Patriarchal News Bulletin

Νοέμβριος 2017

* * * 

Ἡ Θρονική ἑορτή
τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας
καί ἡ χειροτονία τοῦ νέου Μ. Πρωτοσυγκέλλου

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησία μετά λαμπρότητος καί κατά τά εἰωθότα ἐτίμησε τήν ἱ. μνήμην τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου αὐτῆς Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑορτάσασα τήν Θρονικήν αὐτῆς ἑορτήν.

Τήν παραμονήν τῆς Ἑορτῆς, Τετάρτην, 29ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν, τῇ συμπροσευχῇ πολλῶν ἁγίων Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Κατ᾿ αὐτόν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν, ἐκ Κρήτης, ἐκ Πατρῶν, ἐξ Ἀθηνῶν καί ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτομαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ἐμμανουήλ Ταβανιώτην, Ἀρχιτέκτονα, ὅν καί συνεχάρη διά τήν φιλογενῆ του δρᾶσιν. Ὁ νέος Ἄρχων ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν τῆς χειροθεσίας, καί μάλιστα ἰδίαις Πατριαρχικαῖς χερσίν. Ἀκολούθως ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε τούς προσελθόντας προσκυνητάς, ἰδιαιτέρως δέ τούς ἐκ τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κισάμου καί Σελίνου καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας παρεπιδημοῦντας κληρικούς τε καί λαϊκούς.

Τήν ἐπαύριον, Πέμπτην, 30ήν Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγορίου, Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκταρίου, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί Ἱεραπτύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, ἐπί παρουσίᾳ τῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης, καθ᾿ ἥν ἐτέλεσε τήν χειροτονίαν τοῦ Πανοσιολ. κ. Ἀνδρέου Σοφιανοπούλου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, εἰς Πρεσβύτερον, ὅν καί προσεφώνησε διά πατρικῶν συγχαρητηρίων καί νουθετηρίων λόγων, ἀναφερθείς εἰς τήν πλέον πολυεύθυνον διακονίαν ἥν ἀναλαμβάνει οὗτος ὡς ἐπί κεφαλῆς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, καί ἐκφράσας αὐτῷ τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν διά τήν ἄχρι τοῦδε ἀφωσιωμένην καί ἀποδοτικήν πολυετῆ διακονίαν του ἐν Φαναρίῳ.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Προικοννήσσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Συνάδων κ. Διονύσιος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, Ρόδου κ. Κύριλλος, Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἐλλασῶνος κ. Χαρίτων, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λεύκης κ. Εὐμένιος, Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Στρατονικείας κ. Στέφανος καί Ὀλύμπου κ. Κύριλλος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐνταῦθα ΡΚαθολικῶν κ. Rubén Tierrablanca, Κληρικοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γερασίμου Φωκᾶ, Προέδρου τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Φωτίου Κοντοῦ, Διευθυντοῦ τοῦ Πολιτικοῦ του Γραφείου, οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Πέτρος Μαυροειδής, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, Πρέσβυς Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος ἐνταῦθα, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Δανάης Βασιλάκη καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γαϊτάνη, Προξένων ἐνταῦθα, ὡς καί τῆς Εὐγεν. κ. Σωτηρίας Θεοχαρίδου, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, Rostyslav Pavlenko, Ἀναπληρωτής τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς Προεδρίας τῆς Οὐκρανίας, συνοδευόμενος ὑπό τoῦ Ἐξοχ. κ. Andrii Sybiha, Πρέσβεως αὐτῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει, καί Maksym Vdovychenko, Προξένου, ἡ Εὐγεν. κ. Inga Kikvadze, Γεν. Πρόξενος τῆς Γεωργίας ἐνταῦθα, συνεργάται τοῦ Δημάρχου Beşiktaş, ἐκ μέρους αὐτοῦ, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν Σχολείων τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Μ. Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τόν νεοχειροτονηθέντα Πρεσβύτερον, ἐν συνεχείᾳ δέ Οὗτος προσεφώνησε τήν ἐπίσημον Ἀντιπροσωπείαν τοῦ Βατικανοῦ, ἀναφερθείς εἰς τάς κοινάς μετά τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ἀπόψεις καί δράσεις διά τήν παγκόσμιον κρίσιν καί τά σύγχρονα προβλήματα τῶν λαῶν, καί ἀπήντησεν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Kurt Koch, ὅστις ἐπέδωκεν ἑόρτιον συγχαρητήριον Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου δεξίωσιν, ὁ νέος M. Πρωτοσύγκελλος, ἀπαντητικῶς, ἐξέφρασε τήν βαθυτάτην εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν καί τήν ἐπιδαψιλευθεῖσαν αὐτῷ Πατριαρχικήν εὔνοιαν καί πρόκρισιν, ὑποσχεθείς τήν συνέχισιν τῆς διακονίας αὐτοῦ μετά πλείονος ζήλου ἀπό τῆς εὐθυνοφόρου νέας θέσεώς του.

Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη ἐπίσημον γεῦμα εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Four Seasons», εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου.

Τό ἑσπέρας, ἐδόθη ὑπό τοῦ Πατριάρχου καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου δεξίωσις ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Intercontinental», πρός τιμήν τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος καί πολλῶν ἐπισήμων τῆς τοπικῆς κοινωνίας, καθ᾿ ἥν ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε χαιρετισμόν ἑλληνιστί, τουρκιστί καί ἀγγλιστί.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν - μελῶν τῶν Ποιμαντικῶν Ἐπιτροπῶν τῆς Ἐνορίας Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἡλιουπόλεως.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον, ἐκπροσωποῦντα τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου κατά τήν Θρονικήν ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἡρακλειδίου Ξιούρου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Παραλιμνίου, καί Ἱερολογ. Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ κ. Ἐπιφανίου Παπαντωνίου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰουστίνου Κωνσταντᾶ, Πρωτοσυγκέλλου, Ἱερολογ. Ἀρχιδιακόνου κ. Χριστοδούλου Τριανταφύλλου καί Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Αὐγερινοῦ, Οἰκονομολόγου.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμον καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον, ἐκπροσωποῦντας τήν Ἱ. Ἐπαρχιακήν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, οἵτινες προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην ἐν ἰδιαιτέρᾳ ἀκροάσει.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Καισαρίου Βασιλείου.
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμον Ἀντιπρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Λουκᾶ Ξενοφωντινοῦ, τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἰακώβης, Ἡγουμένης τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, καί τῆς Μοναχῆς Δοσιθέας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Κωτσάκην, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὀμπλοῦ, ἐκ Πατρῶν.
Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐστάθιον Ραφτόπουλον, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δαμασκηνόν Μάκραν, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Ραμιώτου, Ἐπιχειρηματίου, ἐξ Εὐβοίας.
Τόν Ἱερολογ. κ. Ἀμβρόσιον Σκαρβέλην, Ἀρχιδιάκονον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Παπακωνσταντίνου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Πολίτη, αὐταδέλφων τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κυροῦ Εὐγενίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεράσιμον Φωκᾶν, Ἄρχοντα Ὄρφανοτρόφον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Πρόεδρον τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Ἀρχόντων αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Δήμητραν Σοφιανοπούλου, μητέρα τοῦ νέου Μ. Πρωτοσυγκέλλου, μετά τῶν τέκνων καί ἐγγονῶν αὐτῆς, ἐκ Πατρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παπαχρήστου, Σύμβουλον Δημοσίων Σχέσεων, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Γεώργαν, Ἰδιοκτήτην Βιοτεχνίας κηροῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσάνθης, ἐκ Κορίνθου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Pavel Mitkov, Καλλιτέχνην, καί τάς ἀδελφάς Εὐγεν. κ.κ. Nikolina καί Nadia Dimitrova, Ἰδιοκτητρίας Ἑταιρίας Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν, ἐκ Φιλιππουπόλεως Βουλγαρίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μινόπουλον, ὑπεύθυνον τοῦ Τουριστικοῦ Γραφείου «IQ TRAVELS», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Τζωΐτην, Σχολιαστήν ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων, ἐκ Ρώμης.
Tάς Ἐλλογ. κυρίας Ἰζαμπέλαν Bernardini d’ Arnesano καί Von Rosen, Καθηγήτριαν γερμανικῆς γλώσσης ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Lecce.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Φιλίππου Χαμαργιᾶ, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, κατά τήν τελετήν ἀναγορεύσεως τοῦ Ἐλλογ. κ. Χρήστου Κλαίρη εἰς ἐπίτιμον διδάκτορα τοῦ Τμήματος Φιλολογίας τῆς Σχολῆς Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν καί Πολιτισμικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν αὐτοῦ, τήν Τετάρτην, 29ην Νοεμβρίου.

* * *

Ἡ ἀνακομιδή τῆς τιμίας κάρας τῆς Ἁγίας Ἄννης εἰς Φανάριον

Ὁ ΡΚαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Bologna Σεβ. κ. Ματθαῖος Zuppi, ἀνταποκριθείς ἀσμένως εἰς τήν ἀπό τοῦ παρελθόντος Σεπτεμβρίου ἀπευθυνθεῖσαν αὐτῷ παράκλησιν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου ὅπως ἐπιστρέψῃ εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τήν παρ᾽ ἀυτοῖς φυλασσομένην κάραν τῆς Θεοπρομήτορος Ἁγίας Ἄννης, ἐκόμισεν ἀπότμημα αὐτῆς εἰς Φανάριον τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 29ης Νοεμβρίου.

Ἡ παράδοσις τοῦ ἱεροῦ τούτου θησαυρίσματος, προβλεπομένου ἵνα παραμείνῃ πρός εὐλογίαν τῆς ενταῦθα Ὁμογενείας εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν ἕως τῆς ἑορτῆς τῆς κοιμήσεως τῆς Ἁγίας κατά τόν προσεχῆ Ἰούλιον, ὅτε καί ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος θά κομισθῇ εἰς Ἅγιον Ὄρος καί θά παραδοθῇ ὑπ’ Αὐτῆς  πρός τούς ὑπευθύνους τῆς ὁμώνυμου Σκήτης, ἐγένετο ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. ἁγίων Συνοδικῶν Ἀρχιερέων καί ἄλλων παρεπιδημούντων ἐν ὄψει τῆς Θρονικῆς ἑορτῆς Ἱεραρχῶν, ἔνθα ἀντηλλάγησαν αἱ κατάλληλοι τῇ περιπτώσει προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, δι’ ὧν ὑπεγραμμίσθησαν αἱ ἀδελφικαί σχέσεις μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, πιστοποιούμεναι καί διά τῆς ἀμέσου καί ὁλοθύμου ἀνταποκρίσεως τῆς τοπικῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας εἰς τό σεπτόν Πατριαρχικόν αἴτημα, ὡς καί διά τῆς προτάσεως πρός ἀδελφοποίησιν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς μετά διακεκριμένου σχολικοῦ ἱδρύματος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Bologna.

Μετά τήν ἀνταλλαγήν ἀναμνηστικῶν δώρων, παρετέθη ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου πρός τιμήν τῆς Α. Σεβασμιότητος ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ, τῇ συμμετοχῇ καί τῆς παρεπιδημούσης κατ’ αὐτάς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τοῦ Βατικανοῦ, τῆς ἐλθούσης διά τήν Θρονικήν ἡμῶν ἑορτήν.  

Συνοδοί τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Zuppi, ὑπαντηθέντος κατά τό ἑσπέρας τῆς προτεραίας, Τρίτης, 28ης ἰδίου, ἐν τῷ ἀερολιμένι τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, ἦσαν οἱ Ὁσιολογ. Πρεσβύτεροι κ.κ. Stefano Ottani, Πρωτοσύγκελλος, Juan Andrés Caniato, Ὑπεύθυνος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Bologna, Aldo Calanchi, καί Fabrizio Mandreoli, Καθηγητής, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Τμήματος Διαχριστιανικῶν Σχέσεων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Σημειωτέον, ὅτι κατά τήν ἑορτήν τῆς συλλήψεως τῆς Ἁγίας Ἄννης, θά τελεσθῇ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουγοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, καθ’ ἥν τό ἱ. λείψανον θά εἶναι ἐκτεθειμένον εἰς προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν, Ρόδου κ. Κύριλλον, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον.
Τούς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Στρατονικείας κ. Στέφανον καί Ὀλύμπου κ. Κύριλλον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παΐσιον Λαρεντζάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Ψωμιάδου, Πρόεδρον τῆς Ἑταιρίας «APSON», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Πλουσῆν, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου,:
α) κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Αram Fındık, ἐκ τοῦ ἐν Πέραν Ἀρμενικοῦ Ναοῦ «Üç Horan», τήν Τρίτην, 28ην Νοεμβρίου, καί
β) κατά τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Adriana Ciamba, Γεν. Προξένου τῆς Ρουμανίας ἐν τῇ Πόλει, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Conrad», αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ «Uluslararası İşbirliği Platformu»

διοργανουμένου Συνεδρίου, ἐπί τοῦ θέματος «UİP – 8. Boğaziçi Zirvesi», ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «FOUR SEASONS BOSPHORUS», αὐθημερόν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον.
Τόν Σεβ. Συνοδικόν Μητροπολίτην Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, Πρόεδρον τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης (Ο.Α.Κ.), ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ’ αὐτόν Ἐπαρχίας, μετά τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀκαδημίας Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Ζορμπᾶ καί τῶν ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. Ὁσιολογ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσάνθου Τσαχάκη, ἀδελφοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς Γωνιᾶς Κολυμβαρίου, καί Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Σταυρουλάκη, Ἀντιπρυτάνεως τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης, συνεργασθείς μετ᾿ αὐτῶν διά τήν ὀργάνωσιν τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ 50ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ο.Α.Κ..
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χαρίτωνος Μιχαήλ καί τοῦ Μουσικολ. κ. Νεκταρίου Θάνου, Ἱεροψάλτου.
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννην, Πατριαρχικόν Ἔξαρχον τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Nicolas Lopoukhine, Γραμματέως τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, ἐκ Παρισίων.
Τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ «Uluslararası İşbirliği Platformu» δεῖπνον, ἐπί τῆ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου, ἐπί τοῦ θέματος «UİP – 8. Boğaziçi Zirvesi», ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «FOUR SEASONS BOSPHORUS», τήν Δευτέραν, 27ην Νοεμβρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 25ης Νοεμβρίου, καθ’ ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰκονίου κ. Θεόκλητος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
β) ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Προφήτου Ἠλιού Χρυσουπόλεως (Σκουτάρεως), κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 26ης ἰδίου, ἐπί τῇ καθιερωμένῃ ἐν μονοεκκλησίᾳ ἑορτῇ τιμῆς τῶν Ἐφοροεπιτροπῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος. Κατ’ αὐτήν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ποιμενάρχης αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, προϋπαντήσας, ὁμοῦ μετά τοῦ ὑπ’ αὐτόν ἱ. κλήρου, τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, τόν Παναγιώτατον προσεφώνησαν καταλλήλως ὁ Ποιμενάρχης τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας ταύτης καί ὁ Ἐντιμ. κ. Λάζαρος Πετσαλίδης, Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ἐν λόγῳ Ἱ. Ναοῦ, τοῦ Πατριάρχου, κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ἐκφράσαντος τήν εὐαρέσκειάν Του διά τό ὑπό τῶν εἰρημένων Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν ἐπιτελούμενον ἔργον, θέσαντος τούς ἄξονας τῆς θεοφιλοῦς καί φιλογενοῦς διακονίας τῶν κοινοτικῶν πραγμάτων τῆς Ὁμογενείας καί ἐπιδαψιλεύσαντος πρός πάντας τούς προσελθόντας τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐγγίζουσι Χριστουγέννοις.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ παρακειμένῃ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Γέροντα Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ Ἱερολογ. κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου, καί Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Φιλίππου Jagnisz, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐν Πόρτο Πορτογαλίας Ὀρθοδόξου Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν ὑπό τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Ἀνδρῶν Θεσσαλονίκης διοργανωθεῖσαν τελετήν ἀπονομῆς τοῦ Βραβείου Εὐποιΐας εἰς τόν Ἐντιμολ. Δρα Σπυρίδωνα Θ. Καμαλάκην, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Ἑλληνοαιγυπτιακῆς Φιλίας, καί τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Μπελεφάντη – Σοφιανοῦ, Ἐπιχειρηματίαν, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Διαλέξεων τῆς Ἑταιρίας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, τήν Κυριακήν, 26ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά τά τελεσθέντα ἐγκαίνια τῆς Ἑνώσεως Συλλόγων Ἀμασείας («Amasya Dernekler Federasyonu»), ἐν τῇ ἐν Alibeyköy νέᾳ ἕδρᾳ αὐτῆς, αὐθημερόν.

* * *

Ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἐν Λευκίμμῃ Κερκύρας ἐπισυμβασῶν καταστρεπτικῶν πλημμυρῶν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε θερμόν μήνυμα συμπαραστάσεως πρός τόν Ποιμενάρχην αὐτῆς Σεβ. κ. Νεκτάριον, ἐκφράσας τήν συμπαράστασίν Του καί τήν συμπάθειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τό δοκιμαζόμενον ποίμνιον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κερκύρας.

Ἐπί τῷ ἀκούσματι τῆς ἐπισυμβάσης εἰς τό τέμενος «al-Rawda» τῆς πόλεως Bir al-Abed τῆς Αἰγύπτου δολοφονικῆς τρομοκρατικῆς ἐνεργείας μέ θύματα ἀθώους μουσουλμάνους πιστούς, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε μήνυμα συμπαθείας καί εὐχῶν πρός τήν Κυβέρνησιν τῆς Χώρας διά τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γενικοῦ Προξενείου αὐτῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν σχετικῆς προσκλήσεως τῶν ἐν Τουρκίᾳ Διπλωματικῶν Ἀρχῶν τῆς Οὐκρανίας, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, πολιούχου Σινᾶ.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐξοχ. κ. Andrii Sybiha, Πρέσβυς τῆς Οὐκρανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξένου κ. Oleksandr Gaman καί τοῦ Προξένου Ἐντιμ. κ. Maxym Vdovychenko, ὁ Ἐντιμ. κ. Andrej Papierz, Γεν. Πρόξενος τῆς Πολωνίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Gerhard Lutz, Γεν. Πρόξενος τῆς Αὐστρίας, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Sait Susin, Πρόεδρος τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν, καί πολυπληθής ὅμιλος ἐκ τῆς ἐν Πόλει καί ἐν Προύσῃ διαβιούσης Οὐκρανικῆς Παροικίας.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἐν Οὐκρανίᾳ τραγικῶν θυμάτων τῆς τεχνηέντως δημιουργηθείσης ὑπό τοῦ Σταλινικοῦ Καθεστῶτος ἐπισιτιστικῆς κρίσεως τῶν ἐτῶν 1932 – 1933. Ἀπαντητικῶς πρός τήν προσφώνησιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Andrii Sybiha, εὐχαριστήσαντος θερμῶς τόν Παναγιώτατον διά τήν τιμητικήν Αὐτοῦ παρουσίαν, Οὗτος, κατά τήν ὁμιλίαν Του, ἀνεφέρθη εἰς τήν ποιμαντικήν μέριμναν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῶν ἐν Τουρκίᾳ διαβιούντων Οὐκρανῶν, ἀπευθύνας ἐνθέρμους συλλυπητηρίους εὐχάς πρός τάς Οὐκρανικάς Ἀρχάς ἐπί τῇ 84ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς λιμικῆς κρίσεως ἐν αὐτῇ. Σημειωτέον, ὅτι σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ τραγικῇ ταύτῃ ἐπετείῳ ἐδημοσιεύθη καί εἰς τό διαδίκτυον.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας:
α) Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Καπούνταγ.
β) Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῶν Κληρικῶν αὐτῆς, καί τῶν ἐντίμων Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Ἱ. Ναῶν Ἁγίου Νικολάου Ὑψωμαθείων καί Ἁγίου Νικολάου Τόπκαπι.
γ) Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου - Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Κληρικῶν αὐτῆς ἐκ μέρους τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Τζιβαλῆ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τῶν ὡς ἄνω Ἱ. Ναῶν.
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἀγαμέμνωνος Μποζίνη, Νικολάου Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου καί Ἰωάννου Παπαδάκη, Ἀστυνομικῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Χρῆστον Τσούβαλην, Θεολόγον, Ἄρχοντα Ὁστιάριον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἐκ Πατρῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Inga Kikvadze, νέαν Γεν. Πρόξενον τῆς Γεωργίας ἐνταῦθα.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἕλεναν Γιαννακοπούλου, Ἀν. Καθηγήτριαν τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γκότσα Μπαρνόβι, Καθηγητήν Θεολογίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Τιφλίδος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν ἐκ Γεωργίας, σπουδαζόντων τήν ἱεράν ἐπιστήμην ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, Καθηγητήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γιολάντας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἄρη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνστανῖνον Κυρανάκην, Ἀν. Ἐκπρόσωπον Τύπου τῆς Νέας Δημοκρατίας, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἰωάνναν (Jeanne) Knights, Διευθύντριαν τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ὀργανισμοῦ «Charis», ἐκ Λονδίνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Κοσμίδην, Κοσμηματοπώλην, ἐκ Λέσβου.
Τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Κιοσέογλου, Ἱεροψάλτην τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μακροχωρίου (Bakırköy), ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ναούμ, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Γεωργίας καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίνης, Ἐκπαιδευτικοῦ, λαβούσης τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, εὐχαριστήσαντας διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ συζύγου καί πατρός αὐτῶν ἀειμνήστου Χρήστου Ναούμ, Ἰατροῦ.
Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τούς Μουσικολ. κ.κ. Στυλιανόν Φλοῖκον, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Στυλιανόν Μπερμπέρην, Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, καί Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Φενερλῆν, μέλος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ὑψωμαθείων, τάς Ἐλλογ. κυρίας Ἄνναν Θεοδωρίδου – Ντέλ Ρέ καί Ἄνναν Ψαροπούλου, Καθηγητρίας ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ, καί τήν δίδα Αἰκατερίναν Σέκερη, μαθήτριαν ἐν αὐτῷ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Λαιμόπουλον, Ἰδιωτικόν Ὑπάλληλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δάφνης, ἐκ Μάλτας.
Τήν Μουσικολ. κ. Μαρίαν Θεοδωράκη, Καθηγήτριαν Φωνητικῆς – Συγγραφέα παιδικῶν βιβλίων, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἐλλίνας Κουρῆ, Ἠθοποιοῦ, ἐκ Χανίων Κρήτης, καί τῆς Εὐγεν. κ. Σπυριδούλας Νίκου, Ἰδιοκτητρίας Φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσῶν, ἐξ Ἰωαννίνων.
Τήν Ἐλλογ. κ. Κυριακήν Σκουλίδου, Ἐκπαιδευτικόν ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Ἰωάννας, μαθητρίας, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἰόλην Μπουγιουκγεωργιάδου, Καθηγήτριαν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ.
Τήν Εὐγεν. κ. Γαβριέλαν Βεμβέτσου, Φοιτήτριαν, ἐκ Λέσβου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Γκλάζωφ καί Ἰγκρᾶς κ. Βίκτωρα, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐπαρχίας του.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Aleksei V. Erkhov, Πρέσβυν τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Andrey Podelishev, Γενικοῦ Προξένου τῆς Χώρας ἐνταῦθα.
Τούς Ἐξοχ. κ.κ. Νικόλαον Τορνανίτην, Ἀντιπρόεδρον τοῦ «Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ», καί Χρῆστον Τσιοβάνην, Βουλευτήν τοῦ «ΑΚΕΛ», μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Χριστιάνας Σολομωνίδου καί Λουκίας Μούγη, Στελεχῶν τοῦ Τμήματος Διεθνῶν Σχέσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, καί Ἄννης Ἀνδρέου, Δημοσιογράφου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Yosef Levi Sfari, νέον Γεν. Πρόξενον τοῦ Ἰσραήλ ἐνταῦθα.
Τήν Εὐγεν. κ. Elifsu Dilek Şen, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Nuri İşeri, Δικηγόρον, ἐξ Ἰνεπόλεως (İnebolu), μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Mahir İşeri, Λογιστοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ.  Mesut Sipahi, Ἐπιχειρηματίου, ἐνημερώσαντας Αὐτόν ἐπί τῶν προσφάτων εὑρημάτων ἐκ τῶν ἀρχαιολογικῶν ἀνασκαφῶν εἰς τήν εὐρυτέραν περιοχήν, ἀνηκόντων εἰς παλαιοχριστιανικόν Ἱ. Ναόν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Πίγγου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς δίδος Εὐρυδίκης, ἥν Οὗτος συνεχάρη ἐπί τῇ ἀποφοιτήσει αὐτῆς ἐκ τοῦ Tμήματος Χημείας τῆς Σχολῆς Θετικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πολυτεχνείου τῆς Πόλεως (İ.T.Ü.). 
Τήν Ἐλλογ. κ. Ferhunde Eynel, Ἐρευνήτριαν, ἐντεῦθεν, ἐπιδώσασαν Αὐτῷ τό νέον βιβλίον της ὑπό τόν τίτλον «Keldaniler».

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν Τρίτην, 21ην Νοεμβρίου, προέστη τῆς καθιερωμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Θεοκλήτου. 

Τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζαππείου καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὡς καί ἀπόφοιτοι αὐτοῦ τῶν ἐτῶν 1957, 1967 καί 1977, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς, ἀναφερθείς εἰς τά πεπραγμένα τῆς Κοινότητος, καθώς καί εἰς τάς προγραμματιζομένας δραστηριότητας αὐτῆς, ἀκολούθως δέ ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τό νόημα τῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς σχετικῶς πρός τήν ἱερουργίαν τοῦ ἀρρήτου τῆς σωτηρίας ἡμῶν μυστηρίου καί ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένου καί τῆς ὑπό τήν πρωτοπόρον ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη καί τῶν μελῶν αὐτῆς ἐπιτελούμενον ἐν τῇ Κοινότητι ἔργον, καλωσορίσας ἰδιαιτέρως τούς ἐξ Ἀθηνῶν ἐλθόντας Ζωγραφειώτας εἰς τά ἴδια καί ἐπιδαψιλεύσας πρός ἅπαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν Αὐτοῦ εὐχήν καί εὐλογίαν.

Ἰδιαιτέραν ἀποστροφήν ἔκαμεν ὁ Παναγιώτατος Προκαθήμενος πρός τούς δύο ἐπισκέπτας ἐξ Ἑλλάδος Ἀρχιερεῖς, τῶν ὁποίων ἐπῄνεσε τό πλούσιον ἐκκλησιαστικόν ἔργον καί διά τῶν ὁποίων ἀπέστειλε τόν ἀδελφικόν χαιρετισμόν Αὐτοῦ πρός τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον, τονίσας τάς ἁρμονικάς σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, ἰδιαιτέρως ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς προσφάτου Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Ἰούνιος 2016). 

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ὀλύμπου κ. Κυρίλλου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Καλλίστου Μπέλλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Κρεμαστῆς Ρόδου, τήν Τρίτην, 20ήν Νοεμβρίου.

* * *

Ἐπί τῷ ἀκούσματι τῆς ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Vladimir Mironovich, Γεν. Προξένου τῆς Λευκορωσσίας ἐν τῇ Πόλει, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε συλλυπητήριον Μήνυμα πρός τόν Ἐντιμ. κ. Evgeny Minich, Πρόξενον τῆς Χώρας ἐνταῦθα, ἐκφράσας τήν συμπάθειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τούς οἰκείους αὐτοῦ καί τούς ὑπηρετούντας ἐν τῷ Προξενείῳ, δεηθείς δέ ὑπέρ τῆς ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐκλιπόντος ἐν Χώρᾳ Ζώντων.

 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν Δευτέραν, 20ήν Νοεμβρίου, καθ’ ὅν παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tούς Σεβ. Μητροπολίτας Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον καί Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Θεόκλητον, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ καί χειροτονίᾳ αὐτοῦ, ὅν συνεχάρη ὁ Πατριάρχης εὐχηθείς εὐλογημένην ποιμαντορίαν, συνοδευομένους ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ.κ. Φιλίππου Χαμαργιᾶ καί Νήφωνος Καψάλη, Πρωτοσυγκέλλων αὐτῶν, ἀντιστοίχως.
Τόν Μουσικολ. κ. Παναγιώτην Νεοχωρίτην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Μ.τ.Χ.Ε.. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἐντεῦθεν, μετά τῶν Μουσικολ. κ.κ. Γρηγορίου Νταραβάνογλου, Ἄρχοντος Μαΐστορος, καί Χρήστου Μηνάογλου, Καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Μουσικῆς, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Νικολάου Κόλμαν, Προέδρου τοῦ Συνδέσμου Ζωγραφειωτῶν Ἑλλάδος, καί Φωτίου Γιαννακάκη, Φαρμακοποιοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Nathalie Marti, νέαν Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλβετίας ἐν τῇ Πόλει. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Βασιλάκην, Ταγματάρχην Εἰδικῶν Δυνάμεων, ἐπί τῇ ἀναλήψει καθηκόντων παρά τῷ ἐνταῦθα Στρατιωτικῷ Κλιμακίῳ τοῦ Ν.Α.Τ.Ο., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας, Νηπιαγωγοῦ, καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Ἰωάννου.  
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γιγουρτσῆν, Ἐκπαιδευτικόν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Πουσκούλογλου, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις των, τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀνδρέαν Σταματίου, Γραμματέα ἐν τῷ Γραφείῳ Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί Νικόλαον Καραγιαννίδην, Ὀδοντίατρον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μιμόγλου, Ἰδιωτικόν Ὑπάλληλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαργαρίτας, ἐκ Σύρου.

* * *

Ἐπί τῷ ἀκούσματι τῶν ἐν τῇ νήσῳ Σύμῃ ἐπισυμβασῶν καταστρεπτικῶν πλημμυρῶν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε θερμόν μήνυμα συμπαραστάσεως πρός τόν Ποιμενάρχην αὐτῆς Σεβ. κ. Χρυσόστομον καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Παπακαλοδούκα, Δήμαρχον, ἐκφράσας τήν συμπαράστασίν Του καί τήν συμπάθειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τό δοκιμαζόμενον ποίμνιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὡς καί τήν Πατριαρχικήν προσευχήν ὑπέρ τῆς ταχείας παρελεύσεως τῆς δοκιμασίας καί ἐπουλώσεως τῶν πληγῶν.

Ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἐπισυμβάντων εἰς τό Ἰράν καταστρεπτικῶν σεισμῶν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε Μήνυμα συμπαθείας καί εὐχῶν πρός τήν Κυβέρνησιν τῆς Χώρας διά τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γενικοῦ Προξενείου αὐτῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Θεοπούλας Ἀλεξανδρίδου, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, ἐν τῷ Ἱ. Κοιμητηριακῷ Ναῷ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τό Σάββατον, 18ην Νοεμβρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου τῆς Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῆς ριζικῆς ἐπισκευῆς καί τοῦ ἐξωραϊσμοῦ αὐτοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 19ης Νοεμβρίου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Zakeos Ohanyan, ἐκ προσώπου τοῦ Τοποτηρητοῦ τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Πόλεως, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ Προξένου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, καί Dimitry Evdokimov, Πρόξενος τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ κ. Toros Alcan, Ἐκπρόσωπος τῶν μή Μουσουλμανικῶν Ἱδρυμάτων παρά τῇ Γεν. Διευθύνσει Βακουφίων ἐν Ἀγκύρᾳ, Κοινοτικοί παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, Διευθυνταί καί Καθηγηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησε καταλλήλως ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ἐξῇρε τήν ἀπ’ αἰώνων εἰρηνικήν συνύπαρξιν μεταξύ μουσουλμάνων καί χριστιανῶν ἐν τῇ εὐρυτέρᾳ περιοχῇ τῆς Πύλης Ἀδριανουπόλεως (Edirnekapı), σηματοδοτουμένην διά τῆς γειτνιάσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μετά τοῦ τεμένους «Mihrimah Sultan», ηὐχαρίστησε τούς ἐργασθέντας καί χορηγήσαντας διά τό ἔργον τῆς ἀνακαινίσεως, συγχαρείς τούς καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εἰς τό ἐπιτελεσθέν ἔργον, ὅλως δέ ἰδιαιτέρως τήν Γενικήν Διεύθυνσιν Βακουφίων (Vakıflar Genel Müdürlüğü) καί τόν ἐπί κεφαλῆς αὐτῆς Ἐλλογ. Δρα Adnan Ertem, παραστάντα κατά τά θυρανοίξια τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἀνήκοντος, ὡς μή ὤφελεν, εἰς τήν κατηγορίαν τῶν κατειλημμένων (mazbut) βακουφίων. Παραλλήλως, ὁ Παναγιώτατος ἐξέφρασε τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν καί τάς προσηκούσας εὐχαριστίας, ὡσαύτως, πρός τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα κ. Παντελεήμονα Βίγκαν διά τήν πολύτιμον συμβολήν του, ὡς καί πρός τόν πολλά κοπιάσαντα Ὁσιωτ. Μοναχόν κ. Νικόλαον Διονυσιάτην καί τούς συνεργάτας αὐτοῦ.

Ὁ Πατριάρχης, τέλος, ἀνεκοίνωσε τήν τοποθέτησιν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, πρότριτα διορισθέντος εἰς τήν θέσιν τοῦ Πνευματικοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὡς Προεστῶτος τοῦ Ἱεροῦ τούτου σεμνώματος, ἐξάρας τήν δεδοκιμασμένην ποιμαντικήν σύνεσιν καί τήν ἀνιδιοτελῆ ἀφοσίωσίν του εἰς τά ἰδανικά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τοῦ Προκαθημένου αὐτοῦ. Τέλος, ὁ Παναγιώτατος ἐπεδαψίλευσεν ἐπί πάντας τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας.

Κατά τήν ἀντιφώνησίν του, ὁ Ἐλλογ. Δρ. Adnan Ertem, παρουσίᾳ, μεταξύ ἄλλων διακεκριμένων παραγόντων τῆς τουρκικῆς κοινωνίας, καί τῆς Εὐγεν. κ. Öznur Özkan, Στελέχους τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Χώρας, ὑπεσχέθη τήν συνέχισιν τῆς φιλομειονοτικῆς πολιτικῆς τῆς Κυβερνήσεως τῆς Χώρας, ἄνευ θρησκευτικῶν διακρίσεων, τελούσης, ὡς ἐλέχθη, ὑπό τήν ἀδιάπτωτον ὑποστήριξιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἐνῷ ὁ Ἐντιμ. κ. Mürsel Sarı, Διευθυντής τῆς Α’ Περιφερείας Βακουφίων (Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü) ἀνεφέρθη λεπτομερῶς εἰς τάς γενομένας ἐργασίας, τό συνολικόν κόστος τῶν ὁποίων, ἀνερχόμενον εἰς τό ποσόν τοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου δολλαρίων, ἐκαλύφθη ὑπό τοῦ ὡς ἄνω κρατικοῦ φορέως.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν εἰς τούς χώρους τοῦ, ὡσαύτως, ἀνακαινισθέντος παρακειμένου ἄλλοτε σχολείου, προοριζομένου ἵνα στεγάσῃ τμῆμα διδασκαλίας τῆς πατρῴας Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς ὡς παραρτήματος τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ὡμίλησεν ὁ Ἄρχων Ἱερομνήμων Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Χατζόπουλος, Πρόεδρος αὐτοῦ, ἀναφερθείς εἰς τάς προοπτικάς ἀξιοποιήσεως τῶν σχολικῶν ἐγκαταστάσεων ὡς τόπου συναντήσεως καί ὀσμώσεως διαφόρων μουσικῶν, θρησκευτικῶν καί πολιτιστικῶν παραδόσεων.

Σημειωτέον, ὅτι τό σύνολον τῶν ἑορταστικῶν τούτων ἐκδηλώσεων ἐκαλύφθη ἐκτενῶς ὑπό τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως τῆς Χώρας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, ἐπανακάμψαντα ἐξ Ἁγίου Ὄρους καί ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φελεσάκην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας, νεοδιορισθέντα Ἱ. Προϊστάμενον τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Μάλτας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, Συντονιστήν τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ποιμαντικήν διακονίαν εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Γεωργίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Σαρόγλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, ἐκ Ξάνθης.
Τόν Ἐλλογ. Δρα Ἀναστάσιον Καρανδρέαν, Διευθυντήν Χειρουργικῆς ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Metropolitan», ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στεφάνου, ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Καβάλας, τό Σάββατον, 18ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν Διορθόδοξον Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Εὑρήκαμε τόν Μεσσίαν. Τό μήνυμα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἰς τόν σύγχρονον κόσμον», ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, τήν Παρασκευήν, 17ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λεύκης κ. Εὐμενίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν Οἰκουμενικήν Συνάντησιν τῶν Ἐπισκόπων Φίλων τῆς Κινήσεως τῶν Focolari, ἐν Katowice Πολωνίας, μεταξύ 15ης καί 18ης τ.μ..
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐλλογ. κ. Θεοδώρου Δεύτου, ὑπό τόν τίτλον «Εἶμαι Πολίτισσα, Τζάνουμ!», ἐν τῇ ἐν Θεσσαλονίκῃ ἕδρᾳ τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θράκης, τό Σάββατον, 11ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Νικολάου Σιγάλα καί Σοφίας Ράδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 18ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Λαζάρου Θεοδοσίου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Θεατρικοῦ Ὁμίλου «Ἀναγέννησις» Ἀκράτας θεατρικήν παράστασιν, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Πλάτωνος Κρικρῆ, κατά τούς ὑπό τοῦ Συλλόγου Ἁπανταχοῦ Καρπαθίων ὀργανωθέντας Παγκαρπαθιακούς ἑορτασμούς, ἐν τῷ Μεγάρῳ τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, τήν Κυριακήν, 19ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ) ἡμερίδα, ἐπί τοῦ θέματος «Κρίσιμα ζητήματα τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Κωνσταντινούπολης. Προσπάθειες καί τά ἀποτελέσματα προηγουμένου ἑξαμήνου», ἐν τῇ ἐν Καλαμαριᾷ ἕδρᾳ τῆς «Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος», τό Σάββατον, 18ην τ.μ..

 * * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἱερολ. Διάκονον Δρα Στέφανον Toma, ἐκ Ρουμανίας, μετεκπαιδευόμενον ἐν Γερμανίᾳ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Καλαντζῆν, Γενικόν Γραμματέα Θρησκευμάτων, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Κεραμίδα, συνεργάτιδος αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαον Σιγάλαν, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Μόντρεαλ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας Ράδου καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν, καί Νικόλαον Σαπουντζῆν, Σύμβουλον Α’ ἐν τῇ ἐν Βιέννῃ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας - Ὅλγας Νικολαΐδου καί τῶν τέκνων αὐτῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Φωστηρόπουλον, Ὑπεύθυνον Πολιτικῶν Ὑποθέσεων ἐν τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας Κοτζανάκη, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Κουβέϊτ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Παναγόπουλον, Δήμαρχον Αἰγιαλείας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Ἀσημακοπούλου, Προέδρου τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Ἀναγέννησις» Ἀκράτας, τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Καρρᾶ, Προέδρου τῆς Κοινότητος αὐτῆς, καί μελῶν τοῦ ὁμωνύμου Θεατρικοῦ Ὁμίλου.
Tόν Ἐντιμ. κ. Διονύσιον Παΐτσογλου, Στέλεχος τῆς Ἀεροπορικῆς Ἑταιρίας «Türk Hava Yolları», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Zeynep, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Εὐστάθιον Κοντμερίδην, Διευθυντήν Φορολογικῆς Περιφερείας Θεσσαλονίκης, καί Ἰωάννην Πούλιον, Οἰκονομολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Νικολέτας, Λογιστρίας, ἐκ Σερρῶν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Μαρίνου, Φαρμακοποιοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μαλαβέταν, Δημοτικόν Ὑπάλληλον, ἐξ Αἰγιαλείας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Κετσέ, Λογιστήν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Στυλιανοῦ, Στελέχους τῆς Ἑταιρίας Ἠλεκτρισμοῦ «Origin Energy», ἐξ Ἀδελαΐδος Αὐστραλίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Γκουεγκενίτζε, ἐκ Γεωργίας, Φοιτητήν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ.

 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰκατερίνης Σαρίογλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Ἀντιγόνης, τήν Τρίτην, 14ην Νοεμβρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ καί ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρό εἰκοσαετίας ἐκδημήσαντος πρός Κύριον ἀειμνήστου Μητροπολίτου Τυάνων κυροῦ Φιλίππου, διατελέσαντος συνεργάτου Αὐτοῦ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 15ης Νοεμβρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Συλλόγου Φίλων αὐτῆς ἡμερίδα, ἐπί τοῦ θέματος “Χρέος μνήμης πρός τόν Ἅγιο Γεννάδιο Β’ Σχολάριο”, ὁμιλήσας καταλλήλως περί τῆς προσωπικότητος τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ πρώτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μετά τήν Ἅλωσιν, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τῆς Σχολῆς.

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐν Ἀττικῇ ἐπισυμβάσης θανατηφόρου πλημμύρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε θερμόν μήνυμα συμπαραστάσεως πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεγάρων καί Σαλαμίνος κ. Κωνσταντῖνον καί τούς Ἐξοχ. κ.κ. Προκόπιον Παυλόπουλον, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, Ἀλέξην Τσίπραν, Πρωθυπουργόν, καί Ρέναν Δούρου, Περιφερειάρχην Ἀττικῆς, ἐκφράσας τά συλλυπητήριά Του διά τά θύματα καί τήν συμπάθειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τούς πληγέντας, ὡς καί τήν Πατριαρχικήν προσευχήν ὑπέρ τῆς ταχείας παρελεύσεως τῆς δοκιμασίας καί ἐπουλώσεως τῶν πληγῶν.

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 16ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Osmanoğlu» νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ὑποβληθέντα εἰς ἐπέμβασιν, εἰς ὅν ηὐχήθη ἀδελφικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, παρέστη κατά τήν ἐναρκτήριον συνεδρίαν τοῦ διοργανουμένου ὑπό τοῦ «Istanbul Research Institute» ἐπιστημονικοῦ συμποσίου, ἐπί τοῦ θέματος «Discovering Byzantium in Istanbul: Scholars, Institutions and Challenges, 1800 - 1955», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ «Pera Müzesi».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον καί τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Σηφουνάκην, πρῴην Ὑπουργόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Παλαμᾶ Τσιλιπάκου, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀναστασίου Λεοντιάδου, ἐφημερίου τοῦ ἐν Mediterranean Cosmos Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρέου Βαdila, Μεταπτυχιακοῦ Φοιτητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκα κ. Πανάρετον, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, μετά μελῶν αὐτῆς, προσκαλέσαντας Αὐτόν ἵνα τούς εὐλογήσῃ ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ ἐν Γαλατᾷ Ἱ. Βατοπαιδινοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Κύριλλον Χατζηγρηγορίου καί τόν Ὁσιωτ. μοναχόν κ. Προκόπιον Σουφάλην, ἐκ τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Κελλίου τοῦ Ἁγίου Νικολάου Χαλκιᾶ Καρυῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐθυμίου Λιάκου, Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Περιφερειακοῦ Θεάτρου (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Κοζάνης, τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Δημοπούλου, Καλλιτεχνικῆς Διευθυντρίας, τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἠλιού Παπαδοπούλου καί Ἀθανασίου Ρέστα, Ἠθοποιῶν, τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Ἀντωνίου, ὁμοίως Ἠθοποιοῦ, ἐκ Κοζάνης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Richard Lucas, Καλλιτέχνου, ἐξ Αὐστραλίας. 
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Διευθύντριαν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, παρουσιάσασαν τόν Ἐλλογ. κ. Abdülvahit Yücel, νεοδιορισθέντα παρ’ αὐτῇ Ὑποδιευθυντήν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτoῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Λιανόν Λιαντῆν, Εἰδικόν Γραμματέα θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς διπλωματίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Zekeriya Yasemin, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀτταλείας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Χατζηστεφάνου, Ξεναγόν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Tόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Τζάμπογλου, Πολιτικόν Μηχανικόν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Πλουτάρχου, Μεταλλιολόγου Μηχανικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Tόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γιακουμέλον, Ἐπαγγελματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Σπυρίδωνος, ἐκ Ζακύνθου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Domenico Sessa καί τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης θεατρικήν παράστασιν, ὑπό τόν τίτλον «Φτάσε ὅπου δέν μπορεῖς», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν «Δημήτριος Φραγκόπουλος» τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τήν Τετάρτην, 15ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Abit Güner, Καλλιτέχνου, μέ θέμα «Resim Serüvenim», ἐν τῷ ἐν Nişantaşı Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «Galeri İdil», αὐθημερόν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον Πρώτης Ἰουστινιανῆς, Jean-Claude Périsset, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν ἐκ τῆς Ἐπαρχίας Φριβούργου Ἐλβετίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Ἀνεστίδην, ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βίκτωρα Ζάκον, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βοσπορίου Μαγκαφᾶ, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Sophie De Smedt, Γεν. Προξένου τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς «Ἡμέρας τοῦ Βασιλέως» τῆς χώρας ταύτης, τήν Τρίτην, 14ην Νοεμβρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, οὗτινος τά ἱερά λείψανα ἐξετέθησαν πρός προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Κυριακῆς, 12ης Νοεμβρίου, καί κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 13ης ἰδίου, καθ᾽ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλος Καθηγητῶν καί φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐλλογιμ. κ. Χρῆστον Ἀραμπατζῆν, Καθηγητήν καί Διευθυντήν τοῦ Κέντρου Βυζαντινῶν Ἑρευνῶν τοῦ ἐν λόγῳ Πανεπιστημίου, πρός οὕς ὡμίλησεν ὁ Παναγιώτατος καταλλήλως, μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, ἐκ τῶν ἐφημερίων αὐτῆς, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί τῶν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Κώτσια καί Ἐντιμ. κ. Σταύρου καί Γεωργίου Χαγιάλογλου, ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Λαφτσῆν, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, ἐπί καφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην Χαραλάμπην Νίτσεφ, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον Εὐλόγιον Τσάμπαν, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, φοιτητήν νῦν ἐν Ἀμερικῇ.
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Θέκλαν καί Μακρίναν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Πανοράματος, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, μελλούσας να διακονήσουν ἐν τῇ ῾Ι. Μονῇ Βαλουκλῆ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κωστίδην, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Γραφιαδέλλην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσούλας, ἐξ Ἴμβρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Παπαγεωργίου, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Andrzej Papierz, Γενικοῦ Προξένου τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Hilton», τήν Δευτέραν, 13ην Νοεμβρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 11ης Νοεμβρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Ἄρχοντος Μ. Ρήτορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Πρέσβεως ἐ. τ., διάλεξιν, ἐπί τοῦ θέματος: “Τό Μέγα Ρεῦμα Βοσπόρου καί οἱ Νεοφαναριῶτες διπλωμάτες: Ἡ περίπτωση τοῦ Ἑλληνοθωμανοῦ Μεγαρευμιώτη Κωστάκη Μουσούρου Πασᾶ καί τῆς οἰκογένειάς του”, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν:
α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 11ης Νοεμβρίου, καί
β) ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 12ης ἰδίου, καθ᾽ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Νήφων.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Ἀρχιεπίσκοπος Dmanisi κ. Ζήνων ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Γεωργίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς ἐ.τ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, ἡ Εὐγεν. κα. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου Β’, Γαβριήλ Δ’, Κωνσταντίου Β’ καί Γρηγορίου Στ’, δεηθείς καί ὑπέρ τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν Ἡλιουπόλεως καί Θείρων Γενναδίου, Προικοννήσου Φιλοθέου, Σκοπέλου Ἀλεξάνδρου, Τυάνων Φιλίππου, διακονησάντων ἐν τῇ Κοινότητι, Κολωνείας Γαβριήλ, Κομάνων Γαβριήλ καί Αὐστρίας Μιχαήλ.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ᾽ἥν ὡμίλησαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου καί Ἀρχιεπίσκοπος Dmanisi κ. Ζήνων, οἱ Ἐντιμ. κ. Murat Hazinedar, Δήμαρχος Μπεσίκτας, κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς καί τόν οἰκονομικόν ἀπολογισμόν τοῦ λήγοντος ἔτους, ἡ κα. Λωξάνδρα Δημοπούλου, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀελφότητος, και ἡ κα. Ντώρα Διακρούση, Ἐκπαιδευτικός. Τά παιδιά τῆς Κοινότητος ἀνέγνωσαν ποιήματα καί κατέκλεισε τήν ἐκδήλωσιν ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τόν κ. Πρόεδρον καί τούς συνεργάτας αὐτοῦ διά τό δημιουργικόν καί ὑποδειγματικόν αὐτῶν ἔργον.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη εἰς τό Derindere Hastanesi τήν ἀσθενοῦσαν κ. Θεοπούλαν Ἀλεξανδρίδου, εἰς ἥν ηὐχήθη ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντα, μετά τῆς Ἐξοχ. κας. Päivi Kairamo, Πρέσβεως τῆς Φιλλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, τοῦ κ. Kaj Appelberg, Γραμματέως τοῦ Σεβασμιωτάτου, καί τοῦ κ. Jari Rantala, Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἐκκλησίας Φιλλανδίας.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Dmanisi κ. Ζήνωνα, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Irakli Koplatadze, Πρέσβεως τῆς Γεωργίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ὡς καί τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας Δωρόθεον Barbakadze ἐκ Λονδίνου καί Διονύσιον Gvimradze ἐκ Τιφλίδος, τήν Ἐλλογιμ. κα. Ταμάραν Μeski, Διερμηνέα, Καθηγήτριαν Πανεπιστημίου, τούς Ἐντιμ. κ. Mamuka Khazaradze, Πρόεδρον τῆς Τραπέζης “TBC” ἐν Τιφλίδι μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ κ. Νικολάου, Ἐπιχειρηματίου, κ. Mamuka Yambazishvily καί κ. Ucha Jaruniashvili, στελέχη τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Γεωργίας.
Τούς Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον Juhani Härkin, Πρεσβυτέρους Petri Hakonen καί Markuu Kinkki, καί τόν ὑποδιάκονον Jari Ketola, ἐπικεφαλῆ τῆς 10μελοῦς χορῳδίας “Prokova” ἐκ Φιλλανδίας.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Μιλτιάδην Παππᾶν, Ἄρχοντα πρώην Α΄ Δομέστικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Νάντα Γερουλάνου, μετά τῶν Ἐλλογιμ. κ. Φιλίππου Τσαλχούριν, Ἀρχιμουσικοῦ, καί κ. Νικολάου Ἀθηναίου,
Συνθέτου, Διευθυντοῦ τοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ Κωνσταντῖνον Χαριτόπουλον, τ. Δήμαρχον Σαππῶν, κ. Μιλτιάδην Μαυρίδην, Δημοτικόν Σύμβουλον, κ. Γρηγόριον Κενανίδην, Ἐκπαιδευτικόν, καί κ. Χρῆστον Σαμουρίδην, Προϊστάμενον τῆς Ἑταιρείας “Pharmaten”, ἐκ Σαππῶν.
Τάς Εὐγεν. κα. Ἀθηνᾶν Θεοδωρακοπούλου, Ἐρευνήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, καί Παναγιώταν Νικολούλια, Ἐλεύθερον Ἐπαγγελματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Μηνᾶ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 10ης Νοεμβρίου, καθ’ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος.

Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Παναγιώτατος, ἐπιδαψιλεύσας ἐπί πάντας τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας, εἶτα δέ ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Καισάριον Χρόνην, Διευθηντήν τῆς Βιβλιοθήκης τῆς ἐν Χάλκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἀνέστη Ἀνδρεάδου καί Χρήστου Ζαφείρη, καί τῶν Εὐγεν. δίδων Ἀναστασίας Κωτσάκη καί Ρεβέκκας Λασκαρίδου, ἐκ τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.
Τόν. Σοφολ. Ἀρχιραββίνον Ἀθηνῶν κ. Γκαμπριέλ Μ. Ι. Νεγρίν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Σταῦρον Γιωλτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Πλακιωτάκην, Βουλευτήν Λασιθίου Κρήτης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀφροδίτης Δωρίτη, ἐπιχειρηματίου.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Luz Maria Alam Zamora Cruzaley, Καθηγήτριαν, ἀνώτερον στέλεχος τοῦ ἐν Μεξικῷ Νοσοκομείου “Angeles”.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Κούρτην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. ῾Ελένης Τριανταφυλλίδου, Διακοσμητρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐν Πέραν Παραρτήματος τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου Τουρκίας, (“Türkiye Yardım Sevenler Derneği”) ἐκδήλωσιν, εἰς μνήμην τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας καί ἐπί τῇ συμπληρώσει 75 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ ὡς ἄνω παραρτήματος, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Ξενοδοχείου “Pera Palas”, τήν Παρασκευήν, 10ην Νοεμβρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Karekin Bekçiyan, Τοποτηρητήν τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Sahag Maşalıyan, τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Krikor Damadyan καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Harutyun.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ταταούλων.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Ross, ἐξ Αὐστραλίας, και τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Βλαδίμηρον Boikov, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Ν. Ζηλανδίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Balazs Hendrich, Γενικόν Πρόξενον τῆς Οὐγγαρίας ἐνταῦθα, συνοδευόμενον ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Φλῶρον, ἐκδότην, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ.  κ. Εὐστράτιον Δολτσινιάδην, ἐπιχειρηματίαν, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.

* * *

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΣΜΥΡΝΗΝ

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 8ης τρ.μ. Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου καί Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Σμύρνην διά νά τελέσῃ τήν ἐξόδιον Ἀκολουθίαν τῆς μακαριστῆς πολιᾶς Σμυρναίας Εἰρήνης Ρ. Φιλίδου.

Ὁ Παναγιώτατος, συνδεόμενος ἀπό πολλῶν ἐτῶν μετά τῆς οἰκογενείας τῆς ἀειμνήστου, εἶχε τελέσει καί τήν κηδείαν τοῦ συζύγου αὐτῆς ὡς Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, προέστη δέ τῆς κηδείας τῆς μ. Εἰρήνης ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν, γνωστοῦ καί αὐτοῦ τῆς πενθούσης οἰκογενείας, καί ὡμίλησεν ἑλληνιστί καί τουρκιστί, ἐπιστρέψας αὐθημερόν εἰς τήν Πόλιν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίζοντι Ἱ. Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 7ην Νοεμβρίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος.

Παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί πιστοί ἐντεῦθεν. Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπικαλεσθείς τήν βοήθειαν τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων ἐπί πάντας. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐν συνεχείᾳ μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ἐγκαίνια τῆς ἀπό κοινοῦ διοργανουμένης ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, τῆς Κεντρικῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, τοῦ Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης καί τῆς Ἁγιορειτικῆς ἐν αὐτῄ Ἑστίας, ἐκθέσεως φωτογραφίας, ὑπό τόν τίτλον “Ἡ Κωνσταντινούπολη τῶν Jean Pascal Sebah & Polycarp Joaillier 1890-1900 ἀπό τήν Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης”.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον Νικόλαον Πισώνιν καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἰωάνναν, ἐκ τῆς Ἰερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Παναγίας Μακρυρράχης Πιερίας.
Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν Νικόδημον Ἁγιοπαυλίτην, τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μπουτάρην, Δήμαρχον Θεσσαλονίκης καί Πρόεδρον τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρου Λουκάκη, Ἀντιπροέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς, καί Σπυρίδωνος Πέγκα, Ἀντιδημάρχων, τῶν Ἐλλογιμ. κ. κ. Ἀναστασίου Ντούρου, Διευθυντοῦ τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας, Συμεών Πασχαλίδου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί Διευθυντοῦ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, καί Δημητρίου Σαλπιστοῦ, ἐπιτίμου Διευθυντοῦ τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶ Φουντουκίδου.
Tόν Ἐλλογιμ. κ. Περικλῆν Μήτκαν, Πρύτανιν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καί τήν Ἐλλογιμ. κ. Ἀριάδνην Στογαννίδου, Ἀντιπρύτανιν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Δρούγκαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παῦλον Δήμτσην καί Τηλέμαχον Παπαδόπουλον, ἀστυνομικούς, ὑπηρετοῦντας ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Πρoξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 5ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν ἐκ τοῦ ταξειδίου Του εἰς Marrakesh τοῦ Μαρόκου, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀερολιμένι ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί τοῦ Πανοσιολ. Πρωτοσυγκελλεύοντος κ. Ἀνδρέου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλον, ἐπανελθόντα ἐκ τῆς ἐτησίας ἀδείας αὐτοῦ.
Tόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Marinov Neno Ivanov, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Sliven τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Θωμᾶν Παναγιώτου, Μαθηματικόν, Διευθυντήν τῆς Πατριαρχικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης, ἐκ Χανίων.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Κυρατζόπουλον, Καθηγητήν ἐν τῇ Π. Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Σκουμπρῆ, Συντηρήτριαν Ἔργων Τέχνης, ἐκ Χαλκίδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰάσονα Πιπίνην, Δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Καραπατσιᾶ, ὁμοίως Δημοσιογράφου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, ἐκ Κύπρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Τσῖτον, Τυπογράφον, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Tόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Βασιλειάδην, Ξενοδοχοϋπάλληλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσούλας Βαρσαμίδου, Ἀρχινοσηλευτρίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Ἐκδότην τῆς Ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή», ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ρόνη καί Καρολίνας Σαρρῆ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Κυριακήν, 5ην Νοεμβρίου.

* * *

Ἐπέστρεψεν ὁ Πατριάρχης

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 5ης τ.μ. Νοεμβρίου (2017), ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἀπό τήν πόλιν Marrakesh τοῦ Μαρόκου, ὅπου ἐπραγματοποιήθη τό 10ον ἐτήσιον Συνέδριον τοῦ Ὀργανισμοῦ «World Policy Conference».

Τήν πρωΐαν τῆς 3ης ἰδίου κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν ὡμίλησεν ὁ ἱδρυτής καί Πρόεδρος τῆς Ὀργανώσεως Ἐλλογ. κ. Thierry de Montbrial, μετά δέ τήν ἀνάγνωσιν τῶν χαιρετιστηρίων Μηνυμάτων τοῦ Βασιλέως τοῦ Μαρόκου Μωχάμεντ Στ’ καί τοῦ Προέδρου τῆς Γαλλίας Ἐξοχ. κ. Emmanuel Macron ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης διά τόν ρόλον τῆς θρησκείας εἰς τήν ζωήν τῶν ἀνθρώπων καί τῶν κοινωνιῶν καί ἰδιαιτέρως μέσα εἰς τήν σημερινήν διεθνῆ πραγματικότητα.

Εἰς τό πλούσιον τριήμερον πρόγραμμα τῆς Διασκέψεως συμμετέσχον καί ὡμίλησαν πολλαί προσωπικότητες, μεταξύ τῶν ὁποίων πολλοί πρῴην καί νῦν Ὑπουργοί καί δή ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν διαφόρων χωρῶν, οἱ Πρωθυπουργοί τῆς Σερβίας Ana Brnabić καί τῆς Ἀλβανίας Edi Rama, ὁ πρ. Πρωθυπουργός τῆς Τουρκίας Καθηγητής Ahmet Davutoğlu, μετά τοῦ ὁποίου καί τῆς Εὐγεν. συζύγου του εἶχεν ἐγκάρδιον ἐκτενῆ ἐπικοινωνίαν ὁ Πατριάρχης, κ. ἄ. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπίσης εἶχεν ἀλλεπαλλήλους φιλικάς ἐπικοινωνίας μετά τῶν Ἐξοχ. Πρέσβεων εἰς τό Rabat, τῆς Τουρκίας κ. Ethem Barkan Öz καί τῆς Ἑλλάδος κ. Παναγιώτου Σαρρῆ, ὅστις τήν 3ην τ.μ. παρέθεσεν ἐπίσημον δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου, τῇ συμμετοχῇ καί Ἑλλήνων ἐπιχειρηματιῶν τῆς χώρας, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Μαρόκου Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Πιστικόν.

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Μακαριότητος τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. κ. Θεοδώρου τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὑπεδέχθη καί συνώδευσε καθ᾿ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς Διασκέψεως ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Καρθαγένης κ. Μελέτιος.

Κατά τάς ἐργασίας τῆς σπουδαίας ταύτης Διασκέψεως εἰς ὁλομελείας καί Ἐπιτροπάς (Workshops)  συνεζητήθησαν θέματα ὡς τό μέλλον τῆς Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης, ἐπενδύσεις ἐν Ἀφρικῇ, ἡ Μέση Ἀνατολή, ἡ παγκόσμιος οἰκονομία, ἡ Ἀμερική καί ὁ κόσμος ἕν ἔτος μετά τήν ἐκλογήν Trump, ἐνέργεια καί κλῖμα, ἡ Κίνα, ἡ Ρωσσία σέ εἴκοσι χρόνια, ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις καί ὁ κόσμος, ἡ ἀσφάλεια εἰς τήν Ἀσίαν, ἡ κατάστασις τοῦ κόσμου κ. ἄ.

Τό Σάββατον, 4ην Νοεμβρίου, παρετέθη ἐπίσημον δεῖπνον, κατά τό ὁποῖον ὡμίλησεν ὁ Ἐξοχ. κ. Nasser Bourita, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τοῦ φιλοξενοῦντος τήν Διάσκεψιν Βασιλείου τοῦ Μαρόκου.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 4ης Νοεμβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 5ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, πιστοί ἐντεῦθεν καί ὅμιλος μαθητῶν τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Καβάλας μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Κακάραν, Διευθυντήν αὐτοῦ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Τσιτσέκογλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ὑψωμαθείων, κομίσαντας αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
25μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Πέλλης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Μπατζώνη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Χαϊδεμένον, ὑπεύθυνον τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Μίλητος», ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολογ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βοσπορίου Μαγκαφᾶ, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Bahia Lebcir, Γεν. Προξένου τῆς Ἀλγερίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐν τῷ ἐν Beşiktaş Ξενοδοχείῳ «FOUR SEASONS BOSPHORUS», ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, τήν Παρασκευήν, 3ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Πορίδου, Ἀρχιτέκτονος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Πανεπιστημίου «Mimar Sinan» ἔκθεσιν ἔργων τέχνης τοῦ Ἐντιμ. κ. Mevlut Akyıldız, Καλλιτέχνου, μέ θέμα «Resmigeçit/Parade», ἐν τῇ ἐν Beşiktaş ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 2αν ἰδίου.