Patriarchal News Bulletin

Ἰούλιος 2017

* * *

Η ΙΕΡΑΠΟΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΕΙΣ ΤΕΝΕΔΟΝ

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου Φραγκάκη καί Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, μετέβη κατά τό διάστημα μεταξύ 24ης ἕως 27ης Ἰουλίου εἰς τήν νῆσον Τένεδον, προσκληθείς ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τῶν ἐν Ἑλλάδι Σωματείων τῶν Τενεδίων, ἵνα προστῇ τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς προστάτιδος τῆς νήσου Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς.

Κατά τό προσκύνημα αὐτό ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Μέγαν Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς τῆς ἑορτῆς εἰς τόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Τενέδου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου τόν Ὑψηλόν Ἐπισκέπτην προσεφώνησεν ἡ Εὐγεν. κ. Πελαγία Πισιριτζῆ, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Τενέδου, καί ἀντεφώνησεν Οὖτος καταλλήλως. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. Τέρενς-Νικόλαος Κουΐκ, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ὁ Ἐξοχ. πρ. Ὑπουργός καί νῦν Ἀντιπρόεδρος τοῦ κόμματος τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντῖνος Χατζηδάκης μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ καί ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες τοῦ Θρόνου, ὁ Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου τῶν Τενεδίων Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Κάλφας, Ἀντιπροσωπεία ἐκ τοῦ ἐν Νέᾳ Τενέδῳ Χαλκιδικῆς Συλλόγου τῶν ἀπανταχοῦ Τενεδίων, καθώς καί πλῆθος προσκυνητῶν ἀπό τήν Τένεδον, τήν γείτονα Ἴμβρον, τήν Πόλιν, τήν Ἑλλάδα, τήν Γαλλίαν, ἀλλά καί ἀπόγονοι Ἰμβρίων καί Τενεδίων ἐκ διαφόρων χωρῶν. Ἐν συνεχείᾳ μεταβάς ὁ Παναγιώτατος εἰς τό κοιμητήριον τῆς νήσου ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ παλαιοῦ Ἐφημερίου μ. Στεφάνου Τενεδιοῦ, μνησθείς καί πληθύος προσώπων, κληρικῶν καί λαϊκῶν, σχετιζομένων μέ τήν ἱστορίαν τῆς Τενέδου μέ πρῶτον τόν Τενέδιον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Μελέτιον Β΄.

Τήν κυρίαν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τό φερώνυμον ἐξωκκλήσιον τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς παρουσίᾳ τῶν ὡς ἄνω συμπροσευχηθέντων, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ὡμίλησεν Οὗτος καθώς καί οἱ Ἐξοχ. κ.κ. Τέρενς-Νικόλαος Κουΐκ καί Κωνσταντῖνος Χατζηδάκης, ὡς καί ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Κάλφας. Ἠκολούθησε γεῦμα καί ἑόρτιος ἐκδήλωσις μετά παραδοσιακῶν χορῶν καί προγράμματος ὑπό νέων ἐκ τῆς γείτονος Μυτιλήνης καί ἀνεβίωσεν οὕτω τό πανηγύρι τῶν παλαιῶν ἡμερῶν τῆς εὐκλείας τῆς Ρωμαίηκης παρουσίας ἐν Τενέδῳ.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησεν εἰς τό προσφάτως ἀνακαινισθέν ἐξωκκλήσιον τῶν Ἁγίων Θεοδώρων κατά τόν ἑσπερινόν τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, ἐνῷ κατά τήν κυρίαν ἡμέραν τῆς μνήμης αὐτοῦ εἰς τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. ἐνοριακῷ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως, μετά τό τέλος τῆς ὁποίας ὁμιλήσας ἀπεχαιρέτισε τούς κατοίκους τῆς νήσου καί τούς διά τό προσκύνημα αὐτό προσελθόντας πιστούς, ἐπιδαψιλεύσας πρός πάντας τήν διηνεκῆ εὐχήν καί εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Πατριάρχης προπεμφθείς ἐν τῷ λιμένι ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου καί τῶν κατοίκων τῆς νήσου ἀνεχώρησεν ἐπιστρέφων εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἱεραποδημίας αὐτῆς ὁ Παναγιώτατος ἔσχε τήν εὐκαιρίαν ἐθυμοτυπικῶν συναντήσεων μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Νομάρχου Τσανάκκαλε ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, ὡς καί τῶν Ἐντιμ. κ. Ἐπάρχου καί κ. Δημάρχου Τενέδου, οἵτινες προφρόνως Ὑπεδέχθησαν Αὐτόν κατά τήν ἄφιξίν Του ἐν τῇ ἀποβάθρᾳ τῆς νήσου, ἐνῷ τήν ἑπομένην παρέθεσαν γεῦμα πρός τιμήν Αὐτοῦ.

Χάριτι Θεοῦ ἔληξε καί τό προσκύνημα αὐτό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πρός τό μικρόν ποίμνιον τῆς Τενέδου, πολλά ἐνισχῦσαν αὐτό, προσκύνημα τό ὁποῖον ἐπραγματοποιήθη ἐντός τῆς ἀτμοσφαίρας τῆς προσπαθείας διά τήν πνευματικήν καί πολιτιστικήν ἀνάστασιν καί ἀναγέννησιν τῆς Τενέδου καί τῆς Πατριαρχικῆς γενετείρας Ἴμβρου, ὥστε νά συνεχισθῇ καί εἰς τό μέλλον ἡ λαμπρά ἱστορία τῶν Πατέρων μας καί νά μή ἀπολεσθῇ εἰς τό διάβα τοῦ χρόνου ἡ βαρειά παρακαταθήκη των.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνόν, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαίου Ἀστεριάδου, Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ὀρεστιάδος, τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Ἐλπιδοφόρου Λημναίου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Δαδιᾶς, κ. Κυρίλλου Κολτσίδου, Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Διδυμοτείχου, κ. Νικοδήμου Σκλέπα, κ. Ἀνδρέου Ἀϊντινίδου, κ. Γαβριήλ Χειμώνα καί κ. Νέστορος Οὐρουμτζίκη, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικολάου Καρπαθάκη, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Χαρτοφύλακα, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Πασχάλη Χατζάκη, Λογιστοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, καί κ. Ἀλεξάνδρου Παπαϊωάννου.
Ἡ Α. Σεβασμιότης ὑπέβαλε τῇ Α. Θ. Παναγιότητι τήν εὐλαβῆ πρόσκλησιν τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς Ὀρεστιάδος ὅπως Αὕτη προστῇ τῶν ἐκεῖσε κατά τόν προσεχῆ Σεπτέμβριον γενησομένων ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ συμπληρώσει 150 ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ μ. Στεφάνου Καραθεοδωρῆ, γόνου τῆς περιοχῆς καί Μ. Εὐεργέτου τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Φυντάνην, ἐξ Ἴμβρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, κατά τήν ἐξόδιον Ἀκολουθίαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κυροῦ Προκοπίου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἀποστόλου Παύλου Καβάλας, τήν Δευτέραν, 31ην λ.μ. Ἰουλίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 30ῆς Ἰουλίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κυροῦ Προκοπίου, ἐκδημήσαντος πρός Κύριον τήν προτεραίαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Βασίλειον Κολοκυθᾶν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ξάνθην Μόρφη, στέλεχος τοῦ Τμήματος Ἐπικοινωνίας τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.
Τόν αὐτάδελφον Αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Ἀρχοντώνην μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Εὐστρατίας, ἐκ Γαλλίας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 29ην Ἰουλίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου καί συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη τό τριετές Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Λύστρων κυροῦ Καλλινίκου.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Ἄρχων Μ. Ρήτωρ, Πρέσβυς ἐ.τ., καί ἡ Ἐλλογ. κ. Ἰζαμπέλα Bernardini d’ Arnesano, ἀνεψιοί τοῦ ἀειμνήστου Ἱεράρχου, καί πιστοί ἐξ Ἑλλάδος, Γερμανίας καί ἐντεῦθεν.

Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν ἀπό διαφόρων θέσεων ἐν τῇ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ διακονίαν τοῦ μ. Ἱεράρχου αὐτῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Καλλινίκου καί Θεοδότης, μετέβη εἰς τό Πατριαρχικόν Κοιμητήριον Ἐγρηκαποῦ καί ἔψαλε Τρισάγιον, πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Ἀργυρουπόλεως κυροῦ Καλλινίκου, ὑπέρ ἀναπαύσεως αὐτοῦ τε καί τῶν μακαριστῶν Ἀρχιερέων Γέροντος Καισαρείας Καλλινίκου, Λύστρων Καλλινίκου καί Πηλουσίου Καλλινίκου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Πανοσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Bertram Meier, ἐξ Augsburg Γερμανίας, Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν Βαυαρίας, καί Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Βλαντῆν, Θεολόγον, Διευθυντήν τοῦ Συμβουλίου.
Τούς Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Κοιμήσην, Δήμαρχον Ἀμφιλοχίας, μέλος τοῦ Δ. Σ. τῆς Κεντρικῆς Ἑνώσεως Δήμων Ἑλλάδος, κ. Νικόλαον Τελώναν, πρῴην Δήμαρχον Ἀμφιλοχίας, κ. Γρηγόριον Παπούλιαν, Ἀντιδήμαρχον Πολιτισμοῦ, καί κ. Γεώργιον Ἀλπόν, Γεν. Γραμματέα τοῦ Δήμου.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαίρην Κομοροσάνο, Πρόεδρον τῆς Ἐφορίας τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ, ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν πανήγυριν τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Κατίνας Σκλήφα, μητρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Λουκᾶ Τριπόλεως, τήν Δευτέραν, 24ην Ἰουλίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν πανήγυριν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου Μεγάρων.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰκατερίνης Κουκουρίδου, μητρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς Ἀλεξανδρουπόλεως, τήν Τρίτην, 25ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Νήσων, τοῦ Συλλόγου «ÇYDD» καί τοῦ Ἱδρύματος «İnönü» ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ 94ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης, ἐν Χάλκῃ, τήν Δευτέραν, 24ην Ἰουλίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἐμμανουήλ Συγλέτου καί Οὐρανίας Μεϊμάρη, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, τήν Κυριακήν, 23ην Ἰουλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Τιμοθέου Ἠλιάκη, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Δαμιανοῦ Πρωτοπαπαδάκη, συμφοιτητοῦ τοῦ Πατριάρχου ἐν Χάλκῃ, ἐκ τοῦ Κοιμητηρίου Κοκκίνου Μύλου, τήν Τρίτην, 25ην τ.μ. .
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀναστασίου Βλαβιανοῦ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μιχαήλ Καραμαλέγκου, ἐπ᾿ ἀδελφῇ γαμβροῦ τοῦ μακαριστοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Δημητρίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Παγκρατίου, τήν Τετάρτην, 26ην ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μηδείας κ. Ἀπόστολον, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Μουσικολ. κ. Ἀντώνιον Πετρόπουλον, Πρόεδρον τοῦ Ὁμίλου Μουσικοφίλων «Βυζαντινό Ἀναλόγιο Καλαμαριᾶς», μετά μελῶν αὐτοῦ, ἐπιδώσαντας τῷ Πατριάρχῃ ψηφιακόν δίσκον (CD), κυκλοφορηθέντα πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, ἐπί τῇ συμπληρώσει 45ετίας Ἀρχιερωσύνης αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 23ης Ἰουλίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Συνάδων κ. Διονυσίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ὅν ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἷκον, εὐχηθείς αὐτῷ ἀδελφικῶς τά εἰκότα.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀσπασίαν Ε. Ἀρχοντώνη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γκουργκενίτζε, φοιτητήν ἐν τῇ Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Θεσσαλονίκης, καί κ. Σάββαν Γκεγκεσίτζε, Ἱεροσπουδαστήν, ἐκ Γεωργίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά τό ὑπό τῆς Κοινότητος Ἁγίου Νικολάου Χάλκης διοργανωθέν ἐτήσιον ἐν πλῷ δεῖπνον, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 22ας Ἰουλίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἀπέστειλε θερμόν συγχαρητήριον Μήνυμα πρός τόν Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἑβραίων Σοφολογιώτατον κ. Ishak Haleva ἐπί τῇ ἐπανεκλογῇ αὐτοῦ ὡς θρησκευτικοῦ ἀρχηγοῦ τῆς κατ᾿ αὐτόν Κοινότητος.

Συγχρόνως, ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασε τῇ Α. Σοφολογιότητι τήν συμπάθειαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν διαδήλωσιν πρό τῆς κεντρικῆς Συναγωγῆς Neve Şalom ἐξ ἀφορμῆς τῶν προσφάτως ἐν Ἱεροσολύμοις συμβάντων μεταξύ Ἑβραίων καί Μουσουλμάνων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 22ας Ἰουλίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τάς Εὐγεν. κυρίας Αἰκατερίναν Χαλεπλίογλου-Κυριακίδου, Γεν. Διευθύντριαν τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Μόντρεαλ, καί κ. Κλαυδίαν Χαρικοπούλου, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Tudor Dinu, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, καί τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Σοφιανοῦ, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 20ήν Ἰουλίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου, προσεκύνησεν εἰς τά ἐρείπια τοῦ ἐν Νεοχωρίῳ Χιλῆς Μαύρης Θαλάσσης ὁμωνύμου Ἱεροῦ Ναοῦ, εἶτα δέ ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἷκον τόν ἀσθενοῦντα καί ἐν τῇ περιοχῇ διαμένοντα Ἐντιμ. κ. Mesut Ilgım καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν καί πλήρη ἀποθεραπείαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς καί γραπτῶς πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, πρός τόν ὁποῖον ἐξέφρασε τήν συμπάθειαν καί συμπαράστασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν πληγεῖσαν θεόσωστον Ἐπαρχίαν καί τό εὐσεβές ποίμνιόν του ὑπό τοῦ χθεσινοῦ καταστροφικοῦ σεισμοῦ. Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης διεβίβασε τά ἀνάλογα αἰσθήματα Αὐτοῦ καί πρός τήν ἐν τῇ Νήσῳ μουσουλμανικήν Κοινότητα διά τῆς Α. Σεβασμιότητος.       

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, μετά τῆς μητρός του Εὐγεν. κ. Νάντιας, τοῦ αὐταδέλφου του Ἐντιμ. κ. Ξενοφώντος καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐμμελείας, ὑποβαλόντας τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας των διά τήν συμμετοχήν Αὐτοῦ εἰς τό πένθος των καί τήν συμπροσευχήν Του κατά τήν κηδείαν τοῦ συζύγου καί πατρός των ἀειμνήστου Βασιλείου Λαμπρυνιάδου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαίου Ἰατρίδου, τῶν Ἐξοχ. κ. Χρήστου Μέτιου, Περιφερειάρχου Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θρᾴκης, καί κ. Νικολάου Τσαλικίδου, Ἀντιπεριφερειάρχου Ροδόπης, τῶν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Ἀλεξοπούλου, Ἐπιθεωρητοῦ τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, κ. Παναγιώτου Καραβέτη, Ἐπιχειρηματίου, μετά τοῦ υἱοῦ του κ. Ἰωάννου, καί κ. Λάμπρου Πανέρη, καί Εὐγεν. κ. Βιργινίας Δουδούμη,  ὑπαλλήλου τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Σταματίου, νέον Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελήμονα Κιοσέ, Νεωκόρον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τῇ ὀνοματικῇ του ἑορτῇ.
Τούς Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Μαστρογιάννην καί κ. Δημήτριον Θεοφανίδην, ἐκ Θεσσαλονίκης.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Βασιλείου Λαμπρυνιάδου, πατρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, ὅν καί συνελυπήθη μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου  Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Μακροχωρίου, τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 19ης Ἰουλίου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Florence Nightingale» νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Cüneyt Güler, καί ἐξέφρασεν αὐτῷ τάς εὐχάς Του διά ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Marco Gnavi, μέλος τῆς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Αἰγιδίου, ἐκ Ρώμης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, νέον Γεν. Πρόξενον τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Προξένου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσοβαλάντην Τζαβίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ ὀνοματικῇ του ἑορτῇ.  

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Χρυσάνθου, ἀδελφοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς Γωνιᾶς Κολυμβαρίου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρνάβαν Γιάγκου, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης, μετά τῶν αὐταδέλφων αὐτοῦ Ἐντιμολ. κ. Θεοδώρου, Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας, Καθηγητοῦ Κανονικοῦ Δικαίου ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ υἱοῦ του Δημητρίου, καί Ἐντιμ. κ. Γιάγκου, Ὑποστρατήγου ἐ.ἀ, καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Χρυσόστομον Νάσσην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς, μετά τῆς συζύγου του Εὐλαβ. κ. Πηγῆς.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Κωνσταντῖνον Δεληχρῆστον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, καί κ. Ἰγνάτιον Σῖσκον, τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Βλιάλην, ἀμφοτέρους ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κασσανδρείας, καί τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν Θεωνᾶν, ἐκ τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἁγίου Γεωργίου Σκουρταίων Καρυῶν Ἁγίου Ὄρους.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ταταούλων, ὑποβαλόντα τῷ Πατριάρχῃ τήν μεταπτυχιακήν του ἐργασίαν μέ θέμα «Θεολογική καί Γραμματολογική Προσέγγιση τῶν «Διαλόγων» τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου».
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Γεώργιον Κασάπογλου, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ὑψωμαθείων, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Στυλιανόν Γκιουλγκιούν, Πρόεδρον αὐτοῦ, Ζαχαρίαν Καραντᾶν, Ταμίαν, καί Πέτρον Βεριόπουλον, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Βασιλικήν Κατσώνη καί Μαρίαν Τσιτσέκογλου, ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Δ. Σ. .
Τούς Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Γιόφογλου, Ἐπιχειρηματίαν, καί κ. Ἠλίαν Νταβούλ, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη καί ἐκζητήσαντας τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τῇ ὀνοματικῇ των ἑορτῇ.
Τούς Ἐντιμ. κ. Numan Gülsah, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου «Nicomedia Akademi», κ. Recayi Dursun, κ. Sinan William Çile, ἐκ τοῦ Ὁμίλου «Majör Yapım», καί κ. Onur Azad Yılmaz, ἠθοποιόν, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Cemre Karabiber, ἠθοποιόν, καί Ayşe Nurcan Özdemir, Σεναριογράφον, ἅπαντας ἐκ Νικομηδείας (İzmit), προετοιμάζοντας κινηματογραφικήν ταινίαν διά τήν Ἁγίαν Βαρβάραν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Zlatan Chapkanov καί τήν Εὐγεν. κυρίαν Natela Kudidze , ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Τάκου, κατά τήν ὑπό τῆς Ὀρχήστρας «Adalar Kent Konseyi» διοργανωθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν τοῦ παιδικοῦ τμήματος αὐτῆς, ἐν τῷ ἐν Πριγκήπῳ «Anadolu Kulübü» τήν Κυριακήν, 16ην Ἰουλίου. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 16ην Ἰουλίου, ἑορτήν τῶν 630 Ἁγίων Πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, διεπεραιώθη ἐκ Χάλκης εἰς Πρώτην, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν ἐν τῷ Ναϋδίῳ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἐφετεινῆς περιόδου λειτουργίας τῆς ἐν αὐτῇ στεγαζομένης Παιδοπόλεως καί Στέγης ἐργαζομένων Νεανίδων.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Μονῆς ἀναπαυομένου Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους Συμεών Σινιόσογλου καί τῶν οἰκείων αὐτοῦ, καί ἐν συνεχείᾳ τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς λειτουργίας τῆς Κατασκηνώσεως.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐξοχ Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου του, καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως, τῶν Νήσων καί Προύσης.

Κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν, καθ᾿ ἥν παρέστησαν οἱ Ἐντιμ. κ. Atilla Aytaç, Δήμαρχος Νήσων, καί κ. Murat Hazinedar, Δήμαρχος Beşiktaş, μετά συνεργατῶν των, οἱ νέοι τῆς Παιδοπόλεως ἐξετέλεσαν ψυχαγωγικόν πρόγραμμα καί ὡμίλησαν ἡ Εὐγεν. κ. Μαρία Ἀποστολίδου, Πρόεδρος τοῦ Δ. Σ. τῆς Παιδοπόλεως, ἡ Ἐλλογ. κ. Μαρία Χαραλαμπίδου, Φιλόλογος, ἐπί κεφαλῆς κλιμακίου νεανίδων, στελεχῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως διακονούντων κατ᾿ αὐτάς εἰς τήν Παιδόπολιν, καί ὁ Παναγιώτατος Ὅστις ηὐλόγησε τούς νέους κατασκηνωτάς καί τούς διακονοῦντας ἐν αὐτῇ.

Ὁ Πατριάρχης ἀνεφέρθη ἐπίσης εἰς τήν χθεσινήν πρώτην ἐπέτειον τῆς ἀποπείρας πραξικοπήματος ἐν Τουρκίᾳ, καί ἐξέφρασε τήν συμπάθειάν Του εἰς τάς οἰκογενείας τῶν θυμάτων τῶν τραγικῶν γεγονότων τῆς 15ης-16ης Ἰουλίου 2016 καί εἰς τούς τραυματισθέντας κατ᾿αὐτά.

Τό ἀπόγευμα, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἷκον τόν ἐν Χάλκῃ παραθερίζοντα Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου καί Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντίνου Δεληκωνσταντῆ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 13ης Ἰουλίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Γαλλίας δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France», καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. κ. Charles Fries, Πρέσβει ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τῷ Ἐντιμ. κ. Bertrand Buchwalter, Γεν. Προξένῳ ἐνταῦθα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 15ης Ἰουλίου, καθ᾿ ὅν ἐκκλησιάσθη ὅμιλος προσκυνητῶν προερχομένων ἐξ Ἰσραήλ, συνοδευομένων ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, εἰς οὕς ὡμίλησεν ἀγγλιστί.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Sait Susin, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀντίπαν Νικηταρᾶν, Προηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Πάτμου.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, Συντονιστήν τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ποιμαντικήν διακονίαν εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Πέτρον Ζώην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Μιχαήλ Τσίκρα καί Ἄρη Τσιουπλῆ.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἐλευθέριον Ἀλοῦκον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ´ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἐν οἷς καί ὁ Χαλκηδόνος Ἐλευθέριος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Beyoğlu διοργανωθεῖσαν τελετήν εἰς μνήμην τῶν θυμάτων τῶν ἐν Τουρκίᾳ τραγικῶν γεγονότων τῆς 15ης - 16ης Ἰουλίου 2016, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 14ης τ.μ, ἐν τῇ πλατείᾳ Ταξείμ.

* * *

Τήν Τρίτην, 11ην τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης παρέθεσε δεῖπνον εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν ἐν ἑστιατορίῳ τοῦ Μπέηκοζ, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις Αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πιττσβούργου κ. Σάββαν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τούς Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γρηγόριον Σταμκόπουλον, Καθηγητήν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Σκρέκαν, Διευθυντήν τοῦ Κέντρου Παιδείας καί Πολιτισμοῦ - ΚΕΚ Θεσσαλονίκης, κ. Παναγιώτην Σωτηρόπουλον, Καθηγητήν εἰς τό Εὐρωπαϊκόν Σχολεῖον Βρυξελλῶν, καί κ. Παῦλον Κουρτίδην, ὑπεύθυνον τοῦ Ἐργαστηριακοῦ Κέντρου Φυσικῶν Ἐπιστημῶν Ξάνθης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Taşkın Ünal, Ἠλεκτρολόγον Μηχανικόν, ἐκ Καλλιπόλεως.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, ἧς τό ἱ. λείψανον φυλάσσεται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, συμπροσηυχήθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 11ης Ἰουλίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πισιδίας κ. Σωτήριον, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ἠλιοπούλου, Προέδρου τοῦ ἐν Ἀθήναις Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς Ἄπω Ἀνατολῆς, καί κ. Γεωργίου Ἀντωνάκη, Ἀντιπροέδρου, καί τῆς Εὐγεν. κυρίας Λιάνας Μητράκου, Δικηγόρου, Γεν. Γραμματέως.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Κοινότητος Πικριδίου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ραφαέλας Κιουτσούκνιλ, Ἐπιτρόπου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Παΐσιον, Κωδικογράφον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Νικόδημον Σαϊδάμ, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/πόλεως, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη καί λαβόντας τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαῖον Ἀστεριάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Σαββάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου του Εὐλαβ. κ. Κυριακῆς, καί τῆς θυγατρός των δίδος Ἑλένης.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀλέξανδρον Ξηρουχάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Παναγιώτας.
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον κ. Ἰωήλ Ποδαρόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Christine Wendl, Γεν. Πρόξενον τῆς Αὐστρίας ἐν τῇ Πόλει, ἐπί τῇ μεταθέσει καί ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτῆς.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαριάνναν Κορομηλά, Ἱστορικόν-Συγγραφέα, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τήν Εὐγεν. κ. Εὔαν Βόγια, Ταξιδιωτικήν Πράκτορα, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μπενάκην, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδρας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Πανάγον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Ahmet Saygılı καί κ. Korhan Keserci, καί τήν Εὐγεν. κ. Serap Tuncer, στελέχη τῆς Τραπέζης «Garanti».
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀνανιάδην, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μελπομένην Καρυστινοῦ, τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Κεσίσογλου, Ἀρχαιολόγον, καί τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μπάρμπαν, Συντηρητήν ἔργων τέχνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Serbay Koçoğlu, Πρόεδρον τοῦ ἐν Selimpaşa Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Bigados», μετά τοῦ συνεργάτου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ersen Erdem.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 9ης τ.μ. Ἰουλίου, μετέβη εἰς Πασάμπαχτσε τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος καί συμπροσηυχήθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Κοινοτικῷ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης , τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 8ης τρ. μ., προσεκάλεσεν εἰς δεῖπνον ἐν πλῷ τά μέλη τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἡγουμένου αὐτῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τήν Εὐγεν. δίδα Κωνσταντινιάν Ἀρχοντώνη, ἀνεψιάν Αὐτοῦ, ἐκ Γαλλίας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Παρασκευήν, 7ην Ἰουλίου, καθ᾿ ἥν ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐκκλησιάσθη ὅμιλος ΡΚαθολικῶν Ἐπισκόπων, πραγματοποιούντων προσκύνημα εἰς Τουρκίαν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου-Μητροπολίτου Perugia-Città della Pieve  Σεβ. Καρδιναλίου κ. Gualtiero Bassetti, Προέδρου τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως Ἰταλίας, καί ἀποτελουμένης ἐκ τῶν Σεβ.  Ἀρχιεπισκόπων Assisi κ. Domenico Sorrentino καί Spoleto-Norcia κ. Renato Boccardo, τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Castello κ. Domenico Cancian, Orvieto - Todi κ. Βenedetto Tuzia καί τοῦ Βοηθοῦ παρά τῷ Σεβ. Καρδιναλίῳ κ. Paolo Giulietti, τῶν Ὁσιολ. ἱερέων κ. Mauro Pesce καί Anton Bulai, τοῦ Ἐλλογ. κ. Amilcare Conti, Γραμματέως τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως, καί τῆς Ἐλλογ. κ. Elisabetta Lomoro, Δημοσιογράφου.

Ἐκκλησιάσθη ἐπίσης ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Μαρίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Ἰνεπέκογλου, Πρόεδρος τῶν ἐν Ἀθήναις Κοντοσκαλιανῶν, καί πιστοί ἐντεῦθεν.   

Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις προσεφώνησεν ἰταλιστί τόν Σεβ. Καρδινάλιον καί τούς σύν αὐτῷ. Ἠκολούθησεν ἑόρτιον γεῦμα ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ εἰς ὅ παρεκάθησαν ἅπαντες οἱ ἐκκλησιασθέντες.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος μετά τῶν ὡς ἄνω ΡΚαθολικῶν Ἱεραρχῶν μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ ἔνθα ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Του ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου ἐπί τῇ 45ῃ ἐπετείῳ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Türkiye νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Ahmet -Ἀνδρέαν Özgüneş, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 6ης Ἰουλίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῶν Η.Π.Α. δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Fairmont Quasar, καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. κ. John Bass, Πρέσβει τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τῇ Εὐγεν. κ. Jennifer Davis, Γεν. Προξένῳ ἐν τῇ Πόλει.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἔλαβε θερμόν εὐχαριστήριον Μήνυμα παρά τοῦ Ἐξοχ. κ. Emmanuel Macron, Προέδρου τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας, τόν ὁποῖον εἶχε συγχαρῆ μετά τήν πανηγυρικήν ἐκλογήν του εἰς τό ὕπατον ἀξίωμα τῆς Χώρας αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Σταῦρον καί Κωνσταντῖνον Ἀστέρην, αὐταδέλφους, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Νεραντζούλην, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Γεωργίας, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄρην Μπαχτιγιάρογλου, ἐκ τῆς Πόλεως.
Τήν Εὐγεν. κ. Δήμητρα Δαβίτη, ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τῆς ἀνεψιᾶς αὐτῆς Δήμητρας Δαβίτη, ἐκ Σερρῶν. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Krum Andonov, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Vladimir Ivanov Petrov, ἐκ Βουλγαρίας, καί Stefan Baykuş, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐξοχ. κ. Ὀλυμπίαν Τελιγιορίδου, Βουλευτήν ΣΥ.ΡΙΖ.Α., μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Κωνσταντινίδου, Δημοσιογράφου, ἐκ Καστορίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καντούλιαν, Ἀρχαιολόγον-Ἐκπαιδευτικόν, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Αἰγάλεω «Νέες Κυδωνίες», μετά μελῶν τοῦ Δ. Σ. αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. δίδα Γεωργίαν Μπίτση, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Συμεών Βολιώτου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μηνᾶ (Μίνωος) Κυριακοῦ, Μεγαλοεπιχειρηματίου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Μαρίνης Ἑκάλης, τήν Τρίτην, 4ην Ἰουλίου.

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων, ὡμίλησεν ἐν τῷ ἐν Μοδίῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τῆς Θεοτόκου εἰς μέλη τῆς Κοινότητος τῶν Ἀσσομψιονιστῶν, περί τῆς συγκληθείσης τό παρελθόν ἔτος Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

* * *

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 1ης ἀρξαμένου μηνός, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης παρέστη συμπροσευχόμενος, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ταταούλων, κατά τό ἐτήσιον Ἀρχιερατικόν Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μ. Οἰκονόμου Νικολάου Πετροπέλλη, διατελέσαντος ἐπί σειρά ἐτῶν Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων.

Αὐθημερόν τό ἀπόγευμα, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, ἐπεθεώρησε τά ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς τῆς Περιφερείας Βλάγκας-Κοντοσκαλίου-Ὑψωμαθείων συντελούμενα ἀνακαινιστικά ἔργα καί συνεχάρη, ἐκφράσας τήν εὐαρέσκειαν Αὐτοῦ, τῇ τε Α. Σεβασμιότητι, Ἐπόπτῃ τῆς Περιφερείας, καί τοῖς ὑπευθύνοις τῶν Κοινοτήτων, κληρικοῖς καί λαϊκοῖς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 2ας Ἰουλίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθη ὅμιλος Δημοσιογράφων ἐξ Οὐκρανίας. Ἐν τῷ τέλει προσεφώνησε τόν Παναγιώτατον ὁ ἐπικεφαλῆς τῶν προσκυνητῶν Ἐντιμ. κ. Aleksandr Fedorov, τοῦ Πατριάρχου ὁμιλήσαντος πρός αὐτούς ἀγγλιστί καί εὐλογήσαντος δι᾿ αὐτῶν ὁλόκληρον τόν Οὐκρανικόν λαόν ἀπό μέρους τῆς Μητρός αὐτοῦ Ἐκκλησίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. κ. Christian Berger, Πρέσβυν, ἐπί κεφαλῆς τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Μαριλένας Γεωργιάδου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἠλίαν Rubeiz, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τοῦ υἱοῦ των Μάρκου Αἰμιλιανοῦ, ἐκ Λιβάνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Σταγιᾶν καί τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Γκούλτα, ἐκ τοῦ Δ. Σ. τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀπόστολον Ντόβαν, ἐντεῦθεν, Δαμιανόν Μπαρντακτσῆν, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ, καί Δαμιανόν Μπαρντακτσῆν, μαθητήν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις των.
Τόν Ἐντιμ. κ. Emircan Özasi, φοιτητήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Πανεπιστημίῳ «Koç».
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν εἰς χωρεπίσκοπον τῶν ἐν τῇ Πόλει Συροκαθολικῶν ἀνύψωσιν τοῦ Orhan Abdullahat Canlı, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου αὐτῶν κ. Ἰγνατίου Ἰωσήφ Γ´, ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν Κυριακήν, 2αν Ἰουλίου.