Patriarchal News Bulletin

Αὔγουστος 2008

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 30ῆς Αὐγούστου, καί ἐν συνεχείᾳ, συνοδευόμενος ὑπό Ἱεραρχῶν  τοῦ Θρόνου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί συνεχάρη αὐτῷ ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῶν ὀνομαστηρίων αὐτοῦ.

Τήν Κυριακήν, 31ην ἰδίου, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησεν Οὗτος  ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ τῆς Παναγίας Σούδας τῆς Κοινότητος Ἐγρίκαπου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.  Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Βελγίου κ. Παντελεήμων, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, Ντένβερ κ. Ἠσαΐας, Προικονήσου κ. Ἰωσήφ, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος καί Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριος, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Καππαδοκῶν Νομοῦ Ἔβρου «οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοφάνους Ἰσαακίδου, Προέδρου αὐτοῦ, καί ἄλλοι προσκυνηταί ἐντεῦθεν καί ἐκ Θεσσαλονίκης.
Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θ. Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριος καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τήν νέαν Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν, ὡς καί καί τόν εὐεργέτην τῆς Κοινότητος κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, καί ἐν συνεχείᾳ ἐπηκολούθησε δεξίωσις.     
                                           
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικονήσου κ. Ἰωσήφ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νικαίας κ. Ἀλέξιον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ' αὐτόν Μητροπόλεως.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριον.
Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀλέξανδρον Οἰκονόμου, ἐκ τῆς Κοινότητος Ταταούλων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Θεοσέμνην καί Θεολέκτην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἀποστόλου, ἐκ Πρεβέζης. 
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, πρός τιμήν τοῦ ὁποίου παρετέθη ἀποχαιρετιστήριον γεῦμα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν.
100μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Νέας Κίου Ἀργολίδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μανινῆ, Δημάρχου αὐτῆς. 
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Μεγάρων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρυσοστόμου Σύρκου.   
Τόν Ἐλλογιμ. Δρα κ. Akkan Suver, Πρόεδρον τοῦ ἐνταῦθα «Marmara Gurubu Vakfı» μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Engin Köklüçınar,  Γενικοῦ Γραμματέως αὐτοῦ.   
Τήν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Φωτεινοῦ Γραφιαδέλη Ἔντιμον Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν τῆς ἐν Ἀντιγόνῃ Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Καρύπη. 
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Μάνου, Λογίστριαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Ἀποστράτων Σωμάτων Ἀσφαλείας Νομοῦ Ἡρακλείου Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Χαμαλάκην, ἐπί κεφαλῆς μελῶν αὐτοῦ μετά τῶν οἰκείων αὐτῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Παρασκευᾶν Γιανναδάκην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Αἰκατερίνης Δημητροπούλου, πρός ἐκζήτησιν τῆς Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν, τελεσθείσῃ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.   
Τούς Ἐντιμ. κ. κ.  Ἀλέξανδρον Κορωνιόν, Ἀλέξανδρον Γαργαρίδην, Ἀλέξανδρον Ἀλατερέζογλου, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν, καί Ἀλέξανδρον Φωτεινόν, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Τόν  Ἐντιμ. Νικόλαον Φραγκάκην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Χρυσῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐμμανουήλ, Φοιτητοῦ Νομικῆς, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.                                                   


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Πάριδος Γεωργιάδου καί Χριστίνης Καμίν, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 30ήν Αὐγούστου.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Χαραλάμπους Ἰακωβίδου καί Εὐφημίας Çagırgan, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, αὐθημερόν.    

*  *  *

Τήν Τρίτην, 26ην Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν ἐκ τῆς ἱερᾶς περιοδείας Αὐτοῦ εἰς Ἅγιον  Ὅρος, περί τῆς ὁποίας θά δημοσιευθῇ κατ'αὐτάς χρονικόν.   
                 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Βελγίου κ. Παντελεήμονα, Ντένβερ κ. Ἠσαΐαν, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιον, Δαρδανελλίων κ. Νικήταν καί Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ξανθίππης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Ἀναστασιάδην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
                                                 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά :
Τήν ἐν τῷ ἐν Yeşilyurt Ξενοδοχείῳ Polat Rennaisance  δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Volodymyr Puzyrko, Γενικοῦ Προξένου τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς 17ης  ἐπετείου ἀπό τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς χώρας του, τήν Δευτέραν, 25ην Αὐγούστου. 
Τά ἐγκαίνια τῆς ἐν τοῖς Ἀνακτόροις Topkapı ὀργανουμένης ὑπό τῆς Διευθύνσεως τοῦ ὁμωνύμου Μουσείου καί τοῦ ἐνταῦθα παραρτήματος τῆς «Ἑνώσεως Γυναικῶν Τουρκίας» ἐκθέσεως ἰσλαμικῆς τέχνης, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος : 
α) παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 23ης  Αὐγούστου, ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, καί
β) ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 24ης  ἰδίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος, πρός οὕς ὡμίλησεν ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος καταλλήλως.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος ἐδέχθη :
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν καί Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον. 
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἰωαννίκιον Κουλιανόπουλον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Θεόδωρον Στυλιανοῦ, Γεν. Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ταμασοῦ, ἐκ Κύπρου.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Πρεβέζης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Εὐαγγέλου Κατσίμπρα Ἄρχοντος Δεπουτάτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
Ὅμιλον Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ἐκ Σαλαμῖνος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Κουτσούκου, Ἀρχιπλοιάρχου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παπασπύρου, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά :
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Χαριλάου Διαμάντογλου, Ἄρχοντος Ἱερομνήμονος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Τετάρτην, 20ῆν Αὐγούστου.
Τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Atilla Aksoy, ἐκ τοῦ τεμένους Teşvikiye, τήν Πέμπτην, 21ην Αὐγούστου.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Σεβάν καί Ρέας Γκιόνκεσερ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Σκούταρι Ἀρμενικῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τήν Κυριακήν, 24ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Μιχαήλ.
60μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίας Τριάδος τῆς ὁμωνύμου Κοινότητος Ἀργολίδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ  Αἰδεσιμολ.  Πρωτοπρεσβύτερου κ. Γεωργίου Μητροσύλη.
60μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Βασιλείου Γαλούση.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης καί Χαλκιδικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Συνεσίου ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἀρσενίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κασσανδρείας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον George, Ἰατρόν, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Βασιλείου, ἐξ Η.Π.Α.. 
Τόν Ἐλλογιμ. Καθηγητήν Δρα κ. Okay Güzelpınar μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. İclal, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐντεῦθεν. 
Τόν  Ἐντιμ. κ. Ahmet Altun μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Burak, μαθητοῦ, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀργολίδος κ. Ἰάκωβον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ. Βασιλείου  Σουλάνδρου, καί κ. Γεωργίου Σελλῆ, μετά τῶν  Ἐξοχ. κ. Βασιλείου Σωτηροπούλου, Νομάρχου Ἀργολίδος, Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Μπούρη, Δημάρχου Ἄργους, καί Ἐντιμ. κ. Χρήστου Μπαβέλα. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῶν α) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Βεζύρογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Προδρόμου Φιλίππου Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, καί β) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Ὄλγας Ἀλιμπέρτη Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν ὡς ἄνω Ἱερῶν Ναῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας τῆς Σούδας τῆς Κοινότητος Ἐγρίκαπου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Ὀζκουρκούτη, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Τόν Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ὅμιλον ἐνοριτῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Κοιμήσεως Θεοτόκου Γιαννιτσῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Κυριακοῦ Ἡλιοπούλου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Askar Shokybayev, νέον Γενικόν Πρόξενον τοῦ Καζακστάν ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Gami Bekanov, Προξένου αὐτοῦ.
Τόν Παγκύπριον Ἀθλητικόν Σύλλογον «Ἅγιος Γεώργιος», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαμωϋσέως. 
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Κομοροσάνο, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἐπί τῇ Θεομητορικῇ Ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Μουχλίου, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 14ην Αὐγούστου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ.  Γερμανός καί Προικονήσου κ. Ἰωσήφ καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὅμιλος φοιτητῶν ἐκ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Καθηγητοῦ αὐτῶν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννου Ντοκμετζόγλου,  καί πολλοί προσκυνηταί ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ὑπαίθριον δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προικονήσου κ. Ἰωσήφ καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις συνεχάρη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ τόν Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτην Καραλάζον, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων-Ἐπιχειρηματίαν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 16ης Αὐγούστου, καί παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, 17ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου. Κατ' αὐτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι, μεταξύ ἄλλων, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Προικονήσου κ. Ἰωσήφ καί Πατρῶν κ. Χρυσόστομος. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ηὐλόγησε τήν ἐν τῷ ἐν Beşiktaş Ξενοδοχείῳ «Four Seasons» παρατεθεῖσαν τό ἑσπέρας τῆς 17ης τ.μ. τράπεζαν ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου ἐπί τῇ συμπληρώσει ἐννέα ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκλογῆς καί καταστάσεως αὐτοῦ εἰς τήν Ἐπαρχίαν ταύτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Εἰς ταύτην παρεκάθησαν καί οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Προικονήσου κ. Ἰωσήφ, Πατρῶν κ. Χρυσόστομος καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Στοβίου κ. Ναούμ.       

  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἱερολ. Διακόνων κ. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ, Καθηγητοῦ, καί κ. Ναθαναήλ Συμεωνίδου. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πατρῶν κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικολάου Σκιαδαρέση, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Νικολάου Τζανάκου, Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, καί Σπυρίδωνος Θεοδωροπούλου, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Πατρῶν, πρός προετοιμασίαν τῆς προγραμματιζομένης κατά μῆνα Νοέμβριον ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς Πάτρας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Στοβίου κ. Ναούμ μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βόριδος Τσατσώφ, ἐκ Σόφιας. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Σαββάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Κυριακῆς, τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἑλένης, τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τῆς Εὐγεν. κ. Κωνσταντίνας Ρουτζάκη, ἐξ Η.Π.Α.. 
90μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν, ἐκ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Pesaro Ἰταλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Orlando Bartolucci.
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιον Μουρτζανόν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρον Mischenko, Πρέσβυν τῆς Οὐκρανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, οἰκογενειακῶς, ἐπί τῇ κατόπιν μεταθέσεως ἐπιστροφῇ αὐτοῦ εἰς Κίεβον.
Τόν Ἐντιμ. κ. Matthias von Kummer, Γενικόν Πρόξενον τῆς Γερμανίας ἐνταῦθα.
Τήν Εὐλαβ. κ. Μαρίαν Μπεργκέ καί τήν Εὐγεν. δίδα  Δέσποιναν Ἰ. Εὐθυμιάδου, ὑποβαλούσας σέβη καί ἐξαιτησαμένας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίος αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τό Δοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συλλόγου «Ἁγία Μαρίνα» Ἱμέρου Ροδόπης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Σιδηρᾶ, Θεολόγου. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Καραδημήτρη-Στεφανίδου, Φιλόλογον καί Δημοσιογράφον, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ματθαῖον Kezman, Ποδοσφαιριστήν, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Miriana, ἐκ Σερβίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Chedomir Κuzmanovic, Στελέχους τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς χώρας ταύτης. 
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνην Π. Μπροῦχιν μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Σάββα, Φοιτητοῦ, ἐντεῦθεν.       
Τήν Εὐγεν. δίδα Κωνσταντίαν-Ἑλένην Ἐλ. Καρακάση, Φοιτήτριαν Ἰατρικῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Λύκον, Χημικόν, ἐκ Γερμανίας μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Berk Demirkol, Φοιτητοῦ Νομικῆς, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κέρτην, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Ἄννης Βερμέζ, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, καί τῆς παρανύμφου αὐτῶν Εὐγεν. κ. Ἄννης Τραυλοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.     
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἰσαβέλλαν Μπερναρντίν, ἐξ Ἰταλίας.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Μπούρτζην, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ τελεσθησομένῃ βαπτίσει τοῦ θυγατρίου αὐτῆς. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη καί Γεωργίας Μαστρογιάννη, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 16ην Αὐγούστου.  

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 12ης Αὐγούστου, μετέβη μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Ἕξ Μαρμάρων καί ἐχοροστάτησε κατά τήν ψαλεῖσαν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ' ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Προικονήσου κ. Ἰωσήφ, καί εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας τόν θεῖον λόγον  ἐκήρυξεν  ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Μακάριος Γρινιεζάκης, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.


Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, Καθηγητήν ἐν τῇ Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Κρήτης καί Διευθυντήν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δοσίθεον Ἀναγνωστόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Josef Janochko καί Valerij Kulachka, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Βικτωρίας, Φοιτητρίας Νομικῆς, ἐκ Πράγας.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Günar Hacır, Δημοσιογράφον, καί τάς Εὐγεν. κ. Yelda Cumalıoğlu, ἐντεῦθεν, καί κ. Şebnem Χριστακοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἐλισσαίου Γιόφογλου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Τρίτην, 12ην Αὐγούστου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἄρχιμανδρίτην κ.  Νήφωνα Βασιλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
45μελῆ ὅμιλον νέων ἐκ Μιλάνου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Ivano Valagusso.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Καραγιάννην, Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, μετά τῶν Ἐλλογ. κ. κ.  Mansuz Beyazyürek, Καθηγητοῦ, καί Özkan Pektaş, Ὑφηγητοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Sedat Yazıcı, Πρόεδρον τοῦ Δ. Σ. τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος «RIVA».
Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ἠλιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Τίνας, καί τῶν τέκνων αὐτῶν  Ἐντιμ. κ.  Φοίβου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, καί Εὐγεν. δίδος Δανάης, ἐντεῦθεν.
Ἐπί τῶ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παναγιώτην Νικολαΐδην, Θεολόγον, καί Παναγιώτην Ὀζκουρκούτην, Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, καί τήν Eὐγεν. κ. Μαρίαν Φούξ, ἐντεῦθεν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Συμεωνίδην, Συνταγματάρχην, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φαίδρας Καραγιάννη. 
Τήν Εὐγεν. κ. Βιολέταν Χανίδου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Εὐανθίας, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Φραντζῆν, Οἰκονομολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονος, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου  Μητροπολίτου πρῴην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κυροῦ Διονυσίου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, τήν Δευτέραν, 11ην Αὐγούστου.

*  *  *

Τήν Παρασκευήν, 8ην Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ  Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ  ἐνταῦθα Γερμανικῷ Νοσοκομείῳ νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ.  Ἀργύριον Λιβιερᾶτον, ἐξ Ἑλλάδος, καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας Αὐτοῦ διά ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 

Αὐθημερόν τό ἑσπέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,  ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παναγίας Χαντσεριωτίσσης τῆς Κοινότητος Τεκφούρσαραϊ  κατά τήν ψαλεῖσαν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ὡμίλησεν Οὗτος καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προικονήσου κ. Ἰωσήφ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 9ης  Αὐγούστου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, 10ης ἰδίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, καί Προικονήσου κ. Ἰωσήφ. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρότριτα κοιμηθέντος ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρῴην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κυροῦ Διονυσίου, εἶτα δέ ἀπένειμε τό ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἰς τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Καλούδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σικάγου, ὁμιλήσας καταλλήλως καί πρός τούς προσελθόντας προσκυνητάς ἐξ Ἑλλάδος.     

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, Οὗτος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ' ἥν ὡσαύτως ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προικονήσου κ. Ἰωσήφ.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀντωνίου Γιουβανοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικονήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Παναγιώτην Χαρίτογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μεγάλου Ρεύματος, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Carlo Gervasi, ἐπί κεφαλῆς 90μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐξ Udine Ἰταλίας. 
Τήν Εὐγεν. Ἀρχόντισσαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Αἰκατερίναν Χ.  Χαρισιάδου, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Onno Kervers, νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Ὁλλανδίας ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sigrid καί τῆς Εὐγεν. κ. Leyla Susan Barlas-Aslan, Στελέχους τοῦ Προξενείου.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Alessandra Ricci, Ὑποδιευθύντριαν τοῦ Κέντρου Ἐρευνῶν Ἀνατολικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Koç.     
Τήν Ἐλλογ. κ. Δέσποιναν Κ. Διακρούση, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς,  ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Kenneth Sawyer, Ἐπενδυτήν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Στεφανίας Ρουμελιώτη, ἐξ Ἁγίου Φραγκίσκου Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Wedlock, ἐντεῦθεν, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Διγενάκη, ἐκ Χανίων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Engin Boz, Ἀστυνομικόν, μετά  τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος  Güliz Öyekçin, Λογιστρίας, ἐντεῦθεν.
Τούς Πολιτιστικούς Συλλόγους Ἀδένδρου καί Ἀνατολικοῦ, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βεροίας καί Ναούσης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Ν.  Νταμπαντζῆν, Ὀδοντίατρον, ἐκ Γερμανίας.    

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ:
α) Ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ τῆς νήσου Χάλκης, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῇ Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 5ην Αὐγούστου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Αὐστρίας κ. Μιχαήλ καί Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν, μετά δέ τό τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Μιχαήλ καί ὁ Πατριάρχης, καί
β) Ἐκκλησιάσθη ἐν τῷ Ἱερῷ Βήματι τῆς πανηγυρισάσης ὁμωνύμου Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς νήσου Πριγκήπου, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Τετάρτης, 6ης ἰδίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησαν καταλλήλως ὁ λειτουργήσας Ἀρχιερεύς καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις καί διένειμε τήν εὐλογηθεῖσαν σταφυλήν, εἶτα δέ ἀνέγνω Τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τάφου τοῦ  ἀοιδίμου Πατριάρχου Χρυσάνθου (1824-1826).
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος καί ὅμιλος φοιτητῶν ἐκ Πορτογαλίας ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου  κ. Hugo Miguel Teixeira Morais Duarte dos Santos, ὡς καί 20μελής ὅμιλος προσκόπων ἐξ Ἀθηνῶν, οὕς ὁ Πατριάρχης ἐδέξατο εἰς ἰδιαιτέραν ἀκρόασιν τήν ἑπομένην ἐν τοῖς Πατριαρχείοις.
Ἐπηλούθησε δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, καθ' ἥν ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τήν ἐν αὐτῇ διοργανουμένην ὑπό τῆς Κοινότητος Πριγκήπου ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαρούση, ὡμίλησαν δέ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαρούσης καί ὁ Πατριάρχης, καί ἐν συνεχείᾳ παρετέθη γεῦμα πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος. 

Αὐθημερόν τό ἑσπέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,  παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ' ἥν ὡσαύτως παρέστησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, ὡς καί 40μελής ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐν Ἄρτῃ  Μουσικοφιλολογικοῦ Συλλόγου «Σκουφᾶς», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Δήμητρας Βασιλάκη, Γεν. Γραμματέως αὐτοῦ, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους.

Τήν Πέμπτην, 7ην ἰδίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ἁγιάσματι τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Βεφᾶ κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.   
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Πανοσιολ. Ἄρχιμανδρίτας κ.  Νήφωνα Βασιλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, καί κ. Συμεών Αὐγουστάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Συμεών Παπάζογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Τιμοθέου καί Ἱερολ. Διακόνου κ. Κορνηλίου Ἁγιοπαντελεημονιτῶν, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ, κατά τό παλαιόν ἡμερολόγιον, ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος καί προσκαλέσαντας Αὐτόν ὅπως χοροστατήσῃ ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ φερωνύμῳ Μετοχίῳ, ἐπί τῇ ἐτησίᾳ πανηγύρει αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mehmet Οsmanbaşoğlu, Δήμαρχον Ağırnas Καισαρείας (Kayseri).

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Μιχαήλ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Peter Doyle, Πρέσβυν τῆς Αὐστραλίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Καρακάσην, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Πρόδρομον καί Κωνσταντῖνον Πουσκιούλογλου, Ἐπιχειρηματίας, ἐντεῦθεν. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Swiss» δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ernst Balzli, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλβετίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, τήν Δευτέραν, 4ην Αὐγούστου.   

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Α´ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 1ης Aὐγούστου, καθ'  ἥν παρέστησαν ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἡρακλειδίου Ξιούρου, καί ἐκ τῆς Γερμανικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καταλλήλως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 2ας  Αὐγούστου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, 3ης ἰδίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Μουχλίου, καί κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Παναγιώτου Καραλάζου, Ἄρχοντος ὀφφικιάλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων καί Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, καί  Σπυρίδωνος Μπούρτζη, Ἀντιπροέδρου αὐτῆς, κομίσαντας τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Βέρτ,  Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Δέσποιναν Παπίνη-Φιλίππου, Διευθύντριαν τοῦ Ζαππείου Λυκείου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ ὀνοματικῇ αὐτῆς ἑορτῇ.
50μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Βελιγραδίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Drazan Peric, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Χριστοφῆν, Ὀδοντίατρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Ἀλεξάνδρας καί Βασιλικῆς, ἐκ Λεμεσοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσοβαλάντην Τζαβίδην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ δίδος Μαίρης Κέρτη. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Νάνην, Λογιστήν τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λώρας καί τοῦ νεογεννήτου θυγατρίου αὐτῶν, εἰς ἐκζήτησιν τῆς ἐπ' αὐτό Πατριαρχικῆς εὐλογίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Asaf Güneri, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τάς Εὐγεν. ἀδελφάς  κ. Vicky Pano καί κ. Hiede Pano, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Kari Kindy, ἐξ Ἁγίου Φραγκίσκου Η.Π.Α. .     
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Κουτρᾶν, ἐξ Ἴμβρου.
Τάς Εὐγεν. δίδας Παναγιώταν Νάντσου καί Ἀλεξάνδραν-Εὐφροσύνην Διαμαντοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *