Patriarchal News Bulletin

Ἰανουάριος 2018

* * *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 22ας Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο ἐθιμοτυπικῶς τόν Διευθυντήν Ἀσφαλείας τῆς Περιφερείας Fatih, ἐν ᾗ ἡ ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ἐντιμ. κ. Hakan Yılmaz, εὐχηθείς αὐτῷ τά εἰκότα ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό Νέον Ἔτος καί εὐχαριστήσας αὐτόν διά τά ληφθέντα μέτρα ἀσφαλείας καί τάς διευκολύνσεις κατά τήν τελετήν καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀπό τῆς ἀποβάθρας τοῦ Φαναρίου.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλιού Γιόφογλου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, μετέβη εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου τῆς Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου καί ἐπεσκέφθη τάς ἐγκαταστάσεις τῆς παρακειμένης ποτέ σχολικῆς μονάδος, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, Προεστῶτος τοῦ Ἱεροῦ τούτου σεμνώματος καί Πνευματικοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tούς Σεβ. Μητροπολίτας Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν καί Δράμας κ. Παῦλον.  
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, Βιβλιοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαῖον Ἀστεριάδην, Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον Ὀρεστιάδος, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀποστόλου Πορτοκαλίδου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως  Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου. 
Tόν Ἐξοχώτατον ἐν Ἰατροῖς Δρ. Jan - Klod Kayuka, θεράποντα Αὐτοῦ Ἰατρόν ἐν τῇ Πόλει, εὐχαριστήσαντα διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς μητρός αὐτοῦ Jaklin. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἐπαμεινώνδαν Πανταζόπουλον, Ἄρχοντα Ἀσηκρήτην, ἐξ Ἑλβετίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γαϊτάνην, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Αἰκατερίνης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κόκκαλην, Μηχανολόγον Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Εὐθυμίας Στάϊου, Καθηγητρίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Yaşar, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Μαρίας Ἄννης, Μαθητρίας, ἐκ Σμύρνης. 
Τήν Εὐγεν. κ. Γεωργίαν Παππᾶ, Φοιτήτριαν Παιδαγωγικῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Harun Karagöz, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Öykü, μαθητρίας, ἐντεῦθεν, ἐκφράσαντας εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν ἐπιδειχθεῖσαν πρός αὐτήν Πατριαρχικήν συμπαράστασιν κατά τήν πρόσφατον νοσηλείαν της. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κίτρους κ. Γεωργίου, κατά τάς λατρευτικάς ἐκδηλώσεις καί τήν πανήγυριν τοῦ Ὁσίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, ἐν τῇ ὁμωνύμῳ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ, τήν Τρίτην, 23ην Ἰανουαρίου.

* * *

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανοῦ

Ἡ  Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 21ην Ἰανουαρίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, καθ’ ἥν, ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ,  ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου αὐτῆς, Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ καί Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανοῦ, ὅστις θά διακονήσῃ ὡς Βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς ἱστορικῆς Μητροπόλεως ταύτης. 

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ὁ Ἐντιμ κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, Καθηγηταί καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

Πρό τῆς χειροτονίας προσεφώνησε τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον ὁ Ποιμενάρχης αὐτοῦ, ἐξάρας τήν ἀφωσιωμένην καί καρποφόρον διακονίαν αὐτοῦ ἀπό διαφόρων θέσεων ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει Χαλκηδόνος. Ἀντεφώνησεν ὁ χειροτονούμενος, ἐκφράσας τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικομηδείας κ. Ἰωακείμ, τοῦ Ποιμενάρχου του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου καί τῶν Σεβασμιωτάτων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καθώς καί συγκινήσεως καί  συνοχῆς διά τήν νέαν ὑψηλήν θέσιν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀφ᾽ ἧς καλεῖται νά συνεχίσῃ τήν διακονίαν του. 

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειροτονηθείς Ἐπίσκοπος ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον, δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν συγγενῶν καί φίλων αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πολυαρίθμων πιστῶν.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, ὁ Παναγιώτατος, ὁμιλήσας καταλλήλως, ἀφοῦ ὑπεγράμμισεν ὅτι ἡ προαγωγή τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀραβισσοῦ ἀποτελεῖ ἀφορμήν χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως διά τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί σύνολον τήν Ρωμηοσύνην,  συνεχάρη πατρικῶς τόν προαχθέντα, εὐχηθείς αὐτῷ τήν ἐξ ὕψους δύναμιν κατά τήν νέαν, ἔτι πλέον εὐθυνοφόρον, ἀρχιερατικήν διακονίαν του εἰς τούς κόλπους τῆς κατά Χαλκηδόνα τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Ἀκολούθως ἡ Α. Θ. Παναγιότης ηὐλόγησε τό ὑπό τοῦ νεοχειροτονηθέντος Ἐπισκόπου παρατεθέν ἐν τῷ συγκροτήματι τῆς ἐν Μοδίῳ Γαλλικῆς Σχολῆς «Saint Joseph» ἐπίσημον ἄριστον.  

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ  Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. Ἀρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους κ. Κωνσταντίνου Δεληκωσταντῆ, Διευθυντοῦ τοῦ Α’ Πατριαρχικοῦ Γραφείου, ἐπεσκέφθη κατ’ οἶκον τόν ἑορτάσαντα κατ’ αὐτήν τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα, συγχαρείς καί τῇ μητρί αὐτοῦ Εὐγενεστάτῃ κυρίᾳ Ἑλένῃ Βγενοπούλου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μαξίμου Εὐθυμιάδου, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Πολιτιστικοῦ Μορφωτικοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου «Γαλατᾶ» Κωνσταντινουπόλεως, ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Πνευματικῷ Κέντρῳ Κωνσταντινουπολιτῶν, τήν Κυριακήν, 21ην Ἰανουαρίου. 
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Ἑνώσεως Κώων Ἀθηνῶν «Ὁ Ἱπποκράτης», ἐν τῇ Ἑστίᾳ αὐτῆς, αὐθημερόν.

* * *

Tήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 19ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί κατέλυσεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς, Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καί τῆς περί αὐτόν ἀδελφότητος.
Τό Σάββατον, 20ήν ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Καθολικοῦ αὐτῆς, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν, ἱερουργοῦντος τοῦ ἁγίου Ἡγουμένου, καθ’ ἥν ἐτελέσθη ἡ εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Ἰωάννου Γρηγοριάδου, μετονομασθέντος εἰς Ἰωαννίκιον, πρός τιμήν τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἰωαννικίου Γ’ (1761 - 1763), τοῦ ἀπό Χαλκηδόνος, ἀναπαυομένου ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίου Γεωργίου Κρημνοῦ ἐν τῇ αὐτῇ νήσῳ Χάλκῃ.  
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ νεοχειροτονηθείς π. Ἰωαννίκιος, ἐκφράσας τήν βαθυτάτην εὐγνωμοσύνην του πρός τε τόν Παναγιώτατον καί πρός τόν χειροτονήσαντα αὐτόν Ἱεράρχην διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν, καί ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ἀπευθύνασα πατρικούς νουθετηρίους λόγους πρός τόν νέον διάκονον, μέλλοντα νά χειροτονηθῇ συντόμως εἰς τόν β’ βαθμόν τῆς ἱερωσύνης διά νά ἀναλάβῃ ἐφημεριακά καθήκοντα ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ, καί εὐχηθεῖσα αὐτῷ καλλίκαρπον καί ἀπό Θεοῦ εὐλογημένην διακονίαν εἰς τάς τάξεις τῶν κληρικῶν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. 
Παρέστησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ἄλλοι κληρικοί καί πιστοί ἐξ Ἑλλάδος, ἐκ τῶν Νήσων καί ἐκ τῆς Πόλεως.                                                                                    
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Osmanoğlu» νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, εἰς ὅν ηὐχήθη ἀδελφικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.                                                                                    
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, μετέβη εἰς τόν ΡΚαθολικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Παδούης καί παρηκολούθησε τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου διοργανωθεῖσαν συναυλίαν πρός τιμήν τοῦ ἀπό μακροῦ ἀσθενοῦντος Πατριάρχου τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων Μακ. κ. Μεσρόπ Β´. 
     
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γρηγόριον Σταμκόπουλον, Καθηγητήν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Ἐπί δέ τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Βαρύτιμον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ  Εὐγεν. κ. Ἄννης, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Δέσποιναν Λιάλιου, Ὁμότιμον Καθηγήτριαν τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Celal Şengör, Καθηγητήν Γεωλογίας ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ τῆς Πόλεως, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Oya. 
Τήν Εὐγεν. κ. Ἰωάνναν Τριανταφύλλου, μητέρα τοῦ νεοχειροτονηθέντος διακόνου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν, ἐπί τῇ κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἑορτῇ τῶν Θεοφανείων, τελεσθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Αἰθιοπικῆς Κοινότητος Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῇ ἑν Κοντοσκαλίῳ ἕδρᾳ τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, τήν Παρασκευήν, 19ην Ἰανουαρίου.    
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μαξίμου Εὐθυμιάδου, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἐπιτρο-πῆς τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, ἐν τῇ Αἰθούση τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου Παλαιοῦ Φαλήρου, αὐθημερόν. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 17ης Ἰανουαρίου, παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τήν κηδείαν τoῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Τσακρέτου, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 18ης Ἰανουαρίου, ἐπεσκέφθη τόν ἑορτάσαντα κατ’ αὐτήν τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον, ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, πρός ὅν ἐξέφρασε τάς συγχαρητηρίους εὐχάς Του. Τόν Παναγιώτατον ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης περιστοιχούμενος ὑπό τοῦ Ἐψηφισμένου Βοηθοῦ Ἐπισκόπου καί τοῦ ἱ. κλήρου τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ.  

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, κατά τήν ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ὑπουργείου Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Τηλεπικοινωνίας καί Ἐνημερώσεως διοργανωθεῖσαν ἐν τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς Θεσσαλονίκης παρουσίασιν τοῦ πονήματος τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Πηλιχοῦ, συγγραφέως, ὑπό τόν τίτλον «Ἄουσβιτς: Ἕλληνες - Ἀριθμός Μελλοθανάτου», τήν Πέμπτην, 18ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ἐν τῇ ἰδιότητι τοῦ Παρατηρητοῦ, κατά τάς ἐργασίας τῆς ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μ. Μουφτῇ τοῦ Al Azhar Σοφολογ. κ. Ahmad At-Tayyeb, Προέδρου τοῦ Συμβουλίου τῶν Μουσουλμάνων Πρεσβυτέρων (Council of Muslim Elders), συγκληθείσης ἐν Καΐρῳ Διεθνοῦς Διασκέψεως, ἐπί τοῦ θέματος «International Conference on Supporting Jerusalem», κατά τό διήμερον μεταξύ 17ης καί 18ης ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ ἑορτάσαντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 18ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἄρτης κ. Καλλινίκου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐφημερίδος «Χριστιανική» παρουσίασιν τοῦ τόμου, ὑπό τόν τίτλον «Μάξιμος ὁ Γραικός», ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις Στοᾷ τοῦ Βιβλίου, τήν Τετάρτην, 17ην τ.μ.. 
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν ἔναρξιν τοῦ ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς διοργανουμένου Συνεδρίου, ἐπί τοῦ θέματος «Ἑλληνισμός καί Οἰκουμένη», ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν ἐκδηλώσεων «Εὐγένεια», πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Εὐγενίου τοῦ Τραπεζουντίου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τήν Πέμπτην, 18ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ἐν τῇ ἐν Χρυσοβεργείοις ἕδρᾳ αὐτοῦ, αὐθημερόν.    
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ἀπό κοινοῦ πραγματοποιηθεῖσαν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῶν Συνδέσμων Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τῆς Ζαππείου Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, εἰς τά Χρυσοβέργεια, τήν Τετάρτην, 17ην ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς  ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χαλκίδος κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γαβριήλ Ἐμμανουηλίδου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Δαυΐδ Γέροντος, καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Ἐμμανουηλίδου, Ἰδιοκτήτου τοῦ Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου «Vergina Travel», ἐκφράσαντας τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἐπί τῇ προσφάτῳ ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατατάξει τοῦ Γέροντος Ἰακώβου Τσαλίκη, διατελέσαντος Ἡγουμένου αὐτῆς, εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας καί προσκαλέσαντας Αὐτόν ἵνα προστῇ τῆς πρώτης πανηγύρεως τοῦ Ὁσίου κατά τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ τῆς μετανοίας του.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀθανάσιον Μαμάσην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, τούς Ἐντιμολ. κ.κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα, καί Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀθανάσιον Σιμιτσίογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, Ἰωάννην Τουράτσογλου, καί Ἰωάννην Τσακιρίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ani καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Διονυσίου, Φοιτητοῦ Ἀρχιτεκτονικῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Bilgi», ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη καί λαβόντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις των.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Nikolaus Wyrwoll, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Momcilo Pavlovic, Καθηγητοῦ Καινῆς Διαθήκης καί Ἠθικῆς ἐν τῷ Ὀρθοδόξῳ Σεμιναρίῳ τῶν Σκοπίων. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Cem Toker, πρῴην Πρόεδρον τοῦ Κόμματος «Liberal Demokrat Parti», Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Βύρωνα Ματαράγκαν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Κανάρην, Ἐκπαιδευτικόν ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Özge καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Φωτεινῆς, ἥν καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Κορνηλίαν Τσεβίκ - Μπαϊβερτιάν, Καθηγήτριαν ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἄρη, Φοιτητοῦ Φιλολογίας ἐν τῷ ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Πανεπιστημίῳ «New Paltz». 
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μανδάνην, Δημοσιογράφον, Πρόεδρον τῆς νεοσυσταθείσης «Λέσχης Ἀλεξανδρουπολιτῶν 2017», μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἀποστόλου Κυριακίδου καί Γεωργίου Ξενουδάκη, μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Γερασούλη, Κτηματομεσίτου, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Στέργιον Μπερμπάτην, Δικηγόρον, Παναγιώτην Εὐαγγελινίδην καί Παναγιώτην Μαργέτην, Ἐπιχειρημάτιας, ἐκ Χαλκίδος. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Varyk, Φοιτητήν Θεολογίας ἐν Κιέβῳ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων,  κατά τάς ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου «Οἱ Φίλοι τῆς Μουσικῆς» συνδιοργανωθείσας διαλέξεις τῶν Ἐλλογ. κυριῶν Βάλιας Βράκα, Ὑπευθύνου Ἀρχείου Ἑλληνικῆς Μουσικῆς τῆς Μουσικῆς Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη», ἐπί τοῦ θέματος «Μέ ἀφετηρία τήν Κωνσταντινούπολη: Ἕλληνες Συνθέτες πού γεννήθηκαν στήν Πόλη», καί Στεφανίας Μεράκου, Διευθυντρίας τῆς Βιβλιοθήκης, ἐπί τοῦ θέματος «Μέ ἀφετηρία τήν Σμύρνη καί τήν Ἀνατολία: Ἕλληνες Συνθέτες πού γεννήθηκαν στήν Σμύρνη καί σέ ἄλλα μέρη τῆς Τουρκίας», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τρίτην, 16ην Ἰανουαρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χαλκίδος κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γαβριήλ Ἐμμανουηλίδου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Δαυΐδ Γέροντος, καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Ἐμμανουηλίδου, Ἰδιοκτήτου τοῦ Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου «Vergina Travel», ἐκφράσαντας τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἐπί τῇ προσφάτῳ ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατατάξει τοῦ Γέροντος Ἰακώβου Τσαλίκη, διατελέσαντος Ἡγουμένου αὐτῆς, εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας καί προσκαλέσαντας Αὐτόν ἵνα προστῇ τῆς πρώτης πανηγύρεως τοῦ Ὁσίου κατά τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ τῆς μετανοίας του.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀθανάσιον Μαμάσην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, τούς Ἐντιμολ. κ.κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα, καί Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀθανάσιον Σιμιτσίογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, Ἰωάννην Τουράτσογλου, καί Ἰωάννην Τσακιρίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ani καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Διονυσίου, Φοιτητοῦ Ἀρχιτεκτονικῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Bilgi», ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη καί λαβόντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις των.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Nikolaus Wyrwoll, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Momcilo Pavlovic, Καθηγητοῦ Καινῆς Διαθήκης καί Ἠθικῆς ἐν τῷ Ὀρθοδόξῳ Σεμιναρίῳ τῶν Σκοπίων.
Τόν Ἐξοχ. κ. Cem Toker, πρῴην Πρόεδρον τοῦ Κόμματος «Liberal Demokrat Parti», Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Βύρωνα Ματαράγκαν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Κανάρην, Ἐκπαιδευτικόν ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Özge καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Φωτεινῆς, ἥν καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τήν Ἐλλογ. κ. Κορνηλίαν Τσεβίκ - Μπαϊβερτιάν, Καθηγήτριαν ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἄρη, Φοιτητοῦ Φιλολογίας ἐν τῷ ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Πανεπιστημίῳ «New Paltz».
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μανδάνην, Δημοσιογράφον, Πρόεδρον τῆς νεοσυσταθείσης «Λέσχης Ἀλεξανδρουπολιτῶν 2017», μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἀποστόλου Κυριακίδου καί Γεωργίου Ξενουδάκη, μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Γερασούλη, Κτηματομεσίτου, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Στέργιον Μπερμπάτην, Δικηγόρον, Παναγιώτην Εὐαγγελινίδην καί Παναγιώτην Μαργέτην, Ἐπιχειρημάτιας, ἐκ Χαλκίδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Varyk, Φοιτητήν Θεολογίας ἐν Κιέβῳ.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τάς ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου «Οἱ Φίλοι τῆς Μουσικῆς» συνδιοργανωθείσας διαλέξεις τῶν Ἐλλογ. κυριῶν Βάλιας Βράκα, Ὑπευθύνου Ἀρχείου Ἑλληνικῆς Μουσικῆς τῆς Μουσικῆς Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη», ἐπί τοῦ θέματος «Μέ ἀφετηρία τήν Κωνσταντινούπολη: Ἕλληνες Συνθέτες πού γεννήθηκαν στήν Πόλη», καί Στεφανίας Μεράκου, Διευθυντρίας τῆς Βιβλιοθήκης, ἐπί τοῦ θέματος «Μέ ἀφετηρία τήν Σμύρνη καί τήν Ἀνατολία: Ἕλληνες Συνθέτες πού γεννήθηκαν στήν Σμύρνη καί σέ ἄλλα μέρη τῆς Τουρκίας», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τρίτην, 16ην Ἰανουαρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμον Ἀντιπρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φελεσάκην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας, Ἱ. Προϊστάμενον τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Μάλτας, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Διονυσίου Κοδέλλα, Πρέσβεως ἐ.τ., Προέδρου τῶν «Special Olympics Ηellas», καί τοῦ Ἐλλογ. Δρος Ἀναστασίου Καρανδρέου, Διευθυντοῦ Χειρουργικῆς ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Metropolitan», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Kay Richert, Βουλευτήν τοῦ Γερμανικοῦ Κοινοβουλίου, μετά τῶν Ἐλλογ. κ.κ. Benjamin-Julius Feindt, Συγγραφέως, ἐκ Flensburg, καί Νικολάου Μπρούτα, Διευθυντοῦ τοῦ 2ου Εἰδικοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀγρινίου, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Παντελεήμονος Βαμβακᾶ, Δικηγόρου παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, Χαραλάμπους Καραπάνου, Δικηγόρου, ἐξ Ἀγρινίου, καί Σπυρίδωνος Βαλσάμη, Πιλότου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας, ἐκ Ναούσης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Celal Şengör, Καθηγητήν Γεωλογίας ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ τῆς Πόλεως.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Κώτσιαν, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γιγουρτσῆν, Καθηγητήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Κυρόπουλον, Οἰκονομολόγον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Σωκράτους, Ἐκπαιδευτικοῦ, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Βασιλείου, Μαθητοῦ, ἐντεῦθεν.
Tόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Μιράνκο, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Ἁγίου Νικολάου Τόπκαπι, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰφιγενείας, Ἐκπαιδευτικοῦ, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τοῦ Συνδέσμου ἀποφοίτων Ζαππείου, εὐχαριστήσαντας διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς μητρός καί πενθερᾶς αὐτῶν ἀειμνήστου Ζωῆς Μπαχτσετζῆ.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Faruk Sezgin, Πολιτικόν Μηχανικόν, καί Rıvdan Ayaz, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Serdar Ekiz καί Mehmet Kaplan, Τραπεζικούς Ὑπαλλήλους, ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, τό Σάββατον, 13ην Ἰανουαρίου, ἡγήθη εἰς Kemer Country μεθεορτίου ἐκδρομῆς, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῶν Ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρoυ, τῶν ἐν τῇ Πόλει Διδασκάλων καί μαθητῶν Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, συναναστραφείς μετ᾿ αὐτῶν καί εὐλογήσας τήν ὑπ᾿ Αὐτοῦ παρατεθεῖσαν τράπεζαν. Ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησεν εἰς αὐτούς ὁ Πατριάρχης, διανείμας εἰς ἅπαντας ἱ. εἰκόνας τῆς Παναγίας καί γλυκά. Ἐπίσης ὡμίλησε πρός τά παιδία ὁ Μ. Ἀρχιμανδρίτης, σεπτῇ προτροπῇ, μέ θέμα τά δῶρα τῶν Μάγων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἐδέχθη ἐπί τῷ νέῳ ἔτει εἰς ἀκρόασιν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τούς Μουσικολ. Ἱεροψάλτας τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν παρακειμένων Ἱ. Μητροπόλεων. Προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν Μουσικολ. κ. Γεώργιος Μπακόπουλος, Ἄρχων Β’ Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἀναπτύξας τάς ἀναδιαρθρωτικάς ἀλλαγάς εἰς τήν λειτουργίαν τοῦ Συνδέσμου καί ἀπαριθμήσας τάς προγραμματιζομένας δραστηριότητας αὐτοῦ κατά τό ἀρξάμενον ἔτος, ἐν ὄψει καί τῶν σχεδιαζομένων ἐκδηλώσεων ἐπ’ ἀφορμῇ τῆς συμπληρώσεως 70ετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του, ἀπήντησε δέ ὁ Παναγιώτατος, ἀπευθύνας πατρικάς παραινέσεις, ἐπιδαψιλεύσας τήν εὐλογίαν Του ἐπ᾿ αὐτούς καί διανείμας αὐτοῖς τήν ἘπετηρίδαΤυπικόν τοῦ ἔτους 2018.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 14ην Ἰανουαρίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, Διευθυντής τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῷ Γεν. Νοσοκομείῳ «Ἕλενα Ἐ. Βενιζέλου» νοσηλευομένην, ἕνεκα ἐπεμβάσεως, Εὐγεν. κ. Σοφίαν Σίσκου, μητέρα τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, καί διεβίβασεν αὐτῇ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ὑπέρ ταχείας ἀναρρώσεως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tούς Ὁσιολ. ΡΚαθολικούς Πρεσβυτέρους Feargal Patrick McGrady καί Paul Strain, ἐκ Belfast Βορείου Ἰρλανδίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Μίσθιον, Ἄρχοντα Χαρτουλάριον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἐκ Τορόντο.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σαράντην Γιαμαῖον, Ἰδιωτικόν Ὑπάλληλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσαυγῆς Κολιοῦ, Δικηγόρου, ἐκ Πάτμου.
Τάς Εὐγεν. κ.κ. Gabriele Pace καί Juliana Schneider, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου μαθητῶν ἐκ τῆς Γερμανικῆς Σχολῆς τῆς Πόλεως καί τῆς Σμύρνης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σύμης κυροῦ Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Σύμης, τήν Παρασκευήν, 12ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Μουσικοφιλολογικόν Μνημόσυνον πρός τιμήν τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα, ἐπί τῇ συμπληρώσει 30ετίας ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας του, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Ἐκδηλώσεων τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Ἄνω Τούμπας, τήν Κυριακήν, 14ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Συνδέσμου καί τῶν Σχολείων τῆς Ἴμβρου, ἐν τῇ ἐν τῇ πρωτευούσῃ τῆς Νήσου Παναγίᾳ νέᾳ ἕδρᾳ αὐτοῦ, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν, ἐπί τῇ συμπληρώσει πεντηκονταετοῦς παρουσίας τῆς Κινήσεως τῶν «Focolare» ἐν Τουρκίᾳ, τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 12ης ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κυρίλλου Πέντε, Ἡγουμένου τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ καί Πατριαρχικοῦ Ἐξάρχου τῆς νήσου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μοναχῆς Ἀγαθαγγέλης, Προηγουμένης τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Πάτμου, ἐκ τοῦ Καθολικοῦ αὐτῆς, τό Σάββατον, 13ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Χρήστου Παναγιωτοπούλου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑνώσεως Κωνσταντινουπολιτῶν, ἐν τῷ ἐν Ἀμπελοκήποις Πνευματικῷ Κέντρῳ αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 14ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δήμου Δημητροπούλου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων, ἐν τῇ ἐν Νέᾳ Σμύρνῃ ἕδρᾳ αὐτοῦ, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά τάς διοργανωθείσας ὑπό τοῦ Δήμου Sarıyer ἐκδηλώσεις μνήμης πρός τιμήν τοῦ Nazım Hikmet, διακεκριμένου Καλλιτέχνου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 116 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεώς του, ἐν τῇ ἐν Maslak Αἰθούσῃ Ἐκδηλώσεων «UNIQHALL», αὐθημερόν.

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 11ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ὁμοῦ μετά τῶν Σεβ. Συνοδικῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, μετέβη εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας καί ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῶν τιμίων συνοδῶν Του προσφερθέν ὑπό τῆς Κοινότητος δεῖπνον, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Ἐπόπτου τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί συνεργατῶν αὐτοῦ, οὕς καί πατρικῶς συνεχάρη διά τό ἐπιτελούμενον ὑπ’ αὐτῶν ποιμαντικόν καί πολιτιστικόν ἔργον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καρσερᾶν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Κύπρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀνθίμου Ἠλιοπούλου, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων «Ὁ Ἀπόστολος Μάρκος», εἰς τό Ἀρχονταρίκι τοῦ ἐν Ἀθήναις Μετοχίου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, τήν Πέμπτην, 11ην Ἰανουαρίου. 

* * *

Ὁ Πρωθυπουργός πρός τόν Πατριάρχην

Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ὁ Πρωθυπουργός τῆς Τουρκίας κ. Binali Yıldırım ἀπέστειλε πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον ἐγκάρδιον ἑόρτιον Μήνυμα, διά τοῦ ὁποίου Τόν συγχαίρει ἐπί ταῖς Ἑορταῖς καί ζητεῖ παρ’ Αὐτοῦ νά διαβιβάσῃ τά καλύτερα αἰσθήματα καί τάς εὐχάς του πρός τούς ἐν τῇ Χώρᾳ Χριστιανούς Ὀρθοδόξους πιστούς.

Τήν Τετάρτην, 10ην Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ κατά τήν προτεραίαν μεταστάντος εἰς Κύριον ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σύμης κυροῦ Χρυσοστόμου, συμπροσευχομένων τῶν Σεβ. Συνοδικῶν ἁγίων Ἀρχιερέων.    

Tό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως τῆς συλλογῆς ἔργων τέχνης τοῦ Ἐντιμ. κ. Muhtar Kent, Προέδρου τῆς «Coca-Cola», ὑπό τόν τίτλον «Muhtar Kent Koleksiyonundan Uygarlıklar Sergisi», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τοῦ ἐν Sultanahmet Μουσείου «Türk ve İslâm Eserleri Müzesi».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βρυούλων κ. Παντελεήμονα, ὑποβαλόντα τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας του ἐπί τῇ ἀνυψώσει αὐτοῦ εἰς τήν χορείαν τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου διά τῆς ἐκλογῆς του εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Βρυούλων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κωνσταντίνου Δεληχρήστου, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, καί τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Θεωνᾶ, ἐκ τοῦ Ἱ. Κελλίου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Σκουρταίων Ἁγίου Ὄρους.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Παπαναστασίου, Ἀστυνομικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Κασούρα, Ἰδιωτικῆς Ὑπαλλήλου, ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 9ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῶν Σεβ. Συνοδικῶν ἁγίων Ἀρχιερέων παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἐπίσημον δεῖπνον, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό Νέον Ἔτος, ἀντηλλάγησαν δέ αἱ προσήκουσαι τῇ περιστάσει προπόσεις μεταξύ τοῦ ἀμφιτρύωνος καί τοῦ Παναγιωτάτου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Γέροντα Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ Ἱερολογ. κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου, Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον, Πιτσβούργου κ. Σάββαν, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσάνθου Τσαχάκη, ἀδελφοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς Γωνιᾶς Κολυμβαρίου, μέλους τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης (Ο.Α.Κ.), Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Πλουσῆ, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.
Τήν Ἐξοχ. κ. Ἄνναν Διαμαντοπούλου, πρῴην Ὑπουργόν, Πρόεδρον τοῦ «Δικτύου διά τάς Μεταρρυθμίσεις εἰς τήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρώπην», μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Μahmood Sariolghalam, Καθηγητοῦ ἐπί τῶν Διεθνῶν Σχέσεων ἐν τῷ Ἐθνικῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Ἰράν, τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Galip Dalay, Διευθυντοῦ Ἐρεύνης ἐν τῷ Ὀργανισμῷ «Al Sharq Forum», Fyodor Lukyanov, Ἐκδότου ἐπί τῶν Διεθνῶν Ὑποθέσεων ἐν Ρωσσίᾳ, James O’ Brien, Ἀντιπροέδρου τοῦ Ἱδρύματος «Albright Stonebridge Group» (ASG), Ivan Krastev, Προέδρου τοῦ Ὀργανισμοῦ «Centre for Liberal Strategies», μετά τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ Εὐγεν. κυριῶν Anna Ganeva καί Yana Papazova, Τhomas Bagger, Γεν. Διευθυντοῦ ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς Προεδρίας τῆς Γερμανικῆς Δημοκρατίας, Ulrich Ladurner, Δημοσιογράφου τῆς Ἐφημερίδος «Die Zeit», καί Henry Alt-Haaker, ἐπί κεφαλῆς τῆς ἐν Βερολίνῳ Ἀντιπροσωπείας τοῦ Ἱδρύματος «Robert Bosch Stiftung» ἐπί Προγραμμάτων Διεθνῶν Σχέσεων, μετά τοῦ Διευθυντοῦ Προγράμματος αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Jannik Rust, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Jean-Marie Guéhenno, Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος «International Crisis Group», καί Rosa Brooks, Δημοσιογράφου, Καθηγητρίας Νομικῆς, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἀγγλιστί περί τῶν ἐπικαίρων δραστηριοτήτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τούς τομεῖς τῆς προαγωγῆς τῆς διαχριστιανικῆς συνεργασίας καί τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου, ὡς καί τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Συνοδικῶν ἁγίων Ἀρχιερέων.
Τούς Ἐντιμολ. κ.κ. Μενέλαον Οὔρην, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον, Ἰδιοκτήτην Γηροκομείου, Νεοκλῆ Ἄ. Ἰωαννίδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Λονδίνου, καί Ἰωάννην Πλεύρην, ὡσαύτως Ἄρχοντα Ἀκτουάριον, Καθηγητήν Ἰατρικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μελπομένης Παπαϊωάννου, Ἐπιτίμου Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἐδιμβούργῳ, Δικηγόρου, ἐκ Σκωτίας.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Basil Prus, Petro Krymus καί Sviatioslav Rud, ἐξ Οὐκρανίας, φοιτητάς Θεολογίας ἐν τῷ Ἀριστοτελείῳ Πανεπιστημίῳ Θεσσαλονίκης.

* * *

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 8ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχείῳ τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Karekin Bekçiyan, Τοποτηρητήν, καί συνεχάρη αὐτῷ τε καί τοῖς περί αὐτόν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις καί τῷ Νέῳ Ἔτει.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, μετά τῶν μικρανεψιῶν αὐτοῦ Ἀνδρέου καί Κυριακοῦ Δεμερτζίδου, Μαθητῶν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Φλωρεντῆν, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὑπουγείου Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Τηλεπικοινωνιῶν καί Ἐνημερώσεως, καί Ἀνδρέαν Σταματίου, Γραμματέα ἐν τῷ Γραφείῳ Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Πηλιχόν, συγγραφέα, ὑποβαλόντα Αὐτῷ τό πόνημά του, ὑπό τόν τίτλον «Ἄουσβιτς: Ἕλληνες - Ἀριθμός Μελλοθανάτου».
Τούς Ἐντιμ. κ. Dorival Spatti, Νομικόν, ἐκ Βραζιλίας, καί τήν Εὐγεν. κ. Olga Maria Rodriguez, Οἰκονομολόγον, ἐξ Οὐρουγουάης, Μέλη τοῦ Γενικοῦ Συμβουλίου τῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, μεθ’ ὁμίλου ἐκ τῆς ἐνταῦθα ἀντιπροσωπείας αὐτῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Domenico Sessa καί τῆς Εὐγεν. κ. Angela Caliaro.
Ὅμιλον τελειοφοίτων μαθητῶν τοῦ ἐνταῦθα Γαλλικοῦ Σχολείου «Pierre Loti», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Feryal Kοnuk, Καθηγητρίας Τουρκικῆς Γλώσσης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Λιάζε, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας.
Tόν Ἐντιμ. κ. Zafer Polat, Ἀρχιτέκτονα, ἐκ τῆς Ἑταιρίας «BAŞAK YAPI», ἐντεῦθεν.
Tάς Εὐγεν. κυρίας Serap Tuncer καί Ayşin Kutlubaş, διευθυνούσας τήν Ἑταιρίαν «İki Organizasyon», ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κόλτσεφ, ἐκ τῶν Νεωκόρων τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sevcan Yavaş, ἐντεῦθεν.

* * *

Ὁ Μακ. Πατριάρχης Βουλγαρίας κ. Νεόφυτος εἰς Φανάριον.
Τά θυρανοίξια τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου τῆς Βουλγαρικῆς Παροικίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 7ην Ἰανουαρίου, ἀνταποκριθείς εἰς εὐλαβῆ πρόσκλησιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, ἐτέλεσε τόν ἁγιασμόν ἐν τῷ ἐν Φαναρίῳ ἀνακαινισθέντι Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῆς ριζικῆς ἐπισκευῆς καί τοῦ ἐξωραϊσμοῦ αὐτοῦ, δαπάναις τῶν ἐντίμων Κυβερνήσεων τῆς Τουρκίας καί τῆς Βουλγαρίας, παρουσίᾳ τοῦ Μακ. Πατριάρχου Βουλγαρίας κ. Νεοφύτου, πλαισιουμένου ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Λοφτσοῦ κ. Γαβριήλ, Ρούσσης κ. Ναούμ καί Στάρας Ζαγόρας κ. Κυπριανοῦ, μελῶν τῆς ὑπ’ αὐτόν Ἱερᾶς Συνόδου, τοῦ Ἐξοχ. κ. Boyko Borisov, Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας, μετά πολυπληθοῦς ὁμίλου κρατικῶν παραγόντων, ἐλθόντων ἐπί τούτῳ ἐκ Σόφιας, καί πλήθους πιστῶν ἐκ τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας.

Tήν συνοδείαν τοῦ Παναγιωτάτου ἀπετέλεσαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ ὡμίλησαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τάς ἱστορικάς σχέσεις μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως καί Βουλγαρίας μέ κέντρον τήν περιοχήν τοῦ Φαναρίου, ἐν ᾗ καί ἡ ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί συγχαρείς τούς καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εἰς τόν ἀνακαινισμόν, καί ἡ Α. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Βουλγαρίας, ὅστις ηὐχαρίστησε τούς ἐργασθέντας καί χορηγήσαντας διά τό ἔργον τῆς ἀνακαινίσεως. 

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν τελετήν ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἀνεγερθέντος πρό 120 ἐτῶν καί τελοῦντος ὑπό ἀνακαίνισιν κατά τήν παρελθοῦσαν ἑπταετίαν, χαιρετισμόν ἀπηύθυνον ὁ ἐν τῷ μεταξύ προσελθών Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ὁ Πρωθυπουργός αὐτῆς Ἐξοχ. κ. Binali Yıldırım, ὁ Ἐξοχ. κ. Boyko Borisov, ἐκ μέρους τῶν Βουλγαρικῶν Ἀρχῶν, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Λιάζε, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας. 

Ἡ Α. Μακαριότης, ἀκολούθως, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα, τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, τήν ὑπεδέχθησαν οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ἡγουμένου τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου. Μετά τήν προσκύνησιν τοῦ Μακαριωτάτου ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐπηκολούθησε συνάντησις καί ἐγκάρδιος συνομιλία τῶν δύο Προκαθημένων ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ἀντηλλάγησαν δέ μεταξύ αὐτῶν ἀναμνηστικά δῶρα.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τήν ἐν Σισλῇ ἕδραν τῆς Βουλγαρικῆς Παροικίας καί προσεκύνησεν, ὁμοῦ μετά τῆς Α. Μακαριότητος, εἰς τόν ἐκεῖσε Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας. Κατά τό ἐπίσημον ἄριστον, παρατεθέν πρός τιμήν τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί τῶν κρατικῶν ἀρχῶν, καθ’ ὅ ἡ Α. Μακαριότης ἐτίμησε διά τοῦ «Παρασήμου Α’ Βαθμοῦ τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου» τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Λιάζε, ὁ Παναγιώτατος, κατά τήν πρόποσιν, ἀνεφέρθη εἰς τούς παλαιοτάτους πνευματικούς καί πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως καί τοῦ Βουλγαρικοῦ λαοῦ, σφυρηλατηθέντας διά τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τοῦ ἐν Ἁγίοις Προκατόχου Του Φωτίου τοῦ Μεγάλου, ὡς καί εἰς τήν διηνεκῆ καί ἀδιάπτωτον κανονικήν καί ποιμαντικήν μέριμναν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τούς ἐν τῇ Πόλει διαβιοῦντας ὀρθοδόξους βουλγαρικῆς καταγωγῆς.

Τόν Μακαριώτατον, τόσον κατά τήν ἄφιξίν του εἰς τή Πόλιν ὅσον καί κατά τήν αὐθημερόν ἀναχώρησίν του εἰς τά ἴδια, προϋπήντησαν καί προέπεμψαν, ἀντιστοίχως, ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐν τῇ Αἰθούσῃ διακεκριμένων προσώπων «V.I.P.» τοῦ ἀερολιμένος «Atatürk» ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.

* * *

Τά Ἅγια Θεοφάνεια ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Μετά μεγαλοπρεπείας καί λαμπρότητος ἑωρτάσθησαν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις τά Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό Σάββατον, 6ην Ἰανουαρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐν τῷ τέλει τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τόν Μέγαν Ἁγιασμόν, ἁγιάσας ἐν συνεχείᾳ τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς καί τούς Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, καί προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, οἱ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὅστις ἐξεπροσώπησε τήν ἔντιμον Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν κατά τήν ἐπίσημον ταύτην ἡμέραν, κ. Πέτρος Μαυροειδῆς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει, Πρέσβυς κ. Μιχαήλ Χρηστίδης, Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Εὐξείνου Πόντου, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Προξένου, καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων καί τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν θάλασσαν, ἐκ τῆς ἀποβάθρας τοῦ Φαναρίου, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν συλλειτουργῶν Αὐτοῦ Ἱεραρχῶν, τοῦ λοιποῦ Κλήρου καί τοῦ λαοῦ ἐν πομπῇ ἐκ τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τῶν κωδώνων αὐτοῦ κρουομένων χαρμοσύνως. Τόν Τίμιον Σταυρόν ἀνέσυρεν ἐκ τῶν ὑδάτων διά τρίτην συνεχῆ φοράν ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σολῆς, ἐξ Ἀγρινίου, εἰς τόν ὁποῖον ὁ Παναγιώτατος προσέφερεν εἰς εὐλογίαν χρυσοῦν Σταυρόν καθώς καί ἀναμνηστικά μετάλλια εἰς τούς ὑπολοίπους κολυμβητάς.

Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη ἐπίσημον ἄριστον εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, εἰς ὅ παρεκάθησαν καί οἱ ὡς ἄνω ἐπίσημοι.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Καισαρίου Βασιλείου.
Tόν Ὁσιολ. Μοναχόν Ἰωάννην Γρηγοριάδην, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὅν καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Πέτρον Μαυροειδῆν, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βιργινίας, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Νικολάου, Διπλωμάτου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Δημητριάδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐγενίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Βασιλείου, Πρόεδρον τοῦ Ἐμπορικοῦ καί Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἀθηνῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Δημητρίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χορόζογλου, Ταξιδιωτικόν Πράκτορα, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Θεοφάνη Ἰσακίδην, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί Ἀπόστολον Βερβέρογλου, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Φίλοι Σωματείου τῆς Ἀρχαίας Ἐλευθέρνας», ἐξ Ἀθηνῶν.
Tόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Κοκώνην, Ἀντισμήναρχον Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Λεγάτου, Δημ. Ὑπαλλήλου, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἰωάννου, Φοιτητoῦ Οἰκονομικῶν, Ἀναστασίας, Χριστοφόρου καί Ἀποστολίας – Μαρίας, Μαθητῶν.

* * *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 5ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τοῦ Τουρκικοῦ Γραφείου τῶν Πατριαρχείων, ἐπεσκέψατο ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἔπαρχον τῆς Περιφερείας Fatih, ἐν ᾗ ἡ ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ἐντιμ. κ. Ahmet Ümit, εὐχηθείς αὐτῷ τά εἰκότα ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό Νέον Ἔτος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, Καθηγητήν, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Michael Oleksa, Κληρικόν τῆς O.C.A., ἐξ Ἀλάσκας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Ἀναπληρωτήν Καθηγητήν Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Bilkent» Ἀγκύρας, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννην Χρόνην, Ἀξιωματικόν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας ἐ.ἀ., ἐκ Βόλου, καί Ἰωάννην Νιάρον, Ταξίαρχον τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ἐ.ἀ., ἐξ Ἀθηνῶν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Βατῆν, Θεολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Χριστάκην, Παραολυμπιονίκην, μέλος τοῦ Δ. Σ. τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Ὅμιλον προσκυνητῶν – μελῶν τῆς Εὐξείνου Λέσχης Ποντίων Ναούσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐντιμ. Φωτίου Φανιάδου, οἵτινες ἔψαλον εἰς τόν Πατριάρχην τά ποντιακά κάλαντα.

* * *

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 4ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τήν ἐν Βαθυρρύακι Προξενικήν Κατοικίαν τῆς Ἱσπανίας καί παρηκολούθησε τήν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Rafael Mendivil,  Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, διοργανωθεῖσαν τελετήν ἀπονομῆς εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Sezer Cumhur Önal, διακεκριμένον Καλλιτέχνην, τοῦ παρασήμου «Encomienda de la Orden de Isabel la Catόlica».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μωκησσοῦ κ. Δημήτριον, ἐκ Σικάγου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Χωρεπισκόπου κ. Hanna Akgüç, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Sait Susin, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, καί Kenan Gürdal, Ἀντιπροέδρου αὐτοῦ, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Αἰδεσιμ. κ. Orhan Çanlı, Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ προκατόχου αὐτοῦ Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Zeki Basatemir,  Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, καί λοιπῶν μελῶν αὐτοῦ.   
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Ἀδαμίδην, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως, καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἐμμανουήλ Σέρβον, Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Ἀμανατίδην, Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σταματίας Μουστάκα, Ἐκπαιδευτικοῦ.   
Τόν Ἐξοχ. κ. Σπήλιον Σπηλιωτόπουλον, πρῴην Ὑπουργόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Τσούνη, Καθηγητρίας Μουσικῆς, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἑλενίκης, ἐκ Πάρου. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Κώτσιαν, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν,  ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μπεκιάρην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀσημίνας Κουντεμάνη, ἐξ Ἑλβετίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. İsmail Emregil, Ζωγράφον, ἐξ Ἴμβρου.     
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Δημητριάδην, Τεχνικόν Διευθυντήν τοῦ Ξενοδοχείου «HYATT», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσούλας Βαρσαμίδου, Νοσηλευτρίας, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Σαράντη, Φυσικοῦ, καί Ἰωάννας, Μαθητρίας, ἐκ Θεσσαλονίκης. 

* * *

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 2ας ἀρξαμένου μηνός Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένου ἀοιδίμου προκατόχου Του Πατριάρχου Βασιλείου τοῦ Γ´ καί ἄλλων κεκοιμημένων Ἱεραρχῶν καί ἐν συνεχείᾳ ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τῆς Μονῆς καί τάς ἐν αὐτῇ διακονούσας ἀδελφάς καί τούς ὑπαλλήλους αὐτῆς, ἀντηλλάγησαν δέ σύντομοι προσφωνήσεις μεταξύ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τοῦ Ὑπευθύνου τοῦ ἱεροῦ τούτου σκηνώματος τῆς πίστεώς μας Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου.

Ἀκολούθως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Του, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον καί συνεχάρη καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς τά εἰκότα.

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 3ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τήν Ἀστικήν Σχολήν Γαλατᾶ καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τούς μαθητάς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, φοιτητάς Πανεπιστημίων καί ἐργαζομένους νέους τῆς Ὁμογενείας, ὡς καί τούς ἐξ Ἑλλάδος ἐνταῦθα παρεπιδημοῦντας νέους, μέ τήν συμμετοχήν ὁμίλου νέων τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), φιλοξενουμένων εἰς τήν Πόλιν κατά τήν περιόδον τῶν ἑορτῶν, καί τῆς γυναικείας Χορῳδίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως «Ἁγία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος», ἀποδωσάσης κατά τρόπον ὑποδειγματικόν ἑόρτια ᾄσματα.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐκδηλώσεως, ἀφιερωμένης εἰς τήν μνήμην τῆς μακαριστῆς Αἰκατερίνης Στάνιτς, δραστηρίου στελέχους ἐπί σειράν ἐτῶν τοῦ Δ.Σ. τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι.), συνδιοργανωθεῖσαν μετά τῆς Ἐφορείας τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ καί τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης, τοῦ νομίσματος λαχόντος εἰς τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, ἐνῷ παραλλήλως διενεμήθησαν εἰς νέους τῆς Ὁμογενείας, σπουδάζοντας εἰς Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα, αἱ χορηγούμεναι εἰς αὐτούς ἀπό ἡμέτερα Ἱδρύματα ὑποτροφίαι.

Μετά τούς χαιρετισμούς τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Καθηγητοῦ, Προέδρου τοῦ Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι., τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Κομοροσάνο, Προέδρου τῆς Ἐφορείας τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ, τῆς Ἐλλογ. κ. Θεοδώρας Διακρούση, Καθηγητρίας, τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Ἀ. Ρομβοπούλου, ὡσαύτως Καθηγητρίας, θυγατρός τῆς ἀειμνήστου, ἐκ μέρους τοῦ Δ. Σ. τῆς Παιδοπόλεως, καί τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀλεξάνδρας Μοροσίδου, Καθηγητρίας, ἐκ μέρους τῶν νέων τῆς ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῆς τηρήσεως τῶν ἐθίμων ὡς συστατικῆς πράξεως αὐτοπροσδιορισμοῦ τῆς Ρωμηοσύνης εἴς τε τό παρόν καί εἰς τό ἐπέκεινα καί συγχαρείς πάντας τούς καθ’ οἱονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εἰς τήν πραγματοποίησιν τῆς ἑορτίου ταύτης ἐκδηλώσεως, ἰδιαιτέρως δέ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν καί τούς φιλοπολίτας συνεργάτας αὐτοῦ.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην, καθ’ ἥν προεβλήθησαν διαφάνειαι ἐπί τῶν θεματικῶν ἑνοτήτων «Ὁ Πατριάρχης αὐτοβιογραφούμενος» καί «Φιλοξενία παιδιῶν τῆς Ὁμογενείας εἰς τήν Κατασκήνωσιν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως», παρέστησαν ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Κοινοτικοί Παράγοντες καί μέλη τῆς Ὁμογενείας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μαυρίδου, Κληρικοῦ τῆς κατ’ αὐτόν Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν, συνοδευόμενον ὑπό κληρικῶν καί λαϊκῶν συνεργατῶν αὐτοῦ καί τῆς γυναικείας Χορῳδίας τῆς κατ’ αὐτόν Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Χαραλαμπίδου, Φιλολόγου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνον, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐπιφανίου Ἀρβανίτου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Κελλίου τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ἰωαννίδου, Ἀστυνομικοῦ, ἐκ Φλωρίνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τζιάνταν, Ἀρχίατρον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Χρήστου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Λύρα, Στέλεχος τῆς Ναυτιλιακῆς Ἑταιρίας «Atlas Shipping Supply», ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Γρηγοριάδην, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Βοστώνῃ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

* * *

Ἡ πρώτη τοῦ ἔτους ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Ἐν ἑορταστικῇ ἀτμοσφαίρᾳ ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου, ἡ μνήμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί ἡ 1η τοῦ ἀνατείλαντος ἔτους 2018.

Κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς, Κυριακῆς, 31ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου,  Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Συνάδων κ. Διονυσίου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.   

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ἐντεῦθεν, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐντεῦθεν ὡς καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος. 

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τούς ὡς ἄνω ἁγίους Ἀρχιερεῖς ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, μετά τῶν ὁποίων ἀντήλλαξε τόν ἐπί τῷ νέῳ ἔτει ἑόρτιον ἀσπασμόν, καί εὐλογήσας διένειμεν αὐτοῖς τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν, τοῦ χρυσοῦ νομίσματος λαχόντος εἰς τό τεμάχιον τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου.

Ἐπηκολούθησεν ἡ εἰθισμένη ἀκρόασις τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τῶν λαϊκῶν Γραμματέων  καθ᾿ ἥν  προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ὁ Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας καί ἀντεφώνησεν Οὗτος, ἐπιδαψιλεύσας τάς εὐλογίας Του αὐτοῖς καί εὐχηθείς τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν πρός ἐπιτέλεσιν τῆς διακονίας των ἐν τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ. Ἐν συνεχείᾳ ὑπέβαλον σέβη καί ἔλαβον τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν τό προσωπικόν τῶν Πατριαρχείων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος.

Εἶτα, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ἐγένετο ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου, εἰς ἥν παρέστησαν καί οἱ ὡς ἄνω ἐκπρόσωποι τῶν ἐν τῇ Πόλει Διπλωματικῶν Ἀρχῶν Ἑλλάδος καί Οὐκρανίας καί πλεῖστοι ἐκ τῶν ἐκκλησιασθέντων εἰς τόν Ἑσπερινόν προσκυνητῶν. Τό χρυσοῦν νόμισμα ἔλαχεν εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Κ. Χελᾶν, Ἀρχιτέκτονα Μηχανικόν, ἐκ Πατρῶν.

Τό ἑσπέρας, παρετέθη εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν δεῖπνον, καθ᾿ ὅ ἡ Α. Θ. Παναγιότης συνεδείπνησε, κατά τό ἔθος, μετά τῶν κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τινων φιλοξενουμένων κληρικῶν καί λαϊκῶν. 

Τήν ἑπομένην, Δευτέραν, 1ην Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μ. Βασιλείου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, πανοικί, ὁ Ἐξοχ. κ. Παναγιώτης Μπαλτάκος, διατελέσας Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου ἐπί πρωθυπουργίας τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀντωνίου Σαμαρᾶ, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Κατά τήν καθιερωμένην ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου δεξίωσιν, προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην, ἐκ μέρους μέν τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐξ ὀνόματος δέ τῶν Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Χατζόπουλος, Ἄρχων Ἱερομνήμων, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει. Τά παραδοσιακά Κάλαντα τῆς Πρωτοχρονιᾶς καί ἄλλα ἑόρτια ᾄσματα ἔψαλεν ὅμιλος νέων ἐθελοντῶν τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.).   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Μπαλτάκον, Νομικόν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Παπακώστα, Ἀξιωματικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ἥν ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Μπουζιάνην, Ἀντιδήμαρχον Καλαμάτας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης Μαύρου, Φαρμακοποιοῦ, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Παναγιώτου, Φοιτητοῦ Φαρμακευτικῆς, καί Καλλιόπης, Μαθητρίας, ἐκ Καλαμάτας.
Ὅμιλον νέων ἐθελοντῶν ἐκ τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Δημητριάδου, Ἀρχιτέκτονος, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Toscano Jimenez, Καθηγητήν Γαλλικῆς γλώσσης, ἐξ Ἱσπανίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Λαδᾶν, Ὑποψήφιον Διδάκτορα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.