Patriarchal News Bulletin

Αὔγουστος 2012

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Μάρκου Arey καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Βεζύρογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου-Διπλοκιονίου, μετά  τοῦ Ἐντιμ. κ. Προδρόμου Φιλίππου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Χριστοφόρου Καραμπίνα, ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Ἀστρακᾶν, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰουλίας καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ βαπτίσει αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. δίδα Παρασκευήν Γκαϊδατζῆ, ἐκ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτῆς ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν δίδα Ayşe Ozil, ἐντεῦθεν, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτῆς εἰς Ἀμερικήν πρός μετεκπαίδευσιν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 25ης Αὐγούστου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 26ης ἰδίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν πολυάριθμοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, ἐπανακάμψαντα ἐκ τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν ἐπ' ἀδείᾳ ταξιδίου αὐτοῦ, μετά τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Σαμουήλ Ἐφέ, ὑποβαλόντος σέβη ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἱερόθεον Ζαχαρῆν, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου Ἀστορίας Ν. Ὑόρκης, μετά τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Μελετίου Μπουγᾶ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Λάμπρου Κωστάκη, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχους κ. Ἀμβρόσιον Χοροζίδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σισανίου καί Σιατίστης, καί κ. Ἀναστάσιον ἐκ τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κελλίου Διονυσίου τοῦ Φουρνᾶ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Κεκελίδην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Χαραλάμπην Δημητρίου, Πρέσβυν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Μαδέλην, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Zurab Pataradze, Γεν. Πρόξενον τῆς Γεωργίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐλλογ. Δρα Βασίλειον Διαμάντογλου, Περιβαλλοντολόγον Μηχανικόν, ἐκ Νέας Ὑόρκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Ἄννης καί Ὄλγας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ὀδυσσέα Τσελέπην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Ζερβόν, νομικόν, καί Sayaka Yamaguchi, Ἐκπαιδευτικόν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπην Πολυμέρην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Χαρίλαον Χατζησάββαν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου «Χριστιανική Ἕνωσις Ἐπιστημόνων Λαρίσης», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Ἀθανασοπούλου, Καθηγητοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ταυρίδην, ἐκ Νορβηγίας. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Παναγιώτου Νικολαΐδου καί Κυριακίτσας Ἰορδάνογλου, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τό Σάββατον, 25ην Αὐγούστου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 18ης Αὐγούστου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 19ης ἰδίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν, ἐξ Ἑλλάδος καί ἐξ Ἀμερικῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ εἰς Ἀμερικήν πρός περίθαλψιν τῆς ὑγείας του.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, μεθ' ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ἱεροῦ προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δοσίθεον Κανέλλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Μακράκη, Παιδιάτρου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου, καί τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Γερμανοῦ, ἐκ τῆς ὡς ἄνω Ἱ. Μονῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Φραγκόπουλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, ἐντεῦθεν, μετά τῆς ἐγγονῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης Κυριαζῆ καί οἰκείων αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Πολιτικῶν Συνταξιούχων Νομοῦ Ἡρακλείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Κουκλινοῦ, Διδασκάλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Καπερώνην, στέλεχος τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», μεθ' ὁμάδος προσκυνητῶν ἐξ Ἀθηνῶν καί Ἀμερικῆς.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά :
α) Τό ἐν τῷ Πτωχοκομείῳ «Darülaceze» παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, Ὑπουργοῦ Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, δεῖπνον (iftar), τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 15ης Αὐγούστου. 
β) Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης Κέντρου, ἐκ τοῦ Κοιμητηρίου Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Πέμπτην, 16ην τ.μ. .
γ) Τήν βάπτισιν τοῦ θυγατρίου τοῦ ζεύγους Ἀποστόλου καί Εὐαγγελίας Καΐρη, οὕς καί ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 18ην ἰδίου.

Ἡ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος Β'εἰς τήν Πόλιν.

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 19ης Αὐγούστου, ἀφίχθη εἰς τήν Πόλιν ἡ Α. Μακαριότης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμος Β' προκειμένου ἵνα μεταβῇ ὁμοῦ μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου την Τρίτην, 21ην τ.μ., εἰς τήν γενέτειραν Αὐτοῦ νῆσον Ἴμβρον, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀποδόσεως τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, καθ' ἥν πανηγυρίζει τό γενέθλιον χωρίον Του Ἅγιοι Θεόδωροι.
Τόν Μακαριώτατον συνοδεύουν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Διαυλείας κ. Γαβριήλ, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Μάξιμος Παπαγιάννης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης καί ὁ Ἱερολ. Διάκονος κ. Ἐπιφάνιος Ἀρβανίτης.
Ἐκ μέρους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ὑπεδέχθησαν Αὐτόν ἐν τῷ ἀερολιμένι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

*  *  *

Πατριαρχική συμπάθεια διά τούς σεισμούς τοῦ Ἰράν

Ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἐπισυμβάντων εἰς τό Ἰράν καταστρεπτικῶν σεισμῶν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἀπέστειλε Μήνυμα συμπαθείας καί εὐχῶν πρός τήν Κυβέρνησιν τῆς Χώρας διά τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γενικοῦ Προξενείου αὐτῆς.

Ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Τραπεζοῦντα

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου καί κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, μετέβη τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 14ης τ. μ., ἀεροπορικῶς εἰς Τραπεζοῦντα προκειμένου ὅπως προστῇ διά τρίτην φοράν τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν τῇ ἱστορικῇ Ἱερᾷ Μονῇ Παναγίας Σουμελᾶ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Χριστοδούλου Καραθανάση.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Βυθούλκαν, Καθηγητήν ὁμοιοπαθητικῆς ἰατρικῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Αἰγαίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ζησούλας, καί τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Χωριανοπούλου, Καθηγητρίας ἐν τῷ Παντείῳ Πανεπιστημίῳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, ἐκ Κύπρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σαϊδάμ μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαρίας Γιρμῆ, ἐκζητήσαντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 11ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, ἐτίμησε διά τῆς υψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Aziz Babuşcu, Προέδρου τοῦ κόμματος ΑΚΡ τοῦ νομοῦ τῆς Πόλεως, παρατεθέν δεῖπνον (ἰφτάρ), τῇ συμμετοχῇ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς FYROM Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Ἰβανώφ καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας, ἐν τῷ ἐν Yeşilköy ξενοδοχείῳ WOW.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 12ης Αὐγούστου.
β) ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίου Γεωργίου Καρύπη τῆς νήσου Ἀντιγόνης κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Νήφωνα Τσιμαλῆν, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ὅμιλον ΡΚαθολικῶν προσκυνητῶν ἐκ Βερόνα Ἰταλίας ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Mario Urbani.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ahmet Aydın, νεοδιορισθέντα Νομάρχην Siirt.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον, Δημοσιογράφον, μετά τῶν συνεργατῶν τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ «Ἡ Ἠχώ τῆς Πόλης», οὕς καί συνεχάρη πατρικῶς διά τήν ἀνιδιοτελῆ προσφοράν αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Χιονᾶν μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης Δεμιρτζῆ καί τῶν τέκνων αὐτῶν Γεωργίου καί Μαριάννης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον – Ρόνυ Σαρῆν μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Karolina Koryan.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀδάμου, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κωνσταντίνας καί τῶν τέκνων αὐτῶν Κωνσταντίνου καί Μαρίας, ἐξ Ἀμερικῆς.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά :
α) Τό ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ Κερατίου παρατεθέν δεῖπνον (ἰφτάρ) ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Lütfi Akar, Προέδρου τοῦ ἱδρύματος «Kızılay», τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 10ης Αὐγούστου. 
β) τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Εὐγενίας Μαρούτση, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τό Σάββατον, 11ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν α)  Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀντωνίου Γιουβανοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί τoῦ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος, Προέδρου, καί μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, καί β) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Ντουβαρτζῆ, Ἀντιπροέδρου, καί μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν ὡς ἄνω Ἱερῶν Ναῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Mehmet Köksal, Δικηγόρου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Bartolomeu Constantin Savoiu, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς Ἐλλογ. Δρος Alice Florescu-Bleotu, Ἰατροῦ, ἐκ Βουκουρεστίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Scott Kilner, Γεν. Πρόξενον τῶν Η.Π.Α. ἐνταῦθα, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ἀβραμόπουλον, Πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γούλου καί οἰκογενῶν αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. κ. Tufan Garipağaoğlu καί τάς Εὐγεν. κυρίας İkbal Elmaskaya καί Nurgül Erkal, στελέχη τῆς Akbank.
Τόν Ἐλλογ. Δρα Κωνσταντῖνον Ἠλ. Μπογδανόπουλον, Ὀδοντίατρον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τσάρον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Κουτσοκώσταν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης Σαδιρβάνου καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν  Ἀθανασίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γρηγορίου Ξεπαπαδάκη, Ἰατροῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Γκαλίτση, ἐντεῦθεν, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς κ. Βασιλικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τῆς θυγατρός αὐτῆς Θάλειας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 9ης Αὐγούστου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Μακάριος Γρινιεζάκης, ἡ Εὐγεν. κ. Ρέα Καλφάογλου ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καί ὁ Πατριάρχης.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά :
α) τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου  ΡΚαθολικῆς μοναχῆς Marie Claude, ἐκ τοῦ Λατινικοῦ Κοιμητηρίου Φερίκιοϊ, τήν Πέμπτην, 9ην Αὐγούστου,
β) τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Πιτσάκη, Ἄρχοντος Μ. Νομοφύλακος, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, ἐκ τοῦ Γ' Κοιμητηρίου Νικαίας Ἀττικῆς, αὐθημερόν,
γ) τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης Καρακάσογλου, Ἰατροῦ, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ὡσαύτως τήν αὐτήν ἡμέραν,
δ) τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. Δρος Kadir Topbaş, Δημάρχου τῆς Μεγαλοπόλεως, παρατεθέν δεῖπνον (ἰφτάρ), ἐν τῷ ἐν Κερατίῳ Συνεδριακῷ Κέντρῳ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. Ὑπουργός Μακεδονίας-Θρᾴκης εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 8ης  Αὐγούστου, ὁ Ἐξοχ. κ. Θεόδωρος Καράογλου, Ὑπουργός Μακεδονίας-Θρᾴκης, ἐπεσκέψατο τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γεωργίου Γιαννοπούλου, συνεργάτου αὐτοῦ, καί Εὐθυμίου Γαβριηλίδου, Δικηγόρου.
Τῇ Α. Ἐξοχότητι, ἥτις προσεκύνησε καί εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί κατά τήν τε προσέλευσιν καί τήν ἀναχώρησιν αὐτῆς ἐκ τῶν Πατριαρχείων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον καί Διάκονον κ. Εὐλόγιον, Ἁγιοπαντελεημονίτας, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ, κατά τό παλαιόν ἡμερολόγιον, ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος καί προσκαλέσαντας Αὐτόν ὅπως χοροστατήσῃ ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ φερωνύμῳ Μετοχίῳ ἐπί τῇ πανηγύρει αὐτοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς νήσου Πριγκήπου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῇ Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 6ην Αὐγούστου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησε καταλλήλως καί διένειμε τήν εὐλογηθεῖσαν σταφυλήν, εἶτα δέ ἀνέγνω Τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τάφου τοῦ  ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Χρυσάνθου (1824-1826).
Παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, ὅστις ὑπεδέχθη τήν Α. Θ. Παναγιότητα εἰς τήν ἀποβάθραν τῆς νήσου, μετά τῆς Ἐλλογ. Δίδος Ἁγνῆς Νικολαΐδου, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου,  καί ἱκανός ἀριθμός προσκυνητῶν. Περί τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας προσῆλθεν ὁ Δήμαρχος Πριγκηποννήσων Ἐντιμ. Δρ. Mustafa Farsakoğlu μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, τούς ὁποίους ηὐχαρίστησεν ὁ Πατριάρχης διά τήν τιμητικήν παρουσίαν των. 
Ἐν συνεχείᾳ ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων ἔνθα παρετέθη γεῦμα πρός τιμήν Αὐτῆς ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί, 
β) Ἐν τῷ Ναϋδίῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης κατά τήν άκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 5ης τ.μ., ὁ Πατριάρχης, ἀνταποκρινόμενος εἰς ἀδελφικήν πρόσκλησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέργης κ. Εὐαγγέλου, παρεκάθησεν εἰς τό δεῖπνον ἐν τῷ ἐν Χάλκῃ ἀρχιερατικῷ οἴκῳ αὐτοῦ, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 5ης Αὐγούστου.
β) ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἐν τῇ πανηγυριζούσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ τῆς νήσου Χάλκης, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῇ Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἐπικαίρως πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ertuğrul Genç, Δήμαρχον Maçka (Ματσούκας) Τραπεζοῦντος, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐν ὄψει τῆς ἐφετεινῆς προσκυνηματικῆς ἐπισκέψεώς Του εἰς τήν Παναγίαν Σουμελᾶ. 
Τούς Ἐλλογ. κ. κ. Özkan Ertuğrul, Καθηγητήν τοῦ ἐν Ἀδριανουπόλει Πανεπιστημίου Θρᾴκης, Ἀντώνιον Χατζόπουλον, ἐκ Διδυμοτείχου, καί κ. Γιαννούλαν Σαλαμπάση, Ἐκπαιδευτικόν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Ὁμάδα προσκόπων ἐκ τοῦ 14ου Συστήματος Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. δίδος Κωνσταντίνας Ἰωσηφάκη.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐστρατίαν Κύρκα, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Π. Μπροῦχιν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ρούμπην Γιουμουρτᾶν, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Νοσοκομείῳ νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Hüseyin Öztürk καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

*  *  *

Τό  ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 2ας  Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Θείας Μεταμορφώσεως νήσου Πρώτης, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καί ἐν συνεχείᾳ συνανεστράφη καί συνέφαγε μετά τῶν νεαρῶν κατασκηνωτῶν τῆς Παιδοπόλεως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Καλούδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Σταματίας, ἐκ Σικάγου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τό ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Mimar Sinan παρατεθέν δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Haliç Συνεδριακῷ Κέντρῳ, τήν Πέμπτην,  2αν  Αὐγούστου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Σολομονῆς, ἧς τό ἱερόν Λείψανον τεθησαύρισται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν  Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τετάρτης, 1ης Αὐγούστου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Α´ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλον, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Ἀμβροσίου Χοροζίδου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους Ἀλεξιάδου. 
Τόν Σεβ. Κόπτην Μητροπολίτην Glastonbury Abba Seraphim μετά τοῦ γραμματέως αὐτοῦ κ. Trevor Maskery, ἐξ Ἀγγλίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπεργκέ, τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ὀφφικιάλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων κ. Παναγιώτου Καραλάζου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μουχλίου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Πέτρου Μπαζγκάρλο, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Παναγίας τῆς Σούδας τῆς Κοινότητος Ἐγρίκαπου, καί μελῶν τῶν Ἐπιτροπῶν, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Ναῶν. 
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἐφραίμ Τσόλην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, ἐπί τῇ λήξει τῆς διακονίας αὐτοῦ ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Μίσθιον, Ἄρχοντα Χαρτουλάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Καναδᾶ. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Κτιστάκην, ᾧτινι καί συνεχάρη ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ ὡς Καθηγητοῦ εἰς τό Πανεπιστήμιον τοῦ Βοσπόρου. 
Τόν Ἐξοχ. ἐν Ἰατροῖς κ. Γεώργιον Πετρίδην, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Γαβριήλ καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Fiona, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ata Atun, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Yurdagül Beyoğlu, ἐκ Κύπρου. 
Τόν Ἐντιμ. κ.  Ἀντώνιον Γραμματικόπουλον, Διευθυντήν τῆς Finans Bank, ἐντεῦθεν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Κουρμπέτη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τσακιρίδην, Θεολόγον, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Cano, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν.δίδα Ketrin Köprü, Φοιτήτριαν, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Ἀπολλωνιαδιτῶν Καστορίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον-Τώνην Σωτηριάδην, μαθητήν, ἐντεῦθεν.
   
Ἐξεπροσωπήθη καταλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Εἰρήνης Ὀκταποδᾶ, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ταταούλων, τήν Τρίτην, 31ην Ἰουλίου.
Τό ἐν τῷ ἐν Şişhane πολιτιστικῷ κέντρῳ «Neve Şalom»  παρατεθέν ὑπό τoῦ Σοφολ. κ. İsak Haleva, Ἀρχιραββίνου, καί τῆς ἐνταῦθα Ἑβραϊκῆς κοινότητος,  δεῖπνον (iftar), αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Swiss» δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Monica Schmutz Kırgöz, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλβετίας ἐνταῦθα,  δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 1ης Αὐγούστου.

*  *  *