοσιωτ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντίνου Σανταλτζίδου, Ἄρχοντος Ἐξάρχου, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐπί θύραις πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τούς Σεβ. ΡΚαθολικούς Ἀρχιεπισκόπους-Μητροπολίτας Lecce κ. Domenico Umberto D΄Ambrosio καί Bari - Bitonto κ. Francesco Cacucci, καί τόν Πανοσιολ. κ. Andrea Palmieri, στέλεχος τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, προσκληθέντας ὑπ᾿ Αὐτοῦ πρός συμμετοχήν εἰς τό ἐν Καππαδοκίᾳ προσκύνημα.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Vlad Sergiu Marcel, ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐν τῇ Πόλει Ρουμανικῆς Παροικίας, μετά:
α) τῆς Ἐλλογ. κ. Nadia Tunsu, Διευθυντρίας τοῦ ἐνταῦθα Πολιτιστικοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Ρουμανίας, καί
β) τοῦ Στρατηγοῦ κ. Tomita Catalin Tomescu, ὑπηρετοῦντος εἰς τό ἐν τῇ Πόλει κλιμάκιον τοῦ ΝΑΤΟ, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Δανάην Βασιλάκη, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῶν γονέων της Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Παπαδημητράκη καί Εὐγεν. κ. Δήμητρας Τσαπρούνη.
Τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Γιάγκου, Καθηγητήν ἐν τῷ Τμήματι Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοφανῆς.
Τάς Ἐλλογ. κυρίας Heidi von Rosen, Καθηγήτριαν εἰς τό Πανεπιστήμιον Salento Ἰταλίας, καί Ἰζαμπέλαν Bernardini d΄Arnesano.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Παπαγεωργίου, ἐντεῦθεν.

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 12ης Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά Σεβ. Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν, παρεκάθησεν εἰς τό ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρατεθέν δεῖπνον (iftar) διά τά μέλη τοῦ Συλλόγου Παραπληγικῶν Τουρκίας (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği), ὁμιλήσας καταλλήλως πρός τούς πολυπληθεῖς συνδαιτημόνας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Τρῳάδος κ. Πέτρον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐλόγιον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Τιμοθέου, ἐκ τοῦ ἐνταῦθα Μετοχίου αὐτῆς, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Tapasava.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Δημήτριον Σάεθ Καρμπό, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Χατζηεφραιμίδην, Καθηγητήν, ἐκ Φλωρίνης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Gábor Kiss, Πρέσβυν τῆς Οὑγγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ, κομίσαντα τήν εἴδησιν τῆς ἐγκρίσεως ὑπό τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Χώρας αὐτοῦ τῆς ἐκχωρήσεως ἰδιοκτήτου κτηριακοῦ συγκροτήματος ἐν τῷ κέντρῳ τῆς Βουδαπέστης διά τάς ἀνάγκας τῆς ἐν Οὑγγαρίᾳ Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί προσκαλέσαντα τόν Πατριάρχην διά τήν σχετικήν τελετήν παραδόσεως - παραλαβῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Monika Schmutz, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλβετίας ἐν τῇ Πόλει, προαχθεῖσαν εἰς Πρέσβυν τῆς Χώρας αὐτῆς εἰς τόν Λίβανον.
Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Μητροπολίτην κ. Péter Fülöp Kocsis, ἐξ Οὑγγαρίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. András Király.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ὁμωνύμῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 13ης Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Bertrand Buchwalter, Γεν. Προξένου τῆς Γαλλίας ἐν τῇ Πόλει, παρατεθέν δεῖπνον (ἰφτάρ), ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, αὐθημερόν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χαλκίδος κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Νικοδήμου Εὐσταθίου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, καί κ. Γαβριήλ Ἐμμανουηλίδου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Δαυΐδ Γέροντος, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Ἐμμανουηλίδου, ἐπικεφαλῆς τοῦ Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου «Vergina Travel».
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Θεοδώρου Τσαμπατζίδου, Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Κελλίου τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης, καί Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ἰωαννίδου.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖον, Ἀρχιγραμματεύοντα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς τά εἰκότα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ἐφετεινήν «Μπομοντιάδα» τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου, ἐν τῷ ἑστιατορίῳ «BÜMED», τήν Δευτέραν, 12ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Andrey Podelyshev, Γεν. Προξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Conrad», αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τῆς ἐν τῇ Πόλει Εὐαγγελικῆς Γερμανοφώνου Κοινότητος δοθεῖσαν ἀποχαιρετιστήριον δεξίωσιν ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει τῆς ἐπί κεφαλῆς αὐτῆς Εὐλαβ. κ. Ursula August, τήν Κυριακήν, 11ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά τό ὑπό τοῦ ἐν τῇ Πόλει ΡΚαθολικοῦ Ἐπισκόπου Θεοφιλ. κ. Ruben Tierrablanca παρατεθέν δεῖπνον (ἰφτάρ), ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν ἰδίαν ἡμέραν.

* * *

Τά ὀνομαστήρια τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, ἡμέρᾳ τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν Ὀνομαστηρίων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τό Σάββατον, 10ην Ἰουνίου, ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.

Κατ᾿ αὐτόν ἐκκλησιάσθησαν πλεῖστοι Ἱεράρχαι, ὁ Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος, Ἄρχων Μ. Λογοθέτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, τοῦ Ἰμβρίου, οὗτινος τό ὄνομα φέρει, ἐν συνεχείᾳ δέ ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα ἐκφράσας τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ πρός τόν ἱ. Κλῆρον καί τόν λαόν διά τήν παρουσίαν των κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν. 

Ἠκολούθησεν ἐν τῷ προαυλείῳ χώρῳ καλλιτεχνικόν μουσικόν πρόγραμμα ὑπό τοῦ ἐν Κρήτῃ παραδοσιακοῦ συγκροτήματος «Ἀροδαμός» καί τοῦ τμήματος παραδοσιακῆς μουσικῆς τοῦ ἐνταῦθα Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν καί παρετέθη δεξίωσις, καθ᾿ ἥν ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τόν ἱ. κλῆρον καί τούς πολυαρίθμους προσκυνητάς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί τούς ὁμογενεῖς, οἵτινες ὑπέβαλον Αὐτῷ τά ἑόρτια σέβη καί τά συγχαρητήριά των.

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων, 11ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Συνάδων κ. Διονυσίου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πιττσβούργου κ. Σάββα, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Ρόδου κ. Κυρίλλου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ἐκ προσώπου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Bogorodskiy κ. Ἀντώνιος, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας Ρωσσίας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μαργκβέτι καί Οὐμπίσα κ. Μελχισεδέκ, ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας Γεωργίας, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λαμψάκου κ. Μακάριος, Λεύκης κ. Εὐμένιος, Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Κληρικοί τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν παρακειμένων αὐτῇ Ἱ. Μητροπόλεων καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Μοναχοί καί Μοναχαί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, οἱ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, καί κ. Γεώργιος Πουκαμισᾶς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Κιέβῳ, αἱ Εὐγεν. κυρίαι Δανάη Βασιλάκη καί Παρασκευή Χαριτίδου, Πρόξενοι ἐνταῦθα καί ἐν Ἀδριανουπόλει, ἀντιστοίχως, Ἐκπαιδευτικοί καί μαθηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων, παράγοντες τῶν Κοινοτήτων τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Γερμανίας, Ἑλβετίας καί ἐκ τῆς Πόλεως. Παρέστησαν ἐπίσης οἱ Ἐντιμ. κύριοι Murat Hazinedar, Δήμαρχος Beşiktaş, καί Mustafa Sarıgül, πρῴην Δήμαρχος Şişli, καί ἡ Ἐλλογ. κ. Gülay Barbarosoğlu, πρῴην Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου Βοσπόρου.

Ἐν τῷ τέλει, τήν Α. Θ. Παναγιότητα προσεφώνησε κατά τό ἔθος ἐκ μέρους τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ α´ τῇ τάξει αὐτῆς Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐν συνεχείᾳ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Bogorodskiy κ. Ἀντώνιος ἀνέγνωσε συγχαρητήριον Μήνυμα τοῦ Μακ. Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κυρίλλου, καί ἐν τέλει ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης.

Ἠκολούθησεν ἡ ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ ὑποβολή σεβασμάτων καί ἑορτίων συγχαρητηρίων τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας ἡ ὁποία ἐπέδωκεν Αὐτῷ ἀναμνηστικόν δῶρον, εἶτα δέ οἱ Κληρικοί καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπέβαλον τά ἑόρτια σέβη αὐτῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ὅστις καί προσεφώνησε τόν Πατριάρχην.

Τήν μεσημβρίαν, ὁ Παναγιώτατος παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ἑστιατορίῳ «Feriye», πρός τιμήν τῶν φιλοξενουμένων Αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς παρεκάθησεν εἰς τό ὑπό τοῦ Συνδέσμου γυναικῶν Ἐπιχειρηματιῶν Τουρκίας παρατεθέν δεῖπνον (ἰφτάρ), συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Θεοδώρου Ἀγγελοπούλου, Ἄρχοντος Μ. Λογοθέτου, καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Παναγιώτου, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 9ης Ἰουνίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου καί τοῦ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντίνου Δεληκωσταντῆ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους, Καθηγητοῦ, καί τῶν ἐν τῷ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ἰνστιτούτῳ φοιτώντων μεταπτυχιακῶν Θεολόγων.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, Πρόεδρον τῆς εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά Κληρικῶν καί λαϊκῶν μελῶν καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρον.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ Ἰερολ. κ. Φιλαδέλφου Καφαλῆ, Ρόδου κ. Κύριλλον, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ καί Ἰωαννίνων κ. Μάξιμον.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμον καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον, ἐκπροσωποῦντας τήν Ἐκκλησίαν Κρήτης κατά τά ὀνομαστήρια Αὐτοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λεύκης κ. Εὐμένιον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Ἑλλήνων καί Γερμανῶν προσκυνητῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Συμεών Πασχαλίδου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διευθυντοῦ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Bogorodskiy κ. Ἀντώνιον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ρωσσίας, ἐκπροσωπήσαντα αὐτήν κατά τά σεπτά ὀνομαστήρια τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ὁσιολ. Ἱερομονάχου Ἀμβροσίου Matsegora καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Roman Cherkasov, ὑποδιακόνου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μαργκβέτι καί Οὐμπίσα κ. Μελχισεδέκ, ἐκπροσωπήσαντα ὡσαύτως τήν Ἐκκλησίαν Γεωργίας κατά τά Πατριαρχικά ὀνομαστήρια, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. Gocha Barnovi, Καθηγητοῦ, καί κ. Guram Lursmanashvili, φοιτητοῦ Θεολογίας ἐν Ἀθήναις.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Μητρόπουλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Σπηλιᾶς, τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφαρσάλων, καί τόν Ἐλλογιμ. κ. Γρηγόριον Λιάνταν, Ἐπίκουρον Καθηγητήν ἐν τῇ Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Θεσσαλονίκης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Κοτρῶτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φίλιον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καἰ Ἑορδαίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Παύλου Ἀνθίδου, Ἀλεξάνδρου Ἀλεξοπούλου καί Κλεάρχου Γκέσσα.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ.Ἐλπίδιον Καραλῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, μετά τοῦ Μουσικολ. κ. Κωνσταντῖνου Σκαρμούτσου, Ἱεροψάλτου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεωνᾶν Μπακάλην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαραλάμπην Nichev, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Κοτσάτου, Ἐπιχειρηματίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φιλόθεον Μαροῦδαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Νικόλαον Λαδᾶν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου, Θεολόγου.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Μαδρίτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀνδρέου Kordochkin.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Ξεξάκην, Ἄρχοντα Χαρτοφύλακα, Πρόεδρον τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου μελῶν αὐτῆς.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Δημήτριον Τσελεπῆν, Ἰατρόν ἐξ Ἑλβετίας.
Τήν Ἐλλογ. κ. Φλώραν Καραγιάννη, Βυζαντινολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Γέρων Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, ἐξεπροσώπησε τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτῆς, κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σικάγου κυροῦ Ἰακώβου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σικάγου, τήν Παρασκευήν, 9ην Ἰουνίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τό ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς παρατεθέν γεῦμα πρός τιμήν τῶν σεπτῶν Αὐτοῦ Ὀνομαστηρίων, ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ, τό Σάββατον, 10ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εὐδοκίμου Καρακουλάκη, κατά τό ὑπό τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων διοργανωθέν Β´ Διεθνές Ἐπιστημονικόν Συμπόσιον μέ θέμα «Καππαδοκία, γῆ πολιτισμοῦ», ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις μεγάρῳ τῆς παλαιᾶς Βουλῆς.

* * *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 8ης Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπιστρέψας μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἐξ Ἀθηνῶν, ἐδέχθη τόν πραγματοποιοῦντα ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς Τουρκίαν Ἐνδοξ. Ἀντιστράτηγον κ. Δημόκριτον Ζερβάκην, Διοικητήν τῆς Α´ Στρατιᾶς τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Θεοδώρας, τῶν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Δούλη, Συνταγματάρχου, Δημητρίου Χατζηχαραλάμπους, Συνταγματάρχου, Στρατιωτικοῦ Ἀκολούθου παρά τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, κ. Ἰωάννου Παπαργύρη, Ἰλάρχου, ὡς καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Özgür Tör, Ταξιάρχου, καί τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Neslihan.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Σωφρονίου Γκουτζίνη, Πρωτοσυγκέλλου, κ. Ἰωακείμ Μούκανου καί κ. Ἀνθίμου Κωσταράκη.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖον, Ἀρχιγραμματεύοντα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Ψωμιάδου, Πρόεδρον τῆς Ἑταιρίας APSON.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κωνσταντῖνον Φουντουκίδην, Καθηγητήν τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Δημάκη, Διευθυντοῦ αὐτῆς.
Τούς Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀκίνδυνον Δαρδανόν, Γεν. Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης, Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον κ. Νεκτάριον Δαρδανόν, υἱόν αὐτοῦ, καί Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Δαρδανόν, Δικηγόρον παρ᾿ Ἀρείῳ Πάγῳ.
Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Γερμανόν, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Πρεβέζης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, κατά τό ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Mehmet Mehdi Eker, Ὑπευθύνου Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Κόμματος AKP, παρατεθέν ἐν Ἀγκύρᾳ δεῖπνον (ἰφτάρ), τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχωτάτου κ. Recep Tayyip Erdoğan, τήν Τρίτην, 6ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου Beyoğlu, δεῖπνον (ἰφτάρ), ἐν τῇ πλατείᾳ Taksim, τήν ἰδίαν ἡμέραν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν τελετήν ἀποφοιτήσεως τῶν τελειοφοίτων τοῦ Ζαππείου Λυκείου, ἐν τῇ θεατρικῇ αἰθούσῃ αὐτοῦ, αὐθημερόν.

* * *

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἰς Γερμανίαν
(29 Μαΐου - 2 Ἰουνίου 2017)

Ὡς ἤδη ἠγγέλθη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἀφίχθη τήν Δευτέραν, 29ην Μαΐου 2017, εἰς Στουτγκάρδην, πρῶτον σταθμόν τῆς πενθημέρου ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς Γερμανίαν.

Τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον καί τήν τιμίαν συνοδείαν Αὐτοῦ, ἀπαρτιζομένην ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σασίμων κ. Γενναδίου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους κ. Κωνσταντίνου Δεληκωσταντῆ, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καί τοῦ ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων Ἐντιμ. κ. Πέτρου Μπαζγκάρλο, ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀερολιμένι τῆς Στουτγκάρδης ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, Σεβ. Μητροπολίτης κ. Αὐγουστῖνος, προστεθείς εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν, μετά τῶν Βοηθῶν παρ̉ αὐτῷ Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Ἀρίστης κ. Βασιλείου, Λεύκης κ. Εὐμενίου καί Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαίου, καί ὁ Θεοφιλ. Εὐαγγελικός Ἐπίσκοπος Βυρτεμβέργης κ. Frank Otfried July, ὡς καί ἡ Εὐγεν. κ. Ritzer, ἐκ προσώπου τῆς Ἐθιμοτυπίας τοῦ Κρατιδίου Βάδης-Βυρτεμβέργης, καί οἱ Ἐντιμ κ. κ. Ahmet Akıntı καί Παναγιώτης Πάρτσος, Γεν. Πρόξενοι τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἑλλάδος, ἀντιστοίχως, ἐν Στουτγκάρδῃ.

Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ Πατριάρχου ἐν τῷ Κρατιδίῳ Βάδης - Βυρτεμβέργης ἐγένετο ἐν τῇ «Villa Reitzenstein» ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ κ. Winfried Kretschmann, ὅστις ὑπεδέχθη τόν ἐκ τῆς Βασιλευούσης Ὑψηλόν Ἐπισκέπτην εἰς τά προπύλαια αὐτῆς. Ὁ Πατριάρχης ἔσχε κατ’ ἰδίαν, περί τήν μίαν ὥραν, συνομιλίαν μετά τοῦ οἰκοδεσπότου, προερχομένου ἐκ τοῦ Γερμανικοῦ Κόμματος τῶν «Πρασίνων», ἐκφράσαντος λόγους ἐνισχυτικούς ὑπέρ τῶν δικαίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί θελήσαντος νά ἐνημερωθῇ περί τῆς θέσεως τῶν χριστιανικῶν μειονοτήτων ἐν Τουρκίᾳ, περί τῶν οἰκολογικῶν πρωτοβουλιῶν καί δραστηριοτήτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, κτλ.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑσπερινοῦ ἐν τῷ Εὐαγγελικῷ Ναῷ Stiftskirche τῆς Στουτγκάρδης, παρουσίᾳ καί τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Μάρκου, ἐκ τῆς Ὑπερορίου Ἐκκλησίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Σεραφείμ, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, τοῦ Πανοσιολ. Ἡγουμένου κ. Μαξίμου Schmidt, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, πάντων τῶν κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, προσελθόντων διά νά λάβουν τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, τοῦ Θεοφιλ. ΡΚαθολικοῦ Ἐπισκόπου Μαγδεμβούργου κ. Gerhard Feige, Προέδρου τῆς Οἰκουμενικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐν Γερμανίᾳ Συνελεύσεως τῶν ΡΚαθολικῶν Ἐπισκόπων καί Συμπροέδρου τῆς ἐν τῇ Χώρᾳ Μικτῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως καί τῆς ΡΚαθολικῆς τοιαύτης, ἁπάντων τῶν μελῶν τῆς Εὐαγγελικῆς Ἀντιπροσωπείας εἰς τόν διάλογον τῆς EKD μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Τυβίγγης ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Κοσμήτορος αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Michael Tilly, τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Πάρτσου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος, καί πλήθους πιστῶν ἐκ τῶν δύο Χριστιανικῶν Παραδόσεων.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τάς τιμητικάς προσφωνήσεις, τοῦτο μέν ὑπό τοῦ Προκαθημένου τῆς ΕΚD Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Δρος Heinrich Bedford – Strohm, ἀναφερθέντος ὅλως ἰδιαιτέρως εἰς τήν παρουσίαν του ὡς Παρατηρητοῦ, ἐκ προσώπου τῆς EKD, εἰς τήν ἐν Κρήτῃ συνελθοῦσαν κατά τόν Ἰούνιον 2016 Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐξάραντος τήν σημασίαν τῆς Συνόδου διά σύμπαντα τόν χριστιανικόν κόσμον καί ἐπιδόσαντος τῷ σεπτῷ Προκαθημένῳ τήν ἑλληνικήν μετάφρασιν τοῦ πρότριτα ἐκδοθέντος ὑπό τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Βόλου «Λεξικοῦ τῶν διμερῶν Θεολογικῶν Διαλόγων τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας μέ Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας (1959 - 2013)», τοῦτο δέ ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Βυρτεμβέργης κ. Frank Otfried July, καλωσορίσαντος ἐγκαρδίως τόν Πατριάρχην ἡμῶν, Οὗτος ἀπηύθυνε τόν Πατριαρχικόν χαιρετισμόν, τάς εὐχάς καί τάς εὐλογίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἰς τό μετ’ αἰσθημάτων βαθυτάτου σεβασμοῦ ὑπερπληρῶσαν τόν Ἱ. Ναόν ἐκκλησίασμα.

Ὁ Πατριάρχης, κατά τήν ὁμιλίαν Του, ἀνέπτυξεν ἐνίας σκέψεις σχετικῶς πρός τό νόημα τῆς ἑορτῆς τῶν 318 θεοφόρων Πατέρων, τῶν συνελθόντων ἐν Νικαίᾳ τῆς Βιθυνίας τό 325 μ.Χ., ἐνῷ ἐξῇρε παραλλήλως τό ὑπό τήν συνετήν οἰακοστροφίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Αὐγουστίνου ἐπιτελούμενον ἀξιοθαύμαστον ἔργον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας εἰς πλείστους ὅσους τομεῖς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί τῆς ποιμαντικῆς διακονίας τῶν ἐν Γερμανίᾳ Ὀρθοδόξων, ἀνεξαρτήτως τῆς ἐθνικῆς αὐτῶν καταγωγῆς. Ὁ Παναγιώτατος ἐξέφρασε τήν πεποίθησιν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Διασπορά εἰς τήν Γερμανίαν θά ἀποκτήσῃ εἰς τό μέλλον ἀκόμη μεγαλυτέραν οἰκουμενικήν βαρύτητα.

Ὁ Πατριάρχης δέν παρέλειψε νά ἐκφράσῃ τάς εὐχαριστίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρός τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας Γερμανίας διά τήν γενομένην Αὐτῷ τιμητικήν πρόσκλησιν καί δοχήν, ἐπαινέσας τήν ἀγαστήν συνεργασίαν τῆς EKD μετά τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ὡς αὕτη ἐξεφράσθη κατά τό πρόσφατον παρελθόν εἰς τοπικόν ἐπίπεδον διά τῆς παραχωρήσεως ἐν ἔτει 1996 τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Στουτγκάρδης εἰς τήν Ἐπαρχίαν ταύτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τοῦ Ἱ. Ναοῦ κατασκευασθέντος μέν ἐν ἀρχῇ ὑπό τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας δι’ ὑλικῶν προερχομένων ἐκ τῶν ἐρειπίων τῶν κατεστραμμένων κτιρίων τῆς περιοχῆς μετά τόν Β’ Παγκόσμιον Πόλεμον, παραχωρηθέντος δέ πρό εἴκοσι καί ἑνός ἐτῶν, ἀφοῦ πρῶτον καταλλήλως διεσκευάσθη, πρός λατρευτικήν χρῆσιν τῶν Ὀρθοδόξων τῆς περιοχῆς.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης παρέστη εἰς τήν πρός τιμήν Του διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας δεξίωσιν ἐν τῷ Παλαιῷ Ἀνακτόρῳ τῆς Στουτγκάρδης «Αltes Schloss», παρουσίᾳ πλήθους προσκεκλημένων ἐκ τῆς τοπικῆς κοινωνίας. Τόν Ὑψηλόν Ἐπισκέπτην προσεφώνησαν, ἀλληλοδιαδόχως, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Βυρτεμβέργης κ. Frank Otfried July, ἡ κ. Petra Bosse - Huber, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς EKD, ἀναφερθεῖσα εἰς τό ἔργον τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου αὐτῆς μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἐπιδοῦσα εἰς τόν Παναγιώτατον τά δημοσιευθέντα εἰς τήν γερμανικήν γλῶσσαν Πρακτικά τῆς ΙΣΤ’ συναντήσεως τοῦ εἰρημένου διαλόγου, ὁ Θεοφιλ. ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος Μαγδεμβούργου κ. Gerhard Feige, διαβιβάσας πρός τόν Παναγιώτατον τόν ἀδελφικόν χαιρετισμόν τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου τοῦ Μονάχου κ. Reinhard Marx, Προέδρου τῆς Συνελεύσεως τῆς ἐν Γερμανίᾳ ΡΚαθολικῆς Ἱεραρχίας, καί ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῆς Μεταρρυθμίσεως διά τήν ΡΚαθολικήν Ἐκκλησίαν, καί ὁ Ἐλλογ. Καθηγητής κ. Michael Tilly, Κοσμήτωρ, ἐκφράσας τήν χαράν τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ κόσμου τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Τυβίγγης διά τήν ἀναγόρευσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς ἐπίτιμον διδάκτορα αὐτοῦ.

Κατά τήν ἀντιφώνησίν του, ὁ Παναγιώτατος, μεταξύ ἄλλων, ἀνεφέρθη εἰς τάς προοπτικάς τοῦ διεξαγομένου πολυμεροῦς οἰκουμενικοῦ διαλόγου ὑπό τό πρῖσμα τῶν ἀποφάσεων τῆς ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Ἐν συνεχεία, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῆς Βυρτεμβέργης παρατεθέν δεῖπνον ἐν τῷ παρακειμένῳ ἑστιατορίῳ «In der Alten Kanzlei». Ἀντηλλάγησαν προπόσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα.

Ἀργά τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης μετά τῆς τιμίας συνοδείας Του μετέβη ὁδικῶς εἰς Τυβίγγην, δεύτερον σταθμόν τῆς Πατριαρχικῆς περιοδείας, καί κατέλυσεν εἰς τό Ξενοδοχεῖον Krone.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Τρίτης, 30ῆς Μαΐου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν Εὐαγγελικόν Ναόν Stiftskirche τῆς Τυβίγγης, ὅπου ὑπηντήθη ἐν τῇ εἰσόδῳ αὐτοῦ ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ κ. Michael Tilly, Κοσμήτορος τῆς Εὐαγγελικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ἐκεῖ Πανεπιστημίου, καί εἶτα ἐγένετο ἐν αὐτῷ ἡ ἀναγόρευσίς Του εἰς ἐπίτιμον Διδάκτορα Θεολογίας ἐν μέσῳ πυκνοτάτου ἀκροατηρίου, ὑπερπληρώσαντος αὐτόν, παρουσίᾳ τῶν προαναφερθέντων Ἱεραρχῶν τῆς Ὀρθοδόξου, τῆς ΡΚαθολικῆς καί τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας, Καθηγητῶν ἔκ τε διαφόρων Τμημάτων τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Τυβίγγης καί ἐξ ἑτέρων Πανεπιστημιακῶν Ἱδρυμάτων τῆς Χώρας, τῶν ἐπί κεφαλῆς τῶν ἐν Στουγκάρδῃ διπλωματικῶν ἀποστολῶν τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἑλλάδος, ὡς καί λοιπῶν ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων ἐκ τῆς τοπικῆς κοινωνίας.

Κατά τήν τελετήν ὡμίλησεν ὁ ὑποδεχθείς Αὐτόν Κοσμήτωρ, ὅστις δι΄ ἐμπνευσμένης ὁμιλίας (Laudatio) ἐξῇρε τήν χαρισματικήν προσωπικότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τάς καινοτόμους πρωτοβουλίας Αὐτοῦ διά τά φλέγοντα ζητήματα τοῦ συγχρόνου κόσμου, καί ἀπήντησεν ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ὡς νέος Ἐπίτιμος Διδάκτωρ, κατά τά πανεπιστημιακά θέσμια, ἐξεφώνησε γερμανιστί τήν Lectio Magistralis Αὐτοῦ ἐπί τοῦ θέματος: «Treue und Offenheit».

Κατ’ αὐτήν, ἡ Α.Θ. Παναγιότης εἶπεν ἐν ἀρχῇ ὅτι διά πρώτην φοράν εἰς τήν ἱστορίαν ὁ διάδοχος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἱερεμίου Β’ τοῦ Τρανοῦ εὑρίσκεται ἐν Τυβίγγῃ ἐνώπιον τῶν διαδόχων τῶν Καθηγητῶν τῆς Τυβίγγης, οἱ ὁποῖοι τό ἔτος 1573 ἀπέστειλαν πρός τόν Πατριάρχην ἑλληνικήν μετάφρασιν τῆς Αὐγουσταίας Ὁμολογίας, αἰτούμενοι τήν ἔκφρασιν γνώμης ἐκ μέρους του περί τῶν βασικῶν δογμάτων τῆς Μεταρρυθμίσεως.

Ὁ Παναγιώτατος ἐχαρακτήρισεν ἐπίσης ὡς ἰδιαιτέρως σημαντικόν τό γεγονός ὅτι ὁ ἀρξάμενος τό ἔτος 1981 θεολογικός διάλογος μεταξύ συνόλου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας θεωρεῖται ἐκ μέρους τῶν δύο πλευρῶν ὡς συνέχισις τῶν ἐπαφῶν τοῦ 16ου αἰῶνος.

Ὁ Πατριάρχης ἀνεφέρθη ἐν συνεχείᾳ εἰς τούς καρπούς τοῦ συγχρόνου αὐτοῦ διαλόγου, τονίσας μέν, μεταξύ ἄλλων, ὅτι ἡ εὐχαριστιακή ἐκκλησιολογία ἤνοιξε νέας ὁδούς συζητήσεων ἐπί ἐκκλησιολογικῶν θεμάτων, ἐπισημάνας δέ ὅτι ὁ ὅρος «θέωσις» προσεγγίζεται πλέον θετικῶς ἀπό πολλούς λουθηρανούς θεολόγους.

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ἀνέφερε καί τό γεγονός ὅτι σήμερον ἐμφανίζεται εἰς τήν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν ἐνδιαφέρον διά τόν Λούθηρον καί ἰδίως διά τήν διδασκαλίαν του περί ἐλευθερίας. Προσέθεσε δέ ὅτι ὁ διάλογος μέ τήν θεολογίαν τοῦ Λουθήρου θά διευκολύνῃ τήν ἐν ἐξελίξει συνάντησιν τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τήν νεωτερικότητα. Ὁ Πατριάρχης διηυκρίνησεν ὅτι, παρά τό γεγονός ὅτι ἡ περί ἐλευθερίας διδασκαλία τοῦ Λουθήρου ἐπηρέασε τήν διαμόρφωσιν τῆς νεωτερικῆς ἰδέας τῆς ἐλευθερίας ὡς αὐτονομίας, μεταξύ τῆς χριστοκεντρικῆς λουθηρανικῆς θεωρήσεως τῆς ἐλευθερίας τοῦ χριστιανοῦ καί τῆς νεωτερικῆς αὐτονόμου ἐλευθερίας ὑπάρχει ἀγεφύρωτον χάσμα.

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ἀνέφερεν ἀκόμη ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον θά ἀξιοποιήσῃ δεόντως τήν θεολογικήν παραγωγήν καί τάς νέας προσεγγίσεις τῆς Μεταρρυθμίσεως σχετικῶς μέ τό ἰωβηλαῖον τῶν 500 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως αὐτῆς. Ὑπεγράμμισεν ὅτι ὁ διεκκλησιαστικός διάλογος ὀφείλει νά συνεχισθῇ καί ὅτι τά πολλά θετικά ἀποτελέσματά του πρέπει νά καταστοῦν εὐρύτερον γνωστά, δέν παρέλειψε δέ νά τονίσῃ τήν ἀνάγκην νά καταστοῦν αἱ Θεολογικαί Σχολαί φυτώρια νέων δυναμικῶν θεολόγων μέ πνεῦμα διαλόγου καί μέ οἰκουμενικόν προσανατολισμόν.

Ὁ Παναγιώτατος ἔκλεισε τήν ὁμιλίαν του ὑπογραμμίσας ὅτι ἡ προσγενομένη εἰς τό πρόσωπόν Του τιμή ἀνήκει καί ἀναφέρεται εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον δικαίως δύναται νά χαρακτηρισθῇ ὡς ἡ κατ’ ἐξοχήν Ἐκκλησία τοῦ διαλόγου. Ἐξ ἄλλου, καί ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπεβεβαίωσεν ὁμοφώνως ὅτι ὁ διαχριστιανικός διάλογος δέον νά συνεχισθῇ μέ ἀταλάντευτον στόχον τό κοινόν ποτήριον τῆς Εὐχαριστίας.

Σημειωτέον, ὅτι εἰς τό ἐπιδοθέν Αὐτῷ δίπλωμα ἀναγορεύσεώς Του εἰς Ἐπίτιμον Διδάκτορα, γεγραμμένον λατινιστί, ἀναγράφονται ὡς λόγοι τῆς τιμητικῆς διακρίσεως αἱ προσπάθειαι τοῦ Πατριάρχου διά τήν προσέγγισιν τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως καί τοῦ Προτεσταντισμοῦ, διά τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης ἐπί τῆς γῆς, ὡς καί αἱ οἰκολογικαί καί διαθρησκειακαί Αὐτοῦ δραστηριότητες.

Μετά τό πέρας τῆς τελετῆς ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τά συγχαρητήρια τῶν παρόντων ἐκπροσώπων τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητος καί ἄλλων προσελθουσῶν προσωπικοτήτων κατά τήν παρατεθεῖσαν εἰς παρακείμενον τοῦ Ναοῦ κτήριον τοῦ Πανεπιστημίου δεξίωσιν, καθ’ ἥν ὡμίλησαν δι’ ἐπαινετικῶν λόγων ὁ Προκαθήμενος τῆς EKD, ὁ Εὐαγγελικός Ἐπίσκοπος τῆς Βυρτεμβέργης, ὁ Κοσμήτωρ, ἐπιδόσας τῷ Πατριάρχῃ τήν προσφάτως ὁλοκληρωθεῖσαν εἰς τήν γερμανικήν μετάφρασιν τοῦ ἔργου Του «Συνάντησις μέ τό Μυστήριον» (‘Βegegnung mit dem Mysterium’), καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος, τοῦ Παναγιωτάτου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ηὐλόγησε τό ἐν τῷ ἑλληνικῷ ἑστιατορίῳ «Meze-Akademie» παρατεθέν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας γεῦμα, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἀντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ τοῦ Σεβ. κ. Αὐγουστίνου καί τοῦ Παναγιωτάτου.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς Reutlingen καί ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν τοῦ ἐκεῖ πρότριτα ἀνακαινισθέντος Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί Τιμίου Προδρόμου, ἀποκαλύψας καί σχετικήν ἀναμνηστικήν πλάκα. Μετά τό πέρας τῆς ἀκολουθίας, ὡμίλησεν ἀπό στήθους ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης πρός τούς Ὁμογενεῖς τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς, οἵτινες συνέρρευσαν διά νά ἐκζητήσουν τάς εὐχάς καί εὐλογίας τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, καί ἐξῇρε τήν σημασίαν τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως διά τήν τόνωσιν τοῦ ἠθικοῦ καί τήν πνευματικήν στήριξιν τῶν ἐν Γερμανίᾳ συμπηξάντων «νέας μικράς πατρίδας» Ὁμογενῶν, «οἵτινες», ὡς ὑπεγράμμισεν, «ἀντλοῦν ζωήν καί φῶς ἀπό τοῦ ἀειλαμποῦς Φαναρίου», ἐνῷ τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας προσεφώνησεν ἀκολούθως διά συγκινητικῶν λόγων ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος κ. Δημήτριος Κατσάνος, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς ἐνορίας, ἀναφερθείς εἰς τήν διττήν, θρησκευτικήν τε καί πολιτιστικήν, σημασίαν τοῦ ὑπό ἀνέγερσιν, παραπλησίως τοῦ ὡς ἄνω Ἱ. Ναοῦ, Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς ἐνορίας διά τήν ἐκεῖ Ὁμογένειαν.

Ὁ Πατριάρχης, ἀπαντητικῶς, ὡμίλησε πρός τούς προσελθόντας πιστούς, ἐξάρας τήν ἀκμάζουσαν ὀργάνωσίν των ὡς ἑνιαίου Ὀρθοδόξου λήμματος ἐν Γερμανίᾳ ὑπό τήν ποιμαντικήν μέριμναν καί στοργήν τοῦ Ποιμενάρχου των, Σεβ. κ. Αὐγουστίνου, κατά τήν μακράν ἐπί τριάκοντα καί ἑπτά ἔτη ποιμαντορίαν του ἐν τῇ Χώρᾳ, προτρεπόμενος μέν τούς Ὀρθοδόξους τῆς περιοχῆς ὅπως διατηρήσουν τήν ἰδιοπροσωπείαν των καί διαφυλάξουν τήν γλῶσσαν, τά ἤθη καί τά ἔθιμά των ἐντός τῶν νέων πατρίδων, ἔνθα διαβιοῦν, συγχαρείς δέ πάντας τούς κοπιάσαντας καί συμβαλόντας εἰς τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἀνακαινισθέντος Ἱ. Ναοῦ. Ἀφοῦ ἐπεσήμανε τήν σημασίαν τῶν Πατριαρχικῶν ἱεραποδημιῶν, ἰδιαιτέρως τῶν ἀφορωσῶν εἰς Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου, ἔνθα δίδεται εἰς Αὐτόν ἡ εὐκαιρία τῆς ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐπικοινωνίας μέ τό ποίμνιον αὐτῶν καί τῆς ἐκτιμήσεως τοῦ ἐπιτελουμένου ἐν αὐταῖς ἔργου πρός δόξαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ ἁγίου ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ὁ Παναγιώτατος, ἐν κατακλεῖδι, ἀνεφέρθη εἰς τήν διακονίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως πρός ἀποκατάστασιν τῆς διαρραγείσης ἑνότητος μεταξύ τῶν διαφόρων Χριστιανικῶν Παραδόσεων, καί μάλιστα ἐν συνεργασίᾳ μέ τήν EKD καί τήν Ρωμαιοκαθολικήν Ἐκκλησίαν, ὡς καί μέ τάς λοιπάς Χριστιανικάς Ὁμολογίας.

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ἀνεχώρησεν ἐκ νέου διά τόν Εὐαγγελικόν Ναόν Stiftskirche τῆς Τυβίγγης, ἔνθα ἐτελέσθη ἐπίσημος Ὀρθόδοξος Δοξολογία, τοῦ Πατριάρχου ἀπευθύναντος ἐποικοδομητικήν ὁμιλίαν πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς.

Τό ἑσπέρας, παρετέθη ὑπό τῆς Εὐαγγελικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Τυβίγγης ἐπίσημον δεῖπνον πρός τιμήν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος ἐν ἑστιατορίῳ τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς, καθ’ ὅ ὁ Ὑψηλός Ἐπισκέπτης, ἀπαντητικῶς πρός τάς εὐχαριστίας ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Michael Tilly, Κοσμήτορος, διά τήν τιμητικήν ἐκ μέρους Του ἀποδοχήν τῆς ἀπονομῆς τοῦ τίτλου τοῦ ἐπιτίμου διδάκτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Τυβίγγης, ἀπηύθυνεν ἀποχαιρετιστήριον, ἐν ὄψει τῆς μεταβάσεώς Του κατά τήν ἑπομένην εἰς τήν γερμανικήν πρωτεύουσαν, προσλαλιάν πρός τούς ἐκλεκτούς συνδαιτυμόνας, ἐπικεντρώσας τήν ὁμιλίαν Του εἰς τήν συμβολήν τοῦ διακεκριμένου τούτου Πανεπιστημιακοῦ Ἱδρύματος εἰς τήν γένει προαγωγήν τῶν θεολογικῶν γραμμάτων καί ὅλως ἰδιαιτέρως τοῦ οἰκουμενικοῦ διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Προτεσταντισμοῦ.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἑπομένης, Τετάρτης, 31ης Μαΐου, ὁ Παναγιώτατος μετά τῆς τιμίας συνοδείας Του ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς ἐκ Στουτγκάρδης διά τό Βερολίνον, τρίτον σταθμόν τῆς Πατριαρχικῆς περιοδείας, προπεμφθείς ὑπό τῶν ἐπί κεφαλῆς τῶν ἐν Στουγκάρδῃ διπλωματικῶν ἀποστολῶν τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἑλλάδος κ.κ. Ahmet Akıntı καί Παναγιώτου Πάρτσου, ὑπηντήθη δέ ἐν τῷ ἀερολιμένι Τegel τῆς γερμανικῆς πρωτευούσης ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Θεοδώρου Δασκαρόλη, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Βερολίνῳ, παρουσίᾳ ἐκπροσώπου τῆς Ἐθιμοτυπίας τῆς Γερμανικῆς Προεδρίας.

Πρό τῆς μεταβάσεώς Του εἰς τό Ξενοδοχεῖον Ritz-Carlton, ἔνθα καί κατέλυσεν, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας παρατεθέν γεῦμα ἐν τῷ ἑλληνικῷ ἑστιατορίῳ «Ποικιλία», παρουσίᾳ τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Ντοκομέ, Ἐμπορικοῦ Ἀκολούθου τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος ἐδέχθη εἰς τό κατάλυμά Του τόν Ἐξοχ. κ. Cem Özdemir, Βουλευτήν τοῦ Γερμανικοῦ Κοινοβουλίου καί Ἀρχηγόν τοῦ Γερμανικοῦ Κόμματος τῶν «Πρασίνων», μεθ’οὗ συνεζήτησε θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐδέξατο, ὡσαύτως ἐν τῷ καταλύματί Του, τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Volker Kauder, Προέδρου τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῶν Χριστιανοδημοκρατῶν (CDU/CSU) εἰς τό Ὁμοσπονδιακόν Κοινοβούλιον τῆς Χώρας (Deutscher Bundestag), μεθ’ οὗ ἀντήλλαξεν ἀπόψεις περί συγχρόνων ζητημάτων, μέ ἔμφασιν εἰς ζητήματα θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, καταπολεμήσεως τῆς τρομοκρατίας καί ἐνισχύσεως τῶν προϋποθέσεων διά τήν ἀπρόσκοπτον συνέχισιν τῆς διεθνοῦς ἀποστολῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός τήν μαστιζομένην ἀνθρωπότητα.

Ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου διά τήν ἀγαστήν συνεργασίαν τῆς Γερμανικῆς Κυβερνήσεως μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Αὐγουστίνου. Ὁ Ἐξοχώτατος ἐπέδειξεν ἐνδιαφέρον νά πληροφορηθῇ τά ἀπασχολοῦντα τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον προβλήματα, τοῦ Πατριάρχου ἀναπτύξαντος τά αἰτήματα τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν χῶρον τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἰδιαιτέρως τῆς ἐλευθερίας θρησκείας, συνειδήσεως καί θρησκευτικῆς ἐκπαιδεύσεως, ἐνῷ ἐπεσήμανε τήν ἀνάγκην τοῦ ἐμπράκτου σεβασμοῦ τῆς ἰσότητος ὅλων τῶν πολιτῶν τῆς Τουρκίας, λαϊκῶν καί κληρικῶν, ἄνευ τῶν εἰς βάρος των διακρίσεων καί ἀδικιῶν τοῦ παρελθόντος.

Ὁ Παναγιώτατος παρεκάλεσε τόν Ἐξοχ. κ. Volker Kauder νά διαβιβάσῃ πρός τήν Ἐξοχ. κ. Angela Merkel, Καγκελλάριον τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, τάς ἐγκαρδίους ἐυχάς καί εὐχαριστίας Του διά τήν ἀμέριστον συμπαράστασιν τῆς Ἐξοχωτάτης εἰς τά ἀπασχολοῦντα τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ζητήματα.

Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης κατηυθύνθη ἀτμοπλοϊκῶς εἰς τήν ἐν Potsdam κατοικίαν τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος, Ἐξοχ. κ. Θεοδώρου Δασκαρόλη, καί ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ἄριστον, τῇ συμμετοχῇ πάντων τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς συνοδείας, τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, μετά κληρικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Εὐσταθίου Παΐζη - Παραδέλλη καί Ἰωάννου Πυργάκη, Συμβούλων Πρεσβείας, Στεφάνου Ἰωαννίδου καί Ἀριστείδου Ραδιοπούλου, Γραμματέων, καί Φωτίου Φιλέντα, Προξένου. Κατά τήν γενομένην πρόποσιν πρός τιμήν τοῦ ἀμφιτρύωνος, ἐκφράσαντος τήν ἐκτίμησίν του εἰς τήν διεθνοῦς ἀκτινοβολίας προσωπικότητα τοῦ Πατριάρχου καί ἐξάραντος τήν κατά τήν διαρρεύσασαν εἰκοσιπενταετίαν, ὑπό τήν πεπνυμένην οἰακοστροφίαν Του, προβολήν καί ἀνάδειξιν τῆς οἰκουμενικῆς ἐμβελείας τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, τήν ὁποίαν ἐχαρακτήρισεν ὡς «τήν ἀκοίμητον κανδύλαν καί τόν ἄσβεστον φάρον τοῦ Ὀρθοδόξου Γένους», ὁ Παναγιώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν ποιμαντικήν μέριμναν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, διά τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, πρός τούς ἐξ Ἑλλάδος καί ἀλλαχόθεν προερχομένους πολυπληθεῖς μετανάστας ἐν τῇ Χώρᾳ, λόγῳ τῆς εἰσέτι σοβούσης παγκοσμίου οἰκονομικῆς κρίσεως, ἀποσκοποῦσαν ἀφ’ ἑνός μέν εἰς τήν ἀποτροπήν φαινομένων ἀφομοιώσεώς των κατά τήν διαβίωσίν των ἐντός πολυπολιτισμικῶν, πολυεθνικῶν καί προλυθρησκευτικῶν περιβαλλόντων, ἀφ’ ἑτέρου δέ εἰς τήν πνευματικήν ἀνάπτυξιν καί τήν πολιτιστικήν των καλλιέργειαν. Κατακλείων, ὁ Πατριάρχης ηὐχαρίστησε τόν Ἐξοχ. κ. Δασκαρόλην διά τάς προσπαθείας τάς ὁποίας καταβάλλει πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν ὁμογενῶν καί πρός ἐνίσχυσιν τῶν δεσμῶν μεταξύ Ἑλλάδος καί Γερμανίας, ἐπιδαψιλεύσας τάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς πρός πάντας τούς ἐργαζομένους εἰς τήν Ἑλληνικήν Πρεσβείαν.

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 1ης Ἰουνίου, δευτέρας ἡμέρας τῆς παραμονῆς Του ἐν τῇ πρωτευούσῃ τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τήν Πρεσβείαν τῆς Τουρκίας, ὑπαντηθείς τιμητικῶς ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Ali Kemal Aydın καί συνεργατῶν αὐτοῦ. Κατά τήν ἐγκάρδιον συνομιλίαν των, ὁ Παναγιώτατος ἐξέφρασε πρός τόν κ. Πρέσβυν τήν βαθεῖαν λύπην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ἐπισυμβάν ἐν Şırnak τῆς Νοτιανατολικῆς Τουρκίας στρατιωτικόν δυστύχημα μέ πολλά θύματα.

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος, ἐπιστρέψας εἰς τό κατάλυμά Του, ἔσχε συνάντησιν μετά τοῦ πρῴην Πρoέδρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου Ἐξοχ. κ. Hans-Gert Pöttering, Προέδρου νῦν τοῦ Ἱδρύματος «Konrad-Adenauer». Κατά τήν συνάντησιν, ὁ Πατριάρχης ἐμνήσθη τῆς ἐπισκέψεως τοῦ εἰρημένου διακεκριμένου πολιτικοῦ εἰς τά Πατριαρχεῖα τόν Σεπτέμβριον τοῦ 2016, πιστοῦ φίλου καί ὑποστηρικτοῦ τῶν δικαίων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ὅτε καί ὁ Ἐξοχώτατος εἶχεν ἀπευθύνει πρόσκλησιν τῷ Πατριάρχῃ νά ὁμιλήσῃ εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ ὑπ’ αὐτόν Ἱδρύματος. Κατά τήν ἰδιαιτέραν ταύτην μακράν συνομιλίαν ἀντηλλάγησαν ἀπόψεις περί τῶν εὐρωπαϊκῶν πραγμάτων, ὡς καί περί συγχρόνων ζητημάτων, ὡς τό μεταναστευτικόν, ἡ ἐπέλασις τῆς τρομοκρατίας καί τοῦ φονταμενταλισμοῦ, αἱ σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου μετά τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας, ἡ κατάστασις τῶν ἐναπομεινάντων χριστιανικῶν πληθυσμῶν ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ, ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, κ.ἄ..

Τήν μεσημβρίαν, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας παρατεθέν γεῦμα ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Ritz-Carlton, παρουσίᾳ τῶν Πρέσβεων τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου Ἐξοχ. κ.κ. Θεοδώρου Δασκαρόλη καί Ἀνδρέου Χατζηχρυσάνθου.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἱδρύματος «Konrad-Adenauer» καί ἐξεφώνησε, γερμανιστί, βαρυσήμαντον ὁμιλίαν μέ θέμα «Ὀρθοδοξία καί Ἀνθρώπινα Δικαιώματα» (‘Orthodoxie und Menschenrechte’), παρουσίᾳ διακεκριμένων ἐκπροσώπων τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ, τοῦ διπλωματικοῦ καί τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ κόσμου τῆς γερμανικῆς πρωτευούσης, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ Ἀποστολικός Νούντσιος Σεβ. κ. Nikola Eterovic, οἱ Πρέσβεις τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου Ἐξοχ. κ.κ. Θεόδωρος Δασκαρόλης καί Ἀνδρέας Χατζηχρυσάνθου, ὁ Σύμβουλος Α’ τῆς Τουρκικῆς Πρεσβείας καί πλῆθος κόσμου. Τόν Παναγιώτατον προσεφώνησαν ἀλληλοδιαδόχως διά καταλλήλου προσλαλιᾶς ὁ Ἐξοχ. κ Hans-Gert Pöttering, ὁ ΡΚαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Βερολίνου Σεβ. κ. Heiner Koch καί ὁ Εὐαγγελικός Ἐπίσκοπος Βερολίνου – Βρανδεμβούργου Θεοφιλ. κ. Markus Dröge.

Κατά τήν ὁμιλίαν Του, ὁ Παναγιώτατος ἐχαρακτήρισε τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου ὡς μίαν σημαντικήν πολιτικήν καί ἀνθρωπιστικήν κατάκτησιν εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος. Ἡ ἀρχική δυσπιστία τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Δύσεως ἔναντι τοῦ κινήματος τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, τό ὁποῖον εἶχεν ἐπίσης στραφεῖ κατά τῆς Ἐκκλησίας, ἔχει σήμερα ἀφήσει τήν θέσιν της εἰς μίαν συνεργασίαν ἐπί τῇ βάσει τοῦ κοινοῦ προσανατολισμοῦ πρός τήν προστασίαν τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας.

Τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου ἀμφισβητοῦνται εἰς τήν ἐποχήν μας ἐκ μέρους τῶν μή χριστιανικῶν θρησκειῶν, αἱ ὁποῖαι τά θεωροῦν ἀπειλήν τῶν παραδοσιακῶν ἀξιών των. Πολλά διά τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος ἐξαρτῶνται ἀπό τήν μετάβασιν ἐκ τοῦ ἀντιλόγου εἰς τόν διάλογον θρησκειῶν καί δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ στάσις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τό θέμα τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι ἑνιαία. Καί ἐκ μέρους τῆς Ὀρθοδοξίας διατυπώνεται ἡ ἄποψις ὅτι τά ‘δυτικά’ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀσύμβατα μέ τήν ὀρθόδοξον ἀνθρωπολογίαν καί ὅτι ἀπειλοῦν τήν ταυτότητα τῶν Ὀρθοδόξων. Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ἐτόνισεν ὅτι αἱ ἐνστάσεις τῆς Ὀρθοδοξίας ἔναντι τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου δέν ὀφείλονται πρωτίστως εἰς θεολογικούς λόγους, ἀλλ’ εἰς ἀρνητικάς ἐμπειρίας μέ τήν Δύσιν εἰς τήν πορείαν τῶν σχέσεων τῶν δύο μερῶν.

Ὁ Πατριάρχης ὑπεγράμμισεν ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία δίδει ἰδιαιτέραν ἔμφασιν εἰς τήν κοινωνικήν καί κοινοτικήν διάστασιν τῆς ἐλευθερίας. Κεντρική ἔννοια τῆς ὀρθοδόξου ἀνθρωπολογίας εἶναι τό ‘πρόσωπον’. Ἐπί τῇ βάσει τῆς προσωποκεντρικῆς ἀνθρωπολογίας της, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἠμπορεῖ νά συμβάλῃ οὐσιαστικῶς εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν τάσεων μετατροπῆς τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου εἰς ἀτομικάς διεκδικήσεις.

Ὁ Παναγιώτατος ἔκλεισε τήν ὁμιλίαν Του ὑπενθυμίσας ὅτι ἡ ὀρθόδοξος θεώρησις καί κλῆσις τοῦ ἀνθρώπου ὑπερβαίνει τόν ὁρίζοντα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ὁ χριστιανός δύναται νά παραιτῆται ἐν ἐλευθερίᾳ ἀπό τήν διεκδίκησιν τῶν ἀτομικῶν του δικαιωμάτων ἐν ὀνόματι τῆς ἀγάπης καί τοῦ πλησίον.

Ἀκολούθως ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον, ἔνθα καί ἔσχε κατ’ ἰδίαν συνάντησιν μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Frank-Walter Steinmeier, Προέδρου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, τόν ὁποῖον καί συνεχάρη καί ἐκ τοῦ σύνεγγυς διά τήν πρόσφατον ἐκλογήν του εἰς τό ὕπατον πολιτειακόν ἀξίωμα τῆς χώρας. Κατά τάς περί τήν μίαν καί ἡμίσειαν ὥραν συνομιλίας, αἵτινες διεξήχθησαν ἐντός ἐγκαρδίου ἀτμοσφαίρας, ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας ἐξέφρασε πρός τόν ὕπατον Πολιτειακόν Ἄρχοντα τῆς χώρας τάς θερμάς εὐχαριστίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν παρεχομένην ὑπο τῆς Χώρας του συμπαράστασιν πρός τούς ἐν αὐτῇ διαβιοῦντας Ὀρθοδόξους καί τόν Ποιμένα αὐτῶν, Σεβ. Μητροπολίτην κ. Αὐγουστῖνον, τονίσας ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καταδικάζει κατά τόν ἐντονώτερον τρόπον πᾶσαν μορφήν βίας, φανατισμοῦ, μίσους καί τρομοκρατίας.

Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος, ἀφοῦ ἐξῄρε τάς Πατριαρχικάς πρωτοβουλίας ὑπέρ τῆς προαγωγῆς τοῦ διαχριστιανικοῦ καί τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου καί τῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς οἰκολογικῆς καί τῆς προσφυγικῆς κρίσεως, ἐπέδειξεν ἐνδιαφέρον νά πληροφορηθῇ τά ἀπασχολοῦντα τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον προβλήματα, τά ὁποῖα καί ἐξέθεσεν αὐτῷ ὁ Πατριάρχης.

Ὁ Παναγιώτατος, τέλος, ἐνημέρωσε τόν Ἐξοχ. κ. Πρόεδρον διά τάς ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὡς καί διά τάς ἀγαστάς σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετά τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ΕΚD.

Tό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας παρατεθέν ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον ἐν τῷ ἑστιατορίῳ «Facil», κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ἐγένετο ὁ ἀπολογισμός τῆς πενθημέρου ἱεραποδημίας τοῦ Πατριάρχου εἰς Γερμανίαν, ὡς παρασχούσης τήν εὐκαιρίαν τό μέν πρός ἄμεσον ἐπικοινωνίαν μετά τοῦ χριστεπωνύμου ποιμνίου τῆς ἐκεῖ Ἱερᾶς Μηρροπόλεως, τό δέ πρός ἀξιολόγησιν τοῦ κατά τήν τελευταίαν τριακονταεπταετίαν ἐπιτελεσθέντος ἔργου τοῦ Ποιμενάρχου καί τῶν κληρικῶν αὐτῆς.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 2ας Ἰουνίου, ὁ Πατριάρχης, προπεμφθείς ἐν τῷ ἀερολιμένι Tegel τιμητικῶς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Θεοδώρου Δασκαρόλη, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ, ἐκ μέρους τοῦ Πατριαρχικοῦ Αὐτοῦ Ἐπιτρόπου, Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν πανηγυρίσαντα Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 5ην Ἰουνίου, καθ᾿ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, ἐξ Αὐστραλίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τῆς Ζαππείου Σχολῆς, προσκυνηταί ἐκ Θεσσαλονίκης καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως.

Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, ἐκθέσας τάς δραστηριότητας καί τήν συμβολήν αὐτῆς εἰς τήν Ὁμογενειακήν Ἐκπαίδευσιν, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τά κατά τήν τρέχουσαν περίοδον ταξείδιά Του καί ηὐλόγησε τούς ἀποφοίτους τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου. Ὡμίλησαν ἐπίσης ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου καί ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννης Δεμιρτζόγλου, Ἄρχων Μ. Ρεφερενδάριος, Λυκειάρχης τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ προαυλείῳ χώρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἀθήνας

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 5ης Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἀνεχώρησε δι᾿ ἰδιωτικῆς πτήσεως εἰς Ἀθήνας, ἔνθα προσκληθείς θά ὁμιλήσῃ εἰς συγκληθησόμενον ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ «CONCORDIA» συνέδριον ἐπί τοῦ προσφυγικοῦ θέματος. Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ἀποτελοῦν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων καί ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Γρηγοριάδης, φοιτητής Θεολογίας.

Ὁ Πατριάρχης θά ἐπιστρέψῃ σύν Θεῷ εἰς τήν ἕδραν Του τήν Πέμπτην, 8ην Ἰουνίου. Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ πανηγύρει αὐτῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Προέδρου τῆς Ἐφορείας αὐτῆς, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 5ην Ἰουνίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῆς Πεντηκοστῆς, προέστη τῆς ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθείσης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, τήν Κυριακήν, 4ην Ἰουνίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Συνάδων κ. Διονυσίου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀναγνώσας καί τάς εὐχάς τῆς Γονυκλισίας.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς ἐφετεινούς τελειοφοίτους τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Χριστοφόρου Μητροπούλου, Προέδρου αὐτῆς, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Τιμοθέου Πατίτσα, Καθηγητοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λάζαρον Κυρίζογλου, Δήμαρχον Ἀμπελοκήπων - Μενεμένης, Πρόεδρον τῆς Περιφερειακῆς Ἑνώσεως Δήμων Κεντρικῆς Μακεδονίας, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ὡς καί συνεργατῶν του.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Συγλέτον, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Οὐρανίας Μεϊμάρη, Καθηγητρίας Μουσικῆς, ἐκ Κρήτης, ἐκζητήσαντας τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς τελεσθησομένοις γάμοις αὐτῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπιστρέψας τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 2ας Ἰουνίου, ἐκ Γερμανίας, τήν ἑπομένην, Σάββατον, 3ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Παρεκκλησίῳ τοῦ ἐν Βαθυρρύακι (Büyükdere) θερέτρου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, κατά τό Ἰουλιανόν ἡμερολόγιον.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Ἐντιμ. κ. Andrey Podelyshev, Γεν. Πρόξενος τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, καί κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, καθώς καί ἐργαζόμενοι ἐν τῷ φιλοξενοῦντι Γεν. Προξενείῳ μετά τῶν οἰκείων αὐτῶν, πρός τούς ὁποίους ὡμίλησεν ὁ Παναγιώτατος.

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Πεντηκοστῆς, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἄρτι κοιμηθέντος ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σικάγου κυροῦ Ἰακώβου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δορυλαίου κ. Νίκανδρον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, Καθηγητήν, ἐκ Μ. Βρεταννίας, ὑποβαλόντα Αὐτῷ τό εἰς Αὐτόν ἀφιερωθέν νέον πόνημά του ὑπό τόν τίτλον «Orthodoxy and Islam».
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Σανταλτζίδην, Ἄρχοντα Ἔξαρχον, Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Ἁγίων Ἀποστόλων Φερίκιοϊ, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαλαματῆν Βαλάκου-Θεοδωρούδη, Ὁμότιμον Καθηγήτριαν Νομικῆς, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ayşe Uras, Deniz Bozkurt, ἐντεῦθεν, καί Εὐδοξίαν Βαφειάδου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Παναγιώτην Ρακτιβάν, Φυσικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά:
α) τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Park Bosphorus» παρατεθέν δεῖπνον τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, καί τῶν Ζαππείου καί Ζωγραφείου Λυκείων, τό Σάββατον, 3ην Ἰουνίου, καί
β) τήν ὑπό τοῦ Πολιτιστικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Ἱδρύματος τῆς Πόλεως (İKSV) διοργανωθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐν Νεοχωρίῳ, τήν ἰδίαν ἡμέραν.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσοστόμου Μπένου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, καί Ἱερολ. Διακόνου κ. Παλλαδίου Ζαχαρούδη.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Πορφύριον Μπικουβαράκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Κρήτης.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά:
α) τήν ὑπό τοῦ Δημάρχου Beşiktaş Ἐντιμ. κ. Murat Hazinedar, παρουσίασιν τῶν πεπραγμένων τῆς τελευταίας τριετίας τοῦ Δήμου αὐτοῦ καί τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν δεῖπνον (ἰφτάρ), ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Zorlu», τήν Τρίτην, 30ήν Μαΐου, καί
β) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου «Bahçeşehir» μουσικήν ἐκδήλωσιν, τῇ συμμετοχῇ χορῳδιῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ Θεσσαλονίκης, τήν Πέμπτην, 1ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό ὑπό τοῦ Μουφτῆ τῆς Πόλεως Σοφολ. Δρος Hasan Kâmil Yılmaz παρατεθέν δεῖπνον (ἰφτάρ), τῇ συμμετοχῇ τοῦ Διευθυντοῦ Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας Σοφολ. Δρος Mehmet Görmez, ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ τῆς Πόλεως, τήν Τρίτην, 30ήν Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανωθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν χορῳδίας νέων τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου, τήν Τετάρτην, 31ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου Φραγκάκη, κατά τήν ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος διοργανωθεῖσαν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ ἐκδήλωσιν μέ θέμα «Ὁ Καζαντζάκης στήν Πόλη: Ἡ ζωή καί τό ἔργο του», τήν Δευτέραν, 29ην ἰδίου.