Patriarchal News Bulletin

Μάρτιος 2013

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς  Παρασκευῆς, 29ης Μαρτίου, μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς ὁποίας  ἀνέγνωσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἀργολίδος κυροῦ Ἰακώβου, καί   
β) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Β´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, καθ' ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος, ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τοῦ 2ου Γενικοῦ Λυκείου  Ναυπάκτου, τοῦ Γυμνασίου Ἄνω Βιάννου Κρήτης καί τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Πολίχνης Θεσσαλονίκης, καθώς καί προσκυνηταί ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως καί Διδυμοτείχου, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καταλλήλως. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 30ῆς Μαρτίου, καθ'ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος καί  ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης, Κατερίνης καί Ναυπάκτου, τούς ὁποίους ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε πατρικῶς, ἐνῶ τήν ἑπομένην, Β΄ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 31ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ διαγενομένῃ πανηγύρει αὐτοῦ.
Ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλος φοιτητῶν ἐκ τῆς Σχολῆς Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθώς καί πιστοί ἐντεῦθεν. 

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ἡ Ἐλλογιμ. κ. Ἔρση Ἀμπατζῆ Κάλφογλου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, ἡ Ἐλλογ. κ. Δέσποινα Βασιλειάδου, Ἐκπαιδευτικός τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος καί συνεχάρη πατρικῶς τούς μαθητάς διά τήν παρουσίασιν πλουσίου καλλιτεχνικοῦ προγράμματος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου Παλαιοῦ Μπάνιου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ' ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σίσκος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνόν, μεθ'ὁμίλου Κληρικῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Enis İşbilen, Δημάρχου Uzunköprü, καί τῆς Εὐγεν. κ. Çiğdem Zağra, Ἀρχιτέκτονος, καί συνεργατῶν αὐτῶν. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Χαραλάμπους Μπέργκε, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ἁγιάσματος Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, προσκαλέσαντας Αὐτόν ὅπως χοροστατήσῃ, κατ'ἔθος παλαιόν, ἐν τῷ ἱστορικῷ Ἱ. Ἁγιάσματι, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Nikolaus Wyrwoll, ἐκ  Regensburg,  μετά τῆς Ἐλλογιμ. κ. Barbara Hallensleben, Καθηγητρίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Fribourg.
Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Καρύγιαννην, Ὁμοσπονδιακόν Βουλευτήν ἐκ Καναδᾶ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαντᾶ, συνεργάτου αὐτοῦ. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Kass, Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. .
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Εckart Law, ἐκ Μονάχου. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Ἀντωνίου, Διευθυντήν τῆς Ἑλληνικῆς Ραδιοφωνίας, καί Νικόλαον Παπαχρήστου, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Ὁμίλους Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 1ου Λυκείου Ναυπάκτου, τοῦ 1ου Γενικοῦ Λυκείου Ἐλευθερίου–Κορδελιοῦ Θεσσαλονίκης, τοῦ 2ου  Γενικοῦ Λυκείου Ἰλίου Ἀθηνῶν, τοῦ 5ου  Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, τοῦ  12ου  Δημοτικοῦ Σχολείου Κατερίνης, τοῦ  5ου  ΓΕΛ Θεσσαλονίκης καί τοῦ 28ου  Γενικοῦ Λυκείου Θεσσαλονίκης.         
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Μεταγγιτσίου Χαλκιδικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ κ. Ἰωάννου Ἀλεξίου.
Τάς Εὐγενεστάτας κυρίας Sevgi Cemani καί Serap Tuncer, Στελέχη τῆς Τραπέζης Garanti.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κασιμάκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Παπαδημητρίου καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Μαριάννης, ἐκ Βρυξελλῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κορομηνᾶν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, μετά τῆς οἰκογενείας καί οἰκείων αὐτοῦ, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ τελεσθείσῃ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτοῦ.
 
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικηφόρου Ψυχλούδη, Ἡγουμένου τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν ὀργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θρᾴκης ἡμερίδα ἐπί τοῦ θέματος: «Δικαιώματα τῆς Ἑλληνορθοδόξου Μειονότητος Ἴμβρου καί Τενέδου», ἐν τῷ πνευματικῶ κέντρῳ τῆς ὡς ἄνω Ἑνώσεως, τό Σάββατον, 30ήν Μαρτίου.
 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ Μ. Ρεύματος πραγματοποιηθεῖσαν μουσικοχορευτικήν παράστασιν τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Μεταγγιτσίου Χαλκιδικῆς, τήν Παρασκευήν, 29ην Μαρτίου.
     
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ Πάσχα τῶν ἑτεροδόξων ἐξεπροσωπήθη κατά:   
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς Θεοτόκου, λειτουργίαν.
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λειτουργίαν.
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Aynalıçeşme Εὐαγγελικῷ Γερμανικῷ Ναῷ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, λειτουργίαν.
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν  τῷ ἐν Kumbaracı «Κριμαϊκῷ Ναῷ» τῶν Ἀγγλικανῶν, λειτουργίαν.
Τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν.
Τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 28ης Μαρτίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου, ἐπεσκέψατο ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ τόν Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων Σοφολ. κ. İshak Haleva καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα ἐπί τῷ Πάσχα αὐτῶν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μονεμβασίας καί Σπάρτης κυρίου Εὐσταθίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἀργολίδος κυροῦ Ἰακώβου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἀναστασίου Ναυπλίου, τήν Πέμπτην, 28ην Μαρτίου.
 
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικοδήμου Γαλιάτσου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Δήμητρας Δεληγιάννη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Λαρίσης, αὐθημερόν.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τελεσθεῖσαν λειτουργίαν τοῦ ἁγίου χρίσμα- τος, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 27ης  Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 26ης Μαρτίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τό ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ Θερέτρῳ Esma Sultan  παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας, δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Προέδρου καί τῶν μελῶν τῆς Διεθνοῦς Ὀλυμπιακῆς Ἐπιτροπῆς, ἐντός τῶν πλαισίων τῶν διεξαγομένων συνομιλιῶν διά τήν ὑποψηφιότητα τῆς Πόλεως ὅπως φιλοξενήσῃ  τούς Ὀλυμπιακούς ἀγῶνας τοῦ ἔτους 2020.       

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς  Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, Ρόδου κ. Κύριλλον, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνον καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ ἐν Ἀμβέρσῃ Βελγίου Διαπολιτισμικοῦ Λυκείου Athenaum, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρέου Βέλλιου.
         
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ Ζαππείῳ Λυκείῳ πραγματοποιηθεῖσαν  ἐκδήλωσιν ἀφιερωθεῖσαν εἰς τόν ποιητήν Γιάννην Ρίτσον, τήν Τετάρτην, 27ην Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ  Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 24ην Μαρτίου,  καθ' ὅν  ἔψαλεν ἐμμελῶς ἡ χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Λεωνίδου Ἀστέρη, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί ἱκανός ἀριθμός  προσκυνητῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος. 
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων. Ἀκολούθως ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, καί ὁ Πατριάρχης.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶς Κοσμάογλου, Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος. 
β) Ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 25ην ἰδίου. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ὁ Ἐντιμ.  κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Παῦλος Παντελάρας ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καί ὁ Πατριάρχης.
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης, ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ ὄπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τάφου τῶν γεννητόρων, ἀδελφῶν καί συγγενῶν τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ καί γόνου τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ Γ´.
Ἐπηκολούθησε γεῦμα ἐν τῇ ἀνακαινισθείσῃ καί εὐλογηθείσῃ διά τελέσεως Ἁγιασμοῦ ὑπό τοῦ Πατριάρχου Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, προσφερθέν ὑπό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καί εὐλογηθέν ὑπ'Αὐτοῦ, ὁμιλήσαντος περί τῆς ἐννοίας τῆς ἰχθυοφαγίας κατά τήν ἡμέραν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τήν ἑορτήν τῶν Βαΐων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μακαρίου Γρινιεζάκη, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Λαδουκάκη.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην  Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἱερωνύμου Δελίογλου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Καθηγητήν, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων καί Πρόεδρον τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, μετά μελῶν αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταμάτιον Κραουνάκην, Μουσικοσυνθέτην, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Μάριον Μπέγζον, Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Παύλου Τσολακιάν, Ἀντιπροέδρου τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἀρμενίων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀσπασίας, Γεωργίου Παπαχρήστου, Οἰκονομολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Πυθαγόρου Πετράτου, Λέκτορος τοῦ Πανεπιστημίου Ὀξφόρδης. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀνδρέαν Μπαμπίκην καί Ἀθανάσιον Δημητρίου, Πρόεδρον καί Γραμματέα, ἀντιστοίχως, τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Ἀθιγγάνων, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὁμίλους μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου Ἰτέας Καρδίτσης καί τοῦ 3ου Γενικοῦ Λυκείου Ἄρτης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀναστάσιον καί Γρηγόριον Τσαραμανίδην, αὐταδέλφους, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Ἄννης Ἀγγελίδου καί Χρυσάνθης Πουρνάρα, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Δήμητραν Δαυΐδ, ἐξ Ἑλβετίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Θεοδώραν Βεριοπούλου, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.     
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Ἀγρινίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους Καραπάνου, Δικηγόρου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἐλβίρας Παριζιάνου, Πρεσβυτέρας, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τό Σάββατον, 23ην Μαρτίου.
Tήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος Θ. Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, καί τήν ἐν συνεχείᾳ δεξίωσιν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, αὐθημερόν.
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰκατερίνης Διβαρτζῆ, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Κυριακήν, 24ην Μαρτίου.
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά τήν πρός τιμήν τοῦ Προξενικοῦ Σώματος καί τῆς Τουρκικῆς κοινωνίας ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Ἑλλάδος, τήν Δευτέραν, 25ην τ.μ. . 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη κατ' οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα, τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 25ης τ.μ. .

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς  Παρασκευῆς, 22ας Μαρτίου, καί
β) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Α´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, καθ' ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί μαθηταί τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Μαντουλίδου», ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 23ης τ.μ. ἐν τῇ Αἰθούσῃ τῆς Παναγίας, ἐχειροθέτησε τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Μανουκαράκην, Πρόεδρον τῆς Παγκρητικῆς Ὁμοσπονδίας Ἀμερικῆς, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Εὐταξίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Παρέστησαν οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος καί Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, οἱ οἰκογενεῖς καί φίλοι τοῦ νέου Ἄρχοντος καί μέλη τῆς ὡς ἄνω Ὁμοσπονδίας.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 18ης Μαρτίου, καί Τρίτης, 19ης ἰδίου, καί
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Τετάρτης, 20ῆς  ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν τούς ἐνταῦθα ἁγίους Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, καί ἀνταλλάξαντας μετ᾿Αὐτοῦ τόν ἐπί τούτῳ ἀδελφικόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν εἰς ἀμοιβαίαν συγχώρησιν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 16ης Μαρτίου, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν ταξιδίου Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π.  Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 17ης Μαρτίου, καθ᾿ ἥν ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Κατηχητήριος Λόγος Αὐτοῦ, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δαρδανελλίων κ. Νικήτας, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Ἐξοχ. κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ,  ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, καθώς καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καί 
β) τόν Α´ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, αὐθημερόν, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἅπαντες οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῶν Πατριαρχείων, ὡς καί οἱ ἐκκλησιασθέντες προσκυνηταί, ἠσπάσθησαν τήν Δεξιάν Αὐτοῦ πρός ἐκζήτησιν συγχωρήσεως, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἰταλίας διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι ἐκδήλωσιν, εἰς μνήμην τῆς ἀειμνήστου Chiara Lubich, ἱδρυτρίας τῆς Κινήσεως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, ἐξ Η.Π.Α., μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Tina Ramirez καί Sarah Schlesinger καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Eric Rassbach, ἐκ τοῦ Ὀργανισμοῦ Δικηγόρων Becket Fund.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Θωμᾶν Ἀνδρέου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Τζούμα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Κρητικόν, Πρόεδρον τοῦ Βυζαντινοῦ Κέντρου Ἀθηνῶν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἰορδάνου Πηλείδου καί Ἀθανασίου Νικολαΐδου.
Ὅμιλον νέων ἐκ τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θρᾴκης καί ἐκ τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν, ὡς καί ἐκ Γερμανίας. 
Πολυμελῆ ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ Ἀρσακείου Δημοτικοῦ Σχολείου Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Τζιτζιφλῆν, ἐκ Λαρίσης, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γερωνυμάκην, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά φίλων αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπην Ἀποστολίδην, Δικηγόρον-Γενικόν Γραμματέα τοῦ ἐν Βεροίᾳ  Ἱδρύματος «Παναγία Σουμελᾶ». 
Τήν Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Παπαβασιλείου, Ψυχολόγον, ἐκ Ζακύνθου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Κατσαλῆν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἥβης Ρήγα, Καθηγητρίας Γαλλικῶν, ἐκ Βόλου. 

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ.  Ἀθηναγόρου, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Κομοτηνῇ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τελεσθεῖσαν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κυρίου Παντελεήμονος, τήν Πέμπτην, 14ην Μαρτίου.

*  *  *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 8ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ αὐταδέλφου Αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Ἀρχοντώνη καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, παρέστη κατά τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Hüseyin Öztürk, ἐκ τοῦ ἐν Teşvikiye τεμένους.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 8ης Μαρτίου, καθ'ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὅμιλοι μαθητῶν ἐξ Ἑλλάδος, πρός οὕς καί ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, καί τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 9ης ἰδίου, ἀναγνώσας ἐν τῷ τέλει αὐτῶν τό εἰθισμένον Τρισάγιον.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησε πρός ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων Δράμας καί τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν προσφύγων Νέας Κρήνης «ἡ Ἁγία Παρασκευή», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Μουσικολ. Γρηγορίου καί Πέτρου Παπαεμμανουήλ, ἐκ τῆς Ἐθνικῆς Ὁμάδος Κλειστοῦ Ποδοσφαίρου τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Μαζαράκη, ἐκ τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἐπανωμῆς, καθώς καί ἐξ ἄλλων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος.     

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου πνευματικοῦ πατρός Αὐτοῦ, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 9ης Μαρτίου, συμπροσευχομένων πολυμελῶν ὁμίλων μαθητῶν ἐκ διαφόρων σχολείων τῆς Ἑλλάδος, πρός οὕς ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους καί διένειμεν αὐτοῖς ἱερά ἐνθύμια εἰς εὐλογίαν.
Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω, 10ης Μαρτίου,  ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς τό ἐξωτερικόν, ὅπου πρόκειται νά συναντηθῇ μετ'οἰκογενῶν Αὐτοῦ, πρός ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν, προπεμφθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου. Κατά τήν ἀπουσίαν Αὐτοῦ, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Νικηφόρον Milović, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Νίκσιτς καί Βουδίμλιε. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σπυρίδωνα Τσεκούραν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βελγίου, ἐφημέριον ἐν Λουξεμβούργῳ.
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Μᾶρκον Λεοντῆν, ἐξ Η.Π.Α., ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου νέων. 
Τόν Ἐλλογ.  Καθηγητήν κ. Robert Dussey, ἐκ Κογκό.
Τόν Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, Γενικόν Γραμματέα τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν.
Tόν Ἐντιμ. κ. Vladimir Stopa, Ἀρχιτέκτονα, ἐκ Γερμανίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Γεωργούλαν, Ὀφθαλμίατρον, ἐκ Λονδίνου.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ τμήματος χορῳδίας τῆς Στέγης Φίλων Γραμμάτων καί Τεχνῶν Καβάλας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Φουρουντζόγλου, Ὀδοντίατρον, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λουΐζας Παπαδοπούλου.   
Ὁμίλους  μαθητῶν ἐκ τοῦ 4ου Δημοτικοῦ Σχολείου Πεύκων    Θεσσαλονίκης, τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἄργους Ὀρεστικοῦ Καστορίας, τοῦ 1ου Γυμνασίου Ἐλευθερίου-Κορδελιοῦ Θεσσαλονίκης, τοῦ 10ου Δημοτικοῦ Σχολείου Εὐόσμου Θεσσαλονίκης, τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Ἀπερίου Καρπάθου, τῶν 23ου καί 101ου  Δημοτικῶν Σχολείων Θεσσαλονίκης, τοῦ 6ου Γενικοῦ Λυκείου Καβάλας, τῶν 2ου καί 3ου  Γενικῶν Λυκείων Καρδίτσης,  τοῦ  2ου  Γενικοῦ Λυκείου Ἰλίου Ἀθηνῶν, τοῦ 2ου  Γυμνασίου Γλυφάδας, τοῦ 16ου Δημοτικοῦ Σχολείου Εὐόσμου Θεσσαλονίκης, τοῦ 3ου  Γενικοῦ Λυκείου Ἡλιουπόλεως Ἀθηνῶν, τοῦ 4ου  Γενικοῦ Λυκείου Τρικάλων «Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης»,  τοῦ  1ου ΕΠΑΛ Ἐλασσῶνος, τοῦ 4ου Δημοτικοῦ Σχολείου Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης, τοῦ Ἀρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, τοῦ 101ου  Δημοτικοῦ Σχολείου Θεσσαλονίκης καί τῆς Μουσικῆς Σχολῆς Σερρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ὀλύμπιον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, ἐκ Μονακό.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Ἰωαννίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κορίνας-Γεθσημανῆς, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Μεσσήνην, Φαρμακοποιόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παππᾶν, μετά τοῦ πατρός καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Σπέντζαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Κόνταρη, ἐξ Ἀθηνῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς τελεσθεῖσιν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ γάμοις αὐτῶν, μετά συγγενῶν καί οἰκείων αὐτῶν. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν  ἐν τῇ Κοινοτικῇ  Αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων συζήτησιν ἐπί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Προγράμματος: «Μειονοτικοί Πολίτες-Ἰσότιμοι Πολίτες», τήν Τετάρτην, 6ην Μαρτίου.
Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος καί τῆς ὁμάδος ἀποφοίτων τῆς δεκαετίας τοῦ '80 τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Πανεπιστημίου Mimar Sinan ἔκθεσιν, μέ θέμα: «Αὐτοί πού ἀκολουθοῦν τίς μνῆμες τους», τήν Παρασκευήν, 8ην ἰδίου.
Τό ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ διοργανωθέν φεστιβάλ χορῳδιῶν, αὐθημερόν.
Τά ἐγκαίνια τοῦ ἐν Caddebostan καταστήματος «Mastiha Shop», τό Σάββατον, 9ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικηφόρου Ψυχλούδη, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, Ἐντιμολ. Καθηγητοῦ κ. Γεωργίου Μαρτζέλου, Ἄρχοντος  Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας, Διευθυντοῦ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, καί Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Βουτέρου, Διεθνολόγου-Ἀναπτυξιολόγου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γρηγόριον Παπαθωμᾶν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Βλατίτσην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δράμας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἀριστοτέλους Γεωργιάδου καί Βασιλείου Μπαλοδήμου, Ἀστυνομικῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Τιμόθεον Καψάλην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἠγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικηφόρου Καλαϊτζίδου. 
Τόν Ὁσιώτ. Ἱερομόναχον κ. Φιλάρετον Λειβαδάρον, ἐκ τοῦ Ἱ. Κελλίου Μεγάλης Παναγίας Καρεῶν Ἁγίου Ὄρους.
Τόν Ἐντιμ. κ. Gabor Kiss, Γεν. Πρόξενον τῆς Οὑγγαρίας ἐν τῇ Πόλει.
Ὁμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Νέας Μεσημβρίας Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐλευθερίου Μαργαρίτη.
Τήν Εὐγεν. Δίδα Ἀγάπην Τριανταφυλλίδου, Μουσικόν, ἐκ Πρεβέζης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Κούκαν, Κυβερνήτην ἀεροσκαφῶν τῆς Atlas-jet, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας Γρηγοροπούλου, Ἰατροῦ, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Γαλήνης, ἐντεῦθεν.
Ὁμίλους Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ  15ου Γεν. Λυκείου Θεσσαλονίκης καί τοῦ ΕΠΑ.Λ. Ἡρακλείας Σερρῶν.

Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Αἰγάλεω Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Παρούση, Ταξιδιωτικοῦ Πράκτορος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Alev Ateş, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Sebahat, καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Kardelen, Damla καί Adanur, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mehmet Ünal, ἐκ Λονδίνου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῇ ἐν Χαλκηδόνι αἰθούσῃ συναυλιῶν «Süreyya» πραγματοποιηθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν, τήν Τετάρτην, 6ην Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Νικολάου Παπαξάφη, Θεολόγου-Ἀναπληρωτοῦ Διευθυντοῦ αὐτῆς.
Πολυμελεῖς ὁμίλους μαθητῶν  ἐκ τοῦ 3ου Γενικοῦ Λυκείου Ἡλιουπόλεως Ἀθηνῶν καί ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου Θεσσαλονίκης. 
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίαν Σχοιναράκη, πρῴην Νομάρχην Ἡρακλείου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς δίδος Μαρίας, Ἀρχιτέκτονος.

*  *  *

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 4ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καί ἐκήρυξε δι' ὁμιλίας Αὐτοῦ  τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ ἐν αὐτῇ διοργανουμένου ταχυρρύθμου ἐπιμορφωτικοῦ θεολογικοῦ  σεμιναρίου τοῦ Ἱδρύματος Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὑπό τόν γενικόν τίτλον «Ἡ περίοδος τῆς  Β' Οἰκουμενικῆς Συνόδου». Ὡμίλησαν ἐπίσης ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Μάξιμος Παπαγιάννης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης,  Ἀναπληρωτής Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον.
Πολυμελῆ ὅμιλον Κληρικῶν ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, συμμετεχόντων εἰς τό ὡς ἄνω σεμινάριον.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Δημητριάδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ἰατρόν, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 1ης Μαρτίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Διευθύνσεως τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Δυτικῆς Θεσσαλονίκης περιβαλλοντικήν ἡμερίδα, ὁμιλήσας καταλλήλως τῇ περιστάσει. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 2ας Μαρτίου, καθ'ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἐδέσσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μαξίμου Χατζῆ, καί ἐκ Ζακύνθου, ὡς καί ὅμιλος μαθητῶν ἐκ τοῦ 1ου Γενικοῦ Λυκείου Νέας Μηχανιώνας, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους, ἐνῷ ἀντεφώνησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος καί ὁ Ἐλλογ. κ. Γεώργιος Μπαλασᾶς, Λυκειάρχης, καί 
β) τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου, 3ης ἰδίου. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας,  οἱ Ἐξοχ. Βουλευταί κ. Sergei Popov, Πρόεδρος τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐκ Ρωσσίας, καί Ἀναστάσιος Νεράντζης, Γενικός Γραμματεύς αὐτῆς, ἐξ Ἑλλάδος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Βουλευτῶν-μελῶν τῆς ὡς ἄνω Συνελεύσεως, προερχομένων ἐκ διαφόρων χωρῶν, ὅμιλος μαθητῶν ἐξ Ἁγίου Ἀθανασίου Θεσσαλονίκης, καθώς καί ἄλλοι προσκυνηταί ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Παναγιώτατος καί οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Sergei Popov καί Ἀναστάσιος Νεράντζης, ἐνῷ ἡ χορῳδία Ἡρακλείας Σερρῶν καί χορευτικός ὅμιλος ἐξ Ἐκπαιδευτικῶν τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Θεσσαλονίκης ἐξετέλεσαν μουσικόν πρόγραμμα ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τῶν Πατριαρχείων.     

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Renaissance Bosphorus διοργανωθέντος ὑπό τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τῆς Ὀρθοδοξίας συνεδρίου ἐπί τοῦ θέματος «Τό κοινωνικόν πρόσωπον τῶν μονοθεϊστικῶν  θρησκειῶν», ὁμιλήσας καταλλήλως. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, μετά τοῦ Ἐλλογ. Δρος. κ. Ἀνδρέου Μπαϊρακτάρη, Ἰατροῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ξάνθης κ. Παντελέημονα καί Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα καί τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Σαρόγλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς  συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, ἐκ Ξάνθης.     
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Νικόλαον Σεργάκην, ἐξ Ἀγγλίας.   
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Κεβρεκίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κασσανδρείας, μετά οἰκείων αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πολύκαρπον Θεοφάνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, μετά τῶν Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Σιούτη, Γυμνασιάρχου-Φιλολόγου, καί Κωνσταντίνου Θωμοπούλου, Γεωλόγου-Ἐκπαιδευτικοῦ, καί τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Πετροπούλου, Νομικοῦ-Ἐκπαιδευτικοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἑλένης, Λυκειάρχου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἠλίαν Δαμιανάκην, Ἁγιογράφον-Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Η.Π.Α. . 
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Victor Tvircun, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Χωρῶν Μαύρης Θαλάσσης, μετά τῆς Εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Πέτρον Βασιλειάδην, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Κέντρου Οἰκουμενικῶν, Ἱεραποστολικῶν  καί Περιβαλλοντικῶν Μελετῶν «Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίνης Ἀσλάνογλου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Κοσμίδου. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Λέκτορα τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης. 
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Γεώργιον Δ. Καρατάσιον, Περιφερειακόν Διευθυντήν Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Κεντρικῆς Μακεδονίας, μεθ'ὁμίλου Ἐκπαιδευτικῶν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Σόνιαν Θεοδωρίδου, ᾀοιδόν, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Θεόδωρον Ὀρφανίδην, Μαέστρον, καί Ἀθανάσιον Σίμογλου, Συνθέτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀσπασίας Ταβίτου, ἐξ Ἀθηνῶν.     
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀγγελικήν Günberk, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Alen, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Μιχαηλίδην, μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Περβανᾶν, Χρηματιστήν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀγγέλου, Χρηματιστοῦ-Οἰκονομολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye Καθεδρικῷ ΡΚαθολικῷ ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τελεσθεῖσαν δοξολογίαν πρός τιμήν τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ', τήν Πέμπτην, 28ην Φεβρουαρίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Σισλῆ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ Kent  πραγματοποιηθεῖσαν ἐπίδειξιν παραδοσιακῶν ἀρμενικῶν στολῶν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 150 ἐτῶν ἀπό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ ἐν Φερίκιοϊ Ἀρμενικοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Vartanantz, τήν Παρασκευήν, 1ην Μαρτίου.
Τούς ἐν τῷ ἐν Beyazıt  ξενοδοχείῳ The President  τελεσθέντας γάμους τοῦ ζεύγους Cihan Akcebe καί Aslı Öztürk, τό Σάββατον, 2αν ἰδίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Συνδέσμων τῶν Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, «Κοινήν Πνευματικήν Πορείαν» πρός τάς μητέρας Σχολάς αὐτῶν, τήν Κυριακήν, 3ην ἰδίου.
Tήν ἐν τῇ ἐν Μεσαχώρῳ Συναγωγῇ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ Προέδρων διαθρησκειακήν ἡμερίδα, αὐθημερόν.
Τήν ὀργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Alexander Velev, Γενικοῦ Προξένου τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα, μουσικήν ἐκδήλωσιν καί τήν ἐν συνεχείᾳ δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας αὐτοῦ, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ  Conrad, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *