Patriarchal News Bulletin

Μάρτιος 2017

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) Τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, τήν Παρασκευήν, 31ην Μαρτίου, καί
β) Τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί χριστιανοί ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους, μετά τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Στεργίου Καλλέργη, φοιτητοῦ.
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Στεφανίαν, Ἀντωνίαν καί Ἰωάνναν, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μικροκάστρου Σιατίστης, ἐπί τῇ λήξει τῆς διακονίας των ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἐλευθέριον Χρυσοχόον, Θεολόγον, Γραμματέα τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Κλεοπάτρας Χορευτάκη, μητρός τοῦ Μακ. Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. κ. Θεοδώρου Β´, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἡρακλείου, τήν Παρασκευήν, 31ην λ. μ. Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τῶν μαθητῶν τῆς Ζαππείου Σχολῆς διοργανωθεῖσαν θεατρικήν παράστασιν «Ὅλα τά παιδιά θέλουν εἰρήνη», τήν Τετάρτην, 29ην ἰδίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Δημητριάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σωφρόνιον Συκάκην, Ἐφημέριον τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, καί τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Εὐάγγελον Γρηγοριάδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον Μεσαχώρου, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀποστολόπουλον, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἱστορικόν, Διευθυντήν Ἐρευνῶν τοῦ Ε.Ι.Ε., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρομάχης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, καί τόν Ἐλλογ. κ. Εὐστράτιον Γεωργιάδην, Καθηγητήν Φυσικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σμαραγδῆς.
Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Μπακογιάννην, Περιφερειάρχην Στερεᾶς Ἑλλάδος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Ταγκαλέγκα, Ἀντιπεριφερειάρχου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας Σοφρώνη, εἰδικῆς Συμβούλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hüseyin Sarı, Δήμαρχον Erdek (Ἀρτάκης), μετά τοῦ Ἐντιμ κ. Oktay Irmak καί τῆς Εὐγεν. κ. Arzu Kutucu, συνεργατῶν αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Ρίζου, Μαθηματικοῦ-Συγγραφέως, ἐκ Χαλκίδος.
Τούς Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Τσαφταρίδην Καθηγητήν Πανεπιστημίου, Σύμβουλον ἐν τῷ Ὑπουργείῳ Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος, καί κ. Παῦλον Χαραμῆν, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Νεραντζούλην, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Γεωργίας, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Δαντίλην καί κ. Λυκοῦργον Μαρκούδην, συνεργάτας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, κομίσαντας Αὐτῷ ἀναμνηστικόν δῶρον ἐπί τῇ 25ετηρίδι τῆς Πατριαρχίας Του ἐκ μέρους τοῦ Ποιμενάρχου των.
Τήν Εὐγεν. κ. Πελαγίαν Πισιριτζῆ, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Τενέδου, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Λεονταρίδου, Πυροσβέστου, ἐκ Λαρίσης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον, Δημοσιογράφον - Ἐκδότην τῆς Ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἠχώ».
Τήν Εὐγεν. κ. Χριστίναν Λαζαρίδου, ἐκ Σμύρνης.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς Δ´ τῶν Νηστειῶν, 26ης Μαρτίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Φωκᾶ Μεσαχώρου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐφραίμ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου, μετά τῶν ἐκ τῶν μελῶν τῆς Ἀδελφότητος αὐτῆς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Εὐδοκίμου καί Μοναχοῦ κ. Ἀρσενίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Ἀνδρώνην καί τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Γιαχνάκη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐξοχ. κ. Ἀνδρέαν Μιχαηλίδην, Βουλευτήν ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Χίου, Ἰατρόν, Γεν. Γραμματέα τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας, καί Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μυγδάλην, Σύμβουλον αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Καλτσίδην, Ἱερορράπτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Ζιώγα, ἐκ Θεσσαλονίκης.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησε:
α) Ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 24ην Μαρτίου, καθ᾿ ὅν ἀνεγνώσθη καί ἡ Δ´ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πλῆθος πιστῶν.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν πρόσφατον Αὐτοῦ ἱεραποδημίαν εἰς Ἱεροσόλυμα καί τάς ἐκεῖσε ἐμπειρίας Του, εὐχηθείς δέ καί εἰς τόν ἄγοντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Ἐξοχ. κ. Γεν. Πρόξενον τά εἰκότα.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶς Κοσμάογλου, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος.

β) Ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 25ην ἰδίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ ὄπισθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τάφου τῶν συγγενῶν τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ καί γόνου τοῦ Βαφεοχωρίου ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ Γ´.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῆ Αἰθούσῃ, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Παῦλος Παντελάρας ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτος καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν ἑορταζομένην 60ήν ἐπέτειον τῆς Συνθήκης τῆς Ρώμης καί εἰς τήν πορείαν πρός τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν, τονίσας τήν ἀνάγκην ὅπως αὕτη ἐπανεύρῃ τήν «ψυχήν» αὐτῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 25ης τ.μ., ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα, συγχαρείς καί τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ.

Τό ἑσπέρας ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τόν ὡσαύτως ἑορτάσαντα Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Εὐάγγελον Σέκερην, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τ ῇῇ Πόλει, καί ηὐλόγησεν αὐτόν καί τήν οἰκογένειάν του, παρεκάθησε δέ καί εἰς τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῆς ἐν τῇ Πόλει σεβασμίας Ἱεραρχίας δεῖπνον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτον, Ἱεράρχην τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Μήτρα, Δικηγόρου, πρῴην Βουλευτοῦ, ἐκ Κατερίνης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Francesco D´ Andria, Καθηγητήν-Ἀρχαιολόγον, ἐξ Ἰταλίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Cafer Sait Okray, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Καλύβαν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Καλαμάρην, Διευθυντήν τῶν ξενοδοχείων Hilton ἐν Ἀζερμπαϊτζάν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀριστείδην Βλάχον, Δημήτριον Συμεωνίδην καί Zoran Milhovsm, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Σκουμπρῆ, Συντηρήτριαν ἔργων τέχνης, ἐκ Χαλκίδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Μπαζγκάρλο, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος, δοθεῖσαν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Ἑλλάδος, τήν Πέμπτην, 23ην Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Λευκοθέας Παπαχρήστου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Παπάγου, τήν Παρασκευήν, 24ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ διοργανωθεῖσαν συνάντησιν τῶν ἀποφοίτων αὐτῆς, τήν Πέμπτην, 23ην τ.μ. .
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ὡς ἄνω ἐθνικῆς ἑορτῆς, τό Σάββατον, 25ην ἰδίου.

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 23ης Μαρτίου 2017, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἐξ Ἱεροσολύμων, ὅπου μετέβη διά νά συμμετάσχῃ εἰς τήν εὐλογίαν τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ ἱεροῦ ἔργου συντηρήσεως, ἀναστηλώσεως καί ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἡ σχετική τελετή ἔμπροσθεν τοῦ Κουβουκλίου ἐγένετο τήν πρωΐαν τῆς προτεραίας, Τετάρτης, 22ας ἰδίου, τῇ παρουσίᾳ τῆς Α. Θ. Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Θεοφίλου τοῦ Γ´, τοῦ Μακ. Ἀρμενίου Πατριάρχου τῆς ἰδίας πόλεως, τοῦ Φραγκισκανοῦ Κουστωδοῦ, ἄλλων Ὀρθοδόξων, Ἀρμενίων καί ΡΚαθολικῶν Ἀρχιερέων, τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Ἀλεξίου Τσίπρα, Ὑπουργῶν τοῦ Ἰσραήλ, τῆς Ἰορδανίας, τῆς Ἀρμενίας καί ἄλλων ἐπισήμων, πολλῶν κληρικῶν καί μοναχῶν καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων Χωρῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων διεκρίνοντο Καθηγηταί τοῦ Μετσοβείου Πολυτεχνείου τῆς Ἑλλάδος, ἐργασθέντες διά τήν ἀνακαίνισιν τοῦ ἱεροῦ Κουβουκλίου μέ ἐπί κεφαλῆς τήν Ἐλλογ. Καθηγήτριαν κ. Ἀντωνίαν Μοροπούλου.

Εἰς τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀνεφέρθη εἰς τήν σημασίαν τοῦ ἀναληφθέντος καί ὁλοκληρωθέντος ἐγχειρήματος καί συνεχάρη θερμῶς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων διά τήν πρωτοβουλίαν καί τήν ἐπίτευξιν τῆς ὁμοφωνίας τῶν συμβαλλομένων μερῶν. Συνεχάρη ἐπίσης τόν Πρωθυπουργόν κ. Τσίπραν διά τήν συμβολήν εἰς τό ἱστορικόν ἔργον τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί τοῦ ἰδίου προσωπικῶς, ὡς καί διά τά πρό ἡμερῶν ἑορτασθέντα ὀνομαστήριά του.

Μετά τάς ὁμιλίας καί τούς ψαλέντας ὕμνους ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης εἰσῆλθεν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί γονυπετής προσηυχήθη ὑπέρ τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως.

Ἐπηκολούθησεν ἐν τῷ Πατριαρχείῳ ὁμιλία, ἀγγλιστί, τῆς Καθηγητρίας κ. Μοροπούλου διά τάς διαφόρους φάσεις τῶν γενομένων ἐπί ἕν ἔτος ἐργασιῶν, εἶτα δέ δεξίωσις, καθ᾿ ἥν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεκοινώνησε μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀλ. Τσίπρα, τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις Γεν. Προξένων τῆς Τουρκίας κ. Gürcan Türkoğlu καί τῆς Ἑλλάδος κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί πολλῶν ἄλλων παραστάντων.

Ἀκολούθως ἐπεσκέφθη εἰς τό κατάλυμά του τόν διατελέσαντα Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ. Εἰρηναῖον, μεθ᾿οὗ ἔσχεν ἐγκάρδιον συνομιλίαν.

Τό ἑσπέρας παρετέθη ὑπό τῆς Α. Θ. Μακαριότητος δεῖπνον πρός τιμήν τῶν ἐπισήμων προσκεκλημένων Αὐτῆς.

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν Ἁγίαν Σιών, ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἐξ Ἴμβρου ἀειμνήστου Μητροπολίτου Βόστρων κυροῦ Ὑμεναίου καί ηὐλόγησε τούς συγκεντρωθέντας Καθηγητάς καί μαθητάς τοῦ Γυμνασίου-Λυκείου τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ τοῦ Παναγίου Τάφου, μεθ᾿ ὅ μετέβη ἐκ νέου καί προσηυχήθη εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, τήν Ἀποκαθήλωσιν, τόν Γολγοθᾶν καί τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου.

Μετά ταῦτα ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τό ἀεροδρόμιον διά τήν ἐπιστροφήν Του οἴκαδε, προπεμφθείς ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, Ὅστις καί εἶχεν ὑποδεχθῆ Αὐτόν τό ἑσπέρας τῆς 21ης τ.μ., κατά τήν ἄφιξίν Του εἰς Tel Aviv.

Κατά τάς ἐπικοινωνίας τῶν Προκαθημένων ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔσχε τήν εὐκαιρίαν νά συγχαρῇ καί νά εὐχηθῇ δημοσίᾳ τε καί κατ᾿ ἰδίαν τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων διά τά ὀνομαστήριά Του κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων 40 Μαρτύρων.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον καί Μητροπολίτην Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τῆς ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενοκαθολικῆς Κοινότητος διοργανωθεῖσαν τελετήν παρασημοφορήσεως τοῦ Φωτογράφου-Καλλιτέχνου κ. Ara Güler, ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ Ἱ. Ναῷ Surp Pirgiç, τήν Κυριακήν, 19ην Μαρτίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν κατά :
Τήν ὑπό τοῦ Δήμου Beşiktaş διοργανωθεῖσαν συναυλίαν, ἐπί τῷ ἑορτασμῷ τῶν 102 ἐτῶν ἀπό τῆς μάχης τοῦ Çanakkale, τό Σάββατον, 18ην τ.μ.,
καί τήν ὑπό τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ διοργανωθεῖσαν ἡμερίδα καί παρουσίασιν τοῦ βιβλίου «Rum olmak Rum kalmak», τήν Δευτέραν, 20ήν Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Beyoğlu διοργανωθεῖσαν διάλεξιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Mehmet Uçum, στελέχους τῆς Προεδρίας τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Pera Palace», αὐθημερόν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Γ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 19ης Μαρτίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Συνάδων κ. Διονυσίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου.

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος. τ τῇ Βίκ

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου Τζιβαλίου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος.

ἩΑ. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμον καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον, μετά τοῦ Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ Ἱερολ. κ. Ἀμβροσίου Σκαρβέλη.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀναστάσιον Σαλαπάταν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Βικτωρίας καί τοῦ υἱοῦ των Ἐλλογ. κ. Δημητρίου, Διδάκτορος Θεολογίας.
Τήν Ἐξοχ. κ. Sema Kılıçer, Στέλεχος τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.
Τήν Εὐγεν. κ. Καλλιόπην Τεκίρνταγ, ἐκ τῆς Πόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Βεριόπουλον, ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 18ης Μαρτίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη τό ἀνά πενταετίαν Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἀρχόντων Πρωτοψαλτῶν, Λαμπαδαρίων καί Δομεστίκων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τῶν θεαρέστως ἀνά τούς αἰῶνας κοσμησάντων τά Πατριαρχικά Ἀναλόγια, καί τῶν λοιπῶν Ὀφφικιαλίων καί μή Ἱεροψαλτῶν τῶν διακονησάντων ἐν τοῖς Ἱ. Ναοῖς τῆς Πόλεως.

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας.

Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης περί τῆς προσφορᾶς τῶν ἀειμνήστων Ἱεροψαλτῶν καί ἀπηύθυνε πατρικάς παραινέσεις καί συμβουλάς πρός τούς Μουσικολ. ὑπηρετοῦντας τά ἱ. Ἀναλόγια.

ἩΑ. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φελεσάκην, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Βασίλειον Κολοκυθᾶν, τήν Ἐλλογ. κ. Ἐλευθερίαν Τσακανίκα, Καθηγήτριαν ἐν τῷ Ἐθνικῷ Μετσοβείῳ Πολυτεχνείῳ, καί τούς Ἐντιμ. κυρίους Τιμολέοντα Κουϊμτζόγλου καί Γεώργιον Παυλόπουλον, Ἀρχιτέκτονας.
Τήν Ἐλλογ. κ. Δήμητρα Κούκουρα, Καθηγήτριαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κυρίους Στέφανον Κοτσέρ καί Dario De Santis, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Ἀγγελικήν Δούρη, Κρινιώ Βεριοπούλου καί Βασιλικήν Ἀβτζῆ, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἑλένην Ζησοπούλου, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Natallia Vasilevich, ἐκ Γερμανίας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 17ην τρ. μηνός Μαρτίου, ἐχοροστάτησε, κατά παλαιόν ἔθος, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ δεξίωσιν, ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Β. Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ἀπευθύνας πατρικούς λόγους πρός τούς προσκυνητάς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Τζαβίδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Θεοφίλου, Προϊσταμένου αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Καραλίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Προκόπιον Βροντάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
Τόν Αἰδεισμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἂρχοντα Ἒκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Rıfat Örnek, Ἀντιδήμαρχον Beşiktaş, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Nurhan Palakoğlu, Συμβούλου τῆς Δημαρχίας, Cemalettin Kaya, Προέδρου τοῦ Πολιτιστικοῦ καί Τουριστικοῦ Συλλόγου Σινώπης, Saim Gürbüz, μέλους αὐτοῦ, Hasan Onur, Προέδρου τοῦ Συλλόγου Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν Σινώπης, μετά τῶν Hayrettin Bozkurt, Zeynel Zeki Özcanoğlu καί Burhan Levend, μελῶν αὐτοῦ, Nihat Önder, Προέδρου τοῦ ἐν τῇ Πόλει Συλλόγου Σινωπέων, Hüseyin İslam, Ἐρευνητοῦ, Şevki Yıldırım καί Halit Gümüş, Δημοσιογράφων, καί τῆς Ἐλλογ. κυρίας Gülgün Kocaoğlu, Ἀρχαιολόγου.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωσήφ Γιανότσκο, Θεολόγον, ἐκ Πράγας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Κίρκαν, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. Δίδα Ἀναστασίαν Καλογεροπούλου, Καλλιτέχνιδα, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Κωσταρᾶ, ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαίου Ἰατρίδου, Ἱεροκήρυκος, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Δημητροπούλου, Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Σαπῶν, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Καραβέτη, Ἐπιχειρηματίου.
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Παμφίλου κ. Δανιήλ, διακονοῦντα τούς ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Οὐκρανούς ἐν Η.Π.Α..
Τήν Ἐξοχ. κ. Διονυσίαν – Θεοδώραν Αὐγεροπούλου, Βουλευτήν τῆς Νέας Δημοκρατίας, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ διά τό Νερό («Global Water Partnership Organization»), ἐξ Ἀθηνῶν.
Tόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γαϊτάνην, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. John Zarb, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἐλισάβετ Σαλταμάρα, Καθηγητρίας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Λαδᾶν, Ὑποψήφιον Διδάκτορα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ὑποβαλόντα τῷ Πατριάρχῃ τήν ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Θεσσαλονίκης κατατεθεῖσαν μεταπτυχιακήν αὐτοῦ ἐργασίαν μέ θέμα «Ἡ διαμόρφωση τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας κατά τόν 20ό αἰώνα», ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐκδήλωσιν ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ κύκλου διαλέξεων Βυζαντινῆς Ἱστορίας μέ θέμα «Οἱ Βυζαντινές πόλεις – λιμάνια καί ἡ ἐπίδραση τῆς Βυζαντινῆς Κωνσταντινούπολης στόν ὑπόλοιπο κόσμο», τῇ συμμετοχῇ, ὡς ὁμιλητῶν, τῶν Ἐλλογιμ. κ.κ. Ἰωάννου Ἡλιάδου, Βυζαντινολόγου - Ἱστορικοῦ Τέχνης, καί Engin Akyürek, Καθηγητοῦ Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Koç, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τετάρτην, 15ην Μαρτίου.

* * *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Πρωθυπουργός τῆς Οὐκρανίας εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Τετάρτην, 15ην Μαρτίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Volodymyr Groysman, Πρωθυπουργός τῆς Οὐκρανίας, ἐν τῷ πλαισίῳ ἐπισήμου ἐπισκέψεώς του εἰς τήν Τουρκίαν, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Volodymyr Kistion, Ἀναπληρωτοῦ Πρωθυπουργοῦ, κ. Taras Kutovoy, Ὑπουργοῦ Γεωργίας, κας Liliya Hrynevych, Ὑπουργοῦ Παιδείας, καί κ. Andrii Sybiha, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, ἐκτελοῦντος χρέη Γεν. Προξένου ἐν τῇ Πόλει, κ. Serhii Popyk καί κ. Myroslav Kosheliuk, Πρωθυπουργικῶν Συμβούλων, κ. Yurii Bodenchuk, Ἰδιαιτέρου Γραμματέως τῆς Α. Ἐξοχότητος, κ. Danylo Bilak, Ὑπευθύνου Ἐπενδύσεων, καί κ. Stanislav Yezhov, Διερμηνέως.

Τόν κ. Πρωθυπουργόν, εἰς ὅν ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ Πρωτοκόλλου τιμαί, ὑπεδέχθησαν ἐν τῇ εἰσόδῳ τῶν Πατριαρχείων κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἐν συνεχείᾳ δέ οὗτος ἐξεναγήθη ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ὑπό τοῦ ρωσσομαθοῦς Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων.

Ἀκολούθως, ἡ Α. Ἐξοχότης ἐγένετο δεκτή μετά πάσης τιμῆς ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ ἔνθα διεξήχθη μεταξύ αὐτῶν μακρά καί ἐγκάρδιος συζήτησις καί ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ, διακονοῦντος τούς ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Οὐκρανούς ἐν Η.Π.Α.. 

Εἶτα, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ὁ κ. Πρωθυπουργός παρουσίασε τούς λοιπούς συνοδούς αὐτοῦ καί ἀκολούθως, ὁμοῦ μετά τοῦ Πατριάρχου, προέβησαν εἰς δηλώσεις εἰς τά μέσα Ἐνημερώσεως, τῆς Α. Ἐξοχότητος, τέλος, προπεμφθείσης ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου ἕως τῆς εἰσόδου τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν.

 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς Β´ τῶν Νηστειῶν, 12ης Μαρτίου, ἐπί τῇ διαγενομένῃ προσφάτως πανηγύρει αὐτοῦ, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Αἰκατερίνης, πιστοί ἐντεῦθεν, ὡς καί ἀντιπροσωπεία τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Ἀθήναις Τενεδίων.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ἀναφερθείς εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Χονδρόπουλος, ἐκ μέρους τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἐπῄνεσε τόν Σεβ. Ἐπόπτην διά τήν μετά ζήλου ἐπιτέλεσιν τῆς ἐν τῇ Περιφερείᾳ διακονίας του, ἐξέφρασε δέ καί τήν εὐαρέσκειάν Του εἰς τόν προκάτοχον αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον.

Ἐν συνεχείᾳ οἱ μαθηταί τοῦ Σχολείου παρουσίασαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, ὑπό τήν διεύθυνσιν τῶν διδασκαλισσῶν των Ἐλλογ. κυριῶν Γιολάντας καί Χριστίνης Ντίζογλου.

Ὡσαύτως, τήν αὐτήν ἡμέραν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σμάραγδον Καραγιαννίδην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Βενετοκλείου 1ου ΓΕΛ Ρόδου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Tolga Deçent Kurt, μετά τῆς συζύγου του Ἐλλογ. κ. Nilüfer, Ἰατρούς, καί τῶν τέκνων των Tuna καί Efe, ἐκ Çanakkale.
Τούς Ἐντιμ. κυρίους Χρῆστον Κάλφαν, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Τενεδίων «Τέννης», Παναγιώτην Ὀκουμούσην, ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ, καί Μιχαήλ Δημητρίου, ἐκ τοῦ Δ. Σ. τοῦ ἐν Νέᾳ Τενέδῳ Χαλκιδικῆς Συλλόγου αὐτῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Nevin Sungur Lagendijk.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Ayazpaşa Συροκαθολικῷ Ἱ. Ναῷ τελεσθεῖσαν ἀκολουθίαν ὑπέρ τῶν ἐν Τουρκίᾳ προσφύγων καί μεταναστῶν, τό Σάββατον, 11ην Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου Φραγκάκη, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Συνδέσμων τῶν Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου «Κοινήν Πνευματικήν Πορείαν» πρός τάς μητέρας Σχολάς αὐτῶν, μετά τήν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μουχλίου τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 12ην τ.μ. .

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, τήν Παρασκευήν, 10ην Μαρτίου, καί τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Β´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος Φραγκάκης.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάρκελλον Καμπάνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Γεώργιον Κασάπογλου, Κληρικόν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὑποβαλόντα τῷ Πατριάρχῃ τήν ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Θεσσαλονίκης κατατεθεῖσαν μεταπτυχιακήν αὐτοῦ ἐργασίαν μέ θέμα «Ἡ Θεολογία καί ἡ προστασία τοῦ Περιβάλλοντος κατά τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο τόν Α´».
Τήν Μουσικολ. κ. Ἥβην Δερμαντζῆ, Ἀοιδόν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἄγγελον Δελημπάσογλου, Καθηγητήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Θεοδώρας, ὑποβαλούσης τά ἑαυτῆς σέβη ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ της ἑορτῇ.
Τούς Ἐντιμ. κυρίους Δημήτριον Γεωργίου, Πρόεδρον, Χρῆστον Γεωργίου καί Σωτήριον Θεοχάρην, ἐκ τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων Ἴμβρου.

* * *

Τήν Πέμπτην, 9ην Μαρτίου, ἑορτήν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐτοῦ, Μητροπολίτου Γ. Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Memorial Ataşehir» ὑποβληθέντα εἰς χειρουργικήν ἐπέμβασιν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Στεφανόπουλον, Πρόεδρον τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς Χαλκηδόνος, Ἀντιπρύτανιν τοῦ Πανεπιστημίου «Işık», ἐπιδαψιλεύσας αὐτῷ τήν Πατριαρχικήν Του εὐλογίαν διά ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας του.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη τό Κατηχητικόν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, διευθυνόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μουχλίου, καί ὡμίλησε πατρικῶς πρός τούς μαθητάς, ὡς καί ὁ συνοδεύσας Αὐτόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κωνσταντίνου Μανιώτου, ὅν καί προήγαγεν εἰς Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱ. Μονῆς.
Τόν Ὁσιώτατον Μοναχόν κ. Ἰεζεκιήλ Ξενοφωντινόν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τοῦ πολιτιστικοῦ Κέντρου «Casa d’ Italia» διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ Παγκοσμίῳ Ἡμέρᾳ τῆς γυναικός, τήν Τετάρτην, 8ην Μαρτίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἐκκλησίας Ἐσθονίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Κληρικῶν αὐτῆς, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, προσκαλέσαντας Αὐτόν ὅπως χοροστατήσῃ, κατ᾿ ἔθος παλαιόν, ἐν τῷ ἱστορικῷ Ἱ. Ἁγιάσματι τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰγνάτιον Ζακάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως.
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Ἰάκωβον Χαβιαρόπουλον, Κληρικόν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ, εἰς ἔκφρασιν εὐγνωμοσύνης διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῇ κοιμήσει τῆς μητρός αὐτοῦ Ἀγγελικῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Ebru Sanver, Ἐπ. Πρόξενον τῆς Ἀλβανίας ἐν Kocaeli.
Τήν Εὐγεν δίδα Μέλισσαν Φιφίνη, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί ἐκζητήσασαν τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 6ης ἀρξ. μηνός Μαρτίου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον ἔνθα παρηκολούθησε τήν ὑπό τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν μέ θέμα «Ὁ Ἑλληνικός Τύπος στήν Πόλη ἀπό τόν 19ο αἰώνα μέχρι σήμερα», τήν ὁποίαν καί κατέκλεισε διά καταλλήλου ὁμιλίας συγχαρείς τούς διοργανωτάς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Βρεσθένης κ. Θεόκλητον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Σωτηρίου Τζούμα, Ἐπικοινωνιολόγου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Θεοφανοπούλου, Φοιτητοῦ Θεολογίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βασιλείου Γοντικάκη, Προηγουμένου αὐτῆς, τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Χριστοφόρου Ἰβηρίτου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Προδρόμου Χρήστου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Καισάριον Χρόνην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχους κ. κ. Ἐπιφάνιον Παντοκρατορινόν καί Ἰωσήφ Ξενοφωντινόν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Νικόλαον Γουρδούπην, Ταξίαρχον, Διευθυντήν τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας Γ.Ε.Ε.Θ.Α., μετά τοῦ Ἐνδοξ. κ. Ἀθανασίου Παπανικολάου, Πτεράρχου ἐ.ἀ., ἐξ Ἀθηνῶν.
Tόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Γεράσιμον Μπάλλαν, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ ἐν Greenport Νέας Ὑόρκης Ἱ. Μετοχίου τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Κυριακῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Angel Angelov, Γεν. Πρόξενον τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Dimiter Tonev, Προξένου, κομίσαντας ἐπιστολήν πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τοῦ Ἐξοχωτάτου νέου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς χώρας αὐτῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Πανταζῆν Χούλην, Ἀναπληρωτήν Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Αὐστραλίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Εἰρήνης Σαρίογλου, Ἐπικούρου Καθηγητρίας εἰς τό Πανεπιστήμιον τῆς Πόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεοφάνη Ἰσακίδην, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Βερβέρογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Tόν Ἐντιμ. κ. Burak Koçer, Σύμβουλον Ἐπιχειρήσεων, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Ἀβτζῆ, Διερμηνέως, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Παπαϊωάννου, ὑποψήφιον Διδάκτορα, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθανασίας Δρόσου, Ἐμπόρου, ἐκ Γρεβενῶν.

* * *

Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν τοῖς Πατριαρχείοις.

Μεθ᾿ ἱεροπρεπείας καί τῆς εἰθισμένης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τῷ σεπτῷ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρῳ, τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίᾳ, ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, τό Σάββατον, 4ην Μαρτίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ Πατρῶν.

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, 5ην τ. μ., ὁ Πατριάρχης ἡμῶν προεξῆρχε τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Κινσάσα κ. Νικηφόρου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Βρεσθένης κ. Θεοκλήτου, καθ᾿ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα Χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Εὐκαρπίας κ. Ἱεροθέου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου.

Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἑορτῆς ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύων τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἀβύδου κ. Κύριλλος καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, οἱ Σεβ. Καρδινάλιοι κ. Angelo Bagnasco καί κ. Péter Erdö, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ναθαναήλ, Ἡγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων, Ἱερομόναχοι καί Μοναχοί ἐκ τῆς Ἁγιωνύμου Μοναστικῆς Πολιτείας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος, Ἀναπληρωτῆς Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐκπροσωπήσας τήν Ἔντιμον Κυβέρνησιν αὐτῆς, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἐλευθέριος Κρέτσος, Γεν. Γραμματεύς Ἐνημερώσεως καί Ἐπικοινωνίας, ἡ Ἐξοχ. κ. Στυλιανή Μπεζιρτζόγλου, Διευθύντρια τοῦ Διπλωματικοῦ Γραφείου τοῦ κ. Ἀν. Ὑπουργοῦ, οἱ Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, Ἀνεξάρτητος Βουλευτής, Πρόεδρος τοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ Κόμματος, κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, κ. Γεώργιος Φλωρεντῆς, Εἰδικός Γραμματεύς Ἐπικοινωνιακοῦ σχεδιασμοῦ Γ.Γ.Ε.Ε., καί κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Πρέσβυς, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἡ Ἐξοχ. κ. Φωτεινή Τομαῆ, Πρέσβυς, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης καί ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος, ὡς καί ὑψηλόβαθμα στελέχη τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων καί προσκυνηταί ἐκ Πατρῶν, Θέρμου Αἰτωλοακαρνανίας καί Ἀμαλιάδος Ἠλείας, συγγενεῖς καί φίλοι τοῦ νέου Ἀρχιερέως.

Ὁ νεοχειροτονηθείς Ἐπίσκοπος ἐτέλεσε τήν ἀπόλυσιν, εὐλογήσας τούς πιστούς, ἐν συνεχείᾳ δέ ὁ Πατριάρχης μετά τῶν συλλειτουργησάντων Αὐτῷ ἁγίων Ἀρχιερέων ἀνέγνω τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν μακαρίων ψυχῶν πάντων τῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων ἐν αὐτῇ.

Εἶτα ἐγένετο ἡ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου, ἐν πομπῇ, μετά τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, καί ἡ ἀπό τοῦ ἐξώστου τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου εὐλογία τοῦ ἐκκλησιάσματος. Ἡ τελετή ἔληξεν ἐν τῇ «Αἰθούσῃ τῆς Παναγίας» διά τοῦ πολυχρονισμοῦ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ νεοχειροτονηθείς Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεος, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην καί τάς υἱϊκάς αὐτοῦ εὐχαριστίας πρός τε τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί τά μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου διά τήν τιμητικήν ἀνάδειξιν εἰς τό Ἀρχιερατικόν ἀξίωμα, ὡς καί τήν ἀφοσίωσιν καί πιστότητά του εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις συνεχάρη τῷ νεοχειροτονηθέντι καί ἐπῄνεσεν αὐτόν διά τήν μετά ζήλου ἐπιτελουμένην ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐκκλησιαστικήν διακονίαν ἐν Ἀμερικῇ. Ἀκολούθως ὁ Παναγιώτατος προσεφώνησεν ἀγγλιστί τούς Σεβ. κυρίους Καρδιναλίους.

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Εὐκαρπίας ἐπίσημον γεῦμα εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου.

Ἀντιπροσωπεία τοῦ Συμβουλίου τῶν ἐν Εὐρώπῃ Ἐπισκοπικῶν ΡΚαθολικῶν Συνελεύσεων

Ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τοῦ Συμβουλίου τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας (CCEE), ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβασμιωτάτων Καρδιναλίων κ. Angelo Bagnasco, Προέδρου αὐτῆς, καί κ. Péter Erdö, πρῴην Προέδρου, καί τοῦ Πανοσιολ. κ. Duarte da Cunha, Γεν. Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου, ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτοῦ. Οἱ ὡς ἄνω ἐπίσημοι ἀφίχθησαν εἰς τήν Πόλιν τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 4ης Μαρτίου, καί ὑπεδέχθησαν αὐτούς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος. Τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας ἐκκλησιάσθησαν κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ καί ἀκολούθως ἐγένοντο δεκτοί ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου εἰς ἰδιαιτέραν ἀκρόασιν, παρόντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κινσάσα κ. Νικηφόρον, Ἱεράρχην τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
Τούς Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτην Μαρτίνην, Θεολόγον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα, καί κ. Χρῆστον Τσούβαλην, Θεολόγον, Ἄρχοντα Ὁστιάριον, ἐκ Πατρῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Νικολόπουλον, Ἀνεξάρτητον Βουλευτήν, Πρόεδρον τοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ Κόμματος, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τήν Ἐξοχ. κ. Φωτεινήν Τομαῆ, Πρέσβυν, ἐπί κεφαλῆς τῆς Ὑπηρεσίας Διπλωματικοῦ καί Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.
Τήν Εὐγεν. κ. Δήμητρα Τσανάκα, Δήμαρχον Καβάλας, μετά συνεργατῶν αὐτῆς.
Τούς Ἐλλογ. κ.Andrew Jackson, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς, καί κ. David Richard Hunter, Γλωσσολόγον, ἐκ τῆς Πόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. κ. Στυλιανόν Πούλαδον, Γεν. Γραμματέα τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐλλογ. κ. Παναγιώτην Σουκάκον καί κυρίαν Ἐλισάβετ Τζόνσον, Καθηγητάς Ἰατρικῆς, τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Χαϊδεμένον, Ἐκδότην, καί τήν Εὐγεν. κ. Καλλιόπην Καλογερᾶ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μενέλαον Σουλτάνην, Ἱερορράπτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ «CEM VAKFI» ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ 21ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Hilton, τό Σάββατον, 4ην Μαρτίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 3ης Μαρτίου, καί
β) τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Α´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Διάκονος κ. Παΐσιος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. κ. Uja Tor, Γραμματέα τῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῶν Προσκυνημάτων τῆς Νιγηρίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Berry, τόν Ἐξοχ. κ. Babachir David Lawal, στέλεχος τῆς Κυβερνήσεως τῆς Νιγηρίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Hyelamande, καί τούς Ἐντιμ. κ. Serkan Yazıcıoğlu, Πρόεδρον τῆς Ἑταιρίας «Odin Aviation», καί κ. Melik Rupen Mihçiyan, στέλεχος τῆς Ἑταιρίας «Tügiad».
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἄντριαν Πηλαβᾶ-Κουτεντάκη, Ἰατρόν, ἐκ Χαλκίδος, καί Αἰκατερίναν Δρίτσα-Τουρκοχωρίτη, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Θηβῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως «Θεσσαλονίκη, πόλη ἀγαπημένη», διοργανωθείσης ὑπό τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Ἀνδρῶν Θεσσαλονίκης καί τοῦ Συλλόγου ἀποφοίτων καί σπουδαστῶν ἐργαστηρίου Γεωργίου Ψαράκη, τήν Τετάρτην, 1ην Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τό ὑπό τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξενείου τῆς Ἰαπωνίας διοργανωθέν φεστιβάλ Ἰαπωνικοῦ κινηματογράφου καί τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως «Ἡ Ἰαπωνία εἰς τά Ὀθωμανικά ἀνάκτορα», ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Tekfen Tower», τήν Πέμπτην, 2αν Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Angel Angelov, Γεν. Προξένου τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, τήν Παρασκευήν, 3ην ἰδίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Καθαρᾶς Τετάρτης, 1ης Μαρτίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στεφάνου, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 1ης ἀρξ. μηνός Μαρτίου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον ἔνθα παρηκολούθησε τήν ἐκδήλωσιν παρουσιάσεως τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐξοχ. ἐν Ἰατροῖς κ. Γεωργίου Πετρίδου «Τά ἑλληνικά νοσοκομεῖα στή Μικρά Ἀσία», τήν ὁποίαν καί κατέκλεισε διά καταλλήλου ὁμιλίας συγχαρείς τόν Ἐλλόγιμον Συγγραφέα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά Κληρικῶν αὐτῆς καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Χονδροπούλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας, κομίσαντας αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κασσιανόν Νότην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας.
Τούς Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Γιωλτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, καί κ. Ἀντώνιον Ἠλιάδην, Διευθυντήν τοῦ Ζαππείου Λυκείου, μετά τῶν Εὐγεν. δίδων Γεωργίας Παππᾶ καί Μελίνας Μπαρμπαλόνη.