Patriarchal Institute For Patristic Studies In Thessaloniki

Τό ἐπιστημονικόν τοῦτο Ἵδρυμα συνεστήθη διά Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Σιγιλλίου τό ἔτος 1965, ἐλειτούργησε δέ ἀπό τοῦ ἔτους 1968. Τό ἔτος 2013 τοῦτο ἀπετέλεσε «Μή Κυβερνητικήν Ὀργάνωσιν», ὑπό τήν ἥν εἶχε πρότερον ἐπωνυμίαν. Τό Ἵδρυμα στεγάζεται εἰς ἰδιαιτέραν πτέρυγα τῶν κτηριακῶν ἐγκαταστάσεων τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῶν Βλατάδων εἰς τήν Ἀκρόπολιν τῆς Θεσσαλονίκης.

Σκοπός τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, συμφώνως πρός τό Πατριαρχικόν Σιγίλλιον, εἶναι ἡ προώθησις «τῆς μελέτης καί ἐρεύνης τῶν προβλημάτων τῆς Πατρολογίας, τῆς Χριστιανικῆς Γραμματολογίας εὐρύτερον, τῆς Πατριστικῆς Θεολογίας καί τῶν συγγενῶν αὐταῖς κλάδων τῆς Θεολογίας».

Διοικεῖται ὑπό ἑπταμελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου τριετοῦς θητείας, ὑπό τήν ἐποπτείαν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς περί Αὐτόν Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Διοικητικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος• ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων. Ἀντιπρόεδρος• κ. Βασίλειος Βουτέρος. Διευθυντής• κ. Συμεών Πασχαλίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου. Μέλη• κ.κ. Ἀναστάσιος Βαβοῦσκος, Ἀναστάσιος Ἰορδάνογλου, Πολύβιος Στράντζαλης, Ἀπόστολος Γιάντσης, Γεώργιος Ξεινός καί Λεωνίδας Παπαδόπουλος.

Ἐπιστημονική Ἐπιτροπή: Πρόεδρος• ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος. Μέλη• Πρωτοπρεσβύτερος Χρυσόστομος Νάσσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Εὐαγγελίου, Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, κ. Θεόδωρος Γιάγκου, Ἄρχων Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, Καθηγητής Πανεπιστημίου, κ. Κωνσταντῖνος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου, κ. Ἀθανάσιος Σέμογλου, Καθηγητής Πανεπιστημίου, κ. Παναγιώτης Σκαλτσῆς, Καθηγητής Πανεπιστημίου καί κ. Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου.

Προσωπικόν• Ἔφορος• κ. Σταῦρος Μπουσμπουκίδης, τ. Διευθυντής Α΄ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Γραμματεύς• κ. Νικόλαος Γιάνναρος, Θεολόγος, ὑπ. Διδάκτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. Βιβλιοθηκάριος• κα Ἰωάννα Ζαΐρη, Θεολόγος-Πτυχιοῦχος Βιβλιοθηκονομίας Τ.Ε.Ι. Διαχειριστής ἐκδόσεων• κα Ἄννα Λυσικάτου, Πτυχιοῦχος ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης καί Ἐκπαίδευση στά Δίκτυα Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν. Λογιστής• Γεώργιος Ἀβαρλῆς.  Εὐπρεπίστρια• κα Ἀρετή Κηριουλάρη.

Ταχ. διεύθυνσις• Πατριαρχικόν Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν, Ἱερά Μονή Βλατάδων, Ἑπταπυργίου 64, 546 34 Θεσσαλονίκη. Τηλ. Διευθυντοῦ• +30-2310-203.620. Γραμματείας• +30-2310-202.301, Χειρογράφων• +30-2310-202.302. Fax: +30-2310-200.637. Ἱστοσελίς: www. pipm.gr  Ἠλεκτρονικόν ταχυδρομεῖον: Διευθυντοῦ• [email protected], Γραμματείας• [email protected], Χειρογράφων• [email protected], Βιβλιοθήκης• [email protected], Ἐκδόσεις• [email protected]

Δραστηριότητες τοῦ Ἱδρύματος:

1) Ἐκδόσεις: α) Ἑξαμηνιαῖον Ἐπιστημονικόν Περιοδικόν «Κληρονομία». Ἐκδίδεται ἀπό τοῦ ἔτους 1969. Ἐξεδόθησαν 36 τόμοι. β) Σειρά «Ἀνάλεκτα Βλατάδων». Ἐπιστημονικαί πραγματεῖαι θεολογικοῦ, ἱστορικοῦ, ἀρχαιολογικοῦ κ.λ.π. περιεχομένου. Ἐξεδόθησαν μέχρι σήμερον 65 τόμοι. γ) Σειρά «Θεολογικά Δοκίμια», Μελέται γενικωτέρου ἐνδιαφέροντος. Ἐξεδόθησαν 5 τόμοι. δ) Σειρά «Θεολογικά Μελετήματα». Ἐξεδόθησαν 4 τόμοι• ε) Κατάλογοι Ἑλληνικῶν Χειρογράφων. Ἐξεδόθησαν δύο τόμοι• στ) Σειρά «Φῶς Πατέρων». Ἐξεδόθη εἷς τόμος. ζ) Σειρά «Λειτουργικά Βλατάδων». Ἐξεδόθησαν 5 τόμοι. η) Σειρά «Ψαλτικά Βλατάδων». Ἐξεδόθησαν 7 τόμοι. θ) Δημοσιεύματα ἐκτός σειρᾶς. Ἐξεδόθησαν 30 τόμοι. ι) Φωτοαναστατική ἐπανέκδοσις τοῦ Πατριαρχικοῦ Περιοδικοῦ «Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια», τόμοι 47 (1880-1923). ια) Περιοδικόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Ὀρθοδοξία». Τριμηνιαῖον περιοδικόν ἐκδιδόμενον ἀπό τοῦ ἔτους 1994 καί ἑξῆς. ιβ) Ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς «Ἐκδοτικῆς Ἀθηνῶν» ἐξεδόθησαν οἱ «Θησαυροί τοῦ Ἁγίου Ὄρους» εἰς 4 πολυτελεῖς τόμους. ιγ) Ὑπό φωτοαναστατικήν ἐπανέκδοσιν τά περιοδικά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Νέος Ποιμήν» τόμοι 5 (1919-1923) καί «Ὀρθοδοξία», τόμοι 38 (1926-1963).

2) Ἀρχεῖον μικροταινιῶν χειρογράφων. Ἐφωτογραφήθησαν τά χειρόγραφα τῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἰς μικροταινίας. Ἡ συλλογή περιλαμβάνει σήμερον περί τά 8.850 μικροφίλμ. Ἡ φωτογράφησις συνεχίζεται μέ προοπτικήν νά ἐπεκταθῇ καί εἰς ἐκτός Ἁγίου Ὄρους χειρόγραφα.

3) Ἀρχεῖον φωτογραφιῶν μικρογραφιῶν χειρογράφων: Ἡ συλλογή περιλαμβάνει περί τάς 4.000 φωτογραφίας μικρογραφιῶν.

4) Βιβλιοθήκη: Καταρτίζεται δι’ ἀγορῶν βιβλίων, ἀνταλλαγῶν, δωρεῶν κ.λ.π. Περιλαμβάνει περί τούς 45.000 τόμους βιβλία. Ἐπηυξήθη διά σημαντικῶν δωρεῶν τῶν βιβλιοθηκῶν τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Γέροντος Ἐφέσου Χρυσοστόμου καί Νεοκαισαρείας Χρυσοστόμου, Καθηγητῶν Πανεπιστημίου Κωνσταντίνου Μπόνη, Βασιλείου Στογιάννου καί Ἰωάννου Καλογήρου, ὡς καί τοῦ Καθηγητοῦ Ἀδαμαντίου Ἀνεστίδου.

5) Ἐπιστημονική Δραστηριότης: Διοργάνωσις ἐπιστημονικῶν συνεδρίων, ἡμερίδων, συμποσίων, διαλέξεων καί μαθημάτων, ὡς καί ἐρευνητικῶν προγραμμάτων, περιοδικῶς καί κατά καιρούς καταρτιζομένων.