Patriarchal News Bulletin

Μάρτιος 2012

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Doğum μετά τοῦ Σοφολ. κ. Mustafa Sinanoğlu, Μουφτῆ, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Şaul Cenudioğlu, Προέδρου τῆς Ἐβραϊκῆς Κοινότητος, καί κ. Cem Çapar, Προέδρου τῆς Ἀρμενικῆς κοινότητος, ἐξ Ἀντιοχείας.
Ὅμιλον μαθητῶν τοῦ 1ου Λυκείου Φαρσάλων μετά Καθηγητῶν αὐτῶν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Τερζίδην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀντώνιον Λαμπίδην, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν, Νικόλαον Βασιαγεώργην, Γεν. Γραμματέα, καί Θεμιστοκλῆν Παχόπουλον, πρῴην Πρόεδρον, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 26ης Μαρτίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τήν ἕδραν τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν καί ηὐλόγησε τούς ἐν αὐτῷ διδάσκοντας καί διδασκομένους, εὐχηθείς αὐτοῖς καλόν Πάσχα. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον καί Πιττσβούργου κ. Σάββαν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου, μετά τῶν Ὁσιωτάτων Ἱερομονάχων κ. Γαβριήλ καί κ. Βαρθολομαίου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Διογένους Καραγιαννακίδου, Δικηγόρου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κλήμεντα Φιλίππου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τῶν αὐταδέλφων Μουσικολ. κ. Φωτίου Γιαννακάκη, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως-Φαρμακοποιοῦ, καί  Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου, Ἰατροῦ-Ὀγκολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν.     
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Εὐάγγελον Γρηγοριάδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ἁγίου Φωκᾶ Μεσαχώρου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Βασιλείου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐστράτιον Ζεγκίνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα, Καθηγητήν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν  Ἐντιμ. κ. Mithal Ali Kabalı, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Στελεχῶν τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος (CHP) τῆς Πόλεως.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Κουλουρίδην, Σύμβουλον Ψυχικῆς Ὑγείας, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Ἠλίαν Πουλᾶκον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Ταρίναν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Seth Brostoff, Δικηγόρον, ἐξ Η.Π.Α..

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Δ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 23ης Μαρτίου, καθ' ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὅμιλοι προσκυνητῶν καί μαθητῶν ἐξ Ἑλλάδος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τό Σάββατον, 24ην Μαρτίου,  καθ' ὅν  ἔψαλεν ἐμμελῶς ἡ χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Λεωνίδου Ἀστέρη, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, ἱκανός ἀριθμός  προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ,  ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης.
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν Δ' Νηστειῶν, 25ην ἰδίου.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πιττσβούργου κ. Σάββας, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου, Πρόεδρος τῆς Σοσιαλιστικῆς Διεθνοῦς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄντας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, ὁ Ἐντιμ.  κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ ὄπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τάφου τῶν γεννητόρων, ἀδελφῶν καί συγγενῶν τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ καί γόνου τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ Γ´.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, καθ'ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Παῦλος Παντελάρας, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις  τήν μεσημβρίαν ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Κοινότητος παρατεθέν γεῦμα ἐν τῷ ἐν Θεραπείοις ἑστιατορίῳ Kıyı, εἰς ὅ παρεκάθησε καί ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 24ης ἰδίου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ πραγματοποιηθεῖσαν διάλεξιν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Νικολάου Κ. Ἀλιβιζάτου, Καθηγητοῦ τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ θέμα: «Ἡ ἰδιότητα τοῦ πολίτη στήν σημερινή Τουρκία». Πρό τῆς διαλέξεως καί μετ'αὐτήν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ, ὁ Ἐλλογ. κ. Elçin Macar, Ἀναπληρωτής Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου  Yıldız, καί ὁ Πατριάρχης.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Πρεβέζης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἀποστόλου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Τσιλιγκίρη, Ἐπιχειρηματίου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Dušan Spacojević, Πρέσβυν τῆς Σερβίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Miroslav Prcović, Γενικοῦ Προξένου τῆς χώρας ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Ἀγγελάκαν, Στέλεχος τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Κ. Ἀλιβιζᾶτον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Δήμητραν Πολίτου - Μάγκα, ἐξ Ἴμβρου. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίαν Κανάρη, Διευθύντριαν τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ζαππείου, τήν Ἐλλογ. κ. Αἰμιλίαν – Εὐαγγελίαν Παντελάρα καί τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Μπαζγκάρλο, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς  ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Παπακωνσταντίνου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Μπαχρέϊν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Θεοχάρους, Οἰκονομολόγου, καί τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σταυρούλας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρόνην Πεχλιβανίδην, Σκηνοθέτην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Τάμπαν, Ψυχολόγον, ἐκ Καστορίας, καί κ. Ἀθανάσιον Καφαλῆν, Φοιτητήν Θεολογίας, ἐκ Καβάλας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Διονύσιον Μποτώνην, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Τέζκοσαρ, ἐξ  Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Reutlingen Γερμανίας.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐκπαιδευτηρίων Ζηρίδη. 
Τήν Εὐγεν.  κ. Latife Soysal, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Σῶτον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Σοφίας, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Χριστίναν Ραπτοπούλου, Φοιτήτριαν, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν.  κ. Ἀναστασίαν Βαρσάμη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ.  κ. Βασίλειον Ἐλ. Κεσίσογλου, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ ὁμίλου Ὑποκριτικῆς Τέχνης τοῦ Γυμνασίου τῆς Νέας Γενιᾶς Ζηρίδη παράστασιν τῆς Τραγωδίας «Οἰδίπους Τύραννος» καί τήν ἐν συνεχείᾳ καλλιτεχνικήν ἐκδήλωσιν ὑπό τῶν χορευτικῶν ὁμίλων τῶν ὡς ἄνω δύο σχολείων, τήν Παρασκευήν, 23ην Μαρτίου.
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου Γεωργίου Μάροβιτς, ἐκ τοῦ ἐν Harbiye ΡΚαθολικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό Σάββατον, 24ην ἰδίου.
Tήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος Θ. Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, αὐθημερόν.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου, πρῴην Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος,  εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 23ης Μαρτίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου, πρῴην Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, εὑρισκόμενος εἰς τήν Πόλιν διά νά συμμετάσχῃ εἰς τήν πραγματοποιουμένην συνάντησιν τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Σοσιαλιστικῆς Διεθνοῦς διά τόν Ἀραβικόν Κόσμον, ἧς τυγχάνει Πρόεδρος, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἔσχε κατ'ἰδίαν ἐγκάρδιον συνάντησιν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, καθ' ἥν παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Τόν Ἐξοχώτατον συνώδευον ἡ Εὐγενεστάτη σύζυγος αὐτοῦ κ. Ἄντα καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, καί συνεργάται αὐτοῦ, προσεκύνησε δέ οὗτος εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν καί ἐξεναγήθη εἰς τήν αἴθουσαν ἑψήσεως τοῦ Ἁγίου Μύρου. 
Τῇ Αὐτοῦ Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ νενομισμέναι τιμαί.

*  *  *

Ἡ δευτέρα ἡμέρα τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν εἰς τήν Πόλιν.

Τήν Πέμπτην, 22αν Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης καί ἡ Α. Μακαριότης ὁ παρεπιδημῶν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος μετά τῶν συνοδῶν αὐτῶν μετέβησαν εἰς τήν νῆσον Πρίγκηπον, ὅπου, ἀφοῦ προσεκύνησαν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἐπεσκέφθησαν τό προσφάτως ἐπαναποκτηθέν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἄλλοτε Ὀρφανοτροφεῖον, προσεκύνησαν εἰς τάς Ἱεράς Μονάς Ἁγίου Γεωργίου Κουδουνᾶ καί Ἁγίου Νικολάου, ἐπεσκέφθησαν τό νέον Μουσεῖον Πριγκηποννήσων, ἐν τῷ ὁποίῳ ἐξεναγήθησαν ὑπό τοῦ κ. Ἀντιδημάρχου, καί ἐν κατακλεῖδι μετέβησαν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν, ἔνθα ὁ οἰκεῖος ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος παρέθεσε τράπεζαν καί περιεποιήθη δαψιλῶς τούς ὑψηλούς ἐπισκέπτας τῆς ἐπαρχίας του, περιστοιχιζόμενος ὑπό κληρικῶν καί λαϊκῶν συνεργατῶν αὐτοῦ. Τό γεῦμα ἐτίμησε καί ὁ Δήμαρχος τῶν Νήσων Ἐντιμ. κ. Mustafa Farsakoğlu μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μετά τῶν σύν αὐτοῖς κατῆλθον εἰς τήν Πόλιν, ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς ὁποίας ὁ Μακαριώτατος προεπέμφθη ὑπό τοῦ ὡς ἄνω Ἱεράρχου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος, ἐπιστρέφων εἰς Ἀθήνας.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Τετάρτης, 21ης Μαρτίου, καθ' ἥν συμπροσηυχήθη ὅμιλος Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Ζ' Γυμνασίου Ἰωαννίνων, πρός  οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καταλλήλως.

Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β'
εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 21ης Μαρτίου, ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β', ἀφίκετο ἀεροπορικῶς ἐξ Ἀθηνῶν εἰς τήν Πόλιν, πρός διήμερον ἀνεπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.     

Τόν Μακαριώτατον συνοδεύουν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Διαυλείας κ. Γαβριήλ, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Γεωργούσης. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Α. Ὑψηλότητα, τήν Πριγκήπισσαν Βελγίου καί Αὐστρίας Stephanie  de Windiseh Graetz, μετά τῆς συνοδείας αὐτῆς. 

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος μετέβη εἰς τό ἐν Βεβεκίῳ Γενικόν Προξενεῖον τῆς Αἰγύπτου καί ὑπέγραψεν ἐν τῷ ἀνοιγέντι βιβλίῳ συλλυπητηρίων, ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ ἀειμνήστου Πατριάρχου τῶν Κοπτῶν  Σενούντα Γ'.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων καί Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ Τσιτσάκου, Ἀντιπροέδρου αὐτῆς, τοῦ Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Μαυροπούλου, Γενικοῦ Γραμματέως, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ἀναγνωστοπούλου.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Σταῦρον Γιωλτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ Φωτίου Κασσωτάκη, μαθητοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Pol De Witte, Πρέσβυν τοῦ Βελγίου ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Henri Vantieghem, νέον Γενικόν Πρόξενον ἐν τῇ Πόλει. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ronald Curry, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ.  Νικόλαον Τραγότσην, μετά τῆς συζύγου καί τῆς αὐταδέλφης  αὐτοῦ, πρός ὑποβολήν εὐχαριστιῶν διά τήν ἐκφρασθεῖσαν Πατριαρχικήν συμπάθειαν, ἐπί τῇ κοιμήσει τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῶν ἀειμνήστου Κωνσταντίνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Ἰ. Δρούγκαν, ἐκ Ναυπλίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Γεωργίας Καρπαθάκη, μητρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Διδυμοτείχου, τήν Δευτέραν, 19ην Μαρτίου. 
Ἐξεπροσωπήθη  ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πατριάρχου τῶν Κοπτῶν Σενούντα Γ', ἐκ τοῦ ἐν Καΐρῳ Καθεδρικοῦ Κοπτικοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μάρκου, τήν Τρίτην, 20ήν  ἰδίου.

*  *  *

Τήν Δευτέραν 19ην Μαρτίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέθεσεν ἄριστον ἐν τοῖς Πατριαρχείοις,  πρός τιμήν τοῦ Ἐξοχ. κ. Φωτίου Ξύδα, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ Τουρκίας, καθ' ὅ παρέστησαν Ἱεράρχαι ἐντεῦθεν, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης καί Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενοι.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τοῖς Χρυσοβεργείοις διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ὁμογενειακῶν Λυκείων τῆς Πόλεως παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίκας Χάτσου, μέ θέμα: «Ἡ πορεία καί τό τέλος τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀρφανοτροφείου Πριγκήπου».
Ἐν συνεχείᾳ, παρέστη κατά τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, δεξίωσιν, πρός τιμήν τοῦ ἀποχωροῦντος Ἐξοχ. κ. Φωτίου Ξύδα, καθ'ἥν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, ὁ Ἐντιμολ. κ.  Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. κ. Φώτιος Ξύδας καί ὁ Πατριάρχης.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δαμασκηνόν Γαβαλᾶν, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Προφήτου Ἠλιού Σαντορίνης, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικολάου Σιγάλα καί τῆς Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Ἀναπλιώτου.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Elçin Macar, Ἀναπληρωτήν Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Yıldız, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογιμ. Δρος κ. Oya Dağlar.
Τούς  Ἐντιμ. κ. κ. Σπυρίδωνα Ἀγγελόπουλον καί Γεώργιον Παπασηφάκην, Ἀξιωματικούς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, μετά τῶν συζύγων αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
60μελῆ ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Εὐαγγέλου Σταυρίδου, Καθηγητοῦ Χημείας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀργύριον Κελλίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀνδρονίκης καί τόν Ἐντιμ. κ. Φώτιον Κιναλόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 16ης Μαρτίου,  ἐχοροστάτησεν, ὡς εἴθισται, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, συμπροσευχηθέντων τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁμίλων προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί μαθητῶν ἐκ τοῦ  14ου Γενικοῦ Λυκείου Θεσσαλονίκης, τοῦ  12ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, τοῦ 16ου Γενικοῦ Λυκείου Θεσσαλονίκης,  τοῦ    1ου Γυμνασίου Ἀριδαίας, τοῦ  Γενικοῦ Λυκείου Ἀφάντου,  τοῦ    5ου Γυμνασίου Καβάλας καί τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Ἱ. Ἀκολουθίας, ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Β. Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καί ὁ Πατριάρχης ἀπευθύνας πατρικούς λόγους πρός τούς προσκυνητάς.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης, καί οἱ ἠθοποιοί Εὐγεν. κ. Νένα Μεντῆ καί Ἐντιμ. κ. Ἄγγελος Ἀντωνόπουλος  ἀνέγνωσαν ἀποσπάσματα  ἐξ ἔργων τοῦ ἀειμνήστου Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ διοργανωθέντος μαθητικοῦ συνεδρίου ἐπί τοῦ θέματος «100+1 χρόνια Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης».
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ.

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 17ης Μαρτίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ἐπεσκέψατο κατ' οἶκον τήν ὑπεραιωνόβιον Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἀλεξίαν καί ηὐχήθη αὐτῇ ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, παρεκάθησεν εἰς τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Gábor Kiss, Γενικοῦ Προξένου τῆς Οὑγγαρίας ἐν τῇ Πόλει, παρατεθέν δεῖπνον, πρός τιμήν τοῦ Ἐξοχ. κ. Semjén Zsolt, Ἀναπληρωτοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῇ ἐν Νεοχωρίῳ Προξενικῇ κατοικίᾳ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 17ης Μαρτίου, καθ' ὅν παρέστησαν ὅμιλοι μαθητῶν καί προσκυνητῶν, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε,  καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Γ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 18ης ἰδίου.
Τῇ Α. Θειοτάτῃ Παναγιότητι συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐξοχ. κ. Semjén Zsolt, Ἀναπληρωτής Πρωθυπουργός τῆς Οὑγγαρίας, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ὁ Ἐξοχ. κ. Φώτιος Ξύδας, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς Εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ, ἡ Ἐξοχ. κ. Ἑλένη Ράπτη, Βουλευτής Θεσσαλονίκης τοῦ Κόμματος Νέα Δημοκρατία, οἱ  Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί Εὐάγγελος Καλαθᾶς, Δήμαρχος Ἐμμανουήλ Παπᾶ Σερρῶν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ὅμιλος μαθητῶν ἐκ τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν καί ἐξ ἄλλων Σχολείων, καθώς καί ἄλλοι ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν, ὑπερπληρώσαντες τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν   

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης μετά τῆς ἐνταῦθα Ἱεραρχίας παρεκάθησαν εἰς παρατεθέν, πρός τιμήν αὐτῶν, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Φωτίου Ξύδα, γεῦμα ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Χίλτον, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐξ Ἀγκύρας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ' ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἀπέστειλε θερμόν συγχαρητήριον Μήνυμα πρός τόν Ἐξοχώτατον κ. Εὐάγγελον Βενιζέλον ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ ὡς νέου Προέδρου τοῦ Πανελληνίου Σοσιαλιστικοῦ Κινήματος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλον Συκῆν, ἐκ Μυτιλήνης. 
Τήν Ἐξοχ. κ. Ἑλένην Ράπτη, μετά τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Στυλιανῆς Μπόντζα, συνεργάτιδος αὐτῆς, καί Ἑλένης Ἀγράφα, ἐκ τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ ἐνταῦθα Πανεπιστημίου Bilgi.   
Ὅμιλον  Καθηγητῶν Πανεπιστημίου ἐξ Ἰαπωνίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Mosako Kido.     
Τήν Ἐλλογ. Δρα. κ. Πολυξένην Ἀδάμ-Βελένη, Ἀρχαιολόγον-Διευθύντριαν τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Θεσσαλονίκης. 
Τήν Εὐγεν. κ. Χριστίναν Θεοχαρίδου-Λουκέρη, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτῆς.
Ὅμιλον Φοιτητῶν ἐκ Νορβηγίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ola Erik Domaas, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου.
Ὅμιλον Φοιτητῶν ἐκ  τοῦ Trinity Episcopal School for Ministry, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Philip Harrold, Καθηγητοῦ, ἐκ Πενσυλβανίας Η.Π.Α. . 
Τόν Ἐντιμ. κ.  Θωμᾶν Μαργαρίτην, πρῴην Δήμαρχον Δράμας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν. 
Ὅμιλον μελῶν τοῦ Παμμικρασιατικοῦ Συλλόγου Νομοῦ Δράμας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ.  Νικολάου Λατσίσταλη.
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ Λυκείου Κάτω Καστριτσίου Πατρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Οἰκονόμου, Θεολόγου. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Ἀλγιανάκ, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Χάλκης, τήν Παρασκευήν, 16ην Μαρτίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Maslak Κέντρῳ ΤİM δοθεῖσαν συναυλίαν λαϊκῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς, τό Σάββατον, 17ην ἰδίου.

*  *  *

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 15ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη, κατόπιν ἀπευθυνθείσης Αὐτῷ προσκλήσεως, εἰς τό Ζωγράφειον Λύκειον καί ὡμίλησε κατά τήν ἔναρξιν τοῦ ἀπό κοινοῦ ὑπ' αὐτοῦ καί τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη διοργανωθέντος μαθητικοῦ συνεδρίου ἐπί τοῦ θέματος «100 + 1 χρόνια Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας,  ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ  Νοσοκομείῳ «Florence Nightingale» νοσηλευόμενον Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητήν, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. Dr. Klaus Wölfer, νέον Πρέσβυν τῆς Αὐστρίας ἐν Ἀγκύρᾳ, τήν Ἐξοχ. κ. Elisabeth Tichy-Fisslberger, Πρέσβυν, στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Εὐρωπαϊκῶν καί Διεθνῶν σχέσεων τῆς Χώρας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Paul Jenewein, Γεν. Πρόξενον ἐνταῦθα. 
Τούς Ἐλλογ. Δρας Γεώργιον Σάββιτς, ἐξ Ἀθηνῶν, Χρῆστον Χαμχούγιαν καί Κωνσταντῖνον Ἀγιαννίδην, ἐκ Θεσσαλονίκης, Φαρμακοποιούς. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Δουμάζον καί Παῦλον Ραχτσόπουλον, Ἰατρούς, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 13ης Μαρτίου,  ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζαππείου διοργανωθεῖσαν ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ διάλεξιν τοῦ Ἐξοχ. ἐν ἰατροῖς κ. Γεωργίου Πετρίδου, μέ θέμα: «Ὁ Ἑλληνικός Φιλολογικός Σύλλογος», ὁμιλήσας διά βραχέων καί κατακλείσας τήν ἐκδήλωσιν. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Τετάρτης, 14ης ἰδίου, καθ'ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὅμιλος μαθητῶν ἐκ τοῦ 1ου  ΕΠΑ.Λ. Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, ὡς καί ἄλλοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Τζαβίδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ὑψωμαθείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Δημητριάδην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δοσίθεον Ἀναγνωστόπουλον, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶ Κοσμάογλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Μερόπην Ἀναστασιάδου, Καθηγήτριαν, ἐκ Γαλλίας.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Mark Janse, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Βελγίου.   
Τήν Ἐλλογ. κ. Φωτεινήν-Τομαῆ, Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.
Τήν Εὐγεν. κ. Giuseppina DeMaria, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἰταλίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Onur Kutnak.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Εὐάγγελον Μπαζγκάρλο, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων, καί  Ἀλέξιον Βεριόπουλον, Ὑπάλληλον αὐτῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.       

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Kadir Has πραγματοποιηθεῖσαν τελετήν ἀπονομῆς βραβείων, τήν Τρίτην, 13ην Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σιδηροκάστρου κ. Μακάριον, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Ἀλεξίου, Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, καί κ. Γαβριήλ, Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος Ἁγίου Ὄρους, τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχων Λουκᾶ Ξενοφωντινοῦ καί Θεοφίλου Παντοκρατορινοῦ καί  τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἰακώβης, Ἡγουμένης τοῦ Ἱ. Ἠσυχαστηρίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ Κληρικῶν καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ἁγιάσματος Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, προσκαλέσαντας Αὐτόν ὅπως χοροστατήσῃ, κατ' ἔθος παλαιόν, ἐν τῷ ἱστορικῷ Ἱ. Ἁγιάσματι, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σωφρόνιον Συκάκην, Ἐφημέριον τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Γεννάδιον Μαυράκην, ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου.
Τάς Ὁσιωτάτας Μοναχάς Νεκταρίαν καί Πολυκάρπην, ἐκ τῆς ἐν Κερκύρᾳ Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, ἐπί τῇ λήξει τῆς διακονίας αὐτῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί τῇ ἐπιστροφῇ εἰς τήν Μονήν τῆς μετανοίας αὐτῶν. 
Ὅμιλον Ἀθλητῶν ἐκ τοῦ Συνδέσμου Ἑλληνικῶν Γυμναστικῶν καί Ἀθλητικῶν Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ κ. Βασιλείου Σεβαστῆ.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Γεώργιον Γκουροβανίδην, Δικηγόρον, ἐκ Θεσσαλονίκης.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς  Παρασκευῆς, 9ης Μαρτίου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων,  μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς ἁποίας ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τῆς ἄρτι κοιμηθείσης ἀειμνήστου Ἑλένης Σαμαρᾶ, μητρός τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί
β) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Β´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, καθ' ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὅμιλοι προσκυνητῶν καί μαθητῶν ἐξ Ἑλλάδος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου πνευματικοῦ πατρός Αὐτοῦ, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΩΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΩΝ, ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 10ης Μαρτίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἀρχόντων Πρωτοψαλτῶν, Λαμπαδαρίων καί Δομεστίχων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τῶν θεαρέστως ἀνά τούς αἰῶνας κοσμησάντων τά ἱερά Πατριαρχικά Ἀναλόγια, καί τῶν λοιπῶν Ὀφφικιούχων καί μή Ἱεροψαλτῶν τῶν διακονησάντων ἐν τῇ Πόλει.

Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος.

Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις, καθ'ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης περί τῆς προσφορᾶς αὐτῶν εἰς τήν διαφύλαξιν τῆς πατρῴας Ἐκκλησιαστικῆς ἡμῶν μουσικῆς παραδόσεως καί τοῦ Πατριαρχικοῦ ὕφους.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 10ης Μαρτίου, καθ'ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι πολυμελεῖς ὅμιλοι μαθητῶν ἐξ Ἑλλάδος, ἐνῶ τήν ἑπομένην, Β΄ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 11ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ διαγενομένῃ πανηγύρει αὐτοῦ.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἀβύδου κ. Κύριλλος καί Ταρτού κ. Ἠλίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀμπελειῶν Πέλλης καί ἐκ τοῦ 2ου καί τοῦ 3ου Γυμνασίου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Ἰδιοκτητῶν Φροντιστηρίων Ἑλλάδος, καί ἐκ τοῦ Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγῶν, ἐξ Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ κ. Κρίτωνος Πιπέρα, ἄλλοι προσκυνηταί καί πιστοί ἐντεῦθεν. 

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ἡ Ἐλλογιμ. κ. Ἔρση Ἀμπατζῆ-Κάλφογλου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, ἡ Ἐλλογ. δίς Ἁγνή Ν. Νικολαΐδου καί ἡ Ἐλλογ. κ. Δέσποινα Βασιλειάδου, Ἐκπαιδευτικοί τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ἐνῷ οἱ μαθηταί τῆς Σχολῆς παρουσίασαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν Κοινοτικήν Αἴθουσαν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μακροχωρίου  καί ἔκαμε χρῆσιν τῆς ψήφου Αὐτοῦ διά τήν ἀνάδειξιν νέας Ἐκκλησιαστικῆς  Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μακροχωρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Φωκᾶ Μεσαχώρου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ' ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Βησσαρίων.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀπαμείας κ. Ἰσαάκ, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Samer Laham, ἐκ Δαμασκοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωσήφ Bosh, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μπουένος Ἄϊρες. 
Τόν Ἱερολ. κ. Σμάραγδον Καραγιαννίδην, Ἀρχιδιάκονον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ὅμιλον ἐκ Γερμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πάστορος κ. Rafael Nicodemus. 
Ἀθλητάς ἐκ τοῦ Ὁμίλου Κλασσικοῦ Ἀθλητισμοῦ Καβάλας. 
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί Φοιτητῶν Φυσικῆς Ἀγωγῆς τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἀθανασίαν Ὑφαντῆ, Φιλόλογον- Δημοσιογράφον, καί τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Σαγάνα, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὁμίλους μαθητῶν ἐκ τοῦ 4ου Γυμνασίου Πολίχνης Θεσσαλονίκης,  ἐκ τοῦ Β' Δημοτικοῦ Σχολείου Συκεῶν Θεσσαλονίκης, ἐκ τοῦ 1ου Γεν. Λυκείου Χορτιάτου Θεσσαλονίκης, ἐκ τοῦ Γυμνασίου Καλαμπακίου Δράμας, ἐκ τῆς Ε'τάξεως τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Νέων Μουδανιῶν, ἐκ τοῦ 16ου Δημοτικοῦ Σχολείου Εὐόσμου Θεσσαλονίκης, ἐκ τῆς Ε'καί Στ' τάξεως τοῦ 20οῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Καλαμαριᾶς, ἐκ τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Νέας Τριγλίας Χαλκιδικῆς, ἐκ  τοῦ 5ου Ἑσπερινοῦ ΕΠΑ.Λ. Θεσσαλονίκης, ἐκ τοῦ 3ου Γυμνασίου Μίκρας Θεσσαλονίκης, ὡς ἐκ καί τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Σερρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Λεωνίδου Θαρραλίδου.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης Σαμαρᾶ, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἄνω Λεχωνίων Βόλου, τήν Παρασκευήν, 9ην Μαρτίου. 

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά τήν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Χίλτον διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Καtsuyoshi Hayashi, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἰαπωνίας ἐν τῇ Πόλει, ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τοῦ γενομένου σεισμοῦ ἐν τῇ Ἀνατολικῇ Ἰαπωνίᾳ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 8ης τ.μ. , ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη, κατόπιν ἀπευθυνθείσης Αὐτῷ προσκλήσεως, εἰς τό Ζωγράφειον Λύκειον καί ὡμίλησε κατά τήν ἔναρξιν τῆς ἀπό κοινοῦ ὑπ' αὐτοῦ καί τῆς Διευθύνσεως Δευτεροβαθμίου ἐκπαιδεύσεως Χαλκιδικῆς διοργανωθείσης  ἡμερίδος ἐπί τοῦ θέματος «Κωνσταντινούπολις, Προποντίδα-Χαλκιδική, περιβαλλοντικό καί πολιτιστικό ἀπόθεμα».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Δαυίδ, ἐξ Ἁγίου Ὄρους, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Ἀβερκίου καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Λεωνίδου Μπάρου, ἐκ Τρικάλων, καί Ἀνδρέου Ἀλίρη, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Ὅμιλον Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων ἐκ Πακιστάν καί Νορβηγίας ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Peshawar κ. Mano Rumalshah καί τοῦ Σοφολ. κ. Syed Niaz Hussain Naqvi.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Ἰωάννην - Ἀλέξιον Ζέππον, Γεν. Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό ὑψηλοβάθμων στελεχῶν αὐτοῦ ὡς καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Aurelio Pérez Giralda, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἱσπανίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μαρτζέλον, ἐκ Θεσσαλονίκης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Κοντοσκαλίου-Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος  Βλάγκας, καί Κληρικῶν αὐτῆς, καί μελῶν τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Tartu κ. Ἠλίαν, ἐξ Ἐσθονίας. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Ρωσσίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Ἡγουμένου κ. Νικοδήμου.   
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀντώνιον Πασκαλτζῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων.
Τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν Νικόλαον Διονυσιάτην.
Ὁμίλους μαθητῶν ἐκ τοῦ 2ου Ἐπαγγελματικοῦ Λυκείου Πτολε- μαΐδος, ἐκ τῆς Γ'τάξεως τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Πενταπόλεως Σερρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίας Ἀμπατζῆ, ἐκ τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Διαπολιτισμικῆς Ἐκπαιδεύσεως Εὐόσμου Θεσσαλονίκης, καί ἐκ τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Νιγρίτης Σερρῶν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Εὐδοξίαν-Μέλισσαν Φινφίνη, Φοιτήτριαν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Hüseyin Ergün, Πρόεδρον τοῦ νεοσυστάτου Σοσιαλιστικοῦ καί Δημοκρατικοῦ Κόμματος (SODEP), καί  Cemalettin Sezer, Ἀντιπρόεδρον αὐτοῦ, ἐξ Ἀγκύρας.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Τσιφουτίδην, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Δημητρίου, Ἐπιχειρηματίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Alexander Velev, Γενικοῦ Προξένου τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας αὐτοῦ, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Hyatt, τήν Δευτέραν, 5ην Μαρτίου.
Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ πραγματοποιηθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Σταύρου Γιωλτζόγλου, μέ τίτλον: «Οἱ Ἑλληνοτουρκικές Σχέσεις (1922-1930) ἀπό τήν ἀντιπαλότητα στήν συνδιαλλαγή», αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Ahmet Davutoğlu, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 3ης Μαρτίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Ahmet Davutoğlu, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Halit Çevik, Πρέσβεως-Ὑφυπουργοῦ, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Selçuk Ünal καί Kaan Esener, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἐπεσκέψατο τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον.
Τήν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα ὑπεδέχθησαν ἐν τῇ κεντρικῇ εἰσόδῳ τῶν Πατριαρχείων οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς μέ ἐπικεφαλῆς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον.

Κατά τήν ἄφιξίν του ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργός ὡδηγήθη εἰς τό Πατριαρχικόν Γραφεῖον, ἔνθα ὁ Παναγιώτατος ἔσχεν ἐγκάρδιον συνομιλίαν μετά τῆς Α. Ἐξοχότητος ἐπί μίαν ὥραν, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἐκπροσώπου τῶν Μειονοτικῶν Βακουφίων εἰς τό Συμβούλιον τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Βακουφίων, καί τοῦ Πανοσιολ. κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐν συνεχείᾳ, οἱ δύο ἄνδρες μετέβησαν εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ἔνθα προέβησαν εἰς δηλώσεις πρός τά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως, καθ'ἅς ὁ Παναγιώτατος ηὐχαρίστησε τόν Ἐξοχ. κ. Davutoğlu διά τήν τιμητικήν παρουσίαν αὐτοῦ εἰς τήν  ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐνῷ ὁ κ. Ὑπουργός διεβίβασε τούς θερμούς χαιρετισμούς τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ καί ἐτόνισε τήν ἀνάγκην τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως μεταξύ λαῶν καί θρησκειῶν ἐν τῇ εὐρυτέρᾳ περιοχῇ τῆς Μ. Ἀνατολῆς. Εἶτα ὁ Παναγιώτατος παρουσίασεν εἰς τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τήν ἐνταῦθα Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου καί παρευρεθέντας παράγοντας τῆς Ὁμογενείας.

Σημειωτέον ὅτι διά πρώτην φοράν Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν  τῆς Τουρκίας ἐπισκέπτεται τό Ἱερόν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς  Παρασκευῆς, 2ας  Μαρτίου, καί
β) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Α´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, καθ' ἥν παρέστησαν ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος.

Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Μετά λαμπρότητος καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίᾳ ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.
Τήν Κυριακήν, 4ην Μαρτίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, προεξῆρχε τῆς εἰθισμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Γενικός Γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης «ΟΣΕΠ» («BSEC),  οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, ἐκπροσωπῶν τήν Ἔντιμον Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, Βίκτωρ Μαλιγκούδης καί Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενοι αὐτῆς, ἡ  Εὐγεν. κ. Χαρίκλεια Οὐσουλτζόγλου-Γεωργιάδου, Δήμαρχος Βεροίας,  ἄλλοι ἐπίσημοι καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.   

Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης, ἀπό τοῦ Θρόνου, μετά τῶν συλλειτουργησάντων Αὐτῷ ἁγίων Ἀρχιερέων, ἐτέλεσαν τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν μακαρίων ψυχῶν πάντων τῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων ἐν αὐτῇ, εἶτα δέ ἐγένετο ἡ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὁ Πατριάρχης  ηὐλόγησεν ἀπό τοῦ ἐξώστου τό πλῆθος τῶν ἐκκλησιασθέντων πιστῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βαλίνου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ' ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Μάξιμος Νότης ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος.   

Τό ἑσπέρας, ἐπί τῷ ἑορτασμῷ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐδόθη ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ Haliç συναυλία τῶν εὐφήμως γνωστῶν Καλλιτεχνῶν Ἀλκήστιδος  Πρωτοψάλτη καί Στεφάνου Κορκολῆ, εἰς τήν ὁποίαν παρέστησαν πλεῖστοι ὅσοι προσκεκλημένοι τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐκ τοῦ θρησκευτικοῦ, διπλωματικοῦ, καλλιτεχνικοῦ, δημοσιογραφικοῦ καί ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου τῆς πόλεως ἡμῶν, ὡς καί ἐκ τῆς ἐνταῦθα ὁμογενείας, καί ἐξ Ἑλλάδος, τοῦ Πατριάρχου κατακλείσαντος τήν ἐκδήλωσιν διά καταλλήλου ὁμιλίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Φιλίππου Χαμαργιᾶ, τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου καί ἄλλων προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ' αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. κ. Γεώργιον Τσέτσην, Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Γενεύης, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἐμμανουήλ Χατζηγιακουμῆ, Μουσικολόγου-Ἐκπαιδευτικοῦ, καί τοῦ Μουσικολ. κ. Παναγιώτου Ἀνδριοπούλου, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Χαρίκλειαν Οὐσουλτζόγλου-Γεωργιάδου, Δήμαρχον Βεροίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Μέλη τῆς Κοινωφελοῦς μή κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας «Ἀποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογιμ. κ. Ὑπατίας Δούση-Ἀναγνωστοπούλου, Καθηγητρίας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μεταβαίνοντα εἰς Αἰθιοπίαν διά τήν προσφοράν τῶν ὑπηρεσιῶν των  ἐπί δεκαήμερον. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Ράντσιον, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Κτηνιατρικῆς Ἑταιρείας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Κωτσομητσοπούλου καί τῆς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Λουκάκη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Kliment Hristov, Δημοσιογράφον, ἐκ Βουλγαρίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Καλαμάρην, Διευθυντήν τοῦ ἐν Σμύρνῃ Ξενοδοχείου «Χίλτον», καί  τήν Εὐγεν. κ. Θεοδώραν Βεριοπούλου, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Στέλιαν, Μεταπτυχιακόν Φοιτητήν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαον Μανδάνην, Ἀθανάσιον Δεληγιάννην καί Ἀναστάσιον Σαρρῆν, Στελέχη τῆς ΕΡΤ 3, ἐκ Θεσσαλονίκης.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ 1ου Γυμνασίου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης θεατρικήν παράστασιν «Ὁ Μικρός Πρίγκηπας» τοῦ Ἀντουάν ντέ Σαίντ Ἐξυπερύ, τήν Πέμπτην, 1ην Μαρτίου.
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Σοφίας Γιόφογλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τό Σάββατον, 3ην ἰδίου.   
Τό ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ διοργανωθέν Φεστιβάλ Παραδοσιακῶν Χορῶν καί Χορῳδιῶν ἐξ Ἑλλάδος, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Ἐξοχ. κ. John T. Holmes, νέον Πρέσβυν τοῦ Καναδᾶ ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Shawn Steil, Προξένου ἐνταῦθα, καί τῆς Εὐγεν. κ. Christine Guilbault, Στελέχους τῆς Πρεσβείας.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Σοφίαν Κοτζάμπαση, Καθηγήτριαν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Σ. Βαρναλίδην, Πλαστικόν Χειρουργόν,  μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἀθηνᾶς Παπαδοπούλου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄρην Μουσιώνην, Διοικητήν 1ης Ὑγειονομικῆς Περιφερείας Ἀττικῆς καί 3ης  Ὑγειονομικῆς Περιφερείας Μακεδονίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Παπαχρήστου, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Πολυμελῆ ὅμιλον κυριῶν-Στελεχῶν τῆς Ἑταιρείας Tupperware, ἐξ Ἑλλάδος καί Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Χαΐδου.     

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Κλειοῦς Φιστέδη, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου, τήν Πέμπτην, 1ην Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Καθαρᾶς Τετάρτης, 29ης Φεβρουαρίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλος Καθηγητῶν καί μαθητῶν, προσκυνηταί ἐκ Ρουμανίας καί πιστοί ἐντεῦθεν, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους.

Ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Δόλλης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 29ης Φεβρουαρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Δόλλης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐπεσκέφθη τόν Πατριάρχην, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικοῦ Προξένου ἐν τῇ Πόλει, Γεωργίου Ἀρναούτη, Διευθυντοῦ τοῦ Διπλωματικοῦ Γραφείου τοῦ κ. Ὑφυπουργοῦ, καί Θωμᾶ Ματσούκα, συνεργάτου αὐτοῦ.

Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ νενομισμέναι τιμαί.

Ὁ Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Σηφουνάκης, Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Περιβάλλοντος, Ἐνεργείας καί Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς τῆς Ἑλλάδος, εἰς τά Πατριαρχεῖα.
 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Σηφουνάκης, Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Περιβάλλοντος, Ἐνεργείας καί Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἔσχεν ἐγκάρδιον συνάντησιν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ.  Βαρθολομαίου, γενόμενος δεκτός μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν. 
Τήν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα συνώδευεν ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.                                                 

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ ἐγκαίνια τῆς ὑπό τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας καί τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος διοργανουμένης ἐκθέσεως, μέ θέμα: «Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, Ὀδοιπορικό στό Ἅγιο Ὄρος». 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμβρόσιον Χοροζίδην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σισανίου καί Σιατίστης, μετεκπαιδευόμενον νῦν ἐν  Ἁγίᾳ Πετρουπόλει, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Alex Rusanen, ἐκ Φιλλανδίας.
Τόν Ὁσιολ. Πρεσβύτερον κ. James Nickolas, ἐξ Ἀμερικῆς, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Kenan Özüdoğru, Προέδρου τῆς Ὁμοσπονδίας Παραπληγικῶν  Τουρκίας, καί κ. Ara Topakian, Ἀντιπροέδρου αὐτῆς.
Τόν Ἐξοχ. κ. Danut Liga, Βουλευτήν, ἐκ Ρουμανίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μπουτάρην, Δήμαρχον Θεσσαλονίκης καί Πρόεδρον τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Δημητρίου Σαλπιστῆ καί Ἀναστασίου Ντούρου καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἄννης Κωνσταντίνου, συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 3ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἐμμανουήλ Δουλουδάκη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Χαριατίδην, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *