HIERARCHY OF THE THRONE

 

I. METROPOLITANS - ARCHBISHOPS OF THE ECUMENICAL THRONE

Back

Gennadios of Sassima

Gennadios of Sassima

01.06.1997

[This is not currently available in any other language]

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Δευτέρας Καππαδοκίας, κ. Γεννάδιος, κα­τά κόσμον Νικόλαος (Λυμούρης), ἐγεννήθη ἐν Θεσσαλονίκῃ τό ἔτος 1951. Ἐπεράτωσε τάς λυκειακάς του σπουδάς ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Κολλεγίῳ «John F. Kennedy» ἐν Νεαπόλει τῆς Ἰταλίας. Ἐξεπλήρωσε τάς στρατιωτικάς αὐτοῦ ὑποχρεώσεις εἰς τό Κλιμάκιον τῶν Χερσαίων Δυνάμεων τῆς Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης τοῦ ΝΑΤΟ. Ἐφοίτησεν εἰς Πανεπιστήμια τῆς Ἀμερικῆς καί τῆς Εὐρώπης. Ἀνηγορεύθη διδάκτωρ ἐν Ἀμερικῇ (PHD) καί Doctorat d' Etat τῶν Πανεπιστημίων Στρασβούργου Γαλλίας - Τυβίγγης Γερμανίας μέ ἄριστα. Ἐκάρη Μοναχός καί ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1976, μετονομασθείς εἰς Γεννάδιον ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας Χαλκιδικῆς. Ἐχειροτονήθη εἰς Πρεσβύτερον, τό ἔτος 1981, ἐν Ντόρντμουντ Γερμανίας. Ἀπό τό ἔτος 1983 ἕως τό 1993 ὑπηρέτησεν ὡς Ἐκτελεστικός Γραμματεύς εἰς τό τμῆμα «Πίστις καί Τάξις» ἐν τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν (World Council of Churches) ἐν Γενεύῃ Ἑλβετίας. Ἐδίδαξεν ὡς Ἐπισκέπτης Καθηγητής εἰς διάφορα Πανεπιστήμια τῆς Ἀμερικῆς καί Εὐρώπης. Τό ἔτος 1984 ἐτοποθετήθη ὡς Ἐκτελεστικός Γραμματεύς τῆς Μικτῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μετά τῶν Λουθηρανῶν. Τό 1989 ἐχειροθετήθη ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Δημητρίου εἰς Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Ἀπό τό ἔτος 1993 ὑπηρετεῖ εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν ὡς Συντονιστής καί Μέλος τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν. Τό ἔτος 1994 ἐτοποθετήθη ὡς Ἡγουμενεύων εἰς τήν Ἱεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. Τό 1995 προεχειρίσθη εἰς Μ. Σύγκελλον ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Τό 1996, ἐτοποθετήθη ὡς Ἐκτελεστικός Γραμματεύς ἐπί τοῦ ἐπισήμου Διεθνοῦς Θεολογικοῦ Διαλόγου μετά τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καί τόν Μάϊον τοῦ 1997 ἐξελέγη παμψηφεί Τιτουλάριος Μητροπολίτης τῆς Ἐπισκοπῆς Σασίμων, ἥτις ἀνυψοῦται ἐν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ εἰς Μητρόπολιν, καί ἐχειροτονήθη εἰς Ἐπίσκοπον τήν 1ην Ἰουνίου 1997. Τό 1998 ἐξελέγη μέλος τῆς Διαρκοῦς Ἐπιτροπῆς (Standing Committee of the Commission on Faith and Order) τῆς Ἐπιτροπῆς «Πίστις καί Τάξις» τοῦ Π.Σ.Ε., καί τό 1999 Ἀντιπρόεδρος αὐτῆς, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τό 1999 ἐτοποθετήθη ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, Ὀρθόδοξος Συμπρόεδρος τῆς Μικτῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας (Lutheran World Federation). Ἀπό τό 2002 τυγχάνει μέλος τῆς Ἐκτελεστικῆς καί Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.). Τό ἔτος 2007 κατετάγη εἰς τούς ἐν ἐνεργείᾳ Ἱεράρχας τοῦ Θρόνου. Τυγχάνει ἐπίσης μέλος διαφόρων Θεολογικῶν Ἑταιρειῶν ἐν Εὐρώπῃ καί ἀντιπροσωπεύει τό Οἰκ. Πατριαρχεῖον εἰς διαφόρους ἀποστολάς. Συνέγραψεν πέραν τῶν διακοσίων θεολογικῶν μελετῶν, ἄρθρων καί πονημάτων εἰς διάφορα ἑλληνικά καί ξένα περιοδικά καί ἐξέδωσε διάφορα βιβλία περί τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας καί οἰκουμενικοῦ περιεχομένου. Ἐτιμήθη δι' ἐκκλησιαστικῶν καί πολιτειακῶν διακρίσεων. Ὁμιλεῖ τήν Ἀγγλικήν, Γαλλικήν, Γερμανικήν, Ἰταλικήν καί τήν Ρωσσικήν.

Ταχ. διεύθυνσις: Rum Patrikhanesi, Fener Haliç, 34 220 İstanbul - Türkiye. Τηλ. καί Fax +90-212-531.96.79. E-mail: [email protected]

Feastday: 17 November


 

II. METROPOLITANS - HOLY METROPOLISES OF THE NEW LANDS

  Title Date Served Feast Day
Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκόπιος 25.05.1974 8 Ἰουλίου
Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Προκόπιος 26.05.1974 8 Ἰουλίου
Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος 14.07.1974 3 Σεπτεμβρίου
Παραμυθίας Φιλιατῶν καί Γηρομερίου κ. Τίτος 17.07.1974 25 Αὐγούστου
Μηθύμνης κ. Χρυσόστομος 06.05.1984 3 Νοεμβρίου
Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος 20.11.1988 23 Ὀκτωβρίου
Λήμνου καὶ Ἁγ. Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεος 22.11.1988 4 Ὀκτωβρίου
Γουμενίσσης Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. Δημήτριος 14.10.2009 26 Ὀκτωβρίου
Βεροίας Ναούσης καὶ Καμπανίας κ. Παντελεήμων 29.05.1994 27 Ἰουλίου
Διδυμοτείχου Ὀρεστιάδος καὶ Σουφλίου κ. Δαμασκηνός 27.01.1995 4 Δεκεμβρίου
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ἀνδρέας 28.01.1995 30 Νοεμβρίου
Ξάνθης κ. Παντελεήμων 29.01.1995 27 Ἰουλίου
Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος 22.07.1995 22 Ἰουνίου
Καστορίας κ. Σεραφείμ 05.10.1996 4 Δεκεμβρίου
Φλωρίνης Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεόκλητος 23.01.2000 26 Φεβρουαρίου
Κασσανδρείας κ. Νικόδημος 13.01.2001 14 Ἰουλίου
Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος 12.10.2001 8 Μαΐου
Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος 16.12.2001 19 Ἰανουαρίου
Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ 15.10.2002 19 Ὀκτωβρίου
Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος 17.05.2003 4 Ὀκτωβρίου
Chrysostomos of Eleutheroupolis 28.04.2004 13 Νοεμβρίου
Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος 29.04.2004 29 Ἰουνίου
Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος 09.10.2004 3 Σεπτεμβρίου
Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας 10.10.2004 11 July
Δράμας κ. Παῦλος 09.10.2005 29 Ἰουνίου
Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος 04.03.2006 29 Ἰουνίου
Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ 17.10.2009 25 Δεκεμβρίου
Λαγκαδᾶ Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ. Ἰωάννης. 16.05.2010 7 Ἰανουαρίου
Xίου κ. Μάρκος 08.10.2011 25 Ἀπριλίου
Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης κ. Xρυσόστομος 06.10.2012 13 Νοεμβρίου
Ἱερισσοῦ Ἁγ. Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος 07.10.2012 26 Φεβρουαρίου
Κίτρους κ. Γεώργιος 01.03.2014
Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος 28.06.2014
Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων 29.06.2014
Γρεβενῶν κ. Δαυΐδ 12.10.2014

 

III. TITULAR METROPOLITANS - ARCHBISHOPS OF THE ECUMENICAL THRONE

  Title Date Served Feast Day

 

IV. AUXILIARY BISHOPS OF THE ECUMENICAL THRONE

  Title Date Served Feast Day
Εὐκαρπίας Ἱερόθεος. 05.03.2017
Στρατονικείας κ. Στέφανος 27.12.2016
Κυανέων κ. Χρυσόστομος 19.12.1970 13 Νοεμβρίου
Ἀρίστης κ. Βασίλειος 01.02.1976 1 Ἰανουαρίου
Ezekiel of Dervi 20.03.1977 23 Ἰουλίου
Εὐμενείας κ. Μάξιμος 11.12.1977 21 Ἰανουαρίου
Ροδοστόλου κ. Χρυσόστομος 22.04.1978 13 Νοεμβρίου (παλαιόν ἡμερολόγιον)
Λαμψάκου κ. Μακάριος 03.11.1985 19 Ἰανουαρίου
Seraphim of Apollonias 31.03.1991 4 Δεκεμβρίου
John of Parnassos 27.10.1991 7 Ἰανουαρίου (παλαιὸν ἡμερολόγιον)
Λεύκης κ. Εὐμένιος 15.01.1994 18 Σεπτεμβρίου
Michael of Claudiopolis 08.10.1995 8 Νοεμβρίου (παλαιὸν ἡμερολόγιον)
Athanasios of Tropaeou 12.04.1997 18 Ἰανουαρίου
Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρος 26.09.1999 9 Μαΐου
Δορυλαίου κ. Νίκανδρος 25.02.2002 4 Νοεμβρίου
Φασιανῆς κ. Ἀντώνιος 23.02.2002 17 Ἰανουαρίου
Φιλομηλίου κ. Ἠλίας 12.05.2002 21 Ἰουλίου
Ἀριανζοῦ κ. Bαρθολομαῖος 10.06.2004 11 June
Edmonton κ. Ἱλαρίων 29.01.2005 21 Ὀκτωβρίου
Κρατείας κ. Ἀνδρέας 13.12.2005 30 Νοεμβρίου
Demetrios of Mokissos 09.12.2006 26 October
Ἀβύδου κ. Κύριλλος 24.02.2008 18 Ἰανουαρίου
Daniel of Pamphilon 10.05.2008 17 December (Julian Calendar)
Μιλητουπόλεως κ. Ἰάκωβος 11.01.2011 23 Ὀκτωβρίου
Ζήλων κ. Σεβαστιανός 17.12.2011 18 Δεκεμβρίου
Πατάρων κ. Ἰωσήφ 19.08.2012
Σκοπέλου κ. Παγκράτιος 09.09.2012 9 Ἰουλίου
Gregory of Nyssa 28.09.2012 14 Νοεμβρίου
Ἀμορίου κ. Νικηφόρος 02.02.2014

 

V. RETIRED HIERARCHS OF THE ECUMENICAL THRONE