Patriarchal News Bulletin

Σεπτέμβριος 2017

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 27ης Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν ἐκ τοῦ ταξειδίου Του εἰς Ὀρεστιάδα καί Θεσσαλονίκην.  

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Cemal Onaran, νέον Γεν. Διοικητήν τῆς Τραπέζης Garanti, μετά τῶν κυρίων Ahmet Saygıcı καί Korhan Keserci, στελεχῶν αὐτῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Σεβαστήν Μπαρμπαλόνη, μετά τῆς θυγατρός της δίδος Μελίνας, ἐντεῦθεν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν πανεπιστημιακῶν σπουδῶν αὐτῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, κατά τά ἐγκαίνια τῆς διοργανουμένης ὑπό τοῦ ἐν Παρισίοις Ἰνστιτούτου  Ἀραβικοῦ Κόσμου ἐκθέσεως ἔργων τέχνης, μέ θέμα «Christians of East, two thousand years of history», τῇ παρουσίᾳ τῶν Ἐξοχ. Προέδρων τῆς Γαλλίας καί τοῦ Λιβάνου, τήν Δευτέραν, 25ην Σεπτεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου Ξενοφῶντος Γιάγκου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Τριῶν Ἱεραρχῶν Θεσσαλονίκης, τήν Τρίτην, 26ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου, κατά τάς διοργανωθείσας ὑπό τοῦ Δήμου Φαρσάλων ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Παναγιώτου Κυζερίδου, εἰς τό Πολυνέρι Φαρσάλων, τήν Παρασκευήν, 22αν ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλλου, κατά τήν ὑπό τῆς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν διοργανωθεῖσαν πρός τιμήν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Κυανέων κ. Χρυσοστόμου ἐκδήλωσιν, ἐν τῇ Στοᾷ τοῦ Βιβλίου τῆς Φιλεκπαιδευτικῆς Ἑταιρείας, τήν Τρίτην, 26ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «CVK Park Bosphorus» δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Franklin Aquilina, Γεν. Προξένου τῆς Μάλτας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ 53ῃ ἐπετείῳ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Χώρας, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 28ης τ.μ..   
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Σοφολογιωτάτου Ἀρχιρραββίνου τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἑβραίων κ. İsak Haleva ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἑορτῇ «Roş Aşana», ἤτοι τῷ νέῳ ἔτει τῶν Ἑβραίων, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Δευτέραν, 25ην τ.μ..

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 24ης Σεπτεμβρίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Στεφάνου Τόλιου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, κατά τά ἐγκαίνια τῆς διοργανουμένης ὑπό τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης ἐκθέσεως ἔργων τέχνης ἐπί τοῦ θέματος «Κοινοί Ἱεροί Τόποι», ἐν τῷ Μακεδονικῷ Μουσείῳ Συγχρόνου Τέχνης, τό Σάββατον, 23ην Σεπτεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, κατά τήν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας διοργανωθεῖσαν πρός τιμήν τῆς Εὐγεν. κ. Gabriele Pace ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ ἐν Beyoğlu Εὐαγγελικῷ Ναῷ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τήν Κυριακήν, 24ην ἰδίου.

* * *

Ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 23ης Σεπτεμβρίου (2017), ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἀνεχώρησεν ὁδικῶς διά τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου, προκειμένου, προσκληθείς ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, νά προστῇ τῶν ἐκδηλώσεων μνήμης τοῦ ἀειμνήστου Εὐεργέτου τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους Στεφάνου Καραθεοδωρῆ.

Τήν Δευτέραν, 25ην τ.μ., ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης θά μεταβῇ εἰς Θεσσαλονίκην διά νά συμμετάσχῃ εἰς τάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ συμπληρώσει 50 ἐτῶν λειτουργίας τοῦ ὑπό τοῦ μ. Πατριάρχου Ἀθηναγόρου ἱδρυθέντος Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, ὡς καί ἐπί τῇ 90ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θρᾴκης καί τῇ 30ῇ ἐπετείῳ τῆς «Ἑταιρίας Μελέτης Ἴμβρου καί Τενέδου».

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, προσκληθείς ὑπό τῶν Ἐξοχ. κυρίας Päivi Kairamo, Πρέσβεως τῆς Φιλλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Ἐντιμ. κ. Jeff Hakko, ἐπιτίμου Γεν. Προξένου ἐν τῇ Πόλει, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Του παρουσίας τήν ἐπί τῇ 100ῇ ἐπετείῳ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Χώρας διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, εἰς τό Μουσεῖον «Sakıp Sabancı», τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 21ης Σεπτεμβρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Ἀραμπατζῆν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καί κ. Χρῆστον Τεάζην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου ἐν Ἀγκύρᾳ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, κατά τήν δοθεῖσαν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Hilton ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Προξένου τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ 26ῃ ἐπετείῳ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Χώρας, τήν Πέμπτην, 21ην Σεπτεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐν τῷ μουσείῳ Rezan τοῦ Πανεπιστημίου «Kadir Has» διοργανωθείσης ἐκθέσεως ζωγραφικῆς, μέ θέμα «Θησαυροί ἀνθρώπων» (Yaşayan İnsan Hazineleri), αὐθημερόν.  

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 19ην Σεπτεμβρίου, πλαισιούμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐδέχθη εἰς συνεργασίαν τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνα, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωθιερέως κ. Igor Yakimchuk καί Πρεσβυτέρου κ. Anatoly Churyakov, στελεχῶν τοῦ ὡς ἄνω Τμήματος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, μετά μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίναν Κοψίδα, Συγγραφέα, ἐκ Παρισίων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Μπάραλην, Οἰκονομολόγον, μετά τῆς μνηστῆς του Εὐγεν. δίδος Δήμητρας Δραγοτενλῆ, ἐκζητήσαντας τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Σαββάκην, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Βιομηχανιῶν Βορείου Ἑλλάδος, καί κ. Ἰωάννην Σταύρου, ἐκτελεστικόν Ἀντιπρόεδρον αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ἠλιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, τόν ὁποῖον συνεχάρη καί ηὐχήθη πατρικῶς ἐπί τῇ ἀνυψώσει του εἰς Ἄρχοντα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων.

* * *

Ἡ Πατριαρχική ἐπίσκεψις εἰς τήν Ἰταλίαν

Πλήρως ἱκανοποιημένος ἐκ τῶν ἐπαφῶν Του ἐν Ἰταλίᾳ ἐπέστρεψεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐκ τῆς δεκαημέρου ἐπισκέψεώς Του εἰς αὐτήν, καθ᾽ ἥν, ὡς ἤδη ἀνεκοινώθη, ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ 25ου Οἰκουμενικοῦ Συνεδρίου Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Bose, τῇ συμμετοχῇ 200 καί πλέον συνέδρων, ὁμιλήσας περί τῆς φιλοξενίας ὡς δώρου τοῦ Θεοῦ κατά τήν Ἁγίαν Γραφήν καί τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας.

Παρέστη ἐπίσης καί ὡμίλησεν ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος. Κατά τήν ἔναρξιν ἀνεγνώσθη καί Μήνυμα τῆς Α. Ἁ. τοῦ Πάπα, ἀναφερθέντος διά θερμῶν λόγων εἰς τήν παρουσίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.

Μετ᾽ ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν εἰς τά περίχωρα, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς Bologna ὡς προσκεκλημένος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου αὐτῆς Σεβ. κ. Ματθαίου Zuppi, ἔνθα ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος, ἐνῶ τήν ἑπομένην ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ ΡΚαθολικῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Zuppi, ἀνταποκρινόμενος εἰς σχετικήν παράκλησιν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἀνήγγειλεν ὅτι θά ἐπιστρέψῃ εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τήν παρ᾽ ἀυτοῖς φυλασσομένην κάραν τῆς Θεοπρομήτορος Ἁγίας Ἄννης, κομίζων αὐτήν αὐτοπροσώπως εἰς Φανάριον. Συγκινητικαί ἦσαν αἱ συναντήσεις τοῦ Πατριάρχου ἀφ᾽ἑνός μέν μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἀφ᾽ἑτέρου δέ μετά τῶν πολυπληθῶν μαθητῶν τοῦ Λυκείου Malpighi, πρός τούς ὁποίους ὡμίλησε διά μακρῶν, συμβουλεύσας πατρικῶς τούς μέν διά τήν διακονίαν των ἐν τῇ σημερινῇ ἐκκοσμικευμένῃ κοινωνίᾳ, τούς δέ διά τάς σπουδάς των καί διά τήν προετοιμασίαν των διά τόν στίβον τῆς ζωῆς. Ἀκόμη, ὡμίλησε κατόπιν προσκλήσεως διά τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος ὡς προστασίας τῆς ζωῆς ἐνώπιον τῆς τοπικῆς Βουλῆς τῆς Ἐπαρχίας Emilia Romagna, ὡς καί ἐνώπιον τοῦ Ἱδρύματος θρησκευτικῶν ἐπιστημῶν «Ἰωάννης ΚΓ´», οἱ ἐπί κεφαλῆς τοῦ ὁποίου προσέφερον εἰς Αὐτόν τόν ἄρτι ἐκδοθέντα τόμον μέ τάς ἀποφάσεις τῆς ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου εἰς διαφόρους γλώσσας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη καί τήν Ἱ. Μονήν Monte Sole, ἡ ἀδελφότης τῆς ὁποίας ἐπιτελεῖ σπουδαῖον ἐκδοτικόν ἔργον. Πλησίον τῆς Μονῆς ταύτης κατά τόν Β´ Παγκόσμιον Πόλεμον οἱ Ναζισταί ἐδολοφόνησαν ἐν ψυχρῷ περί τούς 80 ἀμάχους Ἰταλούς, μεταξύ τῶν ὁποίων καί πολλά παιδία· εἰς τόν τόπον τοῦ ἐγκλήματος ὁ Πατριάρχης ἐδεήθη διά τήν ἀνάπαυσιν τῶν ψυχῶν των.

Ἡ ὅλη ἐπίσκεψις αὕτη τῆς Α. Θ. Παναγιότητος διεξήχθη ἐντός ἀτμοσφαίρας ἀδελφικῆς ἐν Χριστῷ ἀμοιβαίας ἀγάπης καί ἐγκαρδιότητος, ἐξετιμήθη δέ μεγάλως τό περιεχόμενον τῶν ἅς ἐξεφώνησεν Αὕτη πολλῶν ὁμιλιῶν κατά τήν διάρκειάν της ὡς ἐνισχυτικόν τοῦ τε κλήρου καί τοῦ ποιμνίου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Bologna, τήν ὁποίαν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἶχεν ἐπισκεφθῆ καί πρό δωδεκαετίας ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ προκατόχου τοῦ Σεβ. κ. Zuppi. Τόν τάφον αὐτοῦ, κοιμηθέντος μόλις πρό ὀλίγων ἡμερῶν, ἐπεσκέφθη ἡ Α. Θ. Παναγιότης καί κατέθεσεν ἄνθη δεηθεῖσα ὑπέρ ἀναπαύσεώς του.

* * *

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 15ης Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν ἐκ τοῦ ταξειδίου Του εἰς τήν Ἰταλίαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 16ης ἰδίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν μετά τήν Ὕψωσιν, 17ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Μπαλίνου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, καθ’ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φωκίδος κ. Θεόκτιστος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, καί πιστοί ἐκ Φωκίδος, Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης καί ἐντεῦθεν.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, τόν Παναγιώτατον προσεφώνησαν καταλλήλως ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου - Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Ἠλίας Γιόφογλου, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Μπαλίνου. Ἀκολούθως ὡμίλησε, σεπτῇ προτροπῇ, καί ὁ παρεπιδημῶν ἅγιος Φωκίδος, διατρανώσας τήν υἱϊκήν ἀφοσίωσιν καί τόν πηγαῖον σεβασμόν αὐτοῦ τε καί τοῦ ὑπ’ αὐτόν ποιμνίου πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, τοῦ Πατριάρχου κατά τήν ἀντιφώνησίν Του ἐκφράσαντος τήν εὐαρέσκειάν Του διά τό ὑπό τοῦ Ἐπόπτου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Μπαλίνου ἐπιτελούμενον ἔργον, καλωσορίσαντος καί αὖθις τούς ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φωκίδος προσελθόντας εἰς τήν Πόλιν προσκυνητάς ὑπό τήν πεπνυμένην οἰακοστροφίαν τοῦ Ποιμενάρχου των καί ἐπιδαψιλεύσαντος πρός πάντας τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν Του.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φωκίδος κ. Θεόκτιστον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Διονυσίου Ἀναγνωστοπούλου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀθανασίου Μελισσάρη καί Ἐλλογ. κ. Ἀλεξάνδρου Κούτση, Θεολόγου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Καισαρίου Βασιλείου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Ἀδαμόπουλον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Sergey A. Gavrilov, Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῶν καί Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Ρωσσικῆς Δούμας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Valery Pirogov, Γενικόν Διευθυντήν τοῦ «Ἰνστιτούτου τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἄθωνος», μετά συγγενῶν καί συνεργατῶν αὐτῶν, ἐκ Μόσχας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Βέργαδον, Καθηγητήν Πληροφορικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Τσιβιτζίογλου, Ὑπάλληλον τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὑπηρετοῦντα ἐν Αὐστραλίᾳ, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ραφαηλίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἰωάννου Kολαντζῆ καί Alin Elcömert, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, τήν Κυριακήν, 17ην Σεπτεμβρίου.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τετάρτην, 13ην Σεπτεμβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 14ην ἰδίου, καθ’ ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τά ἐγκαίνια τοῦ διοργανουμένου ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Τέχνης καί Πολιτισμοῦ τῆς Πόλεως («İKSV») κύκλου πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων «15 İSTANBUL BİENALİ», ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ, τήν Τρίτην, 12ην Σεπτεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Paulo Roberto França, Γεν. Προξένου τῆς Βραζιλίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «The Ritz - Carlton», αὐθημερόν. 

* * *
 ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕΒ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, θά χοροστατήσῃ ἐν αὐτῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Πέμπτης, 14ης Σεπτεμβρίου.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Παρασκευῆς, 8ης Σεπτεμβρίου, καθ’ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Καισάριος Χρόνης, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ἡ Ἐλλογ. κ. Δέσποινα Φιλίππου, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐπιδαψιλεύσας πρό τούς ἐκκλησιασθέντας τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας τῆς εἰς τό ἐξωτερικόν ἀπουσιαζούσης Α.Θ. Παναγιότητος.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «TARİH VAKFI» διοργανωθεῖσαν ἐν τῇ ἐν Eminönü ἕδρᾳ αὐτοῦ  διάλεξιν μέ θέμα «Unutmak – Hatırlamak – Utanmak: 6 – 7 Eylül 1955», τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 7ης Σεπτεμβρίου.

* * *

Ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος

Τό ἀπόγευμα τῆς σήμερον, Τρίτης, 5ης Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλέους Καρανικόλα, ὑπαλλήλου τῶν Πατριαρχείων, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Μιλάνον ἔνθεν θά μεταβῇ εἰς τήν ΡΚαθολικήν Μοναστικήν Κοινότητα Bose ἵνα ὁμιλήσῃ εἰς τό ὑπ᾿ αὐτῆς συγκαλούμενον Συνέδριον Ὀρθοδόξου πνευματικότητος. Μετ᾿ ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν ἐν τοῖς περιχώροις θά μεταβῇ εἰς Μπολόνια, ἔνθα θά εὐλογήσῃ τήν ἐκεῖσε Ὀρθόδοξον Κοινότητα κατά τήν ἑορτήν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί θά συμμετάσχῃ εἰς διαφόρους ἐκδηλώσεις. Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ τό ἀπόγευμα τῆς 15ης Σεπτεμβρίου. Καθήκοντα Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ ἀνέθεσεν εἰς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, Πρωτοσυγκελλεύοντα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας.
Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Shai Cohen, Γεν. Πρόξενον τοῦ Ἰσραήλ ἐνταῦθα, ἐπιστρέφοντα ὁριστικῶς εἰς τήν Χώραν του.
Τήν Εὐγεν. δίδα Τατιανήν Ἀλ. Εὐστρατιάδου, Νοσηλεύτριαν, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Διακόνου κ. Ἰωακείμ, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Πριγκήπῳ ΡΚαθολικῷ Ἱ. Ναῷ San Pacifico τελετήν διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ Περιβάλλοντος, τήν Παρασκευήν, 1ην Σεπτεμβρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 3ην Σεπτεμβρίου, διεπεραιώθη ἐκ Χάλκης εἰς Ἀντιγόνην, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίου Γεωργίου Καρύπη τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πλεῖστοι πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως καί τῶν Νήσων.

Ἐν τῷ τέλει ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Στυλιανός Σαϊδάμ, ἐκ μέρους τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱ. Μονῆς, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐν συνεχείᾳ παρετέθη δεξίωσις ἐν τοῖς κήποις αὐτῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Νιάκαρον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἐπιδώσαντα τῷ Πατριάρχῃ τό εἰς τήν Ἀγγλικήν σύγγραμμά του «Archbishop Michael Konstandinidis and his contribution to the modern world».
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀρίσταρχον Γκρέκαν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Βασίλειον Κουρτέσην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Χρῆστον Παπουτσῆν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀμερικῆς, μετά τῆς συζύγου του Ἐλλογ. κ. Μαρίας, Θεολόγου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Συμεών Πασχαλίδην, Καθηγητήν ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Σχολῇ Θεσσαλονίκης, Διευθυντήν τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, μετά τῆς συζύγου του Ἐλλογ. κ. Μαρίας, Καθηγητρίας.

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Νοσοκομείῳ νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Στάνιτς, ἐκ τοῦ Δ. Σ. τῆς Παιδοπόλεως νήσου Πρώτης, καί διεβίβασεν αὐτῇ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς δι᾿ ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας αὐτῆς.

* * *

Ἡ ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Μετ᾿ ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καί κατά τά εἰωθότα ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου καί ἡ Σύναξις πρός τιμήν καί μνήμην τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παμμακαρίστου, ἧς ἡ ἐφέστιος ἱερά εἰκών εἶναι κατατεθειμένη ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ὡς καί ἡ ἡμέρα προσευχῶν ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ Περιβάλλοντος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησε τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς, Πέμπτην, 31ην λ.μ. Αὐγούστου, ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, κατά τόν ὁποῖον ἐκκλησιάσθησαν πλεῖστοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς «Πολιτιστικῆς Ἑταιρείας Πανόραμα καί Ἀρχεῖον», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαριάννας Κορομηλᾶ, Ἱστορικοῦ, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Παναγιώτατος ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Νομοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Βλατάκην, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Ρεθυμνίων Ἀττικῆς «Τό Ἀρκάδι». Ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε τόν νέον Ἄρχοντα διά θερμῶν λόγων ἀπήντησε δ᾿ οὗτος ἐκφράσας τήν βαθεῖαν ἀφοσίωσιν καί τόν σεβασμόν του εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τόν Προκαθήμενον αὐτοῦ.

Τήν Παρασκευήν, 1ην ἀρξ. μηνός Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας κ. Γρηγορίου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Βοστώνης κ. Μεθοδίου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Πισιδίας κ. Σωτηρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ντητρόϊτ κ. Νικολάου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πιττσβούργου κ. Σάββα, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου, Ρόδου κ. Κυρίλλου, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου. 

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Κύριλλος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐν τῇ Πόλει ΡΚαθολικῶν κ. Rubén Tierrablanca, Κληρικοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος, ὁ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Δεληκωνσταντῆς, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους, ἐκπροσωπῶν τήν ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητα τῶν Ὀφφικιαλίων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, ὅμιλος Καθηγητῶν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. Καθηγητοῦ κ. Μιλτιάδου Κωνσταντίνου, Κοσμήτορος αὐτῆς, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Εὐαγγελίου, καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως, ἐξ Ἑλλάδος καί ἐκ Ρουμανίας.

Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη, ἀπό τοῦ Ἱ. Ἄμβωνος, Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῶν ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ Περιβάλλοντος, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 

Ἐν τῷ τέλει ἐτελέσθη ἡ καθιερωμένη τελετή τῆς Ἰνδίκτου, καθ᾽ἥν ἀνεγνώσθη ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἡ νενομισμένη εὐχή καί Πρᾶξις τῆς νέας Ἰνδικτιῶνος, ὑπογραφεῖσα ἀκολούθως ὑπ᾿ Αὐτοῦ καί ὑπό τῶν ὡς ἄνω ἁγίων Ἀρχιερέων, οἵτινες ἀντήλλαξαν μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν, ἐπί τῷ νέῳ ἐκκλησιαστικῷ ἔτει.

Εἶτα, ὁ Πατριάρχης ἡγίασε τό ἐκκλησίασμα διά τοῦ Ἁγιασμοῦ τῆς 1ης τοῦ μηνός καί ηὐχήθη εἰς πάντας εὐλογημένον ἀπό Θεοῦ καί τῆς Παμμακαρίστου Θεοτόκου τόν νέον ἐκκλησιαστικόν ἐνιαυτόν.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν διεπεραιώθη είς Χάλκην, καί συμμετέσχεν εἰς τό ἐν τῇ Ἱ. Θεολογικῇ Σχολῇ διοργανωθέν ὑπ᾿ αὐτῆς καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης διεθνές ἐπιστημονικόν Συνέδριον μέ θέμα «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Μιχαήλ Κωνσταντινίδης», καθ᾿ ὅ καί ὡμίλησε καταλλήλως κηρύξας τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐκδημήσαντος πρός Κύριον ἀειμνήστου Μοναχοῦ Ἐφραίμ Ξενοφωντινοῦ, διακονήσαντος ἐπί 20 συναπτά ἔτη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίου Γεωργίου Κουδουνᾶ Πριγκήπου. Κατά τήν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ξενοφῶντος, τήν Παρασκευήν, 1ην Σεπτεμβρίου, τελεσθεῖσαν κηδείαν αὐτοῦ, ἐξεπροσώπησε τόν Πατριάρχην ἡμῶν ὁ Ὁσιολ. Ἱερομόναχος κ. Θεόφιλος Παντοκρατορινός, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους.

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, τήν Τετάρτην, 30ήν Αὐγούστου, μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. Νομάρχη κ. Vasip Şahin καί ταῖς λοιπαῖς Ἀρχαῖς τῆς πόλεως ἡμῶν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς 30ῆς Αὐγούστου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σαμουήλ Ἐφφέν, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀπόστολον Χασάπην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀργολίδος, μετά τοῦ υἱοῦ του Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου, φοιτητοῦ Θεολογίας.
Τούς Ἐλλογ. κ. Ἄγγελον Χανιώτην, Καθηγητήν Ἱστορίας, κ. Θεόδωρον Πιτταρᾶν, Ἐπίκουρον Καθηγητήν Ἰατρικῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Ἀθηνῶν, καί κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Θεολόγον, Καθηγητήν ἐν Βιέννῃ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου Συμεωνίδου καί Σταυρούλας Σαμαρᾶ, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου τῆς Ἀμερικανικῆς Γεωργικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.