Patriarchal News Bulletin

Νοέμβριος 2008

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Σελαλματζίδην, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Ἀριστείδην Ἀγαθοκλῆν, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος. 
Τήν Εὐγεν. κ. Sharon Anderho Wiener, Γεν. Πρόξενον τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς ἐνταῦθα, μετά τῆς νέας συνεργάτιδος αὐτῆς Εὐγεν. κ. Amy Lillis. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἐμμανουήλ Χατζηγιακουμῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Ζερβόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀμαλίας, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τό ὑπό τήν Προδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Timur Bayındır Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Ἑνώσεως Ἰδιοκτητῶν Τουριστικῶν Ξενοδοχείων Τουρκίας.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Καμπανόπουλον, Ἀργυροχόον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Μαρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Μπακόπουλον, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 20ήν Νοεμβρίου, ἐν μέσῳ ἱκανοῦ ἐκκλησιάσματος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ,  ἐνῶ τήν ἑπομένην, Παρασκευήν, 21ην ἰδίου, προέστη τῆς καθιερωμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, καθ' ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τοῦ Ὁσιολ. Μοναχοῦ κ. Βαρθολομαίου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς ἐν Essex Ἀγγλίας Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου. Συνελειτούργησαν Αὐτῷ οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γεννάδιος καί ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Κομάνων κ. Γαβριήλ. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος, Ἡγούμενος τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Essex. Παρίσταντο συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμφιπόλεως κ. Βασίλειος, Κληρικοί καί Μοναχαί, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τῆς Ζαππείου Σχολῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογ. Λυκειαρχῶν καί Διευθυντῶν αὐτῶν, ἐνῷ πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ κατέκλυσαν τόν Ἱερόν Ναόν.  Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης ἀναφερθείς εἰς τό νόημα τῆς Ἑορτῆς καί συγχαρείς καί συμβουλεύσας τόν νεοχειροτονηθέντα Διάκονον. Ἐπηκολούθησε γεῦμα τῶν Ζωγραφειωτῶν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «The Marmara», ὅπερ ηὐλόγησεν ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τούς εὐεργέτας καί δωρητάς τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, εἰς οὕς ἀπένειμεν ἀναμνηστικά δῶρα τῆς Σχολῆς. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 22ας Νοεμβρίου, καί παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 23ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Μιχαήλ. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, Ἐκπρόσωπον τοῦ ἐνταῦθα Σιναϊτικοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ Παπαγεωργίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἰχθύν, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου, ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, πολιούχου Σινᾶ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀντωνίου Γιουβανοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐστρατίου Δολτσινιάδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, καί κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, καί Εὐλαβ. Διακόνου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Καραλάζου, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος. 
Τούς Αἰδεσιμ. Jean Arnold de Clermont, Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, καί Ὁσιολ. Ἀρχιδιάκονον κ. Colin Williams, Γενικόν Γραμματέα αὐτοῦ, ἐκ  Γενεύης.     
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Στυλιανόν Ζωγραφίδην, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Στυλιανόν Μπερμπέρην, Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, καί Νικόλαον Μαρούσην, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτῶν ἑορτῇ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Χαράλαμπον Νικολάου, Ἄρχοντα Εὐταξίαν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί Α' Ἀντιπρόεδρον τῆς Διεθνοῦς Ὀλυμπιακῆς Ἐπιτροπῆς, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιον Δ. Δημόπουλον, Καθηγητήν- Στέλεχος τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ζαββόν, Στέλεχος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, ἐκ Βρυξελλῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μάμαλον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς ἐν Βουκουρεστίῳ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Λαγόπουλον, Στέλεχος τῆς Βασιλικῆς Τραπέζης τοῦ Καναδᾶ, μετά  τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βίκτωρα Φίλιππον Dahdaleh, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Mona καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Alice.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Σταυρίδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Βύρωνα Δαφνοπατίδην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hüseyin Can Baser μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, ἐξ Ἀτταλείας.
30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἑνώσεως Ὑπαλλήλων Πυροσβεστικοῦ Σώματος Κεντρικῆς Μακεδονίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Δάρατζη, Γενικοῦ Γραμματέως αὐτῆς.

*  *  *

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Συνδέσμων Ἀποφοίτων τῶν Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, Ζωγραφείου Λυκείου, Ζαππείου Σχολῆς καί Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου ἐκδήλωσιν ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ ὑποστήριξη τῶν μαθητῶν τῆς Ὁμογενείας ἀπό τούς Συνδέσμους ἀποφοίτων τῶν Λυκείων μας καί τῆς Ὁμοσπονδίας συμπολιτῶν μας», ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου, τό Σάββατον, 22αν Νοεμβρίου.   
Tούς γάμους τοῦ ζεύγους Σωκράτους Κυροπούλου καί Σοφίας Σιμετοπούλου, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Κουζκουντζουκίῳ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, τήν Κυριακήν, 23ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρμένιον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Krikor Damatyan, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. Δρα Nazan Ölçer, Διευθύντριαν τοῦ ἐν τῇ Πόλει Μουσείου Sabancı.
Τόν Ἐντιμ. κ. Fermani Altun, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Dünya Ehl-i Beyt», μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. Δρα Βασίλειον Διαμάντογλου, ἐκ Νέας Ὑόρκης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Τζούρην, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μηνᾶν Παπαγεωργίου, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν σεπτήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σωκράτην Κυρόπουλον, Ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Σοφίας Σιμετοπούλου, ἐντεῦθεν, ἐξαιτησαμένους τήν σεπτήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Μιχαήλ.
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Κομάνων κ. Γαβριήλ, ἐπί κεφαλῆς τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Ρωσσικῶν Παροικιῶν, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμφιπόλεως κ. Βασιλείου καί τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Συμεών Cosseq,  Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Φωστηροπούλου καί Ἐλλογιμ. κ. Michel Sollogoub, Καθηγητοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Essex Ἀγγλίας Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου ἀδελφῶν ἐξ αὐτῆς καί προσκυνητῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Χρυσόστομον Παπαδάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μελίτωνα Μπέλλον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γρηγορίου Κατσακιώρη, ἐξ Ἀθηνῶν.     
Τόν Ἐξοχ. κ. Marcelo Jardim, νέον Πρέσβυν τῆς Βραζιλίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Gabby Levy, νέον Πρέσβυν τοῦ Ἰσραήλ ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Mordehai Amihai, Γενικοῦ Προξένου τῆς χώρας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ.  Safwan Ghahem, Γενικόν Πρόξενον τῆς Συρίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Νάσην, Ἀντιστράτηγον-Διοικητήν τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Πολυξένης, ἐκ Θεσσαλονίκης,  καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Λάμπρου Στέφου, Λοχαγοῦ-ὑπασπιστοῦ αὐτοῦ, καί Πέτρου Σαρικάκη, Ἀντισυνταγματάρχου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Nıyazi Öktem, Καθηγητήν, μετά τῆς Ἐλλογ.  κ. Belkis Baysal, Δικηγόρου, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Λαδιᾶν, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ὑποβαλούσης σέβη ἐπί τῇ ἑορτῇ αὐτῆς, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Οὐρανίας.                   
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, Μηνᾶν Τσιτσάκον, Ἀντιπρόεδρον, καί Μιχαήλ Μαυρόπουλον, Γενικόν Γραμματέα αὐτῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἠλίαν Νομπιλάκην, Καθηγητήν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Κρητικόπουλον καί τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Θεοδόσην, Ἐπιχειρηματίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Cemal Uşak, ἐντεῦθεν, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Σορροπτιμιστικόν Ὅμιλον Πανοράματος Θεσσαλονίκης.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε :
α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 15ης Νοεμβρίου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιον Γιαννακόπουλον, Ἰατρόν – Νευροχειρουργόν, ἐξ Ἀμερικῆς. Παρέστησαν οἱ συγγενεῖς  αὐτοῦ, προσκυνηταί ἐκ τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Ἀστυνομικῶν νομοῦ Σερρῶν, μαθηταί τῆς Γερμανικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀριστείδου Μπίρνταχα, Καθηγητοῦ, καί μέλη καί φίλοι τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης. 
β) ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Μηνᾶ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 16ης ἰδίου, ἐπί τῇ διαγενομένῃ πανηγύρει αὐτοῦ.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Τυάνων κ. Παΐσιος, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐξ Ἑλλάδος, ἐντεῦθεν, ὡς καί ὅμιλος Ρκαθολικῶν ἐκ Γαλλίας. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ καί ἐν τῷ αὐλογύρῳ, ἔνθα Πολιτιστικός Σύλλογος ἐξ Ὀρεστιάδος ἐχόρευσε παραδοσιακούς χορούς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν :
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Φιλίππου Χαμαργιᾶ καί κ. Νικολάου Οἰκονομίδου, Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἀθανασίου Σιψᾶ, μετά τῆς Εὐλαβ. συζύγου αὐτοῦ κ. Ἄννης, τοῦ Ἐξοχ. κ. Δημητρίου Δράκου, Νομάρχου Μεσσηνίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Νίκα, Δημάρχου Καλαμάτας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Κατσιάρα, Ὑπαλλήλου τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Τυάνων κ. Παΐσιον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γερβάσιον Κούτσουραν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, καί τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Θεοφύλακτον Δαλαγιῶργον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σερβίων καί Κοζάνης.
Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Μηνᾶν Μοσχάλην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, τόν Ἐλλογ. κ. Ἄγγελον Δελημπάσογλου, Καθηγητήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Ἐκδότην τῆς ὁμογενειακῆς Ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή», Βίκτωρα Ζᾶκον, καί Μιχαήλ Μπίτσην, Πατριαρχικόν ὑπάλληλον,  ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον-Περικλῆ Λαντζούνην, Ἄρχοντα Ἔκδικον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Δωροθέας, τήν Εὐγεν. κ. Patricia Holcomb μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Βικτωρίας, καί τήν Εὐγεν. κ. Deana Graves, ἐξ Ἀμερικῆς.
Ὅμιλον μελῶν τοῦ Συνδέσμου Πλοιοκτητῶν «The American Club», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Βικτωρίας Λιούτα, Γεν. Διευθυντρίας αὐτοῦ, ἐκ Πειραιῶς.
80μελῆ ὅμιλον ἐκ τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θρᾴκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παύλου Σταματίδη, Προέδρου αὐτῆς, καί μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ἀνθίτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Μιχαήλ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Κωνσταντῖνον Ὑφαντῆν, Ἀρχιπλοίαρχον, ἐξ Ἀθηνῶν, Ἀντώνιον Τσαγκλῆν, Σμήναρχον, ἐκ Καλαμάτας, καί Χρῆστον Μαυρῖκον, Συνταγματάρχην, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Yılmaz, στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα ξενοδοχείου «Ramada Plaza».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 14ην Νοεμβρίου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Τυάνων κυροῦ Φιλίππου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ «Πόλις 2010, Πολιτιστική Πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης» καί τοῦ Ἱδρύματος Πολιτισμοῦ καί Τεχνῶν Συμπόσιον, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Marmara», τήν Πέμπτην, 13ην Νοεμβρίου.
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. François del Marmol, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς «Ἡμέρας τοῦ Βασιλέως» τῆς χώρας ταύτης, τήν Παρασκευήν, 14ην ἰδίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου συζήτησιν νέων τῆς Ὁμογενείας μέ θέμα «Οἱ νέοι παίρνουν τόν λόγο», ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἐρασιτεχνικοῦ Θεατρικοῦ Ὁμίλου (ΕΡ.Θ.Ο.), τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας.
Τήν βάπτισιν τοῦ θυγατρίου τοῦ ζεύγους Ulf Gustaf Lindström καί Παρασκευῆς Τζεβελέκη, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 15ην Νοεμβρίου.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Δημητρίου Γιαννακοπούλου καί Αἰμιλίας Λουλουργᾶ, τελεσθεῖσαν ὡσαύτως ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Παπαπέτρου, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς,  μεθ' ὁμίλου ἐκ τῶν μελῶν τοῦ «Συλλόγου κατοίκων Βυζαντίου» Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Παρθενόπης Κιριφίδου, Προέδρου αὐτοῦ.
18μελῆ ὅμιλον ΡΚαθολικῶν Κληρικῶν ἐκ Ρώμης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Giuseppe Pulcinelli.
Τήν Ὁσιολ. Μοναχήν Θεοξένην, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων, συνοδευομένην ὑπό ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Μιχαήλ Τζιώρταν, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Διεθνοῦς Συμβουλίου διοργανώσεως πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων καί παραδοσιακῶν τεχνῶν, Σπυρίδωνα Ἑλενοδώρου, Γεώργιον Θεοφάνους, Κυριακόν Σοφιανόν καί Χρῆστον Ροτῆν, ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ, ἐκ Κύπρου.
Τούς Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πρίντζιπαν, Συγγραφέα, καί κ. Χρῆστον Δρούγκαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Peter καί Ivan Soleg, αὐταδέλφους, ἐκ Σλοβακίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Παπαευσταθίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἁγνῆς καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Μαριλίας, ἐκ Κύπρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 13ης Νοεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθη κατ' οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε :
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 9ην Νοεμβρίου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος καί Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον πρό τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τάφου τῶν ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου Β', Γαβριήλ Δ', Κωνσταντίου Β' καί Γρηγορίου Στ'.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ  αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἡ Εὐγεν. κ. Ἀγγελική Ἀμπατζή, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν αὐτῆς, ὁ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶς Τσιτσάκος, Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μεγαρευμιωτῶν «Ὁ Ταξιάρχης», ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν – μελῶν αὐτοῦ,  ὁ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Παναγίας Νεοχωρίου, καί ὁ Πατριάρχης, ἐνῶ οἱ μαθηταί τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς ἀπήγγειλαν ποιήματα.
β) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Τετάρτης, 12ης Νοεμβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Πέμπτης, 13ης ἰδίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, οὗτινος τά ἱερά λείψανα ἐξετέθησαν πρός προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
α) Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Robert Başak καί Mari Bolatoğlou, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Kumkapı Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν Κυριακήν, 9ην Νοεμβρίου. 
β) τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Miroslaw Stawski, Γενικοῦ Προξένου τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Gayrettepe Ξενοδοχείῳ «Sürmeli», τήν Τρίτην, 11ην ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπηύθυνεν ἐξ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου θερμά συγχαρητήρια Μηνύματα πρός τόν ἐκλεγέντα νέον Πρόεδρον τῶν Η.Π.Α. Ἐξοχ. κ. Barack Obama καί τόν Ἀντιπρόεδρον Ἐξοχ. κ. Joe Biden.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 7ην Νοεμβρίου, καθ᾿ ὅν παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, καί
β) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 8ην τ. μ..

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 8ης ἰδίου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ἐδέχθη:
100μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Φωτίου Γαβριελάτου, Ἱεροκήρυκος αὐτῆς.
Τούς Ὁσιολ. Ἱερομονάχους κ. Σιλουανόν, κ. Πορφύριον καί κ. Καλλίνικον, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς ἐν Ὀλύμπῳ Πιερίας Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Γαλάνη.
Τόν  Ἐντιμ. κ.  Νικόλαον Τζωΐτην, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον - Ρολάνδον Κοτόπουλον, ἐντεῦθεν.
Tόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Ρακτσόπουλον, ἰατρόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μπίτσην, Κλητῆρα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν εὐχήν Αὐτοῦ, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τήν  Εὐγεν. κ. Μαρίαν Νετσίπογλου, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Κεστεκίδου, διευθύντριαν τοῦ οἴκου ζαχαροπλαστικῆς «S.A. LEONIDAS PRALINES», ἐκ Βρυξελλῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδραν Τσάτσου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Tήν Εὐγεν. κ. Πελαγίαν Λεονταρίδου, ἐκ Τενέδου, Πρόεδρον τῆς αὐτόθι Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ὡραιοζήλης Μπελαλίδου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Πέμπτην, 6ην Νοεμβρίου.
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Nick Baird, Πρέσβεως τῆς Μ. Βρεταννίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν, πρός τιμήν τῆς Εὐγεν. κ. Jessica M. Hand, νέας Γεν. Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐνταῦθα, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Παρασκευήν, 7ην τ. μ..
Τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως ἔργων τέχνης, ἐν τῷ ἐν Sultanahmet Ἀνακτόρῳ İbrahim Paşa, αὐθημερόν.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Χριστοφόρου Καραμπίνα καί Δόμνης Φιλίππου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τό Σάββατον, 8ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων καί Θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Γηροκομείου Βαλουκλῆ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 1ην Νοεμβρίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, τό Προεδρεῖον καί μέλη τῆς τε Ἐφοροεπιτροπῆς καί τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν Χαλκηδόνος, ἐκπρόσωποι τοῦ Δ.Σ. καί τοῦ ἰατρικοῦ προσωπικοῦ τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ὡς καί τρόφιμοι τοῦ Γηροκομείου, πρός οὕς ἀπηύθυνεν, ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, παραμυθητικούς λόγους, ἁγιάσας αὐτούς ἐπί τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός. Ἐν συνεχείᾳ, ἐπεσκέφθη ἅπαντα τά τμήματα τοῦ Γηροκομείου καί τῆς Κλινικῆς τῶν Φρενοβλαβῶν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ καί ηὐλόγησεν τό ὑπό τῆς εἰρημένης Ἐφοροεπιτροπῆς παρατεθέν γεῡμα πρός τούς ἐκεῖσε γηροκομουμένους.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 1ης τ. μ., καί τήν ἐπαύριον, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 2ας ἰδίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, ἐξαιτησά-μενον τάς εὐχάς Αὐτοῦ, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον Δουβλίνου κ. Diarmuid Martin, ἐπί κεφαλῆς 45μελοῦς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν, ἐξ Ἰρλανδίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς εὐχάς Αὐτοῦ, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Tόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου – Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωακείμ Καμπουρόπουλον, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀθανασιάδην, συνταξιοῦχον, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος ἐπεσκέφθη ἐν τῇ Ἀρχιγραμματείᾳ τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί ηὐχήθη αὐτῷ καί αὖθις τά εἰκότα.

*  *  *