COMMUNIQUÉ: Forum on Modern Slavery Held at the Phanar

Ἁμαρτίαι ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Φόρουμ ἐν Φαναρίῳ διὰ τὴν Σύγχρονον Δουλείαν

«Κύριε, τοὺς αἰχμαλώτους ρύσαι. Τῶν ἐν βήμασι, καὶ μετάλλοις, καὶ ἐξορίαις, καὶ πικραῖς δουλείαις, καὶ πάσῃ θλίψει καὶ ἀνάγκῃ καὶ περιστάσει ὄντων, μνημόνευσον, ὁ Θεός …Σὺ γὰρ εἶ, Κύριε, ἡ βοήθεια τῶν ἀβοηθήτων, ἡ ἐλπὶς τῶν ἀπηλπισμένων, ὁ τῶν χειμαζομένων λιμὴν»
(Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)

Τὴν 6ην καὶ τὴν 7ην Φεβρουαρίου 2017 συνῆλθεν ἐν τῇ Πόλει ἡμῶν ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου τὸ διεθνὲς Φόρουμ διὰ τὰς συγχρόνους μορφὰς δουλείας, συνδιοργανωθὲν ὑπὸ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας. Ἡ ἰδέα τῆς συγκλήσεως τοῦ Φόρουμ αὐτοῦ προέκυψε κατὰ τὰς συνομιλίας τοῦ Παναγιωτάτου καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας κ. Justin Welby κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐπισήμου πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς τὸ Ἀνάκτορον Lambeth, ἀπὸ 2ας ἕως 4ης Νοεμβρίου 2015, εἰς ἀνταπόδοσιν τῆς πρώτης ἐπισκέψεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰουστίνου εἰς Φανάριον, τὴν 13ην καὶ 14ην Ἰανουαρίου 2014.

Στόχος τοῦ Φόρουμ ἦτο νὰ συγκεντρώσῃ διακεκριμένους ἐπιστήμονας, ἀνθρώπους τῆς δράσεως καὶ πολιτικοὺς συμβούλους ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον διὰ νὰ συζητήσουν τὸ πρόβλημα τῆς συγχρόνου δουλείας καὶ νὰ τονίσουν τὴν ζωτικὴν σημασίαν τῆς προστασίας τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας καὶ ἐλευθερίας, τόσον διὰ τὴν Ἐκκλησίαν ὅσον καὶ διὰ τὰς θρησκευτικὰς κοινότητας καὶ διὰ τὰ κινήματα τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ορθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Κρήτῃ (Ἰούνιος 2016) ἀνέδειξε σαφῶς τὸ καίριον αὐτὸ θέμα διὰ τῆς Ἐγκυκλίου αὐτῆς, δηλώσασα: «Ἡ Ἐκκλησία δὲν ζῇ διὰ τὸν ἑαυτόν της. Προσφέρεται δι’ ὁλόκληρον τὴν ἀνθρωπότητα, διὰ τὴν ἀνύψωσιν καὶ τὴν ἀνακαίνισιν τοῦ κόσμου εἰς καινοὺς οὐρανοὺς καὶ καινὴν γῆν».

Εἰς τὴν εἰσηγητικήν Αὐτῆς ὁμιλίαν, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἀνέφερε τὰ κάτωθι: «Συχνάκις ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία κατηγορεῖται ὅτι παραμελεῖ τὸν κόσμον χάριν τῆς λειτουργικῆς καὶ πνευματικῆς ζωῆς, προσανατολιζομένη πρωτίστως πρὸς τὴν μέλλουσαν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀγνοοῦσα τὰς προκλήσεις τοῦ παρόντος. Τοὐναντίον, ὅ,τι λέγει καὶ πράττει ἡ Ἐκκλησία γίνεται ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ καὶ χάριν τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας καὶ τοῦ αἰωνίου προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ἀδύνατον διὰ τὴν Ἐκκλησίαν νὰ σιωπᾷ ἐνώπιον τοῦ κακοῦ, νὰ ἀδιαφορῇ διὰ τὴν κραυγὴν τῶν ἐνδεῶν, τῶν καταπιεζομένων καὶ ἐκείνων οἱ ὁποῖοι εἶναι θύματα ἐκμεταλλεύσεως. Ἡ ἀληθὴς πίστις εἶναι πηγὴ διαρκοῦς ἀγῶνος κατὰ τῶν δυνάμεων τῆς ἀπανθρωπίας».

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας συνυπέγραψαν Κοινὴν Δήλωσιν, εἰς τὴν ὁποίαν «καταδικάζεται κάθε μορφὴ ὑποδουλώσεως τοῦ ἀνθρώπου ὡς τὸ πλέον ἀνόσιον ἁμάρτημα, καθὼς θίγει τὴν ἐλευθερίαν τῆς βουλήσεως καὶ τὴν ἀκεραιότητα τοῦ πλασθέντος κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἀνθρώπου». Ἐπίσης, οἱ δύο ἡγέται «προτρέπουν τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν κρατῶν νὰ ἐξεύρουν καταλλήλους καὶ ἀποτελεσματικοὺς τρόπους διὰ τὴν δίωξιν ὅσων ἐμπλέκονται εἰς τὴν ἐμπορίαν ἀνθρώπων, διὰ τὴν ἀποτροπὴν τῆς συγχρόνου δουλείας εἰς ὅλας τὰς ἐκφάνσεις αὐτῆς, διὰ τὴν προστασίαν τῶν θυμάτων εἰς τὰς κοινότητάς μας καὶ διὰ τὴν στήριξιν τῆς ἐλπίδος, ὅπου ὑπάρχει ἐκμετάλλευσις ἀνθρώπων».

Τέλος, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας συνέστησαν κοινὴν ὁμάδα ἐργασίας δι᾿ ἐνασχόλησιν μὲ τὴν σύγχρονον δουλείαν.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 7ῃ Φεβρουαρίου 2017
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου