Patriarchal News Bulletin

Δεκέμβριος 2017

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 30ῆς Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν ἐκ τοῦ ταξιδείου Του εἰς Ἑλβετίαν - Γαλλίαν, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀερολιμένι ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν, 31ην Δεκεμβρίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπ’ ἀφορμῆ τῆς προσφάτου χορηγήσεως ὑπό τῶν Ἀλβανικῶν Ἀρχῶν τῆς ὑπηκοότητος τῆς Χώρας εἰς τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιον, ἀπέστειλε τῇ Α. Μακαριότητι θερμόν ἀδελφικόν Μήνυμα, ἐκφράζων τά συγχαρητήρια τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί Αὐτοῦ προσωπικῶς διά τήν προσγενομένην τῷ Μακαριωτάτῳ κατ’ ἀξίαν τιμήν, εἰς ἀναγνώρισιν τῆς ἐπί τριακονταετίαν σχεδόν πολυπτύχου πρωθιεραρχικῆς διακονίας του ὑπέρ τῆς ἐκ βάθρων ἀνασυγκροτήσεως τῆς ἐν τῇ Χώρᾳ Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας καί τῆς εὐημερίας σύμπαντος τοῦ Ἀλβανικοῦ λαοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον Δρα Στέφανον Toma, ἐκ Ρουμανίας, μετεκπαιδευόμενον ἐν Γερμανίᾳ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Καλαμάρην, Ἄρχοντα Νομοφύλακα τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λουκᾶν Νομικόν, Πλοιοκτήτην, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Μελιγκώνη, Στελέχους Ναυτιλιακῆς Ἑταιρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Goran Trpchevski, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Mόσχᾳ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Beşiktaş ἐκδήλωσιν μνήμης, ἐπί τῇ πρώτῃ ἐπετείῳ ἀπό τοῦ τραγικοῦ τρομοκρατικοῦ συμβάντος τῆς 31ης Δεκεμβρίου 2016 μέ πλεῖστα θύματα καί τραυματίας, ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ (Ortaköy) Μουσικῷ Κέντρῳ «Reina», τήν Κυριακήν, 31ην Δεκεμβρίου.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ἁγίου Στεφάνου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 26ην Δεκεμβρίου, καθ’ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.

Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐπιδαψιλεύσας πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου 30ης τ.μ..

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰςἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Σασίμων κ. Γεννάδιον, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀντώνιον Καρατζῖκον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων.
Τόν Ἐλλογ. Δρα Ahmet Çetinsaya, τ. Δήμαρχον Eminönü.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Hayri Fehmi Yılmaz, Ἀκαδημαϊκόν, καί τήν Ἐλλογιμ. κ. Lalehan Utkan, Βυζαντινολόγον, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ζωῆς Μπαχτσετζῆ, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Παρασκευήν, 29ην ἰδίου.

* * *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 26ην Δεκεμβρίου, ἐδέχθη ἐν τῷ Γραφείῳ Του τούς ἐνταῦθα Σεβ. Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, ἀνταλλάξας μετ᾿ αὐτῶν τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις, οἵτινες παρεκάθησαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν μετά τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἐντιμολογιωτάτων Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Αἰδεσιμ. Χωρεπίσκοπον τῶν Ἀσσυροχαλδαίων PKαθολικῶν κ. François Yakan, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκφράσαντα τάς συγχαρητηρίους εὐχάς του ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου καί συνεργασθέντα μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος διά τούς ἐνταῦθα πρόσφυγας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Λιάζε, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, μετά μελῶν αὐτῆς, προσκαλέσαντας Αὐτόν ἵνα τελέσῃ τά θυρανοίξια τοῦ ἐν Φαναρίῳ ἀνακαινισθέντος Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, τήν Κυριακήν, 7ην Ἰανουαρίου ἀρξομένου ἔτους 2018.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Γεωργούλιαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδρας Καλύβα, Ἰατρούς, ἐκ Σικάγου.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρῆστον Τριανταφυλλίδην, ἐντεῦθεν, καί Χριστοφῆν Χειράκην, θυρωρόν τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.

Ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου

Ὡς ἤδη ἠγγέλθη, τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 26ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Εὐστρατίου Δολτσινιάδου καί Θεμιστοκλέους Καρανικόλα, ἐκ τῶν Ὁδηγῶν τῶν Πατριαρχείων, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Ζυρίχην, πρός συνεορτασμόν τῶν ἁγίων ἡμερῶν μετά τῆς ἐν St. Gallen διαβιούσης Ἰμβιακῆς Κοινότητος, καί ἐκεῖθεν ὁδικῶς εἰς Γαλλίαν, δι᾿ ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν πλησίον τῆς ἐκεῖσε οἰκογενείας τοῦ αὐταδέλφου Αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Ἀρχοντώνη.

Ὁ Παναγιώτατος, θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 30ῆς λήγοντος μηνός.

Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος.

* * *

Τά Χριστούγεννα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί μετά λαμπρότητος ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ μεγάλη Ἑορτή τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, τήν Δευτέραν, 25ην Δεκεμβρίου, συλλειτουρ γούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου.

Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Ἄμβωνος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις Πατριαρχική Ἀπόδειξις, διά τῆς ὁποίας ὁ Παναγιώτατος ἐστηλίτευσε τήν καταπάτησιν τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὡς ταῦτα περιγράφονται εἰς τήν πρό ἑβδομηκονταετίας ὑπογραφεῖσαν Οἰκουμενικήν Διακήρυξιν τῶν Δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου (1948).

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης, Δήμαρχος Διδυμοτείχου, μετά τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν, καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπεσκέφθησαν τόν Παναγιώτατον, εὐχηθέντες Αὐτῷ ἑορτίως, πενταμελής Ἀντιπροσωπεία τοῦ Κόμματος «CHP», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. Βουλευτοῦ κ. Akif Hamzaçebi, πρῴην Ἀντιπροέδρου τοῦ Τουρκικοῦ Κοινοβουλίου, ὁ Ἐλλογ. κ. Toros Alcan, ἀπερχόμενος ἐκπρόσωπος Θρησκευτικῶν καί Μειονοτικῶν Κοινοτήτων παρᾷ τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Γενικῇ Διευθύνσει Βακουφίων, μετά τοῦ νεοεκλεγέντος διαδόχου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Moris Levi, Ἀντιπροέδρου τῆς ἐνταῦθα Ἑβραϊκῆς Κοινότητος, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Nurhan Palakoğlu, ἐκ προσώπου τοῦ Δήμου Beşiktaş.

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἐπεσκέφθησαν τό ἀπόγευμα τῶν Χριστουγέννων καί διεβίβασαν αὐτοῖς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις:
α) ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν Συροκαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. Orhan Çanlı, καί
β) ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν τόν Ἀρχιεπίσκοπον αὐτῶν Σεβ. κ. Levon Zekiyan, καί ἐν τῇ ἐν Tarlabaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν τόν Σεβ. Μητροπολίτην αὐτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Karekin Bekçiyan, Τοποτηρητήν τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκφράσαντα τά συγχαρητήριά του ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐφραίμ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου, μετά τοῦ ἐκ τῶν μελῶν τῆς Ἀδελφότητος αὐτῆς Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Βαρνάβα, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Χρήστου Ἀνδρώνη, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων αὐτῆς, καί Ἐλευθερίου Ἀδαμούλη, Διευθυντοῦ τῆς Ἐφημερίδος «Μακεδονικές Ἀγγελίες», ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀπόστολον Δαβῆν, Θεολόγον – Φιλόλογον, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Χατζηχηδήρογλου, Παθολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Σιέχου, Καρδιολόγου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἰωσηφίναν Φραντζελᾶ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Βασιλείου - Χρήστου, καί τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κιουρκτσοῦ, ἐκ τῶν Πατριαρχικῶν ὑπαλλήλων, ὑποβαλόντας σέβη ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 

* * *

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 23ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ - ΕΡ.Θ.Ο. ἐτήσιον Χριστουγεννιάτικον Παιδικόν Ἐργαστήριον, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, εὐχηθείς πρός ἅπαντας εὐλογημένον τό στάδιον τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέψατο τόν πρῴην ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον τῆς Πόλεως Θεοφιλ. κ. Louis Pelâtre, ἐφησυχάζοντα ἐν τῷ ἐν Χαλκηδόνι ΡΚαθολικῷ Ναῷ τῆς Παναγίας τοῦ Τάγματος τῶν Ἀσομψιονιστῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 24ην Δεκεμβρίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος. 

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εὐδοκίμου Καρακουλάκη, μετέβη εἰς τήν Κοινοτικήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας καί ηὐλόγησε τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων Χριστουγεννιάτικην ἐκδήλωσιν, συγχαρείς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην αὐτῆς, καί τούς συνεργάτας αὐτοῦ διά τό ἐπιτελούμενον ἐν τῇ Περιφερείᾳ ποιμαντικόν καί πολιτιστικόν ἔργον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῶν Χριστουγέννων.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς 24ης Δεκεμβρίου, παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων, ἐδέχθη ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὁμίλους μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τῆς Ζαππείου Σχολῆς καί νέων ἐκ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ - ΕΡ.Θ.Ο., οἵτινες ἔψαλον τά παραδοσιακά Κάλαντα τῶν Χριστουγέννων καί ἄλλα ἑόρτια ᾄσματα. 

Ἐκ μέρους τῶν παρόντων προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Δαφνοπατίδης, Πρόεδρος τοῦ ΕΡ.Θ.Ο.. Εἰς ἅπαντας τούς συνεορταστάς ὁ Παναγιώτατος ἐπεδαψίλευσε τήν εὐλογίαν καί τάς πατρικάς εὐχάς Του, ἀνεφέρθη δέ εἰς σημαντικά γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας κατά τό ἐκπνέον ἔτος, ποιούμενος μνείαν τῶν προσφάτων ἐξελίξεων ἐν Ἱεροσολύμοις, καί ηὐχήθη εἰρηνικόν καί εὐλογημένον τό νέον ἔτος 2018.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, μετά τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος καί τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος αὐτῆς, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀντίπαν Νικηταρᾶν, πρῴην Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐγαγγελιστοῦ Πάτμου, μέλλοντα νά ἀναλάβῃ διακονίαν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πριγκήπου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Συμεών Αὐγουστάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως.
Τόν Ἐξοχ. κ. Luis Alberto Amoroz Nuňez, νέον Πρέσβυν τῆς Κούβας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζαππείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίκας Παντελάρα, Ἐκπαιδευτικοῦ, ὑποβαλόν τό ἡμερολόγιον τοῦ ἐπί θύραις νέου ἔτους 2018.
Τούς Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Πεστελματζόγλου, Καθηγητήν, καί Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κυρίτσην, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων, μετά τοῦ υἱοῦ του Ἐντιμ. κ. Χρήστου, λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Δαφνοπατίδην, Πρόεδρον τοῦ ΕΡ.Θ.Ο..
Τόν Ἐντιμ. κ. Kλήμεντα Dumar, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρτίνου, Καθηγητοῦ Μαθηματικῶν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Μαδρίτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Τσούμην, Πολιτικόν Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Σολωμοῦ, Διευθυντρίας τοῦ Διπλωματικοῦ Γραφείου τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Τέρενς Κουΐκ, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Μαρίου καί Φιλίππου, Μαθητῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Ζαφειρόπουλον, ὅν ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον Ἐπιχειρήσεων, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ἑλένης, Δικηγόρου, τοῦ υἱοῦ των Εὐαγγέλου, Φοιτητοῦ Νομικῆς, καί τῆς θυγατρός των Ἀνδρονίκης-Μαρίνης, Μαθητρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Καραγιάννην, ὑπεύθυνον τοῦ Πρακτορείου Ἐκκλησιατικῶν Εἰδήσεων «Ἐκκλησία Online», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν κ. Ἀναστασίας Κότσαρη, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Καπουσούζογλου, Ἐλεύθερον Ἐπαγγελματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἀγγελικῆς, Φοιτητρίας εἰς τό Τμῆμα Μηχανικῶν Περιβάλλοντος τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, Δεσποίνης καί Γεωργίας, Μαθητριῶν, καί τήν αὐταδέλφην αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Μαρίας – Μάλαμας, Μαθητρίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 22ας Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Οὐκρανίας χριστουγεννιάτικην συναυλίαν ὑπό τῆς ἐκκλησιαστικῆς χορῳδίας «Blahovist», ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Παμφίλου κ. Δανιήλ, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Σάββαν Κενανίδην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί τήν εὐγνωμοσύνην του ἐπί τῇ προσφάτῳ χειροθεσίᾳ του, μετά τῶν υἱῶν αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ρωμανοῦ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βελγίου.
Τούς ἐξ Ἴμβρου ἱερεῖς Αἰδεσιμ. π. Γρηγόριον Γρηγοριάδην καί π. Ἀστέριον Ὀκουμούσην, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Τρύφωνος Κικιδέλη.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομβόπουλον, Ἐκδότην - Διευθυντήν τῆς Ἐφημερίδος «Ἠχώ», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας, Καθηγητρίας, καίτῶντέκνωναὐτῶνΧαραλάμπους, ΦοιτητοῦεἰςτόΤμῆμαΟικονομικῶνΣπουδῶντοῦἐνἈθήναιςἈμερικανικοῦΚολλεγίου «Deree», καίΑἰκατερίνης, Μαθητρίας, εὐχαριστήσαντας διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς πενθερᾶς καί μητρός αὐτῶν ἀειμνήστου Αἰκατερίνης Στάνιτς, μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Φίλιππον καί Δαμιανόν Μπαρντακτσῆν, φοιτητάς Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσόστομον Δαμδᾶν, Ἠλεκτρονικόν Ἠχητικῶν Συστημάτων, ἐξ Ἴμβρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, κατά τήν ἐν Μπακού διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Ilham Aliyev, Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν, Διάσκεψιν, ἐπί τοῦ θέματος «2017 - Ἔτος Ἰσλαμικῆς Ἀλληλεγγύης – Διαθρησκειακός καί Διαπολιτισμικός Διάλογος», τήν Πέμπτην, 21ην Δεκεμβρίου.

* * *

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 21ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τό ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου στεγαζόμενον Ἐργαστήριον δημιουργικῆς ἀπασχολήσεως παιδίων προσχολικῆς ἡλικίας καί ηὐλόγησε τό ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀγάπης Παπαδοπούλου διδακτικόν προσωπικόν καί τούς ἐν αὐτῷ παῖδας ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Ἀρχιερ. Προϊσταμένου τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς, μετά συνεργατῶν αὐτῶν, εὐχηθείς εἰς ὅλους καλάς ἑορτάς.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Μιχαήλ Χρηστίδου, Γεν. Γραμματέως τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Εὐξείνου Πόντου, δεῖπνον, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀποχωρήσει τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ἐμιρζᾶ, Ἐκτελεστικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ὀργανισμοῦ, ἐν τῇ ἐν Maslak Πρεσβευτικῇ κατοικίᾳ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Ὁσιολ. Ἱερομόναχον Σεραφείμ Δεληγιάννην καί Ὁσιωτ. Μοναχόν Μάξιμον Παπάζογλου, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος, μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐστρατίου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοφίλου Βουλκίδου, Ζαχαροπλάστου, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Δημήτριον Τσιρόπουλον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀντώνιον Πιτταρᾶν, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Greek Economic Forum», Μάξιμον Στεργίου, Ὑπεύθυνον Πολιτισμοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Εὐάγγελον Ἀγγελᾶτον, Ὑπεύθυνον τοῦ Γραφείου τοῦ Ἱδρύματος ἐν Λονδίνῳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Νικηφόρον, Νομικόν, ἐκ Καβάλας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Korhan Keserci, Διευθυντήν τοῦ ἐν Unkapanı Ὑποκαταστήματος τῆς Τραπέζης «Garanti», μετά τῆς Εὐγεν. κ. Betül Sevim, Στελέχους αὐτῆς, τοῦ Ἐντιμ. κ. Yiğit Kumbaracı καί τῆς Εὐγεν. κ. Özge Ayla, Στελεχῶν τῆς Ἀσφαλιστικῆς Ἑταιρίας «Euroko Sigorta», ἐντεῦθεν.
Ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Κεφάλαν, Ὀδοντίατρον, καί Σπυρίδωνα Πανταζῆν, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Βαρυτίμου, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου, ἐντεῦθεν.
Ἐπί δέ τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τούς Ἐντιμ. κ.κ. Βασίλειον Καρακάσην, Ἐπιχειρηματίαν, καί Χρῆστον Ψευτέλην, Ταμίαν τῶν Πατριαρχείων, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Βασιλικήν Πετρίδου, Πρόεδρον τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας τοῦ Ζαππείου Λυκείου, καί Ἀναστασίαν Κορτίδου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλέα Καρανικόλαν, ἐκ τῶν Ὁδηγῶν τῶν Πατριαρχείων, ὅν καί ηὐλόγησε πατρικῶς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐν Ἀγκύρᾳ συζήτησιν στρογγυλῆς τραπέζης, ἐπί τῆς ἐνεστώσης καταστάσεως τῶν Μειονοτικῶν καί Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων ἐν τῇ Χώρᾳ, ἐν τῷ ἐν τῇ Πόλει Γραφείῳ Ἐκπροσωπήσεως αὐτῶν παρά τῇ Γενικῆ Διευθύνσει Βακουφίων, τήν Πέμπτην, 21ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Πέραν ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἐξοχ. Δρος Süleyman Gündüz, Βουλευτοῦ τοῦ Κυβερνῶντος Κόμματος «AKP», ἐπί τοῦ θέματος «Ey Hüzünler Şehri Kudüs», ἐν τῷ ἐν Beyoğlu Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ τοῦ Δήμου, αὐθημερόν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, ἐξαιτησάμενον τάς εὐχάς Αὐτοῦ ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις του.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὑποβαλόντα τό ἡμερολόγιον αὐτῆς τοῦ ἀρχομένου ἔτους 2018.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, ἐκ Κύπρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Base İstanbul» ἔκθεσιν ἔργων τέχνης νέων καλλιτεχνῶν ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Χώρας, ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾷ, τήν Τετάρτην, 20ήν Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Şerif Sümer, Καλλιτέχνου, μέ θέμα «Ütopya», ἐν τῷ ἐν Nişantaşı Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «Galeri İdil», αὐθημερόν.

* * *

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 19ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρηκολούθησε τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι.) καί τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου (Σ.Α.Ζ.), φιλολογικόν μνημόσυνον, πρός τιμήν τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Φραγκοπούλου, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους, τό ὁποῖον κατέκλεισεν ὁ Παναγιώτατος, ὁμιλήσας περί τῆς πολυπλεύρου προσφορᾶς τοῦ ἀποιχομένου εἰς τήν Ὁμογένειαν καί ἰδιαιτέρως εἰς τήν Ἐκπαίδευσιν αὐτῆς, ὡς καί περί παιδείας καί ἀγωγῆς γενικῶς, καί ἐξάρας τήν προσωπικότητα καί τά περικοσμήσαντα τόν διδάσκαλον χαρίσματα.

Παρέστησαν, μεταξύ ἄλλων, Σεβ. Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἀπευθύνας σύντομον χαιρετισμόν, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, ὡς καί Καθηγηταί καί μαθηταί ἐκ τῶν Ὁμογενειακῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων τῆς Πόλεως, ἐνῷ ἐμπεριστατωμένας ὁμιλίας ἐξεφώνησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Παντελεήμων Βίγκας, ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Καθηγητής, Πρόεδρος τοῦ Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι., ὁ Ἔλλογ. Καθηγητής κ. Διαμαντῆς Κομβόπουλος, Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Σ.Α.Ζ., καί ἡ θυγάτηρ τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Διδασκάλου Ἐλλογ. κ. Μαγδαληνή Φραγκοπούλου – Τσοκώνα, Καθηγήτρια.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Ἀλέκογλου, Θεολόγον, καί τήν Ἐλλογ. κ. Βασιλικήν Νικολακάρου, Καθηγήτριαν Γαλλικῆς Γλώσσης, ἐκ τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κυριακοῦ Χατζηστεφάνου, Συντηρητοῦ Ἔργων Τέχνης, Ξεναγοῦ, καί τῆς Εὐγεν. δίδος Ἰωάννας Φουντᾶ, Φοιτητρίας τοῦ Οἰκονομικοῦ Τμήματος τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.

* * *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 18ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, παρέστη κατά τήν κηδείαν τοῦ προώρως ἐκλιπόντος Yavuz Yılmaz, ἐκ τοῦ ἐν Χρυσουπόλει τεμένους «Marmara İlahiyat», παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, καί τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς Χώρας, συλλυπηθείς τόν πατέρα τοῦ θανόντος Ἐξοχ. κ. Mesut Yılmaz, πρῴην Πρωθυπουργόν αὐτῆς, καί τούς οἰκείους αὐτοῦ.

Ἀκολούθως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ ἐν Ataşehir Νοσοκομείῳ «Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi» νοσηλευόμενον καί ὑποβληθέντα εἰς ἐγχείρησιν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Μπελεφάντην, ἐξ Ἑλλάδος, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν, ταῖς πρεσβείαις τοῦ σήμερον ἑορταζομένου Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ καί τοῦ οὐρανίου προστάτου αὐτοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ ἰαματικοῦ.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, παρεκάθησεν εἰς τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Yosef Levi-Sfari, Γεν. Προξένου τοῦ Ἰσραήλ ἐνταῦθα, δεῖπνον, ἐπ’ ἀφορμῇ τῆς προσφάτου ἀναγορεύσεως Αὐτοῦ εἰς ἐπίτιμον διδάκτορα τοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις διακεκριμένου Ἑβραϊκοῦ Πανεπιστημίου, ἐν τῇ ἐν Μ. Ρεύματι Προξενικῇ κατοικίᾳ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κυρίτσην, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, μετά τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Σιλουανοῦ Μανδάλτση, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Γαλάνη, Ἐπιχειρηματίου.
Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Ἀρχοντόν, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, ὑποβαλόντα Αὐτῷ τό προσφάτως ἐκδοθέν πόνημά του, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ψαρῶν».
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Παπαβέργον, κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Βασίλειον Ἰωαννίδην, ἐκ τῶν κληρικῶν τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς Εὐλαβ. Πρεσβυτέρας αὐτοῦ Κορίνας.
Τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Τυροβόλην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Τατιάνας, ἐξ Ἴμβρου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Χριστίνης Φιλιππίδου, Πνευμονολόγου, ἐκ Θάσου.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Χαλκηδόνος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς Κυρατζοπούλου, ὑποβαλόν τό ἡμερολόγιον αὐτοῦ τοῦ ἀρχομένου ἔτους 2018.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστῶν τῆς Π.Α.Ε. «Π.Α.Ο.Κ.», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Φιλιώτα Πέλλιου, Προέδρου αὐτοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Domenico Sessa καί τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γερασίμου Φυλακτάκη, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐρευνητικοῦ Κέντρου «Μοχάμετ Ἄλι» (ΜΟΗΑ) ὁμιλίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Garth Fowden, Καθηγητοῦ Ἀβρααμικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Cambridge, ἐπί τοῦ θέματος «Ἀβραάμ καί Ἀριστοτέλης, Θεολογικοί καί Φιλοσοφικοί Διάλογοι Ἑβραίων, Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων», ἐν Ἰμαρέτ Καβάλας, τήν Δευτέραν, 18ην Δεκεμβρίου.

* * *

Ἐπί τῷ ἀκούσματι τοῦ τραγικοῦ θανάτου τοῦ ἀειμνήστου Yavuz Yılmaz, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε θερμόν συλλυπητήριον Μήνυμα πρός τόν πατέρα τοῦ θανόντος Ἐξοχ. κ. Mesut Yılmaz, πρῴην Πρωθυπουργόν τῆς Χώρας, ἐκφράσας τήν συμπάθειαν τoῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός τούς οἰκείους αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Θεοφανοῦς τῆς Βασιλίσσης, ἧς τό ἱερόν Λείψανον φυλάσσεται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 16ης Δεκεμβρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Προπατόρων, 17ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Δαρδανελλίων κ. Νικήτας καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, καί πολυπληθεῖς πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 17ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Σαρμασικίου κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ.

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.

Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως -Καθηγητής, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἐπεδαψίλευσε τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν πρός τούς προσελθόντας πιστούς ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ἑορτασμοῖς τῶν Χριστουγέννων, εὐχηθείς ὅπως ἡ πολυπόθητος εἰρήνη ἐπικρατήσῃ εἰς τήν πολλαπλῶς δοκιμαζομένην ἀνθρωπότητα.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, Διευθυντήν τοῦ ἑδρεύοντος ἐν Berkley Η.Π.Α. Πατριαρχικοῦ Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτου «Πατριάρχης Ἀθηναγόρας».
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Μπορίσπολ καί Μπροβάρυ κ. Ἀντώνιον, Πρωτοσυγκελλεύοντα τῆς Ἐπαρχίας Κιέβου καί Πρύτανιν τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας καί τοῦ Σεμιναρίου αὐτῆς, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωθιερέως κ. Νικολάου Danilevich, Ἀντιπροέδρου τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, τοῦ Ἐξοχ. κ. Vadim Novinsky, Βουλευτοῦ τοῦ Οὐκρανικοῦ Κοινοβουλίου, Ἐπιχειρηματίου, καί τοῦ Εὐλαβ. Ὑποδιακόνου κ. Σεραφείμ Rosoha, ἐκ Κιέβου.
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμον Ἀντιπρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἄνθιμον Μαντζουράνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Δρανδάκη, Ἰατροῦ, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Ἑλένης Σταυρουλάκη, Φιλολόγου, Κωνσταντίας Φλουρῆ καί Ἑλένης Βαλασάκη, ἐκ Ρεθύμνου.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας-Ἑλένης, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ,:
α) Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀβραάμ Κατραντζῆν, πρῴην Ὁδηγόν τῶν Πατριαρχείων, καί
β) Τήν Εὐλαβ. Πρεσβυτέραν Βασιλείαν – Βεατρίκην Κοκκινάκη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Πουσκούλογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Ἀναστασίας, ἥν καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, καί Τριανταφυλλιᾶς, ἐντεῦθεν.
Τό ὑπό τήν Προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρος Ζάκου Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου βοηθείας ἀπόρων ἀσθενῶν καί γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ὑποβαλόν τό ἡμερολόγιον αὐτοῦ τοῦ ἀρχομένου ἔτους 2018.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Ἀναπληρωτήν Καθηγητήν Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Bilkent» Ἀγκύρας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Μαστρογιάννην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐστρατίας, Δημ. Ὑπαλλήλου, καί τῶν τέκνων αὐτῆς Σοφίας καί Ἑλένης - Ἀναστασίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννην Μπουκοβῖναν, Ὀγκολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Ἠλίαν Ἀθανασιάδην, ὁμοίως Ὀγκολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ekrem Yay, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου ἀτόμων μέ εἰδικάς ἀνάγκας τῆς Πόλεως («İstanbul Engelliler Derneği»), μετά μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Δασκαλάκην, Στέλεχος τῆς Κοινωνικῆς Συνεταιριστικῆς Ἐπιχειρήσεως «Ἑπτάστικτος», ἐκ Κρήτης.
Τόν Μουσικολ. κ. Σπυρίδωνα Μέριανον, νεόν Ἱεροψάλτην τῆς Κοινότητος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Φερίκιοϊ, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γκούλταν, Συντηρητήν Ἔργων Τέχνης, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Μούτσου, Γεωπόνου, ἐκ τοῦ Δ. Σ. τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων.
Τήν Ἰατροκοινωνικήν Ὁμάδα τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοφάνους Ἰσακίδου, Ὀδοντιάτρου, Προέδρου, μετά τῶν νεοεκλεγέντων μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Christoforo Spinella, Ἀνταποκριτήν τοῦ ἰταλικοῦ Δημοσιογραφικοῦ Πρακτορείου «ANSA» ἐνταῦθα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ὁμιλίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Πέτρου Μάρκαρη, μέ θέμα «Ὁ Συγγραφέας καί οἱ Πόλεις», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Παρασκευήν, 15ην Δεκεμβρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τόν ἐν Ἀθήναις νοσηλευόμενον καί ὑποβληθέντα εἰς ἐγχείρησιν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς πλήρη ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας του καί ταχεῖαν ἐπάνοδον εἰς τά ποιμαντορικά του καθήκοντα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Medical Park τόν νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Alev Ateş καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 14ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, παρέστη κατά τάς ἐν τῷ Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «Fulya Sanat Merkezi» διοργανωθείσας ὑπό τῆς ἐνταῦθα Ἑβραϊκῆς Κοινότητος καί τῆς Διευθύνσεως τῆς Ἐφημερίδος «Şalom» ἐκδηλώσεις, ἐπί τῇ συμπληρώσει 70ετίας ἀπό τῆς ἐκδόσεως αὐτῆς (1947 - 2017).

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Καλαμάρην, Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Akkan Suver, Πρόεδρον τοῦ Βακουφίου «Marmara Grubu», μετά μελῶν τῆς διοικήσεως αὐτοῦ.
Ὅμιλον παραγόντων καί ἀθλητῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμοσπονδίας Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ.), ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Χρήστου Μπουλουμπάση, Προέδρου αὐτῆς, καί Γεωργίου Γερολύμπου, Οἰκονομολόγου, Ἐκπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Ὀλυμπιακῆς Ἐπιτροπῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Πορίδην, Ἀρχιτέκτονα, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Θεοφάνους, ὅν καί ηὐλόγησε πατρικῶς, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις του.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλεονώραν – Παρθέναν Ὀρφανίδου, Δημοσιογράφον, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαον Ζερβόν, ὁμοίως Δημοσιογράφον, καί Ἰωάννην Ζινδρίλην, Φωτογράφον, Στελέχη τοῦ Περιοδικοῦ «Σχεδία», ἐξ Ἀθηνῶν, πρός οὕς παρεχώρησε συνέντευξιν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰκατερίνης Στάνιτς, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Πέμπτην, 14ην Δεκεμβρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 13ην Δεκεμβρίου, ἐπί τῇ κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Βατοπαιδινῷ Μετοχίῳ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας καί τῇ συμπροσευχῇ τῶν Ἐξοχ. κ.κ. Aleksei V. Erkhov, Πρέσβεως τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευομένου ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Andrey Podelyshev, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐνταῦθα, ὅν ὁ Παναγιώτατος συνεχάρη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί Πρέσβεως Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Παροικίας Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ἑλληνιστί καί ρωσσιστί, ἀναφερθείς εἰς τό ἐπιτελούμενον ἐν τῷ Ἱ. Μετοχιακῷ Ναῷ ποιμαντικόν καί λατρευτικόν ἔργον, καί καλωσώρισεν ἰδιαιτέρως τούς διά πρώτην φοράν ἐπισκεπτομένους, κατόπιν σχετικῆς προσκλήσεως, τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ναόν διπλωματικούς ἐκπροσώπους τῆς Ρωσσίας καί τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Πατριάρχης, κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ἐξῇρε τήν οἰκουμενικήν καί ὑπερεθνικήν διακονίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρός ἅπαντας τούς Ὀρθοδόξους πιστούς ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς καταγωγῆς καί γλωσσικῶν ἰδιαιτεροτήτων, μή παραλείψας νά συγχαρῇ τόν Μ. Ἱεροκήρυκα καί τούς περί αὐτόν διακονοῦντας ἐθελοντάς, καί ἐπεδαψίλευσε πᾶσι τοῖς προσελθοῦσι πιστοῖς τάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας, μεταγλωττίζοντος τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Angel Angelov, Γεν. Πρόξενον τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Μ.τ.Χ.Ε..
Τάς Ἐλλογ. κ.κ. Χριστίναν Μανιουδάκη, Φιλόλογον, Στέλεχος τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Βορείου Ἑλλάδος, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Ἄνναν Ψαροπούλου, Ἐκπαιδευτικόν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Πελαγίαν Πισιριτζῆ, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Τενέδου, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Λεονταρίδου, Πυροσβέστου, ἐκ Λαρίσης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Kλήμεντα Dumar, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ματθαίου, Ὑπαλλήλου Ναυτιλιακῆς Ἑταιρίας, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, κατά τήν ὑπό τοῦ «Ὁμίλου Μουσικοφίλων τοῦ Βυζαντινοῦ Ἀναλογίου Καλαμαριᾶς» διοργανωθεῖσαν πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου ἐκδήλωσιν, ὑπό τόν τίτλον «Ἀνατέλλει Ἥλιος, Ἰησοῦς ὁ φωτισμός», ἐν τῶ Δημοτικῷ Θεάτρῳ Καλαμαριᾶς «Μελίνα Μερκούρη», τήν Τετάρτην, 13ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Judith Slater, Γεν. Προξένου τῆς Μ. Βρεταννίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀποχωρήσει τοῦ Ἐξοχ. κ. Richard Moore, Πρέσβεως τῶς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐν τῇ ἐν Tepebaşı ἕδρᾳ τοῦ Γεν. Προξενείου αὐτῆς, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀριστοβούλου Πολίτη, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ Βιβλίου τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Ἀσανάκη, ὑπό τόν τίτλον «Παναγία Ἰμβριώτισσα Σαλαμῖνος: Τό ἱστορικό Της», ἐν τῇ ἐν Νέᾳ Σμύρνῃ Αἰθούσῃ Τελετῶν τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν, αὐθημερόν.

* * *

Tήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 11ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, διεπεραιώθη εἰς τήν ἐρατεινήν Χάλκην καί κατέλυσεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς, Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καί τῆς περί αὐτόν ἀδελφότητος.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς Χάλκην, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τό ἐκεῖσε Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου τό ἐπιλεγόμενον τοῦ Κρημνοῦ καί ἐπεσκέφθη τόν Ἐπίτροπον Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, τελέσας Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἐν τῷ Νάρθηκι τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἀναπαυομένου ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἰωαννικίου Γ´ (1761-1763). Ἐν συνεχείᾳ ὁ ἅγιος Ἐπίτροπος ἐξενάγησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα εἰς τούς διαφόρους λίαν ἀξιεπαίνως ἀνακαινισθέντας χώρους τοῦ κτηριακοῦ συγκροτήματος τοῦ Μετοχίου καί περιεποιήθη Αὐτήν, εἰς ὅν ὁ Πατριάρχης ηὐχήθη εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 12ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Χάλκης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ αὐτοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πόλεως, τῶν Νήσων καί τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καί ὑπεύθυνος τῆς Σκήτης, καί ἀπήντησεν ὁ Πατριάρχης, εὐχαριστήσας τόν ἅγ. Προύσης καί ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τούς ἐκκλησιασθέντας τήν χάριν τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις εἰς τό Ἀρχονταρίκι τῆς Σκήτης.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Luigi Mattiolo, Πρέσβεως τῆς Ἰταλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, παρεκάθησεν εἰς τό διά φιλανθρωπικούς σκοπούς παρατεθέν ἐπίσημον δεῖπνον, ἐν τῷ Μεγάρῳ τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξενείου τῆς Χώρας «Palazzo di Venezia».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἐλευθέριον Ἀλοῦκον, ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Varlam Tsiklauri καί Giorgi Dzotsenidze, Δημοσιογράφους ἐκ τοῦ τηλεοπτικοῦ δικτύου «Imedi TV», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Nikoloz Gurgenidze, Διερμηνέως, ἐκ Γεωργίας, πρός οὕς παρεχώρησε συνέντευξιν ἐπί θεμάτων διορθοδόξου ἐνδιαφέροντος, ἰδιαιτέρως δέ περί τῶν σχέσεων τῶν Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως καί Γεωργίας.
Φοιτητάς τοῦ Τμήματος Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Muhammed Sıcak, ἀπαντήσας εἰς τάς ἀπορίας καί ἐρωτήσεις αὐτῶν περί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλλου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου ἐκδήλωσιν, ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς 180ετηρίδος ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, ἐν τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς Ἀθηνῶν, τήν Τρίτην, 12ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Πέραν ἐκδήλωσιν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ «Mevlevihane», ἐπί τῇ 744ῃ ἐπετείῳ τοῦ θανάτου τοῦ Mevlâna Celaleddin -i Rumi, αὐθημερόν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς συλλήψεως τῆς Ἁγίας Ἄννης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 9ης Δεκεμβρίου, ἱερουγοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, καθ’ ἥν ἐξετέθη εἰς προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν τό προσφάτως μετακομισθέν ἐκ Bologna ἀπότμημα τῆς τιμίας κάρας τῆς Ἁγίας.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τήν Ἀστικήν Σχολήν Γαλατᾶ καί παρηκολούθησε τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως μουσικοφιλολογικόν μνημόσυνον, ἐπί τῇ συμπληρώσει 30ετίας ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Θρασυβούλου Στανίτσα, διαπρεποῦς Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε., καθ᾿ ἥν ὡμίλησε καταλλήλως περί τῆς αὐθεντικῆς ἑρμηνείας τῆς παραδόσεως καί ἰδιαιτέρως τῆς πατρῴας ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς καί διεζωγράφησε τήν ἀνεκτίμητον προσφοράν τοῦ ἀποιχομένου Πρωτοψάλτου εἰς τήν διάδοσιν καί μεταλαμπάδευσιν τοῦ γνησίου Πατριαρχικοῦ ὕφους τοῦ ψάλλειν, συγχαρείς πατρικῶς ἅπαντας τούς συμβαλόντας εἰς τήν πραγματοποίησιν τῆς τιμητικῆς ταύτης ἐκδηλώσεως.

Παρέστησαν Σεβ. Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί τοῦ ἱεροψαλτικοῦ κόσμου τῆς Πόλεως, ἐνῷ χαιρετισμόν ἀπηύθυνον οἱ Μουσικολ. Β’ Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Γεώργιος Μπακόπουλος, Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, καί Ἄρχων Πρωτομαΐστωρ κ. Σταμάτιος - Νικόλαος Κίσσας, Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, καί ἡ Εὐγεν. κ. Μαίρη Κομοροσάνο, Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Πολωνίας χριστουγεννιάτικην συναυλίαν, ἐν τῷ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Παδούης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 10ης Δεκεμβρίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Μιχαήλ Χρηστίδης, Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Εὐξείνου Πόντου, ἡ Ἐντιμ. κ. Barbara M. Thomas, Πρόξενος τῶν Η.Π.Α. ἐν τῇ Πόλει, καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, ὅπου ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Καπούνταγ, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐλλογ. κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου, Ὑποψήφιος Διδάκτωρ τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Ὑπότροφος τῆς Κοινότητος, ἀναπτύξας τάς προγραμματιζομένας δράσεις αὐτῆς, καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τούς ὑπευθύνους τῆς Κοινότητος διά τό ἐπιτελούμενον ἔργον καί ἐπιδαψιλεύσας πρός ἅπαντας τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐν ὄψει καί τῶν ἐγγιζουσῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ καί εἰς τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας εἰς τήν Ἑλλάδα, ὡς καί εὐρύτερον εἰς τάς τουρκοελληνικάς σχέσεις.

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό ὑπό τοῦ Συνδέσμου βοηθείας ἀπόρων ἀσθενῶν καί γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ γεῦμα, ἐν ἑστιατορίῳ τῆς περιοχῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Μαχαιρίδην, πρῴην Περιφερειάρχην Νοτίου Αἰγαίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κυρίας Κωνσταντινιᾶς, Ἰατροῦ, ἐκ Ρόδου, τῆς Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Λαγοῦ, Οἰκονομολόγου, τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτου Βαγχῆ, ὁμοίως Οἰκονομολόγου, καί Ἀντωνίου Βλαχούση, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλλιόπης, Παιδιάτρων, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. κ. Μελίνας, Ἀρχιτέκτονος, ἐκ Μονάχου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἐπαμεινώνδαν Πανταζόπουλον, Ἄρχοντα Ἀσηκρήτην, ἐξ Ἑλβετίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Θεολόγον, Καθηγητήν ἐν Βιέννῃ.
Ὅμιλον καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 1ου Ἠμερησίου ΕΠΑΛ Καρδίτσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίας Χαβρουζᾶ, Καθηγητρίας Αἰσθητικῆς.
Τούς Ἐλλογ. κ. Νικόλαον - Ἀπόστολον Τσίκραν, Ἐκπαιδευτικόν, καί Ἐντιμ. κ. Νεκτάριον Κυρκόπουλον, Καλλιτέχνην, ἐκ Φλωρίνης.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννην Ρίζον, Μαθηματικόν - Συγγραφέα, καί Πέτρον Ποδάραν, Μηχανικόν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν – Συγγραφέα, ἐκ Νέας Ἀρτάκης.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Διονύσιον Μποτώνην, Δημοσιογράφον τῆς ΕΡΤ -Ἐκπρόσωπον Τύπου τῆς Ἑνώσεως Κεντρῴων, καί Παναγιώτην Διαμαντόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐλαβ. πρεσβυτέραν κ. Ἄνναν Σακκουλίδου, ἥν συνεχάρη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἥβης, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Προκοπίου, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄρην Τερζίογλου, Ἐλεύθερον Ἐπαγγελματίαν, μετά τῶν θυγατέρων αὐτοῦ Teni, Ἰδιωτικοῦ Ὑπαλλήλου, καί Tamar, μαθητρίας, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Πετροπέλλη - Φραγκουδάκη, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.) συναυλίαν τῆς Καλλιτέχνιδος Πηγῆς Λυκούδη, ὑπό τόν τίτλον «Προσευχή», τῇ συμπράξει τῆς Ὀρχήστρας Συγχρόνου Μουσικῆς τῆς ΕΡΤ καί τῆς Ἀστικῆς Μή Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρίας Πολιτιστικῆς Δράσεως «Ἠχοδιάστασις», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν Ψυχικοῦ, τό Σάββατον, 9ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τῶν Πανοσιολ. κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, καί Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βοσπορίου Μαγκαφᾶ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐν Τουρκίᾳ προβολήν ταινιῶν, ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν πραγματοποιουμένων ἐκδηλώσεων ἐπί τοῦ θέματος «7th European Union Human Rights Film Days», ἐν τῇ ἐν Νεοχωρίῳ ἕδρᾳ τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Αὐστρίας, τήν Κυριακήν, 10ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Beşiktaş ἐκδήλωσιν μνήμης, ἐπί τῇ πρώτῃ ἐπετείῳ ἀπό τοῦ τραγικοῦ τρομοκρατικοῦ συμβάντος τῆς 10ης Δεκεμβρίου 2016 μέ πλεῖστα θύματα καί τραυματίας, ἐν τῷ Σταδίῳ «BJK Vodafone Park», αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βοσπορίου Μαγκαφᾶ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς Χριστουγεννιάτικην ἑορταγοράν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτῆς, αὐθημερόν.

* * *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 7ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν ἐκ τοῦ προσκυνήματός Του εἰς Ἱεροσόλυμα, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀερολιμένι ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς συλλήψεως τῆς Ἁγίας Ἄννης, ἧς τό προσφάτως μετακομισθέν ἐκ Bologna ἀπότμημα τῆς τιμίας κάρας φυλάσσεται ἄχρι καιροῦ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 8ην ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σπυρίδωνος Τσιούνη καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλον κ. Ἀμβρόσιον, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαον Μαγγίναν, Δημοσιογράφον - Φωτογράφον, Νικόλαον Παπαχρήστου, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τῶν Πατριαρχείων, Νικόλαον Σαατσῆν καί Νικόλαον Σενκοποπόβσκυ, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, καί Νικόλαον Σῶζον, Μάγειρον, καί τόν Μουσικολ. κ. Νικόλαον Σεβσεβμέ, πρῴην Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλευθερίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικάνορα Παπανικολάου, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ, μετά τῶν ἀδ. Μαρίας Κράλη, Προϊσταμένης τῆς ἐν Ἀσπροβάλτᾳ Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Λυδία ἡ Φιλιππησία», καί Ἀναστασίας Πεχλιβάνη, Διευθυνούσης Συμβούλου τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ 4Ε, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Καναρίδου, Τεχνικοῦ αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Bartholomeus Josephus Μaria van Bolhuis, νέον Γεν. Πρόξενον τῆς Ὁλλανδίας ἐνταῦθα.
Τήν Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίναν Δαλακούρα, Καθηγήτριαν τοῦ Τμήματος Φιλοσοφικῶν καί Κοινωνικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, ἐκ Ρεθύμνου.
Προσκυνητάς ἐκ τοῦ Ὁμίλου Μουσικοφίλων «Βυζαντινόν Ἀναλόγιον Καλαμαριᾶς», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Πετροπούλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παναγώτου, ἐκ τῶν Νεωκόρων τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Janin καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἄννης - Μέλιας, ἥν καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τόν Μουσικολ. κ. Μιχαήλ Τσαβαρῆν, Ἱεροψάλτην, ἐκ Ρόδου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος φωτογραφικήν ἔκθεσιν καί τήν προβολήν ντοκυμαντέρ, ὑπό τόν τίτλον «Ὀλκάς ΙΙ: Ταξιδεύοντας ἀπό καί πρός τό Βυζάντιο. Μεσαιωνικά λιμάνια ἀπό τόν Εὔξεινο Πόντο στήν Ἀνατολική Μεσόγειο», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Πέμπτην, 7ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου χριστουγεννιάτικην συναυλίαν, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν «Δημήτριος Φραγκόπουλος», αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κωνσταντίνου Μανιώτου, κατά τό πραγματοποιηθέν ὑπό τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας Β’ Ἐπιστημονικόν Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ Ναός τοῦ Πρωτάτου καί ὁ ζωγράφος του. Συντήρηση καί νέα δεδομένα», ἐν τῇ ἐν Θεσσαλονίκῃ ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Παρασκευήν, 8ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βοσπορίου Μαγκαφᾶ, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Norio Ehara, Γεν. Προξένου τῆς Ἰαπωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ Αὐτοκράτορος τῆς Χώρας, ἐν τῷ ἐν Beşiktaş ξενοδοχείῳ «CONRAD ISTANBUL BOSPHORUS», τήν Τετάρτην, 6ην ἰδίου.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 5ην Δεκεμβρίου, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Τζιβαλίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τετάρτης, 6ης ἰδίου, καθ’ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν. Ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Μητροπολίτου Ἀνέων Νικολάου, Ἐπισκόπου Κλαυδιουπόλεως Ἀνδρέου, Μ. Οἰκονόμου Νικολάου Πετροπέλλη, διατελέσαντος ἐπί σειρά ἐτῶν Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, καί Οἰκονόμου Νικολάου Παλαιολόγου.    

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐπιδαψιλεύσας πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Παναγιωτάτου, μεταβάντος εἰς Ἱεροσόλυμα διά τήν ἀναγόρευσίν Του εἰς ἐπίτιμον διδάκτορα τοῦ ἐκεῖ Ἑβραϊκοῦ Πανεπιστημίου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Κόβη, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Λαζάρου Θεοδοσίου, Κληρικοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Γερμανίας συναυλίαν, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων, ἐν τῇ ἐν Gümüşsuyu ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Τρίτην, 5ην Δεκεμβρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, ἡγήθη τοῦ κατ᾿ ἔτος πραγματοποιουμένου ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρσκυνήματος εἰς τήν ἐν Νικομηδείᾳ (İzmit) φυλακήν τῆς Μεγαλομάρτυρος καί ἐχοροστάτησε κατά τήν ψαλεῖσαν Ἱεράν Παράκλησιν πρός τήν Ἁγίαν, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πολυπληθοῦς ὁμίλου πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως, ὁμιλήσας εἰς τό τέλος ἑλληνιστί καί τουρκιστί.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Νοσοκομείῳ νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Στάνιτς, μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης, καί ηὐχήθη αὐτῇ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν, ταῖς πρεσβείαις τῆς οὐρανίου προστάτιδος αὐτῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς Πανσόφου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, κατά τό διοργανούμενον ὑπό τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Τάγματος τῶν Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τῆς Μ.τ.Χ.Ε. «Ἀπόστολος Ἀνδρέας» Γ’ Διεθνές Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Persecution of Christians in the Holy Lands and Middle East: Consequences and Solutions», ἐν Οὐάσιγκτων, τήν Δευτέραν, 4ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑνώσεως Κωνσταντινουπολιτῶν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Ἐκδηλώσεων τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 3ην ἰδίου.

* * *

Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἱεροσόλυμα

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως τοῦ Ἐλλογ. κ. Michael Federmann, Προέδρου τοῦ Ἑβραϊκοῦ Πανεπιστημίου, ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 5ης τρ. μηνός Δεκεμβρίου, εἰς Tel Aviv, προκειμένου ἵνα ἀναγορευθῇ ἐπίτιμος διδάκτωρ τοῦ διακεκριμένου τούτου Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος, εἰς ἀναγνώρισιν τῆς συμβολῆς Του εἰς τήν προαγωγήν τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου μεταξύ τῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν. Κατά τήν ἐπίσκεψίν Του εἰς Ἰσραήλ ὁ Παναγιώτατος θά πραγματοποιήσῃ προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα καί θά συναντηθῇ μετά τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου Γ’. Τέλος, ὁ Παναγιώτατος θά ὁμιλήσῃ ἀγγλιστί κατά τάς διοργανουμένας ἐκδηλώσεις, ἐπί τῇ συμπληρώσει 40 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἐπισήμου ἀκαδημαϊκοῦ διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, μέ θέμα «Ἡ σημασία τῶν Ἱεροσολύμων εἰς τάς δύο θρησκευτικάς παραδόσεις».

Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ἀποτελοῦν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Διακρούσης, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων.

Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 7ης ἰδίου. Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 3ης ἀρξαμένου μηνός Δεκεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει.
Τούς Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρους κ.κ. Vlad Sergiu Marcel, ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐν τῇ Πόλει Ρουμανικῆς Παροικίας, καί Dragoş Nitã, Κληρικόν τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Dan Tudorache, Δήμαρχον τῆς Α’ Περιφερείας Βουκουρεστίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. Adima Constanța, Μηχανικοῦ, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Αlice.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Πορφύριον Καρατζῖκον, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἀνθίμην, ἀδελφήν τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῆς διακονίας της ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Μακρίνης.
Τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Μπακόπουλον, Β’ Δομέστικον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., νέον Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, μετά τῶν μελῶν αὐτοῦ, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς θητείας αὐτῶν καί ὑποβαλόντας ἐπί τῶν σχεδιαζομένων δραστηριοτήτων τοῦ Συνδέσμου, ἐν ὄψει καί τῆς 70ῆς ἐπετείου ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ κατά τό ἐπί θύραις νέον ἔτος.
Tόν Ἐντιμολ. κ. Ἀνέστην Ἀρνόπουλον, Ἐπίτιμον Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Καμερούν, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί τήν εὐγνωμοσύνην του ἐπί τῇ προσφάτῳ χειροθεσίᾳ του, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀντωνιέττας.
Tόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Βακαλόπουλον, Ἀγγειοχειροῦργον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, Παιδιάτρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Συμεών Σολταρίδην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας Δήμου, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐκ Κομοτηνῆς, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νεκτάριον Ἀλεβιζόπουλον, Παθολόγον - Ὀγκολόγον, Λαυρέντιον Γιαχάϊ, Ἰατρόν, καί Εὐάγγελον Γιαβασόπουλον, Νοσηλευτήν, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Χριστίνης Μαρβάκη, Καθηγητρίας Νοσηλευτικῆς, Μαρίας Πρατικάκη, Βιοπαθολόγου, καί Ἄννης Μαντζώρου, Ἀκτινολόγου, συνεργάτας τοῦ Προγράμματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν «Μονάδες Ἐντατικῆς Θεραπείας» τοῦ ΕΚΠΑ.
Τήν Εὐγεν. κ. Βαρβάραν Κεραμετσίδου, Βρεφονηπιοκόμον, ἐντεῦθεν, λαβοῦσαν τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «KERİM VAKFI» μουσικήν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Ἱδρυτοῦ τοῦ Ἰσλάμ, ὑπό τόν τίτλον «Hz. Peygamber ve Fütüvvet», ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Haliç Kongre Merkezi», τήν Κυριακήν, 3ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν:
α) κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Ζαππείου Σχολῆς Χριστουγεννιάτικην ἑορταγοράν, ἐν τῇ αἰθούσῃ ὑποδοχῶν αὐτῆς, τό Σάββατον, 2αν ἰδίου, καί
β) κατά τήν πραγματοποιηθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῆς Κοινότητος παρουσίασιν συλλογῆς ποιημάτων τοῦ διακεκριμένου ποιητοῦ τοῦ Κ’ αἰῶνος «Zahrad’ ı», ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «ŞİŞLİ KENT», τήν Κυριακήν, 3ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Κώων Ἀθηνῶν «ὁ Ἰπποκράτης» ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Βάρβαρα - Λουκουμάδες», καί τήν ἐκ παραλλήλου παρουσίασιν τοῦ βραβευθέντος διά τοῦ Α’ βραβείου Μοσκόβη τόμου ὑπό τόν τίτλον «Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου, παρελθόν καί παρόν», ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Ξενοδοχείῳ «Ἀμαλία», τήν Κυριακήν, 3ην ἰδίου.

* * * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Χριστοφόρου Ἀγγελοπούλου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνα.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Ἱεραπόλεως κ. Ἀντώνιον, μετά τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λεύκης κ. Εὐμένιον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Καψάλη, Θεολόγου, ὑποψηφίου διδάκτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ἐκ Κορίνθου, ὑποβαλόντος τήν ἐκδοθεῖσαν μεταπτυχιακήν αὐτοῦ ἐργασίαν, ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ διάλογος τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ μέ τόν Πατριάρχη Πύρρο».
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαῖον Ἰατρίδην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Δημητροπούλου, Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Σαππῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαῖον Ἀστεριάδην, Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον Ὀρεστιάδος.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ναθαναήλ Φίλιον, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί τήν εὐγνωμοσύνην του ἐπί τῇ προσφάτῳ χειροθεσίᾳ του, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Παύλου Ἀνθίδου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, ἐκ Πτολεμαΐδος. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, Καθηγητήν, ἐκ Μ. Βρεταννίας. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Fadi Rabbat, Κληρικόν τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, ἐκ Μεξικοῦ. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Χριστοφόρον Σωφρονίου, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον, Καρδιολόγον, ἐκ Χαλκίδος, ὑποβαλόντα τό ἄρτι ἐκδοθέν πόνημα αὐτοῦ ὑπό τόν τίτλον «Τό εἰσοδικό τῆς Ἁγίας Σοφίας». 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Πανάγον, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Φωτογράφον, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Σκλάβον, Ἀστυνομικόν Διευθυντήν, ἐπί κεφαλῆς τῆς Ὑπηρεσίας Προστασίας ἀλλοδαπῶν ἀξιωματούχων καί εὐπαθῶν στόχων, ἐξ Ἀθηνῶν.
Tούς Ἐντιμ. κ.κ. Πέτρον Καψάσκην καί Δημήτριον Βαξεβανάκην, Πρόεδρον καί Ἀντιπρόεδρον, ἀντιστοίχως, τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Πολιτιστικῆς Διπλωματίας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Μπέλλου, Ὑπευθύνου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ Ε.Ι.Π.Δ., ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Μενέλαον Σουλτάνην, Ἱερορράπτην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Δανιέλαν Κάλφα, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἀνδρέου, ὅν καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μοναχῆς Κυριακῆς, κατά σάρκα μητρός τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐφραίμ, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Τερσεφάνου Κύπρου, τήν Παρασκευήν, 1ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Πέραν ἐκδήλωσιν στρογγυλῆς τραπέζης, ἐπί τοῦ θέματος «İçinde olmaya değer!», ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «GRAND PERA», αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά τό συνδιοργανούμενον ὑπό τοῦ Τεχνολογικοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου καί τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «2ον Πανελλήνιον Συνέδριον Ψηφιοποιήσεως Πολιτιστικῆς Κληρονομίας – Euromed 2017», ἐν τῇ ἐν Βόλῳ Αἰθούσῃ Τελετῶν «Παπαστράτος», αὐθημερόν.