Greeting

Χαιρετισμὸς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου εἰς τὴν Πρωτοχρονιάτικην Ἐκδήλωσιν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾷ.

Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι αδελφοί,
Ἐξοχώτατε κύριε Γενικὲ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,
Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι,
Ἐλλόγιμοι ἐκπαιδευτικοί,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἀνέτειλε καὶ ἐφέτος τὸ νέον ἔτος μὲ χρηστὰς ἐλπίδας. Ἀνέτειλε μία ἐπιπλέον παράτασις τοῦ χρόνου τῆς ζωῆς αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος ἐδῶ καὶ 2018 ἔτη χαίρεται τὴν ἄκραν συγκατάβασιν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον. Ἀνέτειλε μία περίοδος, κατὰ τὴν ὁποίαν καλούμεθα νὰ πράξουμε καὶ πάλιν ἡμεῖς, ἐν Φαναρίῳ, τὸ πανίερον χρέος: νὰ κρατήσουμε τὸ παρελθόν, νὰ τὸ φέρουμε ὡς οὐσίαν εἰς τὸ παρὸν καὶ νὰ ἐξυφάνουμε τὸ ἔνδυμά του διὰ τὸ μέλλον.

Εἰς αὐτόν, λοιπόν, τὸν ἀργαλειὸν τῆς ἐνδύσεως τοῦ θελήματος τοῦ Κυρίου, ἀσφαλῶς θὰ ἀνατέλλῃ, πάντοτε μὲ ἐλπίδα, καὶ ὁ νέος ἑνιαυτὸς, ἀλλὰ καὶ κάθε νέα στιγμὴ τῆς ζωῆς μας. Εἴμαστε ἐδῶ, εἰς τὴν Πόλιν τῶν Πατέρων μας, εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, εἴμαστε γηγενεῖς, εἴμαστε ἔνδημοι καὶ ὄχι ἀπόδημοι, καὶ τηροῦμε μὲ εὐλάβειαν τὰ ἔθιμα ποὺ μᾶς ἐκληροδότησαν αἱ πρὸ ἡμῶν γενεαί. Τηροῦμε τὰ ἔθιμά μας ὄχι μὲ ἐθισμὸν ἀλλὰ μὲ ἦθος. Τηροῦμε τὰ ἔθιμά μας ὄχι ἀπὸ ἀνάγκην νὰ δηλώσωμεν τὴν ὕπαρξίν μας- εἶναι αὐτονόητος ἐφ᾿ ὅσον εἴμεθα Χριστώνυμος λαός- ἀλλὰ διὰ νὰ κηρύξουμε ὅτι ἡ Ρωμηοσύνη τῆς Πόλεως ἀντέχει καί συνεχίζει ἐμπρός!

Δι᾿ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους συγκινούμεθα ὅταν βλέπουμε τὰ πρόσωπα τῶν νέων μας, τῶν βλαστῶν τῆς Ὁμογενείας. Συγκινούμεθα ἀλλὰ καὶ ἀγωνιοῦμε! Συγκινούμεθα, καλά μας παιδιά, διότι σὲ ἐσᾶς θὰ παραδώσουμε τὴν σκυτάλην τῆς κοινωνίας, καὶ ἀγωνιοῦμε διότι εἶσθε τὸ κέντρον τοὺ πατρικοῦ ἐνδιαφέροντος μας! Εἶσθε ἡ τρυφερὰ μέριμνά μας!

Πήραμε τὴν Ἁγιοβασιλόπιττα ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Μεγάλου αὐτοῦ ἀρχιεπισκόπου τῆς Καισαρείας Ἁγίου Βασιλείου καὶ ἀναλογιζόμαστε τὶς περιπέτειες καὶ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλου εὐσεβοῦς ἐθίμου, τὸ ὁποῖον, διέσχισε τὰ ἀφρισμένα κύματα τῆς Ἱστορίας διὰ νὰ φθάσῃ ἓως τὶς ἡμέρες μας. Καὶ τώρα, εὐλογώντας κοντά σας αὐτὸ τὸ ἔθιμο, σᾶς παραδίδουμε ὑπόδειγμα διὰ τὸ μέλλον.

Χτίστε καὶ σεῖς τὴν δική σας Βασιλειάδα, καλά μας παιδιά! Κι ἂν δὲν μπορέσετε μὲ ὑλικὰ μέσα, φροντίστε ὥστε οἱ καρδιές σας νὰ γίνουν θάλπος διὰ τὰ ἀπορφανισμένα ἀπὸ ἐλπίδα πρόσωπα, παρηγοριὰ δι' ὅσους πονοῦν εἰς τὴν ψυχὴν καὶ εἰς τὸ σῶμα, στέγη σεβασμοῦ πρὸς τὸ τίμιον γῆρας. Χορτᾶστε ὅποιον πεινᾷ καὶ διψᾷ γιὰ βοήθεια μὲ ἕνα σας χαμόγελο! Γίνετε εὐχάριστοι καὶ εὔχρηστοι διὰ κάθε ἄνθρωπον. Τότε ὅλοι, θέλοντας καὶ μή, θὰ βλέπουν εἰς τὰ μάτια σας τὸν Θεὸν τοῦ Βασιλείου, τὴν Βασιλειάδα τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν. Ἔτσι διατηροῦνται τὰ ἔθιμα ἐδῶ εἰς τὴν Μεγάλην Εκκλησίαν. Μὲ τὴν προσπάθειαν τοῦ ἁγιασμοῦ.

Ἡ παροῦσα ἑσπέρα ἀφιερώθηκε πολὺ σωστὰ εἰς τὴν μνήμην μιᾶς ἀφωσιωμένης ἐργάτριας τῆς νεοβασιλειάδος τοῦ Πατριαρχείου μας εἰς τὴν Παιδόπολιν τῆς Πρώτης. Ἀφιερώθηκε εἰς τὴν ἀείμνηστον Αἰκατερίνην Στάνιτς, τῆς ὁποίας ἡ σιωπηλὴ ἔξοδος ἀπὸ τὰ φθαρτὰ πρὸς τὰ ἄφθαρτα μᾶς ἐλύπησε κατ' ἄνθρωπον, καὶ ὁπωσδήποτε ἄφησε ἕνα σημαντικὸ καὶ δυσαναπλήρωτο κενό. Ἂς τὴν ἀναπαύῃ ὁ Θεὸς ἐν σκηναῖς δικαίων καὶ ἂς εὐχηθοῦμε ὥστε ἡ μνήμη της νὰ εἶναι αἰωνία.

Ὅμως, ἡ Ἐκκλησία πορεύεται τὸν ἰδικὸν της δρόμον, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸ ἀτελεύτητον μέλλον, καὶ ζῇ καὶ δραστηριοποιεῖ τὴν Ρωμηοσύνη τῆς Πόλεώς μας μέσα ἀπὸ Συλλόγους, Συνδέσμους, Σωματεῖα καὶ Ἱδρύματα. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν εὐλογοῦμε ἀπὸ κοινοῦ τὶς Ἁγιοβασιλόπιττες τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ, ἡ ὁποία φιλοξενεῖ αὐτὲς τὶς ὄμορφες ἐκδηλώσεις εἰς τοὺς χώρους της, καὶ συγχαίρουμε τὴν Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας Εὐγεν. κ. Μαρίαν Κομοροσάνο καὶ τοὺς συνεργάτας της δι' ὅλας αὐτὰς τὰς πρωτοβουλίας˙ δεύτερον, τοῦ ὑπὸ τὴν προεδρείαν τοῦ Ἐλλογίμου κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων, τοῦ ΣΥΡΚΙ, τὰ εὔφημα ἔργα τοῦ ὁποίου Συνδέσμου ὁμιλοῦν τόσον θετικὰ ἀπὸ μόνα τους, ἀλλὰ καὶ τήν Ἁγιοβασιλόπιττα τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Παιδοπόλεως, μὲ ἐπικεφαλῆς τὴν εὐγενεστάτην κ. Μαρίαν Ἀποστολίδου, εἰς τὴν εὐθύνην τοῦ ὁποίου Συμβουλίου ἀνεθέσαμεν, ὡς Μήτηρ Ἐκκλησία, τὴν διοργάνωσιν τῶν θερινῶν κατασκηνώσεών μας εἰς τήν νῆσον Πρώτην.

Παιδόπολις, ὅμως, δίχως τὴν παρουσίαν, τὴν συμβολὴν καὶ τὴν οὐσιαστικὴν καὶ ἀνιδιοτελῆ βοήθειαν τῶν στελεχῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τῆς δραστηρίας καὶ εὐγενεστάτης κ. Μαρίας Χαραλαμπίδου, δὲν νοεῖται πλέον! Διὰ τοῦτο συγχαίρομεν καὶ εὐχαριστοῦμεν ἐκ μέσης καρδίας τὸν Ἱερώτατον ἀδελφὸν καὶ ἐκλεκτὸν Ἱεράρχην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Μητροπολίτην Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν, διότι μὲ τὴν ἰδικήν του πρόφρονα παραχώρησιν καὶ εὐλογίαν ἔρχονται τά τελευταῖα χρόνια τὰ στελέχη τῆς Ἐπαρχίας του εἰς τὴν Πόλιν μας καὶ ἐπιτελοῦν αὐτὸ τὸ θεάρεστον καὶ ἐξαίσιον ἔργον.

Πράγματι, ἀγαπητά μας παιδιά ἀπὸ τὴν συμβασιλεύουσαν Θεσσαλονίκην, ἐγράψατε καὶ γράφετε ἐδῶ εἰς τὴν γῆν τῆς προστάτιδός σας Ἁγίας Κασσιανῆς ἕνα ὑπέροχον ὕμνον, τὸν ὕμνον τῆς αὐθεντικῆς καὶ ἀνυποκρίτου ἀγάπης σας πρὸς τὴν μαρτυρικὴν Ρωμηοσύνην μας, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν, πρὸς τὸ Φανάρι, τὸ ὁποῖον εἶναι καὶ θὰ παραμείνῃ ἡ μελωδία καὶ ἡ εὐωδία τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀνατολῆς.

Χαιρετίζομεν, ἐπίσης, μὲ πατρικὴν ἐγκαρδιότητα καὶ τοὺς νέους ἀπὸ τὴν ἀόκνως δραστηριοποιουμένην Οἰκουμενικὴν Ὁμοσπονδίαν Κωνσταντινουπολιτῶν, τήν ΟΙΟΜΚΩ, οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν, ἤ καλλίτερα ἐπέστρεψαν, τὶς γιορτινὲς αὐτὲς ἡμέρες κοντά μας, ἀφήνοντας πίσω τὰ σπίτια καὶ τὶς οἰκογένειές των, ὥστε νὰ μοιρασθοῦν μαζύ μας τὴν χαρὰν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καὶ νὰ μᾶς ψάλουν καὶ ἐκεῖνοι, μαζὺ μὲ τοὺς νέους τῆς Πόλεως, τὰ πατροπαράδοτα κάλαντα. Νὰ ξέρατε πόσον ἐχάρησαν τὴν παρουσίαν των ἰδιαιτέρως οἱ ἡλικιωμένοι μας εἰς τὸ Γηροκομεῖον Βαλουκλῆ! Μέχρι δακρύων! Σᾶς εὐχαριστοῦμε, ἀγαπητοί μας καί εὐέλπιδες νέοι. Εἴθε καί τοῦ χρόνου!

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ὁ λόγος τοῦ Πατριάρχου σας δὲν εἶναι χωρίς ἐλπίδα καὶ αἰσιοδοξίαν διὰ τὸ μέλλον τῆς Ρωμηοσύνης τῆς Πόλεως, τῆς Ἴμβρου, τῆς Τενέδου καὶ τῆς ὅπου γῆς. Δὲν στερεῖται ἐλπίδος καὶ αἰσιοδοξίας, διότι εἶναι λόγος Χριστοῦ, εἶναι Θεοῦ λόγος, εἶναι φωνὴ ἀπὸ τὰ ἔγκατα τῆς Ἱστορίας τῆς Πόλεώς μας. Εὐλογοῦμε μὲ τὴν Χάριν τοῦ πρὸς τὸ Βάπτισμα ἐπειγομένου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τὴν Πόλιν αὐτὴν τῶν πόλεων, ὅλην τὴν ἁπανταχοῦ Ρωμαίηκην νεότητα, ὥστε νὰ αὐξάνεται διαρκῶς, βαθαίνοντας τὶς ρίζες της εἰς τὸ μεγαλεῖον τῆς αὐθεντικῆς παραδόσεώς μας καὶ ἐπεκτείνοντας τὰ ὄνειρά της εἰς τὸ μέλλον ποὺ τῆς ἀνήκει, ποὺ σᾶς ἀνήκει, καλά μας παιδιά!

Ὁ Πατριάρχης σας, ὁ πνευματικός σας πατέρας, πολὺ σᾶς ἀγαπᾷ! Νὰ τὸ ξέρετε!
Καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιὰ εἰς ὅλους!

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν!