Orthodox Church Of Estonia

Ἱστοσελίς: http://www.orthodoxa.org/

Ἱστορικαί μαρτυρίαι ἀναφέρουν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος πίστις βιοῦται εἰς τήν Ἐσθονίαν ἤδη ἀπό τοῦ 11ου αἰῶνος, ὁ δέ Τσάρος Ἰβάν ὁ Δ´ ἐν ἔτει 1558 ἀνεκοίνωσεν ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί τῆς Παλαιᾶς Λιβωνίας, εἰς τήν ὁποίαν συμπεριελαμβάνετο καί ἡ Ἐσθονία, ὑπήγοντο εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, δεδομένου ὅτι οἱ λαοί αὐτοί δέν ἀνῆκαν εἰς τό Σλαβικόν γένος. Διά τοῦτο, ὅτε τό 1589 ἀνεκηρύχθη διά Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας εἰς Πατριαρχεῖον, δέν συμπεριελήφθησαν εἰς αὐτό τά ἐδάφη τῆς Βαλτικῆς. 

Κατά τό ἔτος 1721 προσηρτήθη πολιτικῶς ἡ Ἐσθονία εἰς τήν αὐτοκρατορίαν τῆς Ρωσσίας, μέ ἀποτέλεσμα τὴν ἐκκλησιαστικήν ὑπαγωγήν καί τῶν χωρῶν τῆς Βαλτικῆς εἰς τό Πατριαρχεῖον τῆς Μόσχας, δίχα τῆς ἀδείας καί τῆς συγκαταθέσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Μετά τήν ἀνακήρυξιν τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Ἐσθονίας τῷ 1918 καί τήν ἐπακολουθήσασαν Ὀκτωβριανήν Ἐπανάστασιν ἐν Ρωσσίᾳ, οἱ ἐν Ἐσθονίᾳ Ὀρθόδοξοι πιστοί ἀπηυθύνθησαν εἰς τήν αὐτῶν Μητέρα Ἐκκλησίαν, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ζητοῦντες αὐτόνομον ἐκκλησιαστικόν καθεστώς. Τῷ 1923, ἐπί Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη, τοῦ Κρητός, ἐδόθη διά Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου ἡ Αὐτονομία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας, τήν ὁποίαν, ὅμως, κατήργησε παρανόμως καί ἀντικανονικῶς τό Πατριαρχεῖον Μόσχας, τῇ 9ῃ Μαρτίου 1945, μετά ἀπό τήν προσάρτησιν τῆς Ἐσθονίας εἰς τήν Σοβιετικήν Ἕνωσιν, κατά τήν διάρκειαν τοῦ Β´ Παγκοσμίου Πολέμου, συστῆσαν οὕτω τήν Ἐπισκοπήν Ταλλίνης τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.
Ὁ Μητροπολίτης τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας Ἀλέξανδρος ἠναγκάσθη νά ἐκγαταλείψῃ τά πάτρια ἐδάφη καί νά εὕρῃ καταφύγιον εἰς τήν Δυτικήν Εὐρώπην, μεταφέρων ἐκεῖ τήν διοίκησιν καί τήν διαποίμανσιν τῶν Ἐσθονῶν προσφύγων Ὀρθοδόξων πιστῶν καί ἐξασφαλίζων οὕτω τήν ἀδιάκοπον κοινωνίαν τῆς Ἐσθονικῆς Ἐκκλησίας μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τήν ὕπαρξιν, ἔστω καί ὑπερορίως, τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας.

Μετά τήν διάλυσιν τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως καί τήν ἀποκατάστασιν τῆς Δημοκρατίας τῷ 1991, οἱ ἐν Ἐσθονίᾳ ἐναπομείναντες κληρικοί καί πιστοί καί ἡ Κυβέρνησις τῆς Ἐσθονικῆς Δημοκρατίας ἐζήτησαν ἀπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τήν ἐπανενεργοποίησιν τοῦ αὐτόνομου καθεστῶτος, τό δέ Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 201/20.02.1996 Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως ἐπανενεργοποίησε τό αὐτόνομον ἐκκλησιαστικόν καθεστώς καί ἀπεκατέστησε διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ τήν Αὐτόνομον Ἐκκλησίαν τῆς Ἐσθονίας, ὥρισε δέ ὡς Τοποτηρητήν τῆς Ἐσθονικῆς Ἐκκλησίας τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Ἰωάννην.

Τῷ 1999 ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξέλεξεν ὡς Προκαθήμενον τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ναζιανζοῦ κ. Στέφανον (Χαραλαμπίδην), ὁ ὁποῖος ἐνεθρονίσθη τῇ 21ῃ Μαρτίου τοῦ ἰδίου ἔτους. Εἶναι ἄξιον σημειώσεως τό γεγονός ὅτι ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ Σεβ. κ. Στεφάνου ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἐσθονίας ἀνεστήθη κυριολεκτικῶς. Τῇ μερίμνῃ καί φροντίδι αὐτοῦ ἐδιπλασιάσθη τό Ὀρθόδοξον Ποίμνιον, ἐνῶ ὁ ἀριθμός τῶν πιστῶν αὐξάνεται σταθερῶς κατ᾽ ἔτος. Παραλλήλως, ἀνεκαινίσθησαν πέραν τῶν εἴκοσι (20) Ἱερῶν Ναῶν μετά τῶν Πρεσβυτερίων των, ἐτελέσθησαν πέραν τῶν ἑξήκοντα (60) νέων χειροτονιῶν, ἀνασυνεστάθησαν αἱ δύο ἐκκλησιαστικαί Ἐπαρχίαι Tartu καί Pärnu-Saare καί ἐπανασυνεκροτήθη ἡ Ἱερά Σύνοδος. Ἐδημιουργήθη Ἐκκλησιαστικόν Σεμινάριον, τό ὁποῖον μετεξελίχθη εἰς Τμῆμα Θεολογικῶν Σπουδῶν, ἱδρύθη Γυναικεία Ἱερά Μονή, ἐνῶ ἐπίκειται καί ἡ ἵδρυσις Ἀνδρώας, διωργανώθη Σύνδεσμος Ὀρθοδόξου Νεολαίας, συνεστήθη Τμῆμα Ἐκδόσεων καί Σῶμα Ἐθελοντῶν διά τό φιλανθρωπικόν ἔργον τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῷ ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Κράτους ἡ Ἐσθονική Ἐκκλησία ἔχει παρουσίαν εἰς τάς Ἐνόπλους Δυνάμεις, τά Σώματα Ἀσφαλείας καί τάς Φυλακάς. 
    
Σήμερον τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτονόμου Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας προΐσταται ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος.

Ὀνομαστήρια: 27 Δεκεμβρίου.

Ταχ. Διεύθυνσις: Stefanus, Eesti Õigeusu Kiriku Metropoliit, Wismari 32, 10136 Tallinn, Estonia. Τηλ.: +372 6532200. Fax: +372 6532200. Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις: [email protected]  Ἱστοσελίδες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας: http·//www.eoc.ee καί http·//www.orthodoxa.org. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

1. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Αὐτονόμου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας
Ἡ Ἱερά Σύνοδος συνέρχεται τακτικῶς καθ’ ἕκαστον μῆνα καί ἐκτάκτως ὁσάκις παρίσταται ἀνάγκη, κατά τήν κρίσιν τοῦ Προέδρου αὐτῆς. Ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἶναι ἡ Ταλλίνη.
Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος.  
Μέλη: οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Tartu κ. Ἠλίας καί Pärnu καί Saare κ. Ἀλέξανδρος. 
Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου:... Ὑπογραμματεύς:.... Κωδικογράφος: κ. Tauri Τôlpt.

2. Συνοδικαί Ἐπιτροπαί
α) Ἐπιτροπή ἐπί τοῦ Τύπου. β) Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Νεολαίας. γ) Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Θείας Λατρείας. δ) Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Κληρικῶν. ε) Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Ἐνδοπαροικιακῶν Σχέσεων. ζ) Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Ἐπιμορφωτικῶν Θεμάτων.

3. Ἐκκλησιαστικά καί Συνοδικά Δικαστήρια
α) Κατώτερα Ἐκκλησιαστικά Δικαστήρια: εἶναι τριμελῆ καί προεδρεύονται ὑπό τοῦ οἰκείου ποιμενάρχου ἀρχιερέως, ὁ ὁποῖος ὁρίζει καί τά ἄλλα δύο μέλη δι’ ἑκάστην ὑπόθεσιν. β) Ἀνώτερον Ἐκκλησιαστικόν Δικαστήριον: ἀποτελεῖται ἐκ τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί προεδρεύεται πάντοτε ὑπό τοῦ Προκαθημένου τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας.

4. Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Ἐκκλησίας (Οἰκονομική καί τεχνική ὑπηρεσία)
Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος. Ἀντιπρόεδρος: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Pärnu καί Saare κ. Ἀλέξανδρος. Μέλη: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Tartu κ. Ἠλίας, Πρωτοπρ. Ἀνδρέας Põld, Πρεσβ. Μιχαήλ Raissar, Διάκονος Ἰγνάτιος Rand,  Ἄρχων κ. Viljio Vetik,  κ. Martin Toon καί κ. Εnn Rand. Ταχ. Διεύθυνσις: Wismari 32, 10136 Tallinn, Estonia. Τηλ.: +372 660 0780, Fax: +372 660 0780.  Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις: [email protected]
Ἐπιτροπαί Διοικητικοῦ Συμβουλίου• α) Ἐπιτροπή ἐπί τοῦ Προϋπολογισμοῦ. β) Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Οἰκονομικῆς Στρατηγικῆς καί Προμηθειῶν.
Ἐξελεγκτική Ἐπιτροπή τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου: Πρόεδρος: Πρεσβ.  Ἀβραάμ Tôlpt.  Μέλη: κ. Merik Ivask καί κ. Heiko Kivihall.

5. Τμῆμα Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας - Σεμινάριον Ἁγ. Πλάτωνος Ταλλίνης
Τό Τμῆμα Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας εἶναι ἀνεγνωρισμένον ὑπό τῶν Κρατικῶν Ἀρχῶν, τά δέ πτυχία αὐτοῦ εἶναι ἰσότιμα πρός αὐτά τῶν λοιπῶν Πανεπιστημίων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί τῶν λοιπῶν Θεολογικῶν Σχολῶν. Τά μαθήματα διδάσκονται εἰς τήν Ἐσθονικήν γλῶσσαν. Τό πρόγραμμα εἶναι τετραετοῦς φοιτήσεως, πραγματοποιεῖται ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ ἀντιστοίχου τμήματος Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας, ἀποτελεῖ δέ συνέχειαν τοῦ Σεμιναρίου τοῦ Ἁγίου Πλάτωνος, τό ὁποῖον ἱδρύθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στεφάνου, τῷ 2002, διά τήν ἐκκλησιαστικήν καί θεολογικήν κατάρτησιν τῶν κληρικῶν καί τῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας καθώς καί διά τήν ἐσωτερικήν κατήχησιν τοῦ ποιμνίου.
Πρύτανις: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος. 
Κοσμήτωρ: Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος.  Τηλ.: +37251908065. Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις: [email protected] 
Καθηγηταί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καί τοῦ Σεμιναρίου: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Ἀρχιμανδρῖται κ. Γρηγόριος Παπαθωμᾶς, κ. Ἰάκωβος Khalil καί κ. Ἀθανάσιος Παραβάντζος, Πρωτοπρεσβύτεροι κ. Mattias Palli, καί κ. Heikki Huttunen, Πρεσβύτεροι κ. Τύχων Tammes, κ. Χριστοφόρος Parts καί Ἀνδρέας Seitsov καί κ. Κωνσταντῖνος Ἀγόρας. 
Ἐκτός τῶν τακτικῶν Καθηγητῶν καλοῦνται καί ἐκτάκτως Καθηγηταί ἐξ Ἑλλάδος, Ἐσθονίας, Φιλλανδίας καί ἀλλαχόθεν. 
Βοηθός Κοσμήτορος καί Γραμματεύς: κ. Tauri Tôlpt. Τηλ.: +372 53479453. 
Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις Θεολογικῆς Σχολῆς: [email protected]

6. Τμῆμα Ἐκδόσεων καί Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως
Ἀρχισυντάκτης Ἐκδόσεων: κ. Madis Kolk.  Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις: [email protected] eoc.ee. 
Περιοδικαί Ἐκδόσεις: α) Ἑξαμηνιαῖον ἐπιστημονικόν θεολογικόν περιοδικόν «Usk ja Elu»· β) Διμηνιαία ἐφημερίς «Metropoolia»· γ) Ἐτήσιον «Ἐκκλησιαστικόν Ἡμερολόγιον». 
Τηλεοπτικαί καί Ραδιοφωνικαί Ἐκπομπαί: α) Εἰς τόν Ραδιοφωνικόν Σταθμόν «Pereraadio» μία ἑβδομαδιαία ἐκπομπή εἰς τήν ἐσθονικήν γλῶσσαν. Ὑπεύθυνος• Πρεσβ. Χριστοφόρος Parts. β) Εἰς τόν Ραδιοφωνικόν Σταθμόν «Pereraadio» μία ἑβδομαδιαία ἐκπομπή εἰς τήν ρωσσικήν γλῶσσαν. Ὑπεύθυνος• Πρωτοπρ. Rostislav Kozakevitch. γ) Εἰς τήν Ἐθνικήν Ραδιοτηλεοπτικήν Ὑπηρεσίαν τέσσαρες ἑβδομαδιαῖαι πρωϊναί προσευχαί κατ’ ἔτος καί δ) ἄλλαι περιστατικαί ἐκπομπαί εἰς τό ραδιόφωνον καί τήν τηλεόρασιν.

7. Σύνδεσμος Ὀρθοδόξου Νεολαίας τῆς Ἐσθονίας
Πρόεδρος: κ.Tauri Tôlpt. Ταχ. Διεύθυνσις: Wismari 32, 10136 Tallinn, Estonia. Τηλ.: +372 660 0787, Κινητό: +372 53479453. Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις: [email protected] Ἱστοσελίς: http·//www.eonl.eu

8. Ὑπηρεσία Σωμάτων Ἀσφαλείας καί Φυλακῶν
Γενικός Συντονιστής: Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Tartu κ. Ἠλίας.
Ἔνοπλαι Δυνάμεις: Προϊστάμενος τῆς Ὑπηρεσίας Στρατιωτικῶν Ἱερέων: Πρωτοπρ. Ἀλέξανδρος Sarapik. Κινητόν: +372 565 1090. 
Φυλακαί: Ἐντεταλμένοι εἰς τάς φυλακάς εἶναι: α) Πρεσβ. Stefan Fraiman. Κινητόν: +372 5598 0911. Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις: [email protected] καί β) Ἱερομ. Ἰουστῖνος Kiviloo. Κινητόν: +372 524 6786. Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις: [email protected]  

9. Φιλανθρωπική Διακονία
Ἐντεταλμένη: κ. Leena Tôlpt. Κινητόν: +372 517 4933. Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις: [email protected] Τραπεζικός Λογαριασμός διά τυχόν προσφοράς: Swedbank IBAN· EE3622002210 12256032,  SWIFT· HABA EE2XX.

10. Οἰκουμενικαί Σχέσεις
Διάλογος μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Λουθηρανῶν εἰς Ἐθνικόν ἐπίπεδον: Ἐντός τοῦ πλαισίου τῶν Οἰκουμενικῶν Σχέσεων, διενεργεῖται ἐπίσημος διάλογος εἰς ἐθνικόν ἐπίπεδον μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς Λουθηρανικῆς τοιαύτης, μέ ἰσάριθμα μέλη ἐξ ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν, ἐπί θεμάτων ἐθνικῶν, θεολογικῶν, ἐκκλησιαστικῶν, ἐπιστημονικῶν κ.ἄ.  Τοῦ διαλόγου προΐσταται ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος μέ συμπρόεδρον τόν Σεβ. Λουθηρανόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Urmas Viilma. Εἰς τόν ἐν λόγῳ διάλογον ἀπό τήν πλευράν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας μετέχουν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Ἀρχιμανδρίτης κ. Γρηγόριος Παπαθωμᾶς, Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἰάκωβος Khalil, Πρωτοπρεσβ. κ. Mattias Palli καί κ. Τάουρι Tôlpt.
Ἐκπρόσωποι τῆς Αὐτονόμου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας εἰς ἄλλους Ὀργανισμούς:
Ἡ Αὐτόνομος Ἐκκλησία τῆς Ἐσθονίας ἐκπροσωπεῖται ὡσαύτως:
α) Εἰς τό Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἐσθονίας (ΚΕΚ): Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος καί Πρωτοπρ. Ματθίας Palli.
β) Εἰς τήν Συνέλευσιν τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος.
γ) Εἰς τόν Σύνδεσμον Συνεργασίας τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Χωρῶν τῆς Βαλτικῆς Θαλάσσης «Theobalt»: Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Tartu κ. Ἠλίας. 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΑΛΛΙΝΗΣ

Ἀρχιεπίσκοπος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος. Ταχ. Διεύθυνσις: Stefanus, Eesti Õigeusu Kiriku Metropoliit, Wismari 32, 10136 Tallinn, Estonia. Τηλ.: +372 6532200. Fax: +372 6532200. Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις: [email protected] 

Ὀνομαστήρια: 27 Δεκεμβρίου.  

Βοηθός Ἐπίσκοπος: Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος. 
Ταχ. Διεύθυνσις· Makarios, Kristuselinna piiskop, Wismari 32, 10136 Tallinn, Estonia. Τηλ.: +3725190 8065. Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις: [email protected] 

Ὀνομαστήρια: 19 Ἰανουαρίου.  

(Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος ἐξελέγη, τῇ 27ῃ Ἀπριλίου 2015, ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς Βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς Α.Θ.Π., τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, διακονεῖ δέ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἐσθονίας κατ’ ἀνάθεσιν ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ Πατριάρχου).  

Πρωτοσυγκελλεύων: Πρωτοπρ. Ματθίας Palli. Κινητόν: +372 552 2265. Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις: [email protected]  Περιοδεύων Ἱεροκῆρυξ: Ἱερομ. Ἰουστῖνος Kiviloo. Κινητόν: +372 524 6786. Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις: [email protected]  Ἀρχιδιάκονος τοῦ Σεβ. κ. Στεφάνου: Διάκονος Μάριους Raudsepp. Κινητόν: +37256610197. Διάκονος τοῦ Θεοφιλ. κ. Μακαρίου: Διάκονος Στέφανος Tinikashvili. Κινητόν: +37251910253. Ἰδιαίτερον Μητροπολιτικόν Γραφεῖον: Προΐσταται ἡ κ. Heike Harma. Κινητόν: +372 503 9579. 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΑΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ
Α΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑΛΛΙΝΗΣ (TALLINN) ΚΑΙ HARJUMAA

Ἐνορίαι 4, Ναοί 4, Παρεκκλήσια 1.

Ἱερός Καθεδρικός Ναός τῶν Ἁγίων καί Δικαίων Συμεών τοῦ Θεοδόχου καί Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Ματθίας Palli. Ταχ. Διεύθυνσις: Ahtri 7, 10151 Tallinn. Τηλ.: +372 552 2265.
Ἱερός Ναός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Ἀλέξανδρος Sarapik. Ταχ. Διεύθυνσις: Suur-Kloostri 14, 10133 Tallinn. Τηλ.: +372 565 1090. Εἰς τόν Ναόν αὐτόν εὑρίσκεται ὁ Τάφος τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πλάτωνος, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ σημεῖον ἀναφορᾶς δι’ ὅλην τήν Ἐσθονικήν Κοινωνίαν.  
Ἱερόν Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πλάτωνος. Ταχ. Διεύθυνσις: Wismari 32, 10136 Tallinn, Estonia. Τηλ.: +372 660 0780. Εἰς τό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πλάτωνος, τό ὁποῖον εὑρίσκεται ἐντός τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Κατοικίας, τελοῦνται καθημερινῶς αἱ Ἱεραί Ἀκολουθίαι τοῦ Ὄρθρου καί τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τάς 10 π.μ. καί εἰς τάς 4 μ.μ. ἀντιστοίχως.

B΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ RAPLAMAA KAI PÄRNUMAA

Ἐνορίαι 6, Ναοί 6.

Γ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  LÄÄNEMAA KAI HIIUMAA

Ἐνορίαι 4, Ναοί 6, Παρεκκλήσια 1.

Δ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  VALGA KAI VALGAMAA

Ἐνορίαι 2, Ναοί 5.

Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἰσιδώρου.  Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. Rostislav Kozakevitch. Ταχ. Διεύθυνσις: Pargi 1a, 68203 Valga. Εἰς τό Ὀρθόδοξον Κοιμητήριον τῆς πόλεως Valga εὑρίσκεται ὁ Τάφος τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἰωάννου.

Ε΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  SETUMAA

Ἐνορίαι 6, Ναοί 7, Ἐξωκκλήσια 21.

Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Ἀνδρέας Pôld. Ταχ. Διεύθυνσις: Velna tee 1, Värska alevik, Värska vald, Põlvamaa. Τηλ.: +372 5660 6703. 
Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευῆς. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Ἀνδρέας Pôld.  Ταχ. Διεύθυνσις: Saatse, Värska vald, Põlvamaa. Τηλ.: +372 5660 6703. Εἰς τόν περίβολον τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὅπου καί τό Ὀρθόδοξον Κοιμητήριον, εὑρίσκεται ὁ Τάφος τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βασιλείου.

ΕΠΙΣΚΟΠΗ  TARTU

Ἐπίσκοπος: Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Tartu κ. Ἠλίας.

Ὀνομαστήρια: 20 Ἰουλίου.

Ταχ. Διεύθυνσις: Magasini 1-3, 51005 Tartu, Estonia. Τηλ.: +372 5340 0349. Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις: [email protected]
Διάκονος Svjatoslav Gorobtsuk. Τηλ.: +372 58366061. Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις: [email protected] eoc.ee.  Γραμματεύς: Πρεσβ. Στέφανος Fraiman. Tηλ.: +372 5598 0911.

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΑΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ
Α΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ TARTU

Ἐνορίαι 4, Ναοί 6.

Ἱερός Καθεδρικός Ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἱερατ. Προϊστάμενος:  Πρεσβ. Vladimir Mykhalskyy. Ταχ. Διεύθυνσις: Magasini 1, 51005 Tartu. Τηλ.: +372 5393 3863. Εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν εὑρίσκονται ὁλόσωμα καί ἄφθαρτα τά ἱερά λείψανα τῶν Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Μιχαήλ καί Νικολάου καί εἰς τόν περίβολον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς πόλεως Κraavi, ὅπου καί τό Ὀρθόδοξον Κοιμητήριον, εὑρίσκεται ὁ Τάφος τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἰωάννου.

Β΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KARKSI

Ἐνορίαι 2, Ναοί 6.

Γ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  PÕLTSAMAA

Ἐνορίαι 4, Ναοί 6.

Δ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  RÄPINA

Ἐνορίαι 3, Ναοί 4, Ἐξωκκλήσια 1.

Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων καί Δικαίων Προφήτου Ζαχαρίου καί Ἐλισάβετ, γονέων τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Τύχων Tammes. Ταχ. Διεύθυνσις: Apteegi 7, 64505 Räpina, Põlvamaa. Τηλ.: +372 7995219. Κινητόν +372 508 3414. 

Ε΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ VÕRU

Ἐνορίαι 2, Ναοί 4, Ἐξωκκλήσια 1.

Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Στέφανος Fraiman.Ταχ. Διεύθυνσις: Lembitu 1a, Võru. Τηλ.: +372 5598 0911. 

ΕΠΙΣΚΟΠΗ  PÄRNU KAI SAARE

Ἐπίσκοπος: Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Pärnu καί Saare κ. Ἀλέξανδρος.

Ὀνομαστήρια: 23 Νοεμβρίου.

Ταχ. Διεύθυνσις: Aia 5, 80011 Pärnu, Estonia. Τηλ.: +372 514 1215. Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις: [email protected]
Διάκονος Ἰγνάτιος Rand. Τηλ.: +37256254400. Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις: [email protected]
Γραμματεύς: Πρεσβ. Χριστοφόρος Parts. Τηλ.: +372 5819 3110. Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις: [email protected] eoc.ee

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ
Α΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ PÄRNU

Ἐνορίαι 12, Ναοί 14.

Ἱερός Καθεδρικός Ναός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Ἀρδαλίων Keskkülla. Ταχ. Διεύθυνσις: Aia 5, 80011 Pärnu, Τηλ.: +372 5819 3110. 

Β΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ SAARE

Ἐνορίαι 14, Ναοί 14.

Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβ. Ρωμανός Tônisson. Ταχ. Διεύθυνσις: Lossi 8, 93816 Kuressaare. Τηλ.: +372 5349 2534. 
Ἱερά Σκήτη τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς Reomäe. Δικαία τῆς Σκήτης: Μοναχή Θεοφίλη. Μοναχαί 5. Ταχ. Διεύθυνσις: Reo, 94111 Pihtla vald, Saaremaa. Τηλ.: +372 5399 1224. Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις: [email protected]