Message

Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν τελετήν Ἀναγορεύσεως τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου εἰς Ἐπίτιμον Διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (10 Νοεμβρίου 2016).

Τῷ Ἐντιμολογιωτάτῳ κυρίῳ Μιλτιάδῃ Κωνσταντίνου, Ἄρχοντι Διδασκάλῳ τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Κοσμήτορι τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τέκνῳ τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ, χάριν καὶ εἰρήνην παρὰ Θεοῦ.

Ἐκομισάμεθα τὸ ἀπὸ λα΄ Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. γράμμα τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἐντιμολογιότητος, ἐξ οὗ ἀσμένως ἐπληροφορήθημεν τὴν ἀπόφασιν τῆς Θεολογικῆς ὑμῶν Σχολῆς ὅπως ἀναγορεύσῃ εἰς ἐπίτιμον διδάκτορα αὐτῆς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κύριον Ἱερώνυμον, εἰς ἀναγνώρισιν «τῆς πολυετοῦς προσφορᾶς του στὴν Ἐκκλησία, στὴ Θεολογία καὶ στὴν κοινωνία», ὡς καὶ τὴν προγραμματιζομένην διὰ τὴν ι’ τρέχοντος μηνὸς τελετὴν ἀπονομῆς αὐτῷ τοῦ τίτλου τούτου, δι᾿ οὗ ὑμετέρου γράμματος ἐξαιτεῖσθε καὶ τὴν ἐκπροσώπησιν ἡμῶν κατὰ τὴν ἐκδήλωσιν ταύτην.

Περιχαρείᾳ πολλῇ ἀνταποκρινόμενοι εἰς τὴν παράκλησιν ταύτην τῆς ὑμετέρας Ἐντιμολογιότητος, διὰ τῶνδε τῶν Πατριαρχικῶν ἡμῶν Γραμμάτων πρωτίστως συγχαίρομεν τὸν τιμώμενον προσφιλέστατον Ἀδελφὸν ἐπὶ τῇ προσγιγνομένῃ αὐτῷ ἀκαδημαϊκῇ τιμῇ ταύτῃ, τῇ ἀποτελούσῃ δικαίαν ἐπιβράβευσιν τῆς μακρᾶς, εὐόρκου καὶ παγκοίνως ἀναγνωριζομένης προσφορᾶς αὐτοῦ πέριξ τῶν τριῶν ἀξόνων τοὺς ὁποίους ἐπισημαίνει ἡ ἀπόφασις τῆς καθ᾿ ὑμᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς, δηλαδὴ τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Θεολογίας καὶ τῆς Κοινωνίας. Ἄλλωστε, ἡ ἀποστολὴ παντὸς κληρικοῦ, πολλῷ δὲ μᾶλλον ἑνὸς Ἱεράρχου καὶ δὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, ἀποτελεῖ ἀπάρνησιν ἑαυτοῦ καὶ παράδοσιν εἰς τὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ εἰς τὴν πραγμάτωσιν αὐτοῦ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Τοῦτο ἔπραξεν ἐπαξίως ἀπὸ ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς ἐκκλησιαστικῆς εὐθύνης καὶ συνεχίζει νὰ ἐκπληροῖ ὁ ἀδελφὸς ἅγιος Ἀθηνῶν κύριος Ἱερώνυμος, καταξιῶν τὸν τίτλον τοῦ ἐπιτίμου διδάκτορος ὡς ἐργάτης τίμιος, καὶ δὴ κατὰ τοὺς συγχρόνους καιροὺς ποικίλων κρίσεων καὶ ἀποκαλυπτικῶν καθ᾿ ἡμέραν πειρασμῶν καὶ θλίψεως μεγάλης τοῦ ποιμνίου. Ὁ Μακαριώτατος ἅγιος ἀδελφὸς κύριος Ἱερώνυμος διακονῶν ἀπὸ τῆς ὑψηλῆς Λυχνίας τῆς πόλεως τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου καὶ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης προσφέρει πίστιν καὶ ἐλπίδα σωτηρίας εἰς τὸν λαόν, ἀνακουφίζων καὶ παραμυθῶν αὐτόν, διαπιστοῦντα ὅτι ὁ Θεὸς μεριμνᾷ δι᾿ αὐτόν, διὰ τῆς Κιβωτοῦ τῆς Ἐκκλησίας καὶ διὰ τῶν ἀγρυπνούντων ποιμένων αὐτοῦ, οἱ ὁποῖοι ἐξαγγέλλουν ἔργοις καὶ λόγοις, πολλάκις δὲ καὶ γραφίδι, «ἀναστάσεως ἐλπίδα, ἐπαγγελίας ἐκπλήρωσιν, μυστηρίων ἀποκάλυψιν».

Οὕτως ἀποτιμῶντες ἀπὸ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ προσωπικῶς τὴν ἀπονεμομένην τῇ Αὐτοῦ Μακαριότητι τιμήν, συγχαίρομεν ἀδελφικῶς καὶ ἀπὸ καρδίας πρωτίστως μὲν Αὐτόν, εἶτα δὲ τὴν ὑμετέραν Θεολογικὴν Σχολήν, γνωρίζοντες ὅτι κατὰ τὴν ἐκδήλωσιν ταύτην τὸν καθ᾿ ἡμᾶς Ἁγιώτατον Ἀποστολικὸν καὶ Πατριαρχικὸν Οἰκουμενικὸν Θρόνον καὶ τὸν ἐλέῳ Θεοῦ Προκαθήμενον αὐτοῦ ὡρίσθη ἵνα ἐκπροσωπήσῃ ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κύριος Ἄνθιμος, καὶ καταστέφοντες τὴν ὑμετέραν Ἐντιμολογιότητα καὶ τοὺς ἐλλογίμους Καθηγητὰς τῆς καθ᾿ ὑμᾶς Σχολῆς διὰ τῶν ἡμετέρων πατρικῶν καὶ Πατριαρχικῶν εὐχῶν, ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς πάντας τὴν Χάριν, τὸν Φωτισμὸν καὶ τὸ ἄπειρον Ἔλεος τοῦ Πατρὸς τῶν Φώτων Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

,βις΄ Νοεμβρίου ζ΄