Patriarchal News Bulletin

Ἰούνιος 2008

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά:
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 29ης Ἰουνίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου,  χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, καί
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Δευτέρας, 30ῆς ἰδίου, ἐπί τῇ Συνάξει τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων Δώδεκα Ἀποστόλων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Πισιδίας κ. Σωτήριον καί Κορέας κ. Ἀμβρόσιον, οἵτινες ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκλογῇ αὐτῶν ἐτέλεσαν τό Μικρόν καί Μέγα Μήνυμα καί τήν Εὐχαριστίαν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Δρόσον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ.
Τούς ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων Ἐντιμ. κ. κ. Παῦλον Παντελάραν, Ἀπόστολον Πορίδην, Πέτρον Μπαζγκάρλο καί Ἀπόστολον Γκίκαν, ὡς καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρον Κοκκινάκην καί Πέτρον Κίλε, Πατριαρχικούς Ὑπαλλήλους,  ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
100μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Κ.Α.Π.Η. τοῦ Δήμου Ἀνοίξεως Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Χρύσας Μανώλογλου.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συνδέσμου Πολιτικῶν Συνταξιούχων Δημοσίων Ὑπαλλήλων Νομοῦ Θεσπρωτίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἀντιπροέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Καραπιπέρη.
Ὅμιλον μελῶν τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου τοῦ Δήμου Συμπολιτείας Ἀχαΐας «Παμμέγιστοι Ταξιάρχαι», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παλαιολογοπούλου.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Συλλόγου Ἐκπαιδευτικῶν Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Νομοῦ Λακωνίας «Ὁ Πλήθων», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Μητράκου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Θεοδώρου Κεσίλογλου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Τόπκαπου, τό Σάββατον, 28ην  Ἰουνίου.
Τήν τελεσθεῖσαν, τήν Κυριακήν, 29ην  Ἰουνίου, ἑορτήν τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ ἐν Σισλῇ φερωνύμῳ Κοιμητηριακῷ Παρεκκλησίῳ, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Παύλου Στεφάνοβικ-Σκυλίτση, Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους  Μάριου Ντελρέ καί Ἄννης Κ. Θεοδωρίδου, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, αὐθημερόν. 

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Στέφανος, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, καί διεβίβασεν αὐτῷ  τάς εὐχάς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ὑπέρ ταχείας ἀναρρώσεως.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἱεραπόλεως κ. Ἀντώνιον μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ, ἐκ τῆς ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Ἀμερικῇ.   
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀριστοκλῆν Ὑφαντίδην, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος,  ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐπαμεινώνδαν Πατούκαν, Ἰατρόν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνας, Καθηγητρίας, τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Matthew Schmidt, Γραφίστα, καί τῶν τέκνων αὐτῶν  Rebecca καί Erik, ἐξ Ἀμερικῆς.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Damir Perincic, Γενικοῦ Προξένου τῆς Κροατίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐν Fatih ἑστιατορίῳ «Zeyrekhane», τήν Τρίτην, 24ην Ἰουνίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mordehai Amihai, Γενικοῦ Προξένου τoῦ Ἰσραήλ ἐν τῇ Πόλει, μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ 60ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ κράτους, ἐν τῇ ἐν Πέραν αἰθούσῃ Aksanat, τήν Τετάρτην, 25ην ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 25ης Ἰουνίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Λεωνίδου Χρυσανθοπούλου, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ ἐνταῦθα «Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης («ΟΣΕΠ»), δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ 16ῃ  ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του, ἐν τῇ ἐν Σωσθενίῳ ἕδρᾳ αὐτοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Βελγίου κ. Παντελεήμονα, Ντένβερ κ. Ἠσαΐαν, καί Λέρου,  Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον.
Τόν Ἐξοχ. κ. Victor Tvircun, πρῴην Ὑπουργόν Παιδείας τῆς Μολδαβίας, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Valeriu Pleşca, πρῴην Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Παπαγιάννην, Δήμαρχον Νέων Μουδανιῶν, ἐπικεφαλῆς πολυπληθοῦς ὁμίλου δημοτῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Μουχλίδην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας - Αἰκατερίνης καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κούβελαν, Καλαθοσφαιριστήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ντελρέ, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἄννης Κ. Θεοδωρίδου, πρός ἐκζήτησιν τῆς Πατριαρχικῆς εὐλογίας ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου παλαιῶν κατοίκων τοῦ Δήμου Παλλήνης Ἀττικῆς «Ὁ Παλληνεύς», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Πατεράκη, Προέδρου αὐτοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά:

α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 21ης Ἰουνίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ὡμίλησε πρός ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Μεταμορφώσεως Πλάκας Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Βαρθολομαίου Τριανταφυλλίδου, ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Μηνᾶ Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Ἀγγελοπούλου, ἐκ τοῦ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μπιζανίου Ἰωαννίνων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Παπᾶ, Ἀντιδημάρχου καί Προέδρου αὐτοῦ, ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἁγίου Παύλου Εὐόσμου Θεσσαλονίκης, ὡς  καί ὅμιλον Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν, καί
β) τήν τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 22ας ἰδίου, προεξάρχοντος τοῦ ὡς ἄνω Ἱεράρχου καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας  κ. Μελίτωνος καί Μύρων κ. Χρυσοστόμου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη τό ἐτήσιον Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Ἡρακλείας κυροῦ Φωτίου.
Κατ' αὐτήν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμων, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί Δαρδανελλίων κ. Νικήτας, ὡς καί ὅμιλοι προσκυνητῶν καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ'ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Μονῆς Βλατάδων-Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Μιχαήλ Ἀνοσένκο, ἐξ Οὐκρανίας. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, ἐξ Η.Π.Α. . 
Τόν Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Ἰσίδωρον Μπαϊρακτάρην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Θεοδέκτην, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Ἁγιᾶς Λαρίσης, μετ' ἀδελφῶν αὐτῆς. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πάστορα  κ. Heinz Klautke, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σιγάλαν, νέον Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπη Μανιάτην, Γενικόν Γραμματέα Περιφερείας Ἀττικῆς καί Νήσων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Kωνσταντίνας. 
30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἑνώσεως Διοικητικῶν Δικαστῶν Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Θεώνης Λειβαδίτη, Γεν. Γραμματέως αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Στρατιώτην, Δήμαρχον Μεγαρέων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαριάννης.
Τήν Ἑλληνικήν ὁμάδα Στίβου Γυναικῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Βόσσου, Ἀντιπροέδρου τοῦ Συνδέσμου Ἑλληνικῶν Γυμναστικῶν Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.).
Τόν Ἀθλητικόν Ὀργανισμόν τοῦ Δήμου Ἰωλκοῦ Μαγνησίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Πάριδος Μουτσινᾶ, Δημάρχου αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Φωτεινόπουλον, Πρόεδρον τοῦ Ὀργανισμοῦ «Ο.ΚΑ.ΝΑ.», μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης καί τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χαρικλείας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας-Ἑλένης,  ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Ἐκδότην-Διευθυντήν τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή».
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἁγιαννίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γλυκερίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου, Φαρμακοποιοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Michael Pasonick, Ἀρχιτέκτονα-Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Arlene. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Robert Gee, Δημοσιογράφον, ἐξ Η.Π.Α. .
25μελῆ ὅμιλον ἐκ Συμβούλων Ἐπιχειρήσεων καί Ὁρκωτῶν Λογιστῶν τῆς Ἑταιρείας «Deloitte», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παῦλον Σταματίδην, Πρόεδρον τῆς Ἑνώσεως Ἰμβρίων Μακεδονίας-Θρᾴκης, καί Κωνσταντῖνον Βάντσον, Γενικόν Γραμματέα αὐτῆς, ἐκ Θεσσαλονίκης.                 
27μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικτύου Ἀναπτύξεως, Συνεργασίας καί Πολιτισμοῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Χριστίνης Χανοπούλου, Διευθυντρίας Δημοσίων Σχέσεων, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Κάμπαξην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Μπαχᾶν, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἔρσης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τὀν Ἐντιμ. κ. Χατζίκ Μανουκιάν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ζακλίν καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἀγκόπ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Ὅμιλον διδασκάλων καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 18ου Δημοτικοῦ Σχολείου Κερατσινίου Πειραιῶς.
25μελῆ ὅμιλον ἐκ τῆς Πανηπειρωτικῆς Συνομοσπονδίας Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. Κωνσταντίνου Ἀλεξίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Ἰορδανίδην, μετά τῆς οἰκογενείας καί συγγενῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Μαυρομιχάλην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς καί τῶν τέκνων αὐτῶν, ἐξ Η.Π.Α. .
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ πυροπλήκτων περιοχῶν τῶν Νομῶν Ἠλείας Μεσσηνίας.      

*  *  *

Ὁ Ἀρχηγός Γ.Ε.Σ τῆς Ἑλλάδος
Ἐνδοξ. Ἀντιστράτηγος κ. Δημήτριος Βούλγαρης
εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Πέμπτην, 19ην Ἰουνίου,  ὁ Ἐνδοξότατος κ. Δημήτριος Βούλγαρης Ἀντιστράτηγος-Ἀρχηγός τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ τῆς Ἑλλάδος, ἐπεσκέφθη, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Δεσποίνης, Καθηγητρίας, καί ὑπηρεσιακῶν παραγόντων καί συνεργατῶν αὐτοῦ, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σαπουντζῆ, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, γενόμενος δεκτός μετά τῶν κατά τό Πατριαρχικόν Πρωτόκολλον προβλεπομένων τιμῶν.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Καρπάθου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ποιμενάρχου αὐτῶν Σεβ. Μητροπολίτου Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβροσίου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀθηναγόραν Φασίολον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ματθαῖον Λενούδιαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Κυριάκου Βίτσα, Χημικοῦ-Μηχανικοῦ, καί Κωνσταντίνου Βώτσου, Φιλολόγου, ἐκ Σαμοθράκης.
Τό Ἐνοριακόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἱεροῦ Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀκαδημίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Σπυρίδωνος Λόντου.     
Τόν  Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. François Yakan, Κληρικόν τῆς ἐνταῦθα ΡΚαθολικῆς Κοινότητος τῶν Χαλδαίων, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ.  Sait Samanoğlu.
25μελῆ ὅμιλον ἀξιωματικῶν τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Αὐγουροπούλου, Σμηνάρχου, μετασχόντων εἰς Συνέδριον τοῦ ΝΑΤΟ ἐν τῇ Πόλει ἡμῶν.
Τάς Εὐγεν. κ. Μαίρην Ἀποστολίδου καί Αἰκατερίναν Στάνιτς, μέλη τοῦ Δ. Σ. τῆς Παιδοπόλεως καί Στέγης Ἐργαζομένης Νεάνιδος Πρώτης.
20μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν τῆς ἐν Βοστώνῃ Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Τιμοθέου Πατίτσα.

Ἐξεπροσωπήθη κατά τήν ἐφετεινήν «Μπομοντιάδα» τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐν τοῖς ἐν Θεραπείοις κήποις τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Γαλλίας, τήν Τετάρτην, 18ην Ἰουνίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν πανηγυρίσαντα Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 16ην Ἰουνίου, ἐν μέσῳ πολλῆς συρροῆς ἐκκλησιάσματος ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

Κατ' αὐτήν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανός καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά δέ τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης καί ἐν συνεχείᾳ ἀπένειμε βραβεῖα εἰς τούς ἀριστεύσαντας μαθητάς τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, εὐχηθείς αὐτοῖς τά εἰκότα.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Νικολάου Rimaudo.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γάνου καί Χώρας κ. Νεκτάριον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Καστορίας κ. Σεραφείμ, Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεόκλητον καί Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ μετά τῶν Πρωτοσυγκέλλων, Κληρικῶν καί συνεργατῶν αὐτῶν. 
Τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν κ. Σίμωνα, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοφάνους Μπούκα, Θεολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν.   
34μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τῆς Σχολῆς «Ἁγία Αἰκατερίνη» τῆς ἐν Ἀθήναις Πρεσβείας τῆς Μ. Βρεταννίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Bond Stuart, Ὑποδιευθυντοῦ αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Τζίκαν, Στρατιωτικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐκ Λαρίσης.
Τήν Εὐγεν. κ. Πελαγίαν Πισιριτζῆ, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Τενέδου.
Τήν Εὐγεν. κ. Asuman Gün, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Selin, ἐντεῦθεν.                  

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐτησίᾳ πανηγύρει αὐτῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 16ην Ἰουνίου.
   
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Beşiktaş Ξενοδοχείῳ «Four Seasons-Τhe Bosphorus» δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ.  Başar Arıoğlu, Γενικοῦ Προξένου τῆς Σλοβενίας ἐπί τιμῇ, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, τήν Δευτέραν, 16ην ἰδίου.   
Τό ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Σουηδικῷ Ἰνστιτούτῳ Ἐρευνῶν διοργανωθέν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Σουηδίας καί τοῦ ἐν αὐτῇ Πανεπιστημίου Cothenburg 2ον  Συνέδριον ἐπί τοῦ θέματος «Αἱ Θρησκεῖαι ἐν συνεργασίᾳ»,  αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 13ης Ἰουνίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου πρῴην Νέας Ζηλανδίας κ. Ἰωσήφ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Αὐτοῦ τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ δοθεῖσαν δεξίωσιν πρός τιμήν τοῦ Ἐξοχ. κ. Φωτίου Ξύδα, νέου Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ.         

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 13ης ἰδίου, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 14ης τρ.μ..Ἐν τῷ τέλει αὐτῶν ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον, ἀναγνώσας τάς συγχωρητικάς εὐχάς καί τά ὀνόματα τῶν ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα. Τήν αὐτήν ἡμέραν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, Διευθυντήν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ αὐτῆς καί Καθηγητήν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ναθαναήλ  Συμεωνίδου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Viktor Baloha, Γραμματέα τῆς Προεδρείας τῆς Οὐκρανίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Stanislav Proshko, Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ.  Petro Yushenko καί Ihor Rybakov, Βουλευτῶν τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Οὐκρανίας, καί τῆς Εὐγεν. κ.  Olga Bohonska, διερμηνέως. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κούρτην, Πρόεδρον τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κωνσταντίνας, τοῦ Ἐλλογ. κ. Θεοδώρου Πιτταρᾶ, Ἰατροῦ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Διονυσίου Λασκαράτου, Συμβούλου ἐν τῷ ὡς ἄνω Συνεδρίῳ, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Κατσαντώνη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀγοραστόν, Βουλευτήν τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία» τοῦ Νομοῦ Λαρίσης, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ καί ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Ξύδην, Δήμαρχον Παπάγου Ἀττικῆς, ἐπί κεφαλῆς 50μελοῦς ὁμίλου δημοτῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀβραμίδην, Δήμαρχον Κορίνου Πιερίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Θωμᾶ Παπαδημητρίου, Δημάρχου Πέτρας Πιερίας, καί ἐκπροσώπων τοῦ Βιοτεχνικοῦ καί Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Πιερίας, ἐπισκεφθέντων τήν Πόλιν ἐπί ἐπιχειρηματικῇ ἀποστολῇ, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πρόεδρον αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Οὐσουντζόγλου.       
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Brandstetter, Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τῆς Αὐστρίας. 
Τούς Ἐλλογιμ. κ. κ. Νικόλαον Γκουρτσογιάννην, Καθηγητήν Ἀκτινολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, Παναγιώτην Πρασόπουλον, Καθηγητήν Ἀκτινολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀλεξανδρουπόλεως, Σταῦρον Εὐφραιμίδην, Ὁμότιμον Καθηγητήν Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογιμ. κ. Φρειδερίκης Παπαδοπούλου, Καθηγητρίας Ἰατρικῆς τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου,  καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Δημητρίου, καί τῶν Ἐλλογ. κ. κ. Γεωργίου Καφετζῆ καί Μιχαήλ  Μανταντζῆ, Ἰατρῶν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.     
Τόν Ἐντιμ. κ.  Kadir Hattat, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Talin, τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Tuğçe, ἐντεῦθεν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδρας  Μούζα, ἐξ Η.Π.Α. .       
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄγγελον Συρίγον, Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Σταματούδη καί τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημήτριον Γιολδάσην καί Μιχαήλ Λιουμῆν, Στελέχη τῆς Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ. 
Τόν ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Διαμαντίδου Σύλλογον Ποντίων Ἐπαρχίας Νέστου Νομοῦ Καβάλας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μουζενίδην, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Ποντίων τῆς Ρωσσίας Νομοῦ Κιλκίς, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Κυριακῆς Ἰωαννίδου, Ἀντιπροέδρου τοῦ ὡς ἄνω Συλλόγου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἰωάννου Κτιστάκη καί Ἑλένης Ντούρου, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης.
Τό παρατεθέν ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς γεῦμα πρός τιμήν τῶν σεπτῶν Αὐτοῦ Ὀνομαστηρίων, ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ, τήν Πέμπτην, 12ην Ἰουνίου. 
Τήν ἐν τοῖς ἀνακτόροις Dolmabahce δοθεῖσαν δεξίωσιν ἐπί τῇ συμπληρώσει 140 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου, τό Σάββατον, 14ην ἰδίου.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Εὐθυμίου Ἰνεπέκογλου καί Μήνας Ταλιάκη, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 15ην τρ.μ. . 
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Βασιλείου Καρατζίκου καί Λαβινίας Δασκαλοπούλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Μπίλατσερκβα καί Μπογουσλάβ κ. Μητροφάνη, ἐξ Οὐκρανίας, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου Γοβορούν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κυρίτσην, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, μετ' ἀδελφῶν αὐτῆς.
Ὅμιλον προσκυνητῶνἐξ Ἀμερικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. John C. Endres, Καθηγητοῦ ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ ἐν Berkeley Καλιφορνίας.
40μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν, μελῶν τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Βίγλα, ἐξ Άθηνῶν.
60μελῆ ὅμιλον Ἐπιχειρηματιῶν, Δημάρχων, Πολιτικῶν κ.λ.π. ἐξ Αὐστρίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. Δρος Christoph Leitl. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ταχιᾶον, Ἀναπληρωτήν Γεν. Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Ταμβάκην, Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἁπανταχοῦ Ἑλληνισμοῦ (Σ.Α.Ε.) μετά τῶν μελῶν τοῦ προεδρείου αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀλέξανδρον Ἐλευθερίου, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ  Ὑπουργείου Αἰγαίου καί Νησιωτικῆς Πολιτικῆς, καί Χρήστον Κουρούσην, Ἰατρόν, ἐκ Μυτιλήνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀντωνάκην, Τραπεζίτην, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Παναγιώτου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀναστάσιον Ἀσλανίδην, Δημοσιογράφον, καί Ἰωάννην Μπούτσικαν, Οἰκονομολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπίνην, Διευθυντήν τοῦ ἐνταῦθα Γραφείου τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀερογραμμῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Πέτρου, Ἄρχοντα Ἔκδικον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Πανωραίας, ἐκ Βελγίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Λουκᾶν μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρενάτε, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ξενοφῶντα Ψυλλίδην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σταυρούλας, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,  τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 12ης Ἰουνίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Euro Plaza» ὀργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐν Γερμανίᾳ Κινήσεως τῶν Φοκολάρι τιμητικήν ἐκδήλωσιν, καθ' ἥν ἀπενεμήθη εἰς Αὐτόν τό βραβεῖον «Klaus-Hemmerle» 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Alexander Krivenko, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Πέμπτην, 12ην τ. μ..

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου καί τῶν Ἐντιμολ. κ. κ. Βλασίου Φειδᾶ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας, Κοσμήτορος τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας, καί Κωνσταντίνου Δεληκωνσταντῆ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῷ, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου τῶν φοιτητῶν αὐτοῦ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Νικόδημον, συνοδευόμενον ὑπό κληρικῶν τῆς κατ'αὐτόν Ἱ. Μητροπόλεως.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παντελεήμονος Μουτάφη. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην πρῴην Νέας Ζηλανδίας κ. Ἰωσήφ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, μετ' ἀδελφῶν αὐτῆς.     
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, μετ' ἀδελφῶν αὐτῆς.    

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τήν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ Ἐφορείαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, Ἡγουμένου αὐτῆς, προσκαλέσαντας Αὐτόν εἰς τήν ἐπικειμένην πανήγυριν αὐτῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριον. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου Ἐλευθερίου Κουτσαυτάκη, τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Καραδαγλῆ, Ἰατροῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Εὐστρατίου, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Ἰωάννην, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρον, ἐκ Καναδᾶ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητον, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Ὑπογραμματεύοντα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Σελαλματζίδην, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Paulo Argarate, Καθηγητοῦ, ἐκ Καναδᾶ. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χριστόδουλον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν κ. Σωκράτους καί κ. Μιχαήλ, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς. 
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. κ. Αἰμιλιανόν Παπαδάκην καί Ἰάκωβον Σάββα, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Κλήμεντα Φιλίππου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κ. Χερουβείμ Μεστούσην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Περιστερίου, καί κ. Ἀθηναγόραν Κολυβᾶν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Παπαγιάννην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ἐπί κεφαλῆς 50μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πολύκαρπον Θεοφάνη, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου νέων ἐξ αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον Παπαθανασίου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἀθανασίου Μελισσάρη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον Συμεωνίδην, ἐξ Ἀθηνῶν.     
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον Δρα Wilfried Dettling, ἐπί κεφαλῆς ὁμάδος προσκυνητῶν ἐκ τῆς ΡΚαθολικῆς Ἀκαδημίας Nürnberg Γερμανίας, ἀσχολουμένων εἰδικῶς μέ τόν διάλογον Χριστιανισμοῦ καί Ἰσλάμ.       
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σταμάτιον Καρταλόπουλον, Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀννίτας, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐλλογιμ. κ. James Morris, ἐπί κεφαλῆς 10μελοῦς ὁμάδος φοιτητῶν ἐκ τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Κολλεγίου τῆς Βοστώνης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Eric A. Ivison, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Koç, ἐπί κεφαλῆς ὁμάδος ἐρευνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
90μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Ἱδρύματος Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χριστάκη Καραγιώργη, Προέδρου αὐτοῦ. 
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶν Γ. Γεννηματᾶ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἀνδρέου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Λαδιᾶν, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν κ. Αἰκατερίνης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Οὐρανίας.   
Τόν Ἐντιμ. κ.  Guido Matinata, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Assunta Valvano, καί τῶν υἱῶν αὐτῶν Ἐντιμ. κ. κ. Francesco, Ἀρχιτέκτονος, καί Ettore, Οἰκονομολόγου, ἐξ Ἰταλίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Κωνσταντίαν Oztasciyan-Ἀλεξανδρίδου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Isabella Bernardini d' Arnesano, Καθηγητρίας, καί τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Beatrice Bernardini d' Arnesano, Δικηγόρου, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Βλατάκην, Δικηγόρον-Θεολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐν Γαλαξειδίῳ Φωκίδος Σωματείου «Παναγία Γάλαξα ἡ Θαλασσοκρατοῦσα», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Λουκᾶ Γκούλτα, Προέδρου αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Στεφανίδου, Δημοσιογράφον, ἐκ Θεσσαλονίκης. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
α) Τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ζαππείου Λυκείου διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Περιβαλλοντολογικῆς ὁμάδος τῆς  Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως αὐτοῦ θεατρικήν παράστασιν τοῦ ἔργου « Στό Βυθό τῆς Θάλασσας», τήν Παρασκευήν, 6ην Ἰουνίου.
β) Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Σταματίου καί Rağbet Κολλάρου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Παντελεήμονος Κουσκουντζουκίου,  τήν Κυριακήν, 8ην ἰδίου.   
γ) Τήν ἐν τῇ θεατρικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ζαππείου Λυκείου δοθεῖσαν ὑπό τῆς Διευθύνσεως τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως αὐτοῦ θεατρικήν παράστασιν τοῦ ἔργου τοῦ Δημητρίου Ψαθᾶ «Φωνάζει ὁ Κλέφτης», τήν Τρίτην, 10ην ἰδίου.        

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 5ην Ἰουνίου, ἐν μέσῳ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί ἐντεῦθεν. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ὁ Ὁσιολ. ΡΚαθολικός Πρεσβύτερος κ. Antonio Sebastiani, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν ἐκ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Trento τῆς Ἰταλίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Σταῦρος Γεωργόπουλος, Δήμαρχος Νέου Ἡρακλείου Ἀττικῆς, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τοῦ κατ' αὐτόν Δήμου, καί ὁ Πατριάρχης, εὐλογήσας πάντας καί συγχαρείς τήν νέαν Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν.


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐλλογ. Δρα  Ἠλίαν Νικολάου, Ἱστορικόν-Θεολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀνδρονίκης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Πέτρον Βαμβακίδην, Ἰατρόν-Νευρολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Ζιάγκαν, Θεολόγον, ἐκ Καβάλας.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Eyüp Ergür, Ozan Ülkü καί Halıl Kaya Özer, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μάνον, Ἠλεκτρομηχανικόν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κολοβόν, Ἠλεκτρολόγον-Μηχανικόν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Παύλου-Κορνηλίου Διαμαντούρου, Ἠλεκτρολόγου - Μηχανολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μεϊντάσην, Ναυτιλιακόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης, καί τῶν θυγατρίων αὐτῶν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τῇ βαπτίσει αὐτῶν, καί τῆς Εὐγεν. Δίδος Φεβρωνίας Τηλιακοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ἀθανασᾶτον, Φοιτητήν Θεολογίας, μετά τῆς  συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λευκοθέας, ἐξ Η.Π.Α. .

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, ἐχοροστάτησεν, ὡς κατ᾿ ἔτος, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Ποτηρᾶ-Ἀντιφωνητοῦ Φαναρίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην, 4ην Ἰουνίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Βιδινίου κ. Δομετιανός καί Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Στοβίου κ. Ναούμ, προσκυνηταί ἐκ τῆς Παγκρητίου Ἑνώσεως τῶν Ἁπανταχοῦ Γυναικῶν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Τζανάκη, καί ἐξ ἰατρῶν ἐξ Ἑλλάδος, συμμετεχόντων εἰς τό ἐνταῦθα πραγματοποιούμενον 23ον Συνέδριον Αἱμοροφιλικῶν, ὡς καί ἄλλοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν  ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βιδινίου κ. Δομετιανός καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.


Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ παρατεθέν γεῦμα πρός τά ὀρφανά τέκνα τῶν κατά τήν ἄσκησιν τοῦ καθήκοντος πεσόντων Στελεχῶν (Ἀστυνομικῶν, Πυροσβεστῶν κλπ.) τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τῆς Βουλγαρίας καί ἐν συνεχείᾳ, ἐπιστρέψας εἰς Φανάριον, ἀνέγνωσε Μήνυμα πρός τά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως, ἐπί τῇ παγκοσμίῳ ἡμέρᾳ τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος.   
                                       

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θ´ Ὥραν καί τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, αὐθημερόν τό ἀπόγευμα.


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Ἰωακείμ Κοτσώνην, καί κ. Ἀλέξανδρον Κίλε ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 2ας Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπέστρεψεν ἐκ τῆς ὀλιγοημέρου ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς τήν νῆσον Ἴμβρον.


Ὁ Ἐξοχ. Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν  τῆς Βουλγαρίας εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ὁ Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ Mikov, Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν τῆς Βουλγαρίας ἐπεσκέφθη, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, τήν Τρίτην, 3ην Ἰουνίου, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Branimir Mladenov, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ. Τήν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα παρουσίασαν τῇ Α. Θ. Παναγιότητι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βιδινίου κ. Δομετιανός μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Στοβίου κ. Ναούμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας. Μετά τήν ἐν τῷ ἐπισήμῳ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ ἀκρόασιν ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργός παρουσίασε τῷ Πατριάρχῃ τά ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας φιλοξενούμενα τέκνα τῶν ἐν τῷ καθήκοντι πεσόντων Στελεχῶν (Ἀστυνομικῶν, Πυροσβεστῶν κλπ.) τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τῆς Βουλγαρίας, πρός ἅ ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους καί νουθεσίας, ἐνισχύσας αὐτά. Τῇ Αὐτοῦ Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τιμαί.     


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Θείας Ἀναλήψεως τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, καί τῆς ὑπό τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Καλαμάρην νέας Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ, τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλον Συκῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μυτιλήνης. 


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῇ θεατρικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ζαππείου Λυκείου ὑπό τῆς θεατρικῆς ὁμάδος αὐτοῦ διοργανωθεῖσαν θεατρικήν παράστασιν  τοῦ ἔργου τοῦ Hasan Erkek «Ζήτω ἡ Εἰρήνη», τό Σάββατον, 31ην Μαΐου.
Τό ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος διοργανωθέν ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Συλλόγου Φίλων αὐτῆς ἀφιέρωμα εἰς τήν ποίησιν τοῦ ἀειμνήστου νομπελίστα Γεωργίου Σεφέρη, τήν Κυριακήν, 1ην Ἰουνίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye Μεγάρῳ Μουσικῆς «Cemâl Reşit Rey» διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως συναυλίαν, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.
Tήν τελετήν τῆς ἀπονομῆς βραβείων τοῦ 6ου Διεθνοῦς Ὀλυμπιακοῦ Διαγωνισμοῦ Τουρκικῆς Γλώσσης («6. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları), ἐν τῷ ἐν Ἁγίῳ Στεφάνῳ Συνεδριακῷ Κέντρῳ, ὡσαύτως, τήν αὐτήν ἡμέραν.
Τήν ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Massimo Rustico, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἰταλίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿εὐκαιρίᾳ τῆς 62ας ἐπετείου ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας, τήν Δευτέραν, 2αν ἰδίου. 
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἀθηνᾶς Σεργάκη, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Βότση, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς, αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Διευθύνσεως αὐτοῦ συναυλίαν ταλαντούχων νέων, τήν Τρίτην, 3ην ἰδίου.

*  *  *