Ukrainian Orthodox Church In Canada

Winnipeg κ. Γεώργιος

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος
Γουΐννιπεγκ καί
Μητροπολίτης Καναδᾶ
κ. Γεώργιος

22.10.1989

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Γουΐννιπεγκ καί Μητροπολίτης Καναδᾶ κ. Γεώργιος (Kalistchuk), διά τάς ἐκεῖσε Οὐκρανικάς Ὀρθοδόξους Παροικίας, ἐγεννήθη εἰς Lachine τῆς Πολιτείας Quebec τοῦ Καναδᾶ τήν 26ην Μαΐου 1951. Τήν ἐγκύκλιον παιδείαν ἔλαβεν εἰς τήν γενέτειραν αὐτοῦ καί εἰς τήν πόλιν Hamilton τῆς Πολιτείας Ontario. Ἐσπούδασε τήν ἱεράν ἐπιστήμην εἰς τό Θεολογικόν Κολλέγιον τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Winnipeg, ἐν συνεχείᾳ δέ Ἱστορίαν καί Θεωρίαν τῆς Μουσικῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ McMaster τοῦ Hamilton ὡς καί Παιδαγωγικά ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Τορόντο. Τῷ 1988 ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερος. Διετέλεσε Καθηγητής τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς ἐν τῷ ὡς ἄνω Κολλεγίῳ (1988-1991). Τῷ 1989 ἔλαβε τό μοναχικόν σχῆμα καί τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου καί ἐχει-ροτονήθη Ἐπίσκοπος Σασκατούν. Κατ' Ἀπρίλιον τοῦ ἔτους 1990, γενομένης σχετικῆς αἰτήσεως, ὑπήχθη εἰς τήν κανονικήν δικαιοδοσίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὑπό τόν τίτλον τῆς ἥν κατεῖχεν Ἐπισκοπικῆς ἕδρας. Τήν 30ήν Αὐγούστου τοῦ 2010 ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Ἀρχιεπίσκοπος Γουΐννιπεγκ καί Μητροπολίτης Καναδᾶ, εἰς διαδοχήν τοῦ οἰκειοθελῶς παραιτηθέντος Μητροπολίτου Ἰωάννου Stinka.

Address: 9 St. Jones Avenue, Winnipeg, Manitoba R2W 168, Canada
Tel. (204)586.30.93 & 582.87.09 Fax: (204)582.52.41

Ονομαστική: 23 Ἀπριλίου

Assistant Bishops:

Edmonton κ. Ἱλαρίων

Ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Edmonton
κ. Ἱλαρίων

29.01.2005

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Edmonton κ. Ἱλαρίων (κατὰ κόσμον Roman Rudnyk) ἐγεννήθη εἰς τὴν Οὐκρανίαν τὸ ἔτος 1972. Μετὰ τὰς λυκειακὰς σπουδὰς εἰσήχθη εἰς τὸ δεύτερον ἔτος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Σεμιναρίου τοῦ Κιέβου καὶ ἔλαβε τὸ πτυχίον τὸ 1992. Εἰς τὰ τέλη τοῦ ἰδίου ἔτους καὶ κατόπιν συστάσεως τοῦ Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σκοπέλου κ. Παγκρατίου μετέβη εἰς τὴν Θεσσαλονίκην διὰ συνέχισιν τῶν σπουδῶν του εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τὸ 1997. Ἐκάρη μοναχὸς καὶ ἐχειροτονήθη διάκονος τὸ ἔτος 1997 καὶ πρεσβύτερος τὸ ἔτος 2000 εἰς τὴν Ἱερὰν Πατριαρχικὴν καὶ Σταυροπηγιακὴν Μονὴν Βλατάδων ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τυρολόης καὶ Σερεντίου κ. Παντελεήμονος, μετονομασθεὶς εἰς Ἱλαρίωνα. Μετεξεπαιδεύθη εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εἰς τὸν τομέα τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου μὲ θέμα ἐργασίας «Οἱ κανονικὲς σχέσεις τῆς Μητροπόλεως Κιέβου μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἕως τὸ 1240» μὲ βαθμὸ ἄριστα. Ἀπὸ τὸ 2001 παρηκολούθησε μαθήματα εἰς τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Illinois τοῦ Σικάγου. Εἰς τὰ τέλη τοῦ 2002 ἀποστέλλεται ἐν Πορτογαλίᾳ διὰ νὰ διακονῇ ἐν τῇ συσταθησομένῃ Ὀρθόδοξῳ Ἐνορίᾳ τῆς πόλεως Πόρτο. Τὴν 21ην Μαρτίου 2004 ἐχειροθετήθη εἰς Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Τὴν 12ην Ἰανουαρίου 2005 προτάσει τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου παμψηφεὶ Ἐπίσκοπος Τελμησσοῦ, Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱσπανίας καὶ Πορτογαλίας. Τὴν 29ην Ἰανουαρίου 2005 ἐχειροτονήθη εἰς ἐπίσκοπον ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Τῇ 21ῃ Ὀκτωβρίου 2008 ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Ἐπίσκοπος Edmonton τῆς ἐν Καναδᾷ ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Ὀρθοδόξου Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας.

Ονομαστική: 21 Ὀκτωβρίου

Κρατείας κ. Ἀνδρέας

Ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίκοπος Κρατείας
κ. Ἀνδρέας

13.12.2005

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίκοπος Κρατείας κ. Ἀνδρέας (κατὰ κόσμον Bogdan Peshko) ἐγεννήθη τῇ 27ῃ Ἀπριλίου 1972 ἐν Οὐκρανίᾳ. Μετά τάς ἐγκυκλίους σπουδάς του ἐνεγράφη τῷ 1989 εἰς τήν Θεολογικὴν Ἀκαδημίαν τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως, ἐκ τῆς ὁποίας ἀπεφοίτησε τῷ 1993. Κατὰ τὸ ἔτος 1994-1995 ἐφοίτησεν εἰς τὴν Ἀκαδημίαν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ (τῆς Καρπαθο-Ῥωσσικῆς Ἐπισκοπῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου) ἐν Johnstown, Pennsylvania, τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ὑπὸ τὴν προστασίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀμισσοῦ κ. Νικολάου (Smishko). Κατὰ τὰ ἔτη 1995-1999 ὡλοκλήρωσε τὸ πρόγραμμα τῆς ἐν Κιέβῳ Θεολογικῆς Ἀκαδημίας. Τῇ 25ῃ Δεκεμβρίου 2000 ἡ Θεολογική Ἀκαδημία τοῦ Κιέβου ἀπένειμεν εἰς αὐτόν τὸ πτυχίον Master Θεολογίας μετὰ τὴν ἐπιτυχῆ παρουσίασιν τῆς πτυχιακῆς ἐργασίας ὑπό τόν τίτλον «Ἱστορικολειτουργικὴ ἔρευνα ἐπὶ τῶν παραδόσεων ἐγκαθιδρύσεων καὶ χειροτονιῶν ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ». Τῇ 8ῃ Ἀπριλίου 2001 ἐχειροτονήθη διάκονος ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σκοπέλου Vsevolod (Maidanski) εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Volodymyr ἐν Σικάγῳ. Τῇ 29ῃ Σεπτεμβρίου 2003, προήχθη εἰς Ἀρχιδιάκονον. Τῇ 25ῃ Σεπτεβρίου 2005 ἐχειροτονήθη ἱερομόναχος, χειροθετηθείς ἡγούμενος. Τῇ 22ᾳ Νοεμβρίου 2005 ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου βοηθός Ἐπίσκοπος παρά τῷ Μητροπολίτῃ Εἰρηνουπόλεως κ. Κωνσταντίνῳ διά τάς ἀνάγκας τῶν ἐν Μ. Βρεταννίᾳ Ὀρθοδόξων Οὐκρανικῶν Παροικιῶν, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Κρατείας. Σήμερον ὑπηρετεῖ εἰς τήν ἐν Καναδᾷ Οὐκρανικήν Ἐκκλησίαν

Ονομαστική: 30 Νοεμβρίου

Ἱστοσελίς: http://www.uocc.ca/

Ὑπήχθη εἰς τήν κανονικήν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου  κατ' Ἀπρίλιον τοῦ ἔτους 1990.


Γραφεῖα Ἱερᾶς Μητροπόλεως: Ταχ. διεύθυνσις: 96 Tait Avenue, Winnipeg. Manitoba R2V 0J9. Τηλ. (204) 338-6643. Fax: 582.5241. E-mail:[email protected] E-mail:[email protected] 


Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης εἰς τό ἐπιτελούμενον ὑπ' αὐτοῦ πνευματικόν καί διοικητικόν ἔργον ἔχει ὡς συμπαραστάτην αὐτοῦ τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἔντμοντον κ. Ἱλαρίωνα (29.01.2005). Ταχ. διεύθυνσις: 11404, 112 Avenue, T5G 0H6 Edmonton, Alberta. Τηλ. +1.780-455.19.38. Fax +1.780-454.52.87. Mob. +1.780-710.2416. Ὀνομαστήρια: 21 Ὀκτωβρίου (παλαιόν ἡμερολόγιον).

CLERGY – UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH IN CANΑDA

EPISCOPATE

His Eminence, the Most Rev. Metropolitan YURIJ (KALISTCHUK), 96 Tait Avenue, Winnipeg, MB, R2V 0J9. Ph.: (204) 338-6643. Fax: (204) 582-5241. E-mail: [email protected] com.
His Grace, the Right Rev. Bishop HILARION (RUDNYK), 11404, 112 Avenue, T5G 0H6 Edmonton, Alberta. Ph.: +1.780-455.19.38. Fax +1.780-454.52.87.

Ritered Hierarch:

His Eminence, the Most Rev. Metropolitan JOHN (STINKA), 96 Tait Avenue, Winnipeg, MB, R2V 0J9. Ph.: (204) 338-6643. Fax: (204) 582-5241. E-mail: [email protected]

PRESBYTERATE

The Rev. Fr. Benny AMBROSIE. 8333-171A Avenue Edmonton, AB T5Z 3E4. Ph.: (H) (780) 476-7014. Fax: (H) (780) 476-3666. Cell: (780) 719-9619. email: [email protected]
The Very Rev. Archpriest Petro ANHEL. 15239-92nd Avenue, Surrey, BC V3R 0A8. Ph: (H) (604) 585-8316. Ph.: Church (604) 581-2768. email: [email protected]
The Rev. Fr. Charles BAXTER. Suite 601-1630 Quadra St. Victoria, BC V8W 3J5. Ph.: (H) (250) 298-9417. (C) (250) 217-9417. email: [email protected]
The Very Rev. Archpriest Pawlo BEREZNIAK. 2000 Tecumseh Road East, Windsor, ON  N8W 1E2. Ph.: Manse (519) 252-8145. Fax: Same # Call first.
The Rev. Fr. Volodymyr BILOUS. 15409-47a St. NW, Edmonton, AB T5Y 0C2 Ph.: (H) (780) 757-8612. Cell: (780) 221-8612. email: [email protected]
The Rt. Rev. Protopresbyter Peter BLAZUK. #8-20738 Douglas Crescent, Langley, BC  V3A 4B9. Ph: (250) 533-3884.
The Very Rev. Archpriest Roman BOZYK. #117-29 Dysart Rd.,Winnipeg, MB  R3T 2M7. Ph.: (H) (204) 269-1161. Ph.: (W) (204) 474-8895. Fax: (W) (204) 474-7624. email: [email protected]
The Very Rev. Archpriest George BRYGIDYR. 11748 Bossuet, Montreal Nord, QC  H1G 4H4. Ph.: (H) (514) 326-9856 (for emergency only).
The Very Rev. Archpriest Jaroslaw D. BUCIORA. 810 Frederica St. W. Thunder Bay, ON  P7E 3X5.  Ph.: (H) (807) 577-7055.
V. Rev. Archpriest Dr. Jaroslaw S. BUCIORA. 127 Arrowwood Drive South, Winnipeg, MB  R2V 2N9. Ph.: (H) (204) 586-5441. email: [email protected]
Rev. Fr. Timothy CHPARKO, 290 Hawkville Close NW, Calgary, AB T3G 3N1 (Ph.) (403) 700-9947. e-mail: [email protected]
The Rt. Rev. Archimandrite Tykhon (CHYZHEVSKYY). 810 Main Street South, Dauphin, MB  R7N 1L9. Ph.: (H) (204) 638-4704.
The Very Rev. Archpriest Bohdan DEMCZUK. 408 Preston Ave., Saskatoon, SK  S7H 2V2. Ph.: (H) (306) 373-8920. Fax: (H) (306) 373-8920 (6th ring). Cell: (306) 221-4275.
The Very Rev. Archpriest Mikolaj DEREWIANKA. 222 Dunfield  Ave.,Dauphin, MB R7W 2Y2. Ph.: (H) (204) 638-3280. email: [email protected]
The Rev. Fr. Michael DOMARADZ. 3203 Cornwall Drive, Athabasca, AB T9S 1P1. Ph.: (H) (780) 675-1809. email: [email protected]
The Rev. Fr. Richard EHRMANTRAUT. 139 Polson Ave., Winnipeg, MB R2W 0M5. Ph.: (H) (204) 582-9882. Cell: (306) 921-8787.
The Rev. Fr. Volodymyr FESKIW. 3 Legget Ave., Toronto, On  M9P 1X1. Ph.: (416) 241-2901.
The Rev. Fr. George GEMBLIUK. 759 Upper Paradise Street, Hamilton, ON  L9C 5R1. Ph.: (H) (905) 575-4067. email: [email protected]
The Rev. Fr. George HALYCIA. 9 Barnsdale Lane, St. Catharines, ON  L2N 7T2. Ph.: (H) (905) 937-6280.
The Rev. Fr. Alexander HARKAVYI. 24 Brenner Bay, Winnipeg, MB R2P 2S2. Ph.: (H) (204) 582-3412. Ph.: Church (204) 582-8946. Fax: Church (204) 582-4659. email: [email protected]
The Rev. Fr. Peter HAUGEN. 7116-94B Ave. Edmonton, AB T6B 0ZG. Ph. (780) 938-4363. E-mail: [email protected]
The Rev. Fr. Archpriest Bohdan HLADIO. 35 Bloor St., E., Oshawa, ON L1H 3L9. Ph.: (H) (905) 433-5577. Fax: (H) (905) 4338805.
The Rt. Rev. Mitred Archpriest George HNATIW. 4253 Anworld Place, Mississauga, ON  L4W 2W1. Ph.: (H) (905) 602-1787. Ph.: Church (905) 766-7511. Ph.: Church 1-888-266-6270. email: [email protected]
The Rt Rev. Mitred Archpriest Peter HNATIW. #37-7475 Garnet Drive, Chilliwack, BC  V2R 5W7. Ph.: (H) (604) 858-5040. e-mail:[email protected]
The Very Rev. Archpriest Alex HUPKA. 129-2509 Louise St., Saskatoon, SK  S7J 3L7. Ph.: (H) (360) 934-2675.
The Rt. Rev. Protopresbyter Dr. Stephan JARMUS. 208-850 Cambridge St., Winnipeg, MB  R3M 3W8. Ph.: (H) (204) 261-5194.
The Rt. Rev. Protopresbyter Serhij KICIUK. 165 Aberdeen Ave., Winnipeg MB R2W 1T9. Ph.: (H) (204) 582-7739.
The Rev. Fr. Roman KOCUR. Box 4, Wakaw, SK  S0K 4P0. Ph.: (H) (306) 233-4909. Fax: (H) (306) 233-4909 (call first). email: [email protected]
The Rev. Fr. Michael KOPCHUK. #207-8025 – 101st Ave., Edmonton, AB  T6A 0K4. Ph.: (H) (780) 447-4084.
The Very Rev. Archpriest Volodymyr KOUCHNIR. 6270-12th Ave., Montreal, QC H1X 3A5. Ph.: (H) (514) 727-2236. Fax: (H) (514) 727-9564. Cell: (H) (514) 947-2235.
The Rt. Rev. Protopresbyter George KRASEVICH. Apt. C208-3058 Winston Churchill Blvd. Mississauga, ON  L3B 1B9. Ph.: (H) (905) 607-3296.
The Rt. Rev. Protopresbyter Dr. Oleg KRAWCHENKO. 6 Fordham Bay, Winnipeg, MB  R3T 3B7. Ph.: (H) (204) 269-9068. Ph.: (W) (204) 474-8931. Fax: (W) (204) 474-7624. email: [email protected]
The Very Rev. Archpriest Taras KROCHAK. 355 Hawkstone Close N.W., Calgary, AB  T3G 3P1. Ph.: (H) (403) 241-7742. Fax: (H) (403) 239-5645. 
The Rt. Rev. Mitred Archpriest Meroslaw KRYSCHUK. 13439-81st St., Edmonton, AB  T5C 1N8. Ph.: (H) (780) 475-7547. Fax: (H) (780) 473-2779.
The Very Rev. Archpriest Dr. Ihor KUTASH. 8016 Querbes Ave., Montreal, QC  H3N 2C1. Ph.: (H) (514) 276-2477. Fax: (H) (514) 728-9834. Cell: (H) (514) 591-5329. email: [email protected]
The Rev. Fr. Brent KUZYK. 3363 Westminster Road, Regina, SK  S4V 1A7. Ph.: (H) (306) 565-1756. Ph.: Church (306) 757-0445. Fax: (306) 757-0447. Cell: (306) 533-4549. email: [email protected]
The Very Rev. Mitred Archpriest Henry LAKUSTA. 197 Barlow Cres., Winnipeg, MB  R2N 3W2. Ph.: (H) (204) 253-2434. Ph.: Church (204) 582-8946. Fax: Church (204) 582-4659. email: [email protected]
The Rt. Rev. Protopresbyter Victor LAKUSTA. 1371 Carter Crest Road, Edmonton, AB  T6R 2L5. Ph.: (H) (780) 438-1890. Ph.: Church (780) 440-4822. Fax: (780) 469-5256. Cell: (780) 974-8636. email: [email protected]
The Rt. Rev. Protopresbyter Fedir LEHENIUK. #1803-3 Massey Square, Toronto, ON  M4C 5L5. Ph.: (H) (416) 686-9322.
The Rev. Fr. John LIPINSKI. 5829-44 th Ave., St. Paul, AB  T0A 3A1. Ph.: (H) (780) 645-5156. Fax: (H) (780) 645-7182. Cell: (780) 645-9790.
The Rev. Fr. Michael LOMASZKIEWICZ. 2 Attree Bay, Prince Albert, SK  S6X 1C2. Ph.: (H) (306) 763-0599. email: [email protected]
The Very Rev. Archpriest Slawomir LOMASZKIEWICZ. 1703 Coronation Drive, London, ON  N6G 5N6. Ph.: (H) (519) 474-0883. Ph.: (W) (519) 681-6173. Cell: (519) 520-7382. email: [email protected]
The Rt. Rev. Protopresbyter Dmytro LUCHAK. 14 Arbroath Drive, Winnipeg, MB  R2G 3R9. Ph.: (H) (204) 667-1547.
The Very Rev. Archpriest Volodymyr MAKARENKO. 49 Fairfield Ave., Toronto, ON  M8W 1R6. Ph.: (H) (416) 259-7241. Ph.: Church (416) 255-7506 ext. 25. Fax: Church (416) 255-1858. Fax: (H) (416) 259-3243. W: email: [email protected]  H: email: [email protected]
The Rt. Rev. Mitred Archpriest William MAKARENKO. 8 Margate Ave. Hamilton, ON  L8T 1M8. Ph: (H) (905)385-2712. Ph.: Church (905) 547-9777. Fax: (905) 385-2585. Cell: (905) 730-7542.
The Rev. Fr. Taras MAKOWSKY. 155 Rowles Road, Saskatoon, SK  S7K 7R1. Ph.: (H) (306) 931-8595. Fax: (306) 244-7466. Cell: (306) 222-0274. email: [email protected]
The Rev. Fr. Michael MARANCHUK. 5145-49th Ave., Vegreville, AB  T9C 1M6. Ph.: (H) (780) 632-2078.
The Rev. Fr. Evan MAXIMIUK. 813 Clifton Street, Winnipeg, MB  R3G 2X7. Ph.: (H) (204) 474-2812. Ph.: (W) (204) 945-1701.
The Rev. Fr. Gene MAXIMIUK. 511 Semple Ave., Winnipeg, MB R2V 1C7. Ph.: (H) (204) 336-0996. Ph.: (W) (204) 586-3093 ext. 236. Fax: (W) (204) 582-5241. email: [email protected]
The Rev. Fr. Andriy MELNYK. 155 Yorkview Dr., Toronto, ON M2R 1K2. Ph. (416) 876-7550.
The Very Rev. Archpriest John MELNYK. 385 Winterton Ave., Winnipeg, MB  R2K 1K3. Ph.:  (204) 667-5849. Cell: (204) 981-1918.
The Very Rev. Archpriest Gregory MIELNIK. 23 Zacharias Pl., Winnipeg, MB  R2G 3G8. Ph.: (204) 415-3166. cell: (204) 612-5078.
The Rev. Fr. Oris NAHERNIAK. PO Box 2577, Stn. Main, Steinbach, MB  R5G 1P1. Ph.: (H) (204) 434-6779.
The Rev. Fr. Ihor OKHRIMTCHOUK. 243 Richardson Avenue, Ottawa, ON  K2B 5G5. Ph.: (H) (613) 820-5701. Ph.: Church (613) 728-0856. Pager: (613) 787-9714. email: [email protected]
The Very Rev. Archpriest Alexandre PALAMARCHUK. 15 Carmel Rd., Sherwood Park, AB  T8A 5A9. Ph.: (H) (780) 464-2954.
The Very Rev. Archpriest Myroslaw PARFENIUK. Unit 403-190 Gage Ave. South, Hamilton, ON  L8M 3E2. Ph.: (H) (905) 547-1422. email: [email protected]
The Very Rev. Archpriest Dr. Vasile PAVENSCHI. #113-800 Burrows Ave., Winnipeg, MB  R2X 3A9. Ph.: (H) (204) 586-6822.
The Rt. Rev. Protopresbyter Michael PAWLYSHYN. 442 Polson Avenue, Winnipeg, MB  R2W 0N6. Ph.: (H) (204) 589-3380.
The Rt. Rev. Mitred Archpriest Mykola  PETRUSCHAK. #100-11030-107th St. Edmonton, AB T5H 4G5 Ph.: (780) 990-1944.
The Rev. Fr. Georg PODTEPA, 14003-71st Street, Edmonton, AB  T5C 0N3. Ph.: (H) (780) 477-2583. Ph.: Church (780) 471-2288. email: [email protected]
The Rev. Fr. Michael POGRANICZNY. 26 George St., Grimsby, ON  L3M 3Y6. Ph.: (H) (905) 945-3008.
The Rev. Fr. Patrick POWALINSKY. P.O. Box 1135, Kamsack, SK  S0A 1S0. Ph.: (H) (306) 542-2540. Fax: (306) 542-3105. Cell: (306) 542-7797. email: [email protected]
The Rev. Fr. Mykhaylo POZDYK. 635 Fraser St. Kamloops, B.C. V2C 3H1. Ph.: (H) (250) 377-3462. Ph.: Church (250) 376-9209. Cell: (250) 318-1209. email: [email protected] shaw.ca
The Very Rev. Archpriest Miron POZNIAK. 411-1590 Henderson Highway, Winnipeg, MB  R2G 2B8. Ph.: (H) (204) 334-6297.
The Rt. Rev. Protopresbyter Jaroslaw PUK. 4105-47th St., Vegreville, AB  T9C 1C3. Ph.: (H) (780) 632-6344.
The Rt. Rev. Mitred Archpriest Nicholas RAULIUK. Box 106, Roblin, MB  R0L 1P0. Ph.: (H) (204) 937-4364. Fax: (H) (204) 937-4014.
The Very Rev. Archpriest Eugene RUDITCH. 15710 Gaucher, Pierrefonds, QC  H9H 4V7. Ph.: (H) (514) 624-0476. Ph.: (800) 454-5269. Cell: (514) 898-2295.
The Rt. Rev. Protopresbyter Jakiw RYBALKA. 946 Fraser Place, Prince Albert, SK  S6V 2T7. Ph.: (H) (306) 763-2265.
The Rev. Fr. Michael SAMSIN. 1074 Aberdeen Ave., Winnipeg, MB  R2X 0W9. Ph: H (204) 582-5019.
The Rev. Fr. Wasyl SAPIHA. 1508-147 Ave., Edmonton, AB  T5Y 2X9. Ph.: (H) (780) 475-5765.
The Rt. Rev. Protopresbyter Peter SATSEVICH.  c/o Apt. 2305-6888 Station Hill Dr., Burna­by, BC V3N 4X5. Ph.: (H) (604) 520-1846.
The Rt. Rev. Mitred Archpriest Mykola SAWCHENKO. 37 Chancery Way, Sherwood Park, AB T8H 1Y3. Ph.: (H) (780) 417-8876. Ph.: (W) (780) 454-8385 (church). Fax: (780) 447-4768. Cell: (780) 991-4081. email: [email protected]
The Rt. Rev. Mitred Archpriest Stephan SEMOTIUK. 5119-144 Ave., Edmonton, AB  T5A 1K4. Ph.: (H) (780) 475-3712. (C) (780) 421-0289. Fax: (H) (780) 478-5977. email: [email protected] 
The Rt. Rev. Mitred Archpriest Bohdan SENCIO. 3048 Knob Hill, Mississauga, ON  L4X 2X4. Ph.: (H) (905) 238-0132. Fax: (H) (905) 238-9429. Ph.: Church (416) 603-3224. Fax: Church (416) 603-1443.
The Rev. Fr. Myroslav SHMYGELSKY. 156 King St. N. Waterloo, ON  N2J 2Y2  Ph.: (519) 342-2359.
The Rt. Rev. Mitred Archpriest Mikolaj SIDORSKI. 3676 Ellesmere Road, Scarborough, ON  M1C 1H6. Ph.: (H) (416) 282-9427.
The Very Rev. Archpriest Michael SKRUMEDA. 428 Westmount Drive, Winnipeg, MB  R2J 1P4. Ph.: (H) (204) 582-9053. email: [email protected]
The Rev. Fr. Melvin SLASHINSKY. 223 Douglas St., Brandon, MB  R7A 5T2. 77 Bradbrooke Dr., Yorkton, SK  S3N 2Y2. Ph.: (H) (204) 726-4800. Cell: (204) 725-8034. Ph: (306) 782-2998. Fax: (204) 728-7346. E-mail: [email protected]
The Rt. Rev. Protopresbyter Wolodymyr SLUZAR. 169 Gilia Dr., Winnipeg, MB  R2V 2V5. Ph.: (H) (204) 334-4410.
The Very Rev. Archpriest Michael SOKYRKA. 93-6325 Metral Drive, Nanaimo, BC  V9T 6P9. Ph.: (H) (250) 390-1114.
The Rev. Fr. Roman STEFANYSHYN, 9 St. John's Ave. Winnipeg, MB R2W 1G8. Ph.: (204) 586-3093 ext. 233.
The Very Rev. Archpriest Roman TRYNOHA. 1086 Lovingston Crescent, Mississauga, ON L4W 3M6. Ph.: (H) (905) 937-3636. Cell: (905) 804-9823.
The Rev. Fr. Roman TSAPLAN. 50E-38th Avenue, Vancouver, BC V5W 1G9. Ph.: (H) (604) 325-2639. Ph.: Church (604) 876-4747. Fax: (604) 876-4745. Cell: (778) 239-6252. email: [email protected]
The Rt. Rev. Protopresbyter George TURZANSKY. 14428-87th Ave., Edmonton, AB  T5R 4E2. Ph.: (H) (780) 483-1631.
The Rev. Fr. Taras UDOD. 972-108th St., North Battleford, SK S9A 2A8. Ph.: (H) (306) 445-3280. Fax: (H) (306) 445-5462. email: [email protected]
The Rev. Fr. Peter WASYLENKO. Box 425, Canora SK S0A 0L0. Ph.: (H) (306) 563-5153. Fax: (H) (306) 563-5603. email: [email protected]
The Rt. Rev. Mitred Archpriest William WASYLIW. 133 Eagle Creek Drive, East St. Paul, MB  R2E 0L4. Ph.: (H) (204) 261-0361. Cell: (204) 771-1192. Fax: (H) (204) 261-3797. email: [email protected]
The Rev. Fr. Isadore WORONCHAK. Unit 34-218 Glen Park Dr., Kelowna, BC  V1V 2W3 Ph: (H) (250) 868-3816 email: [email protected] The Rev. Fr. Patrick YAMNIUK, 7615-183 Street, Edmonton, AB T5T 2A8. Ph.: (H) (780) 483-2817. Ph.: Church (780) 487-2167. Fax: Church (780) 487-5446. email: [email protected]
The Rt. Rev. Protopresbyter Paul ZMIYIWSKY. 8307-152 B Ave., Edmonton, AB T5E 6G1. Ph.: (H) (780) 476-5125.
The Rev. Fr. Cornell ZUBRITSKY. 10945-107th Street, Edmonton, AB T5H 2Z5. Ph.: (H) (780) 428-8612. (W) (780) 421-0289. E-mail: [email protected]

DIACONATE

The Rev. Deacon Gary (Yaroslav) BOYCHUK. 12831-91st Street, Edmonton, AB T5E 3P4. Ph.: (H) (780) 475-1907.
The Rev. Deacon Robert HLADIUK. 87 Arrowwood Dr. Winnipeg, MB R2V 2N9. Ph. (H) (204) 334-3175.
The Rev. Protodeacon Taras MALUZYNSKY. 3 Blue Horizon Cove, Winnipeg, MB R3W 1N9. Ph.: (H) (204) 667-6067. Fax: (204) 667-6067. email: [email protected]

ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝ ΚΑΝΑΔᾼ

Central Diocese

His Eminence, The Most Rev. Metropolitan Yurij
Archbishop of Winnipeg and the Central Diocese, Metropolitan of Canada,

Northwestern Ontario

Fort Frances

St. George, 804 McKenzie Ave., Fort Frances, ON, P9A 1Y4. Served by: Rt. Rev. Protopresbyter Dr. O. Krawchenko, Priest-in-charge, Ph.: (H) (204) 269-9068.

Kenora

St. Volodymyr, 1025-8th St. N., Kenora, ON, P9N 2R6. Served by: Rt. Rev. Protopresbyter Dr. S. Jarmus, Pastor, Ph.: (H) (204) 261-5194.

Thunder Bay

Ukrainian Orthodox Parish of All Saints: St. Volodymyr, 1502 Mountdale Ave., Thunder Bay, ON, P7E 3A5. Assumption of St. Mary, 716 Pacific Ave., Thunder Bay, ON, P7C 2S5. Served by: V. Rev. Archpriest J. D. Buciora, Pastor, Ph.: (H) (807) 577-7055.

Manitoba

Winnipeg

Holy Trinity Metropolitan Cathedral, 1175 Main St., Winnipeg, MB, R2W 3S4.
Served by: V. Rev. Archpriest J. Mielnik, Dean, Ph.: (H) (204) 415-3166. Rev. Fr. J. Maximiu, Parish Priest, Ph.: (H) (204) 336-0996. Pastors Emeriti: Rt. Rev. Protopresbyter D. Luchak, Ph.: (H) (204) 667-1547. Rt. Rev. Protopresbyter W. Sluzar, Ph.: (H) (204) 334-4410.
St. Mary the Protectress Sobor, 820 Burrows Ave., Winnipeg, MB, R2X 0R2.
Served by: V. Rev. Archpriest Dr. J. S. Buciora, Pastor, Ph.: (H) (204) 586-5441. Pastor Emeritus: Rt. Rev. Protopresbyter S. Kiciuk, Ph.: (H) (204) 582-7739. Attached to the Sobor: V. Rev. Archpriest V. Pavenschi, Ph.: (H) (204) 586-6822. Rev. Fr. M. Samsin, Ph.: (H) (204) 582-5019. Rev. Fr. Fedir Osyczenko, Ph (204) 668-4496. Rev. Fr. Roan Stephanyshyn, Ph.: (204) 586-3093 ext. 233.
St. Ivan Suchavsky Sobor, 939 Main St., Winnipeg, MB, R2W 3P2. Served by: Rev. Fr. A. Harkarvyj, Pastor, Ph.: (H) (204) 582-3412 (Ch.) (204) 942-3655. Pastor Emeritus, Rt. Rev. Protopresbyter M. Pawlyshyn, Ph.: (H) (204) 589-3380. 
Holy Cross Mission, 29 Dysart Rd., Winnipeg, MB R3T 2H7. Served by: Rev. Fr. G. Maximiuk, Priest-in-charge, Ph.: (H) (204) 474-2812.
All Saints, 1500 Day St., Winnipeg, MB R2C 1E4. Served by: Rt. Rev. Archpriest W. Wasyliw, Pastor, Ph.: (H) (204) 261-0361. Attached to All Saints: Rev. Protodeacon T. Maluzynsky, Ph.: (H) (204) 667-6067. Rev. Deacon Robert Hladiuk, ph. (H) (204) 334-3175.
St. Michael, 110 Disraeli St., Winnipeg, MB, R2W 3J5. Served by:V. Rev. Archpriest J. A. Melnyk, Pastor, Ph.: (H) (204) 667-5849. Congregation served by St. Michael's: Gardenton (South), St.
Demetrius.
St. Andrew's College Chapel, 29 Dysart Road, Winnipeg, MB R3T 2H7. Served by: V. Rev. Archpriest R. Bozyk, Chaplain, Ph.: (H) (204) 269-1161.

Winnipeg Rural Congregations

Served by: Rev. Fr. O. Naherniak, Priest-in-charge, Ph.: (H) (204) 434-6779
Congregations served: Beausejour, Sts. Volodymyr and Olga. Gonor, St. Nicholas. Ledwyn, Assumption (Dormition) of St. Mary. Pleasant Home, St. Stephen. Poplarfield, Holy Trinity (Heritage/Historic Site). Poplar Park, Holy Trinity. Sandhill, Holy Spirit. Stead, St. John Chrysostom. Tyndall, Sts. Peter and Paul.

Thompson

St. John. Served by: Rev. Fr. R. Ehrmantraut, Priest-in-charge, Ph.: (H) (204) 582-9882.

Portage la Prairie-Brandon

Brandon, Holy Ghost (Holy Spirit), 1133 Stickney Ave., Brandon, MB, R7A 0E4.
Portage La Prairie, St. Nicholas, 559-6th St.N.W., Portage La Prairie, MB, R1N 2K1.
Served by:V. Rev. Archpriest M. Skrumeda, Priest-in-charge, Ph.: (H) (204) 582-9053.

Dauphin

St. George, 810 Main St. South, Dauphin, MB, R7N 1L9. Served by: Rt. Rev. Fr. Archmandrite Tykhon, Pastor, Ph.: (H) (204) 638-4704. Congregations served by Dauphin: Ashville, Holy Ascension. Dry River, St. John. Ethelbert, Sts. Peter and Paul. Garland, St. John. Kosiw, Sts. Peter and Paul. Pine river, Holy Transfiguration. Rorketon, St. Mary the Protectress. Sifton, Holy Spirit. St. Martin, St. Paul (Mission).Valley River, Holy Trinity. Venlaw, St. Michael. Winnipegosis, Assumption (Dormition) of St. Mary. Sunville, Holy Resurrection (Heritage/Historic Site).

Roblin

St. John the Baptist, Box 106, Roblin, MB, R0L 1P0. Served by: Rt. Rev. Mitred Archpriest N. Rauliuk, Pastor, Ph.: (H) (204) 937-4364. Congregations served by Roblin: Drifting River, St. John The Baptist. Gilbert Plains, Sts. Volodymyr and Olga. Grandview, All Saints. Lennard, Holy Trinity. MacNutt (Sask.), St. Nicholas. Merridale, Sts. Peter and Paul. Petlura, Descent of the Holy Spirit. Shell Valley, St. John The Baptist.

Rossburn-Oakburn

St. Elias, Rossburn, MB, R0J 1V0. Served by: Rt. Rev. Mitred Archpriest Henry Lakusta, Priest-in-charge, Ph.: (H) (204) 253-243. Congregations served by Rossburn: Angusville, Holy Ascension. Glen Elmo, Assumption (Dormition) of St. Mary (Heritage/Historic Site). Menzie, Holy Transfiguration. Sandy Lake, St. Michael. Seech, Sts. Peter and Paul. Vista, Holy Ghost. Oakburn, St. Volodymyr.

Vita

Holy Trinity, Vita, MB, R0A 2K0. Served by: V. Rev. Archpriest M. Pozniak, Pastor, Ph.: (H) (204) 334-6297. Congregations served by Vita: Arbakka  (South), Sts. Peter and Paul. Arbakka (Michalchuks), Sts. Peter and Paul. Dufrost, Assumption (Dormition) of St. Mary. Gardenton, St. Michael (Heritage/Historic Site). Gardenton, St. Michael. Rosa, Sts. Peter and Paul. Sarto, Sts. Peter and Paul. Senkiw, Nativity of St. Mary. Sirko, St. Elias. Sundown, Sts. Peter and Paul. Tolstoi, Descent of the Holy Spirit.

Saskatchewan

Saskatoon

Holy Trinity Cathedral, 919-20th St. West, Saskatoon, SK, S7M 0Y5. Served by: Rev. Fr. T. Makowsky, Pastor, Ph.: (H) (306) 931-8595. Congregation served by Holy Trinity Cathedral: Smuts,
Holy Trinity.
All Saints, 2616 Louise St., Saskatoon, SK, S7J 0P3 (mail Address: P.O. Box 8027 S7K 4R7). Served by: V. Rev. Archpriest. B. Demczuk, Pastor, Ph.: (H) (306) 373-8920. Congregation served by All Saints: Kindersley, Descent of the Holy Spirit.

Regina

Descent of The Holy Spirit Sobor, 1920 Toronto St. Regina, SK, S4P 1M8 (mailing Address). Served by: Rev. Fr. B. Kuzyk, Pastor, Ph.: (H) (306) 565-1756. Congregations served by Descent of the Holy Spirit: Moose Jaw, St. Volodymyr.
Candiac, St. Michael. Regina, St. Michael, 2075 McDonald St., Regina, SK, S4N 2Y4.

Prince Albert

Holy Trinity, 305-6th St. East, Prince Albert, SK, S6V 0N2. Served by: Rev. Fr. M. Lomaszkiewicz, Pastor, Ph.: (H) (306) 763-0599. Pastor Emeritus: Rt. Rev. Mitred Archpriest J. Rybalka, Ph.: (H) (306) 763-2265. Congregations served by Prince Albert: Honeymoon, Sts. Peter and Paul. Samburg, Holy Trinity. Weirdale, St. John.

Yorkton-Sheho

Holy Transfiguration, 89 Bradbrooke Drive, Yorkton, SK, S3N 2Y2. Served by: Rev. Fr. M. Slashinsky, Pastor, Ph.: (H) (306) 782-2998. Congregations served by Yorkton-Sheho: Gorlitz, Sts. Peter and Paul. Insinger, Holy Ghost. Insinger- Sts. Peter and Paul. Rhein, All Saints. Riverside, St. John. Sheho, Holy Trinity. Sheho (South), Dormition of St. Mary. Theodore, St. Mary. Westbrook, Holy Ascension.

Canora-Hudson Bay

Holy Trinity, Box 1389, Canora, SK, S0A 0L0. Served by: Rev. Fr. Mikolaj Derewianka, Pastor, Ph.: (H) (306) 563-5603. Congregations served by Canora-Hudson Bay: Canora, Holy Trinity (Heritage/Historic Site). Canora (Uspenska), Preswiatoi Bohorodycy. Buchanan, St. John the Baptist. Burgis, Holy Ascension. Drobot, St. Nicholas. Mamornitz, Dormition of St. Mary. Rama, St. Michael.
Hudson Bay, St. Nicholas.

Hyas-Kamsack-Swan River

All Saints, Box 683, Kamsack, SK, S0A 1S0. Served by: Rev. Fr. P. Powalinsky, Pastor, Ph.: (H) (306) 542-2540. Congregations served by Hyas-Kamsack-Swan River: Hyas, St. John the Baptist. Arran (Kobzar), Holy Ascension (Heritage/Historic Site). Arran, Holy Trinity. Calder, Sts. Peter and Paul. Danbury, St. Volodymyr. Donwell, Holy Transfiguration. Endeavour, All Saints. Maybridge, Dormition of St. Mary. Mazeppa, Descent of the Holy Spirit. Norquay, Sts. Peter and Paul. Stenen, St. Demetrius. Stornoway, Sts. Peter and Paul (Heritage/Historic Site). Sturgis, Holy Trinity. Swan Plain, Sts. Peter and Paul. Swan River, Holy Ascension. WhiteBeEch, St. Demetrius. Wroxton (Toporiwtzi), St. Elias. Wroxton (Town), St. Elias.

Ituna-Wadena-Foam Lake

Holy Ghost (Spirit), Box 28, Ituna, SK, S0A 1N0. All Saints, Box 644, Wadena, SK, S0A 4J0. Sts. Peter and Paul, Box 864, Foam Lake, SK, S0A 1A0. Served by: Rev. Fr.P. Wasylenko, Pastor, Ph.: (H) (306) 272-4978. Congregations served by Ituna-Wadena-Foam Lake: Edmore, Dormition of St. Mary. Fenwood, Sts. Peter and Paul (Heritage/Historic Site). Fosston, Holy Trinity. Goodeve, Descent of the Holy Spirit. Goodeve, St. Eliah (Heritage/Historic Site). Hubbard, St. Nicholas. Insinger (Polowyk), St. John Suchawsky. Kuroki, Holy Ghost (Spirit). Kyiv, Holy Transfiguration. Lysenko, St. Mary. Melville, St. Mary the Protectress. Parkerview, St. Elias. Punichy, St. Mary (Heritage/Historic Site). Sheho (Stadnyk), Descent of the Holy Spirit. Sheho (Melnychuk), Sts. Peter and Paul. Sheho (Kuprowski), St. Mary. Tuffnell, St. Mary. Watson, St. Michael. Wimmer, Holy Ascension. Wynyard, Nativity of St. Mary.

North Battleford

St. John the Baptist, 992-108th Street, North Battleford, SK, S9A 2A8. Served by: Rev. Fr. T. Udod, Pastor, Ph.: (H) (306) 445-3280. Congregations served by North Battleford: Borden, Dormition of St. Mary, Glaslyn, Sts. Peter and Paul. Hafford, Descent of the Holy Spirit. Krydor, Sts. Peter and Paul. Richard (Redfield), St. Volodymyr. Whitkow, Holy Spirit.

Meadow Lake

All Saints, with the blessing of Metropolitan John served by clergy of the OCA.

Wakaw-Melfort-Nipawin

Dormition of St. Mary, P.O. Box 52, Wakaw, SK, S0K 4P0. All Saints, P.O. Box 1844, Melfort, SK, S0E 1A0. St. Mary (Dormition), Box 51, Nipawin, SK, S0E 1E0.
Served by: Rev. Fr. R. Kocur, Pastor, Ph.: (H) (306) 233-4909. Congregations served by Wakaw-Melfort-Nipawin: Alvena, All Saints. Brooksby, Sts. Peter and Paul. Codette, Sts. Peter and Paul. Cudworth, Holy Trinity. Gronlid, St. Mary. Lepine, St. Michael. Meacham, Dormition of St. Mary. St. Julian, St. Mary the Protectress. Tarnopol, Holy Trinity. Yellow Creek, Sts. Peter and Paul.

Western Diocese

His Grace, The Right Reverend Bishop Hilarion

Alberta

Edmonton

St. John Cathedral, 10611-110 Ave., Edmonton, AB, T5H 2Z5. Served by: Rt. Rev. Mitred Archpriest S. Semotiuk, Pastor, Ph.: (H) (780) 475-3712. Rev. Fr. Cornell Zubritsky, Associate Pastor, Ph.: (H) (780) 428-8612. Rev. Dcn. G. Boychuk, Ph.: (H) (780) 475-1907. Attached to the Cathedral: Rt. Rev. Protopresbyter P. Zmiyiwsky, Ph.: (H) (780) 476-5125.
St. Andrew Sobor, 9831-75 St., Edmonton, AB, T6A 2Y8. Served by: Rt. Rev. Mitred Archpriest V. Lakusta, Pastor, Ph.: (H) (780) 438-1890. Attached to St. Andrew Sobor: Rev. Fr. M. Kopchuk.
St. Anthony, 6103-172 St., Edmonton, AB, T6M 1C1. Served by: Rev. Fr. P. Yamniuk, Pastor, Ph.: (H) (780) 483-2817.
St. Elias, 11837-66 St., Edmonton, AB, T5B 1J2. Served by: Rev. Fr. G. Podtepa, Pastor, Ph.: (H) (780) 477-2583.
St. Michael, 12104-129 Ave., Edmonton, AB, T5L 3J1. Served by: Rt. Rev. Mitred Archpriest M. Sawchenko, Pastor, Ph.: (H) (780) 417-8876. Attached to St. Michael's:  Rev. Fr. Peter Haugen, Ph.: (H) (780) 938-4363.
Served by Edmonton Clergy: Reno, Assumption (Dormition) of St. Mary; Spirit River, St. Elias; Seba Beach, Sts. Peter and Paul; Onoway, Sts. Peter and Paul.

Lethbridge-Red Deer:

Holy Trinity: Lethbridge. Holy Trinity: Red Deer, (Mission Parish). Served by: Rev. Fr. V. Bilous, Priest-in-charge, Ph.: (H) (780) 428-8612.

Calgary

St. Volodymyr, 404 Meredith Rd. NE, Calgary, AB, T2E 5A6. Served by: V. Rev. Fr. T. Krochak, Pastor, Ph.: (H) (403) 241-774. Congregation served by Calgary: Oyen, Sts. Peter and Paul.

Bonnyville-St. Paul

St. Elias, 4801-46 St., Bonnyville, AB, T9N 1W4. Served by: Rev. Fr. J. Lipinski, Pastor, Ph.: (H) (780) 645-5156. Congregations served by Bonnyville: St. Paul, All Saints. Elk Point, St. Volodymyr. Gifford (Nova Bukovyna), Sts. Peter and Paul. Glendon, Holy Trinity. Hamlin, St. Mary. Sandy Rapids, All Saints. Stry, Descent of the Holy Spirit.

Lac la Biche

All Saints, P. O. Box 1313, Lac La Biche, AB, T0A 2C0. Served by: Rev. Fr. M. Domaradz, Pastor, Ph.: (H) (780) 675-1809. Congregations served by Lac La Biche: Athabaska, Sts. Peter and Paul. Boyle, Descent of the Holy Spirit. Craigend, St. Demetrius. Grassland, Holy Transfiguration. Noral, St. Mary the Protectress. Sarrail, Sts. Peter and Paul.

Radway

Holy Ascension, P. O. Box 297, Radway, AB, T0A 2V0. Served by: V. Rev. Archpriest A. Palamarchuk, Pastor, Ph.: (H) (780) 464-2954. Congregations served by Radway: Bruderhiem, St. Demetrius. Egremont, St. John. Newbrook, Assumption of St. Mary. Peno, St. John. Redwater, Holy Trinity. Thorhild, Sts. Peter and Paul. Waskatenau, St. Volodymyr. Westlock, St. Volodymyr. Fedorah, St. John.

Smoky Lake-Willingdon

Holy Ascension, P.O. Box 490, Smoky Lake, AB, T0A 3C0. Served by: Rev. Fr. B. Ambrosie, Pastor, Ph.: (H) (780) 476-7014. Congregations served by Smoky Lake-Willingdon: Andrew, Sts. Peter and Paul. Bellis, All Saints. Boriwtzi, St. Mary the Protectress. Boyne Lake, Sts. Peter and Paul. Calmar, Holy Trinity. Downing, St. Paraskewia. Edwand, St. Mary the Protectress. Kahwin, Holy Trinity. Luzan, St. Demetrius. Pruth, Holy Ascension. Spedden, Holy Trinity. Thorsby, Sts. Peter and Paul. Vilna, St. Demetrius.

Two Hills

Holy Trinity, P.O. Box 87, Two Hills, AB, T0B 4K0. Served by: Rev. Fr. W. Sapiha, Pastor, Ph.: (H) (780) 475-5765. Congregations served by Two Hills: Brinsley, Holy Spirit. Brosseau, Holy Trinity. Ispas, Holy Ascension. Kaleland, Sts. Peter and Paul. Luzan (Toporiwtzi), St. Elias. Mamaetsie (Brosseau), Holy Trinity. Morecambe, St. John. Musidora, Assumption (Dormition) of St. Mary. Myrnam, Holy Trinity. Szypynitz, St. Mary. Slava (South), Holy Assumption (Dormition) of St. Mary.

Vegreville

St. Volodymyr, P.O. Box 1572, Vegreville, AB, T9C 1S7. Served by: Rev. Fr. M. Maran­chuk, Pastor, Ph.: (W) (780) 632-2078. Attached to Vegreville: Rt. Rev. Protopresbyter J. Puk, Ph.: (H) (780) 632-6344. Congregations served by Vegreville:Innisfree, St. John. Lloydminster, All Saints. Sich-Kolomiya, Holy Assumption (Dormition) of St. Mary (Historical Resource). Sachawa, St. John. Camrose, All Saints.

British Columbia

Vancouver

Holy Trinity Cathedral, 154-East 10th Ave., Vancouver, BC, V5T 1Z4. Served by: Rev. Fr. R. Tsaplan, Pastor, Ph.: (H) (604) 325-2639. Attached to the Cathedral: Rt. Rev. Protopresbyter P. Satsevich, Ph.: (H) (604) 520-1846.

Surrey

St. Mary, 10765-135A St., Box 163, Surrey, BC, V3T 4E3. Served by: Very Rev. Fr. P. Anhel, Pastor, Ph.: (H) (604) 585-8316.

Kelowna- Vernon

Sts. Peter and Paul, 1935 Barlee Road, Kelowna, BC, V1Y 4S3. Dormition of St. Mary, 4100-27th St., Vernon, BC, V1T 6M8. Served by: V. Rev. Archpriest I. Woronchak, Pastor, Ph.: (H) (250) 868-3816.

Vancouver Island Parish District

Victoria, St. George, 1100 Colville Rd., Victoria, BC, V9A 4P7. Port Alberni, St. Mary the Protectress, 4521 Dogwood St., Port Alberni, BC, V9Y 2X7 (served in Parksville, BC). Served by: Rev. Fr. C. Baxter, Pastor, Ph.: (H) (250) 298-9417. Attached to the Parish: Very Rev. Archpriest Michael Sokyrka, Ph.: (H) (250)390-1114.

Chilliwack-Mission

Chilliwack, St. Demetrius. Mission; St. Mary the Protectress. Served by: Rt. Rev. Mitred Archpriest P. Hnatiw, Priest-in-charge, Ph.: (H) (905) 602-1787. Attached: Rt. Rev. Protopresbyter P. Blazuk, Ph.: (H) (250) 533-3884.

Kamloops-Prince George

All Saints, 1044-8th St., Kamloops, BC, V2B 2X8. Prince George - St. Michael.
Served by: Rev. Fr. M. Pozdyk, Pastor, Ph.: (H) (250) 377-3462.

Eastern Diocese

Ontario

Toronto

St. Volodymyr Cathedral, 406 Bathurst St., Toronto, ON, M5T 2S6. Served by: Rt. Rev. Mitred Archpriest B. Sencio, Pastor, Ph.: (H) (905) 238-0132, Rev. Fr. Volodymyr Feskiw, Associate Pastor, Ph: (H) (416) 241-2907. Attached to the Cathedral: Rt. Rev. Protopresbyter F. Leheniuk, Ph.: (H) (416) 686-9322, Rt. Rev. Protopresbyter G. Krasevich, Ph.: (H) (905) 607-3296.
St. Demetrius Sobor, 3338 Lakeshore Blvd. West, Etobicoke, ON, M8W 1M9. Served by: V. Rev. Archpriest W. Makarenko, Pastor, Ph.: (H) (416) 259-7241. Attached to the Sobor: Rev. Fr. G. Gembliouk, (905) 575-4067.
St. Andrew, 1630 Dupont St., Toronto, ON, M6C 3S7. Served by: Rt. Rev. Mitred Archpriest G. Hnatiw, Pastor, Ph.: (H) (905) 602-1787.
St. Anne, 525 Morrish Rd., Scarborough, ON, M1C 1G2. Served by: Rt. Rev. Mitred Archpriest M. Sidorski, Pastor, Ph.: (H) (416) 282-9427.

Grimsby

St. George, 19 Ontario St., Grimsby, ON, L3M 3G8. Served by: Rev. Fr. M. Pograniczny, Pastor, Ph.: (H) (905) 945-3008.

Hamilton

St. Vladimir Sobor, 855 Barton St. East, Hamilton, ON, L8L 3B4. Served by: Rt. Rev. Mitred Archpriest W. Makarenko, Pastor, Ph.: (H) (905) 385-2712. Attached to the Sobor: V. Rev. Archpriest. M. Parfeniuk, Ph.: (H) (905) 547-1422.

London

Holy Trinity, 151 King Edward Ave., London, ON, N5Z 3T5. Served by: V. Rev. Archpriest S. Lomaszkiewicz, Pastor, Ph.: (H) (519) 474-0883. Congregations served by London: Chatham, St. John. Sarnia, Holy Trinity.

Oshawa

St. John the Baptist, 31 Bloor St. East, Oshawa, ON, L1H 3L9. Served by: V. Rev. Archpriest B. Hladio, Pastor, Ph.: (H) (905) 433-5577.
Nativity of St. Mary, 261 Bloor St. East, Oshawa, ON, L1H 3M3. Served by: Rt. Rev. Mitred Archpriest M. Sidorski, Pastor, Ph.: (H) (416) 282-9427.

Ottawa

Assumption (Dormition) of The Blessed Virgin Mary Sobor, 1000 Byron Avenue, Ottawa, ON, K2A 0J3. Served by: Rev. Fr. I. Okhrimtchouk, Pastor, Ph.: (H) (613) 820-5701.

St. Catharines

St. George, 8 Augusta Ave., St. Catharines, ON, L2M 5R2. Served by: V. Rev. Archpriest R. Trynoha, Pastor, Ph.: (H) (905) 937-3636, Cell: (905) 804-9823.

Sudbury-Sault Ste. Marie

Sudbury, St. Volodymyr, 190 Baker St., Sudbury, ON, P3G 2G1. Sault Ste. Marie, St. Mary the Protectress, 475 Wilson St., Sault Ste. Marie, ON, P6B 2L1. Served by: Rt. Rev. Mitred Archpriest M. Sidorski, Priest-in-charge, Ph.: (H) (416) 282-9427.

Waterloo-Waterford

Waterloo, St. Sophia, 154 King St., Waterloo, ON, N2J 2Y2. Waterford, St. Mary, 91 Bruce St., Waterford, ON, N0E 1Y0. Served by: Rev. Fr. Myroslav Shmyhelskyy, Pastor, Ph.: (H) (519) 342-2359.

Welland-Niagara Falls

Welland, Holy Trinity, 105-1st St., Welland, ON, L3B 4S1, Niagara Falls, Sts. Peter and Paul, 5906 Sylvia Place, Niagara Falls, ON, L2G 4C1. Served by: Rev. Fr. G. Halycia, Priest-in-charge, Ph.: (H) (905) 937-6280.

Windsor

St. Volodymyr Sobor, 2000 Tecumseh Rd. E., Windsor, ON, N8W 1E2. Served by: V. Rev. Archpriest P. Berezniak, Pastor, Ph.: (H) (519) 252-8145. Congregation served by Windsor: Leamington, St. Mary the Protectress.

Quebec

Montreal

St. Sophie Cathedral, 6250-12eme Ave., Montreal, QC, H1X. Served by: V. Rev. Archpriest V. Kouchnir, Pastor, Ph.: (H) (514) 727-2236.
St. Mary the Protectress, 2246 Rosemont Blvd., Montreal, QC, H2G 1T5. Served by: V. Rev. Archpriest Dr. I. Kutash, Pastor, Ph.: (H) (514) 276-2477.

Lachine

St. George, 880 St. Antoine St., Lachine, QC, H8S 1T1. Served by: V. Rev. Archpriest E. Ruditch, Pastor, Ph.: (H) (514) 624-0476.