Patriarchal News Bulletin

Ὀκτώβριος 2007

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 26ην Ὀκτωβρίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, καθ' ἥν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, νέος Πρόξενος αὐτῆς, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν, ἐξ Ἑλλάδος καί ἐξ Αὐστρίας. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἡ Εὐγεν. κ. Ὄλγα Ἀλιμπέρτη, Πρόεδρος τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ὁ Ὁσιολ. ΡΚαθολικός Πρεσβύτερος κ. Franz Troyer, ἐπί κεφαλῆς τοῦ ὡς ἄνω 45μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ Αὐστρίας, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, τήν μεσημβρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Δημητρίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, τό δ'ἑσπέρας ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τούς ἀγαγόντας τά ὀνομαστήρια αὐτῶν Σεβ. Μητροπολίτας Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον καί Σεβαστείας κ. Δημήτριον, εὐχηθείς αὐτοῖς τά εἰκότα τῇ ἑορτίῳ περιστάσει.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 27ης  Ὀκτωβρίου, ἐνῷ τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 28ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέας. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Διοκλείας κ. Κάλλιστος, ἐπί κεφαλῆς 70μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Μ. Βρεταννίας, καί πολλοί πιστοί ἐντεῦθεν, ἐξ Ἑλλάδος καί ἐκ Γαλλίας. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης. Ἀκολούθως ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ὑμνῳδοῦ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀντώνιον Ἀλυγιζάκην, Καθηγητήν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς ἐν τῷ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πανεπιστημίῳ Μακεδονίας. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησεν ἡ Εὐγεν. κ. Εὔα Ντούσα, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν Βλαχερνῶν.

Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἄγκυραν
Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 29ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Ἄγκυραν προκειμένου νά παραστῇ, κατόπιν προσκλήσεως, εἰς τήν ἐν τῷ ἐν Çankaya Προεδρικῷ Μεγάρῳ δεξίωσιν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας.


Σεπτῇ ἐντολῇ, τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 29ης Ὀκτωβρίου, οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν μετέβησαν εἰς τήν Νομαρχίαν καί συνεχάρησαν ταῖς Πολιτικαῖς, Στρατιωτικαῖς καί Δημοτικαῖς Ἀρχαῖς τῆς Πόλεως, ἐπί τῇ 84ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐγκαθιδρύσεως τῆς Δημοκρατίας ἐν τῇ Χώρᾳ ἡμῶν.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ ὡς ἄνω Ἱεράρχου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Muammer Güller, Νομάρχου τῆς Πόλεως, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἐπετείῳ, ἐν τοῖς Ἀνακτόροις Dolmabahçe, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.     


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σεβαστείας κ. Δημήτριον, Διευθυντήν τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Διοκλείας κ. Κάλλιστον, ἐκ Μ. Βρεταννίας, ἐπί κεφαλῆς 70μελοῦς ὁμίλου μελῶν τοῦ Συνδέσμου «Φίλοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους», διαφόρων ἐθνικοτήτων.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον Ξεινόν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης.
Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίος αὐτῶν, τούς Αἰδεσιμ. Οἰκονόμους κ. Ἰάκωβον Χαβιαρόπουλον, Ἐφημέριον τῆς Κοινότητος Ταταούλων, καί κ. Δημήτριον Ἀποστολίδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, καί Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, καί τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Διονύσιον Καρύδην, ἐκ Κερκύρας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Φώτιον Ξύδαν, νέον Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, παρακαθήσαντα τήν μεσημβρίαν εἰς τήν Πατριαρχικήν τράπεζαν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Christer Asp, Πρέσβυν τῆς Σουηδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, εἰς ὅν καί ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τῷ ἀξιώματι αὐτοῦ τιμαί.
Τήν Εὐγεν. δίδα Barbara Hay, Γεν. Πρόξενον τῆς Μ. Βρεταννίας ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Philip Mansel, Καθηγητήν Ἱστορίας, ἐξ Ἀγγλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Σιούφαν, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγορίτσας, Δικαστοῦ παρά τῷ Συμβουλίῳ τῆς Ἐπικρατείας, καί τῶν τέκνων αὐτῶν, ὡς καί τῶν αὐταδέλφων αὐτοῦ Εὐγεν. κυριῶν Αἰκατερίνης Σασλόγλου καί Ὄλγας Κουτοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Ζῶτον, Καθηγητήν, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Κώτσιαν, Πρόεδρον τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν, Δημήτριον Παπίνην, Διευθυντήν τῶν ἐν τῇ Πόλει Γραφείων τῆς Ὀλυμπιακῆς Ἀεροπορίας, Μιχαήλ Βασιλειάδην, Διευθυντήν-Ἀρχισυντάκτην τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή», Ἀργύριον Λιάζε, Ὀδοντίατρον, ἐντεῦθεν, Δημήτριον Μπαρμπούνην, Ἀστυνομικόν, ἐκ Πατρῶν, Ἀργύριον Κουκουλομμάτην, ἐντεῦθεν, Δημήτριον Καραγιώργην, Κλητῆρα τῶν Πατριαρχείων, Δημήτριον Χειράκην, φύλακα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βαλουκλῆ, Δημήτριον Δούρλαρην καί Δημήτριον Ἀβτζῆν, Νεωκόρους τοῦ Π.  Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Ἀσπιώτην, ἱεροψάλτην, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Θεοχάρους Ζάγορα καί Παναγιώτου Παπαδημητρίου, φοιτητῶν, ἐκ τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου.
Τάς Εὐγεν. δίδας Κωνσταντίναν καί Γεωργίαν Μπερμπέρη, αὐταδέλφας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Ν. Γρηγοριάδην, Λέκτορα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Παντατζῆν, φοιτητήν, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Josef Saiger, Γενικοῦ Προξένου τῆς Αὐστρίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Προξενικῷ Μεγάρῳ αὐτῆς, τήν Πέμπτην, 26ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά:
α) τούς γάμους τοῦ ζεύγους Σωτηρίου Χρόνη καί Φαίδρας Ἀναστασιάδου, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 28ην τ. μ., καί
β) τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ Ἱερῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος,  Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακονων κ. Ἀνδρέου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Γεωργίου Πατρώνα καί Εἰρήνης Χατζάρα, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 28ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Θεοδώρου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Zoltán Székely, Γενικοῦ Προξένου τῆς Oὑγγαρίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Προξενικῷ Μεγάρῳ αὐτῆς, τήν Παρασκευήν, 26ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, κατά τό Συνέδριον τῶν Ἀλεβιτῶν, Μπεκτασήδων καί Μεβλεβήδων, σχετικῶς πρός τήν ἀναθεώρησιν τοῦ Συντάγματος τῆς Τουρκίας, ἐν Bostancı, τήν Κυριακήν, 28ην ἰδίου.


Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Καραδημήτρην, ἐξ Ἴμβρου, καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ὑπέρ ταχείας ἀναρρώσεως.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος:
Ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 20ῆς Ὀκτωβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 21ης ἰδίου, τελεσθεῖσαν ἐν μέσῳ πολυπληθῶν ὁμίλων προσκυνητῶν.


Ἐδέχθη:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Δέρκων κ. Κωνσταντῖνον, ἐπανακάμψαντα ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν καί Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ὅν καί ἐπεσκέφθη αὐτοπροσώπως τήν ἑσπέραν τῆς χθές, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, εὐχηθείς τά εἰκότα τῇ ἑορτίῳ περιστάσει.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ὄλγας Ἀλιμπέρτη νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Ἐπί τῷ ἰδίῳ σκοπῷ, τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντίνου Μπελαλίδου, Προέδρου τῆς ἀπερχομένης Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, καί Γεωργίου Γκιουλέρ, μέλους αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κάππαν, ἐκ τῶν Ἐφημερίων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ τῶν Ἐφημερίων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰάκωβον Πιτσίλκαν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν  Βασιλικῆς Κατσαροῦ, Συμβολαιογράφου, καί Εὐμορφίας Οἰκονόμου, Τουριστικοῦ Πράκτορος, ἐκ Λαρίσσης. 
Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Νικόλαον, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας Κανταϊφάκη, ἐκ Κρήτης, τοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Ἀμερινοῦ, Θεολόγου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στυλιανῆς, Νηπιαγωγοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μενέλαον Σουλτάνην, ἱερορράπτην, ἐκ Θεσσαλονίκης. 


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς νήσου Πριγκήπου, τήν Τρίτην, 23ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Μουσικοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Χορῳδία Ἀταλάντης» συναυλίαν, ὑπό τήν ὀνομασίαν «Πανόραμα Συγχρόνων Ἑλλήνων Συνθετῶν», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τό Σάββατον, 20ήν ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, παρέστη καί ὡμίλησεν εἰς Συμπόσιον μέ θέμα «Ἀπό τοῦ Ρωμαϊκοῦ Δικαίου εἰς τό σύγχρονον Δίκαιον» ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Kadir Has, τήν Τετάρτην, 17ην Ὀκτωβρίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:   
35μελῆ ὅμιλον ΡΚαθολικῶν ἐξ Αὐστρίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Jakob Batsch.
70μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ἱεροδιδασκαλείου Βελλᾶς Ἰωαννίνων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Κλεάνδρου Παπαδοπούλου, Προέδρου αὐτοῦ.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἑταιρείας «İDSO» συναυλίαν, ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ, τήν Παρασκευήν, 19ην Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος :
Παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τε τόν  Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 13ης Ὀκτωβρίου,  καί τήν τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς 14ης ἰδίου, ἱερουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, καθ᾿  ἥν ἐτελέσθη  τό ἐτήσιον Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Ἐφέσου κυροῦ Χρυσοστόμου. Κατ' αὐτήν, παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, οἱ Ἐντιμολ. κ. κ. Βασίλειος Σταυρίδης, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Εὐαγγελίου, καί Εὐστάθιος  Ἀρσενιάδης, Ἄρχων Ὑπομνηματογράφος, καί πλεῖστοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ἐπηκολούθησε ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις.


Ἐδέχθη:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Λύστρων κ. Καλλίνικον,  Πριγκηπονήσων κ. Ἰάκωβον καί Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Ειρηναῖον, ἐπανακάμψαντα ἐκ τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν ταξειδίου αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχην κ. Βενιαμίν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς εὐχάς καί τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τούς Ἐντιμολ. κ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Ἂρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰουλίας, ἐντεῦθεν, Σωτήριον Βαρναλίδην, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί  Εὐστάθιον Ἀρσενιάδην,  Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. Δρα κ. Μαλαματῆν Βαλάκου – Θεοδωρούδη, Λέκτορα Νομικῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Θεοδωρούδη, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γιγουρτσῆν, Φιλόλογον, ἐκ Κρήτης, καί
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Δράκον, Συντηρητήν ἔργων τέχνης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ κ. Εὐφροσύνης, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου  τοῦ ζεύγους Νικολάου καί Ναγιάτ Σαατσῆ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 14ην Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γερμανικῷ Νοσοκομείῳ τόν ἐκ τῶν Χειριστῶν τοῦ καταπεσόντος πρό ἡμερῶν παρά τήν λίμνην τῶν Δέρκων πυροσβεστικοῦ ἀεροσκάφους Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Παπαναστασίου, ὡς καί τόν Ἰταλόν συνάδελφον αὐτοῦ, οἷς καί ηὐχήθη ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:   
Τόν Ἐντιμ. κ. Dragan Markovic, Γενικόν Πρόξενον τῆς Σερβίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Yücel Yılmaz, Πρύτανιν τοῦ Πανεπιστημίου «Kadir Has».
Τήν Εὐγεν. κ. Ἡρώ Καπλανγκῆ, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Ahmet Tanrıverdi, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. John Chinery, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sylvia, ἐκ Καναδᾶ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Γερμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Hansgeorg Bauer, τ. Ἀνωτέρου Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβούλου τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας Βυρτεμβέργης. 


Ἐξεπροσωπήθη:       
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Harun Tokak, Προέδρου τοῦ Βακουφίου Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων, δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Ἁγίῳ Στεφάνῳ Ἐμπορικῷ Κέντρῳ, τήν Τρίτην, 9ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Παναγιώτου Ὀζκουρκούτη, Γραμματέως τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ νέου βιβλίου τοῦ Ἐλλογιμ. κ. İlber Ortaylı, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου καί Διεθυντοῦ τοῦ Μουσείου τῶν Ἀνακτόρων «Topkapı», καί τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ünal Kabaca, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Τραπέζης «Asya», δεῖπνον (iftar), ἐν τοῖς κήποις τῶν Ἀνακτόρων,  αὐθημερόν.


Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Γεωργίαν

Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Μακ. Πατριάρχου καί Καθολικοῦ πάσης Γεωργίας κ. Ἠλία Β', ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἀνεχώρησε τήν Παρασκευήν, 12ην τ.μ., δι' εἰδικῆς πτήσεως εἰς Τιφλίδα, ἔνθεν θά ἐπιστρέψῃ τήν 16ην τ.μ., ὅτε καί θά ἐκδοθῇ ἐκτενέστερον σχετικόν Πατριαρχικόν Ἀνακοινωθέν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 5ης Ὀκτωβρίου, συνοδευόμενος ὑπό Συνοδικῶν Ἀρχιερέων, μετέβη εἰς τό Ζάππειον Παρθεναγωγεῖον καί παρέστη κατά τήν τελετήν  ἐνάρξεως τῆς ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Νευρολογικῆς Ἑταιρείας διοργανωθείσης  ἡμερίδος μέ θέμα: «Γενική Νευρολογία-Θεραπευτική Ἀντιμετώπιση - Ἀγγειακά Ἐγκεφαλικά Ἐπεισόδια», ὁμιλήσας  καταλλήλως πρός τούς συνέδρους αὐτῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Πριγκήπῳ  Ἱ. Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, κατά τόν ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 6ης Ὀκτωβρίου, καί ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε τόν ἁγιασμόν ἐπί τοῖς θυρανοιξίοις τοῦ ἄρτι ἀνακαινισθέντος νέου Μητροπολιτικοῦ Οἴκου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος, Πιττσβούργου κ. Μάξιμος, Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μελόης κ. Φιλόθεος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, Κληρικοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Ἰωάννης Ἀνδρόπουλος, Ἂρχοντες Ὀφφικιάλοι, καί Νικόλαος Συρίγος, Δωρηταί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν, καθώς καί οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Mevlüt Kurban, Ἔπαρχος, Bülent Mısırlıoğlu, Ἀντιδήμαρχος, καί Ali Azimli, Διευθυντής Ἀσφαλείας τῶν Νήσων. Μετά τό πέρας τοῦ Ἁγιασμοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, εὐχαριστήσας τούς παντοιοτρόπως συμβαλόντας εἰς τήν ἀνακαίνισιν τῶν κτιρίων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Λαιμόπουλος,, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἡ Ἐλλογ. δίς Ἀγνή Νικολαΐδου, ἐκ μέρους τῆς «Διακονίας Ἀγάπης», ἡ Ἐλλογ. δίς Βασιλική Ξύδα, ἐκ μέρους τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Ἀθήναις Πριγκηπιανῶν «Ἅγιος Γεώργιος ὁ Κουδουνᾶς», ὁ Ἐντιμ. κ. Σάββας Παναγιωτίδης, ἐκ μέρους τῶν ἐν Ἀθήναις Χαλκινῶν, καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τόν ποιμενάρχην καί τούς δωρητάς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Τήν ἐπαύριον, Κυριακήν, 7ην ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ,  κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, καθ' ἥν  ἐκκλησιάσθησαν  ὅμιλοι  προσκυνητῶν ἐκ τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Χαλκίδος καί Πολυανῆς καί Κιλκισίου, καθώς καί ὅμιλοι μελῶν τοῦ Κέντρου «Ἀνοικτῆς Προστασίας Ἡλικιωμένων» Λευκοπηγῆς Κοζάνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Τσολάκη, καί  τοῦ «Συλλόγου Φίλων τοῦ Μουσείου Μπενάκη», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἑντιμ. κ. Ἀποστόλου Μπερμπέρογλου, Ταμίου αὐτοῦ. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θ. Λειτουργίας ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης ἀπευθύνας χαιρετισμόν πρός τούς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ πιστούς.   


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανάσιον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν πρότριτα ὑπ' αὐτοῦ χειροτονηθέντα Διάκονον διά τάς ἀνάγκας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος Ἱερολ. κ. Σμάραγδον Καραγιαννίδην.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κυρίλλου Συκῆ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μελόης κ. Φιλόθεον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Φασιανῆς κ. Ἀντώνιον ἐπικεφαλῆς ὁμίλου κυριῶν ἐκ τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἱερόθεον Ζαχαρῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρῶν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Νικολάου Τζανάκου, Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Πατρέων, καί Βασιλείου Παπαδοπούλου, Ὑποδιευθυντοῦ τοῦ «ΟΤΕ» Πατρῶν. 
Τούς Αἰδεσιμ. Σακελλάριον κ. Σταῦρον Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, καί Πρεσβύτερον κ. Κυριακόν Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Βεβεκίου,  ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Θεοχάρην Προβατάκην, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μεθ' ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ.  κ. Σταμάτιον Καρταλόπουλον, Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας,  μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀννίτας, ἐξ Η.Π.Α.. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ὀρέστην Κλεισιούνην, Πλοίαρχον,  συνοδευόμενον ὑπό ὁμίλου ἀξιωματικῶν τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χορόζογλου, στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Δεσσύλαν, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας «Unilever», καί τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Ἀντωνιάδην, Ἀντιπρόεδρον αὐτοῦ, μετά τῶν συζύγων αὐτῶν Εὐγεν. κυριῶν Αἰκατερίνης Δεσσύλα καί Καλλιόπης Βενιζέλου καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Μάρθας καί Μαλαματένιας Κοσκινίδου, στελεχῶν τῆς Ἑταιρείας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Λιβέρην, ἐξ Αὐστραλίας,  Βασίλειον Σταυρόπουλον, ἐκ Βρυξελλῶν, καί Ἀλέξανδρον Ρούσην, ἐξ Ἀθηνῶν, στελέχη τῆς Ἑταιρείας χημικῶν «DOW». 
Τόν Ἐντιμ. κ. Christopher Χουρμούζιον, Δημοσιογράφον, ἐκ Λονδίνου.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Κωνσταντῖνον Σιτζόγλου, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Νευρολογικῆς Ἑταιρείας, Ἰωάννην Εὐδοκιμίδην, Καθηγητήν Νευρολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἰωάννην Ἠλιόπουλον, Ἐπίκουρον Καθηγητήν Νευρολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θράκης, καί Ἀρτέμιον Νικολάου, ἱατρόν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Frodman, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βενετίας, ἐξ Η.Π.Α.. 
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Μπέκετ, Συντονίστριαν τῶν Οἰκολογικῶν Συμποσίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐξ Ἀθηνῶν. 


Ἐξεπροσωπήθη:       
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, δεξίωσιν καί συναυλίαν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 84 ἐτῶν ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Πόλεως, ἐν τῷ ἐν Taksim Πολιτιστικῷ Κέντρῳ, τό Σάββατον 6ην Ὀκτωβρίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Aziz Babuşcu, Προέδρου τοῦ Κόμματος «ΑΚP» τοῦ Νομοῦ τῆς Πόλεως, δεῖπνον (iftar), παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας κ. Recep Tayyip Erdoğan, ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar», τό Σάββατον, 6ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Saffet Atak, δεῖπνον (iftar), ἐν Sultanahmet, τό Σάββατον, 6ην ἰδίου.     
Ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως ἔργων τέχνης, ἐν τῇ αἰθούσῃ «Galeri Artist», τό Σάββατον, 6ην ἰδίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 7ης Ὀκτωβρίου, μετέβη εἰς τήν Κοινοτικήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Ταξείμ καί ἔκαμε χρῆσιν τῆς ψήφου Του διά τήν ἀνάδειξιν  νέων διοικητικῶν σωμάτων τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρύπη Ἀντιγόνης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Πιττσβούργου κ. Μάξιμον, Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Πέτρας κ. Νεκτάριον καί Ρόδου κ. Κύριλλον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς εὐχάς Αὐτοῦ, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ὅν καί ἐπισκεφθείς ὁ Πατριάρχης ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ ηὐχήθη τά εἰκότα.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Φραγκουδάκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀθηνῶν. 


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου καί Αἰδεσιμολ. κ. Κωνσταντίνου Μύρων, Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ ἄρτι ἐκλεγέντος Μακ. Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ, ἐν τῷ ἐν Βουκουρεστίῳ Ἱ. Πατριαρχικῷ καί Καθεδρικῷ Ναῷ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, τήν Κυριακήν, 30ήν Σεπτεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Τσάμη, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ  τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Θέρμης Θεσσαλονίκης, τήν Τρίτην 2αν Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ.Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά
α) τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar»,  τήν Δευτέραν, 1ην  τρ.μ., καί   
β) τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Yıldırım Aktuna, τέως Ὑπουργοῦ, ἐκ τοῦ τεμένους Ataköy, τήν Τρίτην, 2αν τρ.μ.. 
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τό δοθέν ὑπό τοῦ Προέδρου τοῦ Κόμματος «AKP» τῆς περιφερείας Σταυροδρομίου Ἐντιμ. κ. Haydar Ali Yıldız, δεῖπνον (iftar), ἐν Kasımpaşa, τήν Τρίτην, 2αν τρ.μ..
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Παϊσίου Κοκκινάκη κατά τό δοθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Muammer Güler, Νομάρχου τῆς Πόλεως, δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ Πτωχοκομείῳ Darülaceze, τήν Δευτέραν, 1ην τρ.μ..

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μωκησσοῦ κ. Δημήτριον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰουστῖνον Μπαρδάκαν, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, μετά 47μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν αὐτῆς «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ.Στεφάνου Δοντσίου, Ἄρχοντος Μουσικοδιδασκάλου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Λέανδρον Σταματάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κατακαλίδην, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀνδριανουπόλει, ἐπί τῇ κατόπιν μεταθέσεως ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ Τουρκίας. 


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ.Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν κατά  τό παρατεθέν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Dilek Ertek δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐνταῦθα ξενοδοχείῳ «Çırağan», τήν Παρασκευήν, 28ην Σεπτεμβρίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Χρυσοστόμου Κουλουριώτου, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου Μεγάρων, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μιχαήλ Κατσούρη, αὐταδέλφου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεγάρων καί Σαλαμῖνος κ. Βαρθολομαίου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων τοῦ Α΄ Κοιμητηρίου Ἀθηνῶν, τό Σάββατον, 29ην ἰδίου. 

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Παϊσίου Κοκκινάκη κατά
α) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ δραματικοῦ ὁμίλου τοῦ Λυκείου τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν θεατρικήν παράστασιν τοῦ ἔργου τῆς Πηνελόπης Δέλτα «ὁ Τρελαντώνης», ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ θεάτρῳ «Muammer Karaca», αὐθημερόν, καί
β) τούς γάμους τοῦ ζεύγους Murat Yerli καί Ἐλευθερίας Καραγιώργη, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Μοδίῳ Χαλκηδόνος Ρωμαιοκαθολικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 30ην τρ.μ..