Ἀρχεῖον εἰδήσεων παρελθόντων μηνῶν

Ἀπρίλιος 2017

* * *

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 29ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν ἐκ τοῦ ταξειδίου Του εἰς Ἑλβετίαν, Γαλλίαν καί Αἴγυπτον, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ διατελέσαντος Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, 30ήν Ἀπριλίου, μετέβη μετά τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προέστη κατά τό ἔθος τῆς κατ᾿ ἔτος Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας.

Μετ᾿ Αὐτοῦ συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Συνάδων κ. Διονύσιος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος.

Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐχειροτόνησεν εἰς Πρεσβύτερον τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Πρόδρομον, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζάβορδας.

Τόν θεῖον λόγον ἐπί τῇ ἑορτῇ ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἐλισσαῖος, Ἡγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἰ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, οἱ σεβαστοί γονεῖς τοῦ νεοχειροτονηθέντος Ἐντιμ. κ. Παναγιώτης καί Εὐγεν. κ. Ζωή Κατσιμπίρη, συγγενεῖς καί φίλοι αὐτοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ὑπεύθυνος τῆς Ἱ. Μονῆς, καί ὁ Πατριάρχης Ὅστις ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, δεηθείς καί ὑπέρ πάντων τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς ἀναπαυομένων Πατριαρχῶν, Ἱεραρχῶν καί Μ. Εὐεργετῶν τοῦ Γένους.

Ἀκολούθως, ἐτέλεσε Τρισάγιον ἐν τῷ Β´ Κοιμητηρίῳ τῆς Μονῆς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, ὧν τά ὀνόματα Κύριος γινώσκει.

Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη Μοναστηριακή Τράπεζα, εὐλογηθεῖσα ὑπό τοῦ Πατριάρχου, καθ᾿ ἥν προσεφώνησεν Αὐτόν ὁ Πανοσιολ. Ἡγούμενος τῆς Μονῆς τῆς Μετανοίας τοῦ νέου ἱερέως Ἀρχιμανδρίτης κ. Σεραφείμ Στεργίου καί ἀπήντησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης.

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας ἐπεσκέφθη ἅπαντα τά τμήματα τοῦ Γηροκομείου καί τῆς Κλινικῆς τῶν Φρενοβλαβῶν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, διαβιβάσας εἰς ἕνα ἕκαστον ἐκ τῶν περιθαλπομένων εἰς αὐτά τάς σεπτάς Πασχαλίους Πατριαρχικάς εὐχάς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης,ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τούς Γάμους τοῦ ζεύγους Ἡρακλέους - Καρόλου Χ. Ταρίνα, Πατριαρχικοῦ Ὑπαλλήλου, καί Lilyan Mari A. Ateşci, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 30ήν Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου Φραγκάκη, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἐν Ἀθήναις ὑπό τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.) ἡμερίδα μέ θέμα «Κρίσιμα ζητήματα τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Κωνσταντινούπολης: Παρόν καί μέλλον κάτω ἀπό τίς σημερινές συνθῆκες», τό Σάββατον, 29ην Ἀπριλίου, καί
κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἠχώ» ἡμερίδα, ἐπί τῇ συμπληρώσει 40ετίας κυκλοφορίας αὐτῆς, ὡσαύτως ἐν Ἀθήναις, τήν Πέμπτην, 27ην ἰδίου.

* * *

Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου
εἰς Ἑλβετίαν καί Γαλλίαν
20-26 Ἀπριλίου 2017

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἔφθασε τήν Πέμπτην, 20ήν Ἀπριλίου, εἰς Ἑλβετίαν, προκειμένου νά προστῇ τῶν διοργανωθεισῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ συμπληρώσει πεντηκονταετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ ἐν Chambésy Γενεύης Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί εἰκοσαετοῦς λειτουργίας τοῦ παρ’αὐτῷ Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας. Ἡ τιμία Πατριαρχική Συνοδεία κατά τήν ἱεραποδημίαν ταύτην ἀπηρτίζετο ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Ἐντιμ. κ. Μαρίου Ταρίνα, ὑπαλλήλου τῶν Πατριαρχείων.

Ἡ κεντρική ἑορταστική ἐκδήλωσις τῶν προαναφερθεισῶν ἐπετείων ἐπραγματοποιήθη τήν πρωΐαν τῆς 22ας Ἀπριλίου, ἐν τῷ παρά τῷ Ὀρθοδόξῳ Κέντρῳ Ἱ. Πατριαρχικῷ καί Σταυροπηγιακῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Κέντρου Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, τοῦ Βοηθοῦ αὐτοῦ Ἐπισκόπου Θεοφ. Λαμψάκου κ. Μακαρίου, ἄλλων κληρικῶν καί ἐκπροσώπων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, καθώς ἐπίσης καί τῶν εἰδικῶς πρός τοῦτο προσελθόντων Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου, Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου καί Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, τοῦ Νουντσίου παρά τοῖς ἐν Γενεύῃ Διεθνέσιν Ὀργανισμοῖς Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Ivan Jurkovic, τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἐπισκόπου Γενεύης, Φριβούργου καί Λωζάννης Σεβ. κ. Charles Morerod, τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. τοῦ Κέντρου, Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί πλήθους κόσμου.

Μετά τήν προσφώνησιν τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Κέντρου πρός τόν Πατριάρχην, ὡμίλησαν οἱ Καθηγηταί Ὁσιολ. Δρ. Guido Vergauwen, πρώην Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου Φριβούργου, καί Αἰδεσιμολ. Δρ. Hans Christoph Ascani, Ἀντιπρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου Γενεύης, ἐπί τῆς ἁρμονικῆς καί ἐποικοδομητικῆς συνεργασίας τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων αὐτῶν μετά τοῦ ἐν Σαμπεζύ Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας˙ ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπ. Τελμησοῦ κ. Ἰώβ, ἐπί τῆς προόδου τῶν Διεκκλησιαστικῶν σχέσεων κατά τήν εἰκοσιπενταετίαν τῆς Πατριαρχείας τοῦ Παναγιωτάτου˙ ὁ ὑπεύθυνος διοικήσεως καί προσωπικοῦ τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου Θεοφ. Ἐπίσκοπος Λαμψάκου κ. Μακάριος, ἐπί τῆς λειτουργικῆς καί πνευματικῆς ζωῆς τῶν οἰκοτρόφων σπουδαστῶν τοῦ ἐν αὐτῷ Ἰνστιτούτου˙ οἱ Ἐντιμολ. Καθηγηταί κ. Βλάσιος Φειδᾶς, Κοσμήτωρ, ἐπί τῶν Διορθοδόξων σχέσεων, καί Κων/νος Δεληκωσταντῆς, ἐπί τῆς οἰκολογικῆς καί τῆς κοινωνικῆς εὐθύνης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καί, ἐν κατακλεῖδι, ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος ἐξῇρε τό γεγονός ὅτι «οἱ ἱδρυτικοί στόχοι εὐθύνης τοῦ Κέντρου ἐξεπληρώθησαν πολυμερῶς καί πολυτρόπως διά τῆς ὀργανώσεως, κατά τήν μέχρι τοῦδε πορείαν αὐτοῦ, διαχριστιανικῶν καί διορθοδόξων συνεδρίων, τῆς ἐκδόσεως θεολογικῶν μελετῶν, τῆς καλλιεργείας πνεύματος διαλόγου μετά πάντων τῶν χριστιανῶν καί μετά μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, ἀλλὰ καί μετά πάντων τῶν ἀνθρώπων καλῆς θελήσεως», καθώς ἐπίσης καί τό ὅτι «τὸ Κέντρον τοῦτο, ἔργον συναντήσεως τῆς πίστεως τῶν ἀνθρώπων μέ τήν δύναμιν τοῦ Θεοῦ», ὑπῆρξε τό ἱερόν ἐργαστήριον τῆς προπαρασκευῆς ἐπί τεσσαράκοντα συναπτά ἔτη τῆς χάριτι Θεοῦ συγκληθείσης κατά τό παρελθόν ἔτος ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Παραλλήλως, ὑπεγράμμισεν ὁ Πατριάρχης τήν ἐπί εἰκοσαετίαν ὅλην ἐπιτυχῆ λειτουργίαν τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ βραχίονος τοῦ Κέντρου, ἤτοι τοῦ παρ’αὐτῷ Ἰνστιτούτου Ὀρθοδόξου Θεολογίας, "ὡς πνευματικοῦ φυτωρίου, καταρτίζοντος στελέχη ἐξ ἁπασῶν τῶν κατά τόπους Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, χρήσιμα διά τάς ἀνάγκας αὐτῶν, ἐξειδικευμένα εἰς τήν διεξαγωγήν διορθοδόξων καί διαχριστιανικῶν διαλόγων", κατέκλεισε δέ τονίσας ὅτι «διά τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ὀρθοδόξου Κέντρου ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως προσφέρει εἰς σύνολον τὴν Ἐκκλησίαν καί τήν ἐπιστήμην τῆς Θεολογίας θησαυρόν πολύτιμον μαρτυρίας ἐκκλησιαστικῆς, θεολογικῆς, συνοδικῆς, οἰκουμενικῆς καί γενικώτερον πανανθρωπίνης καὶ παγκοσμίου».

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη δεξίωσις εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Κέντρου πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου, τῇ συμμετοχῇ πάντων τῶν προσελθόντων εἰς τήν ἐπετειακήν ἐκδήλωσιν. Ἀργότερον, κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀντίπασχα ἐν τῷ αὐτῷ Ἱ. Ναῷ ἐχοροστάτησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, ὁ δέ Πατριάρχης συμπροσηυχήθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ἐνῷ ἀκολούθως ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ ἐν τῷ περιβόλῳ τοῦ Κέντρου τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κυροῦ Δαμασκηνοῦ, πρώτου Ποιμενάρχου τῆς ἐν ἔτει 1982 συσταθείσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἑλβετίας, Προϊσταμένου τοῦ Κέντρου καί Γραμματέως ἐπί τῆς Προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν.

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, 23ην Ἀπριλίου 2017, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσεν ἐν τῷ ὑπερπληρωθέντι ἐξ εὐλαβῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ποικίλης ἐθνικῆς καταγωγῆς Ἱερῷ Σταυροπηγιακῷ Ναῷ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Χαλκηδόνος, Ἑλβετίας, Γερμανίας, Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας καί Σηλυβρίας, τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ καί τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Λαμψάκου, καθ΄ἥν τό Ἀποστολικόν Ἀνάγνωσμα, τό Σύμβολον τῆς Πίστεως καί ἡ Κυριακή Προσευχή ἀνεγνώσθησαν ἑλληνιστί καί γαλλιστί. Ὁμιλήσας ἀμέσως μετά τήν Εὐαγγελικήν περικοπήν τῆς ἡμέρας ὁ Πατριάρχης, ἐπίσης ἑλληνιστί καί γαλλιστί, ὑπεγράμμισεν ὅτι ἡ ἵδρυσις ἐν Σαμπεζύ Γενεύης πρό πεντήκοντα ἐτῶν τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «ἀπετέλεσεν ἐν τῇ πράξει ἐκδήλωσιν τῆς ὀφειλετικῆς διακονίας αὐτοῦ πρός τόν ὅλον θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἐν πνεύματι εὐαγγελικῆς ταπεινώσεως καί ἀνυποκρίτου ἀγάπης πρός πάντας ἀνθρώπους, ἀνεξαρτήτως γλωσσικῶν καί πολιτιστικῶν παραδόσεων, καθώς τό Κέντρον τοῦ Σαμπεζύ διηκόνησε κατά τήν πεντηκονταετῆ ἱστορικήν διαδρομήν αὐτοῦ τήν διορθόδοξον συνεργασίαν καί ἀπεκάλυψε τήν ἐν ἑνότητι ὁμόφωνον, πάντοτε, συνεργασίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τήν διατύπωσιν τῆς ἑνιαίας φωνῆς αὐτῆς εἰς πολλά ἀπασχολοῦντα τόν σύγχρονον κόσμον ζητήματα». Ἅπαξ ἔτι ἐμνήσθη μετ΄εὐγνωμοσύνης τῶν συμβαλόντων, ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων, εἰς τό «κατόρθωμα τοῦτο», ἀπό τοῦ ἀλήστου μνήμης Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, τῶν Μητροπολιτῶν Χαλκηδόνος Μελίτωνος καί τοῦ ἀπό Ἑλβετίας Ἀδριανουπόλεως Δαμασκηνοῦ, τῶν μεγάλων εὐεργετῶν αὐτοῦ, μέ πρώτους τόν Γεώργιον καί τήν Κατίγκω Λαιμοῦ, μέχρι καί τῆς νῦν διοικήσεως αὐτοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, εἰς ἥν συμπροσηυχήθησαν πάντες οἱ τήν προτεραίαν προσελθόντες ἐπίσημοι, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τῆς Ἁγ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Φώτιον Τσάμην, ἐκ τῶν ἀποφοίτων τοῦ Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν καί στέλεχος νῦν τῆς ἐν Γενεύῃ ἱερᾶς στέγης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Τό ἐπίσημον γεῦμα, δι’οὗ κατεκλείσθησαν αἱ ἑορταστικαί ἐπετειακαί ἐκδηλώσεις παρετέθη ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Intercontinental τῆς Γενεύης, τῇ συμμετοχῇ πάντων τῶν προαναφερθέντων Ἱεραρχῶν, κληρικῶν, ἐπισήμων καί πολλῶν μελῶν τῶν Ἑλληνοφώνου καί Γαλλοφώνου Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων Γενεύης, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ἀντηλλάγησαν προπόσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τῶν Μητροπολιτῶν Γέροντος Χαλκηδόνος καί Ἑλβετίας, ἐξ ὀνόματος τῆς Διοικήσεως τοῦ Κέντρου.

Τήν Δευτέραν, 24ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν ἕδραν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ὑπαντηθείς τιμητικῶς ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Δρος Olav Fykse Tveit, Γενικοῦ Γραμματέως αὐτοῦ, τοῦ Ἐντιμολ. Δρος Γεωργίου Λαιμοπούλου, προσφάτως ἀφυπηρετήσαντος Ἀναπληρωτοῦ Γεν. Γραμματέως, καί τῆς Δρος Isabel Apawo Phiri, διαδόχου αὐτοῦ. Μετά σύντομον ἐπίσκεψιν εἰς τά Γραφεῖα τοῦ Γεν. Γραμματέως, τῆς ὑπό τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ Ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Συμβουλίῳ καί τοῦ Δρος Γεωργίου Λαιμοπούλου, ὅστις ἐπεφορτίσθη μέ τήν ὀργάνωσιν τῶν ἑορτασμῶν τῆς 70ῆς ἐπετείου ἱδρύσεως τοῦ Π.Σ.Ε. (1948-2018), ἀπηύθυνεν ἀγγλιστί ἐμπνευσμένην ὁμιλίαν εἰς τήν Αἴθουσαν Τελετῶν «Visser’t Hooft» τοῦ Συμβουλίου ἐπί τῶν ἐπιτευγμάτων τῆς ἐν Κρήτῃ συνελθούσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καί ἐπί τῆς γενομένης ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀφιερώσεως τοῦ τρέχοντος ἔτους εἰς τήν προστασίαν τῆς ἱερότητος τῆς παιδικῆς ἡλικίας, ἐνῷ ἀνεφέρθη καί εἰς συγχρόνους περιβαλλοντικάς προκλήσεις σχετιζομένας πρός τό πόσιμον ὕδωρ καί τήν βιομηχανικήν παραγωγήν ἐμφιαλωμένου τοιούτου, παρουσίᾳ πλήθους στελεχῶν τοῦ Διαχριστιανικοῦ τούτου Ὀργανισμοῦ, καθώς καί πάντων τῶν προαναφερθέντων ἐπισήμων. Μετά τάς ἀντιφωνήσεις τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Π.Σ.Ε. καί τῆς Δρος Phiri, τό Συμβούλιον παρέθεσεν ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἐν ἰδιαιτέρᾳ αἰθούσῃ τῶν ἐγκαταστάσεών του, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης καί ἡ τιμία Συνοδεία Αὐτοῦ ἀνεχώρησαν ἐκ τῆς ἕδρας τοῦ Π.Σ.Ε. μέ προορισμόν τό παρά τούς πρόποδας τῶν Ἄλπεων Καντόνιον τοῦ Φριβούργου καί τήν ὁμώνυμον μεσαιωνικήν πρωτεύουσαν πόλιν αὐτοῦ, ἔνθα ἐπεσκέφθη ἐν ἀρχῇ τόν Ρωμαιοκαθολικόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, προσφωνηθείς ὑπό τοῦ Προϊσταμένου αὐτοῦ, Πανοσιολ. Chanoine κ. Claude Ducarroz καί ἀντιφωνήσας καταλλήλως, ηὐλόγησε τό πυκνόν ἐκκλησίασμα ἐκ κληρικῶν, μοναχῶν καί πιστῶν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, καί προσεκύνησε τά τεθησαυρισμένα ἐν αὐτῷ ἱερά λείψανα τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων, τοῦ Θαυματουργοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό ἱδρυθέν ἐν ἔτει 1889 Πανεπιστήμιον τοῦ Φριβούργου, ὑπαντηθείς ἐν αὐτῶ τιμητικῶς ὑπό τῆς Ἐλλογιμ. Καθηγητρίας Astrid Epiney, Πρυτάνεως αὐτοῦ, καί τῶν Ὁσιολ. Καθηγητῶν Guido Vergauwen, πρώην Πρυτάνεως, καί Luc Devillers, Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς.

Ἐν τῷ σημείῳ τούτῳ ἐγένετο συνάντησις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος μετά τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Wolfgang Amadeus Bruelhart, ὅστις ἐπέδωκεν Αὐτῇ Γράμμα τῆς Προέδρου τῆς Ἑλβετικῆς Συνομοσπονδίας Ἐξοχ. κ. Doris Leuthard, καλωσοριζούσης τόν Πατριάρχην εἰς τήν χώραν της, «χώραν εἰρήνης, ὁμολογιακοῦ πλουραλισμοῦ καί πλουσίας χριστιανικῆς παραδόσεως» καί συγχαιρούσης Αὐτόν διά τήν 25ην ἐπέτειον τῆς Πατριαρχικῆς διακονίας Του, ἰδιαιτέρως δέ διά τόν «προφητικόν τόνον πού ἔθεσεν ἐπί τοῦ περιβάλλοντος καί τῆς ἀειφόρου ἀναπτύξεως ὡς ὁ πρῶτος μεταξύ τῶν πνευματικῶν ὑπευθύνων».

 Ἀκολούθως, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, προσφωνηθείς ὑπό τῶν ἀνωτέρω διαληφθέντων καί τῆς Εὐγεν. κ. Marie Garnier, ἐκπροσώπου τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Καντονίου Φριβούργου, ἐν τῇ Aula Magna τοῦ Πανεπιστημίου, ἔδωκεν ἐμπεριστατωμένην διάλεξιν διαρκείας μιᾶς ὥρας ἐπί τοῦ θέματος: «Ὁ Διάλογος ὡς κλείς τῆς συγχρόνου Θεολογίας», ἡ ὁποία ἀπέσπασε θερμά καί παρατεταμένα χειροκροτήματα τῶν πολυαρίθμων Καθηγητῶν, σπουδαστῶν, κληρικῶν καί λοιπῶν προσελθόντων διά νά ἐνωτισθοῦν τόν λόγον καί τήν μαρτυρίαν τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἐπηκολούθησεν ἀνταλλαγή δώρων.

Μετά τό πέρας τῆς παρατεθείσης πρός τιμήν τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου δεξιώσεως ἐν τῷ «φουαγιέ» τοῦ Πανεπιστημίου, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν τιμώμενον ἐπ’ὀνόματι τῆς Ἁγίας Σκέπης καί τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου ἐνοριακόν Ναόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἑλβετίας, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἐφημερίου αὐτοῦ, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Michel Quenot, δοκίμου συγγραφέως, τῆς εὐλαβεστάτης Πρεσβυτέρας Ἐλισάβετ καί μελῶν τῆς Ἐνορίας. Ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν ἀργά τό ἑσπέρας εἰς τό ἐν Divonne κατάλυμμα αὐτοῦ παρά τῇ Οἰκογενείᾳ τοῦ αὐταδέλφου Αὐτοῦ κ. Ἀντωνίου Ἀρχοντώνη.

Τήν ἑπομένην, Τρίτην, 25ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί τῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως συνοδῶν Του, μετέβη εἰς Βουργουνδίαν καί ἐπεσκέφθη τήν πολυπληθῆ Διαχριστιανικήν Μοναστικήν Κοινότητα τοῦ Taizé, ὑπαντηθείς τιμητικῶς ὑπό τοῦ ἀδ. Alois, Ἡγουμένου, καί ὁλοκλήρου τῆς Ἀδελφότητος, ὡδηγήθη δέ εἶτα εἰς τόν ἀφιερωμένον «εἰς τήν συμφιλίωσιν καί τήν καταλλαγήν» λατρευτικόν χῶρον αὐτῆς, ἔνθα παρηκολούθησε τήν μεσημβρινήν προσευχήν, παρουσίᾳ 1.500 περίπου, νέων, κυρίως, φίλων καί ἐπισκεπτῶν τῆς Κοινότητος. Ἀκολούθως, προσηυχήθη εἰς τό Ὀρθόδοξον παρεκκλήσιον τῆς Κοινότητος, εὐλογήσας τούς εἰδικῶς πρός τοῦτο προσελθόντας κληρικούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γαλλίας καί τούς παρεπιδημοῦντας Ὀρθοδόξους νέους ἐκ Ρωσσίας, Γεωργίας καί ἄλλων χωρῶν, ἀπέθεσεν ἄνθη εἰς τόν ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ κείμενον τάφον τοῦ μακαριστοῦ ἀδ. Roger, ἱδρυτοῦ τῆς Κοινότητος, σχόντος τραγικόν τέλος, ἐπεσκέφθη τό Ρωμανικόν Παρεκκλήσιον καί, ἐν τέλει, ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς Κοινότητος γεῦμα, τῇ συμμετοχῇ καί τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἐπισκόπου Autun Σεβ. κ. Benoît Rivière.

Τοιουτοτρόπως κατεκλείσθη ἡ εἰς Ἑλβετίαν καί Γαλλίαν ἱεραποδημία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ὁ Ὁποῖος τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 26ης ἰδίου, ἀνεχώρησε δι’ἰδιωτικοῦ ἀεροσκάφους εἰς Αἴγυπτον, προπεμφθείς τιμητικῶς εἰς τόν ἀερολιμένα τῆς Γενεύης ὑπό τῶν ὑποδεχθέντων Αὐτόν Ἱεραρχῶν, κληρικῶν, τῆς Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἑλβετίᾳ Ἐξοχ. κ. Χαρᾶς Σκολαρίκου, τῆς Μονίμου Ἀντιπροσώπου τῆς Ἑλλάδος παρά τοῖς ἐν Γενεύῃ Διεθνέσιν Ὀργανισμοῖς Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Ἄννης Κόρκα, καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου Ἐντιμ. κ. Ἀγγέλου Ὑψηλάντου.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ πανηγυρίσαντος Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τελεσθεῖσαν Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν τοῦ Ἀντίπασχα, 23ην Ἀπριλίου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη καί ἡ εἰθισμένη ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ἐν Ἀμερικῇ καί ἁπανταχοῦ τῆς δεσποτείας Κυρίου προσφιλῶν τέκνων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ περιθαλπόμενον Μουσικολ. κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην, Ἄρχοντα πρῴην Πρωτοψάλτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις του, καί ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ τόν ὑποβληθέντα εἰς χειρουργικήν ἐπέμβασιν Μουσικολ. κ. Ἰωάννην Χαριατίδην, Ἄρχοντα πρῴην Λαμπαδάριον αὐτῆς, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, τήν Πέμπτην, 20ήν Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Μητροπολίτου τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν Σεβ. κ. Filüksinos Yusuf Çetin, πασχάλιον δεξίωσιν, αὐθημερόνἐ ὐχηθέντος .
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀδαμαντίου Κοκκινάκη, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Sarıyer διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ «ἑορτῇ τοῦ παιδιοῦ», ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Yaşar Kemâl» τήν Κυριακήν, 23ην Ἀπριλίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ὑπεύθυνον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, μετά τῶν ἐν αὐτῇ διακονουσῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν καί τῶν μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρου Σαμαντζῆ καί Μηνᾶ Παπαγεωργίου, προσενεγκόντας τόν εἰθισμένον ἄρτον καί τήν λαμπάδα, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ Πατριαρχικῇ καί Συνοδικῇ ἱερουργίᾳ ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰωαννίνων κ. Μάξιμον.
Τόν Σεβ. Ἀρμένιον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Tatul Anuşyan, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκα κ. Πανάρετον, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τούς Ὁσιολ. ΡΚαθολικούς Πρεσβυτέρους κ. Giovanni Silvagni, Andrea Caniato καί Benedetto de Lyra Albertin, καί τούς Ἐντιμ. κ. Federico Zirotti καί κ. Pablo Afael Ferrari, ἐκ Μπολώνια Ἰταλίας.
Τόν Σοφολ. Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων κ. İshak Haleva, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Yusuf Altıntaş, Γεν. Γραμματέως αὐτοῦ, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς τῆς Κοινότητός των ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Κορομπίλην, Ἀξιωματικόν Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, Πρόεδρον τῆς Σχολῆς Γονέων Κατερίνης, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Καφετζῆν, Ἰατρόν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Δᾶκον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ahmet Saygılı καί τήν Εὐγεν. κ. Serap Tuncer, στελέχη τῆς Τραπέζης «Garanti».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Συνδέσμου ἀποφοίτων Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου πασχαλινόν γεῦμα, ἐν Κουσκουντζουκίῳ, τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, 18ην Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰμιλίας Δάκου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Τετάρτην, 19ην ἰδίου.

* * *

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 18ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, ἐπεσκέφθη εἰς τό ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον, καί ἐξέφρασεν αὐτῷ τάς συγχαρητηρίους εὐχάς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ὁμογενείας ἐπί τῷ Πάσχα.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου, 17ην Ἀπριλίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ μαθηταί τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τῶν Σχολείων τῆς Ὁμογενείας, συνοδευόμενοι ὑπό τῶν Διδασκάλων των.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος ἐδέχθη αὐτούς ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ἔνθα ἐγένετο ἑορταστική Πασχάλιος ἐκδήλωσις, καθ᾿ ἥν ὡμίλησε πατρικῶς πρός αὐτούς καί διένειμεν ἀναμνηστικά δῶρα. Πατριαρχικῇ προτροπῇ ὡμίλησεν ἐπικαίρως καί ὁ παρεπιδημῶν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τήν ἐν τῇ Πόλει σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἥτις ὑπέβαλε τά ἑαυτῆς σέβη ἐπί τῷ Πάσχα καί ἀντήλλαξε μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἑόρτιον ἀσπασμόν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. κ. Melke Akyüz, Ἐντιμ. κ. Sait Susin, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, καί ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Kenan Gürdal καί Εὐγεν. κ. Lolita Asil, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Πάσχα ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό ἑσπέρας τοῦ Μ. Σαββάτου.

* * *

Τό Ἅγιον Πάσχα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Μετά λαμπρότητος, ἱεροπρεπείας καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τῷ σεπτῷ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρῳ ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος,προέστη τό μεσονύκτιον τοῦ Μ. Σαββάτου ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῶν Πατριαρχείων τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως, ἐν μέσῳ πλήθους πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθ᾿ ἥν ἀπηύθυνε Πασχάλιον Μήνυμα πρός τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀκολούθως, ἐτελέσθη ὁ Ἀναστάσιμος Ὄρθρος καί ἡ πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου.

Τήν ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα Πατριαρχικήν Ἀπόδειξιν ἀνέγνω ἀπό τοῦ Ἱ. Ἄμβωνος ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Tatul Anuşyan καί ὁ Ἱερολ. Διάκονος κ. VağarşagSargavakSeropyan, ἐκ προσώπου τοῦ ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, οἱ Ἐξοχ. κ. Παναγιώτης Σκουρολιάκος, Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ἀττικῆς, καί Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ὁ Ἐνδοξ. κ. Λάζαρος Καμπουρίδης, Ταξίαρχος, Ἀκόλουθος Ἀμύνης παρά τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, μέλη τῆς Ὀργανώσεως AHEPA, καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἐξ Ἑλλάδος καί ἄλλων Χωρῶν.

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, 16ης Ἀπριλίου, ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Ἀναστάσεως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, κατῆλθεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν μετά τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων καί τοῦ ἱ. Κλήρου, Ὀφφικιαλίων καί ἐπισήμων ἐπισκεπτῶν, καί προέστη τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου.

Τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη Ἑλληνιστί ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἀπό τοῦ ἱ. Συνθρόνου, Τουρκιστί ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Λατινιστί ὑπό τοῦ ΡΚαθολικοῦ ἱερέως Ὁσιολ. κ. Ἰωσήφ Robu, Ἀρμενιστί ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Melkon Arık, Σλαβωνιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, Βουλγαριστί ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀγγέλου Velkof, Ρουμανιστί ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Vlad Sergiu Marcel, Ἀγγλιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, Γαλλιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, καί πάλιν Ἑλληνιστί, ἀπό τοῦ ἱ. Ἄμβωνος, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου. 

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Συνάδων κ. Διονύσιος καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, ἡ Ἐξοχ. κυρία Nadezhda Neynsky, Πρέσβυς τῆς Βουλγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς, ὡς καί ὁ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Πρόξενος τῆς Χώρας Ἐντιμ. κ. Angel Angelov, οἱ Ἐντιμ. Γεν. Πρόξενοι κ. Andrey Podelyshev, τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, κ. Zoran Marković, τῆς Σερβίας, μετά τοῦ Προξένου κ. Jovica Topalovic, κ. Vladimir Mironovich, τῆς Λευκορωσσίας, κ. Maksym Vdovychenko, Ἀναπληρωτής Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας, μετά τοῦ κ. Yuriy Grynevetskyi, Προξένου, κ. Γεώργιος Γαϊτάνης καί ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης διένειμεν εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας τά εἰθισμένα πασχαλινά ὠά.

Πρός τιμήν τῶν ὡς ἄνω Διπλωματῶν καί λοιπῶν ἐπισήμων παρετέθη μετά τήν ἱ. Ἀκολουθίαν δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, πλεῖστοι δέ αὐτῶν παρεκάθησαν καί εἰς τήν ἑόρτιον πασχάλιον τράπεζαν.

Ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Θ. Λειτουργίαν, τό ἑσπέρας τοῦ Μ. Σαββάτου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν.

Καί τήν φοράν ταύτην, ὁ Νομάρχης τῆς Πόλεως Ἐξοχ. κ. Vasip Şahin, ἐπικοινωνήσας τηλεφωνικῶς πρός τόν Πατριάρχην ἡμῶν ηὐχήθη καί συνεχάρη ἐπί τῷ Πάσχα Αὐτῷ τε καί ἅπασι τοῖς μέλεσι τῆς ἐνταῦθα Ρωμαίηκης Κοινότητος.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Δευτέρας, 10ης Ἀπριλίου, καί τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς Μ. Τρίτης, 11ης ἰδίου.
Τήν πρωΐαν τῆς Μ. Δευτέρας ὁ Πατριάρχης ἤναψε κηρίον, κατέθεσεν ἄνθη καί προσηυχήθη πρός τῆς κλειστῆς Πύλης τῶν Πατριαρχείων, ἔνθα τήν 10ην Ἀπριλίου 1821, ἡμέραν τοῦ Πάσχα, ἀπηγχονίσθη ὁ προκάτοχος Αὐτοῦ Γρηγόριος ὁ Ε´.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἐκκλησίας Ἐσθονίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Ζαββόν, Πρέσβυν ἐ. τ., καί τήν Εὐγεν. κ. Στυλιανήν Καλτσούνη, Δικηγόρον, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Αὐτοῦ εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Gülay Barbarosoğlu, Καθηγήτριαν, πρῴην Πρύτανιν τοῦ Πανεπιστημίου Boğaziçi.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Κατάκαλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χαριτίνης, Ἁγιογράφους, καί τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Γραφιαδέλλην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσούλας, ἐξ Ἴμβρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Goran Trpchevski, φοιτητήν Θεολογίας, ἐν Θεσσαλονίκῃ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 8ης Ἀπριλίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 9ης Ἀπριλίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Συνάδων κ. Διονυσίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.
Τόν θεῖον λόγον τῆς ἑορτῆς ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Διάκονος κ. Ἰωακείμ.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Κουμουτσᾶκος, Βουλευτής Ν.Δ. Β´ Ἀθηνῶν, ὡς καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐν τῷ τέλει ἡ Α. Θ. Παναγιότης διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τά εὐλογηθέντα ὑπ᾿ Αὐτοῦ Βαΐα.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου.
 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἅμα τῷ ἀκούσματι τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων μετά πολλῶν θυμάτων ἐναντίον Ἱερῶν Ναῶν τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας ἐν Αἰγύπτῳ, ἀπέστειλε συλλυπητήριον Μήνυμα πρός τόν Μακ. Πάπαν καί Πατριάρχην αὐτῆς Θεόδωρον, ἐκφράζων τά αἰσθήματα ἀδελφικῆς συμπαραστάσεώς Του καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμον Ἀντιπρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, Καθηγητήν Θεολογίας.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον Δρα Στέφανον Toma, ἐκ Ρουμανίας, μετεκπαιδευόμενον ἐν Γερμανίᾳ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Κουμουτσᾶκον, Βουλευτήν Νέας Δημοκρατίας Β´ Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρεγγίνας καί τῶν τέκνων των Σπυρίδωνος καί Ἀργυρίου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Gocha Barnovi, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Γεωργίας, μετά φοιτητῶν Θεολογίας ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Σοφίαν Κωστίδου, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου διοργανωθεῖσαν πασχαλινήν ἑορταγοράν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου, 8ην Ἀπριλίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον κ. Δημήτριον Σαλάχαν, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου τῶν ἐν τῇ Πόλει ΡΚαθολικῶν κ. Rubén Tierrablanca.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, ἐλθόντα πρός διακονίαν ἐν τῇ Πόλει καί τῇ Ἀγκύρᾳ ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ Πάσχα.
Τούς Ἐντιμ. κ. Anton Pozdniyk, στέλεχος τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου τῆς Οὐκρανίας, καί κ. Yiuri Polak, Ἐπιχειρηματίαν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀγγελετόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Σταματίδην, Πρόεδρον τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης, ἐπί τῇ ἐπανεκλογῇ αὐτοῦ εἰς τήν θέσιν ταύτην.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἀγγελικήν Δούρη, Καθηγήτριαν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Βοσπόρου, μεθ᾿ ὁμίλου φοιτητῶν αὐτοῦ, ἐκμανθανόντων τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀκύλαν Ν. Μαρούσην, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Σταυρούλαν Νικολαντῆ, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Δήμητρα Φύγκα, Καθηγήτριαν Ἀρχιτεκτονικῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Maltepe.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς διοργανωθείσης ὑπό τοῦ Δήμου Şişli φωτογραφικῆς ἐκθέσεως, μέ θέμα τό τέμενος αὐτοῦ, τήν Τετάρτην, 5ην Ἀπριλίου.

* * *

Τήν Πέμπτην, 6ην Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό ἐν Yeşilköy ξενοδοχεῖον «WOW» καί ὡμίλησε κατά τήν ὑπό τοῦ Βακουφίου τοῦ Ἱδρύματος «Marmara Grubu» διοργανωθεῖσαν 20ήν «Εὐρασιατικήν Διάσκεψιν Κορυφῆς» ἐπί τοῦ ρόλου τῆς θρησκείας εἰς τήν ἑδραίωσιν τῆς εἰρήνης καί τήν καταπολέμησιν τῆς τρομοκρατίας, παρουσίᾳ Ἀρχηγῶν Κρατῶν, Ὑπουργῶν, ἐκπροσώπων τῶν ἐν Τουρκίᾳ Θρησκευτικῶν Μειονοτήτων καί ἐπιστημόνων ἐκ διαφόρων Χωρῶν.

Ὁ Πατριάρχης τήν μεσημβρίαν παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον γεῦμα, παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχωτάτου κ. Abdullah Gül, πρῴην Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης διά Μηνύματος Αὐτοῦ πρός τήν Α. Μακαριότητα τόν Πατριάρχην Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κύριλλον ἐξέφρασε τήν συμπάθειαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ ἰδίου διά τήν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πετρουπόλει ἐπισυμβᾶσαν τρομοκρατικήν ἐπίθεσιν, ὡς καί τά συλλυπητήρια Αὐτοῦ πρός τούς οἰκογενεῖς τῶν θυμάτων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ταταούλων, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τήν Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίαν Κανάρη, Διευθύντριαν τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ζαππείου, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, μετά τοῦ αὐταδέλφου της Ἐλλογ. κ. Σταύρου, Διδασκάλου ἐν τῇ αὐτῇ Σχολῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κάρολον - Ἡρακλῆν Ταρίναν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λίλιαν Ἀτεστσῆ, ἐντεῦθεν, ἐπικαλεσθέντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μαΐστρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας καί τῶν τέκνων των Μιχαήλ καί Παναγιώτου, ἐκ Χίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν Θεονύμφης καί Θεολέκτης, ἐκ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων, διακονουσῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἐκκλησίας Ἐσθονίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ Χριστίδην, Πρέσβυν, ἐντεῦθεν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Εὐθυμιάδου, Προέδρου τοῦ «Ἀσύλου τοῦ Παιδιοῦ», καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀνδρομάχης Ὠρολογᾶ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Ἐξοχ. κ. Päivi Kairamo, νέαν Πρέσβυν τῆς Φιλλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Anna Huovila, B’ Γραμματέως τῆς Πρεσβείας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Jeff Hakko, ἐπιτίμου Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐντιμ. κ. Başaran Ulusoy, Πρόεδρον τῆς Ἑνώσεως Τουριστικῶν Πρακτορείων Τουρκίας («ΤÜRSAB»), ἐντεῦθεν.
Tόν Ἐντιμ. κ. Muhammed Abdullah Tuncay, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου «İSTANBUL DOWN SENDROMU DERNEĞİ», μετά μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Emircan Özasi, Φοιτητήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Πανεπιστημίῳ Koç.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ε´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 2ας Ἀπριλίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος.

Αὐθημερόν τό ἀπόγευμα, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Κυριακῆς Κοντοσκαλίου κατά τόν τελευταῖον Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Καισάριος Χρόνης.

Κατ᾿ ἔθος, ἔψαλεν ἡ χορῳδία τοῦ ἐν τῇ Πόλει Συνδέσμου Μουσικοφίλων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Μουσικολ. Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ. τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας κ. Παναγιώτου Νεοχωρίτου.

Ἀντιπροσωπεία τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν
εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον

Ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τοῦ Συμβουλίου τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (C.E.C.), ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Ἀντιπροέδρου, Θεοφιλ. Ἒπισκόπου κ. Christopher Hill, Προέδρου αὐτοῦ, τῆς Εὐλαβ. κ. Karin Burstrand, Ἀντιπροέδρου, καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Heikki Huttunen, Γεν. Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου, ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον.

Οἱ ὡς ἄνω ἐπίσημοι ἀφίχθησαν εἰς τήν Πόλιν τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 31ης Μαρτίου, καί ὑπεδέχθη αὐτούς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος. Τό Σάββατον, 1ην ἀρξ. μ. Ἀπριλίου, ἐγένοντο δεκτοί ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου εἰς ἰδιαιτέραν ἀκρόασιν καί παρεκάθησαν εἰς γεῦμα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις.

Τήν Κυριακήν, 2αν ἰδίου, ἐκκλησιάσθησαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ καί τό ἑσπέρας ἀνεχώρησαν ἐκ τῆς Πόλεως προπεμφθέντες ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου αὐτοῦ κ. Πορφυρίου Καρατζίκου, ὅν συνεχάρη ἐπί τῇ ἀποφοιτήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Βασιλειάδην καί τήν Εὐγεν. κ. Ραφαέλαν Κιουτσούκνιλ, ἐκ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Πικριδίου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Παναγιώτην Ρακτιβάν, Φυσικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Igor Maksymovych καί Yuriy Fediv, ἐξ Οὐκρανίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Λάντζον, Ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, Δικηγόρου, καί τῆς θυγατρός των Ἑλεάνας, ἐκ Σερρῶν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Εὐσταθιάδην, ἐκ Δράμας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Beyoğlu καί τῶν Γραφείων τοῦ Κόμματος ΑΚP Δήμου Şişli συνδιοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐνημερώσεως ἐπί τοῦ ἐπικειμένου Δημοψηφίσματος ἐν Τουρκίᾳ.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ὑπό τοῦ Συνδέσμου βοηθείας ἀπόρων ἀσθενῶν καί γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ διοργανωθεῖσαν πασχαλινήν ἑορταγοράν, τό Σάββατον, 1ην Ἀπριλίου.