Holy Archdiocese of Australia

Αὐστραλίας κ. Στυλιανός

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος
Αὐστραλίας, ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος πάσης Ὠκεανίας,
κ. Στυλιανός

06.12.1970

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Ὠκεανίας, κ. Στυλιανός (Χαρκιανάκης) ἐγεννήθη ἐν Ρεθύμνῳ Κρήτης τό 1935. Ἐσπούδασεν εἰς τήν Ἱ. Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης, ἀποφοιτήσας τό 1958. Διάκονος ἐχειροτονήθη τό 1957 καί Πρεσβύτερος τό 1958. Μετεξεπαιδεύθη εἰς τήν Συστηματικήν Θεολογίαν καί Φιλοσοφίαν τῆς Θρησκείας, ἐν Βόννῃ Δυτικῆς Γερμανίας ἕως τό 1966. Τό αὐτό ἔτος διωρίσθη Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς Βλατάδων ἐν Θεσσαλονίκῃ καί Ἀντιπρόεδρος καί ἐν συνεχείᾳ Πρόεδρος τοῦ ἐν αὐτῇ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν. Ἀνεκηρύχθη Διδάκτωρ τῆς Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (1965) καί διετέλεσε Ὑφηγητής τῆς Συστηματικῆς Θεολογίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Θεσσαλονίκης (1969-1975). Τό 1970 ἐξελέγη παμψηφεί, ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Μητροπολίτης Μιλητουπόλεως παραμένων ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Βλατάδων καί ἀσκῶν καθήκοντα Ἐξάρχου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τά ἐν Βορείῳ Ἑλλάδι θέματα καί διά τό Ἅγιον Ὄρος. Τό 1975 ἐξελέγη παμψηφεί Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας. Ἔλαβε μέρος εἰς πλεῖστα Ἐπιστημονικά Συνέδρια. Ἔχει ἐκπροσωπήσει κατ' ἐπανάληψιν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἰς συνέδρια τοῦ Π. Σ. Ε. Ἀπ' ἀρχῆς τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν ἕως τόν Ἀπρίλιον τοῦ 2002, ὅτε οἰκειοθελῶς παρητήθη ἦτο Ἀρχηγός τῆς Πατριαρχικῆς Ἀντιπροσωπείας καί ὁ ἀπό Ὀρθοδόξου πλευρᾶς παμψηφεί ἐκλεγμένος Συμπρόεδρος. Συνέγραψε μελέτας ἐπί θεμάτων Δογματικῆς καί Συστηματικῆς ἐν γένει Θεολογίας, καθῶς καί δοκίμια καί ποιητικάς συλλογάς.

Ονομαστική: 26 Νοεμβρίου

Assistant Bishops:

Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ

Ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Δέρβης
κ. Ἰεζεκιὴλ

20.03.1977

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δέρβης κ. Ἰεζεκιὴλ ἐγεννήθη τῷ 1938 εἰς τὸν Ἀκρίτα Κιλκὶς τῆς Μακεδονίας. Ἀπεφοίτησε τῷ 1962 ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τὸν Ἰούλιο τοῦ 1962 εἰς Κωνσταντινούπολιν καὶ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ ἰδίου ἔτους ἔφθασε εἰς τὸ Σύδνεϋ. Μετὰ τὴν χειροτονίαν του εἰς Πρεσβύτερον ὑπηρέτησεν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γερασίμου Leichhardt Σύδνεϋ καὶ ἀκολούθως ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Πάντων Belmore NSW ἐπὶ 15 ἔτη.Ἐξελέγη Ἐπίσκοπος τὴν 1ην Μαρτίου 1977 ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὑπὸ τὸν ψιλὸν τίτλον Δέρβης καὶ διωρίσθη Βοηθὸς Ἐπίσκοπος παρὰ τῷ Σεβασμιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανῷ. Ὡς Βοηθὸς Ἐπίσκοπος ὑπηρέτησε τρία χρόνια εἰς τὴν Πέρθη καὶ πέντε εἰς τὴν Ἀδελαΐδα. Ἀπὸ τὸ 1984 ὑπηρετεῖ ὡς Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἰς τὴν Μελβούρνην.

Ονομαστική: 23 Ἰουλίου

Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ

Ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος
κ. Σεραφείμ

31.03.1991

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ γεννήθηκε τὸ 1949 στὴν Ἀθήνα καὶ μετὰ τὸ τέλος τῶν γυμνασιακῶν του σπουδῶν στὸ Χαλάνδρι Ἀττικῆς καὶ μετὰ τὴν στρατιωτική του θητεία, φοίτησε στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στὴ συνέχεια ἔκανε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὸ τμῆμα Πρακτικῆς Θεολογίας τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου. Χειροτονήθηκε Διάκονος τὸ 1975 καὶ στὰ τέλη τοῦ ἰδίου χρόνου Πρεσβύτερος καὶ ὑπηρέτησε γιὰ τέσσερα χρόνια στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρεττανίας. Τὸ 1980 ἐγγράφηκε στὴν Ἱ. Μητρόπολη Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς, ὅπου ὑπηρέτησε ἐπὶ ἑξαετία ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ ὡς ὡρομίσθιος Καθηγητὴς στὸ Γυμνάσιο Ν. Κρήνης. Τὸ 1986 ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Στυλιανός τὸν μετεκάλεσε στὴν Πέμπτη Ἤπειρο καὶ τὸν τοποθέτησε ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενον εἰς τὸν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπικὸν Ναὸν Ἁγ. Εὐσταθίου, καθὼς καὶ εἰς τὰ ἐν Μελβούρνῃ Γραφεῖα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, πλησίον τοῦ Θεοφ. Βοηθοῦ Ἐπισκόπου Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ. Ταυτοχρόνως ἐδίδασκε, στὸ Ἡμερήσιο Δίγλωσσο Κολλέγιο τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων Oakleigh, Νέα Ἑλληνικὰ καὶ Θρησκευτικά. Τὴν 12η Μαρτίου 1991 ἐξελέγη παμψηφεί Ἐπίσκοπος, ὑπὸ τὴν ψιλὸν τίτλον Ἀπολλωνιάδος καὶ τοποθετήθηκε ὡς Βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στὸ Σύδνεϋ καὶ Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας. Διδάσκει εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Ἀποστ. Ἀνδρέου καὶ ἀπὸ τοῦ ἔτους 1996 τοῦ ἀνετέθησαν καθήκοντα Ἀναπληρωτοῦ Κοσμήτορος αὐτῆς. Εἶναι μέλος τοῦ Consolidated Trust τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῶν Θεολογικῶν Κολλεγίων τοῦ Σύδνεϋ (SCD) καὶ μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Σύδνεϋ Ὀργανισμοῦ τῶν Γηροκομείων-Γηριατρείων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς ἡ «Βασιλειάς».

Ονομαστική: 4 Δεκεμβρίου

Δορυλαίου κ. Νίκανδρος

Ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Δορυλαίου
Νίκανδρος

25.02.2002

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου Νίκανδρος (κατὰ κόσμον Νικόλαος) Παλυβὸς ἐγεννήθη ἐν Στύροις Καρυστίας τὸ ἔτος 1947. Ἐσπούδασεν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, λαβὼν τὸ πτυχίον τὸ 1974. Παρηκολούθησεν ἐπὶ τριετίαν μαθήματα εἰς τὴν Νομικὴν Σχολὴν τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διάκονος ἐχειροτονήθη τὸ 1969, Πρεσβύτερος δὲ τὸ 1970. Διετέλεσε Πρωτοσύγκελλος (1974-1989) καὶ Ἐφημέριος (1970-1989) τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρυστίας καὶ Σκύρου. Ἀπὸ τοῦ ἔτους 1989 ἀνέλαβεν Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Παλαιοῦ Φαλήρου, Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Παλαιοῦ Φαλήρου-Ἀλίμου καὶ Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης. Ὑπηρέτησεν ἐπὶ δεκαοκτὼ συναπτὰ ἔτη ὡς Θεολόγος Καθηγητὴς τῆς Δευτεροβαθμίου Μέσης Ἐκπαιδεύσεως. Ἀπὸ τῆς 1ης Ὀκτωβρίου 2000 ὑπηρέτησεν εἰς τὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Αὐστραλίας ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου εἰς Κάρλτον Βικτωρίας. Τὴν 5ην Δεκεμβρίου 2000, μετὰ πρότασιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας Κυρίου Κυρίου ΣΤΎΛΙΑΝΟΥ, ἐξελέγη ὁμοφώνως, ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὑπὸ τὸν τίτλον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Δορυλαίου. Τὴν 25ην Φεβρουαρίου 2001 ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος, εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σύδνεϋ, ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας Κυρίου Κυρίου ΣΤΎΛΙΑΝΟΥ καὶ τῶν Βοηθῶν Αὐτοῦ Ἐπισκόπων, ἐν συνεχείᾳ δὲ ἐτοποθετήθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου ὡς Βοηθὸς Ἐπίσκοπος Αὐτοῦ εἰς τὴν Πέμπτην Ἀρχιεπισκοπικὴν Περιφέρειαν (Δυτικὴ Αὐστραλία), ἀπὸ δὲ τῆς 26ης Ἰουνίου 2002 ὑπηρετεῖ, ἐπίσης, ὡς Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ εἰς τὴν Τρίτην Ἀρχιεπισκοπικὴν Περιφέρειαν (Νότιος καὶ Βόρειος Αὐστραλία).

Ονομαστική: 4 Νοεμβρίου

Μιλητουπόλεως κ. Ἰάκωβος

Ὁ Θεοφιλ.
Ἐπίσκοπος Μιλητουπόλεως
κ. Ἰάκωβος

11.01.2011

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μιλητουπόλεως κ. Ἰάκωβος, ἐγεννήθη τό 1966 στό προάστιο Kogarah τοῦ Σύδνεϋ, περατώσας τάς γυμνασιακάς του σπουδάς στό Model Farms High School εἰς Baulkham Hills τό 1983. Ἐφοίτησε στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀποστ. Ἀνδρέου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας ἀπό τό ἔτος 1992 ἕως τό 1996, καί ἐν συνεχείᾳ παρηκολούθησε τριετές πρόγραμμα μεταπτυχιακῶν σπουδῶν, εἰς τό Sydney College of Divinity. Χειροτονήθηκε Διάκονος τό 1993 ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανοῦ, ὑπηρετήσας ἐπί ἑξαετίαν ὡς Πρωτοδιάκονός του, καί παράλληλα διετέλεσε Ἐπιμελητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, μέχρι τοῦ ἔτους 2001. Τό 1999 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος ὑπό τοῦ ἰδίου Ἀρχιεπισκόπου, μετωνομασθείς ἀπό Ἰωάννης εἰς Ἰάκωβον, πρός τιμήν τοῦ ἀειμνήστου Σχολάρχου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης καί Γέροντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου, Μητροπολίτου Ἰκονίου κυροῦ Ἰακώβου. Τό 2000 ἔλαβε τό Ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Ἀπό τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του, ὑπηρέτησεν ἐν Σύδνεϋ εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Redfern καί εἰς τήν Ἐνορία-Κοινότητα Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Kogarah. Τό 2002 μετετέθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου εἰς Μελβούρνην, διορισθείς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος εἰς τήν μεγαλώνυμον Ἐνορία-Κοινότητα Ἁγίων Ἀναργύρων Oakleigh, καθώς καί εἰς τά ἐν Μελβούρνῃ Γραφεῖα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, πλησίον τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, ὅπου ὑπηρέτησεν μέχρι τῆς εἰς Ἐπίσκοπον ἐκλογῆς του.Τήν 11ην Ἰανουαρίου 2011, ἐξελέγη παμψηφεί Ἐπίσκοπος, ὑπό τόν ψιλόν τίτλο Μιλητουπόλεως, καί ὑπηρετεῖ στή Μελβούρνη (Τομεύς Β´).

Ονομαστική: 23 Ὀκτωβρίου

Ἱστοσελίς: http://www.greekorthodox.org.au

Ἱδρύθη τό ἔτος 1924 ὡς Μητρόπολις Αὐστραλίας. Τό 1947 μετωνομάσθη εἰς Μητρόπολιν Αὐστραλίας καί Νέας Ζηλανδίας, τό δέ ἔτος 1959 ἀνεδείχθη εἰς Ἀρχιεπισκοπήν. Κατά τό ἔτος 1970 ἀποσπασθείσης τῆς Νέας Ζηλανδίας, ὡς αὐτοτελοῦς Μητροπόλεως, ὠνομάσθη Ἀρχιεπισκοπή Αὐστραλίας. Περιλαμβάνει τήν Αὐστραλίαν, Τασμανίαν καί Νέαν Γουϊνέαν.

Διοίκησις: Ἕδρα• τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς εἰς Σύδνεϋ. Ταχ. διεύθυνσις Γραφείων: 242 Cleveland Street, Redfern, Sydney, N.S.W. 2016, Australia. Τηλ. +61-2-9690.6100 (10 γραμμαί). Fax. +61-2-9698.5368. Website: www.greekorthodox.org.au
Βοηθοί Ἐπίσκοποι:
1.–  Θεοφ. Ἐπίσκοπος Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ. Ταχ. διεύθυνσις: 221 Dorcas Street, Sth Melbourne, Vic. 3205. Τηλ. (03) 9696.2488. Fax: (03) 9696.3583.
Ὀνομαστήρια: 23 Ἰουλίου.
2.–  Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ. Ταχ. διεύθυνσις: 242 Cleveland Street, Redfern, N.S.W.  2016. Τηλ. (02) 9690.6100. Fax: (02) 9698.5368.
Ὀνομαστήρια: 4 Δεκεμβρίου.
3.–  Θεοφ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος. Ταχ. διεύθυνσις: 533 Anzac Highway, Glenelg, S.A. 5045. Τηλ. (08) 8295.3866. Fax: (08) 8295.4373.
Ὀνομαστήρια: 4 Νοεμβρίου.
4.–  Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μιλητουπόλεως κ. Ἰάκωβος. Ταχ. διεύθυνσις: 221 Dorcas St. South Melbourne Vic. 3205. Τηλ. (03) 96962488. Fax (03) 96963583.
Ὀνομαστήρια: 23 Ὀκτωβρίου.
Πρωτοσυγκελλεύων: Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ. Ἰδιαίτερον Γραφεῖον Σεβασμιωτάτου: Fax: (02) 96906150. E-mail: [email protected]  Διευθυντής• Ἀρχιμ. Κύριλλος Ζήσης, B.Pharm, Β.Th. Διάκονος Σεβασμιωτάτου: Δημήτριος Πα­παοικονόμου. E-mail: [email protected] Διάκονοι: Παγκράτιος Καλλέγιας, Μανασσῆς Γαλουζῆς, Νεκτάριος Ἰωάννου καί Παναγιώτης Μαυρομάτης. Συντονιστής Γραφείων: ὁ κ. Χαράλαμπος Ἰορδανίδης. E-mail: [email protected] Βοηθός συντονιστοῦ: κ. Γεώργιος Χατζηπαυλῆς. E-mail: [email protected] Οἰκονομική Ὑπηρεσία – Λογιστήριον: ὁ κ. Ἀθανάσιος Σιώρης. E-mail: [email protected] Βοηθός• ὁ κ. Ἀνδρέας Φουρλᾶς. E-mail: [email protected] Ἐλεγκταί: Barbouttis Tyler & Co. Ταχ. διεύθυνσις: 15/966 Βotany Rd, Mascot NSW 2020. Ἀρχειοφύλαξ:  Ἀρχιμανδρίτης  Ἐλευθέριος Καμπουράκης  B.Th. (SCD), M.Th (Thess). Ληξιαρχικόν Γραφεῖον: Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμος κ. Ἰωάννης Γρύλλης, Β.Th. (SCD). Γραμματεία: Ἡ κα Ἑλένη Νεοφύτου καί ὁ κ. Ἀλέξανδρος Γιαμαῖος. Γραφεῖον Δημοσίων Σχέσεων: Πρωτοπρ. Στυλιανός Σκούτας B.D (Thess) καί ὁ Mr. Timothy Smith ([email protected]).

Ἀρχιεπισκοπικόν Συμβούλιον

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος. Ἀντιπρόεδροι: Οἱ Θεοφ. Βοηθοί Ἐπίσκοποι, καί οἱ κ.κ. Μιχαήλ Διαμαντῆς, Σ. Παλάσης καί Κων/νος Κόντης.
Νομικοί Σύμβουλοι: Sir Ἀθανάσιος Τζωρτζᾶτος, κ.κ. Μιχαήλ Διαμαντῆς, Παναγιώτης Κουμπῆς, Ἰωάννης Κιοσόγλου, Θεόδωρος Καδῆς, Anthony Rose, Χάρης Πατσούρης, Michael Abbott,  Νικόλαος Παπαναστασίου, Ἰορδάνης Ἰορδανίδης, Ἐμμανουήλ Νικ. Σταματίου, Εὐστάθιος Κονδυλιός.
Μέλη: Κληρικοί• Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ζορμπαλᾶς. Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκ. Θρόνου Διογένης Πατσούρης. Πρωτοπεσβύτεροι: Στυλιανός Σκούτας καί  Ἄγγελος Ἀλιφιεράκης. Οἰκονόμοι Νικόλαος Μποζίκης, Ἰωάννης Γρύλλης, Κωνσταντῖνος Βαρυπάτης, Ἀθανάσιος Τριανταφύλλου, Συνέσιος Φράγκος, Νικόλαος Βρεττᾶκος, Σπυρίδων Βανδῶρος, Δημήτριος Τσάκας, Σταῦρος Ψαρομμάτης καί οἱ Πρεσβύτεροι: Χρῆστος Δημολιάνης, Ρωμανός Στεργίου καί Ἐμμανουήλ Σταματίου.
Λαϊκοί• Sir Ἀθανάσιος Τζωρτζᾶτος (ἰσόβιον μέλος), Μιχαήλ Διαμαντῆς, Ἰωάννης Τσίγκος, Δημήτριος Μαρκάκης, Πολύκαρπος Κουρούσης, Νῖκος Παπαναστασίου, Γεώργιος Δρίβας, Ἰορδάνης Ἰορδανίδης, Εὐστάθιος Κονδυλιός, Ἀγαπητός Πασσαρῆς, Παναγιώτης Θεοφίλου, Ἀνδρέας Γεωργίου, Σταῦρος Κιανιές, Χρῆστος Γεωργίου, Νικόλαος Καρακίζος, Κώστας Γούλας, Μιχαήλ Ζήσης, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Παναγιώτης Σαββάκης, Γεώργιος Χριστοφῆς, Κωνσταντῖνος Κόντης, Ἰωάννης Κιοσόγλου, Εὐάγγελος Χρήστου, Κων/νος Ντάλας, Ἐμμανουήλ Καλλίνικος, Δημήτριος Ράπτης, Εὐστάθιος Παλάσσης καί Νικόλαος Τουφεξῆς.

CONSOLIDATED TRUST

Διοικητικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος. Ἀντιπρόεδροι: κ. Μιχαήλ Διαμαντῆς, Σ. Παλάσης καί Κ. Κόντης. Γραμματεύς: κ. Νικόλαος Παπαναστασίου. Ταμίας: κ. Ἀγαπητός Πασσαρῆς. Μέλη: ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, καί οἱ κ.κ. Γεώργιος Δρίβας καί Πολύκαρπος Κουρούσης.

Κεντρική Φιλόπτωχος

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος. Ἀντιπρόεδρος: κα Ρίτα Κομνηνοῦ. Γραμματεῖς: κα Εὐαγγελία Ἀδαμοπούλου καί δίς Ἰουλία Ἕλληνα. Ταμίας: κα Εὐαγγελία Γεμενῆ.

Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου
St. Andrew's Greek Orthodox Theological College.

Ταχ. διεύθυνσις: 242 Cleveland St., Redfern N.S.W. 2106.
Γραμματεία (Registry Office): Τηλ. (02) 95493101. Fax: (02) 95493151.
Web site: www.sagotc.edu.au. E-mail: [email protected]
Βιβλιοθήκη (Library): Τηλ. (02) 95493105.
Ἀπό τοῦ Φεβρουαρίου 1986 ἤρχισεν ἡ λειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἐν Σύδνεϋ. Τόν Μάρτιον 1990 ἔλαβαν τά πτυχία των οἱ πρῶτοι ἀπόφοιτοι. Ἡ Σχολή εἶναι ἀναγνωρισμένη ὑπό τοῦ Αὐστραλιανοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ὡς Σχολή ἰσότιμος πρός τάς λοιπάς Πανεπιστημιακάς Σχολάς. Ὡς τοιαύτη δέ, εἶναι μέλος τοῦ Συνδέσμου Θεολογικῶν Σχολῶν τοῦ Σύδνευ (Sydney College of Divinity). Ἐπίσης ἔχει ἀναγνωρισθεῖ ὡς ἰσότιμος μέ τάς Θεολογικάς σχολάς τῶν Πανεπιστημίων τῆς Ἑλλάδος.
Ἐφορεία: Πρόεδρος• ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Στυλιανός.
Μέλη: οἱ Θεοφ. Βοηθοί Ἐπίσκοποι, Ἀρχιμ. π. Σωφρόνιος Κονιδάρης, Πρωτ. κ. Μιλτιάδης Χρυσαυγῆς, Πρωτ. κ. Στυλιανός Σκούτας, Οἰκον. κ. Ἰωάννης Γρύλλης καί κ. Κωνσταντῖνος Βαρυπάτης, π. Νικόλαος Σταυρόπουλος, Sir Ἀθανάσιος Τζωρτζᾶτος, Δρ. Δημήτριος Ἀθανασοῦ, Dr Guy Freeland, Dr. John Lee, καί κ.κ. Εὐστάθιος Παλάσσης, Χαράλαμπος Ἰορδανίδης, Παναγιώτης Κουμπῆς, Γεώργιος Χατζηπλῆς, Ἐμμανουήλ Κασσιμάτης, Στυλιανός Κουδουνάρης, Μιχαήλ Διαμαντῆς, Παναγιώτης Θεοφίλου, ὁ Δρ.  Φίλιππος Καριατλῆς, Ἀναστάσιος Καλογεράκης καί δύο φοιτηταί τῆς Θεολ. Σχολῆς.
Ἐξεταστική Ἐπιτροπή: ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Στυλιανός, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, Προηγούμενος Ἀρχιμ. Στέφανος Παντανασσιώτης,  Πρωτ. κ. Στυλιανός Σκούτας, Dr. John Lee, καθηγηταί κ.κ. Μιχαήλ Ἀντωνιάδης, Δρ. Στ. Κριλλῆς, Δρ. Φίλιππος Καριατλῆς καί κ. Ἀναστάσιος Καλογεράκης.
Ἀκαδημαϊκόν Συμβούλιον: Πρόεδρος• ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Στυλιανός. Ἀντιπρόεδρος• ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ καί μέλη ὅλοι οἱ διδάσκοντες Καθηγηταί.
Ἐπιτροπή Συντηρήσεως Κτιρίων: Πρόεδρος• ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Στυλιανός. Μέλη•  κ. Χαράλαμπος Ἰορδανίδης, ἰατρός κ. Ἰωάννης Ψαρομμάτης καί Δρ. Φίλιππος Καριατλῆς.
Πειθαρχικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος• ὁ Κοσμήτωρ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Στυλιανός. Μέλη• ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, Dr. Guy Freeland, Dr. John Lee καί ὁ ἐπιμελητής τῆς Σχολῆς Ἀρχιμ. Σωφρόνιος Κονιδάρης.
Κοσμήτωρ: ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Στυλιανός.
Ἀναπληρωτής Κοσμήτωρ: ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ.
Ἐφημέριος: Rev Dr. Doru Costache (Παρεκκλήσιον Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ καί Θεολόγου).
Ἀκαδημαϊκός Γραμματεύς:Δρ. Φίλιππος Καριατλῆς, BA (Syd), ΒTh (SCD), MTh (SCD), ThD (SCD).
Γραμματεύς: ὁ κ. Ἀναστάσιος Καλογεράκης, BBus (Monash), BTh (SCD), MTh(SCD).
Ἐπιμελητής: Ἀρχιμ. Σωφρόνιος Κονιδάρης B.Th. (SCD).
Βιβλιοθηκάριος: κ. Chris Harvey, AssocDipLibPract (UTS) καί κ. Zorka Simich, Dip. LibInfoServ (TAFE).
Τό Διδακτικόν Προσωπικόν τῆς Σχολῆς ἀποτελοῦν οἱ κάτωθι:
Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Στυλιανός, BD (Hons) (Halki), DD (Ath), ThD (SCD). Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, BD (Hons) (Thess), Δρ. Δημήτριος Ἀθανασοῦ, BA (UNSW) LittB (UNE), MA (Syd), PhD. (UNE), DipEd (UNE), M.A.P.S., Dr Guy Freeland, BA (Hons), PhD. (Brist), CertHist and PhilSci (Camb), Rev. Alan Galt, M.A. (Maqu), Δρ. Φίλιππος Καριατλῆς, BA (Syd), BTh (SCD), MTh (SCD), ThD (SCD), Dr. Margaret Beirne, BA (UNE), MA (Weston), BD (MCD), MEd (UNSW), ThD (MCD), Dr. Gregory Fox, BA (Hons) (USyd), Dip Ed, Hon DD (Fiji), κ. Δημήτριος Κυπριώτης, BA (UNSW), BTh (SCD), MTh (SCD), Dr. John Lee, BA (Syd), Ph.D.(Camb) FAHA, Dr. Ken Parry, BA (Hons), PhD (Manch), Rev. Dr. Doru Costache, BA, PhD (Buch), Πρωτ. κ. Στυλιανός Σκούτας, BD (Hons) (Thess), DipByzMus (Thess), Οἰκον. κ. Κωνσταντῖνος Βαρυπάτης, BComm (Qld), BΤh (SCD), MTh (Hons) (Sydney), πρεσβ. Γεράσιμος Κούτσουρας, BA, MA,  (Syd) MTh (Hons) (Thess) Dip Byz. Mus (Thess), κ. Βασίλειος Ψυλλᾶκος BTh (SCD), MTh (Thess), B.Byz Mus (Thess) Rev. Dr. John El-Karaan BD (Balam) Ph.D. (Thess) κ. Ἀντώνιος Παπαντωνίου BTh (SCD), MTh (Hons) (SCD) καί κ. Mάριος Μπάγος BTh (Hons) (SCD).

Ἐπιστημονικαί ἐκδόσεις

Α΄. Ἡ ἀγγλιστί ἐκδιδομένη ἐτήσια Θεολογική Ἐπιθεώρησις "Phronema". Διευθυντής Συντάξεως Dr. Δημήτριος Ἀθανασοῦ.
Β΄ Ἐπιστημονική σειρά «Greek Orthodox Youth in Dialogue» (τῆς ὁποίας ἔχουν ἐκδοθεῖ μέχρι τοῦδε 7 τόμοι) ἀπό τά Συνέδρια τῆς Ἑλληνορθοδόξου Νεολαίας ἐν Αὐστραλίᾳ.
St. Andrew's Greek Orthodox Theological College offers a three year fulltime course of study towards the Bachelor of Theology Degree, as well as a fourth year honours program specialising in the field of Theology, or a fourth year graduate program specialising in pastoral mi¬ni¬stry. The program is fully recognised by the Higher Education Board of NSW as being at the same level as a university degree.
Subjects include: New Testament Greek, New and Old Testament studies, Church History, Systematic Theology, Patristics, Pastoral and Liturgical courses.
For further information, write to: The Registrar 242 Cleveland St., Redfern NSW 2016.
Membership benefits include: A subscription to St. Andrew's theological review Phronema.
Receipt of a periodic Fellowship Newsletter giving news of the College and matters of general interest to members.
An invitation to a special Fellowship Day at the College. Invitations to lectures and other special events organized by the College.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΑ ΔΙΓΛΩΣΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ

N.S.W.

1. «ST. SPYRIDON COLLEGE». Δημοτικό: 23 Doran St., Kingsford, 2032. Τηλ. (02) 9663 5363 – Μαθητές 370. Γυμνάσιο: 1130 Anzac Pde, Maroubra, 2035. Τηλ. 9311 3340– Μαθητές 350.
2. «ST. EUPHEMIA». 202 Stacey St., Bankstown, 2200. Τηλ. (02) 9796 8240. Δημοτικό: Μαθητές 445 – Γυμνάσιο: Μαθητές 370.­
3. «ALL SAINTS». Δημοτικό: Cnr Isabel & Cecilia St. Belmore, NSW 2192. Τηλ. (02) 970-46400. Μαθητές 370. Γυμνάσιο: 31 Forsyth Street, Belmore,  2192. Τηλ. (02) 9718 7715 – Μαθητές 340.

VIC

4. «ST. JOHN'S GREEK ORTHODOX COLLEGE». 21-27 Railway Place, West Preston, 3072. Τηλ. (03) 9480-5300. Δημοτικό: Μαθητές 250 – Γυμνάσιο: Μαθητές 285.
5.  «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 79 Willesden RD, Oakleigh, 3166. Τηλ. (03) 9569.6128. Δημοτικό: Μαθητές 410 - Γυμνάσιο: Μαθητές 380.

S.A.

6. «ST. GEORGE COLLEGE» 73 Rose St., Mile End S.A., 5031. Τηλ. (08)8159.8100. Νηπιαγωγεῖο: Μαθητές 81. Δημοτικό: Μαθητές 311 – Γυμνάσιο: Μαθητές 277.
7. Ἡμερήσιον Ἑλληνορθόδοξον Δημοτικόν Σχολεῖον «Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων». 52 Oxford Terrace, Unley, S.A. 5061. Τηλ. (08) 82721655. Μαθηταί 60.

W.A.

8. «ST. ANDREW'S  GRAMMAR GREEK ORTHODOX  SCHOOL» Hellenic Drive Dianella-W.A. Τηλ. (08) 9376 5850. Δημοτικό, Νηπιαγωγεῖον καί Γυμνάσιο: Μαθητές 460.
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ». Ταχ. διεύθυνσις: 242 Cleveland St., Redfern N.S.W. 2016. Ἐπίσημον ὄργανον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας. Ἐκδίδεται ἀπό Συντακτική Ἐπιτροπή. Ὑπεύθυνος Ἐκδόσεως: Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ. Τεχνικός Σύμβουλος: Πρωτοπρ. Ἄγγελος Ἀλιφιεράκης.
«ST. ANDREW'S ORTHODOX PRESS PTY, LTD». Διευθυντής: κ. Δημ. Κυπριώτης. 242 Cleveland St. Redfern NSW 2016, τηλ. (02) 9549 3103, Fax: (02) 9549 3152. E-mail: [email protected]
Μηνιαῖα ἐφημερίς «Τό Βῆμα τῆς Ἐκκλησίας».  Ἀρχισυντάκτης: κ. Ἴκαρος Κυριάκου. 201 Livingstone Rd. Marrickville N.S.W. 2204. Tηλ. (02) 95493103. Fax (02) 95493152. E-mail: [email protected]
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ. Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Γεωργίου Springwood λειτουργεῖ ἐκκλησιαστικόν κηροπλαστεῖον. Τηλ. (02)47 543.273.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ. Ταχ. διεύθυνσις: 242 Cleveland St., Redfern N.S.W. 2016 Τηλ. (02) 9690.6122. Διατίθενται βιβλία ὀρθοδόξου πνευματικότητος εἰς τήν ἑλληνικήν καί ἀγγλικήν. Ἐπίσης ἱερά σκεύη, εἰκόνες καί λοιπά ἐκκλησιαστικά εἴδη.

Ἱδρύματα Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς

1. Ἑλληνικόν Κέντρον Προνοίας ἐν Σύδνεϋ• 378Α King St. Newtown N.S.W. 2042. Τηλ. (02) 9516-2188, Fax (02) 9516-3177. Διευθυντής: κ. Στυλιανός Μαγδαλόπουλος. Κοιν. Λειτουργοί• κα Εὐφροσύνη Μεγαλοοικονόμου, Πασχαλίτσα Αὐγουστίνου, δίς Παναγιώτα Ξερέα. Πρόγραμμα ἡλικιωμένων: δίς Μαρία Αὐγούλα. Παιδικά προγράμματα• κ. Ἑλένη Πολλισίνα. Προγράμματα ἐθελοντῶν• κ. Μαίρη Εὐθυμίου. Φροντίδα στό σπίτι• Ἀγγελική Γεωργίου. Γραφεῖον Wollongong• κα Παναγιώτα Ταμπάκη, τηλ. (02) 4228.1609. Γραφεῖον Newcastle Αἰκατερίνη Γκολέμη. Τηλ. (02) 49611439.
2. Ἑλληνικόν Κέντρον Προνοίας ἐν Μελβούρνῃ• 7 Hartington St. Northcote VIC 3070.  Τηλ. (03) 94866588, Fax. (03) 94866599. Κοινωνικοί Λειτουργοί• ....
3. Ἑλληνικόν Κέντρον Προνοίας ἐν Ἀδελαΐδι• 96 Wright St, Adelaide S.A. 5000. Τηλ. (08) 8212-5100. Fax (08) 8212-6816. Διευθυντής• ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος. Κοινωνικαί Λειτουργοί• Συντονίστρια• Donna Young. Φροντίδα ἡλικιωμένων• Γεωργία Κωστεριάδου καί Βασιλική Χρονοπούλου. Ὑπηρεσία Ἑλληνικῶν γευμάτων• Ἑλένη Μητροπούλου. Κοινωνικό πρόγραμμα: Βίκυ Κανακάρη. Πρόγραμμα ἐθελοντῶν• Τζένη Λαδᾶ.
4. Ἑλληνικόν Κέντρον Προνοίας ἐν Βρισβάνῃ• 36 Browning St., Sth Brisbane, Qld 4101. Τηλ. (07) 844-5445, 844-3669. Διευθύντρια• κ. Ἀγγελική Ἀνδρώνη. Κοινωνική Λειτουργός•  κ. Σούλα Τσιμπίκα. Κέντρο ἡλικιωμένων: Εὐστρ. Εὐστρατίου.
5. Ἑλληνικόν Κέντρον Προνοίας ἐν Πέρθῃ• 390 Charles St. North Perth W.A. 6006. Τηλ. (08) 92019655. Διευθυντής• Εὐάγγελος Μπατάλης.
Α. 1. Ὀργανισμός Γηροκομείων – Νοσοκομείων «Ἡ Βασιλειάς» St. Basil's Homes.

NSW

1. Head Office - Κεντρικά Γραφεῖα. -130 Croydon St Lakemba NSW 2195. PO Box 126 Lakemba NSW 2195. Ph: (02)97843200. Fax: (02)9740-6636.  E-mail: [email protected]  Website: www.stbasils.org.au
2. Lourantos Village - Γηροκομεῖον, (80 Low Care Beds) 300 Haldon St. Lakemba NSW 2195 Ph: (02) 9784 3240. Fax: (02) 9758-0166 . E-mail: [email protected]
3. Sister Dorothea Village - Γηροκομεῖον, (67 Low Care Beds) (17 Low Care Dementia Beds) 252 Johnston St Annandale NSW 2038 Ph: (02) 9818-2744 Fax: (02) 9810-6653 E-mail: [email protected]
4. St. Basil's Nursing Home - Γηριατρεῖον, (110 High Care Beas). 130 Croydon St Lakemba NSW 2195. Ph: (02) 9784-3230. Fax: (02) 9758-0366. E-mail: [email protected]
5. Hellenic Village Ἀνεξάρτητα Διαμερίσματα, Γηροκομεῖον καί Γηριατρεῖον, (40 Independent Living Units) (100 "Ageing in Place" Beds) 29H Wandella Road Miranda NSW 2228 Ph: (02) 9740-6711 Fax: (02) 9740-6636 Email: [email protected]
6. St. Basil's Homes Day Care Centre (Respite Community Care) Κέντρο Ἡμερήσιας Φροντίδας Ἡλικιωμένων. 126 Croydon St Lakemba NSW2195. Ph: (02) 9784 3260. Fax: (02) 9740-6636 Mob: 0418 252 944. Email: [email protected]
7. St. Basil's Community Aged Care Packages (Φροντίδα Ἡλικιωμένων στά Σπίτια). 126 Croydon St Lakemba NSW 2195. Ph: (02) 9784-3280. Fax: (02) 9740-6636. Mob: 0417 446 307. Email: [email protected]

VIC

Β. 2. Ὀργανισμός Γηροκομείων – Νοσοκομείων «Ἡ Βασιλειάς» ἐν Βικτωρίᾳ. Διοικοῦσα Ἐπιτροπή• Πρόεδρος• ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Στυλιανός. Chairman• κ. Κων/νος Κόντης.
α. – Γηροκομεῖον (Hostel). Hostel δυναμικότητας 150 κλινῶν. Γηριατρεῖον-Γηροκομεῖον (Nursing Home) δυναμικότητος 30 κλινῶν. Cnr. Lorne & McBryde Sts. Fawkner. VIC 3060. Τηλ. (03) 93599433. Fax. (03) 93571677.
β. – Γηροκομεῖον «Παναγία Καμαριανή» Homes for the aged. Ὑπό ἀνέγερσιν Διαμερίσματα γιά ἡλικιωμένους Cnr. Red Hill Rd., and Prossors Lane, Red Hill, Vic.
S.A.
Γ. 3. Ὀργανισμός Γηροκομείων - Νοσοκομείων «Ἡ Βασιλειάς» ἐν Νοτίῳ Αὐστραλίᾳ.  St. Basils Homes for the aged in S.A. Inc. Ταχ. διεύθυνσις: P.O. Box 668 Noarlunga Centre S.A. 5168. Τηλ. (08)  8326-0040. Προεδρεύων τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς• κ. Xάρης Πατσούρης.
α.– Διαμερίσματα Ἡλικιωμένων «Χωριό τοῦ Αἰγαίου» Homes for the aged (aegean village). 1) Cnr. Beach and Morton Rds., Christie Downs, S.A 5164. Τηλ. (08) 83260040. 2) 10 Marilyn Αvenue, Cristie Downs, S.A. 5164.
β.– Γηριατρεῖον «Ὁ Ἅγιος Βασίλειος» Saint Basil's nursing home. Ταχ. διεύθυνσις: Cnr. Winchester St. & Second Ave., St. Peters S.A. 5069. Τηλ. (08) 8362.1105. Fax. (08) 8362.49.03.
γ.– Γηροκομεῖον (Hostel) «St. Basil's». Ταχ. διεύθυνσις: 81-93 Regency Road, Croydon Park. S.A. 5008. Τηλ. (08) 8347.7080. Fax: (08) 8346.7884.
δ.– Γηριατρεῖον «Aegean Village Nursing Home» καί
ε.– Γηροκομεῖον «Aegean Village Hostel». Ταχ. διεύθυνσις: 10 Morton Road, Christies Downs SA 5164. Τηλ. (08) 8326.00.40. Fax. 8326.00.35.
Δ. 4. W.A. Ὀργανισμός φροντίδας ἡλικιωμένων «Ἡ Βασιλειάς» ἐν Δυτικῇ Αὐστραλίᾳ. Ταχ. διεύθυνσις• 390 Charles Street, North Perth, WA, 6865. Τηλ. (08) 9201 9655, Fax (08) 9201 9644. Προεδρεύων τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς: Οἰκον. Ἐμμανουήλ Σταματίου.
Ε. ESTIA FOUNDATION of Australia (Ἡ Στέγη τῆς Ἐκκλησίας γιά παιδιά μέ εἰδικές ἀνάγκες). Ταχ. διεύθυνσις• 20 Wharf Rd., Gladesville, NSW, 2111. Τηλ. (02) 9816.1859, Fax. (02) 9879.4199.
1. St. Andrews's House (Respite Programme). Ταχ. διεύθυνσις: 16 Wharf Rd., Gladesville, NSW. Τηλ. (02) 9879.51.98.
2. ELPIDA House (Respite Programme). Ταχ. διεύθυνσις: 108 Payten Ave., Roselands, NSW. Τηλ. (02) 9759.42.45. Ἀριθμός φιλοξενουμένων εἰς τό πρόγραμμα Προσωρινῆς Διαμονῆς• 120 ἄτομα ἀπό πέντε (5) ἑβδομάδες τό χρόνο κατ' ἄτομο.
3. LIXOURI House  (Mονάδες μονίμου διαμονῆς). Τό πρόγραμμα μόνιμης διαμονῆς ἄρχισε νά λειτουργεῖ τόν Ἰανουάριον τοῦ 2004, καί ἔχει τέσσερα μόνιμα ἄτομα, τά ὁποῖα φροντίζει προσωπικόν ἐπί 24ώρου βάσεως.
4. Πρόγραμμα Ἡμερησίας Φροντίδος (Day Care Programme). Ἀριθμός Φιλοξενουμένων εἰς τό πρόγραμμα Ἡμερησίας Φροντίδος• 20 ἄτομα κάθε Σαββατοκύριακον εἰς τήν ἕδραν τοῦ Ὀργανισμοῦ. Ταχ. διεύθυνσις: 20 Wharf Rd., Gladesville, NSW, 2111, Τηλ. (02) 9816.1859, Fax (02) 9879.4199.
ΣΤ. Provicare: Δωρεάν ἐμπιστευτική συμβουλή καί ὑποστήριξις διά ἄτομα πού εἶναι ἐπηρεασμένα ἀπό ἀλκοόλ ἤ ναρκωτικά. Δωρεάν τηλεφωνική γραμμή: 1800 010 575. Διεύθυνσις• 378 Κing Street, New town, NSW, 2042. Ψυχολόγος: Μαρία Πετροχείλου.

Ἐνορίαι Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας
Α΄  Ἀρχιερατική Περιφέρεια

ΝΕΑ ΝΟΤΙΟΣ ΟΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΕΡΑ

Βοηθός Ἐπίσκοπος: ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ.
Ταχ. διεύθυνσις: 242 Cleveland St. Redfern. N.S.W. 2016. Τηλ. (02) 9690-6100. Fax (02) 9698-5368.
1. Καθεδρικός Ἱερός Ναός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. 242 Cleveland St. Redfern N.S.W. 2016. Τηλ. (02) 9698-4475, 9690-6100. Fax (02) 9690-6159. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Κύριλλος Ζήσης, τηλ. mob. 0419879353.
2. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Newtown.  378 King St. Newtown N.S.W. 2040. Tηλ. (02) 9519-7868. Fax (02) 96989342. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ζορμπαλᾶς. Τηλ. (02) 9698-3065, Mob. 0417233654. Σχολεῖα• Δημοτικόν, μαθ. 22. Γυμνάσιον, μαθ. 8.
3. Ἁγίας Σοφίας καί τῶν θυγατέρων αὐτῆς Πίστεως, Ἐλπίδος, Ἀγάπης. Bourke St. Darlinghurst. N.S.W. 2010. P.O. Box 364, Paddington N.S.W. 2021. Tηλ. (02) 9331-50131. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Παναγιώτης Μπασκούτας. Τηλ. (02) 9718.1782, Mob. 0400341782.
4. Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Gladesville, 20 Wharf Road. Gladesville N.S.W. 2111. Τηλ. (02) 9816-1859, Fax: (02) 98794199. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρωτοπρ. Ἄγγελος Ἀλιφιεράκης. Τηλ. (02) 9816-5872, Mob. 0412538075.
5. Ἁγίου Γεωργίου Rose Bay. 90 Newcastle St., Rose Bay N.S.W. 2029. Τηλ. (02) 9371-9929. Ἱερατ. Προϊστάμενος•  Πρεσβ. Γεράσιμος Κούτσουρας, τηλ. (02) 95919826, mob. 0404 967091.  Σχολεῖα• Δημοτικά 2, μαθ. 85.
6. Ἁγίου Ἰωάννου Parramatta. 11 Hassall St., Parramatta, N.S.W. 2150. Τηλ. (02) 9635-9480. Fax: (02) 97593809. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρωτοπρ. Δημήτριος Κόκκινος, τηλ. (02) 97408888, mob. 0418298197. Σχολεῖα• Δημοτικά 2, μαθ. 220.
7. Ἁγίου Σπυρίδωνος Kingsford. 78 Gardeners Road. Kingsford N.S.W. 2032. Τηλ. (02) 9663-5147. P.O. 55. Kingsford N.S.W. 2032. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρωτοπρ. Στυλιανός Σκούτας, τηλ. (02) 95530040, mob. 0417771113. Ἐφημέριος• Οἰκον. π. Σωτήριος Δραπανιώτης, τηλ. 0422 029 645. Σχολεῖα• Δημοτικά 12, μαθ. 120. Γυμνάσιο 1, μαθ. 20.
8. Ἁγίου Νικολάου Marrickville. 203 Livingstone Road, Marrickville N.S.W. 2204. Τηλ. (02) 9558-4453. Fax. (02) 95592290. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Ἀρχιμ. Ἐλευθέριος Καμπουράκης, τηλ. 0439638529. Σχολεῖα• Δημοτικόν 1, μαθ. 100. Γυμνάσιον 1, μαθ. 50.
9. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. 17 St Bayview Ave. Earwool New 2206. Τηλ. 9558.6086, Fax: (02) 95586086. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Λουκᾶς Κορδονούρης. Τηλ. (02) 9153.8355, mob. 0412203992.
10. Ἁγίου Γερασίμου Leichhardt. 21 Henry St. Leichhardt N.S.W. 2040. Τηλ. (02) 9560-8330. Fax: (02) 95590810. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Λυσίμαχος Κώστογλου, (02) 97631701, mob. 0418646043. Σχολεῖα• Δημοτικά 3, μαθ. 130. Γυμνάσιον 1, μαθ. 25.
11. Ἁγίας Εὐφημίας Bankstown. 10-12 East Terrace, Bankstown N.S.W. 2200. Τηλ. (02) 9709-6908. Fax: (02) 97956969. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. κ. Παναγιώτης Πρωτοψάλτης, τηλ. 0402 219214. Σχολεῖα• Δημοτικό 1, μαθ. 130. Γυμνάσιον 1, μαθ. 20.
12. Ταξιάρχου Μιχαήλ Πανορμίτου. North Sydney 49 Holterman St. Crows Nest. N.S.W. 2065. Τηλ. (02) 436-1957. Fax: (02) 94397927. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Ἰωάννης Δασκαλάκης. Τηλ. (02) 439-7926, mob. 0418233378. Δημοτικό 1, μαθ. 120. Γυμνάσιον 1, μαθ. 20.
13. Ἁγίων Πάντων Belmore. Cnr Isabel and Cecilia Sts. Belmore N.S.W. 2192. Τηλ. (02) 978-1659. Fax: (02) 97982260. (P.O. Box 74 Belmore N.S.W. 2192). Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκ. Χρῆστος Τριανταφύλλου, τηλ. (02) 9529-5150, mob. 0419609667. Σχολεῖα• Δημοτικό 1, μαθ. 60. Γυμνάσιον 1, μαθ. 20.
14. Ἀναστάσεως Χριστοῦ Kogarah. 20 Belgrave St. Kogarah N.S.W. 2217. Τηλ. (02) 9587-5945. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Ἀρχιμ. Σωφρόνιος Κονιδάρης, τηλ. (02) 95879113, Fax (02) 95879199, mob. 0412885012. Σχολεῖα• Δημοτικά 15, μαθ. 560. Γυμνάσιον 1, μαθ. 130.
15. Ἁγίου Νεκταρίου Burwood. Crn, Railway Pde and Burleigh Sts. Burwood N.S.W. 2134. (R.O. Box 106). Τηλ. (02) 9747-6522. Hall 9747-1051. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Καπέτας, τηλ. (02) 96423554, mob: 0403 789 789. Σχολεῖα• Δημοτικό 1, μαθ. 115. Γυμνάσιον 1, μαθ. 50.
16. Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Liverpool. 29 Forbes St. Forbes St. Liverpool N.S.W. 2170. Τηλ. (02) 9601-6464. Fax: (02) 97349393.  Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Χρῆστος Βέργος. Τηλ. (02) 9602-0636, mob: 0407226522. Σχολεῖα• Δημοτικό 1, μαθ. 160. Γυμνάσιον 1, μαθ. 20.
17. Ἁγίου Δημητρίου St. Mary's. 47 Hobart St. Mary's N.S.W. 2760. Τηλ. (02) 9623-1679. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Ἀλέξιος Τριανταφύλλου. Τηλ. (02) 9599-3962, mob. 0418 963933. Σχολεῖα• Δημοτικό 1, μαθ. 75.
18. Ἁγίας Αἰκατερίνης Mascot. 180 Coward St., Mascot N.S.W. 2020. Τηλ. (02) 9667-1001. Fax: (02) 96674721. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Ἀθανάσιος Γιάτσιος, τηλ. (02) 96932884. Ἐφημέριος• Οἰκον. π. Νικόλαος Μαρκέτος, τηλ. (02) 93134470. Σχολεῖα• Δημοτικά 3, μαθ. 100. Γυμνάσιον 1, μαθ. 20.
19. Ἁγίου Στεφάνου Hurlstone Park. 650 New Canterbury Rd/ Hurlstone Park. Τηλ. (02) 9558-8430. Fax: (02) 95594145. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Νικόλαος Μποζίκης. Τηλ. (02) 97858902.  Ἐφημέριος• π. Σταῦρος Ἰβανός. Τηλ. 0418 470539. Σχολεῖα•Δημοτικό 1, μαθ. 45, Γυμνάσιο 1, μαθ. 10.
20. Ἁγίας Παρασκευῆς Blacktown. 49 Balmoral St. Blacktown, N.S.W. 2148. Τηλ. (02) 9621-5311. Fax: (02) 96723348. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Σωτήριος Παπαφιλόπουλος. Τηλ. (02) 88149856, mob. 0422230391. Σχολεῖα• Δημοτικό 1, μαθ. 60.
21. Τιμίου Σταυροῦ Wolongong. 18 Stewart St. Wollongong, N.S.W. 2500. Τηλ. (02) 42296541. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Ἀνδρέας Ἰωάννου, τηλ. 0409 227896. Σχολεῖα• Δημοτικά 2, μαθ. 86. Γυμνάσιον 1, μαθ. 25.
22. Ἁγ. Στυλιανοῦ, Ἁγ. Πέτρου καί Παύλου καί Γρηγορίου Παλαμᾶ. 808 Kingsway, Gymea NSW 2227. Τηλ. 95266577. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Κωνσταντῖνος Βαρυπάτης. Τηλ. (02) 95875083, κινητόν: 0418 511212. Σχολεῖα: Δημ. 3 (μ. 100) Κατηχ. 3 (μ. 70).
23. Ἁγ. Θεράποντος Thornleigh. 323-325 Pennant Hills Rd Thornleigh. Τηλ. (02) 98753142, Fax: (02) 96292393. E-mail: [email protected] Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Σταῦρος Καρβελᾶς, τηλ. (02) 96292392, κινητόν: 0417 450.520.
24. Ἁγίων Ἀποστόλων Newcastle. James and Steel Sts., Hamilton. N.S.W. 2303. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκ. Νικόλαος Σκορδίλης. Τηλ. (02) 49611439. Fax; (02) 49610654, mob. 0425258986. Σχολεῖα• Δημοτικό 1, μαθ. 45. Kατηχητικό 1, μαθ. 30.
25. Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Dubbo. N.S.W. 2830. P.O. Box 292. Dubbo N.S.W. 2830. Τηλ. (02) 68824441, Fax: (02) 68846932. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Δημήτριος Γιαμαῖος. Τηλ. (02) 68846932, mob. 0419479133.
26. Ταξιαρχῶν Albury. 378 Olive St. Albury N.S.W. 2640. Τηλ. (02) 60215273, Fax: (02) 60234935. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Πολύκαρπος Λουστός, τηλ. (02) 60234940, mob. 0419003888. Σχολεῖα• Δημοτικόν 1, μαθ. 17.
27. Κοιμήσεως Θεοτόκου Wagga Wagga. 26 Topson St., Wagga - Wagga, N.S.W. 2650. Τηλ. (02) 69212621. Ἱερατ. Προϊστάμενος• ...
28. Ἁγίου Παντελεήμονος Goulburn. 11 Mcalister Dve, Goulburn, N.S.W. 2580. Τηλ. (02) 48215203. Ἱερατ. Προϊστάμενος• ... Ἐξυπηρετεῖται ὑπό Ἱερέων τοῦ Σύδνεϋ.
29. Ἁγίου Δημητρίου Tamworth. Cnr Upper and North Sts., Tamworth, N.S.W. 2340. c/o Ἰωάννης Καλοκαιρινός. P.O. Box 273 Tameworth N.S.W. 2340 Τηλ. (02) 67851151. Σχολεῖα• Δημοτικόν 1, μαθ. 15.
30. Lismore. c/o Mr. Gialouris. 125 Magillane St. Lismore N.S.W.
31. Murwillanbah. P.O. Box 183. Murwillambah N.S.W. 2484.
32. Orange. c/o Mr. Chrys Gryllis. P.O. Box Gryllis 373. Orange N.S.W. 2800.
33. Broken Hill. 3431 Argent St. Broken Hill N.S.W. 2880.
34. Ἁγίου Διονυσίου Gosford. R.M.B. 1639. Nurses Rd. Central Mangrove. Gosford 2250. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Χρήστου τηλ. (02) 43761233, (02) 43731153.
35. Greek Orthodox Parish of the Entrance. P.O. Box. 137, The Entrance NSW 2261. Τηλ. (02) 4388.5599. Ὁ ναός βρίσκεται ὑπό ἀνέγερσιν. Ἐξυπηρετεῖται ἀπό ἱερεῖς τοῦ Σύδνεϋ.
36. Ἁγίου Ἰωάννου Gunnedah. c/o Mr Peter Zantiotis, 242 Conadiley St. Gunnedah, N.S.W. 2380.
37. Ἁγίου Νικολάου Καμπέρας. Crn. Telopea Park and Wentworth Ave, Kingston. Canberra A.C.T. 2614. Tηλ. (02) 62951460. Fax: (02) 62868764. P.O. Box 208 Canberra A.C.T. 2614. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Πέτρος Κηπουρός, Τηλ. (02) 62866555. Κιν. 0412-486699. Σχολεῖα• Δημοτικά 3, μαθ. 291. Γυμνάσιον 1, μαθ. 16.
38. Ἁγίου Δημητρίου Queanbeyan. P.O. Box 865. N.S.W. 2620. Cnr. Campell and Collett Sts. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Κωστάκος. Τηλ.& Fax: (02) 62971789, mob. 0411407207.
39. Ἐνορία Ἁγίου Ἰωάννου Jervis Bay καί περιχώρων. 59-61 Birriga Ave., Old Erowal Bay, N.S.W. 2540, τηλ. (02) 44437488. Ὑπεύθυνος ἱερεύς: Πρωτοπρ. Ἰωάν. Καπέτας. Τηλ. κιν. 0403 789789.
40. Ἁγίου Ἰωάννου Batemans bay. Cnr. Princes Hway & Clyde St. Crossland Batesmans bay N.S.W. 2536.  Τηλ. (02) 44724141, (02) 62971789. Ὑπεύθυνος• Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Κωστᾶκος, τηλ. mob. 0411407207.
41. Κοιμητηριακός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου ἐντός τοῦ κοιμητηρίου  Rookwood Cnr. Weekes and Carpenter Ave., Rookwood N.S.W. Τηλ. (02) 9643-2850. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκον. Ἰωάννης Γρύλλης. Τηλ. (02) 9597-3346, (0418) 27.70.34.

Β΄  Ἀρχιερατική Περιφέρεια
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΣΜΑΝΙΑ

Βοηθοί Ἐπίσκοποι• ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ καί ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μιλητουπόλεως κ. Ἰάκωβος.
Γραμματεία: ὁ κ. Δημήτριος Μπάτζιος καί ἡ κ. Ἀλεξία Καρακασίδου. Ταχ. διεύθυνσις: 221 Dorcas Street, South Melbourne, Vic. 3205. Τηλ. (03) 9696-2488, Fax (03) 9696-3583.
1. Ἀρχιεπισκοπικός Ναός Ἁγίου Εὐσταθίου. 221 Dorcas St., South Melbourne, Vic. 3205. Tηλ. (03) 9690 1595, Fax: (03) 9696 3583. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Χρῆστος Δηµολιάνης. Τηλ. (03) 9690 1595 Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 30, Κατηχ. 1 µαθ. 30.
2. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. 186 Victoria Parade, East Melbourne, Vic. 3002. Tηλ. (03) 9662 1362, Τηλ. Ἱερέως: (03) 9807 0041. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Μηνᾶς Δηµη¬τρόπουλος Τηλ. (03) 9662 1362.
3. Ἁγίου Δημητρίου Prahran. 380 High Street, Prahran, Vic. 3181. Τηλ. (03) 9510 7880, Fax: (03) 9590 9135. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Ἀδαµάντιος Κουραµπῆς. Τηλ. (03) 9590 9142. Σχολεῖα: Κατηχ. 1 µαθ. 20.
4. Ἁγίας Τριάδος Footscray. 2 Leeds Street, Footscray, Vic. 3011. Τηλ. (03) 9687 2727. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Ἐµµανουήλ Ἰωαννίδης. Τηλ. Mobile: 0408 544 208.
5. Ἁγίου Ἐλευθερίου Brunswick. 279 Albion St., Brunswick, Vic. 3056. Τηλ. & Fax: (03) 9386 5542. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Ματθαῖος Παπαδόπουλος. Τηλ. (03) 9775 6062. Σχολεῖα: Κατηχ. 1 µαθ. 15.
6. Ἁγίου Γεωργίου Thopnbury. 64 St. David St., Thornbury, Vic. 3071. Τηλ. (03) 9484 3423. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Ἰωάννης Δάγκαρης. Τηλ. (03) 9484 4777.
7. Ἁγίου Ἰωάννου North Carlton. 998 Lygon Street, North Carlton, Vic. 3054. Τηλ. (03) 9380 1869, Fax: (03) 9380 2044. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Ἰορδάνης Κρικέλης. Τηλ. Mobile: 0421 682 444.
8. Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης South Yarra. 35-39 Barry St., South Yarra, Vic. 3141. Τηλ. (03) 9827 2676, Fax: (03) 9827 0450. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Δηµ. Παπα¬κυριακόπουλος. Τηλ. (03) 9589 4370.
9. Ἁγίου Βασιλείου Brunswick. 15 Staley St., Brunswick, Vic. 3056. Τηλ. (03) 9387 7693, Fax: (03) 9388 9544. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Ἀθανάσιος Τριανταφύλλου. Τηλ. (03) 9383 4151. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 164, Γυµν. 1 µαθ. 58, Κατ. 1 µαθ. 50.
10. Ἁγίας Τριάδος Richmond. 319 Burnley St., Richmond, Vic. 3121 (P.O. Box 35). Τηλ. (03) 9428 1284, Fax: (03) 9428 7745. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Ἰωάννης Σταυρινί¬δης. Τηλ. (03) 9568 2928. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 35, Γυµν. 1 µαθ. 15, Λύκ. 1 µαθ.5, Κατ. 1 µαθ. 25.
11. Ἁγίου Δημητρίου Αscot Vale. 1 Gladstone St., Moonee Ponds, Vic. 3039. Τηλ. (03) 9375 1119, Fax: (03) 9370 9800. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Ἀρχιµ. Παναγιώτης Στυλιανό¬πουλος. Τηλ. (03) 9350 3913. Ἐφηµέριος: Πρεσβ. Ἐµµανουήλ Λυκοπάντης. Τηλ. (03) 9383 4545. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 47, Γυµν. 1 µαθ. 8, Λύκ. 1 µαθ. 7, Κατ. 1 µαθ. 19.
12. Ἁγίου Ἀντωνίου Sunshine. 66 Armstrong St., W. Sunshine, Vic. 3020. Τηλ. (03) 9311 2348. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Ἰωάννης Δεµερτζίδης. Τηλ. (03) 9596 2252. Σχο¬λεῖα: Κατ. 1 µαθ. 10.
13. Ἁγίας Αἰκατερίνης East Malvern. 3B Epping St., East Malvern, Vic. 3145. Τηλ. (03) 9563 6623, Fax: (03) 9571 1171. Τηλ. (03) 9568 8628. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Ἀνδ. Παπαδηµητρόπουλος. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 150, Γυµν. 1 µαθ. 60, Κατ. 1 µαθ. 30.
14. Ἁγίου Νικολάου Yarraville. 5-9 Murray St., Yarraville, Vic. 3013 (P.O.Box 164). Τηλ. (03) 9687 1513, Fax: (03) 9687 1513. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Ἀλέξανδρος Κορ¬λός. Τηλ. (03) 9558 0641. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 148, Γυµν. 1 µαθ. 45, Κατ. 1 µαθ. 30.
15. Ἁγίων Ἀναργύρων Oakleigh. 85-87 Willesden Rd, Oakleigh, Vic. 3166 (P.O.Box 2120). Τηλ. (03) 9569 6874, Fax: (03) 9569 6460. Ἱερατ. Προϊστάμενος Πρεσβ. Γεώργιος Ἀδαµάκης. Τηλ. (03) 9504 3277. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 60, Γυµν. 1 µαθ. 20, Κατ. 1 µαθ. 50.
16. Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου Preston. 2 Yann Street, Preston, Vic. 3072. Τηλ. (03) 9480 1138. Ἱερατ. Προϊστάμενος•  Οἰκον. Βασίλειος Κουρτέσης.
17. Ἁγίου Νεκταρίου Fawkner. 138-144 Major Rd, Fawkner, Vic. 3060 (P.O.Box 194). Τηλ. (03) 9359 4404, 9359 5020, Fax: (03) 9359 5908. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Σπυ¬ρίδων Βανδῶρος. Τηλ. (03) 9359 6586. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 65, Γυµν. 1 µαθ. 33, Κατ. 2 µαθ. 60.
18. Ταξιαρχῶν Mentone. 56 The Corso, Parkdale, Vic. 3194 (P.O.Box 94, Mentone). Τηλ. Ἐκκλησίας (03) 9580 5983, Fax: (03) 9580 0611. Κοινότητος (03) 9580 6404, Fax: (03) 9580 4488, Mobile: 0407 510 294. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Ἰωάννης Κουγιουµτζῆς. Τηλ. (03) 9544 4549. Σχολεῖα: Δηµ. µαθ. 115, Γυµν. 1 µαθ. 48, Κατ. 1 µαθ. 38.
19. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου North Altona. 272 Millers Rd, North Altona, Vic. 3025. Τηλ. (03) 9391 6001, Fax: (03) 9391 7654. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Ἀντώνιος Βανι¬κιώτης. Τηλ. (03) 9576 5551. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 60, Γυµν. 1µαθ. 6, Κατ. 1 µαθ. 40.
20. Τιμίου Σταυροῦ Box Hill. 1 Hopetoun Parade, Box Hill, Vic. 3128 (P.O.Box 250). Τηλ. (03) 9890 9087, Fax: (03) 9898 5744. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Διονύσιος Ράλ¬λης. Τηλ. Mobile: 0401 502 206. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 65, Γυµν. 1 µαθ. 8, Κατ. 1 µαθ. 15.
21. Ἁγίου Παντελεήμονος Dandenong. 19 Herbert St., Dandenong, Vic. 3175 (P.O.Box 7248). Τηλ. (03) 9791 8369, Fax: (03) 9791 8369. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Ἀντώνιος Κρινᾶς. Τηλ. (03) 9790 0527. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 80, Γυµν. 1 µαθ. 30, Κατ. 3 µαθ. 70.
22. Ἁγίων Θεοφανείων Frankston. 2 Petrie Street, Frankston, Vic. 3199. Τηλ. (03) 9783 8809, Fax: (03) 9783 9862., Mobile: 0400 734 499. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Δούκας Γεωργαλᾶς. Τηλ. (03) 9789 6823. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 40.
23. Ἁγίας Παρασκευῆς, Ἁγίου Ἰωάννου Ἐλεήμονος καί Ἁγίας Βαρβάρας. St. Al-bans. 22 Marsden Crescent, St. Albans, Vic. 3021 (P.O.Box 482). Τηλ. (03) 9367 2860, Fax: (03) 9367 2866. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος• Ἀρχιµ. Συνέσιος Φράγκος. Τηλ. (03) 9307 7333. Ἐφηµέριος: Πρεσβ. Δηµοσθένης Νικολάου. Τηλ. (03) 9009 0890. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 50, Γυµ. 1 µαθ. 5, Κατ. 1 µαθ. 20.
24. Τριῶν Ἱεραρχῶν Clayton. 44 Knight Street, Clayton, Vic. 3168. Τηλ. (03) 9544 5706, Fax: (03) 9544 2808. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Χαράλαµπος Πυρέλης. Τηλ. (03) 9890 9250. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 45, Κατ. 1 µαθ. 30.
25. Ἁγίου Ἀθανασίου Springvale. 2-4 Parsons Ave., Springvale, Vic. 3171. Τηλ. (03) 9547 8610, Fax: (03) 9540 8515. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Εὐστάθιος Λαδᾶς. Τηλ. (03) 9547 0747. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 45, Γυµν. 1 µαθ. 15, Κατ. 1 µαθ. 30.
26. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Lalor-Thomastown. 45 Poplar Street, Thomas-town, Vic. 3074. Τηλ. (03) 9465 9907, Fax: (03) 9465 3162. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Ἀρχιµ. Εὐµένιος Βασιλόπουλος. Τηλ. Mobile: 0408 003 002. Ἐφηµέριος: Οἰκον. Νικόλαος Λιλιµπάκης. Τηλ. Mobile: 0418 946 599. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 67, Γυµν. 1 µαθ. 5, Κατ. 1 µαθ. 20.
27. Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Coburg. 29 Victoria St., Coburg, Vic. 3058. Τηλ. (03) 9350 5559, Fax: (03) 9355 8773. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Εὐστάθιος Παπαδόπουλος. Τηλ. (03) 9386 6634. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 137, Γυµν. 1 µαθ. 20, Κατ. 1 µαθ. 60.
27. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου North Balwyn .3-7 Macedon Ave., North Balwyn, Vic. 3104 (P.O.Box 179). Τηλ. (03) 9859 1768, Fax: (03) 9859 1587. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Νι¬κόλαος Βρεττάκος. Τηλ. Mobile: 0412 120 033. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 75, Γυµν. 1 µαθ. 7, Κατ. 2 µαθ. 70.
29. Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Bentleigh. 531 Centre Rd, Bentleigh, Vic. 3204. Τηλ. (03) 9557 4877, Fax: (03) 9557 1112. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Παναγιώ¬της Ζουµπούλης. Τηλ. Mobile: 0411 804 410. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 220, Γυµν. 1 µαθ. 20, Λύκ. 1 µαθ.10, Κατ. 1 µαθ. 30.
30. Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Forest Hill - Nunawading. 201 Mahoneys Rd, Forest Hill, Vic. 3131 (P.O.Box 121). Τηλ. (03) 9802 0165, Fax: (03) 9886 8011. Ἱερατ. Προϊστάμε¬νος• Πρεσβ. Σταῦρος Κακάβας, Τηλ. (03) 9544 3670. Σχολεῖα: Δηµ. 2 µαθ. 325, Γυµν. 1 µαθ. 30, Λύκ. 1 µαθ.20, Κατ. 1 µαθ. 58.
31. Ἁγίου Χαραλάμπους Templestowe. Cnr Porter St., & Church Rd, Templestowe, Vic. 3106. (P.O.Box 563). Τηλ. (03) 9846 4066, 9846 4628 Fax: (03) 9846 5885. Ἱερατ. Προϊ¬στάμενος• Πρωτοπρ. Ἠλίας Κεντρωτῆς. Τηλ. Mobile: 0417 562 279. Ἐφηµέριος• Πρεσβ. Ἀντώνιος Cagnoni. Τηλ. Μobιle 0419 170 103. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 20, Κατ. 1 µ. 30.
32. Παναγίας Σουμελᾶ East Keilor. 20 Amis Crescent, East Keilor, Vic. 3033. Τηλ. (03) 9331 2010, Fax: (03) 9331 4193. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Κων/νος Ἀποστολέλλης. Τηλ. Mobile: 0412 576 011. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 140, Γυµν. 1 µαθ. 12, Λύκ. 1 µαθ.10 Κατ. 1 µαθ. 15.
33. Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Sunshine. 10 St. Andrews St., West Sunshine, Vic. 3020 (P.O.Box 23). Τηλ. (03) 9311 3468, Fax: (03) 9311 6848. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Εὐάγγελος Γεωργίου. Τηλ. Mobile: 0422 353 700.
34. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Gippsland. 42-44 Elgin St., Morwell, Vic. 3840 (P.O.Box 289). Τηλ. (03) 5134 3986. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Θεόδωρος Σταµατόπουλος. Τηλ. (03) 5174 4102. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 15.
35. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Geelong. 1-3 Taliska Avenue, Bell Park, Vic. 3215 (P.O.Box 4024). Τηλ. (03) 5278 7310. Ἱερατ. Προϊστάμενος­• Πρεσβ. Ἀνάργυρος Μορα¬γιάννης. Τηλ. (03) 9568 3127. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 30, Γυµν. 1 µαθ. 26, Κατ. 1 µαθ. 12.
36. Ἁγίου Γεωργίου Shepparton. Cnr Hawdon & Knight Sts, Shepparton, Vic. 3630 (P.O.Box 242). Τηλ.-Fax: : (03) 5821 5185. Ἐξυπηρετεῖται ἀπό Ἱερεῖς τῆς Μελβούρνης. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 12.
37. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Mildura­. 312 Deakin Av., Mildura, Vic. 3500 (P.O.Box 440). Τηλ.(03) 5023 3043. Ἐξυπηρετεῖται ἀπό τόν Πρεσβ. Δηµήτριον Μωραΐ¬την καί ἀπό Ἱερεῖς τῆς Μελβούρνης. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 10.
38. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Bendigo. 3 Marong St., Iron Bark, Bendigo, Vic. 3550 (P.O.Box 356). Τηλ. (03) 5441 6800. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 20, Κατ. 1 µαθ. 20. Ἐξυπηρε¬τεῖται ἀπό Ἱερεῖς τῆς Μελβούρνης.
39. Ἁγίου Νικολάου Ballarat. 16 Humffray St., Ballarat, Vic. 3350. Τηλ. (03) 5334 2050. c/o κ. Θωµᾶς Γρίνος. Ἐξυπηρετεῖται ἀπό Ἱερεῖς τῆς Μελβούρνης.
40. Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Wangaratta. 3 Mather St., Wangaratta, Vic. 3677. Τηλ. (03) 5721 3552. c/o κα Ἰωάννα Καλία.
41. Παναγίας Ἐλεούσης Bacchus Marsh. O'Connell Rd, Bacchus Marsh, Vic. 3340. c/o Mr E. Giannes, Τηλ. (03)5367 3938.
42. Ἁγίου Γεωργίου Robinvale. 29 Ronald St., Robinvale, Vic. 3549. c/o κ. Ἀθανάσιος Παναγόπουλος, Τηλ. (03) 5026 3965.
43. Ἁγίας Τριάδος Hobart. 50 Warwick St., Hobart Tas. 7000. Τηλ. (03) 6231 5819, Fax: (03) 6231 5613. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Τιµόθεος Εὐαγγελινίδης. Τηλ. (03) 6231 5174. Σχολεῖα: Δηµ. 1 µαθ. 16, Κατ. 3 µαθ. 55.
44. Ἁγίου Γεωργίου Hobart. 5 Antill St., South Hobart, Tas. 7004. P.O.Box 124, North Hobart 7002. Τηλ. - Fax (03) 6223 6019. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Παναγιώτης Νι¬κολάκος. Τηλ. (03) 6273 5792.
45. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Launceston. 2 Norwich St., S. Launceston, Tas. 7249. Τηλ. (03) 6344 7451. Πρόεδρος: κ. Α. Τσαφαρᾶς Τηλ. (03) 6327 3667, Mobile: 0409 273 666. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Πρεσβ. κ. Τιµοθέου Εὐαγγελινίδη.
46. Ρωσσόφωνος Ἐνορία Ἁγίας Σκέπης South Yarra. 41 Moore St., South Yarra, Vic. 3141. Tel.: (03) 9866 4571. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Ἀρχιµ. Τύχων Romonov. Τηλ. (03) 9569 8890 (Russian Language).

Γ΄  Ἀρχιερατική Περιφέρεια
ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Βοηθός Ἐπίσκοπος• Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δ­ορυλαίου κ. Νίκανδρος.
Greek Orthodox Archdiocese of Australia 533 Anzac Highway Glenelg S.A. 5045.Ταχ. διεύθυνσις: P.O. Box 269, Glenelg S.A.5045. Τηλ. (08) 8295-3866 καί Fax: (08) 8295-4373.
Γραμματεύς•κ. Θεόδωρος Δαλιανᾶς.
1. Ἁγίου Παντελεήμονος Glenelg. 533 Anzac Highway. Glenelg S.A. 5045. Τηλ. (08) 8295-3866. Ἱερατ. Προϊστάμενος• πρεσβ. Παναγ. Φωτάκης. Τηλ. (08) 83772445. Mob. 0412748957. Σχολεῖα: Δημοτικόν 1, μαθηταί 43.
2. Ἱερά Μονή Ἁγίου Νεκταρίου. 83 Regency Road Croydon Park S.A. 5008. Τηλ. (08 8345-4361. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Ἀρχιμ. π. Σιλουανός Φωτεινέας. Τηλ. 0438 334370. Σχολεῖα• Δημοτικόν, μαθ. 60. Γυμνάσιον, μαθ. 10.
3. Προφήτου Ἠλιού Norwood. 87 Beaulah Road, Norwood S.A. 5067. P.O. Box 277 KENT. TOWN, S.A. 5071. Τηλ. (08) 8362-4139. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Σταῦρος Ψαρομμάτης. Τηλ. (08) 84317789. Μοb. 0412710037. Σχολεῖα• Δημοτικά 3, μαθ. 120. Γυμνάσιον 1, μαθ. 10.
4. Ἁγίου Σπυρίδωνος Unley. 50 Oxford Terrace, Unley S.A. 5061. Τηλ. (08) 8271-4072. P.O. Box 45, Unley S.A. 5061.Ἱερατ. Προϊστάμενος• Ἀρχιμ. Κυριάκος Ψάλιος. Τηλ. (08) 8272-5440. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Ἰωάννης Ψάλιος. Τηλ. (08) 83261036. Mob. 0402116907. Σχολεῖα• Δημοτικόν 1, μαθ. 45.
5. Ἁγίου Γεωργίου Thebarton. 60 Rose St. Thebarton, S.A. 5031. Τηλ. (08) 8443-7666. P.O. Box 68 Torrens Ville Plaza S.A. 5031. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Διογένης Πατσούρης. Σχολεῖα• Δημοτικόν 1, μαθ. 88. Γυμνάσιον, μαθ. 30.
6. Γεννήσεως Χριστοῦ Port. Adelaide. 5-7 Church St. P. Adelaide, S.A. 5015. P.O. Box 136, Port, Adelaide, S.A. 5015. Τηλ. (08) 8847-4830.Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Χρῆστος Κελλίδης. Τηλ. (08) 8447-8051, mob. 0402918046. Σχολεῖα• Δημοτικόν, μαθ. 70. Γυμνάσιον, μαθ. 18.
7. Ἁγίου Ἀντωνίου Prospect. 65-67 Milner St. Prospect S.A. 5082. P.O. Box 51, Prospect. S.A. 5082. Τηλ. (08) 8344-4583. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Νικόλαος Παύλου, Τηλ. 0418833018. Σχολεῖα• Δημοτικά 3, μαθ. 80.
8. Ἁγίου Δημητρίου Salisbury. 27 Saints Rd, Salisbury Plain, S.A. 5109. Ταχ. διεύθυνσις• P.O. Box 695, Salisbury S.A. 5108. Τηλ. (08) 8250-5222.Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Χρῆστος Τσορακλίδης. Τηλ. 0414-395705. Σχολεῖα• Δημοτικόν, μαθ. 76. Γυμνάσιον 1, μαθ. 13.
9. Ἁγίου Ἀνδρέου Noarlunga. Cnr Beach and Morton Roads, Christie Downs SA 5164. Τηλ. (08) 8384-3342. Σχολεῖα• Δημοτικόν, μαθ. 10. Ταχ. διεύθυνσις:  P.O. Box 551, Noarlunga Center, S.A. 5168, Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Σκουμπουρδῆς. Τηλ. (08) 8177-1372, mob. 0416104207.
10. Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Athelstone. 232 Gorge Rd. Athelstone S.A. 5076. PO Box 1114, Campbelltown S.A. 5074.Τηλ. (08) 8337.2874. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Εὐθύμιος Εὐθυμίου. Τηλ. 0407128181. Σχολεῖα• Δημοτικόν 1, μαθ. 40, Γυμνάσιον μαθ. 10.
11. Ἁγίου Γεωργίου Port Pirie 41 Florence St. Port Pirie S.A. 5540. Τηλ. (08) 8632-5967. (P.O. Box 538 Port. Pirie, S.A. 5540). Ἐφημέριος• Ἱερομ.. Ἀχίλλειος Καραμανίδης. Τηλ. (08) 86344268, mob. 0408863448.
12. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Whyalla S.A. Cnr Mc Intosh St. and Gowrie Ave. Whyalla Playford S.A. 5600. Τηλ. (08) 86458164.
13. Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Κοινότης Berri.
α) Ἁγίου Δημητρίου. β) Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. P.O. Box 418, Berri, S.A. 5343. Τηλ. Κοινότητος (08) 8583-7225. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Ἡ Ἐνορία αὕτη ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ πρεσβ. Δημητρίου Μωραΐτου. Σχολεῖα• Δημοτικόν, μαθ. 23.
14. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Renmark. 21 Renmark Ave. Renmark S.A. 5341. Τηλ. (08) 8586-6469. P.O. Box 837, Renmark S.A. 5341.Ἱερατ. Προϊστάμενος• Σακελ. Δημήτριος Μωραΐτης, τηλ. (08) 8586-6964, mob: 0417089905. Σχολεῖα• Δημοτικόν 1, μαθ. 45. Γυμνάσιον, μαθ. 15.
15. Mt Gambier. P.O. Box 1484. Mt Gambler S.A. 5290. Τηλ. (08) 8725.7724. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό ἱερέων τῆς Ἀδελαΐδος.
16. Ἁγίου Νικολάου Thevenard Kent St.,Thevenard S.A. 5690. Ταχ. διεύθυνσις: P.O. Box 120, Ceduna, S.A. 5690. Τηλ. (08) 8625.2149. Ἡ Κοινότης αὕτη ἐξυπηρετεῖται ὑπό τῶν Ἱερέων Ἀδελαΐδος τῇ ἐντολῇ τοῦ Ἐπισκόπου.
17.  Port Lincoln. Οἱ ἐλάχιστες οἰκογένειες ἐξυπηρετοῦνται κατ' ἐντολήν τοῦ Ἐπισκόπου.
18. Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Port Augusta. 44 Trent Rd, Port Augusta S.A. 5700. Τηλ. (08) 8641.1347.
19. Ἁγίου Νικολάου, Coober Pedy. St. Nicholas St. Coober Pedy S.A. 5723. Ταχ. διεύθυνσις: P.O. Box 173, Coober Pedy S.A.Τηλ. (08) 8672.5110.
20. Ἁγίου Νικολάου, Darwin. 92 Cavenagh St. Darwin. N.T. 0800. Τηλ. (08) 8981.3272. G.P.O. Box 926 N.T. 0801. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Ἱερομ. Ἰωήλ Ξανθός. Τηλ. 0419864575. Σχολεῖα• Δημοτικόν, μαθ. 160, Γυμνάσιον μαθ. 10­.
21. Alice Springs. C/o Michael Hatzimichael, 3 Auster Crt, Alice Springs N.T. 0870. 22 Tennant Creek.c/o Stamatia Konidaris P.O. Box 60, Tennant Creek N.T. 0861.

Δ΄  Ἀρχιερατική Περιφέρεια
ΒΡΙΣΒΑΝΗ - ΚΟΥΗΝΣΛΑΝΔΗ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος• Οἰκον. Δημήτριος Τσάκας. Ταχ. διεύθυνσις: P.O. Box 3620, South Brisbane Qland 4101. Τηλ. κιν. 0409443668.
1. Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Κοινότης Βρισβάνης 29-31. Edmondstone St. S. Brisbane, Qland 4101. Τηλ. (07) 3844-3669. P.O. Box 620 S. Brisbane.
Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου 33 Ed¬mond¬¬stone St. S. Brisbane, Qland. Τηλ. (07) 3844-3669. Fax. (07) 3844-0967. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Δημήτριος Τσάκας. Ἐφημέριος: Οἰκον. Ἀναστάσιος Μποζίκης. Σχολεῖα• Δημοτικά 12, μαθ. 350. (Νοσηλ. Ἵδρυμα «Ἅγιος Νικόλαος». Τηλ. (07) 38446063. Ταχ. διεύθυνσις: 17 Hampstead Rd. Highgate Hill, Brisbane.
2. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου South Side. Greek Rd. Mt. Gravat Qland 4122. Τηλ. (07) 3343-7304. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρωτοπρ. Κων/νος Λεντάκης. Ἐφημέριος• Πρεσβ. Νικόλαος Brown. Σχολεῖα• Δημοτικόν 1, μαθ. 140.
3. Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Northern Suburbs. 241 Church Road Taigum, Brisbane Qland 4034. P.O. Box 268 Zillmere QId 4034. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Λαυρέντιος Πεσκάρ. Fax. (07) 3349-0750. Σχολεῖα• Δημοτικά 2, μαθ. 45.
4. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Innisfail. 133 Ernest St. Innisfail N. Qland 4860. Τηλ. (070) 616-775. Ἱερατ. Προϊστάμενος• ..... Τηλ. (070) 616-775. Σχολεῖα• Δημοτικά 2, μαθ. 45.
5. Ἱερός Ναός Ἁγίων Θεοδώρων Townsville. 654 Sturt St. Townsville N. Qland 4810. Τηλ. καί Fax: (07) 47211625. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Ἱερομ. Σταῦρος Ἀγορούδης, κιν. 0407 402833. Σχολεῖα• Δημοτικόν, μαθ. 44. Γυμνάσιον, μαθ. 5.
6. Ἱερός Ναός Ἁγίου Στεφάνου Home Hill. 5 Eighth Ave. Home Hill N. Qland 4806. Τηλ. (077) 821-304. Σχολεῖα• Δημοτικόν, μαθ. 30.
7. Ἱερός Ναός Ἁγίας Ἄννης, Gold Coast. 31 Crombie Ave. Gold Coast. Qland 4217. Τηλ. (07) 5574-0777 καί 5574-0434. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Ρωμανός Στεργίου. Τηλ. (07) 5574 0777. Κινητό (0414) 740477. Σχολεῖα• Δημοτικά 2, μαθ. 70.
8. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νεκταρίου Rockhampton. Cnr. Kert, Fitzroy Str., Rockhampton Qland 4700.
9. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ. Cairns Greek Orthodox Parish of St. John the Baptist, Cairns. Cnr. Kamerunga & Fairweather Rds., Redlynch Qland 4870 P.O. Box 440, Earville, Cairns Qland 4870. Τηλ.: (07) 40581116. Fax: (07) 40552311. Τηλ. Ἱερέως: (070) 552-311. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Τσάκαλος. Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ τήν 7ην Ἰανουαρίου. Σχολεῖα: Δημοτικόν 1 μαθ. 10, Γυμνάσιον 1, μαθ. 35. Κατηχητικόν 1 μαθ. 12.
10. Greek Orthodox Community of Gladstone. P.O. Box 233, Gladstone, Queensland 4680.
11. Κατασκηνώσεις Νεολαίας Bribie Islan. Παρεκκλήσιον: Παναγίας Θεοτόκου. Ὑπεύθυνος• Οἰκον. π. Δημήτριος Τσάκας. Τηλ. 0409-443668.
12. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Toowoomba. C/o Mr. G. Florentzos, 57 Toowoomba Rd, Oakes Qland 4401. Τηλ. (076) 911-090. Σχολεῖα• Δημοτικόν 1, μαθ. 28.

Ε΄  Ἀρχιερατική Περιφέρεια
ΠΕΡΘΗ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Βοηθός Ἐπίσκοπος• Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος.
Greek Orthodox Archdiocese of Australia: 390 Charles St., North Perth W.A. 6006. Τηλ. (08) 92423466. Fax (08) 92019644.
1. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νεκταρίου. Γηροκομεῖον καί Πνευματικόν Κέντρον Lot 22, Dianella. Drive Dianella, W.A. 6059. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρωτοπρ. Γεώργιος Λίτας. Ἐφημέριος• Ἱερομ. Κοσμᾶς Δαμιανίδης. Τηλ. (08) 276-4500. Τηλ. καί Fax ἱεροῦ ναοῦ (08) 93751222.
2. Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Πρέβελη. Prevelly Park W.A. 6330, Postal Address:  c/o 22 Dianela Drive, DIANELLA WA 6059.
3. Ἱερός Ναός Παντοκράτορος. c/o Halcyon.way, Church lands, WA 6018. Τηλ. 0419961313.
4. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, 20 Parker St. Northbridge W.A. 6003. Τηλ. (08) 9328-7452. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Ἀρχιμ. Ἐλπίδιος Καραλῆς, κιν. 0407.260.071. Σχολεῖα: Δημοτικά 3, μαθ. 90. Γυμνάσιον 1, μαθ. 20.
5. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Πέρθης. 57 Carr St. West Perth W.A. 6005. Τηλ. (08) 9227-6588. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Oἰκον. Ἐμμανουήλ Σταματίου. Τηλ. (08) 9387-6965, mob. 0419961313. Σχολεῖα: Δημοτικά 3, μαθ. 45. Γυμνάσιο 1, μαθ. 15.
6. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Bunbury. 15 Forest St. East Bunbury W.A. 6230. Τηλ. (08) 9721-3907. P.O. Box 175. Bunbury W.A. 6231. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. Σωτήριος Βλαχόπουλος.
7. Ἱερός Ναός Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ Geraldon. Τηλ. (08) 99211-021. Mark St. Geraldon W.A. 6530. P.O. Box 615 Geraldon W.A. 6530.
8. Karlgoorlie. 21 Victoria St. Karlgoorlie W.A. Τηλ. (0890) 211-451.
9. Port Hedland WA. C/o Mr. Demetrios Poutouris P.O. Box 459 Post Hedland W.A. 6721 Cork Pont.

Ἱεραί Μοναί:

1. Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Βουνοῦ.  316 Singles Ridge Road, Winmalee, N.S.W. 2777. Τηλ. (02) 4754.1382.  Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Κυριακός Σταυρονικητιανός. Δόκιμος:1. Πανήγυρις Ἱ. Μονῆς τήν 23ην Ἀπριλίου. Ναΐδριον Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ.
2. Ἱερά Μονή Παναγίας Παντανάσσης R.M.B. 4640 Mangrove, Greek Rd. Mangrove Mountain NSW 2250. Τηλ. (0243) 741-060. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Εὐσέβιος. Προηγούμενος: Ἀρχιμ. Στέφανος. Μοναχοί: 4. Μετόχιον Ἁγίου Ἀρσενίου ἐν Σύνδεϋ. 42 Bayview Ave. Earlwood New. Τηλ. (02) 9559-5463.
3. Γυναικεία Ἱ. Μονή Τιμίου Σταυροῦ. Lot 202 Goolara Rd. Mangrove Mountain N.S.W. 2250. Ἡγουμένη• Μοναχή Φιλοθέη. Μοναχαί: 5.
4. Γυναικεία Ἱ. Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου. Cnr. Cox Rds. Rollins Rod. Lovely Banks. Geelong, Vic. 3221. Τηλ. (03) 9527-6221. Ἡγουμένη• Μοναχή Καλλισθένη. Μοναχαί: 7.
5. Ἱερά Μονή Παναγίας Ἄξιόν Ἐστιν. 7 Hartington St. Northcote Vic. 3070. Τηλ. (03) 9481-7826. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Οἰκον. Σπυρίδων Μπόνιας.
6. Ἱερά Μονή Παναγίας Καμαριανῆς. Holy Monastery of Panagia Kamariani. Crn Red Hill Rd, and Prossors Lane, Red Hill, Vic. 3937. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Οἰκον. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Ἐλευθέριος Τάτσης, Τηλ. (03) 5989-2437.
7. Ἱερά Μονή Ἁγίου Νεκταρίου. 83 Regency Rd. Croydon Park S.A. 5008. Τηλ. (08) 8345-4361. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Ἀρχιμ. Σιλουανός Φωτεινέας. Τηλ. 0438334370. Σχολεῖα: Δημοτικόν, μαθ. 80. Γυμνάσιον 1, μαθ. 10.
8. Ἱερά Μονή Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Βουνοῦ. Forrestfield W.A. 280 Holmes Rd. Forrestfield W.A. 6058. Τηλ. (08) 93592988. Ἡγούμενος•  Ἀρχιμ. Εὐάγριος. Μοναχοί 2. Δόκιμος 1. Πανήγυρις Ἱ. Μονῆς τήν 24ην Ἰουνίου.
Εἰς ὅλας γενικῶς τάς Κοινότητας καί Ἐνορίας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς λειτουργοῦν Ἑλληνικά Ἀπογευματινά καί Kατηχητικά Σχολεῖα, ὑπό τήν διεύθυνσιν τῶν Ἱερατικῶς Προϊσταμένων, τῇ βοηθείᾳ διδασκάλων καί διδασκαλισσῶν.
Θρησκευτικά μαθήματα διδάσκονται ἐπίσης ὑπό τῶν εὐλαβεστάτων Ἱερέων καί ἄλλων εὐσεβῶν καί εὐπαιδεύτων Ὁμογενῶν ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος εἰς τά Δημόσια Σχολεῖα τῆς Αὐστραλίας, ἔνθα φοιτῶσιν Ἑλληνόπουλα.
Ὡσαύτως, εἰς ὅλας τάς Ἐνορίας-Κοινότητας ὑπάρχουν ὠργανωμέναι Φιλόπτωχοι Ἀδελφότητες Κυριῶν καί τμήματα Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Νεολαίας.

Millennium Heritage Council

Μέ τούς ἐπετειακούς ἑορτασμούς διά τό 2000, ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή, εἰς τήν ὅλην πνευματικήν ἀναπτυξιακήν της προσπάθεια, προέβη εἴς τινα μείζονα βήματα καί τήν ἵδρυσιν ἀναλόγων Θεσμῶν, Συμβουλίων καί Ἐπιτροπῶν.
Πρωτίστως συγκροτήθηκε μέ ἐκπροσώπους ἀμφοτέρων τῶν φύλων, ἀπ' ὅλες τίς Πολιτεῖες τῆς Αὐστραλίας, τό Millennium Heritage Council. Ἀπ' αὐτό ἐπήγασαν ὀργανικῶς:
α) Ἡ 200μελής Μικτή Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (Millennium Choir) ἡ ὁποία, μαζί μέ μαθητικές Χορωδίες τῶν ἐν Σύδνεϋ Κολλεγίων, ἐδόξασαν τήν Ὁμογένειαν παγκοσμίως, διά τῆς λαμπρῆς συμμετοχῆς εἰς τούς μνημειώδεις Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες «Σύδνεϋ 2000».
β) Ὁ πρωτοποριακός Ὀργανισμός «Provi-Care» (ἀπό σύντμηση τοῦ Providence καί Care, τοῦ πρώτου νοουμένου ἐκ τοῦ θείου καί τοῦ δευτέρου ἐκ τοῦ ἀνθρωπίνου παράγοντος, ὥστε νά ἐκτιμᾶται Ὀρθοδόξως ἡ «θεανδρική» σέ ὅλα δρᾶσις τῆς Ἐκκλησίας). Μέλημα ἄκρως ἐπώδυνο καί ὑπεύθυνο τοῦ ἐν λόγῳ Ὀργανισμοῦ, εἶναι νά παρασχεθεῖ εἰς τά συνεχῶς αὐξανόμενα θύματα τοῦ ἀλκοολισμοῦ καί τῶν ναρκωτικῶν κάθε δυνατή βοήθεια. Στίς φιλοδοξίες τοῦ Ὀργανισμοῦ εἶναι καί ἡ ἵδρυση, στίς μεγαλύτερες πόλεις τῆς Αὐστραλίας, Κέντρων ἀποτοξινώσεως καί ἐπανεντάξεως τῶν ἐν λόγῳ θυμάτων, καθώς καί Ἐπιστημονικῶν Τμημάτων Ἐρεύνης εἰς τά σχετικά προβλήματα.
γ) Ἡ Ἐκδοτική ἑταιρεία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς «St. Andrew's Orthodox Press», γιά ἐκδόσεις τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς, καί γιά Ἐκκλησιαστική Ἐφημερίδα, πού θά ἀποτελεῖ τόν καθρέπτη ὁλοκλήρου τῆς Ὁμογενείας στήν Ε΄ Ἤπειρο, σέ ὅλες τίς δραστηριότητες, τά προβλήματα καί τούς ἀγῶνες της, γι' αὐτό καί θά διανέμεται, ἀπό τούς ἀνά τήν Αὐστραλίαν Ἱερούς Ναούς μας, δωρεάν. Ἐπί τοῦ παρόντος, ἡ ἐν λόγῳ Ἐφημερίδα θά εἶναι μηνιαία, τήν προσέφερε δέ τελείως δωρεάν ὁ λαμπρός Ὁμογενής καί δραστήριος Ἐπιχειρηματίας κ. Γρηγ. Γαβριηλίδης, μέ τό νά δωρήσει εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν τήν ἀπό τοῦ 1913 ἐκδιδομένη στό Σύδνεϋ Ἐφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», τήν ἀρχαιότερη Ἑλληνική Ἐφημερίδα τῶν Ἀντιπόδων.