Patriarchal News Bulletin

Δεκέμβριος 2008

Ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἔσχε τηλεφωνικάς ἐπικοινωνίας μετά τῶν Μακαριωτάτων Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καί Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου, μεθ' ὧν ἀντήλλαξεν ἑορτίους εὐχάς καί ἀδελφικάς προσρήσεις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις, ἐπεσκέφθη τούς ἐν τοῖς ΡΚαθολικοῖς οἴκοις Εὐγηρίας «Petites Soeurs des Pauvres» (Bomonti) καί Artigiana (Pangaltı) περιθαλπομένους ὁμογενεῖς, ὡς καί τόν ἐν τῷ τελευταίῳ οἰκουροῦντα Πανοσιολ. κ. Γεώργιον Μάροβιτς, κατόπιν τοῦ ἐπισυμβάντος αὐτῷ ἐν Ρώμῃ σοβαροῦ ἀτυχήματος, καί ἐπιδαψιλεύσας αὐτοῖς τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ηὐχήθη τά εἰκότα.   

Ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, τήν Κυριακήν, 28ην λήγοντος μηνός, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ὀλύμπου κ. Ἀνθίμου, ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, πρός βραχεῖαν ἀνάπαυσιν. Ὁ Πατριάρχης κατῆλθεν εἰς Φανάριον μετά τῆς συνοδείας Του καί τοῦ Ἡγουμένου Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου τήν πρωΐαν τῆς σήμερον, Τρίτης, 30ῆς Δεκεμβρίου.  

*  *  *

Ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἔσχε τηλεφωνικάς ἐπικοινωνίας μετά τῶν Μακαριωτάτων Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καί Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου, μεθ' ὧν ἀντήλλαξεν ἑορτίους εὐχάς καί ἀδελφικάς προσρήσεις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις, ἐπεσκέφθη τούς ἐν τοῖς ΡΚαθολικοῖς οἴκοις Εὐγηρίας «Petites Soeurs des Pauvres» (Bomonti) καί Artigiana (Pangaltı) περιθαλπομένους ὁμογενεῖς, ὡς καί τόν ἐν τῷ τελευταίῳ οἰκουροῦντα Πανοσιολ. κ. Γεώργιον Μάροβιτς, κατόπιν τοῦ ἐπισυμβάντος αὐτῷ ἐν Ρώμῃ σοβαροῦ ἀτυχήματος, καί ἐπιδαψιλεύσας αὐτοῖς τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ηὐχήθη τά εἰκότα.   

Ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, τήν Κυριακήν, 28ην λήγοντος μηνός, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ὀλύμπου κ. Ἀνθίμου, ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, πρός βραχεῖαν ἀνάπαυσιν. Ὁ Πατριάρχης κατῆλθεν εἰς Φανάριον μετά τῆς συνοδείας Του καί τοῦ Ἡγουμένου Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου τήν πρωΐαν τῆς σήμερον, Τρίτης, 30ῆς Δεκεμβρίου.  

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 27ης Δεκεμβρίου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου πνευματικοῦ Αὐτοῦ πατρός, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν,  ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ τῆς Μ. Πρωτοσυγκελλίας τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλον κ. Στέφανον καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς σεπτάς εὐχάς καί εὐλογίας Αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 27ης τ.μ., καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν, 28ης ἰδίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Ροῦσσε κ. Νεόφυτος καί Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας, Κληρικοί ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.   

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Καστρινσίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, δεχθέντα τά συγχαρητήρια πάντων τῶν ἐκκλησιασθέντων. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἀνταλλάξας μετ᾿ αὐτῆς τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ροῦσσε κ. Νεόφυτον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, μετά τῶν Ἐξοχ. κ. Peter Mutaphchiev, Ὑπουργοῦ Μεταφορῶν τῆς Βουλγαρίας, Ἐλλογιμ. κ. Ivan Zelev Dimitrov, Καθηγητοῦ Θεολογίας, καί Ἐξοχ. κ. Todor Petkof, Νομάρχου Φιλιππουπόλεως, ὡς καί 50μελοῦς ὁμίλου κληρικῶν  καί λαϊκῶν, συνοδευομένους ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀγγέλου Velkov, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, καί Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ, Ἂρχοντος Μ. Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐλθόντας ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς πανηγύρεως τοῦ ἐν Φαναρίῳ Βουλγαρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος καί μελῶν τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος αὐτῆς, πρός ὑποβολήν σεβῶν, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.   
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, ἐκ τοῦ διδάσκοντος προσωπικοῦ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης καί Διευθυντήν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Δημήτριον Ζῶρζον, Στρατιωτικόν ἱερέα, καί κ. Διονύσιον Πλέσσαν μετά 8μελοῦς ὁμίλου Στρατιωτικῶν καί Ἀστυνομικῶν προσκυνητῶν,ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἱερώνυμον Κυριαζῆν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Παλιάκη, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον Νέστορα Γρηγοριάτην.
Τούς Ὁσιωτ. Καλλίνικον Ἱερομόναχον, καί Ἰεζεκιήλ Μοναχόν, Ξενοφωντινούς.
Τούς Ὁσιωτ. Μοναχούς Ματθαῖον καί Γρηγόριον, Λαυρεώτας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Ντόβα, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητήν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνομαστικῇ ἑορτῇ αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Πεστελματζόγλου, Διευθυντήν τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς Χαλκηδόνος, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Σάββαν Μ. Μελόπουλον, Σκηνοθέτην, Σπυρίδωνα Μπούρτζην, Βασίλειον Ἰορδάνογλου, καί τήν Εὐγεν. κ. Φωτεινήν Ζωγραφοπούλου-Γιούζμασιαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. Δρα κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, ἐρευνητήν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Μουσικολ. κ. Παναγιώτην Ἀνδριόπουλον,Ἐκπαιδευτικόν, ἐκ Πατρῶν.
Τούς Ἐντιμ. Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, πρός ὑποβολήν σεβασμάτων ἐπί ταῖς ἑορταῖς, παρακαθήσαντας εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 27ης Δεκεμβρίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Ζώην, Δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας Κωστακοπούλου, ἐκ Τρικάλων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Δαρδανελιώτην, Ὑποπλοίαρχον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χαραλαμπίας Σαραβέλη καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Γεωργίου-Πολυκάρπου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Θεοδωρόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν θεατρικήν ὁμάδα τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο. ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Β. Καλαμάρη, Προέδρου αὐτοῦ.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ροῦσσε κ. Νεοφύτου Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ἐν Φαναρίῳ Βουλγαρικῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, τῇ 27ῃ Δεκεμβρίου.
Τήν ἐν Bostancı διοργανωθεῖσαν συνάντησιν τῶν Ἀλεβιτῶν, τήν Κυριακήν, 28ην ἰδίου, προσκληθείς ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ Δρος Izzettin Doğan.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 24ης Δεκεμβρίου, ἤκουσεν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τῶν Πατριαρχείων τά πατροπαράδοτα κάλαντα τῶν Χριστουγέννων ὑπό ὁμίλου νέων τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο., ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Β. Καλαμάρη, προσφωνήσαντος ἐκ μέρους ὅλων τόν Πατριάρχην, ὑπό μαθητῶν καί μαθητριῶν τῶν Ζωγραφείου Λυκείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχου αὐτοῦ, καί τοῦ Ζαππείου Λυκείου ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Δεσποίνης Παπίνη-Φιλίππου, Διευθυντρίας αὐτοῦ, ὡς καί τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ζαππείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. δίδος Εὐαγγελίας Κανάρη, Διευθυντρίας. Κατά τήν ἐκδήλωσιν ταύτην ὡμίλησαν, πλήν τοῦ Πατριάρχου καί κατά προτροπήν Αὐτοῦ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Ἄνθιμος καί ὁ Ἐξοχ. κ. Πέτρος Yushchenko, Βουλευτής, ἐξ Οὐκρανίας, ἐξάρας τόν ρόλον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν τῇ ἀντιμετωπίσει τοῦ Οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος καί εὐχηθείς τά εἰκότα ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ἐνῷ ὁ ἐκ Ρωσσίας Ἱερολ. Διάκονος κ. Μιχαήλ Asmus ἔψαλε κάλαντα τῶν Χριστουγέννων εἰς τήν Οὐκρανικήν.       

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλον κ. Στέφανον, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Βαλεντῖνον Asmus, Καθηγητήν ἐν τῇ Θεολογικῇ Ἀκαδημίᾳ Μόσχας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Μιχαήλ, Δρος Θεολογίας.     
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν, καί τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Marianne Leissner, ἐκ Βιέννης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Νικήταν Κακλαμάνην, Δήμαρχον Ἀθηναίων, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Ρούφου, Δικηγόρου.   
Τόν Ἐξοχ. κ. Πέτρον Yushchenko, Βουλευτήν, ἐξ Οὐκρανίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ.  Volodimir Puzirko, Γενικοῦ Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐνταῦθα.   
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Χρῆστον Γιανναρᾶν, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ᾧτινι καί ηὐχήθη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος, Δημοσιογράφου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. İlber Ortaylı, Καθηγητήν Πανεπιστημίου-Διευθυντήν τοῦ Μουσείου Topkapı, ἐπί ὑποβολῇ εὐχῶν διά τά Χριστούγεννα.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Σπυρίδωνα Σαμαρᾶν, Χημικόν Μηχανικόν, ἐκ Βόλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Καλαμάρην, Διευθυντήν τοῦ ἐνταῦθα Ξενοδοχείου ParkSA Hilton.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ali N. Karacan, Πρόεδρον τοῦ Τηλεοπτικοῦ Ὁμίλου Number One, ἐντεῦθεν, εἰς τόν τηλεοπτικόν σταθμόν τοῦ ὁποίου Οὗτος προέβη εἰς δήλωσιν καί ηὐχήθη ἐπί τῷ νέῳ ἔτει, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Χριστίνης Στεφανίδου, μαθητρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.       
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Καρακάσην, Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τοῦ ἐν Πριγκήπῳ Ὀρφανοτροφείου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου, ὑποβαλόντος σέβη καί ἐξαιτησαμένου τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ ἑορτῇ αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρῆστον Μαλομάτ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλίκης, Χρῆστον Τριανταφυλλίδην, Χρῆστον Ψευτέλην, Λογιστήν, ἐντεῦθεν, καί Χριστοφῆν Χειράκην, Κλητῆρα τῶν Πατριαρχείων.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Λουξεμβούργου ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Χονδρογιωργάκη, Τραπεζικοῦ Ὑπαλλήλου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Μιχαηλίδην, μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας ΚΠολιτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
40μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Ἰδιωτικοῦ Ἐκπαιδευτηρίου «Ροδίων Παιδεία», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κυριακοῦ Κυριακούλη, ἐκ Ρόδου.

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου ἐπεσκέψαντο τό ἀπόγευμα τῶν Χριστουγένων:
α) ὁ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Στέφανος, ἐν τῇ ἐν Tarlabaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν τόν Σεβ. Μητροπολίτην αὐτῶν κ. Yusuf Çetin,
β) ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, καί
γ) ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων PKαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. François Yakan, καί διεβίβασαν αὐτοῖς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Παϊσίου Κοκκινάκη, κατά τό ἐν τῷ ἐν Osmanbey ἑστιατορίῳ «La Bella-Semiramis» παρατεθέν ὑπό τοῦ Συνδέσμου τῆς ἐνταῦθα Ὀρθοδόξου Ἀντιοχειανῆς παροικίας τῆς κώμης «Tokaçlı» δεῖπνον, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις, τήν Πέμπτην, 25ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Dragan Markovic, Γενικόν Πρόξενον τῆς Σερβίας ἐνταῦθα.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Πετροπούλου, ἐντεῦθεν, μετά οἰκογενῶν αὐτῆς, ἐκ Πραιτωρίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Βεριόπουλον, Φοιτητήν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Παπαγεωργίου, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, πρός ὑποβολήν σεβῶν, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τήν εἰς Φιλλανδίαν μεταβᾶσαν κατά τό παρελθόν θέρος ὁμάδα ὁμογενῶν νέων ἐντεῦθεν.

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 23ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τό Κατηχητικόν Σχολεῖον ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος Ταξείμ καί ὁμιλήσας πρός τούς μαθητάς διένειμεν αὐτοῖς δῶρα καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτοῖς τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν καί τάς πατρικάς εὐχάς Αὐτοῦ ἐπί ταῖς ἑορταῖς.

Αὐθημερόν τό ἑσπέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τοῖς Ἀνακτόροις Topkapı διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 200 ἐτῶν ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ Σουλτάνου Selim Γ'.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. κ. Ion Pascu, νέον Πρέσβυν τῆς Ρουμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Masanori Naito, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Hitotsubashi Ἰαπωνίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν ἐξ αὐτοῦ, ἀπαντήσας εἰς τάς ἐρωτήσεις αὐτῶν. 
Τό ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ἀτέσογλου Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κεσίσογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Μπέκετ, Συντονίστριαν τῶν διοργανουμένων ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Οἰκολογικῶν Συμποσίων, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 18ην Δεκεμβρίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Σαρμασικίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Ἄνθιμος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Δοσίθεος Κανέλλος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας,  ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης. 

Τήν Πέμπτην, 18ην τ.μ., ὁ Πατριάρχης, ἀνταποκρινόμενος εἰς τήν πρόσκλησιν τοῦ Βακουφίου «Marmara Grubu», ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Του τήν πρός τιμήν τῆς Εὐγεν. κ. Suna Kiraç γενομένην ἐκδήλωσιν ἐν τῷ ἐν Κανδυλλί Adile Sultan Sarayı καί τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν γεῦμα, τῇ συμμετοχῇ τοῦ τ. Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Süleyman Demirel, καί ἄλλων προσωπικοτήτων.     

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 20ῆς  Δεκεμβρίου, καί ἐν συνεχείᾳ, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, μετέβῃ εἰς τήν ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδραν τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων καί ηὐλόγησε τά ἐν αὐτῇ γενόμενα ἔργα ἀνακαινίσεως, ἀκολούθως δέ ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Αὐτοῦ τήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 60 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Συνδέσμου, ὁμιλήσας καί συγχαρείς τῷ Προέδρῳ καί τοῖς μέλεσι τοῦ Συνδέσμου δεόντως.

Ἐχοροστάτησεν ὡσαύτως ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ  κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 21ης ἰδίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀειμνήστου Ἰακώβου Ναυπλιώτου, διατελέσαντος Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε κατά τήν τάξιν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος. 

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 20ῆς τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ὀλύμπου κ. Ἀνθίμου, παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτοῦ ὑπό τῆς οἰκογενείας τοῦ Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, Βουλευτοῦ τῆς Πόλεως, Ἀντιπροέδρου τοῦ Κόμματος AKP καί Συμβούλου τοῦ Ἐξοχ. κ. Πρωθυπουργοῦ ἐπί θεμάτων ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις κατοικίᾳ αὐτῶν.               

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δοσίθεον Κανέλλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου, μετά τῶν Ἱερολ. Διακόνου κ. Σεβαστιανοῦ Σωμιαράκη, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Μακράκη, Ἰατροῦ, καί Ἐντιμ. κ. Σταύρου Ἠλιοπούλου, ἐκ Καρπενησίου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Παπᾶν, πρῴην Α' Δομέστιχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐκ Κατερίνης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Eckart Cuntz, Πρέσβυν τῆς Γερμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Matthias von Kummer, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα.     
Τόν Ἐξοχ. κ. Solomon Passy, πρῴην Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Βουλγαρίας, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Rositsa Stoeva, Ὑποπροξένου τῆς Βουλγαρίας  ἐνταῦθα.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀργύριον Νικολαΐδην, Καθηγητήν Φυσικῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Δημήτριον Ἀποστολόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γιγουρτσῆν, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.
Tόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Γούλιον, Διοικητήν τοῦ Ψυχιατρικοῦ Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ἐπί κεφαλῆς 9μελοῦς ὁμίλου ἰατρῶν ἐξ αὐτοῦ.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Τριγάζην, Ὑπεύθυνον τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς τοῦ Κόμματος «ΣΥΡΙΖΑ», μετά τῆς Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Δούρου, Ὑπευθύνου τοῦ Τμήματος Διεθνῶν Σχέσεων αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἰφιγενείας Μιράνκο, Ἐκπαιδευτικοῦ, Σύνδεσμον τῶν Ἀποφοίτων Ζαππείου Λυκείου.
12μελῆ ὅμιλον Στελεχῶν τοῦ Κόμματος «AKP», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ  Ἐντιμ. κ. Eyüp Çakar, Προέδρου αὐτοῦ τῆς Περιφερείας Şişli.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, Ἐπιχειρηματίαν, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ αὐτοῦ ἑορτῇ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας-Ἑλένης, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀβραάμ Κατραντζῆν, Κλητῆρα τῶν Πατριαρχείων, καί Βασίλειον Κυρίτσην, Οἰκονόμον αὐτῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου, φοιτητοῦ, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.   

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Στρατηγοπούλου κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μιχαήλ Παγιώτη, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παλαιοῦ Φαλήρου, τό Σάββατον, 20ήν  Δεκεμβρίου.                                     

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα ξενοδοχείῳ Çırağan διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mohamed A. Al-Ali Al-Maadid, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Qatar ἐνταῦθα, δεξίωσιν ἐπί τῆ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, τήν Πέμπτην, 18ην Δεκεμβρίου.
Τήν ἐν τῷ Κέντρῳ Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Fatih διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν μέ θέμα «Διάλογος Πολιτισμῶν-Ἡ Ἐπιστήμη καί ἡ Θρησκεία ἐν τῇ Ἰσλαμικῇ καί Χριστιανικῇ Παραδόσει», καθ' ἥν ὡμίλησαν οἱ Ἐλλογιμ. Καθηγηταί κ. κ. Ἀργύριος Νικολαΐδης καί Recep Şentürk, τήν Παρασκευήν, 19ην τρ.μ..       
Τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζαππείου Λυκείου «Χριστουγεννιάτικην    Ἑορταγοράν», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τό Σάββατον, 20ήν ἰδίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν τελετήν, ἐπί τῇ ἀνακαινίσει τῆς ἐν Taksim Αἰθούσης Ἐκθέσεων «Maksem», αὐθημερόν τό ἑσπέρας.   
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς «Χριστουγεννιάτικην Ἑορταγοράν», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 21ην ἰδίου.
Τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο. δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ζαππείου Λυκείου θεατρικήν παράστασιν τοῦ ἔργου τῆς Τόνιας Χιώτη «Χριστουγεννιάτικο Ὄνειρο», αὐθημερόν τό ἑσπέρας.   
Κατά τούς τελεσθέντας ἀρραβῶνας τῶν Arman Arslanyan καί Talya Kibar, αὐθημερόν.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν ἐπεσκέψατο τήν ἐν τῷ ἐν Mecidiyeköy Νοσοκομείῳ Çevre Hastahanesi νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Ἡρώ Kaplangi, καί ηὐχήθῃ αὐτῇ τά εἰκότα.  

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κυρίτσην, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ὀλύμπῳ Πιερίας Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, μετ' ἀδελφῶν ἐξ αὐτῆς, καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικολάου Λουδοβίκου, Καθηγητοῦ ἐν τῇ Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Θεσσαλονίκης, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Βασιλικῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Μαξίμου.     
Τόν Ἐντιμ. Ταξίαρχον κ. Virgil Balaceanu, Διοικητήν τοῦ ἐνταῦθα κλιμακίου τοῦ ΝΑΤΟ, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ καί τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. Δρα κ. Jean François Colosimo, Καθηγητήν ἐν τῷ ἐν Παρισίοις Θεολογικῷ Ἰνστιτούτῳ τοῦ Ἁγίου Σεργίου, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Blandine Genthon, Γεν. Γραμματέως τοῦ ἐν Παρισίοις Ἐθνικοῦ Κέντρου Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Idris Tawfiq, Συγγραφέα, ἐκ Δαμασκοῦ. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἡμερίδα τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Τραπεζικοῦ Φόρουμ, τήν Τρίτην, 16ην  Δεκεμβρίου.

*  *  *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 15ης τ.μ.,  ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν παρέθεσεν ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις Πατριαρχικῇ κατοικίᾳ γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων Μακαριωτάτου κ. Μεσρώπ Β', ὅστις προσῆλθε συνοδευόμενος ὑπό τῆς μητρός αὐτοῦ  Εὐγεν. κ. Μαρίας Mutafyan καί τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Aram Ateşyan.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ὀλύμπου κ. Ἄνθιμον, ἐξ Η.Π.Α. . 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη καί κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, καί Εὐλαβ. Διακόνου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Σαρμασικίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν τῷ Ἱερῷ αὐτῶν Ναῷ.   
Τόν ἐν Ἱεροσολύμοις Θεοφιλ. Λουθηρανόν Ἐπίσκοπον κ. Mounin Younan μετά τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Nabil D. Haddad, ἐξ Ἰορδανίας, καί τῶν Αἰδεσιμ. Παστόρων κ. Kjell Jonasson, ἐξ Ἱεροσολύμων, καί κ. Anders Akerlund, ἐκ Σουηδίας.   
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γαβριήλ Μεταλλίδην, πρῴην Μέγαν Ἐκκλησιάρχην, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Τσατσαρώνη, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δαυίδ Korabliov, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐμφανίσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ἅγιον Σέργιον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἰοσκάρ-Ὀλά καί Μάρι τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Ρωσσίας, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Διοδώρου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς καί τοῦ δοκίμου Ἰβάν. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πρόδρομον Σκορδαρᾶν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Θωμᾶν Fitzgerald, Κοσμήτορα τῆς ἐν Βοστώνῃ Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Κυριακῆς, Καθηγητρίας, τῆς Εὐγεν. κ. Marilyn Raivelas, Συγγραφέως, καί τῆς Εὐγεν. δίδος Mary-Elizabeth Danckaert, Φοιτητρίας, ἐξ Η.Π.Α. .
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Ἀκυλίναν καί Γερασιμίαν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χορτιάτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως.   
Τόν Ἐντιμολ. κ. Πρόδρομον Θανάσογλου, Ἄρχοντα Μυρεψόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στυλιανῆς, ᾗτινι συνεχάρη καί ηὐχήθη ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Ἰωάννην Καμπόλην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἕλλην Φινφίνη, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων Ζωγραφείου Λυκείου, μετά τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ.
60μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς «Λέσχης Φίλων Πετοσφαιρίσεως» τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ὁμάδος «Ἡρακλῆς».

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Beşiktaş ξενοδοχείῳ Conrad δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Askar Shokybayev, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Καζακιστάν ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, τήν Δευτέραν, 15ην Δεκεμβρίου. 
Τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye ξενοδοχείῳ Ritz-Carlton δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Katsuyoshi Hayashi, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἰαπωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τῆς Α. Μεγαλειότητος, τοῦ Αὐτοκράτορος τῆς Ἰαπωνίας, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ Θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 5ην Δεκεμβρίου, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κυροῦ Ἀλεξίου Β', διαζωγραφίσας τήν προσωπικότητα αὐτοῦ.  Παρίσταντο συμπροσευχόμενοι πολυμελής ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ φοιτητῶν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογιμ. κ. κ. Θεοδώρου Κορρέ καί Βασιλείου Κατσαροῦ, Καθηγητῶν ἐν αὐτῇ, ἄλλοι προσκυνηταί, καί πιστοί ἐντεῦθεν, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους καί συμβουλάς, ἀπαντήσας καί εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως-Καθηγητοῦ καί Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς. 
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Τζιμπαλῆ, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 6ην ἰδίου. Παρίσταντο συμπροσευχόμενοι οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαος Σιγάλας καί Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, οἷς ὁ Πατριάρχης ηὐχήθη πατρικῶς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ναοῦ, καθ'ἥν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης, καί
γ) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Νικολάου Νεοχωρίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς 7ης τ.μ.. Παρίσταντο συμπροσευχόμενοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ' ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιος Δολτσινιάδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καί ὁ Πατριάρχης.   

Τήν Πέμπτην, 11ην τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης τήν Εὐγεν. κ. Sharon Anderholm Wiener, Γεν. Πρόξενον τῶν Η.Π.Α. ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ Ἐντιμ. συζύγου καί συνεργάτιδος αὐτῆς, οἵτινες ἀφοῦ ἐξεναγήθησαν εἰς τούς χώρους τῆς Ἱ. Μονῆς παρεκάθησαν τήν μεσημβρίαν εἰς τήν τράπεζαν καί ἀνεχώρησαν τό ἀπόγευμα προπεμφθέντες τιμητικῶς.     

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 12ην Δεκεμβρίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος, τοῦ θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ τῆς νήσου Χάλκης, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς Θείαν Λειτουργίαν. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, Κληρικοί, Μοναχοί, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.  Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καί ὑπεύθυνος διά τήν Σκήτην, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 13ην Δεκεμβρίου, κατελθών ἐκ Χάλκης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Βατοπαιδινῷ Μετοχίῳ κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.  Παρίσταντο συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὑπεύθυνος διά τό Μετόχιον, Κληρικοί  καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Συμεών Παπάζογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς παροικίας, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις συνεχάρη τῇ πανηγυριζούσῃ παροικίᾳ καί ἀνεφέρθη εἰς τό πρόσφατον εἰς Ρωσσίαν ταξίδιον Αὐτοῦ.     

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 13ης Δεκεμβρίου, καθ' ὅν παρίσταντο συμπροσευχόμενοι πολυμελής ὅμιλος φοιτητῶν ἐκ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Χριστοφόρου Κοντάκη, Προέδρου αὐτῆς, καί 10μελής ὅμιλος προσκυνητῶν ἐξ Αἰτωλοακαρνανίας ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Χαραλάμπους Καραπάνου, Νομικοῦ.     

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῶν Προπατόρων, 14ην ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνταποκρινόμενος εἰς ἀδελφικήν πρόσκλησιν τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πασάμπαχτσε, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ αὐτῆς τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῆς ριζικῆς ἐπισκευῆς καί τοῦ ἐξωραϊσμοῦ αὐτοῦ. Παρίσταντο συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Κώου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κωνσταντίνου Μανιώτη, καί ἱκανόν πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας  ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιος Ἀγγελίδης, Ἄρχων Πριμικήριος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς πατρικῶς τούς συμβαλόντας εἰς τήν ἀνακαίνισιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἀκολούθως Οὗτος ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Κοινότητος παρατεθέν γεῦμα ἐν ἑστιατορίῳ τοῦ Βοσπόρου.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ ἐν Polonezköy ΡΚαθολικῷ Ναῷ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Miroslav Stawski, Γενικοῦ Προξένου τῆς Πολωνίας, καί Daniel Ohotski, Προέδρου τῆς Κοινότητος Polonezköy, συναυλίαν χριστουγεννιάτικων ᾀσμάτων.         

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Κεσκίνη.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Βερικάκην, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Κρήτης, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Πορφυρίου Μπικουβαράκη, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Νικολάου Τζαβάρα, Ἀντιπροέδρου τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου, Κωνσταντίνου Μητροπούλου, Ἐπιχειρηματίου, Δημοσθένους Μαγγίνα, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Δημητρίου Κρίς, Διευθυντοῦ τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐφημερίδος «ΕΞΠΡΕΣ».       
Τούς Οἰκονόμους Αἰδεσιμολ. κ. Νικόλαον Πετροπέλλην, Ἀρχειοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, καί Αἰδεσιμ. κ. Νικόλαον Μπάνοβιτς, τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτῶν ἑορτῇ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Συμεών Παπάζογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Τιμοθέου καί Εὐλαβ. Διακόνου κ. Κορνηλίου Ἁγιοπαντελεημονιτῶν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Ντενησένκο, Ἀντιπροέδρου τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου τῆς Παροικίας, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ ἐν Γαλατᾷ Ἱεροῦ Βατοπαιδινοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου. 
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Δαμασκηνόν, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου.
Τόν Ἐντιμολ. Δρα κ. Ἀντώνιον Λυμπεράκην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Τάγματος Ὀφφικιάλων αὐτῆς, μετά τῶν Ἐντιμολ. κ. κ. John Halecky, Ἄρχοντος Ἐκδίκου, James C. Fountas, Ἄρχοντος Δεπουτάτου, Christopher Stratakis, Ἄρχοντος Νοταρίου, καί George Rockas, Ἄρχοντος Δικαιοφύλακος. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Γαρουφαλίδην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Ἀσλανίδην, Ἄρχοντα Ὀρφανοτρόφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Katsuyoshi Hayashi, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἰαπωνίας ἐνταῦθα.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Μερόπην Ἀναστασιάδου, Καθηγήτριαν, ἐκ Στρασβούργου.
Τούς Ἐλλογιμ. κ. Robin Cormack, Καθηγητήν, καί Ἐντιμ. κ. Norman L. Rosenthal, ἐκ τοῦ ἐν Ἀγγλία Ἰνστιτούτου Τέχνης «Courtauld», μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Nazan Ölçer, Διευθυντρίας τοῦ Μουσείου «Sakıp Sabancı», ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἀναστασίαν Εὐαγγελοπούλου-Τσελῆ, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Σεραφείμ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παναγιώτην Χελᾶν, Πολιτικόν-Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐκ Πατρῶν, καί Φίλιππον Παναγιωτίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μελπομένης, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Τζωΐτην, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, Νικόλαον Σεβσεβμέ, παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, Νικόλαον Μαγγίναν, Δημοσιογράφον, Νικόλαον Καλαμάρην, Πρόεδρον τοῦ ΕΡ.Θ.Ο. καί τῆς Κοινότητος Ξυλοπόρτης, Νικόλαον Σαατσῆν, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Νικόλαον Λιάζε καί Νικόλαον Σῶτον, Κλητῆρας, καί Νικόλαον Ντεμίρ, ὑπάλληλον αὐτῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Πεχλιβάνην, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Χρυσούλας, Φοιτητρίας, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Τζάννου, Φοιτητοῦ, ἐκ Λήμνου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Βλάσιον Φάτσιον, Θεολόγον, μετά τῆς Ἐλλογ.  κ. Χαρικλείας Τουνουσίδου, Θεολόγου-Φιλολόγου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀγγελικήν Σταθάτου, Δημοσιογράφον, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Σιαδήμαν, Δημοσιογράφον, Μιχαήλ Μαυράκην, Ἐπιχειρηματίαν, Ἀνδρέαν Φασάκην, Πολιτικόν Μηχανικόν, Κωνσταντῖνον Κατσαφάδον καί Γεώργιον Καραγιάννην, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀδάμ Εὐστράτιον, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμοσπονδίας τῶν Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων Ὁλλανδίας, ἐκ Ρόττερνταμ.
Τήν Εὐγεν. κ.  Σταυρούλαν Νικολαντῆ, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τήν Πέμπτην, 11ην Δεκεμβρίου, μετέβη εἰς τό ἐνταῦθα Γενικόν Προξενεῖον τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας καί ἐξέφρασε πρός τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Krivenko, Γενικόν Πρόξενον αὐτῆς, τά συλλυπητήρια, ἐπί τῇ πρός Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κυροῦ Ἀλεξίου, ὑπογράψας εἰς τό ἐπί τούτῳ ἀνοιγέν βιβλίον συλλυπητηρίων.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ Οἰκονομίκου κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Παπαχρόνη, Ἠθοποιοῦ, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Κατερίνης, τήν Πέμπτην, 4ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῶν α) Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τόπκαπι,  καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Εὐγεν. κ. Κυριακῆς Παπαδοπούλου Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, καί β) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητοῦ, Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τούς εἰθισμένους ἄρτους, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῶν κατ'αὐτούς Κοινοτήτων.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Παπαδοπούλου, Ἄρχοντος Ἱερομνήμονος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντίνου Παπαδοπούλου, Ἄρχοντος Καστριντσίου, ἐξ Η.Π.Α. .
9μελῆ ὅμιλον ἐκ Νορβηγίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πάστορος κ. Jens Petter Johnsen. 
Τήν Ἐξοχ. κ. Kristi Eskelinen, νέον Πρέσβυν τῆς Φιλλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ  συζύγου αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mehmet Seyhan Duru, Δήμαρχον Avanos, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Ahmet Tok, Προέδρου τῆς Ἑνώσεως Ξενοδόχων Καππαδοκίας, κ. Nazif Demir, Γενικοῦ Γραμματέως αὐτῆς, καί κ.  Cenziz Uzgören, μέλους αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Özer, Δήμαρχον Σινασοῦ.       
Τόν Ἐντιμ. κ. Δῆμον Κρυστάλλην, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Μηνάογλου, ἐντεῦθεν.
Τό 2ον Ἑνιαῖον Λύκειον Χαϊδαρίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Δρος Ἰωάννου Μπολανάκη, Διευθυντοῦ αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Γιολάντας Ντίζογλου.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Ἐλλογ. κ. Ἄνναν Θεοδωρίδου Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Χριστόπουλον, Ἀρχιτέκτονα, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰωάννου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄλκην Κούρκουλαν, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν.      

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 29ης Νοεμβρίου, καθ' ἥν ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δαρδανελλίων κ. Νικήτα ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ Ἐλλογ. κ. Νικολάου Τσιμαλῆ, Θεολόγου, ἐξ Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς, μετονομασθέντος εἰς Νήφωνα. Κατ' αὐτήν παρίσταντο συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Βελγίου κ. Παντελεήμων, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Ντένβερ κ. Ἠσαΐας, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιος, Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας καί Λέρου Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Τρῳάδος κ. Σάββας, Κνωσοῦ κ. Εὐγένιος καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, λοιποί Κληρικοί καί πιστοί ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καί ἀλλαχόθεν, ὁ πατήρ τοῦ νεοχειροτονηθέντος Ἐντιμ. κ. Χαράλαμπος Τσιμαλῆς καί ὁ αὐτάδελφος αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Χρυσοβαλάντης, ἄλλοι συγγενεῖς αὐτοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Παρέστη ὡσαύτως καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Antonio Lucibello, Νούντσιος τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δαρδανελλίων κ. Νικήτας, παρουσιάσας τῇ Α. Θ. Παναγιότητι, τῷ Πατριάρχῃ, τόν νεοχειροτονηθέντα  Διάκονον, ὑποβαλόντα Αὐτῷ τήν εὐγνωμοσύνην του διά καταλλήλου ὁμιλίας, καί ὁ Πατριάρχης, εὐλογήσας καί συμβουλεύσας πατρικῶς τόν νέον Κληρικόν, συγχαρείς δέ τούς παρισταμένους οἰκείους καί συμπολίτας αὐτοῦ.     

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζακύνθου κ. Χρυσόστομον, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Φαναρίου κ. Ἀγαθαγγέλου, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβον συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κυρίλλου Συκῆ, Ἱεροκήρυκος.   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Χαρίτωνος Τούμπα, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, καί κ. Νικάνορος Παπανικολάου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Ὀλύμπῳ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ.   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κωνσταντίνης-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἰωάννου Σκιαδαρέση καί Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδου Κωνσταντίνου, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Καθηγητῶν ἐν αὐτῇ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Κνωσοῦ κ. Εὐγένιον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ  Ἱερολ. Διακόνου κ. Προδρόμου Ξενάκη, Κωδικογράφου αὐτῆς. 
Τόν Πανοσιολ. Τριτεύοντα τῶν Διακόνων Αὐτοῦ κ. Ἀνδρέαν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐφραίμ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Ἀρσενίου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δοσίθεον Κανέλλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Παπαγιάννην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀπόστολον Κουφαλάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Ἀδαμόπουλον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικαίας.
35μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ Συνδέσμου Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων, μετά τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἰωάννου Λύκου.
Ὅμιλον Κληρικῶν καί Δημοσιογράφων ἐξ Ἰταλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Giovanni Sesana. 
Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Νήφωνα Τσιμαλῆν, ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ εἰς Διάκονον χειροτονίᾳ αὐτοῦ, μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους, τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Χρυσοβαλάντη καί συγγενῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Μελετίαν, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς ἐν Ἡρακλείῳ Ἱερᾶς Μονῆς Γενεσίου Θεοτόκου Σαββαθιανῶν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ.  Γεωργίου Σχηναράκη καί Ἡρακλέους Ψαλιδάκη, Ἰδιωτικῶν Ὑπαλλήλων.       
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Δ. Μαρτζέλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ναθαναήλ Λαδόπουλον, Δήμαρχον Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, ἐπί κεφαλῆς 200μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Κ.Α.Π.Η. τοῦ κατ' αὐτόν Δήμου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Τζανακούλην, Δήμαρχον Λαρισαίων, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Χατζηγιάννην, Διευθυντήν τῆς Ἑλληνικῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Σοφίαν Πακαλίδου, Δημοσιογράφον, ἐκ Θεσσαλονίκης. 

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France» δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Bernard Emié, Πρέσβεως τῆς Γαλλίας, δεξίωσιν πρός τιμήν τοῦ Ἐντιμ. κ. Bertrand Delanoë,  Δημάρχου Παρισίων, καί Ἀντιπροσωπείας Βουλευτῶν ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Κοινοβουλίου τῆς χώρας, τό Σάββατον, 29ην Νοεμβρίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά τήν ὀργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν ἐκδήλωσιν, ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τό Σάββατον, 29ην ἰδίου.

*  *  *