Patriarchal News Bulletin

Ἰούνιος 2012

Ἡ Ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Κοζάνην καί Καστορίαν

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 27ης Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης,  ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου, Ὑπογραμματέως κ. Ἰωακείμ καί Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος, καί Σταύρου Γαργαρίδου, ἐκ μέρους τῆς Νεολαίας τῆς Ὁμογενείας τῆς Πόλεως, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς  εἰς Κοζάνην, καί μετ' ὀλίγας ἡμέρας, θά μεταβῇ ἐκεῖθεν εἰς Καστορίαν, ἵνα, κατόπιν προσκλήσεως τῶν οἰκείων Ποιμεναρχῶν, προστῇ διοργανουμένων ἐκδηλώσεων, ἐπ' εὐκαιρίᾳ εὐσήμων ἐν αὐταῖς γεγονότων καί ἐπετείων.

Κατά τήν ἄφιξιν τοῦ Πατριάρχου εἰς Κοζάνην θά προστεθοῦν εἰς τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων.
Κατά τήν ἀπουσίαν τοῦ Παναγιωτάτου Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ὁ ὁποῖος προέπεμψεν Αὐτόν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ Sabiha Gökçen.
     
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν ὅμιλον Λουθηρανῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Dietmar Hallwass, ἐξ Ἁννοβέρου Γερμανίας.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Nicolae Timofti, Πρόεδρος τῆς Μολδαβίας, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Μετά πολλῆς τιμῆς καί ἐγκαρδιότητος ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 25ης τ.μ., ἐδέξατο τόν Ἐξοχ. κ. Nicolae Timofti, νέον Πρόεδρον τῆς Μολδαβίας, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεστάτης συζύγου αὐτοῦ κ. Μαργαρίτας, τοῦ Ἐξοχ. κ. Igor Bolboceanu, Πρέσβεως τῆς χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί συνεργατῶν αὐτοῦ.

Ὁ Ἐξοχώτατος προσεκύνησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ καί ἔσχε κατ' ἰδίαν συνάντησιν μετά τοῦ Παναγιωτάτου ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, εἶτα δέ οἱ δύο ἄνδρες μετέβησαν εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ἔνθα ὁ κ. Πρόεδρος ἐξέφρασε τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα καυχήσεως καί τιμῆς, ἐπί τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἱερῷ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρῳ, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος διά καταλλήλου ὁμιλίας.

Τέλος, ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ἀπέδωκε τῷ σεπτῷ Προκαθημένῳ τῆς Ἐκκλησίας τό ἀνώτατον παράσημον τῆς Δημοκρατίας τῆς Μολδαβίας, εἰς ἔνδειξιν τιμῆς καί σεβασμοῦ, ἐνῷ ὁ Παναγιώτατος ηὐχαρίστησε καί, εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Ἐξοχ. κ. Προέδρου,  ἐδώρησεν αὐτῷ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὡς καί ἀναμνηστικά εἰς τά μέλη τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ἐν συνεχείᾳ δέ ὁ Ἐξοχώτατος ἀνεχώρησεν ἐκ τῶν Πατριαρχείων, προπεμφθείς μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν.    

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Ἀβραμόπουλος, νέος Ὑπουργός  Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 25ης Ἰουνίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Ἀβραμόπουλος, νέος Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, εὑρισκόμενος κατ' αὐτάς εἰς τήν Πόλιν πρός συμμετοχήν εἰς διοργανουμένην Σύνοδον Κορυφῆς τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἔσχεν ἐγκάρδιον συνάντησιν καί συνομιλίαν μιᾶς καί ἡμισείας ὥρας μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ Ὁποῖος καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχωτάτῳ ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Ὑπουργόν συνώδευον ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Θεοχάρης Λαλάκος, Ἐπιτετραμμένος ἐν τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος ἐνταῦθα,  ὡς καί συνεργάται αὐτοῦ.   
Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 23ης τ.μ., ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, παρεκάθησεν ἐν τοῖς χώροις τοῦ ἐν Sarıyer Πανεπιστημίου Koç εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ Πρυτάνεως αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Umran İnan, εἰς ὅ συμμετέσχον πλεῖσται προσωπικότητες ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ μέ ἐπί κεφαλῆς τήν Ἐξοχ. κ. Ντόραν Μπακογιάννη, Βουλευτήν Ἐπικρατείας τῆς Νέας Δημοκρατίας καί τέως Ὑπουργόν, ἥτις ἐνωρίτερον ἦτο ἡ κυρία ὁμιλήτρια εἰς τήν τελετήν ἀποφοιτήσεως τῶν 950 ἐφετεινῶν τελειοφοίτων τοῦ Πανεπιστημίου.     

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἱεραπόλεως κ. Ἀντώνιον καί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Παμφίλου κ. Δανιήλ, ἐκ τῶν ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Ὀρθοδόξων ἐν Η.Π.Α. Οὐκρανῶν.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Βαρθολομαῖον Πέρδικον, ἐκ τῆς ἐν Ἔσσεξ Ἀγγλίας Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Martin Marmy, Γενικόν Γραμματέα τοῦ ἐν Γενεύῃ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ Ὁδικῶν Μεταφορῶν (IRU), μετά τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Λεωνίδου Χρυσανθοπούλου καί τῆς Εὐγεν. κ. Nazife Bulut.
Τόν Ἐντιμ. κ. Sadık Kater, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν.
 
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καί Μιτροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος κατά τούς ἐν Τιράνοις διοργανωθέντας ἑορτασμούς ἐπί τῇ συμπληρώσει εἰκοσαετοῦς Πρωθιεραρχικῆς ἐν Ἀλβανίᾳ διακονίας τῆς Α. Μακαριότητος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου, τήν Κυριακήν, 24ην Ἰουνίου.  

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν 24ην Ἰουνίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς καί διένειμε τό ἀντίδωρον. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεωνᾶν Καμπέρην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξίου Ἀγγελίδου καί τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχους  Διονύσιον καί Χρυσόστομον, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει συνοδείας τῶν Καρτσωναίων τῆς Ἱ. Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννης.
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Θεοπίστην καί Χριστοδούλην, ἐκ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς Μονῆς Παναγίας Εἰκοσιφοινίσσης Παγγαίου, ἐπί τῇ λή- ξει τῆς διακονίας αὐτῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.   
Τόν Ἐξοχ. κ. William K. Reilly, Πρέσβυν ἐ.τ., ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐλλογ. κ. William Cohen, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Καθηγητῶν ἐκ τοῦ ἐν Η.Π.Α. Πανεπιστημίου Scranton.
Μέλη ἀποστολῶν ἐκ διαφόρων Χωρῶν, συμμετεχουσῶν εἰς συνέδριον τῆς Balkan Environmental Association.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείου, κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπο- λίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κυροῦ Μελετίου, ἐκ τοῦ ἐν Πρεβέζῃ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου,  τό Σάββατον, 23ην Ἰουνίου.   
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, κατά τήν ἐν τῷ Μουσείῳ τῶν Νήσων ἔκθεσιν εἰς μνήμην τοῦ ἀειμνήστου ποδοσφαιριστοῦ Ἐλευθερίου Κιουτσουκαντωνιάδου, τήν Κυριακήν, 24ην Ἰουνίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τά ἐγκαίνια τοῦ ἐν Τζιβαλίῳ ἑστιατορίου Sur Balık, τήν Παρασκευήν, 22αν Ἰουνίου.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Mesut Yar καί Ferda Çekem, τελεσθέντας ἐν τῷ ἑστιατορίῳ Kuruçeşme Divan, τήν Κυριακήν, 24ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Ἐξοχ. κ. Θεοδώρα Μπακογιάννη, πρῴην Ὑπουργός καί Βουλευτής Ἐπικρατείας τοῦ Κόμματος Νέα Δημοκρατία,
εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 23ης τ.μ.,  ἡ Ἐξοχ. κ. Θεοδώρα Μπακογιάννη, πρῴην Ὑπουργός καί Βουλευτής Ἐπικρατείας τοῦ Κόμματος Νέα Δημοκρατία, εὐρισκομένη εἰς τήν Πόλιν ἵνα ὁμιλήσῃ  εἰς διοργανουμένην ἐκδήλωσιν τοῦ Global Relations Forum, ὡς καί εἰς τήν τελετήν ἀποφοιτήσεως τοῦ Πανεπιστημίου Koç, ἐπεσκέψατο τήν Α. Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευομένη ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰσιδώρου Κούβελου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Χατζηβασιλείου, συμβούλου αὐτῆς.

Τῇ Α.Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί.    

*  *  *

Ὁ Ἀρχηγός  Στόλου τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τῆς Ἑλλάδος, Ὑποναύαρχος κ. Κωνσταντῖνος Μαζαράκης-Αἰνιάν, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 23ης Ἰουνίου, ὁ Ἀρχηγός  Στόλου τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τῆς Ἑλλάδος, Ὑποναύαρχος κ. Κωνσταντῖνος Μαζαράκης-Αἰνιάν, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί, ἀφοῦ προσεκύνησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐγένετο δεκτός μετά πολλῆς ἐγκαρδιότητος ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
Τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, εὑρισκόμενον εἰς τήν Πόλιν ἐν τοῖς πλαισίοις ἐπισήμου ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Τουρκίαν, συνώδευον ἡ Εὐγενεστάτη σύζυγος αὐτοῦ κ. Ἑλένη Σταθάκη καί οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Σταῦρος Μπάνος, Πλοίαρχος-Ναυτικός Ἀκόλουθος τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος, Κωνσταντῖνος Μπάκος καί Σωκράτης Καραμούτας, Πλωτάρχαι, ἐνῷ ἀπεδόθησαν αὐτῷ αἱ νενομισμέναι τιμαί.        

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντίνου Σανταλτζίδου, Προέδρου, Σπυρίδωνος Μπούρτζη καί Δημητρίου Τασελαρίδου, μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, ἐξ Αὐστραλίας. 
Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Παΐσιον, Κωδικογράφον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δωρόθεον Κιούσην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.
Τήν Ὁσιολ. Μοναχήν Θεοξένην, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (Χρυσοπηγῆς) Χανίων, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Θεοσέμνης.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Μοναχόν κ. Lino Breda, ἐκ τῆς Μοναστικῆς ἀδελφότητος Bose Ἰταλίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ivo Hlavacek, Πρέσβυν, ἐκ Σλοβακίας. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Κορνηλίαν Τσεβίκ Μπαϊβερτιάν, Καθηγήτριαν, ὑποβαλοῦσαν τῷ Πατριάρχῃ τό βιβλίον αὐτῆς «Τό ζήτημα τῆς γλώσσας στήν Κωνσταντινούπολη» ἐφ' ᾧ ἐδέχθη τά θερμά συγχαρητήρια Αὐτοῦ.
Ὅμιλον Κεντρικιάδων ἐξ Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ὄλγας Μαράνου-Χάρτμαν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου ἁπανταχοῦ Γαρδικιωτῶν Ὁμιλαίων Φθιώτιδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Νικολοδήμου, Ἀντιστρατήγου ἐ. ἀ. .
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνην Μπροῦχιν μετά τῶν υἱῶν αὐτῆς Σάββα καί Λαζάρου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Anton, ἐκ τῶν Πατριαρχικῶν Γραμματέων, ἐπιστρέψαντα ὁριστικῶς εἰς Ἀμερικήν.
Τήν Εὐγεν. κ. Σοφίαν Henry μετά τῶν τέκνων αὐτῆς Μιχαήλ καί Εὐπραξίας, ἐξ Ἀμερικῆς.

*  *  *

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 17ης Ἰουνίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὅπου ἐδέχθη ἐκπροσώπους τῶν ἐνταῦθα Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως καί συνωμίλησε μετ'αὐτῶν ἐπί θεμάτων ἀφορώντων εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἰδιαιτέρως δέ ἐπί τοῦ θέματος τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.

Αὐθημερόν τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, παρέστη εἰς τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως παλαιῶν δελταρίων τῆς Χάλκης, ἐν τῷ ἐν τῇ Νήσῳ Μουσείῳ τῆς οἰκίας Ἰνονοῦ, ἐν συνεχείᾳ δέ προσεκύνησεν ἐν τῇ Ἱ. Σκήτῃ Ἁγίου Σπυρίδωνος διατρεξάσῃ ὀλίγον ἐνωρίτερον μέγαν κίνδυ- νον καταστροφῆς ἐκ τῆς ἐκσπασάσης πέριξ αὐτῆς πυρκαϊᾶς, εὐχαριστήσας τόν Θεόν καί τόν Ἅγιον διά τήν ὡς ἐκ θαύματος σωτηρίαν αὐτῆς.

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 18ης τ.μ., ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἐκήρυξεν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης τήν ἔναρξιν τοῦ Συμποσίου μέ θέμα: «Παγκόσμιος Εὐθύνη καί Οἰκολογική Ἀειφορία», τῇ συμμετοχῇ ἐκλεκτῶν ἐπιστημόνων ἐκ διαφόρων χωρῶν τοῦ κόσμου. Ὡμίλησαν ἐπίσης ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς κ. ἄ. . Παρέστησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Μονῆς, καί Περγάμου κ. Ἰωάννης, ὁ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης κ. ἄ. .

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κυπριανοῦ Γλαρούδη, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Χαραλάμπους Παπαστάθη, Ἄρχοντος Νομοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, τήν Δευτέραν, 18ην Ἰουνίου.    

*  *  *

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 18ης Ἰουνίου, ὁ Πατριάρχης ἐκήρυξε τήν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης πραγματοποιηθεῖσαν  ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ ἐν Η.Π.Α. Πανεπιστημίου Southern New Hampshire διοργανουμένου, μεταξύ 18ης καί 20ῆς  Ἰουνίου, Διεθνοῦς Οἰκολογικοῦ Συνεδρίου, μέ θέμα: «Global Responsibility and Environmental Sustainability», ὁμιλήσας καταλλήλως.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ Μουσείῳ Τουρκικῆς καί Ἰσλαμικῆς Τέχνης πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως, μέ θέμα: «Πέντε Αἰσθήσεις, Πέντε Φαινόμενα», τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Ertuğrul Günay, Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας, τήν Δευτέραν, 18ην Ἰουνίου.

*  *  *

Τήν Παρασκευήν, 15ην τ.μ., ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τό γειτνιάζον πρός τόν Ἱ. Ναόν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἀστυνομικόν Τμῆμα τῆς Στένης Βοσπόρου, τό ὑποστάν τρομοκρατικήν ἐπίθεσιν, καί ἐξέφρασε τοῖς ἐν αὐτῷ ὑπηρετοῦσι τήν συμπάθειαν τῆς Ἐκκλησίας.   

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 17ης Ἰουνίου, διεπεραιώθη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἔνθα συνηντήθη μετά δημοσιογράφων ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Canon κ. Jonathan Goodall, ἐκ Λονδίνου.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Alessandra Ricci, Καθηγήτριαν-Βυζαντινολόγον, ἐκ Ρώμης, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ξένιας Γερουλάνου, ἐκ Λονδίνου.   
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Χρυσῆν Σιδηροπούλου, Καθηγήτριαν Ἑλληνικῆς Γλώσσης καί Φιλοσοφίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Βοσπόρου, καί τόν Ἐλλογιμ. κ. Alper Şahin, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Maltepe.
Τόν Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Μπαλκῆν, Θεολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Κώτσιαν, Ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μελίνας καί τοῦ νεοφωτίστου τέκνου αὐτῶν Δημητρίου.
Τήν ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Ἐλλογιμ. κ. Ἔρσης Ἀμπατζῆ-Κάλφογλου νεοκλεγεῖσαν Ἐφορείαν τοῦ Κεντρικοῦ Παρθεναγωγείου, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀναστάσιον Μηλιάδην καί Χρῆστον Ριζεάκον, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Πολυκάρπου Μαντζάρογλου, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μάκρης Ἀλεξανδρουπόλεως « Ἡ Παναγία τοῦ  Ἕβρου», τό Σάββατον, 16ην Ἰουνίου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό παρατεθέν ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς γεῦμα πρός τιμήν τῶν σεπτῶν Αὐτοῦ Ὀνομαστηρίων, ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ, τήν Πέμπτην, 14ην ἰδίου.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Χρήστου καί Λούσυ Ζακώνη, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ,τό Σάββατον, 16ην ἰδίου.
Τήν ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ Βαλατᾶ πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει δύο ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, αὐθημερόν.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Metin Gül καί Nuray Büyükbay, τελεσθέντας ἐν τῇ ἐν Ataköy ἕδρᾳ τοῦ Συλλόγου Παραπληγικῶν Τουρκίας, αὐθημερόν. 
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἰωάννου Προμπονᾶ καί Ἀφροδίτης Καραθανάση, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 17ην ἰδίου.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 14ης Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς ἐπισήμως ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye θεάτρῳ «Muhsin Ertuğrul» πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπ́ εὐκαιρίᾳ τῆς 400ῆς ἐπετείου ἀπό τῆς ἐνάρξεως διπλωματικῶν σχέσεων μεταξύ Τουρκίας καί Ὁλλανδίας, τῇ παρουσίᾳ τῆς Α. Μεγαλειότητος, τῆς Βασιλίσσης τῆς Ὁλλανδίας Βεατρίκης, ὡς καί τήν ἐν συνεχείᾳ δεξίωσιν ἐν τῷ Swissôtel, καθ́ ἥν παρέστη καί ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Τουρκίας κ. Abdullah Gül.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον ΡΚαθολικῶν κληρικῶν ἐκ Μονάχου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον, Πρόεδρον τῆς νεοεκλεγείσης Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τῶν μελῶν αὐτῆς Ἐντιμ. κ. κ. Βασιλείου καί Σωκράτους Κυροπούλου, Προδρόμου Φιλίππου, Παντελεήμονος Παναγιωτίδου, Ἠλία Ἀϊβάτογλου καί Δημητρίου Παπίνη. 
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἀλίκην Μαλομάτ, Πρόεδρον τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος κυριῶν Πέραν, Ἰωάνναν Γιαριτζῆ, Ἑλένην Πικούνη, Πολυξένην Γαργαρίδου καί Ἰωσηφίναν Φραντζελατζίογλου, μέλη τοῦ Δ.Σ. αὐτῆς. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Εὐθυμιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις όνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῇ Ἀρχιγραμματείᾳ τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος μετέβη εἰς τό ἐνταῦθα Γενικόν Προξενεῖον τῆς Ἰαπωνίας καί ὑπέγραψεν ἐν τῷ ἀνοιγέντι βιβλίῳ συλλυπητηρίῳ ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς Α. Αὐτοκρατορικῆς Ὑψηλότητος τοῦ Πρίγκηπος Mikasa Tomohito. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τά μέλη τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διεθνοῦς Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ Ὀρθοδόξου καί Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Διοκλείας κ. Καλλίστου καί τοῦ Σεβ. Ἀγγλικανοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Roger Herft.   
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Γιακουτίας καί Λένσκ κ. Ρωμανόν, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ρωσσίας, μεθ' ὁμίλου Κληρικῶν, μοναχῶν καί λαϊκῶν. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Χαράλαμπον Στράτον, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰφιγενείας καί τοῦ συζύγου αὐτῆς  Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Στυλιανοῦ, ἐξ Αὐστραλίας.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν τελεσθεῖσαν λειτουργίαν, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ὁμωνύμῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ, τήν Τετάρτην, 13ην ἰδίου.

*  *  *

Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν εἰς Φανάριον

Προκειμένου ἵνα ἐπισκεφθῇ τόν ἀγαγόντα τά σεπτά Ὀνομαστήρια Αὐτοῦ Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β', συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου  Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείου, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Διαυλείας κ. Γαβριήλ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,  τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Μαξίμου Παπαγιάννη, Πρωτοσυγκέλλου, καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἰωάννου Μπούτση, ἀφίχθη ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν, τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 11ης Ἰουνίου,  ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀερολιμένι, ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Μακαριότης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτῆς, ἀνεχώρησεν εἰς τά ἴδια, προπεμφθεῖσα ἐν τῷ ἀερολιμένι μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου. 
                       
Ἡ Ἐπέτειος τῶν Ὀνομαστηρίων
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος,
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου

Ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, τῇ καί εὐσήμῳ ἡμέρᾳ τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν Ὀνομαστηρίων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 10ην Ἰουνίου, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ἐχειροθέτησε τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσόστομον Ν. Χριστοφορίδην, Ὀφθαλμίατρον, ἐξ Ἴμβρου, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἀσηκρήτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, εἶτα δέ ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, τοῦ Ἰμβρίου, συγχαρείς πατρικῶς τόν χειροθετηθέντα Ἄρχοντα καί ὁμιλήσας ἐν συνεχείᾳ πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα.     

Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη δεξίωσις ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τῆς Μονῆς, καθ' ἥν οἱ ἐνταῦθα καί οἱ παρεπιδημοῦντες Ἀρχιερεῖς, ὁ κλῆρος καί τό πλήρωμα, ὡς καί οἱ παρευρεθέντες ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὑπέβαλον τῇ Α.Θ. Παναγιότητι ἑόρτια σέβη καί συγχαρητήρια, ἐνῷ ὁ Χορευτικός Ὅμιλος Κατερίνης «Ὄλυμπος», μετά τοῦ Βυζαντινοῦ Χοροῦ Ἡδύμελον, ἐκ Θεσσαλονίκης, ἐξετέλεσαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα.   

Τήν ἑπομένην, Δευτέραν, 11ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν πολυαρχιερατικῇ συγχοροστασίᾳ καί ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β' συμπροσευχηθέντος ἀπό τοῦ Ἀντιθρόνου ἐν τῷ Σωλέᾳ. 

Μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος,  Πισιδίας κ. Σωτήριος,  Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιος,  Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, Ξάνθης κ. Παντελεήμων, Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Λύστρων κ. Καλλίνικος, Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος,  οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λαμψάκου κ. Μακάριος, Λεύκης κ. Εὐμένιος, Συνάδων κ. Διονύσιος, Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας καί Διαυλείας κ. Γαβριήλ, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Πατάρων κ. Ἰωσήφ, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Κληρικοί τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν ὁμόρων Ἱερῶν Μητροπόλεων καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Μοναχοί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Θεοχάρης Λαλάκος, Ἐπιτετραμένος ἐν τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, Θεόδωρος Τσακίρης, Γενικός Πρόξενος αὐτῆς ἐν Σμύρνῃ, Βίκτωρ Μαλιγκούδης καί Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενοι, καί Ἄγγελος Κοτρώνης, Δήμαρχος Ὕδρας, μεθ'ὁμίλου προσκυνητῶν, ἡ Ἐλλογιμ. κ. Δέσποινα Λιάλιου, Ἀντιπρύτανις τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης-Καθηγήτρια τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς αὐτῆς, μαθηταί καί Ἐκπαιδευτικοί  καί παράγοντες τῶν Κοινοτήτων καί τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ὁμογενείας. 

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν ἑορτάζοντα σεπτόν Προκαθήμενον, προσεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητρο- πολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐν συνεχείᾳ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Βοσκρεσένσκυ κ. Σάββας ἀνέγνωσε μήνυμα τοῦ Μακ. Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κυρίλλου καί ἐπέδωκε δῶρα τῆς Α. Μακαριότητος πρός τόν Παναγιώτατον, ὁ δέ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β' ἀπηύθυνεν Αὐτῷ συγχαρητηρίους λόγους καί εὐχάς,  ἐνῷ κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης, ψαλέντος ὑπό τῶν Πατριαρχικῶν Χορῶν τοῦ Πολυχρονισμοῦ Αὐτοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐδέξατο ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν ἐπιδώσασαν Αὐτῷ ἀναμνηστικόν δῶ- ρον, εἶτα δέ οἱ Κληρικοί καί λαϊκοί ὑπάλληλοι τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς  ὑπέβαλον τά ἑόρτια σέβη αὐτῶν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, ὅστις καί προσεφώνησε τόν Πατριάρχην, ἀντιφωνήσαντα καταλλήλως.
Τούς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐλθόντας ἁγίους Ἀρχιερεῖς ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη καί εἰς κατ᾿ ἰδίαν ἕκαστον ἀκρόασιν, μετά τῶν συνοδῶν αὐτῶν. 

Τήν μεσημβρίαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα  ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ἑστιατορίῳ «Feriye», πρός τιμήν τῶν φιλοξενουμένων Αὐτῆς, μέ ἐπί κεφαλῆς  τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον, μετά τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ.
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Βοσκρεσένσκυ κ. Σάββαν, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Θεοδώρου Σούλγκα καί τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Νίνας, ἐκ Ρωσσίας, ὡς Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας εἰς τούς ἑορτασμούς τῶν ὀνομαστηρίων Αὐτοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 9ης Ἰουνίου, ἐνῷ τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων, 10ην ἰδίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι, πλήν τῶν ἐντεῦθεν πιστῶν, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Δαρδανελλίων κ. Νικήτας, Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος, Μπουένος Ἄιρες κ. Ταράσιος καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λαμψάκου κ. Μακάριος, Λεύκης κ. Εὐμένιος, Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Πατάρων κ. Ἰωσήφ,  Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑπό τήν  ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσέως Σασαγιάννη Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου-Προέδρου τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», Φοιτηταί τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας, ἐκπρόσωποι τοῦ Δήμου Fatih, καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.   
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος,  Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀριστόβουλος Κυριαζῆς, ἐκ μέρους τῶν Φοιτητῶν τοῦ ὡς ἄνω Ἰνστιτούτου, καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τῇ ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Κατσώνη νέᾳ Ἐκκλησιαστικῇ Ἐπιτροπῇ. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου καί τῶν Ἐντιμολ. κ. κ. Βλασίου Φειδᾶ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας, Κοσμήτορος τοῦ ὡς ἄνω Ἰνστιτούτου, καί Κωνσταντίνου Δεληκωνσταντῆ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῷ, ἐπί κεφαλῆς τῶν φοιτητῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἄρτης κ. Ἰγνάτιον, συνοδευόμενον ὑπό Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ' αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Σεργάκη, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Χρήστου Καρίπογλου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Δασκαλάκη, Ἀντιδημάρχου Χανίων. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον.
25μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λεύκης κ. Εὐμενίου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σινώπης κ. Ἀθηναγόραν, ἐκ Βελγίου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Ἐπίσκοπον Πατάρων κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀργεντινῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἄρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχων Μωϋσέως Ξενοφωντινοῦ καί Ἀλεξίου Παντοκρατορινοῦ, καί τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἰακώβης, Ἡγουμένης τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου.   
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κυρίτσην, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου Σιλουανοῦ καί τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Δοσιθέου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί ὁμίλου προσκυνητῶν. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀναστάσιον Βλαβιανόν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου, Ἀρχιτέκτονος. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ναυκράτιον Φουρουντζόγλου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Πέτρου, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ ἐγγονοῦ αὐτοῦ, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιον Φίλιαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς  Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Φλώρου, Ἐκδότου.
30μελῆ ὅμιλον  Καρδιολόγων, ἐξ Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Muhtar Kent, Ἐπιχειρηματίαν, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐλλογ. κ. Πρόδρομον Ἀντωνιάδην, Θεολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Τζωΐτην, Στέλεχος τῆς ἐν Ρώμῃ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Μουσικολ. κ. Κωνσταντῖνον Μπαλατῆν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Ἀνδρεοπούλου, ἐκ Πατρῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Στέφον, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Χριστοφόρον Σωφρονίου, Ἰατρόν, ἐκ Χαλκίδος, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Μαυρίδην, Γεν. Γραμματέα τῆς Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Ἑλλήνων Ποντίων ἐν Εὐρώπη, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ καί μελῶν τοῦ Συλλόγου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Γαλώνην, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μυρτοῦς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Σωφρονίου, ἐκ Λονδίνου.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶν Katsoulos, μετά τῶν οἰκείων αὐτῆς, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀχιλλέα-Ἀπόστολον Τίγκαν, Φοιτητήν, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Καλλιόπην Μεταξάκη, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐντεῦθεν. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Παναγίας Βλαχερνῶν Κερατσινίου Ἀττικῆς.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ Ζαππείῳ Λυκείῳ πραγματοποιηθεῖσαν ἀποχαιρετιστή- ριον τελετήν τῶν ἐφετεινῶν τελειοφοίτων αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 7ην Ἰουνίου.
Τήν ὑπό τοῦ Θεατρικοῦ Ὁμίλου «Θεατρική Ἀπόπειρα» δοθεῖσαν  θεατρικήν παράστασιν τριῶν μονοπράκτων ἔργων τοῦ Ἀντωνίου Τσέχωφ, ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ, τήν Παρασκευήν, 8ην ἰδίου.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἰωάννου καί Εἰρήνης Πέτρου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 9ην Ἰουνίου.       
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου Μπαλατῆ καί Μαρίας Ἀνδρεοπούλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 10ην ἰδίου.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου καί Θεοδώρας Διακρούση, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, αὐθημερόν.

*  *  *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 5ης Ἰουνίου, ὁ Πατριάρχης παρέθεσε γεῦμα πρός ὅμιλον ὁμογαλάκτων ἀδελφῶν Αὐτοῦ, ἀποφοίτων τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Βασιλείου Ἀναγνωστοπούλου, Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας-Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ καί Προέδρου τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, ἐν τῷ ἐν τοῖς Ἀνακτόροις Topkapı ἑστιατορίῳ Karakol.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον, συνοδευό- μενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Φιλίππου Χαμαργιᾶ.
Τόν Θεοφιλ.  Λουθηρανόν Ἐπίσκοπον Roskilde κ. Peter Fischer-Møller, μεθ' ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν, ἐκ Δανίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεόφυτον Μάνδαλον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Mogens Vincent Christensen, Πρέσβυν ἔ.τ., ἐκ Δανίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Emine İyem.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὔαν Κατσαρίδου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Σοφίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Λέκκαν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.   

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἰφιγενείας Κίσσα, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Φανερωμένης Βουλιαγμένης Ἀθηνῶν, τήν Τρί- την, 5ην Ἰουνίου. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ πραγματοποιηθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Τσεβίκ-Συμεωνίδου, μέ τίτλον: «İstanbulum, Tadım-Tuzum Hayatım», τήν Τρίτην, 5ην ἰδίου.  

*  *  *

Μέ την εὐκαιρίαν τοῦ Ψυχοσαββάτου, ὁ Πατριάρχης μετέβη ἀφ' ἑνός μέν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου,  ἀφ' ἑτέρου δέ εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος, ὅπου ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου πνευματικοῦ Αὐτοῦ πατρός, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λει- τουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 2ας ἰδίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, καθ' ἥν ἐτε- λέσθη τό Μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου Εὐεργέτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Ἠλιού Βάθη καί ἀνεγνώσθησαν αἱ συγχωρητικαί εὐχαί καί τά ὀνόματα τῶν ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα.   

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, συνο- δευόμενος ὑπό τοῦ ὡς ἄνω Ἀρχιερέως, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ ἐν Kazlıçeşme Ἀρμενικῶ Νοσοκομείῳ τοῦ Ἁγίου Σωτῆρος (Surp Pırgiç) πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν καί ἐπεσκέφθη τήν ἔκθεσιν, μέ θέμα: «Ἀπό τῆς Ὀθωμανικῆς περιόδου ἕως τῆς σήμερον-180 ἔτη μία Ἱστορία: Τό Ἀρμενικόν Νοσοκομεῖον τοῦ Ἁγίου Σωτῆρος», καί τήν ἐν συνεχείᾳ δοθεῖσαν δεξίωσιν.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ ὡς ἄνω Νοσοκομείῳ νοσηλευόμενον Μακ. Πατριάρχην τῶν Ἀρμενίων κ. Μεσρώπ Β', εὐχηθείς εἰς τήν μητέρα αὐτοῦ τά εἰκότα.     

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ  ΕΝ ΤΟΙΣ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Πεντηκοστῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 2ας  Ἰουνίου, προέστη δέ τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς, 3ης ἰδίου, ἐν συλλει- τουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος,  Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀναγνώσας καί τάς εὐχάς τῆς Γονυκλισίας.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, πιστοί ἐντεῦθεν καί ἱκανός ἀριθμός προσκυνητῶν ἐξ Ἁμερικῆς, Κίνας καί Ἑλλάδος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν καί Δράμας κ. Παῦλον. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Sait Susin, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ἐνταῦθα βακουφίου αὐτῶν, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Kenan Kürdal, Ἀντιπροέδρου. 
Τόν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Μελάνην, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, μετ' ἀδελφῶν αὐτῆς.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί Φοιτητῶν ἐκ τοῦ Divinity School τοῦ Κινεζικοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Χόνγκ Κόνγκ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. Δρος κ. Milton Wan.
Τόν Ἐλλογιμ. Δρα κ. Ἰωάννην Ν. Γρηγοριάδην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστημίου Μπιλκέντ.
Τόν Ἐλλογιμ.  κ. Θεμιστοκλῆν Λέκκαν, Καθηγητήν- Πρόεδρον τῆς ΕΥΔΑΠ Α.Ε., καί τόν Ἐντιμ.  κ. Ἰωάννην Ραζῆν, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῶν Εὐγεν. συζύγων  αὐτῶν.       
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Γεώργιον -Σπυρίδωνα Μάμαλον, Στέλεχος τῆς ἐν Ρώμῃ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Ποιητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας, τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Λυκούργου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ κ. Ἀδαμαντίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Chad Dobson, ἐξ Η.Π.Α. .
 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν  ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν εἰς μνήμην τοῦ συγγραφέως Νικολάου Καζαντζάκη, μέ θέμα: «Νίκος Καζαντζάκης-Καπετάν Μιχάλης», τήν Παρασκευήν, 1ην Ἰουνίου.
Tό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ The Marmara παρατεθέν δεῖπνον τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, καί τῶν Ζαππείου καί Ζωγραφείου Λυκείων, τό Σάββατον, 2αν ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, Σύμης κ. Χρυσόστομον, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον,  Πιττσβούργου κ. Σάββαν, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον καί Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριον, ἐλθόντας πρός συμμετοχήν εἰς τάς ἐργασίας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Λαφτσῆν, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Παύλου Βαρελάκη καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πλάτωνα Κρικρῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Τζανάκη.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Johan Berglund, ὑψηλόβαθμον στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Σουηδίας.
Ὅμιλον τελειοφοίτων καί ἀποφοίτων τῆς ἐν Βοστώνῃ Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Τιμοθέου Πατίτσα, Καθηγητοῦ. 
Ὅμιλον ἰατρῶν, συμμετεχόντων εἰς συνέδριον διοργανούμενον ὑπό τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἑταιρίας προληπτικῆς ἰατρικῆς καί ἀντιγηράνσεως (ESAAM), ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς, Ἐλλογ. Δρος κ. Χρήστου Ζουμπουλῆ, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Chad Dobson, ἐξ Ἀμερικῆς. 

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἐριφύλης Μακρίδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Παλαιοῦ Φαλήρου, τήν Πέμπτην, 31ην Μαΐου. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ τῆς Ἰταλίας δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Gianluca Alberini, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς 66ης ἐπετείου ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας, τήν Τετάρτην, 30ήν  Μαΐου.
Τήν ἐν τῷ Ζαππείῳ Λυκείῳ δοθεῖσαν θεατρικήν παράστασιν τῆς μουσικοχορευτικῆς κωμωδίας «Ἡ κρουαζιέρα τῶν θεῶν», αὐθημερόν.

*  *  *