Patriarchal News Bulletin

Μάϊος 2013

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 27ης Μαΐου, ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Τσεχίαν καί Σλοβακίαν ταξιδίου Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον,  Ρόδου κ. Κύριλλον, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνον καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Σταῦρον Λυκίδην,  Γενικόν Ἐπιθεωρητήν τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλένης, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τάς Εὐγεν. κυρίας Sevgi Cevani, Διευθύντριαν τῆς Γ' Περιφερείας Εὐρώπης τῆς Τραπέζης Garanti, καί Serap Tuncer, Διευθύντριαν τοῦ ἐν Balat Ὑποκαταστήματος.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ Μουσείῳ Sakıp Sabancı πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως, μέ τίτλον «Fan from Past to Present», τήν Τετάρτην, 29ην Μαΐου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην  κ. Δοσίθεον Κανέλλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Γερμανοῦ, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.
Tόν Ἐξοχ. Πρέσϐυν κ. Ἀναστάσιον Μητσιάλην, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. κ. Κυριάκου Λουκάκη, Πρέσβεως της Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, Γεωργίου Δημητριάδου, Συμβούλου Πρεσβείας Α', καί Πρέσβεως Νικολάου Ματθιουδάκη, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα.
Τόν Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Στρουμπάκην, ἐκ τῶν διδασκόντων τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, Ἰατροῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων ἰσαποστόλων μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 20ήν Μαΐου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σιεματίτσε κ. Γεώργιος καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ναοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπιδαψιλεύσας τοῖς πᾶσι τάς εὐχάς καί τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τρίτην, 21ην ἰδίου.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Περγάμου κ. Ἰωάννης καί Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ὅμιλος φοιτητῶν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακαρίου Γρινιεζάκη, ἐκ τῶν διδασκόντων ἐν αὐτῇ, Κληρικοί ἐξ Ἑλλάδος, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Μπενλίσοϊ, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Μακάριος Γρινιεζάκης, ὁ Ἐντιμ. κ. Γρηγόριος Ζαχαριουδάκης, ἐκ μέρους τῶν φοιτητῶν τῆς ὡς ἄνω Ἀκαδημίας,  καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ. 

Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Κωνσταντίνου τοῦ ΣΤ', ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, μνημονεύσας ὡσαύτως καί τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Ε'.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικαίας κ. Κωνσταντῖνον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν- Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μπορισπόλ κ. Ἀντώνιον, μετά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Περεγιασλάβ-Χμελνίτσκυ καί Βισνέβσκυ κ. Ἀλέξάνδρου, ἐξ Οὐκρανίας, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Yuri Bogutsky, Συμβούλου τοῦ Προέδρου τῆς Οὐκρανίας, Bogdan Yaremenko, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει, καί Βλαδιμήρου Τελιζένκο, κομίσαντας  ἐπισήμους προσκλήσεις τοῦ τε Προέδρου τῆς Χώρας Ἐξοχ. κ. Βίκτωρος Γιανουκόβιτς καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κιέβου κ. Βλαδιμήρου ὅπως ἐπισκεφθῇ τήν Οὐκρανίαν καί προστῇ τῶν κατ' Ἰούλιον ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ 1025ῃ ἐπετείῳ τοῦ βαπτίσματος τῶν προγόνων  αὐτῶν Ρώς.       
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Χατζηευφραιμίδην, Καθηγητήν τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Φλωρίνης, μετά τῆς αὐταδέλφης  αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίνης, τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Καραγκιόζη καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βαρβάρας, ἐκ Φλωρίνης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Γεωργακόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σαμπαζιώτου, Ἐκδότου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν κ. Νικόλαον Διονυσιάτην. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Σπήλιον Φασόην, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, καί τήν Ἐλλογ. κ. Σοφίαν Δελῆ, Καθηγήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. İrfan Mazlum Bekaroğulları, Διευθυντήν Ἀσφαλείας τῆς Περιφερείας Fatih, καί Mehmet Savaş Özcan, Ὑποδιευθυντήν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Τσικάκην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, καί Κωνσταντῖνον Διακρούσην, Ταμίαν αὐτῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου, Γραμματέως, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Σιμιτσίογλου, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, καί τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τήν Τρίτην, 21ην Μαΐου.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος, συνοεδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐπεσκέψατο κατ'οἶκον τόν ὡς ἄνω Σεβ. Γέροντα Μητροπολίτην καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα. 

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Παραπληγικῶν Τουρκίας Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği μουσικοχορευτικήν καλλιτεχνικήν ἐκδήλωσιν ἐν τῷ ἐν Ataköy Πολιτιστικῷ Κέντρῳ Yunus Emre, τήν Δευτέραν,  20ήν ἰδίου.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 20ῆς Μαΐου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Σιεματίτσε κ. Γεωργίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ πραγματοποιηθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ὑπό τόν τίτλον: «Γιορτές στή Βασιλεύουσα», ὁμιλήσας καταλλήλως.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἡγουμενεύοντα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βαλουκλῆ, προσενεγκόντα τόν εἰθισμένον ἄρτον καί τήν λαμπάδα, ἐπί τῇ Πατριαρχικῇ ἐπισκέψει καί ἱερουργίᾳ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνα, Διευθυντήν  τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Igor Yakimchuk καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν τῇ Πόλει.     
Τόν Σεβ. Καρδινάλιον  κ. Peter Erdö, Ἀρχιεπίσκοπον Βουδαπέστης-Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου τῶν ἐν Εὐρώπῃ Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας. 
Τούς Ἐλλογ. κ. κ. συνέδρους τῆς Ἡμερίδος.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἔναρξιν τοῦ Φεστιβάλ Νεολαίας τοῦ Δήμου Beyoğlu, ἐν τῷ Κέντρῳ Νεότητος τοῦ ὡς ἄνω Δήμου, τήν Τρίτην, 14ην Μαΐου.   
Τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Mithat Engin Viranyalı, ἐκ τοῦ ἐν Karacaahmet  Τεμένους Şakirin, τήν Πέμπτην, 16ην ἰδίου.

*  *  *

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 17ης Μαΐου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐκήρυξε δι'ὁμιλίας Αὐτοῦ, τήν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Conrad πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ Συμβουλίου τῶν ΡΚαθολικῶν Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων Εὐρώπης διοργανωθείσης ὡς ἄνω ἡμερίδος, ἐνῷ ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Antonio Lucibello, Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, Μήνυμα τῆς Α.Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, παρέστησαν δέ καί ἐκπρόσωποι ἐκ τοῦ διπλωματικοῦ σώματος καί ἄλλοι ἐπίσημοι.
Tό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, παρετέθη ἐπίσημον δεῖπνον πρός τιμήν τῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ Ἱεραρχῶν καί τῶν Συνέδρων ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Conrad, εὐλογηθέν ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος.   

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 18ης Μαίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης καί ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Γεωργίας κ. Ἠλίας Β', μετά τῶν ὡς ἄνω Σεβ., Πανιερ. καί Θεοφιλ. Ἱεραρχῶν καί Ἐλλογ. Συνέδρων μετέβησαν εἰς Χάρακα Βιθυνίας, τόπον κοιμήσεως τοῦ Μ. Κωνσταντίνου, ἔνθα ὁ Παναγιώτατος παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τῶν ὑψηλῶν προσκεκλημένων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 16ης Μαΐου, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν ἐκ τῆς εἰς Μιλᾶνον ἱερᾶς ἀποδημίας Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον Σταυροδρομίου, καί συνεχάρη αὐτῷ εὐχηθείς τά εἰκότα. 

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 13ης τ.μ., ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ὡς κατ'ἔτος, παρέθεσε πασχάλιον γεῦμα εἰς τούς Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τούς Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, ἐν ταῖς τουριστικαῖς ἐγκαταστάσεσι τοῦ Kemer Country πλησίον τῆς Πόλεως.           

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γενικόν Ἐπίτροπον τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Sahag Maşalyan, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Krikor Damadyan καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Artun Damadyan, ἐκφράσαντας εὐχάς ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεράσιμον Μπάλαν, μετά τῆς Εὐλαβ. συζύγου αὐτοῦ κ. Κυριακῆς, ἐξ Η.Π.Α. .
Tόν Ἐξοχ. κ. Ziad Al-Bandak, Ὑπουργόν παρά τῷ Προέδρῳ τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Abdelkerim Alkhatib, Γενικοῦ Προξένου ἐν τῇ Πόλει, κομίσαντα Αὐτῷ πρόσκλησιν τοῦ Προέδρου Ἐξοχ. κ. Μαχμούτ Ἀμπάς ὅπως ὁμοῦ μετά τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα ἐπισκεφθῶσι τήν Βηθλεέμ.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Fatih Πολιτιστικῶ Κέντρῳ Fırat πραγματοποιηθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῶν Ἐλλογ. κ.κ. Cemal Uşak καί Niyazi Öktem ὑπό τόν τίτλον: «Οἱ σύγχρονοι ἡγέται τοῦ Διαλόγου» (Çağımız Diyalog  Önderleri), τήν Τετάρτην, 8ην Μαΐου.
Τήν ἐν τῷ κέντρῳ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τῆς Σχολῆς Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἀγκύρας διοργανωθεῖσαν ἡμερίδα ἐπί τοῦ θέματος: «Τό πρόβλημα τοῦ νομικοῦ καθεστῶτος καί τῆς νομικῆς προσωπικότητος τῶν μή μουσουλμανικῶν μειονοτήτων ἐν Τουρκίᾳ», τήν Δευτέραν, 13ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ἁγιάσματι τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Γκιόκσουγιου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ, 12ης Μαΐου, καθ'ἥν παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ὅστις καί προσεφώνησε τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην τῆς Ἐπαρχίας του, ἀπαντήσαντα καταλλήλως καί εὐχαριστήσαντα διά τήν τιμητικήν ὑποδοχήν. Ὡμίλησεν ἐπίσης καί ὁ Ἐλλογ. Λυκειάρχης κ. Ἰωάννης Δεμιρτζόγλου, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Θείας Μεταμορφώσεως Κανδυλλί. 
Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Χαλκηδόνος Θωμᾶ, Χαλκηδόνος Μελίτωνος καί Ἡρακλείας Φωτίου, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐδεξιώθη τούς διδασκάλους καί μαθητάς τῆς Πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας ἡμῶν, ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα, ἐν τοῖς κήποις τοῦ Ἱ. Ἁγιάσματος, καί διένειμεν αὐτοῖς  πασχαλινά ὠά καί δῶρα. Παρέστησαν ὡσαύτως ὁ Ἐξοχ. Ἔπαρχος Beykoz κ. Süleyman Erdoğan καί οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, καί Δήμαρχος Beykoz κ.Yücel Çelikbilek. Τό συγκρότημα «Ταταυλιανό κέφι» καί ὁ Πολιτιστικός-Λαογραφικός Σύλλογος τοῦ  Γ' Δημοτικοῦ Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης «οἱ Φίλοι τῆς Παράδοσης» ἐξετέλεσαν μουσικοχορευτικόν πρόγραμμα.           

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν-Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ᾧτινι καί ηὐχήθη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin, μετά τοῦ Θεοφιλ. Χωροεπισκόπου κ. Şemun Bar-Sawme, ἐκ Σουηδίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Sait Susin, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς παροικίας αὐτῶν, ἐκφράσαντας συγχαρητηρίους εὐχάς ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Ἠλίαν Rafaj, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Φλοῖκον, Β' Δομέστικον τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτοῦ Χρυσοστόμου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Σεραφείμ Τσόκαν, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἀναπτύξεως, Ἀνταγωνιστικότητος, Ὑποδομῶν, Μεταφορῶν καί Δικτύων τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Μέρμηγκα.
Τόν Ἐξοχ. κ. Radu Onotrel, Πρέσβυν τῆς Ρουμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Gabriela.
Τόν Ἑλλογ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Λέκτορα τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τόν Ἐλλογ. Δρα Selçuk Erez, ἐντεῦθεν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Esin καί τοῦ μνηστῆρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Luke Willis.
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Πρισκομάτη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Στογιόγλου, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λουΐζας, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν, τελεσθείσῃ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος Σπυροπούλου, ἀναδόχου.   
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ Τουρκικοῦ Γυμνασίου Ἴμβρου.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ-Λαογραφικοῦ Συλλόγου τοῦ Γ' Δημοτικοῦ Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης. 
 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου Μπιλιούρη καί Φωτεινῆς Λέκκα, καί τήν βάπτισιν τῆς θυγατρός αὐτῶν, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Πέμπτην, 9ην Μαΐου.
Τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ δοθεῖσαν διάλεξιν τῆς Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς Λέκκα, ὑπό τόν τίτλον: «Χρηστάκης Ζωγράφος (1820-1898): Κεστοράτι - Κωνσταντινούπολη - Παρίσι - Δυτική Θεσσαλία», τήν Παρασκευήν, 10ην ἰδίου.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Στυλιανοῦ καί Ζαχαροῦς Φλοίκου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 11ην ἰδίου.
Τήν ἐν τῇ ἐν Cihangir ἐπαύλει τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἰταλίας Pallazo di Venezia δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Jean Maurice Ripert, ἐπικεφαλῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἀντιπροσωπείας ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν ἐπί τῇ ἡμέρᾳ τῆς Εὐρώπης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.   
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Χαραλάμπους Καραπάνου καί Ἑλένης Δραουτσάλη, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 12ην ἰδίου.
Τήν συνάντησιν τῆς «Ἐπιτροπῆς Σοφῶν Περιφερείας Ἑλλησπόντου» μετ'ἐκπροσώπων τῶν μή μουσουλμανικῶν Βακουφίων, ἐν τῷ ἐν Φερίκιοϊ Ἀρμενικῷ Ναῷ Surp Vartanants, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, πρός ὑποβολήν σεβῶν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτῶν ἑορτῇ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βόστρων κ. Σάββαν, Ἱεράρχην τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Πορφυρίου Georgi, Καθηγητοῦ Θεολογίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικολάου Νικηφόρου, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Δέδε.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Τριῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Παύλου Γιάγκου. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Dušan Spasojević, Πρέσβυν τῆς Σερβίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ Τουρκίας.
Ὅμιλον μελῶν τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἠλία Μπάκου, Γεν. Γραμματέως αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Μιχαηλίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ξανθίππης, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰβάν Denisenco, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλίσσης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ . Kazmir Pamir, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Νάνην, Λογιστήν τῶν Πατριαρχείων, τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μπενλίσοϊ καί τήν Εὐγεν. δίδα Εἰρήνην Δημητρίογλου, Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καγιακοπαράν, ἐντεῦθεν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης,  ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς  παρουσίας Του τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ παράστασιν τοῦ ἔργου «Ἡ ἄλωση τῆς Κωσταντίας» ἐκ τοῦ ὁμωνύμου βιβλίου τοῦ συγγραφέως Γιάννη Μακριδάκη, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 9ης Μαΐου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας τῆς Διακαινησίμου, 6ης Μαΐου, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Ἴμβρον ταξιδίου Αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο, ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἥτις ὑπέβαλεν Αὐτῷ τά ἑαυτῆς σέβη ἐπί τῷ Πάσχα καί ἀντήλλαξε μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἑόρτιον Πασχάλιον ἀσπασμόν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χριστοφόρου Καλογήρου.
Τόν Σοφολ. Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων κ. İshak Haleva, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Yusuf Altıntaş, Γενικοῦ  Γραμματέως αὐτοῦ, ἐκφράσαντα τάς συγχαρητηρίους εὐχάς αὐτοῦ καί τῆς ἐνταῦθα Ἑβραϊκῆς Κοινότητος, ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Tήν Ἐξοχ. κ. Εὐαγγελίαν Τζαμπάζη, πρῴην Εὐρωβουλευτήν, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Νικολάου Κοτσώνα, Γεωπόνου, ἐκ Θεσσαλονίκης, τῆς Εὐγεν. κ. Diana Indjov, ἐκ τῆς Παγκοσμίου Κινήσεως Ἀναπήρων, τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Stefan, Συμβούλου τοῦ Κονγκρέσου τῶν Η.Π.Α., καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Γεωργίου, ἐκ Βουλγαρίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Βλασσόπουλον, Δήμαρχον Ν.  Ἡρακλείου Ἀττικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Φαρμάκη, Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Μουχλίου, ἐπί τῷ καθιερωμένῳ Πασχαλινῷ προσκυνήματι τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, καί τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν γεῦμα ἐν τῷ ἐν Polonezköy ἑστιατορίῳ Leonardo, τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, 7ην Μαΐου.
Τήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Πόλεως δοθεῖσαν ὑπό τῆς Ἐλλογ. κ. Εἰρήνης Σαρίογλου διάλεξιν, μέ θέμα: «Ἡ Ὁμογενειακή Ἑκπαίδευση στήν Πόλη» καί τήν ἐν συνεχείαν προβολήν τῆς ταινίας ὑπό τόν τίτλον: «Ἡ σιωπηλή Σχολή-Μιά ἀναδρομή στήν ἱστορία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης», αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος,  παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου, 6ην Μαΐου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη καί ἡ εἰθισμένη ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ἐν Ἀμερικῇ καί ἁπανταχοῦ τῆς δεσποτείας Κυρίου τέκνων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.

*  *  *

Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ἐπεσκέψαντο ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ αὐτοῦ τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin καί ηὐχήθησαν αὐτῷ τε καί τῷ ποιμνίῳ αὐτοῦ τά εἰκότα ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τόν Ἑσπερινόν μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου τήν πρωΐαν τοῦ Μ. Σαββάτου, 4ης Μαΐου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά :
α) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, 3ης τ. μ., καθ' ἥν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν, ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Ἀνδρέας. Παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος, καί 
β) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου, αὐθημερόν τό ἑσπέρας. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα. 

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Θωμᾶ, ὑποβαλόντος σέβη ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κοντόν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄγγελον Ἀκτινούδην, Ἱεροψάλτην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μαστίχην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐξ Ὁλλανδίας.
 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά  τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Miroslaw Stawski, Γενικοῦ Προξένου τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Χίλτον, τό ἑσπέρας τῆς Μ. Παρασκευῆς, 3ης Μαΐου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά :
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Τετάρτης, 1ης Μαΐου, τό δέ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος κατά τό τελεσθέν Ἱερόν Εὐχέλαιον,
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Μ. Πέμπτης, 2ας ἰδίου, καθ᾽ ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει. 
γ) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ᾽ ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐδέχθη:
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τόν Αἰδεσιμ. Ἀγγλικανόν πρεσβύτερον κ. Tim Pike, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Sectakof, Ὀρθοδοντικόν, ἐκ Καναδᾶ.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρῴην Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου ἐκ τοῦ  Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κισάμου, τήν Μ. Πέμπτην, 2αν Μαΐου.
Καταλλήλως δέ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Σελεμενάκη, Ἱεροψάλτου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Καλαμησίων, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, αὐθημερόν.

*  *  *