Ἱερὰ Σὐναξις τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Σαμπεζύ, 21-28 Ἰανουαρίου 2016 Τό Μυστήριον τοῦ Γάμου καὶ τά Κωλύματα Αὐτοῦ 01/27/2016
Σὐναξις Ὀρθοδόξων Προκαθημένων Σαμπεζύ-Γενεύη, 21-28 Ἰανουαρίου 2016 Ἡ Ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ Ἡ Συμβολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν λαῶν, καί ἄρσιν τῶν φυλετικῶν καί λοιπῶν διακρίσεων. Ἀπόφασις 01/26/2016
Ε' Προσυνοδική Πανορθοδόξος Διἀσκεψις Σαμπεζύ-Γενεύη, 10-17 Ὀκτωβρίου 2015 Ἀπόφασις Ἡ Σπουδαιότης τῆς Νηστείας καὶ ἡ Τήρησις Αὐτῆς Σήμερον 10/16/2015
Ε' Προσυνοδική Πανορθοδόξος Διἀσκεψις Σαμπεζύ-Γενεύη, 10-17 Ὀκτωβρίου 2015 Ἀπόφασις Τό Αὐτόνομον καὶ ὁ Τρόπος Ἀνακηρύξεως Αὐτοῦ 10/15/2015
Ε' Προσυνοδική Πανορθοδόξος Διἀσκεψις Σαμπεζύ-Γενεύη, 10-17 Ὀκτωβρίου 2015 Ἀπόφασις Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν Λοιπόν Χριστιανικόν Κόσμον 10/15/2015
Πατριαρχική καί Συνοδική Πρᾶξις Ἀναγραφῆς εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου 01/12/2015
Πατριαρχική καί Συνοδική Πρᾶξις τῆς ἐν τῷ Ἁγιολογίῳ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Κατατάξεως τοῦ ἐν Ἱερομονάχοις Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 11/27/2013
Δ’ Προσυνοδική Πανορθοδόξος Διάσκεψις 6-12 Ἰουνίου 2009 Ἡ Ὀρθόδοξος Διασπορά Ἀπόφασις 06/12/2009
Δ’ Προσυνοδική Πανορθοδόξος Διάσκεψις 6-12 Ἰουνίου 2009 Κανονισμός Λειτουργίας τῶν Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Διασπορᾷ Ἀπόφασις 06/12/2009
Ἀπαντητικόν Σεπτόν Πατριαρχικόν Γράμμα τῷ Μακαριωτάτῳ Πατριάρχῃ Μόσχας κ. Ἀλεξίῳ, περί τοῦ θέματος τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου μετά τῆς Ἐκκλησίας Σουηδίας. 12/17/2008
Γράμμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κυρίου Μελίτωνος, Ἀρχιγραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σμολένσκ καί Καλλίνινγκραντ κύριον Κύριλλον, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος ἐξωτερικῶν ἐκκλησιαστικῶν σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας (10/06/2004). 06/10/2004
Πατριαρχικόν Γράμμα πρός τόν Μακ. Πατριάρχην Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κύριον Ἀλέξιον σχετικῶς πρός τόν ἐν Βουδαπέστῃ Οὑγγαρίας Ὀρθόδοξον Ἱερόν Ναόν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (07/06/2004). 06/07/2004
Πρᾶξις τῆς ἐν Φαναρίῳ Μείζονος Ἁγίας καί Ἱερᾶς Ἐνδημούσης Συνόδου (04/06/2004). 06/04/2004
Γράμμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κυρίου Μελίτωνος, Ἀρχιγραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σμολένσκ καί Καλλίνινγκραντ κύριον Κύριλλον, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος ἐξωτερικῶν ἐκκλησιαστικῶν σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας (01/06/2004). 06/01/2004
Γράμμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κυρίου Μελίτωνος, Ἀρχιγραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σμολένσκ καί Καλλίνινγκραντ κύριον Κύριλλον, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος ἐξωτερικῶν ἐκκλησιαστικῶν σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, σχετικῶς πρός τήν Ζ´ Συνέλευσιν τοῦ Διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς Ὁμάδος Βουλευτῶν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος καί τῶν εὐρωπαίων Δημοκρατῶν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου (29/05/2004). 05/29/2004
Page 1 of 2
— 15 Items per Page
Showing 1 - 15 of 27 results.