Patriarchal News Bulletin

Δεκέμβριος 2016

* * *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 26ην Δεκεμβρίου, ἐδέχθη ἐν τῷ Γραφείῳ Του τούς ἐνταῦθα Σεβ. Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, ἀνταλλάξας μετ᾿ αὐτῶν τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις, οἵτινες παρεκάθησαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν μετά τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἐντιμολ. Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, ἐξαιτησάμενον τάς εὐχάς Αὐτοῦ ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του.
Ὁμοίως καί τόν Ἐλλογ. κ. Στέφανον Salzman, Γραμματέα τοῦ Ἀγγλικοῦ Γραφείου τῶν Πατριαρχείων.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Ἐπίτροπον τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐκφράσαντα τά συγχαρητήριά του ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου.

Ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου καί Ἐλλογ. κ. Στεφάνου Salzman, Γραμματέως τῶν Πατριαρχείων, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Γενεύην καί ἐκεῖθεν ὁδικῶς εἰς Γαλλίαν, δι᾿ ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν πλησίον τῆς ἐκεῖσε οἰκογενείας τοῦ αὐταδέλφου Αὐτοῦ.

Ὁ Παναγιώτατος, προεπέμφθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί θά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν Πόλιν τήν Παρασκευήν, 30ήν τ.μ. .

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ζόμπον, Τραπεζίτην, ἐκ Λονδίνου.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἰωσηφίναν Φραντζελᾶ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Βασιλείου, καί τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κιουρκτσοῦ, ἐκ τῶν Πατριαρχικῶν ὑπαλλήλων, ὑποβαλόντας σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς ἑόρτιον δεῖπνον, ἐν τῇ ἐν Μ. Ρεύματι Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, τό ἑσπέρας τῶν Χριστουγέννων.

* * *

Τά Χριστούγεννα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί μετά λαμπρότητος ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ μεγάλη Ἑορτή τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, τήν Κυριακήν, 25ην Δεκεμβρίου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Συνάδων κ. Διονυσίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.

Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Ἄμβωνος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις Πατριαρχική Ἀπόδειξις, διά τῆς ὁποίας ὁ Παναγιώτατος ἀνεκοίνωσε τήν ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀνακήρυξιν τοῦ ἔτους 2017 ὥς Ἔτους προστασίας τῆς ἱερότητος τῆς παιδικῆς ἡλικίας.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Vasyl Bodnar, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας, μετά τῶν οἰκογενειῶν των, καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως.

Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπεσκέφθησαν τόν Παναγιώτατον, εὐχηθέντες Αὐτῷ ἑορτίως, ὁ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δήμαρχος Beyoğlu, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἡ Εὐγεν. σύζυγος τοῦ Δημάρχου Beşiktaş καί ὁ Ἐντιμ. κ. Yavuz Meriç, Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Şişli, μετά συνεργατῶν του.

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἐπεσκέφθησαν τό ἀπόγευμα τῶν Χριστουγέννων καί διεβίβασαν αὐτοῖς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις:
α) ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν τόν Ἀρχιεπίσκοπον αὐτῶν Σεβ. κ. Levon Zekiyan,
β) ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐν τῇ ἐν Tarlabaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν τόν Σεβ. Μητροπολίτην αὐτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, καί ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν Συροκαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ,
γ) ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος, Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων PKαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. François Yakan.

Ὁ Ἐξοχ. κ. Vasip Şahin, Νομάρχης τῆς Πόλεως, τήν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον καί, συγχαρείς Αὐτῷ ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῶν Χριστιανῶν, ἀπέστειλε δι᾿Αὐτοῦ τάς θερμάς ἑορτίους εὐχάς του καί πρός τήν ἐνταῦθα Ρωμαίηκην Κοινότητα.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 24ης Δεκεμβρίου, παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων, ἐδέχθη ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὁμίλους μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τοῦ Ζαππείου Λυκείου καί νέων ἐκ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ - ΕΡ.Θ.Ο., οἵτινες ἔψαλον τά παραδοσιακά Κάλαντα τῶν Χριστουγέννων καί ἄλλα ἑόρτια ᾄσματα.

Ἐκ μέρους τῶν παρόντων προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Δαφνοπατίδης, Πρόεδρος τοῦ ΕΡ.Θ.Ο. . Εἰς ἅπαντας τούς συνεορταστάς ὁ Παναγιώτατος ἐπεδαψίλευσε τήν εὐλογίαν καί τάς πατρικάς εὐχάς Του, ἀνεφέρθη δέ εἰς σημαντικά γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας κατά τό ἐκπνέον ἔτος καί ηὐχήθη εἰρηνικόν καί εὐλογημένον τό νέον ἔτος 2017.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῶν Χριστουγέννων, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐχειροθέτησε τόν Α´ Δομέστικον Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Γ. Φλοῖκον εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὅν καί προσεφώνησε διά λόγων πατρικῶν συγχαρείς αὐτόν καί τούς οἰκείους του. Ὁ νέος Ἄρχων Λαμπαδάριος ἀντεφώνησε ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του πρός τόν Παναγιώτατον καί τούς ἐνταῦθα καί ἐν Θεσσαλονίκῃ διδασκάλους αὐτοῦ.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, καί συγγενεῖς καί φίλοι τοῦ νέου Λαμπαδαρίου.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, μετά τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος καί τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος αὐτῆς, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Βασίλειον Ἰωαννίδην, ἐκ τῶν κληρικῶν τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, τήν Εὐλαβ. κ. Βασιλείαν - Βεατρίκην Κοκκινάκη, τούς Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Πεστελματζόγλου καί κ. Ἰωάννην Κώτσιαν, Ἐκπαιδευτικούς, καί τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κυρίτσην, ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, μετά τοῦ υἱοῦ του Ἐντιμ. κ. Χρήστου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, ἐκ Πρεβέζης.
Ὅμιλον νέων ἐξ Ἑπταπυργίου (Yedikule) ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ κ. Γεωργίου Τζαρτζάρ, φοιτητοῦ, διά τά Κάλαντα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλατερέζογλου, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Ἀλαφογιῶργον, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μπαρμπούνην, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ἰουλίας καί τῆς θυγατρός των Ἑλένης, ἐκ Πατρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σεΐσογλου, φοιτητήν, ἐντεῦθεν.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, παρέστη ὁμοῦ μετά τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν ἡγετῶν ἐν τῇ Πόλει εἰς τήν ἐκδήλωσιν τῶν ἐν αὐτῇ Ἑβραίων Hanuka ἐν τῷ Κέντρῳ Esma Sultan τοῦ Ortaköy καί συνεχάρη τόν Σοφολογιώτατον Ἀρχιρραββῖνον κ. Isak Haleva. Μεταξύ τῶν ὁμιλητῶν ἦτο καί ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως Ἐξοχ. κ. Veysi Kaynak.

Ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐξεπροσώπησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Πατριάρχην κατά τήν εἰς μνήμην τῶν θυμάτων τῶν γεγονότων τῆς 15ης Ἰουλίου ἐκδήλωσιν «Şeb-i Arus İstanbul 2016», ἐν τῷ σταδίῳ «Ülker Sports Arena», τό Σάββατον, 24ην τ. μ. .

* * *

Ὁ Ὑπουργός Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας εἰς τήν Πατριαρχικήν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, καί ὁ Ἐξοχώτατος κ. Nabi Avcı, Ὑπουργός Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας, ἐτίμησαν διά τῆς ὑψηλῆς αὐτῶν παρουσίας τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 22ας τ.μ., τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ ὑπό τῆς Κοινότητος Παναγίας Παραμυθίας Βλάχ Σαράϊ διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν - ἐπιστημονικήν συζήτησιν μέ θέμα «Μέ τό παρελθόν της καί τόν ὁραματισμό γιά τό μέλλον, Ἡ Ἐκκλησία τῆς Παναγίας Παραμυθίας Βλάχ Σαράϊ», καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν διάφοροι Καθηγηταί, προεβλήθη δέ σχετική κινηματογραφική ταινία καί διωργανώθη φωτογραφική ἔκθεσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Levon Zekiyan, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. ἱερέως κ. Ἀβραάμ Fırat καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Josef Arslangüloğlu, Προέδρου τῆς Κοινότητος αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ekrem İmamoğlu, Δήμαρχον Beylikdüzü, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Murat Ongun, Συμβούλου Ἐπικοινωνίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Sinan Özbek, Πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῶν Πριγκηποννήσων, μετά μελῶν αὐτοῦ καί συνεργατῶν του.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Συμεωνίδην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Μπορμπότην, φοιτητήν Θεολογίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Μπερμπέρην, Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Πορίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ καί τοῦ υἱοῦ των Θεοφάνους, λαβόντος τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις του.
Τούς Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Ψευτέλην, Ταμίαν τῶν Πατριαρχείων, καί κ. Χρῆστον Τριανταφυλλίδην, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ των ἑορτῇ.
Τήν Ἐλλογ. κ. Δήμητρα Ράπτη, Φιλόλογον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ναλμπάντην, Καθηγητήν Φυσικῆς Ἀγωγῆς, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ἑόρτιον ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις ἐκδήλωσιν τῶν παίδων τοῦ Ἐργαστηρίου δημιουργικῆς ἀπασχολήσεως, ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Τετάρτην, 21ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τῆς θεατρικῆς ὁμάδος τῆς Κοινότητος Ἁγίου Φωκᾶ Μεσαχώρου δοθεῖσαν θεατρικήν παράστασιν, πρός τιμήν Αὐτοῦ ἐπί τῇ 25ετίᾳ τῆς σεπτῆς Πατριαρχίας Του, ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ, τήν Πέμπτην, 22αν ἰδίου.

* * *

Ἐπί τῇ στυγερᾷ δολοφονίᾳ τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας μ. Ἀνδρέου Karlov τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐξέδωκεν Ἀνακοινωθέν καταδικάζον τήν τρομοκρατικήν ἐνέργειαν, ἀπέστειλε δέ εἰς Ἄγκυραν, τήν Τρίτην, 20ήν τ.μ., τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βησσαρίωνα, ὅστις ἐτέλεσε σλαυωνιστί Τρισάγιον ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ πρό τῆς ἀναχωρήσεως εἰς Μόσχαν τοῦ ἀεροσκάφους δι᾿ οὗ μετεφέρθη ἐκεῖσε ἡ σορός διά τήν κηδείαν καί τόν ἐνταφιασμόν.

Ἡ Α. Πανοσιολογιότης ἐξ ἄλλου διεβίβασεν εἰς τήν χήραν καί τούς συνεργάτας τοῦ ἀειμνήστου ἐν τῇ Πρεσβείᾳ τῆς Ἀγκύρας τήν συμπάθειαν καί τά θερμά συλλυπητήρια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί προσωπικῶς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, Ὅστις τήν μεσημβρίαν τῆς 21ης τ.μ. μετέβη εἰς τό ἐν τῇ Πόλει Γενικόν Προξενεῖον τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας καί ὑπέγραψεν εἰς τό βιβλίον συλλυπητηρίων, ἐκφράσας καί διά ζώσης τήν ὀδύνην Αὐτοῦ εἰς τόν Γενικόν Πρόξενον Ἐντιμ. κ. Andrey Podelyshev.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 19ης Δεκεμβρίου, μετέβη εἰς τήν ἕδραν τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν καί ηὐλόγησε πατρικῶς τά μέλη τῆς χορῳδίας αὐτοῦ, κατά τήν τακτικήν ἑβδομαδιαίαν των συνάντησιν, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Μουσικολ. Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην κ. Παναγιώτην Νεοχωρίτην, ἀπευθύνας αὐτοῖς πατρικάς νουθεσίας διά τήν διακονίαν αὐτῶν, ὡς καί εὐχάς ἐπί ταῖς ἑορταῖς τῶν Χριστουγέννων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. κ. Tuğrul Biltekin, ἀνώτερον στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας.
Τούς Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Χιῶτον, Ἀντιπρόεδρον τῆς Κ.Α.Ε. Α.Ε.Κ., μεθ᾿ ὁμάδος στελεχῶν τῆς Ἑνώσεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σαϊδάμ, Ἱεροψάλτην-Βιολόγον, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις του.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Ροτσικόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μιλάνκα καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Mukaddes Yamaç, Tuba Tengiz Yılmaz, Nuran Uzlu, Leyla Kıvanç καί Sema Yazgan.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Παντελάρα - Μπεκιάρη, Καθηγήτριαν, ἐντεῦθεν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Αἰκατερίναν Στάνιτς καί Marilyn Dohoda, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Κορτίδου, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐκ τῆς Πόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσόστομον Δαμδᾶν, ἐξ Ἴμβρου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 18ην Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Σαρμασικίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε κατά τήν τάξιν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, προσεφώνησαν τόν Παναγιώτατον ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητής, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὑποβαλόντες εὐλαβεῖς προσρήσεις ἐπί τῇ 43ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκλογῆς τοῦ Πατριάρχου ὡς Μητροπολίτου Φιλαδελφείας. Οὗτος ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα ἐκφράσας καί τήν λύπην Του διά τά θύματα τῆς ἐν Καισαρείᾳ νέας τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως τοῦ Σαββάτου, 17ης τ.μ., καί εὐχηθείς ἡ εἰρήνη τοῦ σαρκί νηπιάσαντος Κυρίου νά ἑδραιωθῇ εἰς τόν κόσμον κατά τό νέον ἔτος. Ἀκολούθως ὁ Παναγιώτατος προσεκύνησεν εἰς τό ἐντός τοῦ Ναοῦ εὑρισκόμενον Ἁγίασμα τοῦ Ἁγίου Σεβαστιανοῦ, ἀγομένης τῆς ἑορτῆς αὐτοῦ.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον κ. Δημήτριον Σαλάχαν, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ ἐν τῇ Πόλει Θεοφιλ. Ἐπισκόπου τῶν ΡΚαθολικῶν κ. Rubén Tierrablanca.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας-Ἑλένης, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κωστίδην, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν.
Τούς οἰκογενεῖς τοῦ Ἐξοχ. κ. Roberto Herrera Mena, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Προέδρου τοῦ Μεξικοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Μήτραν, Δικηγόρον, πρῴην Βουλευτήν, ἐκ Κατερίνης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Ζορμπᾶν καί Νικόλαον Κεραμιτσόπουλον, Πιλότους τῶν Ἀερογραμμῶν «PEGASUS».
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Χατζούδην, ἐκ Σμύρνης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Paolo Cesaretti, Καθηγητήν, συγγραφέα, Βυζαντινολογίας, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἄρην Τσοκώναν, Καθηγητήν, Συγγραφέα, ὑποβαλόντα τῷ Πατριάρχῃ ἀντίτυπα νέων ἔργων αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Πανταζῆν, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ του ἑορτῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Aldo Kazlowski, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ τῆς Πόλεως.

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 17ης τ. μ., ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Κοινοτικήν αἴθουσαν τοῦ Feriköy - ἕδραν τοῦ ΕΡ.Θ.Ο. καί ηὐλόγησε τήν ὑπ᾽αὐτοῦ ὀργανωθεῖσαν ἐπί ταῖς ἐν ὄψει ἑορταῖς τῶν Χριστουγέννων παιδικήν ἑορτήν, ὁμιλήσας πρός τά συγκεντρωθέντα μικρά τέκνα τῶν ὁμογενῶν καί διανείμας αὐτοῖς ἑόρτια δώρα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη κατ᾽οἶκον τόν ὑποβληθέντα προσφάτως εἰς χειρουργικήν ἐπέμβασιν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Βασίλειον Κομνηνόν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας του.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Διακόνου κ. Παϊσίου, κατά τήν ὑπό τῆς Κοινότητος Βλάγκας διοργανωθεῖσαν Χριστουγεννιάτικην ἐκδήλωσιν, ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, τήν Κυριακήν, 18ην Δεκεμβρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς ὑπό τοῦ Δ. Σ. τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 14ης τ.μ., μετέβη εἰς τάς ἐγκαταστάσεις αὐτοῦ καί ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας περιόδου τοῦ ἀθλήματος ἐπιτραπεζίας ἀντισφαιρίσεως, εὐλογήσας τά μέλη τοῦ Συλλόγου καί τούς συμβαλόντας εἰς τήν ἀνακαίνισιν τῶν χώρων αὐτοῦ.

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 15ης ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος παρηκολούθησε τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ, πρός τιμήν Αὐτοῦ ἐπί τῇ 25ετίᾳ τῆς σεπτῆς Πατριαρχίας Του, δοθεῖσαν διάλεξιν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀλέξη Ἀλεξανδρῆ, Ἄρχοντος Μ. Ρήτορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Πρέσβεως ἐ. τ., μέ θέμα «Ἡ ἐπιστροφή τοῦ ἱστορικοῦ Σχολείου Γαλατᾶ στήν ἑλληνορθόδοξη κοινότητα καί τό ὅραμα τῆς ἵδρυσης Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ρωμιοσύνης στήν Πόλη», τῇ παρουσίᾳ ἱ. Κλήρου, Κοινοτικῶν παραγόντων καί πολυαρίθμων Ὁμογενῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
Τά μέλη τοῦ Δ. Σ. τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν Χαλκηδόνος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Özasi, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Emircan, φοιτητοῦ, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Πολωνίας διοργανωθεῖσαν Χριστουγεννιάτικην συναυλίαν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου.

* * *

Ὁ Πατριάρχης εἰς τό Ἱεροσολυμιτικόν Μετόχιον

Κατά τήν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς Χάλκην, τήν Κυριακήν, 11ην τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό ἐκεῖσε Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου τό ἐπιλεγόμενον τοῦ Κρημνοῦ καί ἐπεσκέφθη τόν Ἐπίτροπον Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, τελέσας Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἐν τῷ Νάρθηκι τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἀναπαυομένου ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἰωαννικίου Γ´ (1761-1763) καί εὐλογήσας τά προηυτρεπισμένα κόλλυβα. Ἐν συνεχείᾳ ὁ ἅγιος Ἐπίτροπος ἐξενάγησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα εἰς τούς διαφόρους λίαν ἀξιεπαίνως ἀνακαινισθέντας χώρους τοῦ κτηριακοῦ συγκροτήματος τοῦ Μετοχίου καί περιεποιήθη Αὐτήν ὁμοῦ μετά τῆς σεβαστῆς μητρός αὐτοῦ καί ἄλλων προσελθόντων πιστῶν, εἰς οὕς ὁ Πατριάρχης ηὐχήθη εὐλογημένα Χριστούγεννα.

* * *

Ἐπί τῷ τραγικῷ τρομοκρατικῷ συμβάντι ἐν Beşiktaş τῆς Πόλεως μέ πλεῖστα θύματα καί πολύ περισσοτέρους τραυματίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, διερμηνεύων καί τά αἰσθήματα λύπης καί ἀποτροπιασμοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας, ἀπέστειλε θερμόν συλλυπητήριον Γράμμα πρός τόν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τῆς Χώρας Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan.

Ἐξ ἄλλου, εἰς τήν ἐν Dolmabahçe τελετήν ἀποτίσεως φόρου τιμῆς πρός τήν μνήμην τῶν θυμάτων, τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Beşiktaş, τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον ἐξεπροσώπησαν ὁ Ἐπόπτης Βοσπόρου Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί ὁ Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ.

Ὡσαύτως, ἐπί τῷ ἀκούσματι τρομοκρατικῆς ἐνεργείας ἐναντίον Κοπτικοῦ Ναοῦ ἐν Καΐρῳ μέ 25 θύματα, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀπέστειλεν ἀδελφικόν Μήνυμα συμπαθείας καί συμπαραστάσεως πρός τόν Μακ. Πάπαν καί Πατριάρχην τῶν Κοπτῶν κ. Tawadros Β´.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 12ην Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Χάλκης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ αὐτοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς Θείαν Λειτουργίαν καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί τῶν Νήσων.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καί ὑπεύθυνος τῆς Σκήτης, καί ἀπήντησεν ὁ Πατριάρχης, εὐχαριστήσας τόν ἅγ. Προύσης καί ἀναφερθείς εἰς τά τραγικά τρομοκρατικά γεγονότα τοῦ Σαββάτου, 10ης Δεκεμβρίου.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις εἰς τό Ἀρχονταρίκι τῆς Σκήτης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 13ην τ. μ., ἐπί τῇ κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Βατοπαιδινῷ Μετοχίῳ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας καί τῇ συμπροσευχῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἄρτης κ. Καλλινίκου.

Ἐν τῷ τέλει, ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Παροικίας Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος προσεφώνησε τόν Παναγιώτατον ἑλληνιστί καί ρωσσιστί, Ὅστις ἀπήντησεν ἐπικαλεσθείς τήν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου, μεταγλωττίζοντος τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου.

ἩΑ. Θ. ΠαναγιότηςὁΠατριάρχης, ἐδέχθηεἰςἀκρόασιν:
Τόν νέον Μητροπολίτην Ἄρτης Σεβ. κ. Καλλίνικον, εὐχηθεῖς αὐτῷ εὐλογημένην καί καρποφόρον ποιμαντορίαν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Θεολόγου Ντούβαλη.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀλέξην Ἀλεξανδρῆν, Ἄρχοντα Μ. Ρήτορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Πρέσβυν ἐ. τ., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐφημίας.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἄνναν Θεοδωρίδου – Ντέλ Ρέ καί Ἄνναν Ψαροπούλου, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Παντελάρα - Μπεκιάρη, Καθηγήτριαν, ἐκ μέρους τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζαππείου.
Τούς Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Καλαϊτζῆν, ἐκ Πάτμου, καί κ. Ayhan Sirimoğlu, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κεβρεκίδην, Εἰκαστικόν, ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Προπατόρων, 11ην Δεκεμβρίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, Διευθυντής τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, ὅπου ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Καπούνταγ, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου, ἀναφερθείς εἰς τάς προγραμματιζομένας δράσεις τῆς Κοινότητος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τό πρόσφατον ταξίδιόν Του εἰς Μπάρι Ἰταλίας, ἔνθα ἀπόκεινται τά λείψανα τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Ἐγένετο ἐπίσης προβολή φωτεινῶν διαφανιῶν περί τῆς γενομένης συντηρήσεως ἱ. εἰκόνων τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκα κ. Πανάρετον, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Ψαραύτη καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Παντελίτσας Κορώνη καί Εὐτυχίας Μαυριλιδάκη, ἐκ Κρήτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hayri Türkyılmaz, Δήμαρχον Μουδανίων (Mudanya), μεθ᾿ ὁμάδος συνεργατῶν αὐτοῦ, παρακαθήσαντας τήν μεσημβρίαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Φαίδωνα Κάφτογλου καί κ. Ἰωάννην Γκαλίτσην, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη καί τάς εὐχαριστίας ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς συζύγου καί αὐταδέλφης αὐτῶν ἀντιστοίχως ἀειμνήστου Φιλίτσας Κάφτογλου, Προέδρου τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Χαλκηδόνος.
Τό Δ. Σ. τοῦ ἐνταῦθα Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Ἰμβρίων, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Εὐγεν. κ. Παναγιώτας Λαγοσπύρη-Μορφιάδου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, Καθηγητήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Γιολάντας καί τοῦ υἱοῦ των Ἄρη.
Τήν Ἐλλλογ. κ. Ἑλένην Ἁρμάου, Ἐκπαιδευτικόν ἐν τῇ Πόλει, μεθ᾽ ὁμάδος συνεργατῶν αὐτῆς ἐκ τοῦ International School M.E.F. .

* * *

Ὁ Πατριάρχης εἰς Lecce καί Bari
(1-7 Δεκεμβρίου 2016)

Τήν Πέμπτην, 1ην Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἀποτελουμένης ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ καί Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Νικολάου Διονυσιάτου καί τῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, καί κ. Θεμιστοκλέους Καρανικόλα, ὑπαλλήλου τῶν Πατριαρχείων, ἀφίχθη δι᾿ ἰδιωτικοῦ ἀεροσκάφους εἰς Brindisi Ἰταλίας ὅπου ἐγένετο δεκτός ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου καί τοῦ Σεβ. ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς πόλεως κ. Domenico Caliandro. Ἐκεῖθεν μεταβάς ὁδικῶς εἰς Lecce κατέλυσεν εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἔνθα ἀνέμενεν Αὐτόν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος-Μητροπολίτης Lecce κ. Domenico Umberto D’ Ambrosio μετά συνεργατῶν του.

Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν παρακείμενον Καθεδρικόν Ναόν Santa Maria Assunta, ἐν τῷ ὁποίῳ Τόν ὑπεδέχθησαν οἱ Ἐπίσκοποι τῆς περιοχῆς, κληρικοί, πλῆθος πιστῶν καί πολλοί ἐπίσημοι. Κατά τήν εἰδικήν ἐπί τῇ ἀφίξει Αὐτοῦ τελετήν προσεφώνησε τόν Παναγιώτατον ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Lecce ἐξάρας τό γεγονός τῆς παρουσίας διά πρώτην φοράν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τήν πόλιν καί τήν εὐρυτέραν περιοχήν.

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 2ας ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐτιμήθη ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Salento τῇ παρουσίᾳ πλήθους Κληρικῶν, Καθηγητῶν καί φοιτητῶν διά τῆς ἀνακηρύξεώς Του εἰς ἐπίτιμον Διδάκτορα Ἀρχαιολογίας. Κατά τήν ἐπίσημον τελετήν ὁ Παναγιώτατος ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἀπάντησις εἰς τάς σημερινάς προκλήσεις». Ἐν συνεχείᾳ, ἐξεναγήθη ὑπό τοῦ Ἀρχαιολόγου-Καθηγητοῦ Ἐλλογ. κ. Francesco D’ Andria εἰς ἔκθεσιν φωτογραφιῶν περί τῶν πρό ἐτῶν γενομένων ἀνασκαφῶν εἰς τόν χῶρον τοῦ ἐν Ἱεραπόλει Φρυγίας τάφου τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου. Μετά τό παρατεθέν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ ἐπίσημον γεῦμα, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν Ἱ. Μονήν Santa Maria Di Cerrate καί τό ἑσπέρας τήν γυναικείαν Μονήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ τοῦ Τάγματος τῶν Βενεδικτίνων μοναζουσῶν, ἔνθα ὡμίλησε πρός αὐτάς, ἐξεναγήθη εἰς τό μουσεῖον τῆς Μονῆς καί ηὐλόγησε τήν παρατεθεῖσαν μοναστηριακήν Τράπεζαν.

Τήν ἑπομένην, Σάββατον, 3ην τ.μ., ἐπεσκέφθη τάς ἱστορηθείσας διά περιφήμων τοιχογραφιῶν Κατακόμβας τῆς Ἁγίας Χριστίνης εἰς Carpignano καί ἀκολούθως τό Castello baronale Gualtieriis de Greci εἰς Castrignano, ἔνθα ἐγένετο ἐκδήλωσις καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν τῆς περιοχῆς τῆς Grecìa Salentina λίαν τιμητικῶς διά τόν Πατριάρχην, Ὅστις καί ἀνεκηρύχθη ἐπίτιμος δημότης ὑπό τῆς Ἑνώσεως τῶν τοπικῶν Δήμων. Νέοι καί μαθηταί ἐξετέλεσαν μουσικόν πρόγραμμα εἰς τήν τοπικήν γραικάνικην διάλεκτον.

Τό ἑσπέρας, εἰς τό ἐν Otranto Castello Di Corigliano καί εἰς κλίμα πανηγυρικόν ἐγένετο ἐκδήλωσις διοργανωθεῖσα ὑπό τῶν τοπικῶν Πολιτιστικῶν Συλλόγων πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου ἐπί τῇ 25ετίᾳ τῆς τετιμημένης Πατριαρχίας Του, καθ᾿ ἥν Οὗτος συνεχάρη τούς διοργανωτάς καί τούς παρισταμένους διά τήν πιστότητα εἰς τήν διάλεκτον καί τάς παραδόσεις των καί προέτρεψεν αὐτούς νά τάς τηροῦν καί νά τάς μεταδίδουν εἰς τάς νεωτέρας γενεάς.

Τήν Κυριακήν, 4ην Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου Lecce, εἰς ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Domenico Umberto D’ Ambrosio καί πλεῖστοι ὀρθόδοξοι πιστοί ἐκ τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς. Εἰς τό τέλος ὁ Παναγιώτατος ἀντεφώνησε τόν προσφωνήσαντα Αὐτόν οἰκεῖον Ποιμενάρχην Σεβ. κ. Γεννάδιον καί ἀπηύθυνεν ἰδιαίτερον χαιρετισμόν ἰταλιστί. Τήν μεσημβρίαν, πλεῖστοι ἐκ τῶν ἐκκλησιασθέντων ἔσχον τήν εὐκαιρίαν τῆς ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐπικοινωνίας μετά τοῦ Πατριάρχου κατά τήν δοθεῖσαν δεξίωσιν ὑπό τῆς Κωνσταντινουπολιτίσσης Ἐλλογ. κ. Ἰζαμπέλας Bernardini d’Arnesano, εἰς τό ὁμώνυμον Μέγαρόν της. Χαιρετισμόν ἀπηύθυνεν ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Νταβίλης, Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Brindisi, Lecce καί Taranto, καί ἠκολούθησε γεῦμα εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου.

Τό ἀπόγευμα, κατόπιν παρακλήσεως τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Domenico, ὁ Πατριάρχης συνηντήθη μετά τῶν κληρικῶν τῆς Ἐπαρχίας του πρός οὕς ὡμίλησεν ἰταλιστί μεταξύ ἄλλων καί περί τῆς συγκληθείσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Καθ᾿ ὁδόν πρός Μπάρι, ἐπεσκέφθη τό ἐν Ostuni Μετόχιον τῆς Μοναστικῆς Κοινότητος Bose, ἔνθα Τόν ὑπεδέχθησαν οἱ ἐν αὐτῷ ἐνασκούμενοι καί προσελθόντες ἐκ τῶν πέριξ πιστοί.

Τήν Δευτέραν, 5ην Δεκεμβρίου, μετέβη εἰς τήν Βασιλικήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μπάρι ἔνθα ἐγένετο ἡ ἐπίσημος ἔναρξις τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Puglia ἐνώπιον πλήθους Ἐπισκόπων, ἄλλων Κληρικῶν, Ἀκαδημαϊκῶν καί ἐκπροσώπων τῶν Ἀρχῶν ὑπερπληρωσάντων τόν Ναόν, καθ᾿ ἥν ἀπαντῶν καί εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Πρυτάνεως Ὁσιολ. π. Angelo Panzetta, ἐξεφώνησε λόγον μέ θέμα «Ἀδριατική καί Ἰόνιον, θάλασσαι κοινωνίας». Εἰς τό τέλος τῆς ἐκδηλώσεως ταύτης ἀπενεμήθη εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ὑπό τῆς ὡς ἄνω Θεολογικῆς Σχολῆς τό ἀπονεμόμενον εἰς διακεκριμένας προσωπικότητας οἰκουμενικόν βραβεῖον «Ἅγιος Νικόλαος», διά τάς προσπαθείας Του πρός προώθησιν τῆς Χριστιανικῆς ἑνότητος, ἀνεγνώσθη δέ καί συγχαρητήριον Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, ἀπευθυνθέντος μετά θερμῶν λόγων πρός τόν φιλοξενούμενον καί τιμηθέντα Πατριάρχην.

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ἑλληνιστί καί ἰταλιστί κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν ἐν τῷ ΡΚαθολικῷ Ναῷ «Sacro Cuore», ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ὑπεγράφη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου καί τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου-Μητροπολίτου Bari-Bitonto κ. Francesco Cacucci ἡ Πρᾶξις παραχωρήσεως τῆς χρήσεως τοῦ Ναοῦ εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Ἰταλίας διά τήν θεραπείαν τῶν λατρευτικῶν ἀναγκῶν τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν, δι᾿ ὅπερ ηὐχαρίστησαν τόν Σεβ. Cacucci ὅ τε οἰκεῖος Ποιμενάρχης καί ἡ Α. Θ. Παναγιότης.

Τήν Τρίτην, 6ην Δεκεμβρίου, ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. κ. Francesco, μετέβη εἰς Molfetta καί ἐπεσκέφθη τό Θεολογικόν Σεμινάριον τοῦ διαμερίσματος Puglia «Πίος ΙΑ’», ἔνθα ἐν μέσῳ ἐνθουσιωδῶν ἐκδηλώσεων τῶν διακοσίων ἱεροσπουδαστῶν, μετά τόν χαιρετισμόν τοῦ Κοσμήτορος Ὁσιολ. κ. Gianni Caliandro, ἀπηύθυνε πρός αὐτούς πατρικάς νουθεσίας καί ὡμίλησε περί τῶν βασικῶν χαρακτηριστικῶν ἅτινα δέον νά διέπουν τήν ἱερατικήν κλῆσιν καί πορείαν.

Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης παρέστη εἰς τήν ἐν τῇ μεγαλοπρεπεῖ Βασιλικῇ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, προστάτου καί πολιούχου τοῦ Μπάρι, τελεσθεῖσαν ἐν μέσῳ πυκνοτάτου ἐκκλησιάσματος Θείαν Λειτουργίαν προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου τῆς πόλεως. Ἐν τῷ τέλει ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησεν ἐπικαίρως περί τοῦ κοινοῦ Ἁγίου τῆς Ἀνατολῆς καί τῆς Δύσεως καί προσεκύνησε τά ἱ. αὐτοῦ λείψανα φυλασσόμενα εἰς τήν κρύπτην τοῦ Ναοῦ.

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 7ης τ.μ., ὁ Παναγιώτατος μετά τῆς συνοδείας Του ἀνεχώρησεν ἐκ Μπάρι προπεμφθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου καί τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Bari κ. Francesco καί ἀφίχθη εἰς τήν Πόλιν, εἰς τό ἀεροδρόμιον τῆς ὁποίας Τόν ὑπεδέχθη ὁ Ἐπίτροπος Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος.

Ἡ ὅλη ἐπίσκεψις αὕτη τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Νότιον Ἰταλίαν, κατόπιν προσκλήσεως τῶν οἰκείων Ποιμεναρχῶν, ἐχαρακτηρίσθη ὑπό ἐκδηλώσεων βαθέος πρός Αὐτόν σεβασμοῦ καί τιμῆς καί μεγάλης ἐγκαρδιότητος, ἐκφραζουσῶν τάς ἀδελφικάς σχέσεις τῶν Ἐκκλησιῶν Ὀρθοδόξου καί Ρωμαιοκαθολικῆς, ἀλλά καί τό κῦρος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ἐδέχθη τήν 9ην Δεκεμβρίου τόν Ἐξοχ. κ. Rostislav Pavlenko, Ἀναπληρωτήν τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς Προεδρίας τῆς Οὐκρανίας, μετά τῶν Ἐξοχ. κ. Andriy Yurash, στελέχους τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ τῆς Χώρας, κ. Maksym Vdovychenko καί κ. Vasyl Bodnar, Γεν. Προξένου ἐν τῇ Πόλει.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Σταματίου Μηλαθιανάκη, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μελίτωνα Μπέλλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φιλόθεον Μαρούδαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας.
Τόν Αἰδεσιμ. κ. Olav Fykse Tveit, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Marianne Ejdersten, Διευθυντρίας Ἐπικοινωνιῶν, ἐλθόντα ἵνα συγχαρῇ ἐκ μέρους τοῦ Συμβουλίου τήν Α. Θ. Παναγιότητα ἐπί τῇ 25ετηρίδι Αὐτῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Elçin Macar, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Yıldız.
Τούς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ρίζον, Μαθηματικόν-Συγγραφέα, ἐκ Χαλκίδος, καί κ. Πέτρον Ποδάραν, Μηχανικόν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν -Συγγραφέα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Παπαγεωργίου, Ἐπίτιμον Πρόεδρον τῆς Ἑνώσεως Ὀρθοδόξων Προσκόπων «ΔΕΣΜΟΣ», καί κ. Georges Alloud, Πρόεδρον τῶν Ὀρθοδόξων Προσκόπων τοῦ Λιβάνου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ Λευκώματος περί τοῦ νέου Καθολικοῦ τοῦ Ἱ. Ἡσυχασηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου «Τό Πρωτόκτιστον Κάλλος», ἐν τῷ Πολεμικῷ Μουσείῳ Ἀθηνῶν, τήν Πέμπτην, 8ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τό διά φιλανθρωπικούς σκοπούς παρατεθέν δεῖπνον, ἐν τῷ πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Casa d' Italia», τήν Παρασκευήν, 9ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἀγγελικῆς Κελέσογλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, αὐθημερόν,
καί τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Sinan Tuncer, ἐκ τοῦ τεμένους Σισλῆ, τήν Τετάρτην, 7ην τ.μ. .

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 3ης Δεκεμβρίου, καί β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 4ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησε: α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 5ην Δεκεμβρίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιᾶνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως - Καθηγητής καί Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, καί β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Τζιβαλίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 6ης ἰδίου, καθ’ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐπιδαψιλεύσας πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Παναγιωτάτου, μεταβάντος εἰς Bari Ἰταλίας διά τούς ἑορτασμούς τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Προσκυνητάς ἐκ τοῦ Ὁμίλου Μουσικοφίλων «Βυζαντινόν Ἀναλόγιον Καλαμαριᾶς», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Πετροπούλου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Şükrü Genç, Δημάρχου Sarıyer, παρατεθέν ἐν τῷ ἐν Θεραπείοις Ξενοδοχείῳ «GRAND TARABYA» δεῖπνον ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 2ας Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά:
α) τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, διοργανωθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «İSTANBUL KONGRE MERKEZİ» ἔκθεσιν συγκοινωνιακῶν ὑποδομῶν «TRANSİST 2016», τήν Πέμπτην, 1ην ἰδίου, καί
β) τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Norio Ehara, Γεν. Προξένου τῆς Ἰαπωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ Αὐτοκράτορος τῆς Χώρας, ἐν τῷ ἐν Beşiktaş ξενοδοχείῳ «CONRAD ISTANBUL BOSPHORUS», τήν Παρασκευήν, 2αν τ.μ..

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά:
α) τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Παδούης λειτουργίαν ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Fr. Charles, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως ἑκατονταετηρίδος ἀπό τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ (1916 - 2016), αὐθημερόν, καί
β) τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Zeynel Abidin Erdem, Ἐπιτίμου Προξένου τῆς Ἱσπανίας ἐνταῦθα, παρατεθέν ἐν τῇ ἐν Βεβεκίῳ «ERDEM VİLLA» δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Ἐξοχ. κ. Rafael Mendivil, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, τό Σάββατον, 3ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀδαμαντίου Κοκκινάκη, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, κατά τό ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ παρατεθέν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «FUAT PAŞA» γεῦμα, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑβδομήκοντα ἐτῶν προσφορᾶς αὐτοῦ, τήν Κυριακήν, 4ην ἰδίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 1ης Δεκεμβρίου, ἀνεχώρησεν εἰς Brindisi Ἰταλίας καί ἐκεῖθεν ὁδικῶς εἰς Lecce, προκειμένου νά ἐπισκεφθῇ τήν «Grecia Salentina», νά τιμηθῇ ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Salento διά τιμητικοῦ διδακτορικοῦ διπλώματος καί νά παραστῇ εἰς τούς ἑορτασμούς τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐν Bari.

Ὁ Πατριάρχης θά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ τήν 7ην ἀρξαμένου μηνός Δεκεμβρίου.