Patriarchal News Bulletin

Δεκέμβριος 2007

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν, 30ήν  Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐδεξιώθη τούς διδασκάλους καί μαθητάς τῆς πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας ἡμῶν, ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου. Ὡμίλησαν ὁ Πατριάρχης, ἀναλύσας εἰς τούς μαθητάς τό νόημα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, καί ἡ Ἐλλογ. κ. Ἀναστασία  Οὐζούνογλου, εὐχαριστήσασα τόν Πατριάρχην διά τό ἀνύστακτον ἐνδιαφέρον Αὐτοῦ διά τήν ἐνταῦθα νεολαίαν, ἐνῶ οἱ προσελθόντες μαθηταί ἔψαλον τά κάλαντα καί ἀπήγγειλαν ἐπίκαιρα ποιήματα, καταλλήλως προετοιμασθέντες ὑπό τῶν Ἐλλογ. διδασκάλων αὐτῶν. Ἐν τέλει ἡ Α. Θ. Παναγιότης διένειμεν εἰς ἅπαντας ἑόρτια δῶρα καί γλυκά. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, Χωροεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, συνοδευόμενον ὑπό μελῶν τοῦ περί αὐτόν Συμβουλίου, ἐκφράσαντας τά συγχαρητήρια ἑαυτῶν τε καί τῆς κατ᾿ αὐτούς παροικίας, ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καί τοῦ Νέου Ἔτους.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Δημήτριον Ζῶρζον, στρατιωτικόν Ἱερέα, ἐξ Ἀθηνῶν, καί κ. Διονύσιον Πλέσσαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας,  μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἀθανασίου Ρούση, Παναγιώτου Παπαζώτου, Κωνσταντίνου Καρούμπα, Κωνσταντίνου Βρεττοῦ καί Παναγιώτου Θεοδωροπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμ.  Οἰκονόμον κ. Βασίλειον Κομνηνόν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Μαρίας.   
Τόν Πανοσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Franco Marco, ἐπί κεφαλῆς 30μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐκ Πάδοβας Ἰταλίας.
Τόν Εὐλαβέστατον Διάκονον κ. Λεωνίδαν Κιουτσούκνιλ, μετά τῶν υἱῶν αὐτοῦ Ἐντιμ. κ.κ. Φιλίππου καί Στεφάνου, Φοιτητῶν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Δαρδανελιώτην, Ἀξιωματικόν Π.Ν., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χαραλαμπίας, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου, Ἀστυνομικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τό ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Εὐγεν. κ. Παναγιώτας Μορφιάδου Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ ἐνταῦθα Μορφωτικοῦ καί Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου τῶν Ἰμβρίων.   
Τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Σαρρῆν, Πρωτοψάλτην τῆς Κοινότητος Ταταούλων, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἀλεξίου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Matteo Taconi, Στέλεχος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ Διαστήματος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Liliana καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Εὐγεν. Δίδων Μελανίας καί Μπιάνκας-Θεοδώρας, ἐκ Φλωρεντίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Nicola Guarnieri, Στελέχους τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἰταλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πετρίδην, Πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Γιαννιστῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γαβριήλ Κουτσοκώστα, Διευθυντοῦ τοῦ Ὑποκαταστήματος Γιαννιτσῶν τῆς Τραπέζης Πειραιῶς, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Σοφίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Mahmut Çiloğlu, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Zehra, τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Ρωτσικοπούλου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μιλάνκας, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Σταυριανόν, Μουσικοσυνθέτην, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Ἐντιμ. κ. Μαθίλδην  Φωτιάδου, μετά τῆς Εὐγεν. κ.  Zişan Kasar, Δικηγόρου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Πανταζῆν, Φοιτητήν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς προλαβοῦσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.     
Τήν Εὐγεν. κ. Χρυσάνθην Τσόρμαν-Ντεγκιρμεντζῆ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς  Ἀνδρέου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Θ. Καραγιαννίδην, Φοιτητήν Ὀδοντιατρικῆς, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Γανωτῆν, ἐπί κεφαλῆς τοῦ λαογραφικοῦ καί μουσικοχορευτικοῦ συγκροτήματος «Περπέτουα», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Μακρίδην, προσελθόντα ἵνα ὑποβάλῃ τάς εὐγνώμονας αὐτοῦ εὐχαριστίας, ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ πρός αὐτόν Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῇ κοιμήσει τοῦ πατρός αὐτοῦ ἀειμνήστου Ἐλευθερίου, ἐντεῦθεν. 
Τήν Εὐγεν. κ.  Δέσποιναν Ξανθοπούλου, μετά τῶν οἰκείων αὐτῆς, ἐντεῦθεν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Μαριάνναν Κορομηλᾶ, Ἱστορικόν, μετά συνεργατῶν αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Τσεντολίνι, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.   


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, διεβίβασε δι'ἐκπροσώπου Του τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια Αὐτοῦ πρός τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Σ. Παπαδόπουλον, Ἄρχοντα Νοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Εὐριδίκης Στεφάνου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Παρασκευήν, 28ην Δεκεμβρίου.
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου  Μιχαήλ Ε. Μανοπούλου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τό Σάββατον, 29ην ἰδίου. 
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου Πρωτοχρονιάτικην ἐκδήλωσιν,  ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, αὐθημερόν.  

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 27ης Δεκεμβρίου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐτοῦ, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν,  ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ τῆς Μ. Πρωτοσυγκελλίας τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλον κ. Στέφανον καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς σεπτάς εὐχάς καί εὐλογίας Αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν κ. Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτην μετά τοῦ  Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Λεούδη, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Περιφερείας Δυτικῆς Μακεδονίας, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, τῶν θυγατέρων αὐτῶν Εἰρήνης καί Σταυρούλας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Ντόβα, συνεργάτου αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Χρῆστον Μαρκογιαννάκην,  Βουλευτήν τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία» τοῦ Νομοῦ Χανίων, πρῴην  Ὑφυπουργόν Δημοσίας Τάξεως, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Χαραλαμπίδου, Ὑποστρατήγου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ἐν ἀποστρατείᾳ, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Παρασκευήν Τσέτση, Γεν. Γραμματέα τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τοῦ Κόμματος τῶν Πρασίνων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, μετά τοῦ μνηστῆρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Anthony Beumer, πρῴην Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Σοσιαλιστικῆς Ὁμάδος τοῦ ὡς ἄνω Κοινοβουλίου, ἐκ Βρυξελλῶν.     

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν τελεσθεῖσαν, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βράτσης κ. Καλλινίκου Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ἐν Φαναρίῳ Βουλγαρικῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, τῇ 27ῃ Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἀνταλλάξας μετ᾿ αὐτῆς τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βράτσης κ. Καλλίνικον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Evgeni Gevev, Γενικοῦ Προξένου τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα, καί Ἐλλογιμ. κ. Ivan Zelev Dimitrov, Διευθυντοῦ Θρησκευμάτων τῆς Βουλγαρίας, ὡς καί 30μελοῦς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας, συνοδευομένους ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀγγέλου Velkov, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, καί Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ, Ἂρχοντος Μ. Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν, ἐλθόντας ἐνταῦθα ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς πανηγύρεως τοῦ ἐν Φαναρίῳ Βουλγαρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, Διευθυντήν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ αὐτῆς καί Καθηγητήν τῆς Ἀν.  Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.
Τούς ἐνταῦθα Ἄρχοντας Ὀφφικιάλους τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, δι᾿ ὑποβολήν σεβασμάτων ἐπί ταῖς Ἑορταῖς, προσκληθέντας τήν μεσημβρίαν καί εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητήν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνοματικῇ ἑορτῇ αὐτοῦ.
Τήν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Λιάζε Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίκαν Μπεκιάρη-Παντελάρα, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Σωτήριον καί Νικόλαον Βλαβιανόν, Φοιτητάς, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Ζαφείριον Παντελεήμονα, Φοιτητήν, ἐκ Πατρῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, Ἐπιχειρηματίαν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας- Ἑλένης, ἐντεῦθεν.
Τάς Εὐγεν. Δίδας Παγώναν Ταλιαδούρου καί  Οὐρανίαν Πλαφουντζῆ, Βιοτέχνας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ilyas Burunak, Διευθυντήν Ἀσφαλείας τῆς Πόλεως, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐπί ταῖς Ἑορταῖς.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου πρ. Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κυροῦ Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ ἐν Λευκωσίᾳ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Παλλουριωτίσσης , τήν Δευτέραν, 24ην Δεκεμβρίου.  

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλον κ. Στέφανον, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐφραίμ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, μετά τῶν Ὁσιωτ.  Μοναχοῦ κ. Ἰσιδώρου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί Ἐντιμ. κ.κ. Χρήστου Ἀνδρώνη, Ἰατροῦ, καί Δημητρίου Κατσικλῆ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Σκουρῆν, Πρόεδρον τοῦ Δικαστηρίου τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων, ἐκ Λουξεμβούργου, ἐπι κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θωμᾶν Ν.  Δεσσύλαν, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βησσαράκη, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Ἐλλογιμ. δίδα Diğdem Gezek, Μουσικολόγον, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Dilek  Sabancı, ἐπιχειρηματίαν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Emre Erdem, συνεργάτου αὐτῆς, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἐμμανουήλ Μηνάογλου καί Χρῆστον Χαρίσην, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτῶν ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.       


Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, τό ἀπόγευμα τῶν Χριστουγένων, Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ἐπεσκέφθησαν:
α) ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, καί
β) ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων PKαθολικῶν τόν Αἰδεσιμ. κ. François Yakan, καί διεβίβασαν αὐτοῖς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 21ης Δεκεμβρίου, ἐπεσκέφθη κατ'οἶκον τήν Εὐγενεστάτην κ. Χαρίκλειαν Π. Φίλη, αὐταδέλφην τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου, ᾗτινι καί ταῖς θυγατράσιν αὐτῆς ηὐχήθη τά εἰκότα ἐπί ταῖς Ἑορταῖς, ἐπιδαψιλεύσας αὐταῖς τήν Πατριαρχικήν Αὐτοῦ εὐλογίαν. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 22ας Δεκεμβρίου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐτέλεσε Τρισάγιον, ἐπί τῇ ἐκδημίᾳ τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου πρῴην Κύπρου κυροῦ Χρυσοστόμου. Ἐπίσης ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 23ης ἰδίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανιερ.  Ἐπίσκοπον Ζαχουμίου καί  Ἐρζεγοβίνης κ. Γρηγόριον, ἐκ τῆς κατά Σερβίαν Ἐκκλησίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀνατόλιον Ψυχογιόν, Κaθηγητήν, ἐξ Ἑλλάδος. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰώβ  Getcha, Καθηγητήν, ἐκ τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως, ἐκ Παρισίων.     
Τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Πεστελματζόγλου, Διευθυντήν τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ,  τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Καλαμάρην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Εὐγενίας, ἐκπαιδευτικοῦ, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρῆστον Μαλομάτ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλίκης, καί Χρῆστον Κ. Ψευτέλην, ὡς καί τάς Εὐγεν. κυρίας  Ἀναστασίαν Κορτίδου καί Φωτεινήν Γιουζμπασιάν, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Λεωνίδαν Τζώνην, Καθηγητήν Οἰκονομικῶν τοῦ Ἑλληνοαμερικανικοῦ Κολλεγίου τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλικῆς Τζότζολα, Νομικοῦ.   
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Μουμπαγιατζόγλου, προσελθοῦσαν ἵνα ὑποβάλῃ τάς εὐγνώμονας αὐτῆς εὐχαριστίας, ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ πρός αὐτήν Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῇ κοιμήσει τοῦ συζύγου αὐτῆς ἀειμνήστου Στυλιανοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Τσουράκην, Ἀρχιτέκτονα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἀντωνίου, ἐξ Ἁγίου Νικολάου Κρήτης
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Ἰνεπέκογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Οὐρανίας, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Βιρβίλην, ἐξ Ἀθηνῶν.


Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος, Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, τήν Παρασκευήν, 21ην Δεκεμβρίου, μετέβη εἰς τό ἐνταῦθα ξενοδοχεῖον Marmara  καί διεβίβασε τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δήμαρχον Beyoğlu, καί τούς περί αὐτόν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν θυσιῶν (Kurban Bayramı).

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 18ην Δεκεμβρίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Σαρμασικίου  καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Κληρικοί καί Μοναχοί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι, καθώς καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.   
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, οἱ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρῖται κ. Μάξιμος Κυρίτσης  καί κ. Δοσίθεος Κανέλλος, ἀμφότεροι σχολιάσαντες γλαφυρῶς τήν σημασίαν τῆς μνήμης τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου,  ὁ Ἐλλογ. κ. Βασίλειος Π. Κέντρος, Καθηγητής, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τήν νεοεκλεγεῖσαν Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν καί εὐχηθείς αὐτῇ τήν ἐξ ὕψους δύναμιν εἰς τήν ἄσκησιν τῶν καθηκόντων αὐτῆς. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἐπεσκέφθη τό Κατηχητικόν Σχολεῖον ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος Ταξείμ καί ὁμιλήσας πρός τούς μαθητάς διένειμεν ἡμερολόγια, εἰκόνας καί γλυκά καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτοῖς τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν καί τάς πατρικάς εὐχάς Αὐτοῦ ἐπί ταῖς ἑορταῖς. Ἀκολούθως μετέβη εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς αὐτῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου καί ἐνημερώθη ἐπί τῶν ἐν αὐτῷ ἐν ἐξελίξει ἀνακαινιστικῶν ἔργων. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰάκωβον Βασιλείου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κασσανδρείας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Στεφάνου Μελτσῆ, Ἀστυνομικοῦ, ἐκ Νέου Μαρμαρᾶ Χαλκιδικῆς. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Can Dündar, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀρτέμιον Μπαρμπούνην, Φοιτητήν, ἐκ Πατρῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κυρίτσην, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ὀλύμπῳ Πιερίας Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, μετ' ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Θεόδωρον Στυλιανοῦ, Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ταμασοῦ, μετά Μοναχῶν ἐκ τῶν ἐν αὐτῇ ῾Ι. Μονῶν Ἁγίου Ἡρακλειδίου καί Ἁγίου Παντελεήμονος. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Antonio Fotis Taquis, Πρέσβυν καί Γενικόν Πρόξενον τοῦ Παναμᾶ ἐν Ἑλλάδι. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Μαυράκην, πρῴην Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν τῆς Κοινότητος Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Διπλοκιονίου, ὑπό τόν Πρόεδρον αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μπελαλίδην. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Τεγόπουλον, Ἐκδότην, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μερκουρίου Μερκούρογλου καί τῆς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Μπαρδάκα, συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λάμπρον Κωστάκην, Πολιτικόν Μηχανικόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Metin Mansur, Μηχανικόν, ἐντεῦθεν. 
Tόν Ἐντιμ. κ. Ἀβραάμ Κατραντζῆν, ἐκ τῶν Κλητήρων τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 15ης Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἐντίμου Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς τελετήν ἐπί τῷ ἰωβηλαίῳ τοῦ Ἐλλογ. κ. Νικολάου Μαυράκη, πρῴην Λυκειάρχου αὐτῆς, ἐπισκεφθείς καί τήν ἐν τῷ ἰδίῳ Μεγάρῳ διοργανουμένην ἔκθεσιν ζωγραφικῆς μέ θέμα: «Ἡ Πόλη ἀπό χθές μέχρι σήμερα».         


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς    Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Θεοφανοῦς τῆς Βασιλίσσης, ἧς τό ἱερόν λείψανον φυλάσσεται ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ, κατά  τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 16ης ἰδίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, καθ' ἥν παρέστησαν ὡσαύτως συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Μοναχαί,  οἱ Ἐξοχ. κ. Φώτιος Ξύδας, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος αὐτῆς ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Γκαργκάνας, Διοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, καί ὁ Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνος Σβολόπουλος, Καθηγητής-Ἀκαδημαϊκός, ὡς καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τῶν Πατριαρχείων εἰς ἐπίσημον ἀκρόασιν τούς Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Παπαμιχαλάκην, Ἄρχοντα Μ. Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γκαργκάναν, καί Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνον Σβολόπουλον, οἵτινες προσεφώνησαν Αὐτόν καί ἐπέδωκαν Αὐτῷ καλαίσθητον Τόμον τῶν Πρακτικῶν τῆς κατά τό παρελθόν ἔτος διοργανωθείσης ἐν Ἀθήναις Διημερίδος ἐπί τοῦ θέματος: «Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἡ Οἰκονομία τοῦ Γένους», τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως καί ἐκφράσαντος ἐξ ὀνόματος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εὐχαριστίας καί συγχαρητήρια ἐπί τῇ ἐκδόσει τοῦ Τόμου.             

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δοσίθεον Κανέλλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Φώτιον Ξύδαν, νέον Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί παρακαθήσαντα ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ραλλοῦς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου.
Τήν Εὐγεν. κ. Χαρούλαν Σκολαρίκου, νέαν Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Λιβαδᾶν, Γενικόν Γραμματέα Ἐνημερώσεως τῆς Γενικῆς  Γραμματείας Ἐνημερώσεως καί Ἐπικοινωνιῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Γαβριηλίδου, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Κεφαλαιοαγορᾶς τῆς Ἑλλάδος, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Δούκαν-Παπαδημητρίου, Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, ἐκ Βόλου.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Μαστρογιάννην, Ἐπιχειρηματίαν καί Πρόεδρον τῆς Ὀργανώσεως «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης, ἐκ Νέας Τριγλίας Χαλκιδικῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Κανέλλαν  Ἠλιοπούλου, Γεν. Γραμματέα τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Φίλων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Μπούρτζην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Concetta Graziella, ἐντεῦθεν.     
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Ψαρόπουλον, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνοματικῇ ἑορτῇ αὐτοῦ, ἐντεῦθεν. 
 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζαππείου Λυκείου «Χριστουγεννιάτικην    Ἑορταγοράν», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τό Σάββατον, 15ην Δεκεμβρίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου τῆς Μεγαλοπόλεως ἐκδήλωσιν διά τόν Mevlâna Celâleddin-i Rûmî, ἐν τῷ ἐν Zeytinburnu Ἀθλητικῷ Mεγάρῳ «Abdi İpekçi», αὐθημερόν. 
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς «Χριστουγεννιάτικην Ἑορταγοράν», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 16ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην , 13ην Δεκεμβρίου, ἐπί τῇ κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Βατοπαιδινῷ Μετοχίῳ κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὑπεύθυνος διά τό Μετόχιον, Κληρικοί  ἐξ Ἁγίου Ὄρους καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Συμεών Παπάζογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς παροικίας, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις συνεχάρη τῇ πανηγυριζούσῃ παροικίᾳ καί ηὐχήθη τά εἰκότα εἰς τούς προσκυνητάς.  Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Πρόδρομον Θανάσογλου, Ἄρχοντα Μυρεψόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στυλιανῆς, ᾗτινι συνεχάρη καί ηὐχήθη ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐντεῦθεν.
Τήν ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος καί τήν ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Στεφανοπούλου Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κρίκον, στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.
Τήν Εὐγεν. κ. Χριστίναν Στεφανίδου, στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄλκην Κούρκουλαν, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Λυδίαν Çınarlı, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος «Ὁμάς τοῦ Μαρμαρᾶ» ἀπονομήν βραβείων διά τό ἔτος 2007, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Süleyman Demirel, πρώην Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας,  ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar» , τήν Πέμπτην, 13ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 12ην Δεκεμβρίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος, τοῦ θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ τῆς νήσου Χάλκης, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς Θείαν Λειτουργίαν. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, Κληρικοί, Μοναχοί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐντεῦθεν.  Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καί ὑπεύθυνος διά τήν Σκήτην, ἀναφερθείς εἰς τήν προσωπικότητα καί τά θαύματα τοῦ Ἁγίου, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Συμεών Παπάζογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Τιμοθέου καί Εὐλαβ. Διακόνου κ. Κορνηλίου Ἁγιοπαντελεημονιτῶν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Ντενησένκο, Ἀντιπροέδρου τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου τῆς Παροικίας, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ ἐν Γαλατᾷ Ἱεροῦ Βατοπαιδινοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, κατά τό παλαιόν ἡμερολόγιον.
Τόν Ἐντιμ. κ. Fred Bush τοῦ Woodrow Wilson Center of International Studies, ἐξ Ἀμερικῆς. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐν τῇ Πόλει Μουσείου Συγχρόνου Τέχνης, ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Cihat Burak, ἐν τῇ ἐν Γαλατᾷ ἕδρᾳ τοῦ ὡς ἄνω Μουσείου, τήν Τετάρτην, 12ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 7ης Δεκεμβρίου, ἐπεσκέφθη τήν ἕδραν τοῦ Ἐρασιτεχνικοῦ Θεατρικοῦ Ὁμίλου (ΕΡ.Θ.Ο.) Φερίκιοϊ καί ηὐχήθη τά εἰκότα εἰς τούς νέους τῆς Ὁμογενείας, οἵτινες προετοιμάζουν τήν παράστασιν θεατρικοῦ ἔργου ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Σάββα Μελοπούλου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 8ης τ.μ., συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ παρουσίασιν τοῦ ἐκδοθέντος συλλογικοῦ Τόμου, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑξήκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ὁμιλήσας ἐν κατακλεῖδι καταλλήλως. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 8ης Δεκεμβρίου, καθ' ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀριστοτέλης Παυλίδης, πρῴην Ὑπουργός Αἰγαίου καί Νησιωτικῆς Πολιτικῆς, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Δημητρακόπουλος, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἐνῶ τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 9ην ἰδίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, καθ'ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Ἐξοχ. κ. Ἀριστοτέλης Παυλίδης καί κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, καθ'ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιος Δολτσινιάδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἀναφερθείς εἰς τά ἄχρι τοῦδε πεπραγμένα ἐν αὐτῇ, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀριστοτέλης Παυλίδης καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῇ Εὐγεν. κ. Σοφίᾳ Ζαβράκη, διά τάς μέχρι τοῦδε  ὑπηρεσίας αὐτῆς πρός τήν ὡς ἄνω Κοινότητα, ὡς καί διά τήν δωρεάν τῆς οἰκίας αὐτῆς, καί  ἐπέδωκεν αὐτῇ τό ἐπί τούτῳ σεπτόν Πατριαρχικόν Εὐεργετήριον Πιττάκιον.
Ἀργότερον ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τά Κοινοτικά Γραφεῖα τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μεγάλου Ρεύματος καί ἔκαμε χρῆσιν τῆς ψήφου Αὐτοῦ διά τήν ἀνάδειξιν νέων Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Κοινοτήτων Ταταούλων, Προπόδων Ταταούλων, Φερίκιοϊ καί Πικριδίου. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin, μετά τοῦ ἄρτι ἐκλεγέντος Σεβ. Μητροπολίτου Adıyaman κ. Gregorius Melki Urek. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀριστοτέλην Παυλίδην, πρῴην Ὑπουργόν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Δημητρακοπούλου, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Πετρόπουλον, Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μπαλαφοῦκον, Πρόεδρον τῆς Ἑταιρείας Ὀγκολόγων-Παθολόγων Ἑλλάδος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαδοπούλου, Ἀναπληρωτοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ὀγκολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Νοσοκομείου «Metropolitan», τῆς Ἐλλογιμ. κ. Πηνελόπης Μιχαλακοπούλου, Καθηγητρίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Αἰγαίου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Δήμητρας Καναλουπίτη, Ἰατροῦ-Ὀγκολόγου.
Τήν ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Ἐλλογ. κ. Αἰμιλίας Παντελάρα Φιλόπτωχον Ἀδελφότητα Κυριῶν Χαλκηδόνος.
Τό ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σιρίν Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Μοδίου Χαλκηδόνος.
Τό ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ἀτέσογλου Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Σταυρῆν, ἰατρόν, ἐκ τῆς ἐν Κύπρῳ Ἀντιπροσωπείας τῆς Διεθνοῦς Ὀργανώσεως «Γιατροί τοῦ Κόσμου».     
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωσταντῖνον Μυγδάλην, Ἐκδότην, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ Τόμον πρός τιμήν τοῦ Σεβ.  Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Δαμασκηνοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Εὐγεν. δίδα Αἰκατερίναν Λαναρᾶ, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, μετά τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Μ. Bernard Emie, νέου Πρέσβεως τῆς Γαλλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France», τήν Παρασκευήν, 7ην Δεκεμβρίου. 
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Abutalip Akhmetov, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Καζακιστάν ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Ataköy ξενοδοχείῳ «Crowne Plaza», αὐθημερόν.        

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ Θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τετάρτην, 5ην Δεκεμβρίου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμος κ. Μελέτιος Σακκουλίδης, ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιᾶνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως-Καθηγητής καί Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, εὐχηθείς τήν ἐξ ὕψους δύναμιν εἰς τόν Πρόεδρον καί τά μέλη τῆς ἄρτι ἐκλεγείσης Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καί συγχαρείς αὐτοῖς διά τά γενόμενα ἐν τῇ Κοινότητι ἀνακαινιστικά ἔργα. 
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Τζιμπαλῆ, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 6ην ἰδίου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς Πρόξενος αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει, εἰς ὅν ὁ Πατριάρχης ηὐχήθη τά εἰκότα ἐπί τῇ ὀνοματικῇ ἑορτῇ αὐτοῦ,  Παναγιώτης Δάβαρης, Πλοίαρχος, Διοικητής Ὑποβρυχίων τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τῆς Ἑλλάδος, Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος, Πλωτάρχης, Ὀρέστης Κλεισιούνης, Ναυτικός Ἀκόλουθος τῆς Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, Κωνσταντῖνος Σπανός, στέλεχος αὐτῆς, Γεώργιος Σαββόπουλος καί Μιλτιάδης Κοτσαγερίδης, Κυβερνῆται ἰδιωτικῶν ἀεροσκαφῶν, καί Ἀθανάσιος Ἀντώνης, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῶν ἐν Μακεδονίᾳ καί Θράκῃ Ξενοδοχείων, ὡς  καί πλεῖστοι πιστοί  ἐντεῦθεν.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Μ. Bernard Emie, νέον Πρέσβυν τῆς Γαλλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συγχαρείς αὐτῷ ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ. 
Τόν  Ἐντιμ. κ.  Νικόλαον Τζωΐτην, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Περικλῆν Πασχαλίδην, Ἱεροψάλτην, Ἐκδότην καί Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Μορφωτικοῦ Συνδέσμου τῶν Χαλκηνῶν. 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ γενομένην ἐκδήλωσιν, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς εἰσαγωγῆς  τοῦ οἴνου τῆς ἑταιρείας «Τσάνταλη» εἰς Τουρκίαν, τήν Πέμπτην, 6ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τό ἑσπέρας τῆς Tρίτης, 4ης Δεκεμβρίου, ἐδόθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἐπίσημος δεξίωσις πρός τιμήν τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας, εἰς ἥν παρέστησαν Ἱεράρχαι, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος, Ἐπιστήμονες, Ἐκπαιδευτικοί, Ἐπιχειρηματίαι, Κοινοτικοί Παράγοντες, καί ἄλλοι, οὕς ἐχαιρέτισε καί ηὐχαρίστησεν ὁ Πατριάρχης διά καταλλήλου τῇ περιστάσει προσλαλιᾶς. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Αἰδεσιμ. Οἰκονόμους κ. Νικόλαον Μπάνοβιτς, τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, καί κ. Νικόλαον Ἀναγνωστόπουλον, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Συμεωνίδην, Ἀντισυνταγματάρχην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φαίδρας Καραγιάννη, Σπυρίδωνα Χατζηαναστασίου, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, Σάββαν Μελόπουλον, Σκηνοθέτην, Νικόλαον Μαγγίναν, δημοσιογράφον, Νικόλαον Σαατσῆν, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Νικόλαον Λιάζε καί Νικόλαον Σῶτον, Κλητῆρας, Νικόλαον Ντεμίρ, ὑπάλληλον αὐτῶν, καί Στυλιανόν Σαϊδάμ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ κ. Νικολάου, Βιολόγου, τάς Ἐλλογιμ. δίδας Ἄνναν Λ.  Ψαροπούλου καί Ἄνναν Κ. Θεοδωρίδου, Καθηγητρίας, καί τήν Ἐλλογ. κ. Στυλιανήν Κωνσταντινίδου, Διευθύντριαν τῆς ἐνταῦθα Μαρασλείου Ἀστικῆς Σχολῆς. 
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Μερόπην Ἀναστασιάδου, Καθηγήτριαν, ἐκ Στρασβούργου.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γενους Σχολῆς. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κατιρτζῆν, Πρόεδρον τοῦ Ἐκπολιτιστικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἀθιγγάνων «Ἡ Ἀγάπη», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Παναγιώτου, ἐκ Θεσσαλονίκης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 3ης Δεκεμβρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Βιβλιοθήκῃ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, διάλεξιν, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Ὀρθοδοξία στήν καρδιά τῆς Εὐρώπης- Σκέψεις γιά μισό αἰώνα διακονίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας στή Γερμανία». 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀντωνίου Γιουβανοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐστρατίου Δολτσινιάδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῶν α) Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τόπκαπι,  καί Εὐγεν. κ. Κυριακῆς Παπαδοπούλου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, καί β) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ  Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, καί Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητοῦ, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τούς εἰθισμένους ἄρτους, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῶν κατ'αὐτούς Κοινοτήτων.
Τά ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Ἐξοχ. κ. Marie-Jean Marinesku, Εὐρωβουλευτοῦ, μέλη τοῦ Διαλόγου μεταξύ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος, ἐπί τῇ λήξει γενομένης ἐνταῦθα  συναντήσεως ἐπί τῇ συμπληρώσει 10 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τοῦ Διαλόγου.         
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, καί κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Καραλάζου, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Πετροπέλλην, Ἀρχειοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πηλιχόν, ἐπιμελητήν ἐκδόσεων καί ὀργανωτήν πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου,  κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Κωνσταντίας Λαφιατῆ, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ τήν Δευτέραν, 3ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 1ης Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό Σεβ. Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ δοθεῖσαν συναυλίαν ὑπό τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων τῆς Πόλεως καί τήν ὅλην ἐκδήλωσιν διά τόν Mevlâna Celâleddin-i Rûmî. Ἐν συνεχείᾳ ηὐλόγησεν Οὗτος τήν μοναστηριακήν τράπεζαν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, εἰς ἥν παρεκάθησαν πλεῖστοι Ἱεράρχαι ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 2ας ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας διένειμε τό ἀντίδωρον καί ἀπηύθυνε πατρικόν χαιρετισμόν πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον, Πιττσβούργου κ. Μάξιμον, Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριον καί Ρόδου κ. Κύριλλον.
Ἐπίσης ἐδέχθη τούς Σεβ. Μητρπολίτας Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν, Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβον,  Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιον, καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Κνωσσοῦ κ. Εὐγένιον, ἐκ Κρήτης.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Χερουβείμ Μεστούσην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου, κ. Χρυσόστομον Χρυσόπουλον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί κ. Μακάριον Μάτσον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Λυμπεράκην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Τάγματος Ἀρχόντων Ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας «Ἅγιος Ἀνδρέας», ἐπί κεφαλῆς μελῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀριστείδην Πανώτην, Ἄρχοντα Μ. Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Θεολόγον Καθηγητήν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Γεννηματᾶν, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῶν υἱῶν αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. κ. Ἀνδρέου καί Ἀνδρέου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου, παρακαθήσαντας τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 1ης Δεκεμβρίου, εἰς τό ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, πρός τιμήν τοῦ Ἐξοχ. κ. Πρέσβεως, παρατεθέν γεῦμα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ Τουρκίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Καρασμάνην, Βουλευτήν τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», τοῦ Νομοῦ Πέλλης, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου καί συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πατούλην, Δήμαρχον Ἀμαρουσίου Ἀττικῆς, ἐπί κεφαλῆς 55μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Stephen Biller, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ἱδρύματος «Al Sharatan», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Jianina, ἐκ Βρυξελλῶν.   
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Λαιμοῦ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Δημητρίου, φοιτητοῦ, καί τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰσιδώρου Καρούση, Νομικοῦ, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Καλοκαιρινόν, Δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φαίδρας, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ρουμανικοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου «Δημήτριος Κάντεμιρ» συναυλίαν, ἐν τῇ ἐν Beyazıt Πρυτανείᾳ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πόλεως, τήν Παρασκευήν, 30ην  Νοεμβρίου, καί
β) τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Στυλιανοῦ Μουμπαγιατζόγλου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τό Σάββατον, 1ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 29ης τ. μ., συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Κωδικογράφου κ. Ἰωακείμ, μετέβη εἰς τό Σισμάόγλειον Μέγαρον, τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος καί παρέστη εἰς τήν προβολήν τῆς ταινίας διά τήν Ἑλληνοτουρκικήν οἰκονομικήν συνεργασίαν, ὀργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Γεννηματᾶ, ὅστις καί ὡμίλησε καταλλήλως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Νικόδημον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, ἐλθόντα ἐκ τῆς θεοσώστου αὐτοῦ Ἐπαρχίας.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Σιμπίου καί Μητροπολίτην Τρανσυλβανίας κ. Λαυρέντιον, ἐκ τῆς κατά Ρουμανίαν Ἐκκλησίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Silviu State, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς παροικίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί 14 Δημάρχων καί Ἀνωτέρων Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κύριλλον Κατερέλον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τῆς Ἐλλογιμ. κ. Ἑλένης Παπακώστα-Χριστινάκη, Κοσμήτορος αὐτῆς, καί τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἀποστόλου Νικολαΐδου, Καθηγητοῦ.
Ὅμιλον Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μεθοδίου Βερνιδάκη, Πρωτοσυγκέλλου αὐτῆς.
Τούς Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρους κ. Γεώργιον Ἀντζαλᾶτον, Σωτήριον Θωμόπουλον καί Κωνσταντῖνον Βαρθολομαῖον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας.
45μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Γουβῶν Πεδιάδος Κρήτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μιχούδη.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Ἐ. Σιμόπουλον, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Πρύτανιν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, μετ'ἀντιπροσωπείας αὐτοῦ, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ τιμητικόν Τόμον ἐκδοθέντα ἐπί τῇ συμπληρώσει 15 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκλογῆς Αὐτοῦ εἰς τόν Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Θρόνον.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Γαρουφαλίδην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου καί τῆς ἐγγονῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἄννης Ἀτσαλάκη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον, Διευθυντήν τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος «Ἠχώ», ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

*  *  *