Ἀρχεῖον εἰδήσεων παρελθόντων μηνῶν

Νοέμβριος 2016

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον, ἐκπροσωποῦντα τήν Ἐκκλησίαν Κύπρου κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Σπυρίδωνος Κατραμάδου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί κ. Σεραφείμ Κονίδου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ζακύνθου, καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Παναγιώτου Καποδίστρια, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ζακύνθου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Στρατονικείας κ. Στεφάνου, τελέσαντος τό μικρόν καί τό Μέγα Μήνυμα ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμον καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πρόδρομον Ξενάκην, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐκπροσωποῦντας αὐτήν κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λεύκης κ. Εὐμένιον, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλον κ. Ἀμβρόσιον, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Νικόλαον Ξένον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γαλλίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἐλευθέριον Κουτσαυτάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Εἰρήνης, τῆς θυγατρός των δίδος Εὐδοξίας μετά τοῦ μνηστήρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Μποτίνη, καί τοῦ αὐταδέλφου του Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ.
Τούς Ὁσιολ. Ρωμαιοκαθολικούς ἱερεῖς κ. Anton Štrukelj, Καθηγητήν, καί κ. Janez Ferkolj, ἐκ Σλοβενίας.
Τόν Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Φλοῖκον, Ἄρχοντα Α´ Δομέστικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὡς καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Στυλιανόν Μπερμπέρην καί Νικόλαον Σεβσεβμέ, Παραδομεστίκους τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, Στυλιανόν Μουχλίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Στυλιανόν Γκιουλγκιούν, Στυλιανόν Κατσώνην καί Στυλιανόν Ζοβέν, καί τήν Εὐγεν. κ. Στυλιανήν Δεβετζίογλου, ὑπαλλήλους τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτῶν ἑορτῇ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Γαρουφαλλίδην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου καί τοῦ ἐγγονοῦ αὐτοῦ κ. Ἀποστόλου Ἀτσαλάκη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Μπούμπουραν, Μεγαλοεπιχειρηματίαν, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Εὐαγγελίας Πισκερᾶ, καί Μόνικας Παπαδάτου, Δημοσιογράφων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης,ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν ὑπό τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑνώσεως Κωνσταντινουπολιτῶν διοργανωθεῖσαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ Θρονικῇ ἑορτῇ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τήν Κυριακήν, 27ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Adriana Ciamba, Γεν. Προξένου τῆς Ρουμανίας ἐν τῇ Πόλει, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Swiss», τήν Τρίτην, 29ην ἰδίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἀποδεχθείς εὐλαβῆ πρόσκλησιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, μετέβη εἰς τόν ἐν Σισλῇ Ἱ. Ναόν αὐτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας καί ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 27ην Νοεμβρίου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Μιχαήλ Χρηστίδης, Γεν. Γραμματεύς τοῦ ἐνταῦθα Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Παρευξεινίων Χωρῶν, καί πιστοί ἐκ τῆς Παροικίας.
Ἐν τῷ τέλει ὁ Παναγιότατος ὡμίλησεν ἑλληνιστί καί τουρκιστί περί τῆς κοινῆς πνευματικῆς κληρονομίας τῶν Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως καί Βουλγαρίας.
Ἐπηκολούθησε γεῦμα ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, εὐλογηθέν ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, καθ᾿ ὅ ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Λιάζε, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Παροικίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον καί Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμον.
Τόν νέον Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀγκαράθου Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σωφρόνιον Καραγιαννάκην καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Κατρίνην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Νικολάου Β. Καλαμάρη, Προέδρου τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, καί Βασιλικῆς - Μαρίας Γ. Μπινμπίρ, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 26ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν τελετήν παρουσιάσεως τοῦ σχεδίου ἀναμορφώσεως τοῦ Δήμου Bakırköy (Μακροχωρίου), αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, κατά τήν ὑπό τοῦ ἐν Ἀθήναις Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Friends of Europe in Greece» διοργανωθεῖσαν ἡμερίδα μέ θέμα «Οἱ προτάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου γιά τήν περαιτέρω ἐξέλιξη τοῦ θεσμικοῦ πλαισίου στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση», τήν Παρασκευήν, 25ην ἰδίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 25ην Νοεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Βαλατᾷ Ἱ. Σιναϊτικῷ Μετοχίῳ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, πολιούχου Σινᾶ, καθ᾿ ἥν ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Ὑπεύθυνος τοῦ Μετοχίου, καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐν τῷ τέλει ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων ὅστις διεβίβασε τόν σεβασμόν καί τάς ἑορτίους προσρήσεις τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ, Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανοῦ καί τῆς Ἀδελφότητος τῆς παλαιφάτου Ἱ. Μονῆς, Τῷ προσέφερε δέ ἐκ μέρους αὐτῶν καί ἀναμνηστικόν δῶρον. Ἀκολούθως ἀπήντησεν ὁ Πατριάρχης, ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τῆς τιμωμένης Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, τῆς Πανσόφου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκα κ. Πανάρετον, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, μετά μελῶν αὐτῆς, προσκαλέσαντας Αὐτόν ἵνα τούς εὐλογήσῃ ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ ἐν Γαλατᾷ Ἱ. Βατοπαιδινοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μελχισεδέκ Ἀμπελικάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, καί τούς Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Πετράκην, ἐκ Χανίων, καί κ. Παῦλον Καραδήμαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Καγιάντελεν, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Κουσκουντζουκίου, μετά τῆς ἐντίμου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, ὑπό τόν Ἀντιπρόεδρον αὐτῆς Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Καισάριον Χρόνην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Παλαιοῦ Μπάνιου-Διπλοκιονίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Καμπουράκην, Ἀρχιπλοίαρχον, Διευθυντήν τοῦ Α´ Κλάδου τοῦ Γεν. Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ τῆς Ἑλλάδος, τῇ συνοδείᾳ τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Λουκᾶ Τσαρμακλῆ, Πλοιάρχου, Εὐστρατίου Μανιουδάκη, Πλωτάρχου, καί Γεωργίου Σταυροπούλου, Πλοιάρχου, Ναυτικοῦ Ἀκολούθου παρά τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος.
Τήν Εὐλαβ. πρεσβυτέραν κ. Ἄνναν Σακκουλίδου μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἥβης, ἐπί ἐκζητήσει ὡς κατ᾿ ἔτος τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν εὐχῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Βλάσιον Φάτσιον, Θεολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Νεραντζούλην, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Γεωργίας, ἐξ Ἀμερικῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Πέτρου Ἀλεξανδρείας ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κυροῦ Πέτρου Ζ´, μνημονεύσας καί τόν ἄρτι κοιμηθέντα Ἐπίσκοπον Ἔγγρας κυρόν Ἱερώνυμον, Ἱεράρχην τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας.

Ἐκ μέρους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου αὐτῆς, ὁ Διευθυντής τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Σεβ. Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος ὑπέγραψεν εἰς τό παρά τῇ Προεδρίᾳ τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἀνοιγέν βιβλίον συλλυπητηρίων ἐπί τῇ ἐκδημίᾳ τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, πρῴην Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, διερμηνεύσας τήν συμπάθειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης,ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν, τῇ συμμετοχῇ καί τοῦ κιθαρίστα Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Κοτρονάκη, ἐν τῇ αἰθούσῃ «Albert Long» τοῦ πολιτιστικοῦ κέντρου τοῦ Πανεπιστημίου Βοσπόρου, τήν Τετάρτην, 23ην Νοεμβρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον.
Ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας:
α) Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Καπούνταγ.
β) Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, νέον Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῶν Κληρικῶν αὐτῆς, καί τῶν ἐντίμων Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Ἱ. Ναῶν Ἁγίου Νικολάου Ὑψωμαθείων, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητοῦ, καί Ἁγίου Νικολάου Τόπκαπι, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Μιράνκο.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Κληρικῶν αὐτῆς καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Σαρμασικίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱ. Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν τῷ ὡς ἄνῳ Ἱ. Ναῷ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ταταούλων, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Βογιατζῆν καί Κωνσταντῖνον Τιτέλην, Ἀντιδημάρχους Θέρμης Θεσσαλονίκης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Λάμπρον Φωτόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.
Ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις των, τούς Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον, Δημοσιογράφον - Ἐκδότην τῆς Ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἠχώ», καί κ. Ἀνδρέαν Σταματίου, Γραμματέα ἐν τῷ Γραφείῳ Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Μάμαλον, ἐκ τῆς Γεν. Γραμματείας Τύπου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Μουσικολ. κ. Κυριακόν Σωφρονίου, ἐκ Κύπρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ἀνθίτην μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Δήμητρας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Εὐφημίαν Πασχαλίδου καί Tatiana Gagaus.
Τόν Ἐντιμ. κ. Συμεών Τσομῶκον, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 21ην τ. μ., παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἰταλίας, καθ᾿ ὅ ὁ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβυς Ἐξοχ. κ. Luigi Mattiolo ἐν τῇ προπόσει αὐτοῦ ἀνεκοίνωσεν εἰς τούς πολυαρίθμους συνδαιτυμόνας τήν ἀπονομήν τῷ Πατριάρχῃ ὑπό τοῦ Ἐξοχωτάτου κ. Προέδρου τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας τοῦ ἀνωτάτου παρασήμου αὐτῆς (τοῦ τίτλου τοῦ Ἱππότου τοῦ Μεγαλοσταύρου) καί συνεχάρη Αὐτῷ ὑπό τά χειροκροτήματα τῶν παρακαθημένων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, κατόπιν τῆς οἰκειοθελοῦς παραιτήσεως ἐκ τῆς θέσεως τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπόπτου τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατόπιν 15ετοῦς σχεδόν εὐόρκου ἐν αὐτῇ διακονίας, διώρισεν ἀντ᾿ αὐτοῦ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον.

* * *

Ἐπί τῇ ἐκλογῇ τοῦ Ἐλλογ. κ. Mehmet Durakoğlu, Δικηγόρου, ὡς νέου Προέδρου τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου τῆς Πόλεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης συνεχάρη αὐτόν ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ὁμογενείας, εὐχηθείς αὐτῷ ἐπιτυχίαν εἰς τά νέα ὑπεύθυνα καθήκοντά του, οὗτος δέ ἀπήντησεν εὐχαριστῶν διά τήν Πατριαρχικήν ταύτην ἐκδήλωσιν, ἥτις, ὡς λέγει, ἀποτελεῖ ἐνίσχυσιν δι᾿ αὐτόν καί τούς συναδέλφους του ἐν τῷ Συλλόγῳ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπεθεώρησε τά ἔργα εὐπρεπισμοῦ καί ἐξωραϊσμοῦ τῶν τάφων τῶν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Κοιμητηρίῳ τοῦ Ἐγρήκαπου ἀναπαυομένων Ἱεραρχῶν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί λοιπῶν κληρικῶν, δούς τάς δεούσας ἐντολάς.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ ἐξεπροσώ πησε τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα κατά τάς ἐν Μόσχᾳ ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις, τάς ὀργανωθείσας ἐπί τῇ 70ῇ ἐπετείῳ τῶν γενεθλίων τῆς Α. Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κυρίλλου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν Δευτέραν, 21ην Νοεμβρίου, προέστη τῆς καθιερωμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.

Τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Ἀπόστολος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος καί Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, οἱ Ἐξοχ. κ. Βασίλειος Λεβέντης, Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Κεντρῴων, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, καί Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζαππείου καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὡς καί ἀπόφοιτοι αὐτοῦ τῶν ἐτῶν 1966 καί 1976, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς, ἀναφερθείς εἰς τά πεπραγμένα τῆς Κοινότητος, καθώς καί εἰς τάς προγραμματιζομένας δραστηριότητας αὐτῆς, ἀκολούθως ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη καί εἰς τήν προσωπικότητα τοῦ τήν προτεραίαν μεταστάντος εἰς Κύριον ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, πρῴην Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἐν κατακλεῖδι δέ ἀπηύθυνε σύντομον χαιρετισμόν ὁ Ἐξοχ. κ. Βασίλειος Λεβέντης.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. κ. Βασίλειον Λεβέντην, Πρόεδρον τῆς Ἑνώσεως Κεντρῴων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Μεντεσίδου καί τῶν Ἐντιμ. κ. Μαρίου Γεωργιάδου, Βουλευτοῦ Α´ Ἀθηνῶν, καί κ. Χρήστου Κυριοπούλου, Ἀστυνομικοῦ.
Ἀντιπροσωπείαν Ἑλλήνων Βουλευτῶν, συμμετεχόντων εἰς τήν ἐτησίαν σύνοδον τῆς Κοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τοῦ ΝΑΤΟ ἐν τῇ Πόλει, ἀποτελουμένην ἐκ τῶν Ἐξοχ. κ. κ. Χρήστου Καραγιαννίδου, Βουλευτοῦ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Δράμας, τοῦ καί ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀντιπροσωπείας, Κωνσταντίνου Μπάρκα, Βουλευτοῦ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Πρεβέζης, Μαρίου Σαλμᾶ, Βουλευτοῦ Ν.Δ. Αἰτωλοακαρνανίας, Εὐαγγέλου Μπασιάκου, Βουλευτοῦ Ν.Δ. Βοιωτίας, Σπυρίδωνος Δανέλλη, Βουλευτοῦ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ Ἡρακλείου, καί Κωνσταντίνου Κατσίκη, Βουλευτοῦ ΑΝ.ΕΛ. Ἀττικῆς.
Τόν Ἐξοχ. κ. Gabriel Catalin Şopandã, νέον Πρέσβυν τῆς Ρουμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Lavinia Ochea.
Τόν Ἐλλογ. κ. Dietmar Öhring, ἁρμόδιον ἐπί θεμάτων ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν τοῦ Ἱδρύματος «Konrad Adenauer».

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν:
α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 19ης Νοεμβρίου, καί
β) ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 20ῆς ἰδίου.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου Β’, Γαβριήλ Δ’, Κωνσταντίου Β’ καί Γρηγορίου Στ’, δεηθείς καί ὑπέρ τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν Ἡλιουπόλεως καί Θείρων Γενναδίου, Προικοννήσου Φιλοθέου, Σκοπέλου Ἀλεξάνδρου, Τυάνων Φιλίππου, διακονησάντων ἐν τῇ Κοινότητι, Κολωνείας Γαβριήλ, Κομάνων Γαβριήλ καί Αὐστρίας Μιχαήλ.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ᾽ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς καί τόν οἰκονομικόν ἀπολογισμόν τοῦ λήγοντος ἔτους, οἱ Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννης Δεμιρτζόγλου, Ἄρχων Μ. Ρεφερενδάριος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Λυκειάρχης, καί Ἐλλογ. κ. Ἀσπασία Χασιώτου - Δεμιρτζόγλου, καί κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης.

Ἀκολούθως ἐξετελέσθη σύντομον μουσικόν πρόγραμμα ὑπό τῆς καλλιτέχνιδος Εὐγεν. κ. Ναταλίας Μιχαηλίδου, βραβευθείσης ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου διά τήν ἐν γένει προσφοράν της εἰς τήν τέχνην, τοῦ Πατριάρχου ἐπιδόσαντος τιμητικούς ἐπαίνους καί πρός τούς διακριθέντας εἰς τόν Διαγωνισμόν Διηγήματος «Ζωγράφειος Ἀγών» μαθητάς καί συγχαρέντος τοῦ διοργανωτάς τῆς ἐκδηλώσεως. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου τοῦ Beyoğlu, συνοδευόμενος δέ ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 19ης Νοεμβρίου, μετέβη εἰς τό Ξενοδοχεῖον «PERA PALACE» καί ἐτίμησε τό παρατεθέν ὑπ’ αὐτοῦ δεῖπνον, τῇ συμμετοχῇ καί τῶν λοιπῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν τῆς Πόλεως, ἐπιχειρηματιῶν, βουλευτῶν, καλλιτεχνῶν καί ἄλλων μελῶν τῆς ὑψηλῆς κοινωνίας τῆς Πόλεως, εἶτα δέ μετέσχε τῆς ἐπακολουθησάσης συζητήσεως μέ θέμα «Dünya Yeniden Kurulurken - Dış Politika», παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Mevlüt Çavuşoğlu, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας, ὅστις ἀπήντησεν εἰς ἐρωτήσεις τῶν παρόντων καί ἐτάχθη ὑπέρ τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, μετά τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία Γιόφογλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, προσεκάλεσαν τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Πατριάρχην, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. αὐτῶν Ναοῦ, διά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Λαφτσῆ, Πρωτοσυγκέλλου, Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Χριστοδούλου Καραθανάση καί Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Λυκούδη, συνεργάτου αὐτοῦ.
Τούς Ἐλλογιμ. κ. κ. Νεκτάριον Στελλάκην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, Γεώργιον Φίλην, Ἐκπαιδευτικόν τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου, καί Fulvio Grassadonio, ἐπί κεφαλῆς τοῦ ἐν Palermo Ἰταλίας Ὀργανισμοῦ «International Centre for the Promotion of Education and Development», μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Τσιγαρᾶ, Δικηγόρου.
Τούς Μουσικολ. κ. Εὐάγγελον Χριστόπουλον καί κ. Ναταλίαν Μιχαηλίδου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Γέφυρας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Μπαχαρίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεραπέτρας πραγματοποιηθεῖσαν τελετήν ἐνθρονίσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, τό Σάββατον, 19ην Νοεμβρίου.

* * *

ὉἘξοχ. κ. Andrii Parubiy,
Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῆς Οὐκρανίας,
εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τό Σάββατον, 19ην Νοεμβρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Andrii Parubiy, Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῆς Οὐκρανίας, ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, Ὅστις ἐδέχθη αὐτόν ἐν τῷ ἐπισήμῳ Γραφείῳ Του καί ἔσχε μετ᾿ αὐτοῦ ἐγκάρδιον μακράν συνομιλίαν, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματεύοντος, καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου.

Τήν Α. Ἐξοχότητα συνώδευον ὁ Ἐξοχ. κ. Andrii Sybiha, Πρέσβυς τῆς Οὐκρανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξένου τῆς Χώρας Ἐντιμ. κ. Vasyl Bodnar, καί οἱ συνεργάται αὐτῆς Ἐντιμ. κ.κ. Petro Bondar, Προσωπάρχης τοῦ Κοινοβουλίου, Ostap Kryvdyk, Σύμβουλος, καί Andrii Kοvaliov, Γραμματεύς Τύπου τοῦ Προέδρου, ἀπεδόθησαν δέ τῷ ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας.
Tόν Ἐντιμ. κ. Eugene Czolij, Πρόεδρον τῆς Μή Κυβερνητικῆς Ὀργανώσεως «Ukrainian World Congress», ἐκ Καναδᾶ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Serhiy Kasyanchuk, Διευθυντοῦ αὐτῆς ἐν Οὐκρανίᾳ («UWC Mission to Ukraine»).
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιον Σιάνον, Καθηγητήν τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παναγιώτην Ρακτιβάν, Φυσικόν, καί Χρῆστον Χαρίσην, Χημικόν Μηχανικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Γραφιαδέλλην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσούλας, ἐξ Ἴμβρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου, κατά τάς ἐργασίας τῆς ὑπό τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου διοργανωθείσης ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Πολεμικῷ Μουσείῳ ἐπιστημονικῆς ἡμερίδος «Εὐγένιος Βούλγαρις. Ὁ homo universalis τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ», τήν Παρασκευήν, 18ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου, κατά τό ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀκαδημίᾳ Κρήτης συγκληθέν Παγκρήτιον Ἱερατικόν Σεμινάριον ἐπί τοῦ θέματος «Εἰσαγωγή εἰς τάς κείμενα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου», τήν Πέμπτην, 17ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου,:
α) κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἱεροθέου Στεργίου, πατρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καμερούν κ. Γρηγορίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Μεγάρων, τήν Τρίτην, 15ην τ.μ., καί
β) κατά τήν ἐν τῷ Δημαρχιακῷ Μεγάρῳ Ἡλιουπόλεως διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἰωνικῆς Πολιτιστικῆς Στέγης ἐκδήλωσιν τιμῆς πρός τόν Παναγιώτατον, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 25 ἐτῶν ἀπό τῆς χάριτι Θεοῦ ἐκλογῆς Αὐτοῦ εἰς τόν πρῶτον Θρόνον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 16ης ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Bahia Lebcir, Γεν. Προξένου τῆς Ἀλγερίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐν τῷ ἐν Beşiktaş Ξενοδοχείῳ «FOUR SEASONS BOSPHORUS», ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, τήν Παρασκευήν, 18ην τ.μ..

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, Ἐκπρόσωπον τοῦ ἐν τῇ Πόλει Σιναϊτικοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, μετά τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτοῦ Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἰχθύν ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Μετοχίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, πολιούχου Σινᾶ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φελεσάκην, ἐκ Νεαπόλεως Ἰταλίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Τύχωνα Τρογιάνωφ, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Γενεύης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Καθηγητήν ἐν τῷ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστημίῳ Bilkent.
Tόν Ἐλλογιμ. κ. Peter Solej, Πρόεδρον τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ὀργανισμοῦ «NAPS INSTITUTE», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Lenka καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Jaroslav Rebej, μελῶν αὐτοῦ, ἐκ Σλοβακίας.
Tήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Β. Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Θεοδωρούδην, Ἐπιθεωρητήν Δασῶν Κεντρικῆς Μακεδονίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαλαματῆς Βαλάκου, Λέκτορος τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Zekeriya Yasemin, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀτταλείας.
Tάς Εὐγεν. κ.κ. Αἰκατερίναν Χρυσοπούλου, Αἰκατερίναν Ντούσα, Αἰκατερίναν Πρόκου καί Αἰκατερίναν Στάνιτς, ἐξαιτησαμένας τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Sophie De Smedt, Γεν. Προξένου τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς «Ἡμέρας τοῦ Βασιλέως» τῆς χώρας ταύτης, τήν Τρίτην, 15ην Νοεμβρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Μηνᾶ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν τῆς Πέμπτης, 10ης Νοεμβρίου, καθ’ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. κ. Τέρενς Κουΐκ, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Σύμβουλος αὐτοῦ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Παναγιώτατος, παρουσιάσας τόν κ. Ὑφυπουργόν καί ἐπιδαψιλεύσας ἐπί πάντας τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας, εἶτα δέ ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως, τήν Κυριακήν, 13ην Νοεμβρίου.

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 11ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρέστη κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου συνδιοργανωθείσης ἐκθέσεως ζωγραφικῆς «Ὁ Βυζαντινός Κόσμος τοῦ Ἠλία Κοντοζαμάνη», ἀφιερωμένης εἰς τήν 25ην ἐπέτειον ἀπό τῆς χάριτι Θεοῦ ἐκλογῆς Αὐτοῦ εἰς τόν πρῶτον Θρόνον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁμιλήσας καταλλήλως καί εὐχαριστήσας τούς συνδιοργανωτάς.

Τό Σάββατον, 12ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, ἡγήθη τῆς πρός τιμήν τῶν Καθηγητῶν καί τῶν μαθητῶν τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων τῆς Πόλεως, τῶν φοιτητῶν Πανεπιστημίου, ὡς καί τῶν ἐξ Ἑλλάδος ἐνταῦθα παρεπιδημούντων καί ἐργαζομένων νέων, πραγματοποιηθείσης ἡμερησίας ἐκδρομῆς εἰς Τρίγλιαν (Trilye) καί εἰς Σιγήν (Kumyaka) τῆς Βιθυνίας, ἐπισκεφθείς ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἐντιμ. κ. Hayri Türkyılmaz, Δήμαρχον Μουδανίων, προφρόνως παρεθέσαντα γεῦμα ἐν τῷ παραλιακῷ ἑστιατορίῳ «Μudanya Marina» πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου καί ἁπάντων τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 13ης Νοεμβρίου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Τόπκαπι τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον καί συνεχάρη καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς τά εἰκότα. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου, μετά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Τυάνων κυροῦ Φιλίππου, διατελέσαντος συνεργάτου Αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σέβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ταρτού κ. Ἠλίαν, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαρίτωνα Ρυζιώτην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Βασιλείου.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Angel Velkov, ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς παροικίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Χρήστου Λιάζε, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ καί Ἐντιμ. κ. Lüben Şestakof, μελῶν αὐτῆς, καί τοῦ Μουσικολ. κ. Κυριακοῦ Λιάζε, Χοράρχου, προσκαλέσαντας Αὐτόν νά χοροστατήσῃ καί εὐλογήσῃ τήν παροικίαν αὐτῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Χαρίλαον Πλατανάκην, Καθηγητήν Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Koç.
Τoύς Ἐντιμ. κ.κ. Nicola Longo Dente, Διευθυντικόν Στέλεχος τῆς Τραπέζης «Yapı Kredi», καί Aldo Kaslowski, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Giovanna Delaini Manzini, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀρχέλαον Χατζηνικολάου, Ἐπαγγελματίαν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας - Δροσινῆς Βορεοπούλου, τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς κ. Γεωργίου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία Παναγιωτάκου, Δικηγόρου, ἐκ Θεσσαλονίκης, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν.
Τόν Μουσικολ. κ. Ραφαήλ Ζουμῆν, Τοπογράφον - Ἱεροψάλτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας, ἐξ Ἐδέσσης, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Λυμπουρίδην, Οἰκονομολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κοσσέναν, Ἀστυνομικόν, ἐκ Χίου.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ ἐν τῇ Πόλει Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ (Ε.Ρ.Θ.Ο.), ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Δαφνοπατίδου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Arto Saruhanyan, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Mari καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν κ. Artun.
Τάς Εὐγεν. κ.κ. Εὐαγγελίαν Πισκερᾶ καί Ἀρετήν Καλεσάκη, Δημοσιογράφους, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Hatice Ürün, Φωτογράφον, ἐντεῦθεν.

ἩΑ. Θ. ΠαναγιότηςὁΠατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, κατά τήν ἐν τῷ Ἀριστοτελείῳ Πανεπιστημίῳ πραγματοποιηθεῖσαν ἀναγόρευσιν τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου εἰς ἐπίτιμον διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς αὐτοῦ, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 10ης Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, κατά τάς ἐν τῷ Καθολικῷ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἀρκαδίου διοργανωθείσας ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις, ἐπί τῇ συμπληρώσει 150 ἐτῶν ἀπό τοῦ Ὁλοκαυτώματος, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, τήν Τρίτην, 8ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, κατά τάς ἐργασίας τῆς γενομένης ἐν τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς Θεσσαλονίκης ἐπιστημονικῆς ἡμερίδος «Βυζαντινή Θεσσαλονίκη», τό Σάββατον, 5ην Νοεμβρίου, ὡς καί κατά τό ἐν τῷ Ἱ. Προσκυνηματικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης τελεσθέν Πατριαρχικόν - Πολυαρχιερατικόν Συλλείτουργον, τήν ἑπομένην, 6ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, κατά τάς ἐργασίας τοῦ ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Κρήτης συγκληθέντος Διεθνοῦς Διαπανεπιστημιακοῦ Ἑλληνο-ρωσσικοῦ Συνεδρίου μέ θέμα «Ἡ ἱεραποστολική, φιλολογική καί πολιτιστική προσφορά τῶν Ἁγίων Ἱσαποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου στούς Σλάβους. Ἀφετηρία γιά τήν ἐμβάθυνση τῶν σχέσεων Ἑλλάδος - Ρωσσίας», τό Σάββατον, 5ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Βαΐας (Βέτας) Δ. Φραγκοπούλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Παρασκευήν, 11ην τ.μ..

* * *

Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν
κ. Τέρενς Κουΐκ, εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 10ης Νοεμβρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Τέρενς Κουΐκ, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἁρμόδιος διά θέματα Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ, ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, Ὅστις ἐδέχθη αὐτόν ἐν τῷ ἐπισήμῳ Γραφείῳ Του καί ἔσχε μετ᾿ αὐτοῦ ἐγκάρδιον συνομιλίαν.

Τήν Α. Ἐξοχότητα συνώδευον ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Σύμβουλος αὐτοῦ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος, καί ὁ Ἐλλογ. κ. Σταῦρος Γιωλτζόγλου, Συντονιστῆς Ἐκπαιδεύσεως. Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης παρεκάθησεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, ἀπεδόθησαν δ᾿ αὐτῷ αἱ προβλεπόμεναι τιμαί.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίζοντι Ἱ. Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 7ην Νοεμβρίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν παρουσίαν τοῦ φύλακος Ἀγγέλου εἰς τήν ζωήν τῶν ἀνθρώπων καί ἐπικαλεσθείς τήν ἐνίσχυσιν καί προστασίαν τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων ἐπί πάντας.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐστράτιον Ζεγκίνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Carlos Diaz Valcarcel, νέον Γεν. Πρόξενον τῆς Ἱσπανίας ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Κεραμιδᾶν, Καθηγητήν, ἐκ Ρώμης.
Τήν Εὐγεν. κ. Νεκταρίαν Πέτρου, ἐντεῦθεν, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῆς ριζικῆς ἐπισκευῆς καί τοῦ ἐξωραϊσμοῦ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 6ην Νοεμβρίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Κοινοτικοί παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἑλκόντων τήν καταγωγήν των ἐκ τῆς Κοινότητος.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὅστις προσέφερεν ἀναμνηστικόν δῶρον τῆς Κοινότητος εἰς τόν Πατριάρχην, ἀκολούθως ὁ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, Ἄρχων Ἔξαρχος, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὅστις ηὐχαρίστησε τούς ἐργασθέντας διά τό ἔργον τῆς ἀνακαινίσεως, καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τούς καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εἰς τόν ἀνακαινισμόν, καί ἐπιδαψιλεύσας ἐπί πάντας τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας. Εἶτα, ὁ Πατριάρχης προσέφερε διά τόν Ἱ. Ναόν ἱ. εἰκόνα τοῦ Κυρίου καί ἀπεκάλυψε τήν τοποθετηθεῖσαν σχετικήν ἀναμνηστικήν πλάκα.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ καθ᾿ ἥν ἐγένετο προβολή φωτεινῶν διαφανειῶν περί τῶν γενομένων ἐργασιῶν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ, ὡμίλησε δέ καί πάλιν ἡ Α. Θ. Παναγιότης.
Τό ἑσπέρας, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό παρατεθέν ὑπό τῆς Κοινότητος δεῖπνον.

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 3ης τ. μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρηκολούθησε τήν ὑπό τῆς Φιλαρμονικῆς Ὀρχήστρας «Tekfen» διοργανωθεῖσαν συναυλίαν ἐπί τῇ 60ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς, τῇ συμμετοχῇ τῆς Εὐγεν. ἀοιδοῦ Ἀλκ. Πρωτοψάλτη, ἐν τῷ συναυλιακῷ Κέντρῳ «Zorlu Perfomans Sanatları».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Χατζηεφραιμίδην, Καθηγητήν, ἐκ Φλωρίνης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Καραγκιόζη καί τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Βαρβάρας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Νιάκαρον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βοστώνης, καί τούς Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Ἀραμπατζῆν, Καθηγητήν τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καί κ. Ἀθανάσιον Τζιερτζῆν, Ἐπιστημονικόν Συνεργάτην ἐν αὐτῷ.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Carmine Donnici καί τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, μετά μελῶν αὐτῆς.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἄγγελον Δελημπάσογλου, Καθηγητήν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Τροχόπουλον, ἐκ Βεροίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Δεμιρτζῆν, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Ἀθήναις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά τήν ὑπό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ διοργανωθεῖσαν συνάντησιν τῶν ἀποφοίτων τῆς ποτε Ἀστικῆς Σχολῆς, ἐν τοῖς χώροις αὐτῆς, τό Σάββατον, 5ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν ὑπό τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων διοργανωθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ φωτογραφικοῦ Λευκώματος τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Ξεινοῦ «Ὁ Πατριάρχης στήν Ἴμβρο», τήν Τετάρτην, 2αν ἰδίου, ἐπέτειον τῆς ἐνθρονίσεως Αὐτοῦ.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Τριανταφυλλιᾶς (Φιλίτσας) Κάφτογλου, Προέδρου τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Χαλκηδόνος, ἐκ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, τό Σάββατον, 5ην τ. μ . .

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων καί Θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τοῦ Γηροκομείου Βαλουκλῆ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 1ην Νοεμβρίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, οἱ περιθαλπόμενοι ἐν τῷ Ἱδρύματι καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησεν ὁ παρεπιδημῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Σεραφείμ Στεργίου, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζάβορδας, καί ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους πρός τούς ἐκκλησιασθέντας, ἠγίασεν αὐτούς ἐπί τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός καί διένειμε δῶρα εἰς τούς τροφίμους τοῦ Γηροκομείου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Acıbadem Maslak» νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον καί ἐξέφρασεν αὐτῷ τάς ἀδελφικάς Αὐτοῦ εὐχάς διά ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 2ας Νοεμβρίου, μετέβη εἰς τό ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου στεγαζόμενον Ἐργαστήριον δημιουργικῆς ἀπασχολήσεως παιδίων προσχολικῆς ἡλικίας καί ηὐλόγησε τό ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀγάπης Παπαδοπούλου διδακτικόν προσωπικόν καί τούς ἐν αὐτῷ παῖδας, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος, καί τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη μετά τῶν συνεργατῶν αὐτῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Καρδινάλιον κ. Cláudio Hummes, ἐκ Βραζιλίας, μετά τοῦ Θεοφιλ. Μαρωνίτου Ἐπισκόπου κ. Edmond Madi, συνοδευομένους ὑπό τοῦ ἐν τῇ Πόλει ΡΚαθολικοῦ Ἐπισκόπου Θεοφιλ. κ. Rubén Tierrablanca.
Τόν νέον Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐλόγιον, μετά τῶν Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Τιμοθέου καί Ἱερολ. Διακόνου κ. Χαραλάμπους καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Ταράσοβα, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Μερτζάνη, Προϊσταμένην τῆς Διευθύνσεως συντηρήσεως ἀρχαίων καί νεωτέρων μνημείων τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Ματαράγκα, συνεργάτου αὐτῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Καπλάνην Ἰωσηφίδην, Πρόεδρον τοῦ Κέντρου Καππαδοκικῶν Μελετῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, ἐκ Καβάλας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Τρομπούκην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν Ἰατρικῆς εἰς τό Πανεπιστήμιον Κρήτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πετρίδην, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλικῆς, Ἰατροῦ, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα τό πρῶτον ἀντίτυπον τοῦ νέου βιβλίου αὐτοῦ ὑπό τόν τίτλον «Τά Ἑλληνικά Νοσοκομεῖα στή Μικρά Ἀσία».
Τόν Ἐντιμ. κ. Βίκτωρα Ζᾶκον, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Χαριατίδην, ἐκ τῆς Πόλεως.
Τήν Εὐγεν. κ. Tamara Karasu, ἐκ τῆς Βιβλικῆς Ἑταιρίας, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Jennifer L. Davis, Γεν. Προξένου τῶν Η.Π.Α. ἐν τῇ Πόλει, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων της, ἐν τῇ κατοικίᾳ αὐτῆς, τήν Τρίτην, 1ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν ὑπό τῆς Περιφερείας Κεντρικῆς Μακεδονίας διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως Μουσικολ. κ. Χαριλάου Ταλιαδώρου, ἐπί τῇ 90ῇ ἐπετείῳ τῆς γεννήσεως αὐτοῦ, ἐν τῷ Μουσικῷ Μεγάρῳ Θεσσαλονίκης, τήν Δευτέραν, 31ην Ὀκτωβρίου.