Patriarchal News Bulletin

Φεβρουάριος 2013

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 28ης  Φεβρουαρίου, μετέβη εἰς τήν ἕδραν τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν καί ηὐλόγησε πατρικῶς τά μέλη τῆς χορῳδίας αὐτοῦ, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Μουσικολ. Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην, καθώς καί τούς ἐν αὐτῷ διδάσκοντας καί διδασκομένους.     

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πορφύριον Sutov, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ρωσσίᾳ Ἱ. Μονῆς Solovky, μετ'ἀδελφῶν αὐτῆς καί ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον Νικόδημον Λαυριώτην καί τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν Νικόδημον Ἁγιοπαυλίτην.
Ὅμιλον Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ Φλωρίνης καί Σιατίστης. 
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον κ. Peter Danilchick, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Tanya, ἐξ Η.Π.Α..
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Θεοξένην, Ἡγουμένην τῆς ἐν Χανίοις Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν Θεοδόχης καί Θεοπνεύστης, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Ὁσιωτ. κ. Régis Claude Robbe, Διευθυντήν τοῦ ἐν Χαλκηδόνι Γαλλικοῦ Σχολείου τοῦ Ἁγίου Ἰωσήφ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Ἀτλαμάζογλου, Ἀρχιμάγειρον τοῦ ἐνταῦθα ξενοδοχείου Conrad.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκυ Σόφιας τελεσθεῖσαν  ἐνθρόνισιν τοῦ Μακ. Πατριάρχου Βουλγαρίας κυρίου Νεοφύτου, τήν Κυριακήν Τελώνου καί Φαρισαίου, 24ην Φεβρουαρίου.   

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά τήν ἐν τῷ ἐν Yeşilköy ξενοδοχείῳ WOW  διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Παραπληγικῶν Τουρκίας (TOFD) μουσικήν ἐκδήλωσιν, τήν Τετάρτην, 27ην Φεβρουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 26ην Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Θεοκλήτου, μετέβη, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μετρῶν καί Ἀθύρων κυροῦ Θεοκλήτου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Τζαβίδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖον, ἐκ Γερμανίας, πρός καταρτισμόν τοῦ προγράμματος τῆς ἐπισήμου Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γερμανίας ἐπί τῇ 50ετηρίδι αὐτῆς. 
Τούς Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Κουρουμπλῆν, Βουλευτήν Ἀθηνῶν τοῦ Κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, καί κ. Lokman Ayva, πρῴην Βουλευτήν-Στέλεχος τοῦ Κόμματος ΑΚP, μετά συνεργατῶν αὐτῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Μούτσην, Μουσικοσυνθέτην-Στιχουργόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Δήμητρας Ἀναγνωστοπούλου, Ἐκπαιδευτικοῦ, καί Ἐμμανουήλ Ἀναγνωστάκην, Δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας Στεργίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Παρασκευήν Μπερμπέρη-Κατάκαλου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Aleksan Kazan, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Aksel, ἐντεῦθεν.
Τούς ἐν τῷ παιδικῷ σταθμῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου διδασκομένους παῖδας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀγάπης Παπαδοπούλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἐμιρζᾶν, Διπλωματικόν Ὑπάλληλον τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Χωρῶν Μαύρης Θαλάσσης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Βεριόπουλον, Ξεναγόν ἐντεῦθεν.
Tόν ὅμιλον μαθητῶν «Ἅγιος Εἰρηναῖος» τῆς Σχολῆς «Ste Marie», ἐκ Λυῶνος Γαλλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Karmine Donnici καί τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Δημοπούλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Δευτέραν, 25ην Φεβρουαρίου.
Τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ The Ritz Carlton δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τοῦ Κουβέϊτ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς Τελώνου καί Φαρισαίου, 24ης  Φεβρουαρίου.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, πολυμελής ὅμιλος μαθητῶν ἐκ Κοζάνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. Πρεσβυτέρας κ. Αἰκατερίνης Πενιρτζῆ, ὅμιλος ἐκ τῆς Ἐθνικῆς Ὁμάδος Στίβου Ἑλλάδος, καθώς καί ἄλλοι προσκυνηταί, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καταλλήλως. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Τοποτηρητήν τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων παροικιῶν ρωσσικῆς παραδόσεως, μετά τοῦ  Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Jean Gueit καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Michel Sollogoub, ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου.   
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ion Durac, ἐκ Turku Φιλλανδίας, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Petr Vladimirovich Stegniy, Πρέσβυν ἐ.τ., ἐκ Μόσχας.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Σοφίαν Κοτζάμπαση, Καθηγήτριαν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Τούς Ἐντιμ. αὐταδέλφους Κωνσταντῖνον, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων, καί Σπυρίδωνα Χριστοφορίδην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Isabella Bernardini d' Arnesano, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ὀρέστην Ἀλευρόπουλον, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν.   
Τάς Εὐγεν. δίδας Μαριέτταν Μανέττα καί  Φωτεινήν Σταθάκη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Φελεσάκην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον- Ἄρην Κατρατζῆν, μετά τῆς Εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν, ἐντεῦθεν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον-Τώνην Σωτηριάδην, Φοιτητήν, ἐντεῦθεν.
     
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου  Ὁσίας Ἀϊβάτογλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἁγίου Πέτρου Παλαιοῦ Φαλήρου, τό Σάββατον, 23ην Φεβρουαρίου.
Τό ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ  πραγματοποιηθέν Φεστιβάλ Χορῳδιῶν ἐξ Ἑλλάδος καί παραδοσιακῶν χορῶν, αὐθημερόν.
Tήν ἐν τῇ ἐν Μεσαχώρῳ Συναγωγῇ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ Προέδρων διαθρησκειακήν ἡμερίδα, τήν Κυριακήν, 24ην ἰδίου.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 20ῆς Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ ἐκδηλώσεων τῆς Ζαππείου Σχολῆς πραγματοποιηθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν, ὑπό τόν τίτλον: «Μία Πόλη Μαγική».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, Πιττσβούργου κ. Σάββαν, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἐλευθερίου Πατέλου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ἀρετάκη, καί Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριον.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. René Camilleri, ἐκ Μάλτας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Reuben Gauci, Γεν. Πρόξενον τῆς Χώρας ταύτης ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Δήμτσαν, Γεν. Διευθυντήν τοῦ φιλανθρωπικοῦ Ὀργανισμοῦ «Ἀποστολή» τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Sarraf, ἐκ Θεσσαλονίκης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἠγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροποηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, Πρόεδρον τῆς εἰς Πάτμον ἀποσταλείσης Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας, ὑποβαλόντα Αὐτῷ περί τῆς ἐκπληρώσεως τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐξαρχίας. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Nuri Has, Πρόεδρον τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος kadir Has,  καί Can Has, Ἀναπληρωτήν Πρόεδρον αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Καραμάνογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς, ἐξ Αὐστραλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Asaf Güneri, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Davut Altıner, Sadık Kalkavan καί Cihangir Bora, Ἐπιχειρηματίας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Σαργιώτην, Ἁγιογράφον, ἐκ Φολεγάνδρου.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Θεοφίλου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐξ Ἀγγλίας.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρῆστον Ροδιᾶν, Πρόεδρον τοῦ Σωματείου Παναγίας Ἰμβριωτίσης Σαλαμῖνος, κ. Βασίλειον Λενίτσην, Ἀντιπρόεδρον αὐτοῦ, καί Νικόλαον Ἀσανάκην. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Παπαδάκον, Κυβερνήτην ἀεροσκάφων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Χατζηδάκη, ἐξ Ἀθηνῶν.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ἐν Levent  Ξενοδοχείῳ Mövenpick δοθεῖσαν δεξίωσιν πρός τιμήν τοῦ Ἐξοχ. κ. Raimund  Kunz, Πρέσβεως τῆς Ἑλβετίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ Τουρκίας, τήν Δευτέραν, 18ην Φεβρουαρίου.

*  *  *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 14ης Φεβρουαρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς τήν νῆσον Ἴμβρον ταξιδίου Αὐτοῦ.

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 15ης Φεβρουαρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ πραγματοποιηθεῖσαν προβολήν τοῦ ἱστορικοῦ Ντοκιμαντέρ τοῦ Ἐντιμ. κ. Γρηγορίου Οἰκονομίδου, ὑπό τόν τίτλον: «Ἡ ἀλησμόνητος Ἀρετσού Κωνσταντινουπόλεως», ἐνῷ τήν ἑπομένην, 16ην ἰδίου, παρηκολούθησε τήν συναυλίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἰωάννου Παρίου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου Lütfi Kırdar, διοργανωθεῖσαν ὑπό τριῶν ὁμογενειακῶν σωματείων τῆς Πόλεως, ἤτοι τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν, τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ) καί τοῦ Ἐρασιτεχνικοῦ Θεατρικοῦ Ὁμίλου Φερίκιοϊ (ΕΡΘΟ).     

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 16ης ἰδίου, ἐνῷ τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 17ην ἰδίου, ἐκκλησιάσθη ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου, ἰδιαιτέρως τιμωμένου ἐν τῇ Κοινότητι ταύτῃ, ἔνθα ἐγεννήθη.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης διένειμε τό ἀντίδωρον καί ὡμίλησε πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Τριτεύοντα τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Θεόδωρον, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Στέφανον Toma, Καθηγητήν, ἐκ Σιμπίου Ρουμανίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Janis Bjørn Kavanin, Πρέσβυν τῆς Νορβηγίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Gianluca Alberini, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἰταλίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Βουδούρην, Ἰατρόν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Ἐλλογ. κ.  Αἰκατερίνης Κατσιλίρα, ἐκ Καναδᾶ. 
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Λυκείου Χώρας Ἄνδρου.
Τόν Μουσικολ. κ. Ἰωάννην Πάριον, ἀοιδόν, μετά συγγενῶν καί συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Pelin Batu καί τόν Ἐντιμ. κ. Ercan Arslan, Δημοσιογράφους τῆς ἐνταῦθα ἐκδιδομένης ἐφημερίδος Milliyet, εἰς οὕς παρεχώρησε συνέντευξιν. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννην Χοροζόγλου καί Δημήτριον Μαρκόπουλον, Δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Μαγκανάρη, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἀλίκην Βέϊμου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μανδάνην, Στέλεχος τῆς ΕΡΤ 3, ἐκ Θεσσαλονίκης.   
Τήν Εὐγεν. κ. Ἰωάνναν Διακρούση, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Benetti  Valerio, ἐξ Ἰταλίας.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Κορίναν Λαζάρου καί Βασιλικήν Τσάκου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Μπέτταν Χριστοφίδου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς δίδος Ναταλίας, ἐκ Κύπρου.         

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίου Νικολάου Βηρυττοῦ  τελεσθεῖσαν ἐνθρόνισιν τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννου, τήν Κυριακήν, 17ην Φεβρουαρίου. 

Σεπτῇ ἐντολῇ, Κληρικός τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ἐπεσκέψατο τόν  ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Gaziosmanpaşa νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Στέλιαν, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 11ης Φεβρουαρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Φωτογράφου-Δημοσιογράφου, καί τοῦ Ἀρχικλητῆρος Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν γενέτειραν Αὐτοῦ νῆσον Ἴμβρον, πρός ὀλιγοήμερον παραμονήν.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος μετέβη εἰς τό ἐνταῦθα Γενικόν Προξενεῖον τῆς Σερβίας καί ὑπέγραψεν ἐν τῷ ἀνοιγέντι βιβλίῳ τῶν συλλυπητηρίων ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ ἀειμνήστου Γενικοῦ Προξένου Miroslav Prcović.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 9ης Φεβρουαρίου, καθ'ὅν παρέστησαν ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, πρός οὕς ὡμίλησε πατρικῶς ὁ Παναγιώτατος, ὡς καί ὁ συμπροσευχηθείς Σεβ. Μητροπολίτης Τορόντο κ. Σωτήριος,  ἐνῶ τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 10ην ἰδίου, ἐπί τῆ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ Θαυματουργοῦ, μετέβη μεθ᾿ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν πανηγυρίσαντα ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν τῆς Κοινότητος Βεβεκίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λει τουργίαν.
Ἐκκλησιάσθησαν προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου,  ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαατσῆς, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Γουΐννιπεγκ καί Μητροπολίτην Καναδᾶ κ. Γεώργιον, μετά τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Edmonton κ. Ἱλαρίωνος καί Κρατείας κ. Ἀνδρέου καί ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς ἐν Καναδᾷ Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οἵτινες συνειργάσθησαν μετά τῆς ἐπί τῶν Διορθοδόξων Ζητημάτων Ἐπιτροπῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σωτήριον Βαρναλίδην, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παυλίνας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Δημητριάδην, Σύμβουλον Πρεσβείας Α' ἐν τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης Γκουλούση. 
  Τόν Ἐλλογιμ. κ.  Γεώργιον Πρεβελάκην, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόννης.
Τούς Ἐλλογ. κ. Emre Öktem καί Ethem Tolga, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Χαραλάμπην Ρήγαν, Φιλόλογον, ἐντεῦθεν, ᾧτινι καί ηὐχήθη πατρικῶς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τήν Εὐγεν. κ. Κωνσταντίναν Καρακασώνη, Ἰατρόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον ἐκ τῆς γυναικείας ὁμάδος πετοσφαιρίσεως «ΓΑΣ Ἀναγέννησις Ἄρτης», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ προέδρου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Κρανιώτου.
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Συκουρίου καί τοῦ Λυκείου Γόννων Λαρίσης.
Ὅμιλον μαθητῶν τῆς Γ'τάξεως τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Δομενίκου Λαρίσης καί τοῦ Λυκείου Μακρυχωρίου Λαρίσης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Δούρλαρην, Νεωκόρον τῶν Πατριαρχείων, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀποχωρήσει αὐτοῦ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἔναρξιν τῆς ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ ναῷ τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης διοργανουμένης ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Reuben Gauci, Γενικοῦ Προξένου τῆς Μάλτας ἐν τῇ Πόλει,  ἐκθέσεως εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, τήν Κυριακήν, 10ην Φεβρουαρίου. 
Τό ἐν τῷ Πτωχοκομείῳ τῆς Πόλεως «Darülazece» πραγματοποιηθέν Συμπόσιον ἐπί τῆ συμπληρώσει 95 ἐτῶν ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ Σουλτάνου Abdülhamid Β', αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ναϋδίῳ αὐτῆς κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τετάρτης, 6ης Φεβρουαρίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἐχειροθέτησε τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Σαμουήλ Ἐφφέν εἰς Ἀρχιμανδρίτην τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ἐν συνεχείᾳ ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πατριάρχου Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Φωτίου Β' καί τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Γέροντος Ἡρακλείας Φωτίου καί Κορυτσᾶς Φωτίου καί τῶν ἀειμνήστων Ἱερομονάχων Φωτίου Γεωργιάδου, συγγενοῦς Αὐτοῦ, καί Φωτίου Λαυριώτου.   

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Πρόεδρος καί μέλη τῆς Ἐφορείας, καί Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Ἐξοχ. κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, Ὑφυπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἐξοχ.  Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος αὐτῆς ἐνταῦθα, ὁ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννης Μυλόπουλος, Πρύτανις τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν. 

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῷ Συνοδικῷ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος,  Ἡγούμενος αὐτῆς, ὁ Ἐξοχ. κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, ὁ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννης Μυλόπουλος καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις καί ηὐλόγησε τήν μεσημβρίαν τήν Μοναστηριακήν Τράπεζαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν ὅμιλον ἐκ τῆς ἐν Η.Π.Α. Ἐπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Εὐγεν. κυριῶν Kathleen Paratis καί Carroll Borget.

*  *  *

Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου, τήν Δευτέραν, 4ην Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσε Τρισάγιον ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιερέων Λάμπης καί Σφακίων κυροῦ Ἰσιδώρου, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κυροῦ Ἰσιδώρου καί Τράλλεων κυροῦ Ἰσιδώρου.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνόν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δαμασκηνοῦ Alazrai, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Βασιλειάδου, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Θεοδούλης, καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἰακώβου Ἀρναουτίδου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κωνσταντῖνον Παπανικολάου, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Μαντωνανάκη, ἐκ Κρήτης.
Τήν Εὐγεν. κ. Jutta Wolke, νέαν Γεν. Πρόξενον τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐν τῇ Πόλει.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἁγνήν Νικολαΐδου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν, ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Farzin A. Illich, ἐξ Η.Π.Α. .   

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δοσιθέου Κανέλλου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας, κατά τήν ἐν τῷ Μουσείῳ τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν πραγματοποιηθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου  τῆς Ἐλλογ. κ. Κορνηλίας Τσεβίκ-Μπαϊβερτιάν, ὑπό τόν τίτλον: «Τό ζήτημα τῆς γλώσσας στήν Κωνσταντινούπολη, Λόγος καί Ἀντίλογος, στήν ἐφημερίδα Ὁ Ταχυδρόμος (1898-1908)», τήν Δευτέραν, 4ην Φεβρουαρίου.

*  *  *

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 31ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος καί Ἐκπροσώπου των Μειονοτήτων ἐν τῷ Συμβουλίω τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Γεν. Διευθύνσεως Βακουφίων, ἀντεπεσκέφθη εἰς τήν ἐν Maltepe ἕδραν τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου τόν Πρόεδρον αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Lütfi Akar, τόν ὁποῖον ηὐχαρίστησε καί συνεχάρη διά τό ἐν γένει ἔργον καί τήν προσφοράν τοῦ Ὀργανισμοῦ τούτου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 1ην ἀρξαμένου μηνός Φεβρουαρίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βελιγραδίου, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἀνεγνώσθη ὁ λεγόμενος εἰς κήπους, ἀμπελῶνας καί χωράφια ἐξορκισμός τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος, ἐν συνεχείᾳ δέ ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τά εἰς τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου προσφερθέντα κόλλυβα.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἐπηκολούθησε δέ δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ  Αἰθούσῃ, καθ' ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 1ην Φεβρουαρίου, καί τήν Θ. Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 2ας ἰδίου.

Ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἀπέστειλε θερμόν Μήνυμα συμπαθείας πρός τόν Ἐξοχ. κ. Francis J. Ricciardone, Πρέσβυν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, διά τήν βομβιστικήν ἐπίθεσιν ἐναντίον τῆς Πρεσβείας, καταδικάσας πᾶσαν μορφήν βίας καί εὐχηθείς νά προστατεύῃ ὁ Θεός τόν ἴδιον καί τούς συνεργάτας του φυλάσσων αὐτούς ἀπό πάσης ὁρατῆς καί ἀοράτου ἐπιβουλῆς.
   
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 2ας Φεβρουαρίου, καί ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς 3ης  ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κυριακοῦ Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Θεοδόχην καί Θεοβρύτην, ἐκ τῆς ἐν Χανίοις Ἱ. Σταυροπηγιακῆς καί Πατριαρχικῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς, τῆς πρώτης ἐξαιτησαμένης τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Μᾶνον, Ἄρχοντα Ὀρφανοτρόφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Ν. Καζάζην, Καθηγητήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τήν Ἐλλογιμ. Καθηγήτριαν κ. Ἔρσην Ἀμπατζῆ-Κάλφογλου, ἐντεῦθεν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐανθίαν Ρεμπούτσικα, Μουσικοσυνθέτιδα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χριστόφορον Σωφρονίου, Ἰατρόν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου, Μηχανολόγου, ἐκ Χαλκίδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μιχαήλ, Γενικόν  Διευθυντήν Κρατικῶν Ἐκθέσεων Κύπρου, καί τήν Εὐγεν. σύζυγον αὐτοῦ κ. Χρυσώ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τανισκίδην, Τραπεζίτην, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Κορίνας Γραφιανάκη-Φασούλη, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τῶν Λυκείων Πενταπόλεως καί Σκουτάρεως Σερρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίας Ἀμπατζῆ.
Ὅμιλον ἐκ τῆς Κινήσεως Focolari, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἀρχικλητῆρα Αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Οἰκονόμου Βασιλείου Καρατζίκου, ἐκ τοῦ ἐν Πριγκήπῳ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τό Σάββατον, 2αν  Φεβρουαρίου.
Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Ψυχαναλυτῶν Πόλεως (İstanbul Psikanaliz Derneği) ἡμερίδα μέ θέμα τήν Μονήν τῆς Χώρας, αὐθημερόν.

*  *  *