Patriarchal News Bulletin

Νοέμβριος 2013

Tό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 27ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ ἐν Karaköy Αἰθούσῃ Ἐκθέσεων  «Salt Galata»  διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἐξοχ. κ. Ὄλγας Κεφαλογιάννη, Ὑπουργοῦ Τουρισμοῦ τῆς Ἑλλάδος,  ἐκδήλωσιν, ἀφιερωθεῖσαν εἰς τόν Ἑλληνικόν Τουρισμόν. 

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 28ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, παρεκάθησεν ἐν τῷ ἑστιατορίῳ Feriye εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, Ὑπουργοῦ Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων, πρός τιμήν τῶν θρησκευτικῶν ἀρχηγῶν καί λαϊκῶν ἐκπροσώπων τῶν Μειονοτήτων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Ἱεράρχας Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ.  Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου, Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον, Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ρόδου κ. Κύριλλον, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνον καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν, συνοδευόμενον ὑπό κληρικῶν τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ, τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀποστόλου Τζιτζικώστα, Περιφεριάρχου Κεντρικῆς Μακεδονίας, πλείστων ἐκπροσώπων τῆς τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως καί ἄλλων παραγόντων, ὑποβαλόντας τήν εὐγνωμοσύνην αὐτῶν  διά τήν πρόσφατον Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν καί τούς ἐν αὐτῇ Δήμους.
Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ἐκ Παρισίων.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μελίτωνα Μπέλλον ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμβρόσιον Σταμπλιάκαν καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Νικόλαον Βαχτσεβᾶνον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σερβίων καί Κοζάνης. 
Τόν Ἐντιμ.  κ. Ἐλευθέριον Ταφρόγλου, Πρόεδρον Ἑλλήνων Βιομηχάνων ἀλουμινίου Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῇ ἐν Levent Αἰθούσῃ Ἐκθέσεων İdil πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Ayhan Türker, τήν Τετάρτην, 27ην Νοεμβρίου. 
Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ δοθεῖσαν διάλεξιν, μέ τίτλον: «Καραμανλῆδες καί Καραμανλίδικα ἔγγραφα», τήν Πέμπτην, 28ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χαλκίδος κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν Φιλοθέου Θεοχάρους, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Χαλκίδος, καί Γαβριήλ Ἐμμανουηλίδου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Εὐβοίᾳ Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Δαυΐδ, καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Ἐμμανουηλίδου, ἰδιοκτήτου τοῦ Πρακτορείου Vergina Travel.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον.     
Τόν Ἐξοχ. κ. Aymard Jimenez Granda, Πρέσβυν τοῦ Παναμᾶ ἐν Ἀθήναις, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαχρήστου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Danilo Vučetić, νέον Πρέσβυν τῆς Σερβίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ ἐνταῦθα νέου Γενικοῦ Προξένου Ἐντιμ. κ. Zoran Marković. 
Τήν ὁμάδα χειροσφαιρίσεως τοῦ ΠΑΟΚ, ἐκ Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γρηγορίου Πετρίδου.
Τήν Εὐγεν. κ. Mirey Göldağ, Διευθύντριαν τῶν ἐνταῦθα Γραφείων τῆς Ἀεροπορικῆς Ἑταιρείας  Aegean Airlines. 
Τήν Εὐγεν. κ. Ἡρώ Δάκου, ἐντεῦθεν, ὑποβαλοῦσαν τάς εὐχαριστίας αὐτῆς ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ ἀειμνήστου συζύγου αὐτῆς Ἰατροῦ Φωτίου Δάκου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χαλκίδος κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν Φιλοθέου Θεοχάρους, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Χαλκίδος, καί Γαβριήλ Ἐμμανουηλίδου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Εὐβοίᾳ Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Δαυΐδ, καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Ἐμμανουηλίδου, ἰδιοκτήτου τοῦ Πρακτορείου Vergina Travel.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον.     
Τόν Ἐξοχ. κ. Aymard Jimenez Granda, Πρέσβυν τοῦ Παναμᾶ ἐν Ἀθήναις, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαχρήστου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Danilo Vučetić, νέον Πρέσβυν τῆς Σερβίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ ἐνταῦθα νέου Γενικοῦ Προξένου Ἐντιμ. κ. Zoran Marković. 
Τήν ὁμάδα χειροσφαιρίσεως τοῦ ΠΑΟΚ, ἐκ Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γρηγορίου Πετρίδου.
Τήν Εὐγεν. κ. Mirey Göldağ, Διευθύντριαν τῶν ἐνταῦθα Γραφείων τῆς Ἀεροπορικῆς Ἑταιρείας  Aegean Airlines. 
Τήν Εὐγεν. κ. Ἡρώ Δάκου, ἐντεῦθεν, ὑποβαλοῦσαν τάς εὐχαριστίας αὐτῆς ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ ἀειμνήστου συζύγου αὐτῆς Ἰατροῦ Φωτίου Δάκου.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 24ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Αὐστρίαν ταξιδίου Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί τῆς  ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Καπούνταγ Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ὡς ἄνω Κοινότητος, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Ὅμιλον ἐκπαιδευτικῶν μελῶν τῆς Περιφερειακῆς Διευθύνσεως Ἐκπαιδεύσεως Ἀνατολικῆς Μακεδονίας-Θρᾴκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ κ. Σάββα Μελισσοπούλου, Διευθυντοῦ, ἐπιστρεφόντων ἐκ Τραπεζοῦντος. 
Τόν Ἐλλογ.  κ. Ἀντώνιον Ἠλιάδην, Διευθυντήν τοῦ Ζαππείου,  καί τήν Ἐλλογ.  κ. Εὐαγγελίαν Κανάρη, Διευθύντριαν τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως αὐτοῦ, μετά τοῦ Διοικητικοῦ  Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Σχολῆς .
Τήν Εὐγεν. κ. Ἕλλην Φινφίνη, πρός ἐπίδοσιν τοῦ ἡμερολογίου τοῦ ἔτους 2014 τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Βλαχερνῶν, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς δίδος Μελίσσης, ἐπί τῇ ἀποφοιτήσει αὐτῆς ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου Beykent, νῦν μεταπτυχιακῆς φοιτητρίας ἐν τῷ αὐτῷ Πανεπιστημίῳ.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ,  κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 23ης Νοεμβρίου, καί τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 24ης ἰδίου, καθ' ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριος, ἐπί κεφαλῆς 50μελοῦς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας, καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, καί πιστοί ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσσίας καί ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριον, ἐπί κεφαλῆς τοῦ ὡς ἄνω ὁμίλου.
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Ἀκυλῖναν καί Γερασιμίαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χορτιάτη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν διοργανωθεῖσαν «ἑλληνική βραδιά», ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τό Σάββατον, 23ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τήν Πέμπτην, 21ην  Νοεμβρίου, προέστη τῆς καθιερωμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν  Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Σασίμων κ. Γενναδίου,  Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
         
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης.
Κατ᾽ αὐτήν ἐτελέσθη ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Ἰακώβου Rindlisbasher, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς ἐν Essex Ἀγγλίας Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί  Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὁ Ἀρχηγός τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος καί τῆς Ἑλληνικῆς Ἀκτοφυλακῆς τῆς Ἑλλάδος Ἐνδοξ. Ἀντιναύαρχος κ. Δημήτριος Μπαντιᾶς, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ὁ  Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἄλλοι ἐπίσημοι, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζαππείου καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὡς καί τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, ἀπόφοιτοι τοῦ ἔτους 1963 τοῦ Ζωγραφείου, ὁ πατήρ τοῦ νεοχειροτονηθέντος Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Πέτρος καί ἄλλοι συγγενεῖς αὐτοῦ, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὡς καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν.

Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὁ Ἐντιμ. κ. Σπυρίδων Χατζηαναστασίου ἐκ μέρους τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀπηύθυνε πατρικάς νουθεσίας πρός τόν νέον Κληρικόν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου,  μετέβη εἰς τήν Πατριαρχικήν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν ὑπ'αὐτῆς καί ὑπό τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης διοργανωθεῖσαν ἡμερίδα εἰς μνήμην τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐτοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτω- νος, ὑπό τόν τίτλον: «Μελίτων Χατζῆς: Μορφή αὐστηρά καί ὑπέροχος», ὁμιλήσας περί τῆς προσωπικότητος τοῦ Ἱεράρχου. Ἐπίσης ὡμίλησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος καί Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιος Ἀγγελίδης, Ἄρχων Πριμηκήριος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας,  ὡς καί Ἐλλογιμ. Καθηγηταί τῆς ὡς ἄνω Θεολογικῆς Σχολῆς.

Παρέστησαν Ἱεράρχαι τοῦ Θρόνου ἐντεῦθεν, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Γκιουλέκας,  Ὑφυπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί παράγοντες τῆς Ὁμογενείας   

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς Εὐγεν. κ. Εὐανθίας Ρεμπούτσικα, τῇ συμμετοχῇ τῆς χορῳδίας τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐκπαιδευτηρίων «Μαντουλίδου», ἐπί τῇ συμπληρώσει 120 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Λυκείου.     

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ζαχαρίαν Ζαχάρου, Ἱερολ. Διάκονον κ. Βαρθολομαῖον Πέρδικον καί Ὁσιωτ. Μοναχόν κ. Ἰάκωβον, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς ἐν Essex Ἀγγλίας Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰουστῖνον Κεφαλοῦρον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, καί τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Κωνσταντίνου, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Χρυσοστόμου Σταμούλη καί τῆς Ἐλλογ. κ. Δήμητρας Κούκουρα, Καθηγητάς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Γαρουφαλίδην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα. 
Τήν Εὐγεν. κ. Muriel Domenach, νέαν Γεν. Πρόξενον τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα.
Τούς Ἐλλογ. Καθηγητάς τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζαππείου καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Σταύρου Γιωλτζόγλου, Συντονιστοῦ Ἐκπαιδεύσεως, ἐπί τῇ ἐνἀρξει τοῦ νέου Σχολικοῦ ἔτους, ὅπερ καί ηὐχήθη αὐτοῖς νά εἶναι καρποφόρον καί ἀποδοτικόν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄνδρέαν Ρομπόπουλον, Δημοσιογράφον-Ἐκδότην τῆς ἐνταῦθα Ἐφημερίδος «Ἠχώ», πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τήν Εὐγεν. κ. Σταυρούλαν Νικολαντῆ, ἐξ Ἀθηνῶν.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Ἀτέσογλου, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ἐκ τοῦ ἐν Σταυροδρομίῳ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων, τήν Τετάρτην, 20ήν Νοεμβρίου.
Τήν συνάντησιν γνωριμίας μετά τοῦ Τμήματος Ἀσφαλείας τῆς περιοχῆς Fatih, ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ Ali Emir αὐθημερόν.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 18ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ τῆς Γαλλίας δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἀφίξει εἰς τήν Πόλιν τῆς νέας Γεν. Προξένου τῆς Χώρας Εὐγεν. κ. Muriel Domenach, παρουσίᾳ τοῦ ἐν  Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως αὐτῆς Ἐξοχ. κ. Laurent Bili. 

Ἐπί τῇ μετακομιδῇ τῶν ὀστῶν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἰκονίου κυροῦ Ἰακώβου ἐκ Θεσσαλονίκης, τήν Τρίτην, 19ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιερέως καί Σχολάρχου Αὐτοῦ ἐν Χάλκῃ, καθ'ὅ παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νικηφόρος Ψυχλούδης, Ἡγούμενος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μεριμνήσας διά τήν μεταφοράν ἐνταῦθα τῶν ὀστῶν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιερέως.         

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Βασιλικοῖς Χαλκιδικῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας.
Τόν ὡς ἄνω Ἡγούμενον κ. Νικηφόρον Ψυχλούδην, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Ταλιαδούρου, Φοιτητοῦ Θεολογίας.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Μερόπην Ἀναστασιάδου, Καθηγήτριαν ἐκ Γαλλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Κιλτσικσίζ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δόμνης καί τοῦ τέκνου αὐτῶν, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Παναγιώτου Καραλάζου, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων-Προέδρου τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιμπαλῆ καί Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Μουχλίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Τρίτην, 19ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἐμμανουήλ Χατζηγιακουμῆ, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γεωργίου Μπακοπούλου καί Χαραλάμπους Καλαπανίδου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Cem Sofuoğlu, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Σκόνδραν, μετά τῆς Εὐγεν. κ.  Ζωῆς Γκαμπλέτσα, ἐξ Ἀθηνῶν, ἐκ μέρους τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Τραγουδιστῶν.     
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἑλληνοαμερικανικοῦ Κολλεγίου «Ἀνατόλια», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Λήδας Ἀντωνίου.
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐκπαιδευτηρίων «Μαντουλίδου», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Σοφίας Νικολουδάκη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Krumov, ἐκ Σόφιας, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰβάν Δημητρώφ, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Nick Grono, Πρόεδρον τῆς Ὀργανώσεως «Walk Free Foundation», ἐξ Αὐστραλίας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀποδεχθείς εὐλαβῆ πρόσκλησιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, μετέβη εἰς τόν ἐν Σισλῇ Ἱερόν Ναόν αὐτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 17ης  Νοεμβρίου. 

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Ἐντιμ. κ. Alexander Velev, Γεν. Πρόξενος τῆς  Βουλγαρίας ἐν τῇ Πόλει, καί ἡ Εὐγεν. κ. Dimitrina Temelkova, Πρόξενος, ἡ Εὐγεν, κ. Yordanka Ananieva, Ἀντιδήμαρχος Burgas, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ Βουλγαρίας. 

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης, ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους πρός τό ἐκκλησίασμα, μεταφρασθέντας εἰς τήν Βουλγαρικήν ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Ivan Jelev Dimitrov, Καθηγητοῦ, καί ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Βουλγαρίας κυροῦ Μαξίμου καί τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Βάρνης Κυρίλλου καί Νευροκοπίου Ναθαναήλ.

Ἐπηκολούθησε γεῦμα ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, εὐλογηθέν ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, καθ᾽ ὅ ἐξετελέσθη μουσικοχορευτικόν πρόγραμμα ὑπό νέων ἐλθόντων ἐκ Πύργου (Burgas) Βουλγαρίας. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀπόστολον Καβαλιώτην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  Ἀλεξανδρουπόλεως, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Παπαχρηστίδου, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Λονδίνου. 

Τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Καγιάντελεν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ὑποβαλόντα εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν ἔκφρασιν τῆς Πατριαρχικῆς συμπαθείας ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκδημίᾳ τοῦ πατρός αὐτοῦ ἀειμνήστου Παντελεήμονος.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον  τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Μουσικολ. κ. Γρηγόριον Νταραβάνογλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐξοχ. κ. Λεωνίδαν Χρυσανθόπουλον, Πρέσβυν ἐ. τ., Μουσικολ. κ. Γεώργιον Σαρρῆν, Ἄρχοντα Ὑμνωδόν, καί Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Βασιλειάδην, καί τάς Ἐλλογ. κυρίας Ἔρσην Ἀμπατζῆ καί Εὐγενίαν Ἀδαμαντίδου, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐλλογ. κ. κ. André Binggeli καί Ἀλέξιον Χρυσοστάλην, ἐκ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐρεύνης Ἱστορίας Κειμένων, ἐκ Παρισίων.
Ὅμιλον ἀποφοίτων τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος τοῦ Πανεπιστημίου Φλωρίνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Φωτιάδου, Καθηγητοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Hardy Trep, Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀλίκης Μαραβέλια, Προέδρου τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Αἰγυπτιολογίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐδουάρδον Καρρέρ, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Νικολαΐδου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ζῶμπον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ τοῦ Πριγκηπάτου τοῦ Monaco.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ἀκαρᾶν καί τήν Εὐγεν. κ. Φαίδραν - Ἀργυρῶ Ἡρακλείδου, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Στάνιτς,  ὑποβαλοῦσαν σέβη ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐντεῦθεν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Αἰκατερίναν Καντίνου καί Ἀναστασίαν Καμενίδου, ἐκ Ρόδου.
Τούς Ἐντιμ. κ. Andrey Kurganskiy, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Ρωσσίας, καί κ. Samuel Avyatar, ἐξ Ἱεροσολύμων. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Φωτιάδην, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί εὐχαριστίας διά τήν ἔκφρασιν τῆς Πατριαρχικῆς συμπαθείας ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκδημίᾳ τῆς μητρός αὐτοῦ ἀειμνήστου Ἀνδρομάχης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Selim Dalaman, ἐκ Βελγίου.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἰωάνναν Γαβριήλ, στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Umur A. Birand, Δημοσιογράφον, μετά τοῦ υἱϊοῦ αὐτοῦ Umberto, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Doğan Onur Araz μετά τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sinem, ἐκ Καππαδοκίας. 
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Βακαλοπούλου, Ἀρχινοσοκόμον, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
α) τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Henri Vantieghem, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς «Ἡμέρας τοῦ Βασιλέως» τῆς χώρας ταύτης, τήν Παρασκευήν, 15ην Νοεμβρίου,
β) τήν ὑπό τῆς Τηλεοράσεως TRT παρουσίασιν τοῦ ντοκυμαντέρ «Φατίχ: ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἄλλαξε τήν πορεία τῆς Εὐρώπης», ἐν τῇ Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ, αὐθημερόν,
γ) τό συνδιοργανούμενον ὑπό τῶν Πανεπιστημίου Koç,  Ἱδρύματος ἀνταλλαγέντων Λωζάννης (Lozan Mübadilleri Vakfı), Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν καί Κέντρου Ἐρευνῶν Μειονοτικῶν Ὁμάδων, Συμπόσιον, μέ θέμα : 90 ἔτη ἀπό τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν πληθυσμῶν Ἑλλάδος Τουρκίας, νέαι προσεγγίσεις-νέα εὑρήματα, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ ὡς ἄνω Πενεπιστημίου, τό Σάββατον, 16ην τ. μ.,
δ) τήν ὑπό τοῦ Συλλόγου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίϊκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι.) συνάντησιν τῶν μελῶν αὐτοῦ ἐν τῇ ἕδρᾳ τῶν Χρυσοβεργείων, αὐθημερόν, καί
ε) τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἄρη Π. Ἀμπατζῆ καί Εἰρήνης Γ. Δημητρίογλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Χαραλάμπους Βεβεκίου, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, οὗτινος τά ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ φυλασσόμενα  ἱερά λείψανα ἐξετέθησαν πρός προσκύνησιν, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τετάρτης, 13ης  Νοεμβρίου. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνωσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν  Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου, Νεοκαισαρείας Χρυσοστόμου, πρῴην Αὐστρίας Χρυσοστόμου καί Ἐφέσου Χρυσοστόμου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰγνάτιον Παπασαράντην, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ματίνας,  Αἰδεσιμ. Οἰκονόμους κ. Μιχαήλ Ζωντῆρον καί κ. Ἰωάννην Ἀλεβιζόπουλον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Φιλοθέην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Παναγίας τῶν Βρυούλων Ὠρωποῦ, τάς ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ Ὁσιωτ. Μοναχάς Πρωτοκλήτην καί Ἱερωνύμην καί Ἀλεξίαν Ζαγανιάρη, δόκιμον μοναχήν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Carmine Connici καί τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Θανασούλαν, Πρόεδρον τοῦ Ὀργανισμοῦ «Robert Schuman», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Τζουλιάνας, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, οὗ τά ἱερά Λείψανα φυλάσσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 12ην Νοεμβρίου, καθ᾽ ὅν ἐκκλησιάσθη ὅμιλος κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ Ρωσσίας ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τίχβιν κ. Μστισλάβ. Τούς προσκυνητάς τούτους ἐδέχθη ὁ Πατριάρχης μετά τόν Ἑσπερινόν εἰς ἰδιαιτέραν ἀκρόασιν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Χαγιάλογλου, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς ἀνεψιᾶς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ζαχαροῦς Φλοίκου καί τοῦ υἱϊοῦ αὐτῆς Χρυσοστόμου.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Σασίμων κ. Γεννάδιον καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον καί τόν Πανοσιολ. Τριτεύοντα κ. Θεόδωρον, ἐπανακάμψαντας ἐκ τοῦ εἰς Κορέαν ἐπί ἐκκλησιαστικῇ ἀποστολῇ ταξειδίου αὐτῶν. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐαν ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Μπακοπούλου, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Θεοδώρου Στυλιανοῦ, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί τῶν Ἱερολ. Διακόνων κ. Βαρνάβα Χρυσάνθου καί Θεοτόκη Φαίδωνος. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην  τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλον Συκῆν, ἐκ Σμύρνης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κωνσταντῖνον Παπανικολάου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Λεωνίδαν Χρυσανθόπουλον, Πρέσβυν ἐ. τ., ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mohsen Mortezaeifar, Γεν. Πρόξενον τοῦ Ἰράν ἐνταῦθα, κομίσαντα εὐχαριστήριον Μήνυμα τοῦ Προέδρου τῆς Χώρας αὐτοῦ διά τά Πατριαρχικά συγχαρητήρια ἐπί τῇ ἐκλογῇ του εἰς τό ὕπατον ἀξίωμα τῆς Χώρας. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τήν Ἐλλογ. Καθηγήτριαν κ. Gülay Barbarosoğlu, Πρύτανιν τοῦ ἐν τῇ Πόλει Πανεπιστημίου «Boğaziçi», μετά τῶν Ἐλλογ. Καθηγητῶν αὐτοῦ κ. κ. Orhan Yenigün καί Εὐαγγέλου Κεχριώτου καί τῆς Ἐλλογ. κ. Dilek Çalgan, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ τήν ἀπόφασιν τῆς Συγκλήτου τοῦ Πανεπιστημίου των ὅπως ἀναγορεύσῃ Αὐτόν εἰς ἐπίτιμον Διδάκτορά του. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Yavuz Yüksel, Ἐπιχειρηματίαν. ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Γεωργίαν Μουζάκη, Τραπεζικόν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τούς Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Ἀνεστίδην καί κ. Πασχάλην Κιτρομηλίδην Καθηγητάς, Ὑποδιευθυντήν καί Γεν. Γραμματέα ἀντιστοίχως, τοῦ ἐν Ἀθήναις Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Ἰωαννίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κορίνας, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς πρότριτα τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Petr Mucha, στέλεχος τοῦ Ὀργανισμοῦ «Forum 2000 Foundation», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Adela, ἐκ Πράγας, προσκαλέσαντας Αὐτόν εἰς τό ἐφετεινόν Συνέδριον τοῦ Ὀργανισμοῦ.

*  *  *

Τήν Πέμπτην, 7ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη εἰς τόν τελεσθέντα ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου ἑσπερινόν, ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τοῦ ὑπό τῆς ἐν Ἀσίζῃ Φραγκισκανῆς Κοινότητος διοργανωθέντος διαθρησκειακοῦ συνεδρίου ἐπί τοῦ θέματος: « Ἡ ἐν Θεῷ ζωή τοῦ πιστοῦ - Μία πορεία πίστεως καί θυσίας», ὁμιλήσας καταλλήλως, ἐν συνεχείᾳ δέ παρεκάθησεν εἰς παρατεθέν ὑπό τῆς Κοινότητος δεῖπνον ἐν αἰθούσῃ τοῦ Ναοῦ.

Τήν Παρασκευήν, 8ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῷ  Ἰωακειμείῳ Παρθεναγωγείῳ  διοργανουμένην ἐν τοῖς πλασίοις τῶν καλλιτεχνικῶν καί εἰκαστικῶν ἐκδηλώσεων «Istanbul Bienale 2013» ἔκθεσιν γλυπτῶν τῆς ἐκ Λονδίνου ὁμογενοῦς καλλιτέχνιδος Εὐγεν. κ. Καλλιόπης Λαιμοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῇ εἰσόδῳ αὐτοῦ ὑπό τῆς Ἐφορείας τοῦ Παρθεναγωγείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογιμ. Προέδρου κ. Ἁγνῆς Νικολαΐδου.   

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου πραγματοποιηθεῖσαν ἀπό κοινοῦ συναυλίαν τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν καί τῆς ἐκ Νορβηγίας χορῳδίας Sølvguttene.

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 9ης τ. μ., μετέβη εἰς τό συνεδριακόν κέντρον Feshane, καί παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ «Dünya Ehl-i Beyt» δεῖπνον  τῶν Ἀλεβιτῶν (iftar), παρουσίᾳ τῶν Ἐξοχ. κ. Ömer Çelik, Ὑπουργοῦ Τουρισμοῦ καί Πολιτισμοῦ τῆς Τουρκίας, καί κ. Hüseyin Avni Mutlu, Νομάρχου τῆς Πόλεως, τοῦ Ἐντιμ. κ. Fermani Altun, Προέδρου τοῦ ὡς ἄνω Ὀργανισμοῦ, καί πλείστων προσκεκλημένων αὐτοῦ. Ὁ Πατριάρχης κληθείς κατά τά ἐπιδόρπια ὡμίλησε καταλλήλως τῇ περιστάσει. 

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 10ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,  ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ πρότριτᾳ διαγενομένῃ πανηγύρει αὐτοῦ.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Προύσης κ.Ἐλπιδοφόρος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος καί ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου Β', Γαβριήλ Δ', Κωνσταντίου Β' καί Γρηγορίου Στ', δεηθείς καί ὑπέρ τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν Ἡλιουπόλεως καί Θείρων Γενναδίου, Προικοννήσου Φιλοθέου, Σκοπέλου Ἀλεξάνδρου, Τυάνων Φιλίππου, διακονησάντων ἐν τῇ Κοινότητι, Κολωνείας Γαβριήλ, Κομάνων Γαβριήλ καί Αὐστρίας Μιχαήλ. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ  αἰθούσῃ, καθ᾽ ἥν ὡμίλησαν  ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς καί τόν οἰκονομικόν ἀπολογισμόν τοῦ λήγοντος ἔτους, ἡ Εὐγεν. κ. Λωξάνδρα Δημοπούλου,  Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν, ὁ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶς Τσιτσᾶκος, Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μεγαρευμιωτῶν «ὁ Ταξιάρχης», ὁ κ. Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος καί ὁ Πατριάρχης. Ἀκολούθως ἐξετελέσθη σύντομον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα παραδοσιακῶν χορῶν ὑπό τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου τοῦ Δήμου Νεαπόλεως-Συκεῶν καί τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης  καί Μελέτης τοῦ Λαϊκοῦ Πολιτισμοῦ τοῦ Δήμου Διονύσου-Τούμπας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Μηνᾶ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν τῆς Κυριακῆς, 10ης Νοεμβρίου.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Ἀνδρέας.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ᾧτινι καί ηὐχήθη ὁ Πατριάρχης ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος καί ὁ Πατριάρχης.     
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, Ὑπεύθυνον τοῦ ἐν τῇ Πόλει Σιναϊτικοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Βαλατᾶ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ Παπαγεωργίου, ᾧτινι καί ηὐχήθη πατρικῶς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἰχθύν, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, πολιούχου Σινᾶ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητον, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Ἀγγελικούση, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Παναγοπούλου, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Tόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Τσιρόπουλον καί τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Μηνᾶν Μοσχάλην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐστράτιον Ζεγκίνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Θεσσαλονίκης, τόν Ἐλλογ. κ. Ἄγγελον Δελημπάσογλου, Καθηγητήν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, καί τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Δολτσινιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Ὅμιλον Λουθηρανῶν παστόρων ἐξ Η.Π.Α., ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Lowell G. Almen. 
Τήν Ἐξοχ. κ. Ἕλεναν Ράπτη, Βουλευτήν  Α' Θεσσαλονίκης τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», μετά τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Klaus Wölfer, Πρέσβυν τῆς Αὐστρίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τούς Ἐλλογ. κ. κ. Εὐγένιον Safonov, ἐκ Μόσχας καί Σέργιον Kivsanov, ἐκ Πετρουπόλεως, Καθηγητάς, μετά τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδριανόν Γιάννου, Διευθυντήν Διεθνῶν Σχέσεων Νεολαίας τοῦ Κόμματος Δημοκρατῶν καί Φιλελευθέρων τῆς Ρουμανίας. 
50μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ ἐν Σέρραις Συλλόγου φίλων καί προσκυνητῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ.κ. Ἰωσήφ Ταστσίδου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μανούραν, Τραπεζίτην, Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Thebarton Ἀδελαΐδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰουλίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Σταυρινάκη, ἐκ τῆς Πόλεως.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
Tούς γάμους τοῦ ζεύγους Edip Papas καί Hülya Bahçecıoğlu, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας, τό Σάββατον, 9ην Νοεμβρίου.
Tήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar» πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τοῦ 41ου Φεστιβάλ Μουσικῆς τῆς Πόλεως, τήν Κυριακήν, 10ην ἰδίου.   

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ ἐν Çağlayan Νοσοκομείῳ «Florence Nightingale» νοσηλευόμενον κ. Γεώργιον Ἀτέσογλου, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον,Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ὅμιλον Φραγκισκανῶν μοναχῶν ἐκ διαφόρων χωρῶν, ὐπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. π. Silvestro Bejan, ὑπευθύνου Οἰκουμενικῶν Διαλόγων τῆς ἐν Assisi Φραγκισκανῆς Κοινότητος. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Φραγκόπουλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, ἐντεῦθεν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Ἐκδότην-Διευθυντήν τῆς ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή», μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.     
Τόν Ἐνδοξ. Ἀντιστράτηγον κ. Χρῆστον Χαλκίδην, Διοικητήν τοῦ Δ' Σώματος Στρατοῦ τῆς Ἑλλάδος «Θρᾴκη», συνοδευόμενον ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐρώπης Στεφανίδου, τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Κωνσταντίνου Κοτανίδου, Συνταγματάρχου, Γρηγορίου Μπουντλιάκη, Ἀντισυνταγματάρχου, καί Δημητρίου Τσιουμάνη, Ἀνθυπολοχαγοῦ, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Κοντόλια.     
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Ἀπίστολα, ἐντεῦθεν, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Καλλιόπης Καραμανώλη καί τῆς ἐγγονῆς αὐτῆς Εὐγεν. κ. Αὐγερινῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τάς Εὐγενεστάτας κυρίας Παρασκευήν Βάντσου καί Ἀνδρονίκην Καϊμάκη, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Δημητριάδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσούλας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Πετρίδην, ἐξ Ἀθηνῶν.
     
Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος ἐπεσκέψατο τόν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 4ην Νοεμβρίου, μετέβη εἰς τόν ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου εὑρισκόμενον παιδικόν σταθμόν καί ηὐλόγησε πατρικῶς τούς τε διδάσκοντας καί τούς διδασκομένους ἐν αὐτῷ, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας χειμερινῆς περιόδου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Βενιαμίν τῆς OCA, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Γεννάδιον Μαυράκην, ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Κοινότητος Σταυριοδρομίου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις  αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Viktor Tvircum, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης. 
Τόν Ἐλλογ. Καθηγητήν κ. Riccardo Bourigoni, Διευθυντήν τοῦ Ἰνστιτούτου Οἰκουμενικῶν Σπουδῶν, ἐκ Βενετίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλεωνόρας.
Τάς Ἐλλογ. κυρίας Μαρίαν Χουλάκη, Ἄνναν Περδικάκη καί Μαρίαν Πιταροκοίλη καί τόν Ἐλλογ. κ. Εὐάγγελον Φιλιππάκην, Ἐκπαιδευτικούς ἐκ τοῦ 1ου Γυμνασίου Ἡρακλείου Κρήτης, μετά μαθητῶν αὐτοῦ, μεταβαίνοντας εἰς Τραπεζοῦντα πρός συνεργασίαν μεθ'ὁμολόγων αὐτῶν ἐντός τῶν πλαισίων τοῦ προγράμματος COMENİUS.       
Tόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Μεταξάκην, ἐκ Σητείας Κρήτης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Καλλιόπης.

*  *  *

Τήν Παρασκευήν, 1ην Νοεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν μέ θέμα: « Ἐν Κωνσταντινουπόλει, τύποις-Ἡ παράδοση τῆς Ρωμαίηκης Τυπογραφίας».     

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 31ης Ὀκτωβρίου, παρέθεσε δεῖπνον πρός τήν ἐνταῦθα Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου καί τούς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ Συνοδικούς Ἱεράρχας, ἐπί τῇ συμπληρώσει 22 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκλογῆς Αὐτοῦ εἰς τόν Πατριαρχικόν Θρόνον, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Conrad. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου, ἐπεσκέψατο κατ'οἶκον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ.  Ἰάκωβον καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ  Π. Πατριαρχικῶ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 2ας  Νοεμβρίου.

Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀδελφικῇ προσκλήσει τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 3ης Νοεμβρίου.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος καί Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιος καί ὁ ἐν Καλιφορνίᾳ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος τῆς OCA κ. Βενιαμίν, ὡς καί ὁ Ἐντιμ. κ. Σταῦρος Γιωλτζόγλου, Συντονιστής Ἐκπαιδεύσεως ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.     
Εἰς τό τέλος, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ὀ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶς, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, ἐνῷ ἐπηκολούθησεν ἡ καθιερωμένη λιτάνευσις τῆς Ἱ. Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, εἰς εὐχαριστήριον ἀνάμνησιν τῆς ὑπό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου διασώσεως τῶν Θεραπείων ἐκ καταστρεπτικῆς πυρκαϊᾶς.
Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη γεῦμα ἐν τῷ ἐν Θεραπείοις ἑστιατορίῳ Filiz.         

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ.  Ἀρχιδιακόνου κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου, Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, Ρόδου κ. Κύριλλον,  Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιον, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας,  Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνον καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Κύπρου καί Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Κόκου-Νικολαΐδου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τραμουντάνην, Λογιστήν, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Κωνσταντίνας Σταμίρη, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν  βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Arman καί Talya Arslanyan, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν  Ξηροκρήνῃ Ἀρμενικῷ Ναῷ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τήν Κυριακήν, 3ην ἰδίου. 
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἀνδρομάχης Φωτιάδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, αὐθημερόν.

*  *  *