Patriarchal News Bulletin

Αὔγουστος 2007

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, ἐπί τῇ 85ῃ ἐπετείῳ τῆς ἑορτῆς τῆς 30ῆς Αὐγούστου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, μετέβη εἰς τό ἐν Harbiye Στρατηγεῖον καί παρέστη εἰς τήν σχετικήν τελετήν, κατόπιν πρόφρονος προσκλήσεως τοῦ Ἐξοχ. κ. Διοικητοῦ τῆς Α΄ Στρατιᾶς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Πλείστους ἁγίους Ἀρχιερεῖς, ἐλθόντας εἰς Φανάριον διά τήν Ἱ. Σύναξιν τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Καθηγητήν τοῦ ἐντεῦθα Πανεπιστημίου «Işık», ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς Πόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Frederick Bush καί τήν Εὐγεν. κ. Christine M. Warnke, ἐκ μέρους τοῦ Woodrow Wilson International Center for Scholars.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Διοικητοῦ τῆς Α΄ Στρατιᾶς Στρατηγοῦ Ἐξοχ. κ. İsmail Koçman, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἐπετείῳ τῆς 30ῆς Αὐγούστου, ἐν τῇ ἐν Fenerbahçe Στρατιωτικῇ Λέσχῃ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Tούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριον καί Ρόδου κ. Κύριλλον.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανιοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μεθοδίου Βερνιδάκη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Εὐαγγελίας Παπαδάκη, μητρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού Καταλαγαρίου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, τό Σάββατον, 25ην Αὐγούστου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Εὐσεβίας Ἀδόσογλου, ἐκδοτρίας-Διευθυντρίας τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή», ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, τήν Τρίτην, 28ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 25ης Αὐγούστου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 26ης ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Surp Agop τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Ἀρ. Πασαδαίου, εἰς ἥν ηὐχήθη ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.


Πατριαρχική Συμπάθεια
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀπηύθυνε μηνύματα συμπαθείας καί συμπαραστάσεως, ἐπί ταῖς ἐκσπασάσαις πυρκαϊαῖς καί ταῖς ἐξ αὐτῶν τραγικαῖς ἀπωλείαις, εἰς τούς Ἐξοχ. κ. Κάρολον Παπούλιαν, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, καί κ. Κωνσταντῖνον Καραμανλῆν, Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος, ὡς καί πρός τούς Σεβ. Ποιμενάρχας τῶν περιοχῶν τῶν καταστροφῶν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Πιττσβούργου κ. Μάξιμον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας τῆς Σούδας τῆς Κοινότητος Ἐγρίκαπου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Μπουργκαζλῆ, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
55μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Φλωρίνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Χατζηεφραιμίδου. 
Τόν Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς      Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Marcel Kurpershoek, Πρέσβυν τῆς Ὁλλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. İrfan Keskinsoy, Ἀνωτέρου Στελέχους τῆς Πρεσβείας.
Τόν Ἐλλογ. Δρα Akkan Suver, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Marmara Grubu», μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ogan Soysal, Engin Köklüçınar καί Engin Ansay, μελῶν αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Νικητιάδην, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλεούσης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καφᾶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Βικτωρίας Δράκου, Καθηγητρίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐλλογ. κ. κ. Χρυσοβαλάντην Σβάλε καί Χρῖστον Σωτηρίου, ὑφηγητάς ἰατρικῆς, ἐκ Γερμανίας καί Κύπρου, ἀντιστοίχως.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Matthew Bryza, Ἀναπληρωτοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ, καί Zeyno Baran, τήν Πέμπτην, 23ην Αὐγούστου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Volodymyr Puzyrko, Γενικοῦ Προξένου τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς 16ης ἐπετείου ἀπό τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς χώρας του, ἐν τῷ ἐν Ataköy Ξενοδοχείῳ «Crowne Plaza», τήν Παρασκευήν, 24ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τoῦ ἐκλιπόντος Türker Raifoğlu, ἐκ τοῦ τεμένους Teşvikiye, τό Σάββατον, 25ην ἰδίου.

*  *  *

Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἴμβρον

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 21ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικοδήμου, Καθηγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου, καί ἄλλων συνεκδήμων, ἀνεχώρησεν εἰς Ἴμβρον ἐπί τῷ τέλει ἵνα προστῇ τῆς πανηγύρεως τοῦ γενεθλίου χωρίου Αὐτοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῶν α) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Βεζύρογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Προδρόμου Φιλίππου Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, καί β) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Παγίδα Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν ὡς ἄνω Ἱερῶν Ναῶν.
Τούς Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρους κ. Βασίλειον Τσιμούρην καί κ. Γεώργιον Δορμπαράκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, μετά τῶν Εὐλαβ. πρεσβυτερῶν αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Χαμεβί, ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ ἱεροῦ Βήματος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 19ης Αὐγούστου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Χωρεπίσκοπον Καρπασίας κ. Χριστοφόρον, ἐπί κεφαλῆς 12μελοῦς ὁμίλου Κληρικῶν, μοναχῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ Κύπρου.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Hugo Miguel Teixeira Morais Duarte dos Santos, ἐκ Πορτογαλίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Δαλακούραν, Πολιτικόν Διοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Χαλεπίδην, Ἐμπορικόν Ἀκόλουθον παρά τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ μεταθέσει αὐτοῦ εἰς Μαδρίτην.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Παππᾶν, Θεολόγον-Δημοσιογράφον, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλικῆς, ὡσαύτως, Θεολόγου-Δημοσιογράφου, ἐκ Θεσσαλο-νίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Κατραντζῆν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λάσκαρην Μαμέλλην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Λάντζα, ἐκ Θεσσαλονίκης.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Turgut Güneri καί Meltem Üstün, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ θερέτρῳ «Esma Sultan», τό Σάββατον, 18ην Αὐγούστου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
43μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμου κ. Ὀδυσσέως Δρόσου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τορόντο.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Denis Albert, ἐκ Γαλλίας.
Τούς αὐταδέλφους Ἐντιμ. κ. κ. Murat καί İlyas Özasi, ἐπιχειρηματίας, ἐντεῦθεν.
Τούς αὐταδέλφους Ἐντιμ. κ. κ. Ἀκύλαν καί Ἀλέξανδρον Μαρούση, φοιτητάς, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀναστασιάδην, φοιτητήν τῆς Ἱστορίας τῆς Τέχνης, ἐντεῦθεν, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Ἑλένης Θεοδωρίδου, φοιτητρίας, ἐκ Σερρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. A. Aykut Demiray, Ὑποδιευθυντήν τῆς Τραπέζης «İş», ἐντεῦθεν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Maria Jose Gonzales, ἐξ Ἰσπανίας.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Βασιλείου Καλαντζῆ καί Ἀλεξίας Μιτέκο, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Πέμπτην, 16ην Αὐγούστου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Διπλοκιονίου, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν, τήν Τρίτην, 14ην Αὐγούστου. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Βησσαρίων Κομζιᾶς. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιος-Μάριος Λυμπερόπουλος, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν. 


Πατριαρχική Θεία Λειτουργία ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παναγίας Ἐλπίδος Κοντοσκαλίου

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τήν Τετάρτην, 15ην Αὐγούστου, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ Παναγίας Ἐλπίδος τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου, ἐν συλλειτουγίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σεβαστείας κ. Δημητρίου καί Μύρων κ. Χρυσοστόμου. Κατ᾿ αὐτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιος-Μάριος Λυμπερόπουλος, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἀθηνῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων καί πλεῖστοι τέως ἐνορῖται τῆς Κοινότητος, ἤδη ἐγκατεστημένοι ἐκεῖσε. Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Ἰνεπέκογλου, ἐκ μέρους τῶν ἐν Ἀθήναις Κοντοσκαλινῶν, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Σαββάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. πρεσβυτέρας κ. Κυριακῆς, τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἑλένης καί τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης.
Τούς Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Φραγκόπουλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, καί Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Β. Βίγκαν, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου, ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Θεμιστοκλέους Παχοπούλου, Προέδρου τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου ΚΠολιτῶν, Γεωργίου Καμινάρη, Γρηγορίου Κεσίσογλου, ἐκδότου τῆς ἐφημερίδος «Ἀνατολή», καί Δημητρίου Φραντζῆ, ἐκ μέρους τῆς Μ.Κ.Ο. «Ἀλληλεγγύη στούς Ρωμηούς τῆς Πόλης», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον-Μάριον Λυμπερόπουλον, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Χριστίναν Κελεσίδου καί τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀβραμίδην, Νομαρχιακούς Συμβούλους Θεσσαλονίκης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Τασσίου, Σύμβουλον Ὑπουργοῦ Μακεδονίας-Θράκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mehmet Sezgin, Γενικόν Διευθυντήν τῆς Τραπέζης «Garanti», μετά τῆς Εὐγεν. κ. Gülizar Keklikdere, Διευθυντρίας τοῦ ἐν Βαλατᾷ ὑποκασταστήματος αὐτῆς.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Πασαδαίου, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐντεῦθεν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τάς Εὐγεν. κυρίας Μαρίαν Φούξ, ἐντεῦθεν, καί Μαρίαν Καραδημήτρη, Δημοσιογράφον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Ὅμιλον Ἐπισκοπελιανῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. James Reho, ἐξ Ἀμερικῆς.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τῆς Διευθύνσεως Ἀσφαλείας τῶν Νήσων, δεῖπνον, ἐν Πριγκήπῳ, τήν Τετάρτην, 15ην Αὐγούστου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε θερμόν συγχαρητήριον Μήνυμα ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ὁμογενείας πρός τόν νέον Πρόεδρον τῆς Μεγάλης Τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως Ἐξοχ. κ. Köksal Toptan ἐπί τῇ πανηγυρικῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ εἰς τήν ὑψηλήν θέσιν ταύτην.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 13ης Αὐγούστου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βελιγραδίου κατά τήν ψαλεῖσαν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ τελευταίου Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεργίαν Θεοτόκον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Παναγιώτην Χαρίτογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μεγάλου Ρεύματος, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ. 
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτην Καραλάζον, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων-ἐπιχειρηματίαν, τήν Ἐλλογ. κ. Δέσποιναν Παπίνη, Διευθύντριαν τοῦ Ζαππείου Λυκείου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Δόμνας, ἐπί τῇ ἀποφοιτήσει αὐτῆς ἐκ τῆς Σχολῆς Μηχανικῶν Ἠλεκτονικῶν Ὑπολογιστῶν τοῦ Πανεπιστημίου Galatasaray, τoύς Ἐντιμ. κ. κ. Παναγιώτην Νικολαΐδην, Θεολόγον, καί Παναγιώτην Ὀζκουρκούτην, Γραμματείς τῶν Πατριαρχείων, Μάριον Ταρίναν, ἐκ τῶν Ὑπαλλήλων αὐτῶν, καί Παναγιώτην Σαββαΐδην, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Αἰθιοπίας τῆς Κινήσεως «Amen Ethiopia».

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 10ης Αὐγούστου, διεπεραιώθη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τήν νῆσον Πρώτην καί ἐχοροστάτησε κατά τήν ἐν τῷ Ναϋδίῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν. Μετά τήν ἀπόλυσιν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ἐχοροστάτησεν ὡσαύτως κατά τήν ψαλεῖσαν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ὡμίλησεν ἐπικαίρως. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς, ἀκολούθως δέ ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τήν μοναστηριακήν τράπεζαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ναϋδίῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς νήσου Χάλκης, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ'ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, καί ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Εὐξείνου Λέσχης Κοζάνης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 11ης Αὐγούστου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 12ης ἰδίου.
Ὡσαύτως, αὐθημερόν τό ἀπόγευμα, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τήν Ἱεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν Ἁγίου Γεωργίου Καρύπη, τῆς νήσου Ἀντιγόνης, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν ψαλεῖσαν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Φραγκουλάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀνατόλιον Ψυχογυιόν, Καθηγητήν, ἐξ Ἑλλάδος.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δοσίθεον Ἀναγνωστόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Τσάλακ, ὀδοντίατρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης καί τῶν τέκνων αὐτῶν Εὐαγγελίας, Νικολέττας, Ἀγλαΐας-Μαρκέλλας καί Εὐαγγέλου, ἐκ Λεβαδείας.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Παναγιώτην Κολιομιχάλην, Καθηγητήν ὠτορινολαρυγγολογίας, Πρόεδρον τῆς Ἑταιρείας Φίλων Ἁγίου Νικολάου Μύρων, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Σακκουλίδου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀνδριανόν, Πρόεδρον τοῦ ἐν Καλιφορνίᾳ τῶν ΗΠΑ Ἑλληνοαμερικανικοῦ Συμβουλίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στυλιανῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ζέρβαν, Πρόεδρον τῆς τοπικῆς Ἐπιτροπῆς Νομοῦ Ἀχαΐας τῆς UNESCO, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Βασιλείου, Δημάρχου Διακοπτοῦ Ἀχαΐας.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Χαριτόπουλον, Πρόεδρον τοῦ Δικτύου συνεργασίας Δήμων Τουρκίας, Ἑλλάδος καί Βουλγαρίας, ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Πόλις», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας, Κωνσταντῖνον Μαλικόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, Νικόλαον Στεριόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐθαλίας καί Σάββαν Δημητριάδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κορνηλίας, ἐκ Θεσσαλονίκης καί ἐκ Σαππῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Παπανικολάου, Ἀστυνομικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἑλένης, ἐκ Πατρῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Δρα Θεολογίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
45μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Παραρτήματος Νομοῦ Λακωνίας τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Ἀστυνομικῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Τζανάκου, Ἀρχιφύλακος. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Π. Κοκκινάκην, φοιτητήν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 4ης Αὐγούστου, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 5ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 6ης Αὐγούστου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Συμεών Παπάζογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Τιμοθέου καί Ἱερολ. Διακόνου κ. Κορνηλίου Ἁγιοπαντελεημονιτῶν, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ κατά τό παλαιόν ἡμερολόγιον, ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος καί προσκαλέσαντας Αὐτόν ὅπως χοροστατήσῃ ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ φερωνύμῳ Μετοχίῳ, ἐπί τῇ ἐτησίᾳ πανηγύρει αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, οἰκονομολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κοντόν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Κυριακιδέλην, Καθηγητήν φυσικῆς ἀγωγῆς, ἐκ Βόλου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν α) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀντωνίου Γιουβανοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐστρατίου Δολτσινιάδου, Ἀντιπροέδρου αὐτῆς, καί β) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Βεζίρογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Διπλοκιονίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Μπελαλίδου Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Ναῶν.
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Βαρδῆν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Θωμᾶ, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀλβιώνην Ἀσλάνογλου, ἐντεῦθεν, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Θαλείας, τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Μαρίας, τοῦ μνηστῆρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Roberto, καί τῶν γονέων αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Γιανναντρέα, ἰατροῦ, καί Ἐλλογ. κ. Μαργαρίτας, ἐκπαιδευτικοῦ, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. κ. Cemâl Onaran καί τήν Εὐγεν. κ. Esra Kıvrak, ἀνώτερα στελέχη τῆς Τραπέζης Garanti, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. John Hampilos, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Rosa-Maria καί τῶν υἱῶν αὐτῶν Βενεδίκτου, Νικολάου καί Παναγιώτου, ἐξ Ἀμερικῆς.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Α´ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 1ης Aὐγούστου.
 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Ἀντιπροσωπείαν ἐκ τοῦ Δικτύου συνεργασίας Δήμων  Τουρκίας, Ἑλλάδος καί Βουλγαρίας, ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Πόλις», ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Χαριτοπούλου.
Τήν Ἐλλογ. κ. Gülten Alkan, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Τσιμαλῆν, ἐξ Η.Π.Α..
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Βαρδῆν, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ ἐξ Η.Π.Α..
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Μορφιάδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βησσαρίωνος Κομζιᾶ, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Walter Gyger, Πρέσβεως τῆς Ἑλβετίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. André Brohy, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Swiss», τήν Τετάρτην, 1ην Αὐγούστου.

*  *  *