Patriarchal News Bulletin

Αὔγουστος 2017

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἀποτομῆς τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου καί Ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τήν Τρίτην, 29ην Αὐγούστου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Γέρων Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καί Μητροπολῖται Ντητρόϊτ κ. Νικόλαος, Πιττσβούργου κ. Σάββας, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος, Ρόδου κ. Κύριλλος, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος καί Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Φενερλῆς, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τά πρόσφατα ταξείδιά Του, καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Γέρων Ἀμερικῆς.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πέτρον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Διονυσίου, καί τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Νικόδημον Ἁγιοπαυλίτην, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους.
Τόν Ἐξοχ. κ. Alexey Erkhov, νέον Πρέσβυν τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Dmitry Evdokimov, Προξένου ἐν τῇ Πόλει.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ντητρόϊτ κ. Νικόλαον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Φιλοθέου Tomczewski καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Mercado, Θεολόγου, φοιτητοῦ ἐν Ρώμῃ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρόδου κ. Κύριλλον, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Χατζημιχαήλ.
Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀλέξανδρον Οἰκονόμου, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/πόλεως, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Marc Innes - Brown, νέον Πρέσβυν τῆς Αὐστραλίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Τουλουπίδην, Καθηγητήν Ἰατρικῆς, Πρυτανεύοντα τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἀραμπατζῆν, Συνταγματάρχην Πεζικοῦ, Στρατιωτικόν Ἀκόλουθον παρά τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ἀσπασίας Ἀγγελάκη, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Νικοστράτου Φωτέλλην, Πλοίαρχον Π.Ν., Ναυτικόν Ἀκόλουθον ἐν τῇ ἰδίᾳ Πρεσβείᾳ, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ἀφροδίτης Φουρτούνη.
Τήν Ἐλλογ. κ. Mayda Saris, Ἐκδότριαν τοῦ Περιοδικοῦ «PAROS», καί τόν Ἐντιμ. κ. Alen Tekbıçak, Πρόεδρον τοῦ «Şişli Spor Kulübü», μετά συνεργατῶν αὐτῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 27ην Αὐγούστου, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου.

Ἐν τῷ τέλει διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας προσκυνητάς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε Μήνυμα πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζακύνθου κ. Διονύσιον καί τό πλήρωμα τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ, δι᾿οὗ ἐκφράζει τήν συμπάθειαν καί συμπαράστασιν Αὐτοῦ τε καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τάς ἀλλεπαλλήλους καταστροφικάς πυρκαϊάς τάς πλήξασας τήν νῆσον Ζάκυνθον κατά τάς τελευταίας ἡμέρας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον καί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, ἐκζητήσαντας τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Γρηγορίου Ξενοφωντινοῦ, ὡς καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἀρχαγγέλης.
Τόν Μουσικολ. κ. Παναγιώτην Νεοχωρίτην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις του.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Πανάγον, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Φωτογράφον, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Κουρουμπλῆν, Ὑπουργόν Ναυτιλίας καί Νησιωτικῆς Πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδος.
Τήν Εὐγεν. δίδα Μαριάνθην Βαφειάδου καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Βαφειάδην, αὐτάδελφον αὐτῆς, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ἀφροδίτης καί τῶν τέκνων των Φωτίου καί Τατιάνας, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, κατά τάς διοργανωθείσας ἐν Κρήτῃ ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ἐπί τῇ συμπληρώσει δεκαετίας ἀπό τῆς ἐκλογῆς αὐτοῦ.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τήν ὑπό τῆς Ὀρχήστρας «Adalar Kent Konseyi» διοργανωθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τοῖς κήποις τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, τήν Κυριακήν, 27ην Αὐγούστου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνος, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Γ´ τοῦ Πατελάρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τήν 21ην Αὐγούστου, ἐν τῷ ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ, εἰς Ἀξόν Μυλοποτάμου Κρήτης.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Τάκου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ θυγατρίου τοῦ ζεύγους Ἀχιλλέως καί Εὐαγγελίας Χανίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἀντιγόνης, τήν Κυριακήν 27ην ἰδίου.

* * *

Ἡ βραχεῖα παραμονή τοῦ Πατριάρχου ἐν Ζακύνθῳ.

Ὡς προανεκοινώθη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖος τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 23ης τ.μ. Αὐγούστου (2017), ἔφθασε δι᾿ ἰδιωτικῆς πτήσεως ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Προύσης εἰς Ζάκυνθον, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου καί Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου - Φωτογράφου, καί τοῦ κλητῆρος τῶν Πατριαρχείων Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Κιουρκτσῆ.

Ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου, ἔνθα ὑπεδέχθησαν Αὐτόν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, ὁ Ὑπουργός Δικαιοσύνης Ἐξοχ. κ. Σταῦρος Κοντονῆς, ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, ὁ Περιφερειάρχης Ἰονίων Νήσων Ἐξοχ. κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος καί ἄλλοι ὑπηρεσιακοί παράγοντες, ὁ Πατριάρχης ὡδηγήθη εἰς τήν Ἱ. Μονήν τοῦ πολιούχου Ἁγίου Διονυσίου καί προέστη ἐν τῷ μεγαλοπρεπεῖ Καθολικῷ αὐτῆς τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί πολλῶν ἄλλων Ἱεραρχῶν. Εἰς τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβ. ἅγιος Ζακύνθου ἐπαρασημοφόρησε κατόπιν θερμῶν προσφωνήσεων τόν τε Πατριάρχην καί τόν Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου διά τοῦ ἀνωτάτου παρασήμου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ζακύνθου τοῦ Ἁγίου Διονυσίου Αἰγίνης τοῦ θαυματουργοῦ, οἱ δύο Προκαθήμενοι ηὐχαρίστησαν δεόντως, εἶτα δέ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὡμίλησεν ἐπικαίρως πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις καί δεῖπνον, καθ᾽ ὅ ὁ Ποιμενάρχης προσέφερεν ἀναμνηστικά δῶρα εἰς τούς προσκεκλημένους αὐτοῦ.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, ἡμέρας καθ᾿ ἥν συνεπληροῦντο 300 ἔτη ἀπό τῆς μετακομιδῆς τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου ἐκ Στροφάδων εἰς Ζάκυνθον, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρον καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν συνιερουργίᾳ μετά τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου καί τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Ζακύνθου κ. Διονυσίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, Ἠλείας κ. Γερμανοῦ, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Νιγηρίας κ. Ἀλεξάνδρου, Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκταρίου, Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεοφίλου, Ζάμπιας καί Μαλάουϊ κ. Ἰωάννου καί Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου.

Εἰς τό Κοινωνικόν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐξεφώνησε τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἀναφερθεῖσα διά πλείστων εἰς τόν ἑορταζόμενον Ἅγιον, τήν ἀρετήν καί τό παράδειγμά του καί τόν ἀπεκάλεσε «παγκόσμιον Ἅγιον». Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ταύτην συμπροσηυχήθη ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, τόν ὁποῖον ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης ἐτίμησε διά τοῦ ὡς ἄνω παρασήμου κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν. Εἰς τήν πλήρη τιμῆς καί ἀγάπης προσφώνησιν αὐτοῦ ἀπήντησεν ὁ κ. Πρόεδρος δι᾿ ἐμπνευσμένης ἀντιφωνήσεως μέ τήν διακρίνουσαν αὐτόν εὐγλωττίαν καί εὐρυμάθειαν.

Μετά ταῦτα παρετέθη ἑόρτιος τράπεζα καθ᾿ ἥν ἤγειραν προπόσεις ὅ τε ἅγιος Ζακύνθου καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, Ὅστις τό ἀπόγευμα διά τῆς ἰδίας πτήσεως ἐπέστρεψεν ἐκ Ζακύνθου εἰς τήν Πόλιν.

* * *

Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἀρτάκην καί Ζάκυνθον

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἡμῶν δοξολογεῖ τόν ἅγιον Θεόν ὅτι ἠξιώθη καί ἐφέτος νά τελέσῃ τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τά ἐρείπια τῆς ἱστορικῆς Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης ἐν τῇ χερσονήσῳ τῆς Κυζίκου.

Συλλειτουργοί Αὐτοῦ ἦσαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, οἵτινες τήν προτεραίαν, ὁμοῦ μετά πολλῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πόλεως, τῆς Χίου, τῆς Νέας Ἀρτάκης καί ἀλλαχόθεν, ἐξεναγήθησαν εἰς τάς ἐν τῇ παρά τήν Ἀρτάκην νήσῳ τῆς Κερᾶς (Zeytinliada) συνεχιζομένας ἀρχαιολογικάς ἀνασκαφάς καί παρηκολούθησαν τό ἀκολουθῆσαν ἐν αὐτῇ σεμινάριον μέ τούρκους καί ἕλληνας ὁμιλητάς, καθ’ ὅ ὡμίλησε καί ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ἀναφερθεῖσα εἰς σχετικά ἱστορικά δεδομένα καί εὐχηθεῖσα ἐν τέλει εἰς τούς μουσουλμάνους ἀκροατάς καλήν Ἑορτήν τῶν Θυσιῶν (Kurban Bayramı). Μετά ταῦτα ἅπαντες παρηκολούθησαν ὑπαίθριον διάλεξιν τοῦ διασήμου ἱστορικοῦ Καθηγητοῦ Ἐλλογ. κ. İlber Ortaylı, μέ θέμα τήν ἀνταλλαγήν τῶν πληθυσμῶν. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὡμίλησεν ἐπίσης ἐπικαίρως καί εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν, εἰς τήν ὁποίαν παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁ Βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ἐξοχ. κ. Ἀναστάσιος Πρατσόλης, ἡ ἐν Σμύρνῃ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος Εὐγεν. κ. Ἀργυρώ Παπούλια μετά τοῦ Ἐντιμοτάτου συζύγου αὐτῆς, ὁ Δήμαρχος Ἀρτάκης Ἐντιμ. κ. Hüseyin Sarı, οἱ ὡς ἄνω προσελθόντες πιστοί, ἀλλά καί πολλοί μουσουλμάνοι ἐκ τῆς περιοχῆς.

Τήν Θ. Λειτουργίαν ἀναμετέδωσε τό τηλεοπτικόν κανάλι 4Ε, κλιμάκιον τοῦ ὁποίου παρέστη μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικάνορα Παπανικολάου.

Μετά τήν Λειτουργίαν καί τό μουσικοχορευτικόν πρόγραμμα, ὁ Πατριάρχης καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ μετέβησαν δι’ ἰδιωτικοῦ ἀεροσκάφους ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Προύσης (Bursa) εἰς Ζάκυνθον, προκειμένου νά προστῇ Οὗτος, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ οἰκείου ποιμενάρχου, τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ συμπληρώσει τριακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς μετακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ πολιούχου Ἁγίου Διονυσίου ἐκ Στροφάδων εἰς Ζάκυνθον.

* * *

Ἡ Πατριαρχική ἐπίσκεψις εἰς τήν Οὑγγαρίαν

Ἀπό τῆς 18ης μέχρι τῆς 21ης τ.μ. Αὐγούστου (2017) ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπεσκέφθη τήν πρωτεύουσαν τῆς Οὑγγαρίας Βουδαπέστην κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως τῆς Κυβερνήσεως, ἥτις Τῷ ἐπεφύλαξεν ὑποδοχήν καί τιμάς ἀρχηγοῦ κράτους.

Ὡς γνωστόν, τόν Μάρτιον 2014 ὑπεγράφη Συμφωνία μεταξύ τῆς Οὑγγρικῆς Κυβερνήσεως καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, βάσει τῶν προβλεπομένων τῆς ὁποίας παρεχωρήθη εἰς τήν ἐν τῇ Χώρᾳ Ἐξαρχίαν αὐτοῦ μεγαλοπρεπές κτιριακόν συγκρότημα ἐν τῷ κέντρῳ τῆς Βουδαπέστης ἐκτάσεως 9.000 μ². Ἠ ἐπίσημος παράδοσις αὐτοῦ εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, ἐπί τούτῳ μεταβάντα εἰς Οὑγγαρίαν, ἐγένετο τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 20ῆς τ.μ., ἡμέρας, κατά τήν ὁποίαν ἡ Χώρα ἑορτάζει πανηγυρικῶς τήν κατά τό ἔτος 1000 μ. Χ. ἵδρυσιν τοῦ Κράτους αὐτῆς ὑπό τοῦ Βασιλέως Στεφάνου. Τοῦτον, ὁμοῦ μετά τοῦ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀποσταλέντος Ἐπισκόπου Ἱεροθέου, κατέταξεν ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία εἰς τό ἁγιολόγιον αὐτῆς τό ἔτος 2000, ὅτε ἡ Οὑγγαρία ἐπανηγύριζε τήν χιλιετίαν τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ της καί τήν ἵδρυσιν τοῦ κράτους αὐτῆς.

Ἡ παράδοσις τοῦ κτιρίου εἰς τήν Α. Θ. Παναγιότητα ἐγένετο ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Δρος Zsolt Semjén, Ἀναπληρωτοῦ Πρωθυπουργοῦ, ἐκπροσωποῦντος τόν εἰς τό ἐξωτερικόν ἀπουσιάζοντα Πρωθυπουργόν Ἐξοχ. κ. Viktor Orbán. Ἐπηκολούθησεν ἡ τέλεσις τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν εἰδικῶς διαμορφωθείσῃ αἰθούσῃ τοῦ κτιρίου, χοροστατούσης τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἀποτελουμένου ἐκ πιστῶν διαφόρων ἐθνικοτήτων, εἰς τήν διακονίαν τῶν ὁποίων θά εὑρίσκεται ἡ Πατριαρχική Ἐξαρχία. Ὁ Πατριάρχης ηὐχαρίστησε θερμῶς τήν Κυβέρνησιν διά τήν μεγάλην ταύτην δωρεάν καί συνεχάρη τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας καί Ἔξαρχον Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιον διά τήν ἔνζηλον καί καρποφόρον διακονίαν του.

Κατά τήν παραμονήν Του ἐν Βουδαπέστῃ ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν Πρόεδρον τῆς Χώρας Ἐξοχ. κ. János Áder, τόν Ἐξοχ. κ. Semjén, ὅστις ἐξενάγησεν Αὐτόν εἰς τό ἐπιβλητικόν κτίριον τοῦ Κοινοβουλίου καί παρέθεσεν ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν Του παρουσίᾳ μελῶν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, μετά θερμῶν ἑκατέρωθεν προπόσεων, ὡς καί τούς Πρέσβεις τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Şakir Fakılı καί τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Λέτσιον, παραθέσαντα ἐπίσημον δεῖπνον εἰς τόν Πατριάρχην καί τήν συνοδείαν Του.

Ἀκόμη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη τόν Σεβ. Καρδινάλιον Δρα Péter Erdö, Ἀρχιεπίσκοπον Estergom καί Βουδαπέστης, περιστοιχιζόμενον ἀπό τούς Ἐπισκόπους τῆς Χώρας, καί τόν Σεβ. Ἐπίσκοπον τῆς Μετερρυθμισμένης Ἐκκλησίας κ. István Szabó, μεθ᾿ ὧν ἔσχεν ἀδελφικήν συζήτησιν ἐπί θεμάτων ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος, παρέστη δέ εἰς λατρευτικάς αὐτῶν ἐκδηλώσεις. Ἰδιαιτέρως ἐπιβλητική ἧτο ἡ λειτουργία τοῦ Καρδιναλίου καί ἡ ἐν συνεχείᾳ λιτάνευσις τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ Ἁγίου Βασιλέως Στεφάνου ἀνά τάς ὁδούς πέριξ τῆς ὁμωνύμου βασιλικῆς, τῇ συμμετοχῇ τῶν ἀνωτάτων Ἀρχόντων τῆς Οὑγγαρίας καί χιλιάδων πιστῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 21ης τ.μ., διά νά ἀναχωρήσῃ τήν ἑπομένην εἰς Ἀρτάκην Κυζίκου πρός τέλεσιν, διά τρίτην φοράν, τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τοῖς ἐρειπίοις τῆς περιωνύμου Ἱ. Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης, ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 19ης Αὐγούστου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 20ῆς ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλος προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμου κ. Στυλιανοῦ Κελαϊδίτου, κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου, καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἐκ Μολδαβίας καί Γεωργίας.

* * *

Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Βουδαπέστην

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, κατόπιν σχετικῆς ἐπισήμου προσκλήσεως τῆς Οὑγγρικῆς Κυβερνήσεως, ἀνεχώρησε τήν Παρασκευήν, 18ην τ.μ., εἰς Βουδαπέστην, προκειμένου ἵνα παραστῇ αὐτοπροσώπως κατά τήν τελετήν παραχωρήσεως ἀπό μέρους τοῦ Κράτους μεγάλου κτιριακοῦ συγκροτήματος διά τάς ἀνάγκας τῆς ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Ἐξαρχίας ἐν Οὑγγαρίᾳ καί παραλάβῃ τόν τίτλον ἰδιοκτησίας αὐτοῦ, εὐλογήσῃ δ’ ἅμα ἐκ τοῦ σύνεγγυς τούς ἐκεῖ Ὀρθοδόξους πιστούς. Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ἀποτελοῦν, πλήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας καί Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιος Δολτσινιάδης.

Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τήν Δευτέραν, 21ην ἰδίου. Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος. 

* * *

Τήν ἑσπέραν τῆς Τετάρτης, 16ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν ἐκ τοῦ ταξειδίου Του εἰς τήν γενέτειράν Του Ἴμβρον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Μουσικολ. κ. Μιλτιάδην Παπᾶν, πρῴην Α’ Δομέστιχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Zlatan Chapkanov, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης,ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κώου κ. Ναθαναήλ, κατά τήν ὑπό τῆς Ἑταιρείας Νισυριακῶν Μελετῶν διοργανωθεῖσαν τελετήν παρουσιάσεως τῆς ἐκδόσεως «Ἡ Νίσυρος χορεύει καί τραγουδᾶ», ἐν Νισύρῳ, τό Σάββατον, 12ην Αὐγούστου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν κηδείαν τοῦ αεἰμνήστου Ἰωάννου Τζοβανίδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Τετάρτην, 16ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σαμουήλ Ἐφέ, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Αdalar Vakfı» διοργανωθεῖσαν συναυλίαν κλασσικῆς τουρκικῆς μουσικῆς, ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 10ης ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Δημητρίου Τσιροπούλου, κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου φωτογραφικήν ἔκθεσιν μέ θέμα «Cuma, Cumartesi, Pazar», ἐν τῷ ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ Ἀρμενικῷ Ναῷ Surp Krikor Lusaroviç, τήν Πέμπτην, 17ην τ.μ..

* * *

Ἡ ἑορτή τῆς Παναγίας μέ τόν Πατριάρχην εἰς τήν Ἴμβρον

Ἐν τῇ πολλῇ ἀγάπῃ Του πρός τήν γενέτειραν Ἴμβρον, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπεσκέφθη καί πάλιν αὐτήν, τήν φοράν ταύτην ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἀπό 11ης ἕως 16ης τ.μ. Αὐγούστου 2017.

Μαζί Του ἦσαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Βαρθολομαῖος ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, οἱ Πανοσιολ. Ἀρχειοφύλαξ κ. Βησσαρίων καί Κωδικογράφος κ. Παΐσιος ἐκ Φαναρίου καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, δημοσιογράφος καί φωτογράφος.

Κατά τήν παραμονήν Του ἐν τῇ Νήσῳ ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησεν εἰς Παρακλήσεις, Ἑσπερινούς καί λειτουργίας εἰς ὅλα τά χωρία καί προεξῆρχε τῆς θ. λειτουργίας τήν ἡμέραν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τοῦ ὡς ἄνω Ἀρχιερέως καί τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, εἰς τά Ἀγρίδια, ὅπου γίνεται κατ᾿ ἔτος πανιμβριακή πανήγυρις μέ τήν προσέλευσιν καί συμμετοχήν πολλῶν Ἰμβρίων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ὡς καί φίλων τῆς Νήσου.

Εἰς τό τέλος τῆς θ. λειτουργίας ταύτης ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς Ἄρχοντα Δικαιοφύλακα τόν Ἐλλογ. κ. Πάριν Ἀσανάκην, νομικόν, ἐπί σειράν ἐτῶν Πρόεδρον καί νῦν Α΄ Ἀντιπρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων, ἐνῶ τήν Κυριακήν, 13ην τ.μ., ὁ Πατριάρχης κατά τήν χοροστασίαν Του εἰς τό Σχοινούδι ἐχειροθέτησεν εἰς Ἄρχοντα Ὀστιάριον τόν Ἐλλογ. κ. Παῦλον Σταματίδην, Πρόεδρον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ ἑδρευούσης Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θρᾴκης, ἑορταζούσης τήν ἐνενηκοστήν ἐπέτειον τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς. Εἰς τάς προσφωνήσεις Του πρός τούς νέους ὀφφικιαλίους ὁ Πατριάρχης ἐξῇρε τήν συμβολήν των εἰς τήν ὑπόθεσιν τῆς προασπίσεως τῶν δικαίων τῆς Ἴμβρου καί τῶν Ἰμβρίων καί ἰδιαιτέρως εἰς τήν λίαν εὐχάριστον ἐξέλιξιν τῆς ἐπαναλειτουργίας τῶν σχολείων τῆς Νήσου, διά τήν ὁποίαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐξέφρασε τήν χαράν καί τήν εὐαρέσκειαν Αὐτῆς καί ἔκαμεν ἰδιαιτέραν ἀποστροφήν πρός τούς ἐκπαιδευτικούς καί τό ὑψηλόν λειτούργημά των.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς, ὡς πράττει πάντοτε, τόν Ἔπαρχον Ἴμβρου Ἐντιμ. κ. Muhittin Gürel καί τόν Δήμαρχον Ἐντιμ. κ. Ünal Çetin.

Ἀκόμη, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσεν ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Παναγίας μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ζεύγους τῶν ἀειμνήστων Ἰωάννου καί Αἰκατερίνης Χατζηανδρέου, ἐτέλεσε δέ τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ πρότριτα κοιμηθέντος ἱερέως Δημητρίου Κικιδέλλη, εὐόρκως ὑπηρετήσαντος ἐπί πολλά ἔτη τήν Ἐπαρχίαν.

Κατά τάς ἡμέρας ταύτας τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων παρών εἰς αὐτάς ἦτο καί ὁ ἐν τῇ Πόλει Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης μετά τῆς ἐριτίμου ὁμοζύγου αὐτοῦ Μαρίας, ᾗτινι ὁ Πατριάρχης συνεχάρη καί ηὐχήθη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.

* * *

Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἴμβρον

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἠσυχίου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, καί τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, καί Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 11ης τ.μ., εἰς τήν γενέτειράν Του Ἴμβρον, προκειμένου ἵνα προστῇ τῆς τε Θείας Λειτουργίας καί τῶν λοιπῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τήν Τετάρτην, 16ην ἰδίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὑποβαλόντα Αὐτῷ τό πόνημά του μέ θέμα «Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Κρήτης», μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μιχαήλ Ejibishvili, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.  
Τόν Πανοσιολ. Τριτεύοντα κ. Νήφωνα, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτην Νικολαΐδην καί Μάριον Μπαμίδην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, Μάριον Ταρίναν, Κλητῆρα, καί τήν Εὐλαβ. πρεσβυτέραν κ. Μαρίαν Γρηγοριάδου, ἐντεῦθεν.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Εὐάγγελον Γρηγοριάδην, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννου Φενερλῆ καί Ἀνθίμου Παπαγιοβάν, μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης.
Tούς Ἐντιμ. κ.κ. Βασίλειον Λιάζε, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, Χρῆστον Λιάζε, Ἀντιπρόεδρον, Χρῆστον Kopano καί Borislav Dasev – Başoğlu, Μέλη αὐτῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Nafiz Karadere, Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὁμίλου «DOĞUŞ GRUBU», Levent Çalıkoğlu, Διευθυντήν τοῦ «İSTANBUL MODERN SANAT MÜZESİ», καί Adem Durak, Γεν. Διευθυντήν τῆς Ἀνωνύμου Ἑταιρείας «SALIPAZARI A.Ş.», ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 9ην Αὐγούστου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι Μετοχίῳ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος, ἐπί τῇ μνήμῃ αὐτοῦ κατά τό παλαιόν ἡμερολόγιον, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, καθ’ ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Κοινότητος καί ἐξ Αὐστραλίας.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, τόν Παναγιώτατον προσεφώνησε δι’ ἐνθέρμων λόγων τιμῆς καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως πρός τήν κοινήν Μητέρα Ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτῆς ὁ Ὁσιώτ. Ἱερομόναχος κ. Τιμόθεος, διαβιβάσας καί τά σέβη τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εὐλογίου, Καθηγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, διακονήσαντος ἐπί σειράν ἐτῶν ἐν τῷ ἐν τῇ Πόλει Μετοχίῳ αὐτῆς, εἴτα δέ ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καταλλήλως, ἐξάρας τήν οἰκουμενικήν καί ὑπερεθνικήν διακονίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρός ἅπαντας τούς Ὀρθοδόξους πιστούς ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς καταγωγῆς καί γλωσσικῶν ἰδιαιτεροτήτων, καί ἐπιδαψιλεύσας πᾶσι τοῖς προσελθοῦσι πιστοῖς τάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ παρακειμένῃ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δοσίθεον Ἀναγνωστόπουλον, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, καί Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Γεννάδιον Μαυράκην, ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Μαγκαφᾶν, Ἱεροψάλτην, καί τήν Ἐλλογιμ. κ. Μαρίαν Παντελάρα, Καθηγήτριαν, μετά τοῦ ἀναδεκτοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Καπαρίζα, φοιτητοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Bülent Akarcalı, πρῴην Ὑπουργόν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Hayati Küçük, Προέδρου τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ «Kafkas Vakfı», καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Tamari, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Özasi, Χρυσοχόον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Emircan, φοιτητοῦ ἐν τῷ ἐνταῦθα Πανεπιστημίῳ «Koç».

* * *

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 8ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ὡμίλησε καί ηὐλόγησε τούς προσελθόντας πιστούς, εἰς οὕς διένειμεν εἰκόνας τῆς Θεοτόκου, τοῦ συμπροσευχομένου Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, κατόπιν Σεπτῆς προτροπῆς, ἀπευθύναντος καταλλήλους ἐποικοδομητικούς λόγους πρός τούς παρευρεθέντας καί ἀναφερθέντος εἰς τήν ἐν Αὐστραλίᾳ ἐπί δεκαετίας διακονίαν αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκα κ. Πανάρετον καί Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Χαραλάμπη Μπεργκέ, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτου Ὀζκουρκούτη, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Σούδας, καί Ἠλία Γιόφογλου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βαλίνου, καί μελῶν τῶν Ἐπιτροπῶν, προσκαλέσαντας τόν Παναγιώτατον, ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Ναῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, Βιβλιοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Προέδρου τῆς Κοινότητος, καί λοιπῶν μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ, καί ἐνημερώσαντας Αὐτόν περί τῶν ἐν γένει δραστηριοτήτων τῆς Κοινότητός των.
Τόν Ἐλλογ. κ. Πολύβιον Στράντζαλην, Σχολικόν Σύμβουλον Θεολόγων Ἀνατολικῆς Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Παναγιώτας Βλάχου, Φιλολόγου, Διευθυντρίας τοῦ 1ου Γυμνασίου Εὐόσμου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ὀζκουρκούτην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Εὐγεν. κ. Μαίρην Φούξ, μετά τοῦ ἐγγονοῦ αὐτῆς Μαρίου Βίγκα, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐφημίαν Πασχαλίδου, ἰδιοκτήτριαν βιβλιοπωλείων, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Gerard Pregenzer καί Παναγιώτας – Μαρίας Παπαγιαννοπούλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παναγίας Φανερωμένης Βουλιαγμένης, τήν Κυριακήν, 30ήν λήξαντος μηνός Ἰουλίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἐχοροστάτησε:

α) ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ τῆς νήσου Χάλκης, κατά τόν τελεσθέντα Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τό Σάββατον, 5ην Αὐγούστου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑπεύθυνος τῆς Σκήτης, καί Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πλεῖστοι πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως, τῶν Νήσων καί ἐξ Ἑλλάδος. Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἐπικαίρως πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς. Τό ἑσπέρας ὁ Παναγιώτατος μετά τῶν συνοδῶν Του ἐδείπνησεν ἐν τῷ ἀρχιερατικῷ οἴκῳ τοῦ Σεβ. ἁγίου Πέργης, μεθ’ ὅ ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ἔνθα καί διενυκτέρευσεν.

β) ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς νήσου Πρώτης, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας διένειμε τήν εὐλογηθεῖσαν σταφυλήν.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί προσκυνηταί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Εὐταξίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀριστόδημον Καρνάκην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Παναμᾶ, ὅν καί προσεφώνησε πατρικῶς, παρουσιάσας εἰς τό ἐκκλησίασμα τούς ἐπισκέπτας ἀρχιερεῖς καί ὁμιλήσας διά τήν ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὀρθόδοξον διασποράν.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς δεξίωσιν, καθ’ ἥν τόν Παναγιώτατον προσεφώνησεν ἡ Εὐγεν. κ. Μαίρη Ἀποστολίδου, Πρόεδρος τοῦ Δ. Σ. τῆς Παιδοπόλεως, προτροπῇ τοῦ Πατριάρχου ὡμίλησαν οἱ Σεβ. ἅγιος Μεξικοῦ καί Θεοφιλ. ἅγιος Δέρβης καί εἶτα ἐξετελέσθη ὑπό τῶν νέων καλλιτεχνικόν πρόγραμμα.

Ἐπηκολούθησεν ἑόρτιον γεῦμα εὐλογηθέν ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, Ὅστις τό ἀπόγευμα ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, Βοηθόν παρά τῷ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπῳ Αὐστραλίας, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εὐμενίου Βασιλοπούλου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰορδάνου Μπέλου, ἐκ τῶν Ὑπαλλήλων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐκ Μελβούρνης.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Θ. Καραγιαννίδου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀριστοδήμου Καρνάκη, Ἐπιχειρηματίου, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Δίδος Ἠλέκτρας, ἐκ Παναμᾶ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Παλαμᾶν Τσιλιπάκον, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σπυρίδωνα Λάτσην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐκ Γενεύης, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Εὐαγγέλου Χρόνη, Ἄρχοντος Μαΐστορος –Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἱδρύματος Λάτση.
Τούς Μουσικολ. κ.κ. Χαραλάμπη Βακάκην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην – Σταυροφόρον τοῦ Τάγματος τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Παναγίου Τάφου, Κωνσταντῖνον Βαγενᾶν καί Χρῆστον Μπέκαν, Ἱεροψάλτας, ἐξ Ἀθηνῶν, ὑποβαλόντας τῷ Πατριάρχῃ τό πόνημά των μέ θέμα «Πατριαρχική Θεία Λειτουργία».
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μπογδανόπουλον, Ὀδοντίατρον, μετά τῶν αὐταδέλφων αὐτοῦ Εὐγεν. κυριῶν Ὀλυμπίας, Ψυχολόγου, καί Χρυσούλας, ἐκ τοῦ Διοικητικοῦ Προσωπικοῦ τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου Πατρῶν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Καπκίδου, Μουσικολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀχιλλέα Χανίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας, τοῦ τέκνου αὐτῶν, ὅ καί ηὐλόγησεν ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ βαπτίσει αὐτοῦ, καί τῆς Δίδος Σουλτάνας Δεμιρτζόγλου, ἐντεῦθεν.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀντωνίου Ξυδοπούλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Παρασκευήν, 4ην Αὐγούστου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς Ἁγίας Σολομονῆς, ἧς τό ἱερόν Λείψανον τεθησαύρισται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 1ης Αὐγούστου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Α´ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἰωάννου Tapelli, τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν κ. Θαδδαίου καί κ. Σάββα, καί τῆς Εὐγεν. κ. Κυριακῆς Παναγῆ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀθηναγόραν Φασίολον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Larry Pizzo, Ἀρχιτέκτονος ἐξ Ἰταλίας, καί κ. Σολομῶντος-Γεωργίου Ἀμανατίδου, ἐκ Κιλκίς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεοφύλακτον Βίτσον, ὡσαύτως ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης.
Τόν Ὁσιώτ. Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον, ἐκ τοῦ ἐν τῇ Πόλει Μετοχίου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, προσκαλέσαντα τόν Πατριάρχην νά χοροστατήσῃ ἐν αὐτῷ ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον.
Τήν Ἐξοχ. κ. Μαρίαν Διαμάντη, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος εἰς Ὄσλο.
Τούς Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Θεολόγον, Καθηγητήν ἐν Βιέννῃ, καί κ. Edward Siencieski, Καθηγητήν Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ ἐν Ἀμερικῇ.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ὄλγαν Γκιόκα, βοηθόν Καθηγήτριαν εἰς τό Πανεπιστήμιον «Boğaziçi».
Τόν Ἐλλογ. κ. Şeref Umut, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «ZEREV» διά παιδία μέ εἰδικά προβλήματα, τούς Ἐντιμ. κ. Yılmaz Önal καί κ. Alaadin Demirtaş καί τήν Εὐγεν. κ. Hülya Otu, ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ. Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Ἐκδότην τῆς Ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή».
Τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Διαμάντογλου, Περιβαλλοντολόγον Μηχανικόν, ἐκ Νέας Ὑόρκης, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Μαρίας Ἀντωνίου, καί τῆς θυγατρός των Ὄλγας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hasan Kaya, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Sıdıka καί τῶν τέκνων των Yiğit Hasan καί Kadir Eymen, ἐντεῦθεν.