Patriarchal News Bulletin

Δεκέμβριος 2011

Δεκέμβριος 2011

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 28ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν ἐν Κοντοσκαλίῳ ἕδραν τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά θυρανοίξια  τοῦ ναοῦ Vortvots Vorodman (Τῶν Υἱῶν τῆς Βροντῆς) καί τοῦ  Πολιτιστικοῦ Κέντρου «Πατριάρχης Μεσρώπ Β'».

*  *  *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν καί Δράμας κ. Παῦλον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἄνθιμον Ρεγγίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἐπιφάνιον Ἀρβανίτην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσόστομον Θεοδοσιάδην, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου  Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ἐπιχειρηματίαν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ,  μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Λεονταρίδην, Πυροσβέστην,  μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Τζανῆ, ἐκ Λαρίσης, καί τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ,  Εὐγεν. κ.  Πελαγίας Πισιριτζῆ, Προέδρου τῆς Κοινότητος Τενέδου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κυρίτσην, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου, μεταπτυχιακοῦ Φοιτητοῦ, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Τήν Εὐγεν. δίδα Γαβριέλλαν Μπουρμπούλια, Φοιτήτριαν, ἐκ Θεσσαλονίκης.

*  *  *

Τήν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων, ὁ Νομάρχης τῆς Πόλεως κ. Hüseyin Avni Mutlu ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην καί εὐχηθείς Αὐτῷ καλάς ἑορτάς Τόν παρεκάλεσε νά διαβιβάσῃ τάς ἐγκαρδίους εὐχάς του καί πρός τήν ἐνταῦθα Ρωμαίηκην Κοινότητα.

Κατά τήν πρός τόν Πατριάρχην ἡμῶν ἑόρτιον ἐπίσκεψίν του ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Aram Ateşyan προσέφερεν Αὐτῷ τεμάχια ἐκ τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων Ἀρτεμίου καί Φεβρωνίας ἐκ τῶν ἀνευρεθέντων ἐν τῷ ἐν Βαλατᾷ Ἱ.  Ἀρμενικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου.                                             

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 27ην Δεκεμβρίου,  ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ τῆς Μ. Πρωτοσυγκελλίας τόν ἄγοντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα,  καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου πνευματικοῦ Αὐτοῦ πατρός, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ εἰκοστῇ δευτέρᾳ ἐπετείῳ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέθεσεν, ὡς κατ'ἔτος, ἑόρτιον γεῦμα εἰς ἅπαντας τούς Γραμματεῖς, τούς ἐργαζομένους ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μποτίνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ καί τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἀγγελικῆς.
Τόν Ἐξοχ. κ. Εὐθύμιον Α. Παντζόπουλον, νέον Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Καζακστάν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Dražen Hrastić, Πρέσβυν τῆς Κροατίας ἐν Ἀγκύρᾳ.   
Τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Κυρόπουλον, Στέλεχος τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Σωκράτους, Ἐκπαιδευτικοῦ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Μηνάογλου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Λέκτορα τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Κομοτηνῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μελέτην, Ἀξιωματικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς Ρώσση, ἐκ Θεσσαλονίκης.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 22ας Δεκεμβρίου, μετέβη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Μουχλίου καί ηὐλόγησε πατρικῶς τούς Κατηχητόπαιδας, διανείμας αὐτοῖς δῶρα, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ  Οἴκῳ Εὐγηρίας  Artigiana (Pangaltı)  διαμένοντα  Πανοσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον  κ. Γεώργιον Μάροβιτς,  ὡς καί τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Surp Agop νοσηλευόμενον Σεβ. Ἀρμενοκαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Jean Çolakyan  καί ηὐχήθη αὐτοῖς ἐπί ταῖς ἑορταῖς. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 24ης Δεκεμβρίου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἤκουσεν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τά πατροπαράδοτα κάλαντα τῶν Χριστουγέννων ὑπό ὁμίλων νέων τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη, καί ὑπό μαθητῶν καί μαθητριῶν τοῦ Ζαππείου Λυκείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Δεσποίνης Φιλίππου, Λυκειάρχου αὐτοῦ, ἐνῷ ὅμιλος διδασκομένων νέων τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Γεωργίου Μαρινάκη, τῇ συνοδείᾳ μουσικῶν ὀργάνων, ἔψαλε παραδοσιακά κάλαντα καί τόν Πολυχρονισμόν τοῦ Πατριάρχου. Ὁ Πατριάρχης συνεχάρη πατρικῶς τούς μαθητάς καί νέους  καί ηὐχήθη αὐτοῖς ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἐπεσκέψαντο τήν Α. Θ. Παναγιό- τητα, ἐκ μέρους τοῦ οἰκουροῦντος Μακ. Πατριάρχου τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ. Mεσρώπ Β', ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Aram Ateşyan, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. κ. Tatul Anuşyan, τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Krikor Damadyan καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Vağarşak Seropyan, καί ηὐχήθησαν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν, 26ης ἰδίου, καί ἐν συνεχείᾳ ἐδεξιώθη τούς διδασκάλους καί μαθητάς τῆς πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας ἡμῶν κατά τήν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις πραγματοποιηθεῖσαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. Κατ'αὐτήν ὡμίλησαν ὁ Πατριάρχης καί ὁ παρεπιδημῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Μακάριος Γρινιεζάκης. 

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἀνταλλάξας μετ᾿  αὐτῆς τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος καί τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος αὐτῆς, πρός ὑποβολήν σεβῶν, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς  ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, ἐκ τοῦ διδάσκοντος προσωπικοῦ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ὀλέκ Γρηγοριάδην, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ρωσσίας.
Τούς Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητήν, καί κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου  Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ἐπιχειρηματίαν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί ταῖς ὀνομαστικαῖς ἑορταῖς αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν.
Τούς ἐνταῦθα Ἔντιμολ. Ἄρχοντας Ὀφφικίαλους, πρός ὑποβολήν σεβασμάτων ἐπί ταῖς ἑορταῖς,  παρακαθήσαντας τήν μεσσημβρίαν τῆς Δευτέρας,  26ης Δεκεμβρίου, εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
Τόν Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Φλοῖκον, Β' Δομέστιχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐντεῦθεν, ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν Εὐστρατίου.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Hüseyin Hatemi, Καθηγητήν Νομικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Kezban, Νομικοῦ, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Μαγκλάραν, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Πεστελματζόγλου, Ἐκπαιδευτικόν, τούς Ἐντιμ. κ.  Χρῆστον Μαλομάτ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλίκης, ἐντεῦθεν, καί κ. Χριστοφῆν Χειράκην, θυρωρόν τῶν Πατριαρχείων, τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Κορτίδου, μετά τοῦ πατρός αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Χρήστου-Σταύρου Ἀνανᾶ, ὡς καί τήν Εὐγεν. κ. Ἰωσηφίναν Σ. Φραντζελᾶ, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀτέσογλου,  Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, μετά μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ, πρός ἐπίδοσιν τοῦ ἡμερολογίου τοῦ Συνδέσμου τοῦ ἐπί θύραις ἔτους 2012.
Ὅμιλον νέων ἐκ τῆς Ε' Περιφερείας τοῦ Συμβουλίου Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Εὐγενίας Κοτανίδου, Προέδρου τῆς συντονιστικῆς ἐπιτροπῆς νεολαίας αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γκουροβανίδου, συντονιστοῦ νεολαίας Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον-Τώνην Χ. Σωτηριάδην, Φοιτητήν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον, Δημοσιογράφον, Ἐκδότην-Διευθυντήν τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος «Ἠχώ», μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Στελέχη τοῦ Δήμου Πριγκηποννήσων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Rafi Hermon, ἐκφράσαντας εὐχάς ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μπαρμπούνην, Ἀστυνομικόν-Δημοτικόν Σύμβουλον Δυτικῆς Ἀχαΐας, μετά τῶν τέκνων αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. κ. Ἀρτεμίου καί Ἰωάννου, ἐκ Πατρῶν.     

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐπεσκέψαντο τό ἀπόγευμα τῶν Χριστουγένων:
α) ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν τόν Αἰδεσιμ. κ. François Yakan,
β) οἱ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐν τῇ ἐν Tarlabaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν τόν Σεβ. Μητροπολίτην αὐτῶν κ. Yusuf Çetin, καί
γ) ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος, Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, καί διεβίβασαν αὐτοῖς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τό παρατεθέν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Ὀρθοδόξου Ἀντιοχειανῆς παροικίας τῆς κώμης «Tokaçlı»  δεῖπνον ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις, ἐν τῷ ἐν Osmanbey ἑστιατορίῳ Semiramis, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 25ης Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 22ας Δεκεμβρίου, μετέβη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Μουχλίου καί ηὐλόγησε πατρικῶς τούς Κατηχητόπαιδας, διανείμας αὐτοῖς δῶρα, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ  Οἴκῳ Εὐγηρίας  Artigiana (Pangaltı)  διαμένοντα  Πανοσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον  κ. Γεώργιον Μάροβιτς,  ὡς καί τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Surp Agop νοσηλευόμενον Σεβ. Ἀρμενοκαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Jean Çolakyan  καί ηὐχήθη αὐτοῖς ἐπί ταῖς ἑορταῖς. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 24ης Δεκεμβρίου. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἤκουσεν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τά πατροπαράδοτα κάλαντα τῶν Χριστουγέννων ὑπό ὁμίλων νέων τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη, καί ὑπό μαθητῶν καί μαθητριῶν τοῦ Ζαππείου Λυκείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Δεσποίνης Φιλίππου, Λυκειάρχου αὐτοῦ, ἐνῷ ὅμιλος διδασκομένων νέων τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Γεωργίου Μαρινάκη, τῇ συνοδείᾳ μουσικῶν ὀργάνων, ἔψαλε παραδοσιακά κάλαντα καί τόν Πολυχρονισμόν τοῦ Πατριάρχου. Ὁ Πατριάρχης συνεχάρη πατρικῶς τούς μαθητάς καί νέους  καί ηὐχήθη αὐτοῖς ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἐπεσκέψαντο τήν Α. Θ. Παναγιότητα, ἐκ μέρους τοῦ οἰκουροῦντος Μακ. Πατριάρχου τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ. Mεσρώπ Β', ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Aram Ateşyan, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. κ. Tatul Anuşyan, τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Krikor Damadyan καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Vağarşak Seropyan, καί ηὐχήθησαν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν, 26ης ἰδίου, καί ἐν συνεχείᾳ ἐδεξιώθη τούς διδασκάλους καί μαθητάς τῆς πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας ἡμῶν κατά τήν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις πραγματοποιηθεῖσαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.

Κατ'αὐτήν ὡμίλησαν ὁ Πατριάρχης καί ὁ παρεπιδημῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Μακάριος Γρινιεζάκης. 

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἀνταλλάξας μετ᾿  αὐτῆς τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος καί τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος αὐτῆς, πρός ὑποβολήν σεβῶν, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς  ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, ἐκ τοῦ διδάσκοντος προσωπικοῦ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ὀλέκ Γρηγοριάδην, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ρωσσίας.
Τούς Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητήν, καί κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου  Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ἐπιχειρηματίαν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί ταῖς ὀνομαστικαῖς ἑορταῖς αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν.
Τούς ἐνταῦθα Ἔντιμολ. Ἄρχοντας Ὀφφικίαλους, πρός ὑποβολήν σεβασμάτων ἐπί ταῖς ἑορταῖς,  παρακαθήσαντας τήν μεσσημβρίαν τῆς Δευτέρας,  26ης Δεκεμβρίου, εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
Τόν Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Φλοῖκον, Β' Δομέστιχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐντεῦθεν, ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν Εὐστρατίου.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Hüseyin Hatemi, Καθηγητήν Νομικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Kezban, Νομικοῦ, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Μαγκλάραν, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Πεστελματζόγλου, Ἐκπαιδευτικόν, τούς Ἐντιμ. κ.  Χρῆστον Μαλομάτ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλίκης, ἐντεῦθεν, καί κ. Χριστοφῆν Χειράκην, θυρωρόν τῶν Πατριαρχείων, τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Κορτίδου, μετά τοῦ πατρός αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Χρήστου-Σταύρου Ἀνανᾶ, ὡς καί τήν Εὐγεν. κ. Ἰωσηφίναν Σ. Φραντζελᾶ, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀτέσογλου,  Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, μετά μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ, πρός ἐπίδοσιν τοῦ ἡμερολογίου τοῦ Συνδέσμου τοῦ ἐπί θύραις ἔτους 2012.
Ὅμιλον νέων ἐκ τῆς Ε' Περιφερείας τοῦ Συμβουλίου Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Εὐγενίας Κοτανίδου, Προέδρου τῆς συντονιστικῆς ἐπιτροπῆς νεολαίας αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γκουροβανίδου, συντονιστοῦ νεολαίας Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον-Τώνην Χ. Σωτηριάδην, Φοιτητήν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον, Δημοσιογράφον, Ἐκδότην-Διευθυντήν τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος «Ἠχώ», μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Στελέχη τοῦ Δήμου Πριγκηποννήσων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Rafi Hermon, ἐκφράσαντας εὐχάς ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μπαρμπούνην, Ἀστυνομικόν-Δημοτικόν Σύμβουλον Δυτικῆς Ἀχαΐας, μετά τῶν τέκνων αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. κ. Ἀρτεμίου καί Ἰωάννου, ἐκ Πατρῶν.     

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐπεσκέψαντο τό ἀπόγευμα τῶν Χριστουγένων:
α) ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν τόν Αἰδεσιμ. κ. François Yakan,
β) οἱ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐν τῇ ἐν Tarlabaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν τόν Σεβ. Μητροπολίτην αὐτῶν κ. Yusuf Çetin, καί
γ) ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος, Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, καί διεβίβασαν αὐτοῖς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τό παρατεθέν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Ὀρθοδόξου Ἀντιοχειανῆς παροικίας τῆς κώμης «Tokaçlı»  δεῖπνον ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις, ἐν τῷ ἐν Osmanbey ἑστιατορίῳ Semiramis, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 25ης Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπιστρέψας τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς ἐκ Βιέννης, μετέβη τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 12ης Δεκεμβρίου, εἰς Χάλκην καί ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἐπί τῇ μνήμῃ αὐτοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς Θείαν Λειτουργίαν.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, Κληρικοί, Μοναχοί, πλῆθος προσκυνητῶν ἐντεῦθεν, ὡς καί ὅμιλος Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 1ου Ἀρσακείου Γυμνασίου Ψυχικοῦ Ἀθηνῶν. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καί ὑπεύθυνος τῆς Σκήτης, καί ἀπήντησεν ὁ Πατριάρχης, εὐχαριστήσας τήν Α. Σεβασμιότητα καί ἀπευθυνθείς ἰδιαιτέρως πρός τούς μαθητάς τοῦ Ἀρσακείου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητοῦ, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Σαρμασικίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱερῷ Ναῷ.   
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 1ου Λυκείου Πρεβέζης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Μπατίλα, Διευθυντοῦ. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τό ἐν τῷ ἐν Maslak συνεδριακῷ  κέντρῳ «Süleyman Demirel» διοργανωθέν ἀπό κοινοῦ ὑπό τοῦ Δήμου Beyoğlu καί τοῦ Συλλόγου «TÜRKKAD» παγκόσμιον συμπόσιον ἐπί τοῦ θέματος «Τό μυστικόν τοῦ μυστικοῦ (Sırrın Sırrı)», τό Σάββατον, 10ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ Θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 5ην Δεκεμβρίου. 
Παρίσταντο συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεινικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησε τόν Ἐλλογιμ. Καθηγητήν κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, εἰς τό ὀφίκκιον τοῦ Ἄρχοντος Προστάτου τῶν Γραμμάτων, ἀπαντήσαντα εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Πατριάρχου καί ὑποβαλόντα τάς  υἱϊκάς εὐχαριστίας διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν.
Ἐν συνεχείᾳ, ὡμίλησαν ὁ  Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως-Καθηγητής, καί Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ,
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Τζιμπαλῆ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τρίτην, 6ην ἰδίου.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται  Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Ζήλων κ. Σεβαστιανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, ᾧτινι καί ηὐχήθη ὁ Πατριάρχης ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ὅμιλος Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Γ'Λυκείου Δράμας καί τοῦ Λυκείου Τυρνάβου, ἄλλοι προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ'ἥν ὡμίλησεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης.

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 6ης τ. μ., ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, καί οἱ ἐν τῇ Πόλει Σεβ. Μητροπολῖται, ἀνταποκρινόμενοι εἰς πρόφρονα πρόσκλησιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, παρεκάθησαν εἰς δεῖπνον ἐν τῇ ἐν Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ Προξενικῇ κατοικίᾳ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Ἐπίσκοπον Ζήλων κ. Σεβαστιανόν, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱ.Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἱ.  Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Πετροπέλλην, Ἀρχειοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Ἀμαραντίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρῶν. 
Τούς Ὁσιωτ. Μοναχούς Σπυρίδωνα Μικραγιαναννίτην καί Ἐπιφάνιον Λαυρεώτην, ἐξ Ἁγίου Ὄρους. 
Τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν Νικόλαον Διονυσιάτην, τούς Ἐλλογ. κ. κ. Νικόλαον Νικολούδην, Ἐκπαιδευτικόν, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Σάββαν Παναγιωτίδην, Καθηγητήν, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Σεβσεβμέ, Παραδομέστιχον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, Νικόλαον Καλαμάρην, Πρόεδρον τοῦ ΕΡ.Θ.Ο. καί τῆς Κοινότητος Ξυλοπόρτης, Νικόλαον Σαατσῆν, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, Νικόλαον Μαγγίναν,Δημοσιογράφον-Φωτογράφον, Νικόλαον Λιάζε, Νικόλαον Σῶτον, Νικόλαον Σενκοποπόφσκη, Κλητῆρας τῶν Πατριαρχείων, Νικόλαον Anton καί Νικόλαον Κιλίντς, ἐντεῦθεν,  πρός ὑποβολήν σεβῶν καί ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰάκωβον Τσούνην, Ἄρχοντα Μ. Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σοφολογιώτατον κ. Mustafa Çağrıcı, Καθηγητήν Πανεπιστημίου καί μέχρι τοῦδε Μουφτῆν τῆς Πόλεως, ἐπί τῇ ἀποχωρήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς τελευταίας ταύτης θέσεως αὐτοῦ. Ἡ Α.Σοφολογιότης παρεκάλεσε τόν Πατριάρχην ὅπως, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ, διαβιβάσῃ τάς καλυτέρας εὐχάς αὐτοῦ διά καλά Χριστούγεννα εἰς τήν ἐνταῦθα Ρωμαίηκην Κοινότητα.
Ὅμιλον Ἐπισκοπελιανῶν, πραγματοποιούντων προσκύνημα ἐνταῦθα ἐντός τῶν πλαισίων τοῦ προγράμματος «Worldwide Pilgrimage», ἐξ Η.Π.Α. .
Τό ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Χαρισιάνου Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πρόδρομον Πουσκούλογλου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Βιέννης, τήν Κυριακήν, 4ην Δεκεμβρίου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τό ὑπό τοῦ ἐνταῦθα  Ἱδρύματος «Cem» παρατεθέν δεῖπνον ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἀλεβιτῶν «Aşure», ἐν τῷ ἐν İkitelli Παραρτήματι τοῦ Ἱδρύματος, τήν Δευτέραν, 5ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 7ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Ζαππείῳ πραγματοποιηθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν μέ θέμα: «Πᾶμε σάν ἄλλοτε», ὀργανωθεῖσαν πρός τιμήν Αὐτοῦ, ἐπί τῇ συμπληρώσει 20 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκλογῆς Αὐτοῦ εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ Θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 5ην Δεκεμβρίου. 
Παρίσταντο συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεινικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησε τόν Ἐλλογιμ. Καθηγητήν κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, εἰς τό ὀφίκκιον τοῦ Ἄρχοντος Προστάτου τῶν Γραμμάτων, ἀπαντήσαντα εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Πατριάρχου καί ὑποβαλόντα τάς  υἱϊκάς εὐχαριστίας διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν.
Ἐν συνεχείᾳ, ὡμίλησαν ὁ  Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως-Καθηγητής, καί Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ,
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Τζιμπαλῆ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τρίτην, 6ην ἰδίου.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται  Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Ζήλων κ. Σεβαστιανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, ᾧτινι καί ηὐχήθη ὁ Πατριάρχης ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ὅμιλος Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Γ'Λυκείου Δράμας καί τοῦ Λυκείου Τυρνάβου, ἄλλοι προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ'ἥν ὡμίλησεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης.

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 6ης τ. μ., ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, καί οἱ ἐν τῇ Πόλει Σεβ. Μητροπολῖται, ἀνταποκρινόμενοι εἰς πρόφρονα πρόσκλησιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, παρεκάθησαν εἰς δεῖπνον ἐν τῇ ἐν Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ Προξενικῇ κατοικίᾳ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Ἐπίσκοπον Ζήλων κ. Σεβαστιανόν, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱ.Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἱ.  Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Πετροπέλλην, Ἀρχειοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Ἀμαραντίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρῶν. 
Τούς Ὁσιωτ. Μοναχούς Σπυρίδωνα Μικραγιαναννίτην καί Ἐπιφάνιον Λαυρεώτην, ἐξ Ἁγίου Ὄρους. 
Τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν Νικόλαον Διονυσιάτην, τούς Ἐλλογ. κ. κ. Νικόλαον Νικολούδην, Ἐκπαιδευτικόν, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Σάββαν Παναγιωτίδην, Καθηγητήν, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Σεβσεβμέ, Παραδομέστιχον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, Νικόλαον Καλαμάρην, Πρόεδρον τοῦ ΕΡ.Θ.Ο. καί τῆς Κοινότητος Ξυλοπόρτης, Νικόλαον Σαατσῆν, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, Νικόλαον Μαγγίναν,Δημοσιογράφον-Φωτογράφον, Νικόλαον Λιάζε, Νικόλαον Σῶτον, Νικόλαον Σενκοποπόφσκη, Κλητῆρας τῶν Πατριαρχείων, Νικόλαον Anton καί Νικόλαον Κιλίντς, ἐντεῦθεν,  πρός ὑποβολήν σεβῶν καί ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰάκωβον Τσούνην, Ἄρχοντα Μ. Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σοφολογιώτατον κ. Mustafa Çağrıcı, Καθηγητήν Πανεπιστημίου καί μέχρι τοῦδε Μουφτῆν τῆς Πόλεως, ἐπί τῇ ἀποχωρήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς τελευταίας ταύτης θέσεως αὐτοῦ. Ἡ Α.Σοφολογιότης παρεκάλεσε τόν Πατριάρχην ὅπως, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ, διαβιβάσῃ τάς καλυτέρας εὐχάς αὐτοῦ διά καλά Χριστούγεννα εἰς τήν ἐνταῦθα Ρωμαίηκην Κοινότητα.
Ὅμιλον Ἐπισκοπελιανῶν, πραγματοποιούντων προσκύνημα ἐνταῦθα ἐντός τῶν πλαισίων τοῦ προγράμματος «Worldwide Pilgrimage», ἐξ Η.Π.Α. .
Τό ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Χαρισιάνου Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πρόδρομον Πουσκούλογλου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Βιέννης, τήν Κυριακήν, 4ην Δεκεμβρίου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τό ὑπό τοῦ ἐνταῦθα  Ἱδρύματος «Cem» παρατεθέν δεῖπνον ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἀλεβιτῶν «Aşure», ἐν τῷ ἐν İkitelli Παραρτήματι τοῦ Ἱδρύματος, τήν Δευτέραν, 5ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 3ης Δεκεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν τόν  Σεβ. Προκαθήμενον τῆς ἐν Γερμανίᾳ Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας, Ἐπίσκοπον κ. Nicolaus Schneider, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Johann Schneider.   

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος, ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 4ης Δεκεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ἀπηύθυναν πατρικούς λόγους πρός τούς ἐκκλησιασθέντας ὁμίλους μαθητῶν ἐκ τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Βουλιαγμένης καί τοῦ Λυκείου Βελεστίνου καί τούς ἄλλους προσκυνητάς. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 4ην ἰδίου, μετέβη εἰς τήν Κοινοτικήν Αἴθουσαν Μ. Ρεύματος καί ἔκαμε χρῆσιν τῆς ψήφου Αὐτοῦ διά τήν ἀνάδειξιν νέων Ἐπιτροπῶν  Κοινοτήτων Βοσπόρου καί Ταταούλων.

Ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Νικητιάδης, Ὑφυπουργός Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 4ης ἰδίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Νικητιάδης, Ὑφυπουργός Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἔσχε συνάντησιν μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, παρακαθήσας εἰς τήν Πατριαρχικήν τράπεζαν. 
Τήν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα συνώδευον ἡ σύζυγος αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργία, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Πετρέας, συνεργάτης αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης.   
*  *  *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κ. Ἀλεξάνδρου Καρλούτσου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ἀριστείδου Γαρίνη. 
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μπουτσουάνας κ. Γεννάδιον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Ἀνωμερίτην, τ. Ὑπουργόν, Πρόεδρον τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Εὐανθίαν Κίρκου-Γερούλη, Καθηγήτριαν, ἐκ Σικάγου, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Νικολάου Γερούλη, Δικηγόρου.     
     
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Taksim ξενοδοχείῳ Ceylan InterContinental πραγματοποιηθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς Εὐγεν. κ. Mayda Saris, μέ τίτλον: «The Last Remaining Arapgirtsi»,τήν Παρασκευήν, 2αν Δεκεμβρίου.
Τό ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος Dünya Ehl-i Beyt παρατεθέν δεῖπνον ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἀλεβιτῶν «Aşure», ἐν τῷ ἐν Eyüp Συνεδριακῷ καί Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Feshane», τό Σάββατον, 3ην ἰδίου. 
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Aynalıçeşme Εὐαγγελικῷ Γερμανικῷ Ναῷ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, λειτουργίαν ἐπί τῇ συμπληρώσει 150 ἐτῶν ἀπό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ ναοῦ, τήν Κυριακήν, 4ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Ἱεράρχας  Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν, Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιον, Πισιδίας κ. Σωτήριον,  Ξάνθης κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παντελεήμονος Μουτάφη, τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Σαρόγλου, Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Ἀγγελικῆς, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γεννάδιον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου ἐκ τοῦ Τμήματος Διεθνῶν Ὑποθέσεων τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν,  Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριον, Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμον, Ρόδου κ. Κύριλλον, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ.  Μύρωνος Καλαϊτζῆ, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀρκαδίου, καί κ. Παρθενίου Καλυβιανάκη, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου  Ἀτάλης-Μπαλῆ, τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἐμμανουήλ Ὄθωνος, τῆς Ἐξοχ. κ.Ὄλγας Κεφαλογιάννη, Βουλευτοῦ Ρεθύμνης τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Λιανῆ, Ἀντιπεριφερειάρχου Ρεθύμνης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μαρινάκη, Δημάρχου Ρεθύμνης, καί Κορέας κ. Ἀμβρόσιον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λεύκης κ. Εὐμένιον, ἐκ Γερμανίας. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά κληρικῶν τῆς Περιφερείας καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Καραλάζου, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τούς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Σινώπης κ. Ἀθηναγόραν, ἐκ Βελγίου, καί Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον Σάλτσμπουργκ κ. Alois Kothgasser, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Albert Hotzer. 
Τόν Πανοσιολ. Δευτερεύοντα τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέαν, πρός ὑποβολήν σεβῶν καί ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φιλόθεον Μαρούδαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας. 
Ὅμιλον ΡΚαθολικῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς Ἐπισκοπῆς Brescia τῆς Ἰταλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ.  Luciano Mainini.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Χριστοδούλην, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χορτιάτη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Εἰρήνης, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Μενελάου Σουλτάνη, Ἱερορράπτου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Μαρτζέλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας-Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Γ. Ἀποστολόπουλον, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρομάχης καί φίλων αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀβραάμ Ναλμπάντογλου, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μεθ'ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐξοχ. κ. Vasyl Khara, Βουλευτήν ἐξ Οὐκρανίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Bohdan Yaremenko, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Ἰωάννην Καλαμαρᾶν, Ὑποστράτηγον, Προϊστάμενον κλάδου ὀργανώσεως ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ τοῦ Ἀρχηγείου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἀρετῆς Λιασῆ, Ἀστυνόμου Α' τμήματος ἐθιμοτυπίας.
Ὅμιλον στελεχῶν ἐκ τοῦ Marmara Grubu, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ.  Δρος κ. Akkan Suver.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Milisav Culafić, Πρόεδρον τοῦ ἐν Σουηδίᾳ Ἱδρύματος «GFVAC»,  καί Djodje Rafailović, Ἀντιπρόεδρον αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Βλατάκην, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Γεωργόπουλον, ἐξ Η. Π.Α. .   
Τόν Ἐντιμ. κ.  Ζήσην Σῖσκον, Θεολόγον, ἐκ Καστορίας.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ Lütfi Kırdar δοθεῖσαν δεξίωσιν ἐπί τῇ συμπληρώσει 25 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος «Zaman», τήν Τρίτην, 29ην Νοεμβρίου. 
Τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye Ξενοδοχείῳ «Crowne Plaza» δοθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξένου τῆς Ρουμανίας, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, τήν Τετάρτην, 30ήν ἰδίου.

*  *  *