Patriarchal News Bulletin

Ἀπρίλιος 2007

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 23ην Ἀπριλίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Μιχαήλ καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί πρώην Νέας Ζηλανδίας κ. Ἰωσήφ, καθ'ἥν ἐτελέσθη καί ἡ εἰθισμένη ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ἐν Ἀμερικῇ καί ἁπανταχοῦ τῆς δεσποτείας Κυρίου τέκνων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.  Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, διένειμεν εἰς ἅπαν τό ἐκκλησίασμα τά εἰθισμένα πασχαλινά ὠά.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Κοιμητηριακῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Ἐπόπτου τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ὡς ἄνω Κοινότητος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός καί πρώην Νέας Ζηλανδίας κ. Ἰωσήφ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην πρώην Νέας Ζηλανδίας κ. Ἰωσήφ, ἐκ Πειραιῶς.
Τόν Μουσικολ. κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 21ης Ἀπριλίου, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ὡμίλησε πρός πολυπληθεῖς ὁμίλους προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος. Ὡσαύτως, Πατριαρχικῇ προτροπῇ, ἀπηυθύνθη πρός αὐτούς καί ὁ συμπροσευχόμενος Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Μιχαήλ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 30 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκδόσεως τῆς ἐν τῇ Πόλει ἡμῶν ἐγκρίτου Ἐφημερίδος «Ἠχώ», ὁμιλήσας ἐν τῷ τέλει αὐτῆς.


Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία
ἐν τῇ  Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, 22αν Ἀπριλίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προέστη ἐν αὐτῇ τῆς καθιερωμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας. Μετ᾿ Αὐτοῦ συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, Ἁγιορεῖται Κληρικοί καί Μοναχοί, οἱ Ἐξοχ. Πρέσβεις κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί κ. Φώτιος Ξύδας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν, ἐξ Ἑλλάδος, Σερβίας καί Γεωργίας. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, ὑπεύθυνος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, καί ἡ Α. Θ. Παναγιότης. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, δεηθείς καί ὑπέρ τῶν λοιπῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς ἀναπαυομένων Πατριαρχῶν, Ἱεραρχῶν καί Μ. Εὐεργετῶν τοῦ Γένους.  Ἀκολούθως ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ἐν τῷ Β´ Κοιμητηρίῳ τῆς Μονῆς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, ὧν τά ὀνόματα Κύριος γινώσκει. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ ὑποδοχῶν τῆς Ἱ. Μονῆς. Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, αὐθημερόν τήν μεσημβρίαν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Πρωτοσυγκελλεύων, ἐπεσκέφθη ἅπαντα τά τμήματα τοῦ Γηροκομείου καί τῆς Κλινικῆς τῶν Φρενοβλαβῶν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, διαβιβάσας εἰς ἕνα ἕκαστον ἐκ τῶν περιθαλπομένων εἰς αὐτά, τάς σεπτάς Πασχαλίους Πατριαρχικάς εὐχάς.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τήν Κυριακήν, 22αν Ἀπριλίου, ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Ἡρακλείας κ. Φώτιον καί τόν Ἐντιμολ. κ. Θεοδόσιον Καραμουράτογλου, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἰατρόν, καί ηὐχήθη αὐτοῖς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη αὐθημερόν τό ἑσπέρας, εἰς τό Πολιτιστικόν Κέντρον Feshane καί παρεκάθησεν εἰς τό ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρατεθέν γεῦμα εἰς 750 ἀνάπηρα παιδία, προερχόμενα ἐξ 26 διαφόρων χωρῶν τοῦ κόσμου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Πορφύριον Παπαρούπαν, Σχολάρχην τοῦ Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Ἀθηνῶν, ἐπί κεφαλῆς 25μελοῦς ὁμίλου μαθητῶν αὐτοῦ, καί κ. Δημήτριον Ζῶρζον, στρατιωτικόν Ἱερέα.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἰγνάτιον Παπαδέλλην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἑλβετίας, τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαρτίνας.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Γεώργιον Γκιουμούσκαγια, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Δεσποίνης.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Eric Morin, ἐπί κεφαλῆς 20μελοῦς ὁμίλου, ἐκ Παρισίων.
25μελῆ ὅμιλον Ἀξιωματικῶν ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀποστολῆς παρά τῷ ἐν Σμύρνῃ Στρατηγείῳ τοῦ ΝΑΤΟ, μετά τῶν Εὐγεν. συζύγων αὐτῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Σαββοπούλου, Ταξιάρχου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Καραγιάννην, Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ.
Τούς Ἐξοχώτατον ἐν ἰατροῖς κ. Γεώργιον Πετρίδην, Πρόεδρον τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Κτενίδην, ἐκπαιδευτικόν, Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Σαρρῆν, ἐπιχειρηματίαν, ἱεροψάλτην τῆς Κοινότητος Ταταούλων, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἀλεξίου, Γεώργιον Τσακίρην καί Γεώργιον Δημητρακόπουλον, Ὑπαλλήλους τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί Γεώργιον Πριβίλοβιτς, ἱεροψάλτην τῆς Κοινότητος Ἁγίου Στεφάνου, ὡς καί τήν Εὐγεν. δίδα Γεωργίαν Μ. Μπίτση, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Θεοχαρίδην, ἰατρόν-Διευθυντήν Αἱμοδοσίας τοῦ Νοσοκομείου Πύργου.
50μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου τῆς Γερμανικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Χρήστου Κωνσταντινίδου, Ὑποδιευθυντοῦ αὐτοῦ.
45μελῆ ὅμιλον σπουδαστῶν τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Σχολῆς Τουριστικῶν Ἐπαγγελμάτων τοῦ Ε.Ο.Τ., ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Πασχάλη Ματσουλιάδου, Διευθυντοῦ αὐτῆς.
90μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 3ου Γυμνασίου Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Κουστοῦ, Διευθυντοῦ αὐτοῦ.
Ὡσαύτως, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Μπενλίσοϊ, Γραμματέα τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, Γεώργιον Μαρινάκην, παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, Γεώργιον Χειράκην καί Γεώργιον Καπαρόζην, Ὑπαλλήλους τῶν Πατριαρχείων.
70μελῆ ὅμιλον σπουδαστῶν τοῦ Ι.Ε.Κ. Κομοτηνῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Παρασκευῆς Νεστοράκη, Διευθυντρίας αὐτοῦ.
55μελῆ ὅμιλον μαθητῶν τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀναστασίου Βλέτση.
40μελῆ ὅμιλον μαθητῶν τοῦ 1ου Γενικοῦ Λυκείου Φλωρίνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνας Ἀθανασοπούλου.
Ὅμίλους φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Διεθνῶν καί Εὐρωπαϊκῶν Σπουδῶν τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καί τῆς Σχολῆς Πολιτικῶν καί Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου συναυλίαν τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Θεσσαλονίκης, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ πρώτου, τήν Κυριακήν, 22αν Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως ταπήτων, ἐν τῷ ἐν Sultanahmet Ἀνακτόρῳ İbrahim Paşa, τήν Παρασκευήν, 20ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, κατά τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ ταχείᾳ ἀκτοπλοϊκῇ συνδέσει Πόλεως-Güzelyalı  (ἐπινείου τῆς Προύσης) καί τῇ παραλαβῇ τοῦ νέου ταχυπλόου «Osman Gazi», ἐν τῇ ἀποβάθρᾳ Kabataş, τό Σάββατον, 21ην τ. μ.
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Δρος Ἀποστόλου Πορίδου, Ἀρχιτέκτονος, κατά τήν ἔκθεσιν αὐτοκινήτων Mercedes-Benz, ἐν Etiler, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τήν Πέμπτην, 19ην Ἀπριλίου, τήν ἔκθεσιν «Ἀπό τοῦ Θεοδώρου Μετοχίτου εἰς τόν Thomas Whittemore», περί τῆς Μονῆς τῆς Χώρας, ἐν τῷ Μουσείῳ Πέραν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Μιχαήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, Εὐλαβ. Διακόνου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Καλαμάρη, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Σωφρονίου Συκάκη, Ἐφημερίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Μαγδαληνῆς καί μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, προσενεγκόντας τόν εἰθισμένον ἄρτον καί τήν λαμπάδα, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ Πατριαρχικῇ ἐπισκέψει καί ἱερουργίᾳ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ.
Τόν Σεβ. Καρδινάλιον Peter Erdö, Ἀρχιεπίσκοπον Estergom καί Βουδαπέστης καί Πριμάτον Οὑγγαρίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Laszlo Süllei.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Jean Çolakyan, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Georges Khazzoum καί Ἐντιμ. κ. Abraham Feratian, ἐκφράσαντα τά συγχαρητήρια τῆς ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῆς παροικίας, ἐπί τῷ Πάσχα.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονα, ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σεραφείμ Ἀτματζίδου, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Σουμελᾶ, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας καί Ναούσης.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη, Ἱερατικῶς Προϊσταμε-νεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Κοινότητος Ἐδιρνέκαπι, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία Γιόφογλου, οἵτινες ἐκόμισαν Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Στέφανον Sarria, ἐντεῦθεν.
20μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν Πληροφορικῆς ἐκ Πανεπιστημίων τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννου Ἰωαννίδου, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
12μελῆ Ἀντιπροσωπείαν τοῦ Δικτύου Δήμων πόλεων Τουρκίας-Ἑλλάδος-Βουλγαρίας «ΠΟΛΙΣ», ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Χαριτοπούλου.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Μουφτείας Bakırköy συναυλίαν ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Μουσουλμανικῆς Θρησκείας, ἐν τῷ ἐν Ἁγίῳ Στεφάνῳ Συνεδριακῷ Κέντρῳ, τήν Τετάρτην, 18ην Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Μουχλίδου, Γραμματέως τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως ταπήτων, ἐν τῷ ἐν Emirgan Μουσείῳ Sakıp Sabancı, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Βοηθόν Ἐπίσκοπον παρά  τῇ Ἀρχιεπισκοπῇ Bergamo κ. Lino Βοrtolo Belotti, ἐπικεφαλῆς 60μελοῦς ὁμίλου κληρικῶν αὐτῆς, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Συμεών Mintehev, μετά τῶν Ἐλλογιμ. κ. Ivan Dimitrov, Γενικοῦ Γραμματέως Θρησκευμάτων παρά τῇ Πρωθυπουργίᾳ τῆς Βουλγαρίας, καί Ἐντιμ. κ. Ἀβραάμ Avramov, φωτογράφου. 
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Γεώργιον Ὀκουμούσην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. Πρεσβυτέρας κ. Παναγιώτας, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐξ Ἲμβρου.
45μελῆ ὅμιλον ΡΚαθολικῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐπισκοπῆς  Dax, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου  κ. Michel Garat, ἐκ Γαλλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Βαρσαμῆν, Γενικόν Διευθυντήν τῆς Μή Κυβερνητικῆς Ὀργανώσεως «Oecumenica», μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Σάββα Τσιλένη, Ἀρχιτέκτονος, Νικολάου Καλογερᾶ, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, καί Χρήστου Παυλάτου, Ἀρχιτέκτονος, ἐξ Ἀθηνῶν. 
  Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παπαλιάρην, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ἁγίου Φωκᾶ Μεσαχώρου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
10μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Νορβηγίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Berit Lanke.     


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κοινήν παράκλησιν ὑπέρ τῆς ἑνότητος τῶν χριστιανῶν, πραγματοποιηθεῖσαν ἐν τῷ ἐνταῦθα ναῷ τῶν Γερμανῶν Εὐαγγελικῶν, τήν Κυριακήν, 15ην Ἀπριλίου.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. Ὑπουργός Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης  τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Πέμπτην, 12ην Ἀπριλίου, ὁ Ἐξοχ. Ὑπουργός Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης τῆς Ἑλλάδος κ. Δημήτριος Ἀβραμόπουλος, μετά τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὑπουργείου κ. Ἀριστείδου Καλογεροπούλου καί συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου ἐν τῇ Πόλει.
Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τιμαί.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 13ην Ἀπριλίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Μαξίμου, ὡμίλησε κατά τήν συγκληθεῖσαν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Hilton» Δ΄Διεθνῆ Συνάντησιν Δημάρχων, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν αὐτῆς, τῇ συμμετοχῇ θρησκευτικῶν λειτουργῶν, ὑπερδιακοσίων Δημάρχων ἐκ διαφόρων μεγαλοπόλεων, ἐκπροσώπων τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος, τῶν μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως, ὡς καί ἄλλων προσωπικοτήτων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.     


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ.  Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου τῆς Διακαινησίμου, 14ης Ἀπριλίου, ἐν μέσῳ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, πρός οὕς ἀπηύθυνεν ἀναστάσιμον χαιρετισμόν,  καί κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ, 15ην ἰδίου, καθ'ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Μητροπόλεως, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιος Μάριος Λυμπερόπουλος, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πολυμελεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, πρός τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καταλλήλως.   

   
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χόνγκ Κόνγκ κ. Νικήταν, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Κωνσταντίνου Τσίλη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς κατ'αὐτόν Μητροπόλεως, καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικήτα Μέλλιου, ἐκ τῶν κληρικῶν αὐτῆς, καί μελῶν τοῦ Χριστιανικοῦ Συμβουλίου Χόνγκ Κόνγκ, ἐπισκεφθέντας ἐπισήμως τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. 
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Pontoise κ. Jean-Yves Riocreux μετά τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Sabri Anar, ἐκ Γαλλίας καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Jean Christophe Peaucelle, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα. 
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Malaga, κ. Ἀντώνιον Dorada, ἐπικεφαλῆς 50μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐκ τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ, ἐξ Ἱσπανίας. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Ἰατρίδην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμφιλόχιον Παπαγιαννάκην, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χανίοις Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος.
10μελῆ ὅμιλον καθηγητῶν καί ὑποψηφίων διδακτόρων ἐκ τοῦ ἐν Ρώμῃ Ποντιφηκοῦ Λειτουργικοῦ Ἰνστιτούτου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Juan Flores Arcas, Κοσμήτορος αὐτοῦ.
Τόν Σοφολ. Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων κ. İshak Haleva, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Yusuf Altıntaş, Γενικοῦ Γραμματέως αὐτοῦ, ἐκφράσαντα τάς συγχαρητηρίους εὐχάς αὐτοῦ καί τῆς ἐνταῦθα Ἑβραϊκῆς Κοινότητος, ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Παππᾶν, Βουλευτήν τοῦ Κόμματος τῆς Νέας Δημοκρατίας τοῦ Νομοῦ Χαλκιδικῆς.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀνδρέαν Μαρνέρον, Καθηγητήν- Ψυχίατρον, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Γεωργούλαν, Ὀφθαλμίατρον, ἐκ Λονδίνου.
80μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Χαλκιδικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Σωτηρίου Σαπουντζῆ, Προέδρου τοῦ Πολιτιστικοῦ Ὀργανισμοῦ Χαλκιδικῆς, καί  Στεργίου Γκόγκου, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Νομαρχιακῆς Αὐτοδιοικήσεως Χαλκιδικῆς. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Μίχαλον, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Ἑνώσεως Ἐπιχειρηματιῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης Καραντάνη-Μίχαλου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Καραντάνη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τάς Εὐγεν. κ.κ. Ἀλεξάνδραν Βερναδάκη καί Ἀρτέμιδα Βακαλοπούλου, Στελέχη τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγύης τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Κεκᾶτον, Διοικητήν τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Κεφαλληνίας, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ. 
  Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννην Μπεγάκην, Πρόεδρον τῆς Ἑταιρείας «Hollywood Foreign Press Association», καί Ἀλέξανδρον Καζανέγραν, ἐξ Η.Π.Α..
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον  Ἰωαννίδην, Ἀντιπρόεδρον τῆς Ἐφορείας τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου,  προσελθόντας ἵνα ἐκφράσουν τάς υἱϊκάς εὐχαριστίας αὐτῶν ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ πρός αὐτούς Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς ἀειμνήστου μητρός αὐτῶν Μερόπης, ἐντεῦθεν.
Τούς τελειοφοίτους τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἀθωνιάδος Ἀκαδημίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Βαΐου Μπράτα, Καθηγητοῦ  αὐτῆς.
45μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου τῶν Δικαστικῶν ὑπαλλήλων Λαρίσσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἐλευθερίας Θώμου.
45μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 7ου Γενικοῦ Λυκείου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Γρηγορίου Μαυροκωστίδου, Θεολόγου.
30μελῆ ὅμιλον καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 1ου Γενικοῦ Λυκείου Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Κυριακῆς Λιακοπούλου, Καθηγητρίας αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀκύλαν Μήλλαν, ἰατρόν, καί Νικόλαον Χαϊδεμένον, Ἐκδότην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν παιδικήν χορωδίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κλούζ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Tanza Sorin, Διευθυντοῦ αὐτῆς, ἐκ Ρουμανίας. 
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Becket, ἐξ Ἀθηνῶν, καί μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Ὀργανώσεως Οἰκολογικῶν Συμποσίων «Religion,Science, and the Enviroment», ἐλθόντας ἐνταῦθα πρός προετοιμασίαν τοῦ συγκληθησομένου ἐν Β. Πόλῳ κατά τόν προσεχῆ Σεπτέμβριον  7ου Οἰκολογικοῦ Συμποσίου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μαρινᾶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Κωνσταντίνας, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ βαπτίσει τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἀγγελικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Alain Ghilissen, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, ἐκ Βελγίου.
Τήν Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Παπαλάμπρου, φωτογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τάς Εὐγεν. κ. κ. Αἰκατερίναν Κουκούντζου, Κοκκώνην Κουκούνζτου καί Αἰκατερίναν Εὐθυμιάδου-Καλύβα, ἐξ Ἀθηνῶν. 


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κ. Ἰωακείμ,  κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα κινήσεως τῶν Focolari ἀνοικτήν συζήτησιν ἐπί τοῦ θέματος «Γάμος, Ἀγάπη, Τέκνα», ἐν τῷ ἐν Harbiye Γαλλικῷ Λυκείῳ «Notre Dame de Sion», τήν Κυριακήν, 15ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μερόπης A. Ἰωαννίδου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου , τήν Πέμπτην, 12ην Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Θεοδώρου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Μαρίου καί Μιλένας Κελέσογλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τό Σάββατον, 14ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βησσαρίωνος Κομζιᾶ, κατά τό παρατεθέν ὑπό τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος γεῦμα ἀγάπης, τήν Κυριακήν, 15ην, τρ. μ..
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπελνίσοϊ, Γραμματέως τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, κατά τήν διοργανωθεῖσαν  ὑπό τῆς Μουφτείας τῆς Πόλεως συναυλίαν ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Μουσουλμανικῆς Θρησκείας, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Συναυλιῶν «Cemal Reşit Rey», τήν Κυριακήν, 15ην ἰδίου.    

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, 8ης Ἀπριλίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ καί Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος,
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Πρωτοσυγκελλεύων. Ὡσαύτως, συγχοροστατούντων τῷ Πατριάρχῃ τῶν ὡς ἄνω Σεβ. Μητροπολιτῶν, τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, προέστη Οὗτος τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐξοχ. κ. Βλαδίμηρον Ivanovski, νέον Πρέσβυν τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Krivenko, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει. Τῷ ὡς ἄνω Διπλωμάτῃ ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Κούρκουλαν, ἐπικεφαλῆς τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐν Σαράγεβῳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ντιάνας, τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Νικολάου, τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἄλκη Κούρκουλα, Ἀνταποκριτοῦ τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων ἐνταῦθα, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαριλένας.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δήμαρχον τοῦ Beyoğlu, καί Coşkun Özden, Δήμαρχον Πριγκηποννήσων, ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λάμπρον Παπακωνσταντίνου, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀρετῆς καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Εὐαγγελίας καί Χρυσῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς αὐταδέλφους Ἐντιμ. κ. κ. Ἀκύλαν καί  Ἀλέξανδρον Μαρούσην, ἐκ Λονδίνου, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Βασιλικῆς Παπαδοπούλου, ἐντεῦθεν. 


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφου αὐτῆς, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ αὐτῶν, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, 8ης Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Μουχλίου, ἐπί τῷ καθιερωμένῳ Πασχαλινῷ προσκυνήματι τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, καί τῷ ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν γεῦμα, τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, 10ην Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Ὄζκουρκουτη, Γραμματέως τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ἐγκαίνια τῆς διοργανωθείσης ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, ἐκθέσεως πινάκων, ἐπί τοῦ θέματος τῆς τουλίπας (Lale), ἐν τοῖς Ἀνακτόροις Topkapı, τό Μ. Σάββατον, 7ην Ἀπριλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Μ. Πέμπτης, 5ης Ἀπριλίου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ τόν Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων Σοφολ. κ. İshak Haleva καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα ἐπί τῷ Πάσχα τῶν Ἑβραίων.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν τό ἑσπέρας τῆς Μ. Πέμπτης, 5ης Ἀπριλίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Velich κ. Σιώνιον, ἐκ τῆς κατά Βουλγαρίαν Ἐκκλησίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντος Μ. Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐπιχειρηματίου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ Δουκάκην, τ. Κυβερνήτην τῆς Πολιτείας τῆς Μασσαχουσέτης, πρώην Ἀρχηγόν τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος καί ὑποψήφιον Πρόεδρον τῶν ΗΠΑ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Jannet καί τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. El Peters.
Τόν Ἐξοχ. κ. Λάμπρον Ψαρόπουλον, Ἰατρόν, Διευθυντήν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τσικαλάκην, ἱεροψάλτην, ἐκ Κρήτης.
Τήν Εὐγεν. κ. Ζωήν Τουράτσογλου, ὑποβαλοῦσαν σέβη ἐπί ἐκζητήσει εὐχῶν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 31ης Μαρτίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, παρέστη εἰς τήν ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Ἱδρυμάτων «CENAN», «TÜRKKAD», «ALTAY» καί «AİLEM» ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ 1436ῃ ἐπετείῳ τῆς γεννήσεως τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἰσλαμικῆς θρησκείας, ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar».


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 31ης Μαρτίου,
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 1ης Ἀπριλίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Πιττσβούργου κ. Μαξίμου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί Σεβαστείας κ. Δημητρίου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ὑπογραμματεύων τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί
γ) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κύριλλον Ἐλευθεριάδην, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Ζούπα, Ἰατροῦ, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Διαβητολογικοῦ Κέντρου «Ὑγεία».
Τόν Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ Χριστίδην, Πρέσβυν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Κόλλια, Γεν. Γραμματέα τῆς «Νέας Γενιᾶς», συνοδευομένην ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Περουτσέα καί τῆς Εὐγεν. κ. Κωνσταντίνας Σακελλαρίου, συνεργατῶν αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
60μελῆ ὅμιλον Εἰσαγγελικῶν Λειτουργῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Βασιλείου Φλωρίδου, Προϊσταμένου τῆς Εἰσαγγελίας Πλημμελειοδικῶν Θεσσαλονίκης, καί Στυλιανοῦ Γκρόζου, Ἀντιεισαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Σαρμπέλ, Καλλιτέχνην, μετά 20μελοῦς ὁμίλου στελεχῶν τῆς ΕΡΤ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας Πισκέρα, Διευθυντρίας Δημοσίων Σχέσεων αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἐλευθερίαν Πετραλιᾶ-Ψιλάκη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Jeffrey Karp, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογιμ. κ. Susan Banducci, Διευθυντρίας τοῦ παρά τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Exeter Κέντρου Εὐρωπαϊκῶν Σπουδῶν, καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Ady καί Νaomi, ἐκ Μεγάλης Βρεταννίας.
Ὅμιλον μαθητῶν τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Κομοτηνῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Τσαραμπουλίδου.
Ὅμιλον μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου Πλατυκάμπου Λαρίσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογ. κυριῶν Ζωῆς Δεληζωνᾶ καί Δήμητρας Παπαδήμου, Καθηγητριῶν.
10μελῆ ἀντιπροσωπείαν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Τενεδίων «Ὁ Τέννης», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Σαμάρα.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἀναστασίαν Εὐαγγελοπούλου-Τσέλη, ἐκπαιδευτικόν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Χρήστου, ἐντεῦθεν. 
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Συνδέσμου Προσωπικοῦ Κλιναμαξῶν-Κλινοθεσίων τοῦ Ὀργανισμοῦ Σιδηροδρόμων Ἑλλάδος (ΟΣΕ), ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κυριακοῦ Γουναρίδου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παξιμάδην, Βιολόγον, στέλεχος τοῦ WWF Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μαξίμου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἀπό κοινοῦ διοργανωθείσης, ὑπό τοῦ ἐν Γαλατᾷ Λυκείου Saint Benoit καί τῆς Λεοντείου Σχολῆς Ἀθηνῶν, ἐκθέσεως φωτογραφιῶν καί ζωγραφικῶν πινάκων, ἐπί τοῦ θέματος «Παράλληλοι», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ πρώτου, τήν Παρασκευήν, 30ήν Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ καί τοῦ Ἱδρύματος «TÜRKKAD» ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ ἐν Sultanahmet Ἀνακτόρῳ İbrahim Paşa, τήν Κυριακήν, 1ην Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου «Πασχαλινήν Ἑορταγοράν (Μπαζάρ)», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τό Σάββατον, 31ην ἰδίου.

*  *  *