Holy Archdiocese of America

 

website: www.goarch.org

facebook: facebook.com/goarch

twitter: twitter.com/goarch

YouTube: www.youtube.com/greekorthodoxchurch

Γέρων Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος
Γέρων Ἀμερικῆς ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Ὡκεανῶν
Ἀτλαντικοῦ τε καί Εἱρηνικοῦ
κ. Δημήτριος

17.09.1967

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Γέρων Ἀμερικῆς, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ὡκεανῶν, Ἀτλαντικοῦ τε καί Εἱρηνικοῦ, κ. Δημήτριος (Τρακατέλλης) ἐγεννήθη ἐν Θεσσαλονίκῃ, τῇ 1ῃ Φεβρουαρίου 1928, ἔνθα καί ὡλοκλήρωσε τάς ἐγκυκλίους αὐτοῦ σπουδάς. Τό 1950 ἀνεδείχθη ἀριστοῦχος πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διάκονος ἐχειροτονήθη τό 1960 καί Πρεσβύτερος τό 1964. Τό ἔτος 1967 ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Βρεσθένης, ὑπηρετήσας παρά τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν, ἐπιφορτισθείς διά τῆς εἰδικῆς εὐθύνης ἐπί θεμάτων καί προγραμμάτων ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου. Ἐκλεγείς τό 1968 Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος δέν ἀπεδέχθη τήν ἐκλογήν διά λόγους σχετιζομένους πρός τήν κανονικήν τάξιν καί τήν τότε ἐπικρατοῦσαν ἐν Ἑλλάδι πολιτικήν κατάστασιν. Ἀνεδείχθη Διδάκτωρ «μετ' ἐπαίνου» τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Harvard τό ἔτος 1972, ἐνῷ τό 1977 ἀνηγορεύθη ἀριστοῦχος Διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Τό ἔτος 1991 ἀνυψώθη εἰς Τιτουλάριον Μητροπολίτην Βρεσθένης. Τό 1993, μετά διαμονήν ἄνω τῶν 20 ἐτῶν ἐν Ἀμερικῇ, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Ἑλλάδα προκειμένου νά ἀσχοληθῇ μέ τήν ἀκαδημαϊκήν ἔρευναν, τό συγγραφικόν ἔργον, καί τήν ἐκ παραλλήλου ἄσκησιν τῶν καθηκόντων αὐτοῦ ἐν τῇ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῇ Ἀθηνῶν. Τήν 19ην Αὐγούστου 1999 ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς, ἐνθρονισθείς ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τήν 18ην Σεπτεμβρίου. Κατά τήν μακράν παραμονήν αὐτοῦ ἐν Ἀμερικῇ διετέλεσε Διακεκριμένος Καθηγητής Βιβλικῶν Σπουδῶν καί Χριστιανικῶν Πηγῶν ἐν τῇ Ἱ. Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, διδάξας ἐκ παραλλήλου καί ὡς Ἐπισκέπτης Καθηγητής τό μάθημα τῆς Καινῆς Διαθήκης ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Harvard. Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος ἐδημοσίευσε πολλά βιβλία καί ἄρθρα ἐπιστημονικοῦ καί θεολογικοῦ περιεχομένου ἑλληνιστί τε καί ἀγγλιστί. Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρονται τά βιβλία τοῦ «The Prexistence of Christ in Justin Martyr», «Ὁ ὑπερβατικός Θεός τοῦ Εὐγνώστου», «Παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», «Ἐξουσία καί Πάθος», «Χριστός ὁ προϋπάρχων Θεός», καί «Οἱ Πατέρες ἑρμηνεύουν». Μετέσχεν ἐπίσης ἑκατοντάδων ἐπιστημονικῶν καί θεολογικῶν συνεδρίων ἐν Εὐρώπῃ καί Ἀμερικῇ, τυγχάνει δέ μέλος διαφόρων ἐπιστημονικῶν ἐταιριῶν, χρηματίσας ἅμα καί μέλος Ἐπιτροπῶν ἐκδόσεως Θεολογικῶν περιοδικῶν. Ὁ εἰρημένος Ἀρχιεπίσκοπος πλήν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης εἶναι γνώστης τῆς Ἀγγλικῆς, Γαλλικῆς, Γερμανικῆς, Ἑβραϊκῆς, Λατινικῆς, Ἀραμαϊκῆς καί Κοπτικῆς. Κατά γενικήν ὁμολογίαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος διακρίνεται διά τό χριστιανικόν του ἦθος, τήν ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτῆρος του, τά διανοητικά του χαρίσματα, τάς στερεάς πνευματικάς του ἀξίας, τήν ἐμβριθῆ θεολογικήν του κατάρτισιν, ὡς καί τήν πίστιν καί ἀφοσίωσίν του εἰς τήν Ἐκκλησίαν ὡς Σῶμα Χριστοῦ καί Κιβωτόν Σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Θεωρεῖται δε ὡς μία τῶν σημαντικοτέρων συγχρόνων ἐκκλησιαστικῶν καί θεολογικῶν προσωπικοτήτων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

 

Ονομαστική: 26 Ὀκτωβρίου

Assistant Bishops:

Φασιανῆς κ. Ἀντώνιος

Ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Φασιανῆς
κ. Ἀντώνιος

23.02.2002

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φασιανῆς κ. Ἀντώνιος (Παρόπουλος), ἒγγονος μεταναστῶν ἀπό τόν Πόντον εἰς τήν σημερινήν σύγχρονον Τουρκίαν, ἐγεννήθη εἰς Νέαν Ἰερσέην τήν 15ην Ἰανουαρίου 1953. Κατόπιν συμπληρώσεως τῶν ἐγκυκλίων αὐτοῦ σπουδῶν ἐνεγράφη εἰς Κολλέγιον ἀνωτάτης ἐκμαθήσεως ἐκ τοῦ ὁποίου ἀπέκτησε πτυχίον λογιστικῶν, καί ἐν συνεχείᾳ ἐνεγράφη εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐν Βοστώνῃ, ἐκ τῆς ὁποίας ἀπεφοίτησε τό 1979 λαβών πτυχίον Θεολογίας μετ'ἐπαίνου. Καθ'ὃλην τήν διάρκειαν τῆς φοιτήσεως αὐτοῦ εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν καί ἐπί πλέον διά τέσσαρα περίπου ἒτη μετά τήν ἀποφοίτησιν αὐτοῦ, ἠργάσθη εἰς τό Ἑλληνικόν Κολλέγιον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης προσφέρων τάς ὑπηρεσίας αὐτοῦ ἐκ διαφόρων θέσεων. Τό ἒτος 1983 ἀνέλαβεν ὡς ὑπο-Διευθυντής τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου (κέντρον παιδικῆς κατοικίας καί μερίμνης εἰς τήν περιοχήν Garrison τῆς Νέας Ὑόρκης), καί ἐν συνεχείᾳ τό 1984 ἀνέλαβε τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἐθνικοῦ Τμήματος Κοινοτικῶν Λογιῶν εἰς τά κεντρικά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ.

Εἰς Διάκονον ἐχειροτονήθη τήν 18ην Αὐγούστου 1985 καί εἰς Πρεσβύτερον τήν 3ην Δεκεμβρίου 1989 ὑπό τοῦ ἀοιδίμου τότε Ἀρχιεπισκόπου Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς Ἰακώβου. Ὡς Διάκονος καί ὡς Πρεσβύτερος ὑπηρέτησε παρά τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ, ἐξυπηρετῶν συγχρόνως τό Γραφεῖον τῆς Πρωτοσυγκελλίας ὡς Βοηθός Πρωτοσυγκέλλου καί ὡς Διευθυντής τοῦ Προσωπικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς. Τήν 24ην Φεβρουαρίου 1991 ἒλαβε τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου παρά τοῦ ἰδίου ὡς ἂνω Ἀρχιεπισκόπου.

Ἐν συνεχείᾳ μετέβη εἰς Ἑλλάδα διά μεταπτυχιακάς σπουδάς, ὃτε ἐπανελθών εἰς Ἀμερικήν μετά παραμονήν ἑνός ἒτους εἰς Θεσσαλονίκην, διωρίσθη ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς ἐν Μπρόνξ Νέας Ὑόρκης Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Ζωοδόχου πηγῆς ἓως τό 1995, ὁπότε ἐπέστρεψεν εἰς τά κεντρικά γραφεῖα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί ἀνέλαβε τόν συντονισμόν τῆς προσεχοῦς ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τοῦ ἒτους 1996 καί συγχρόνως τά τῆς ἀποχωρήσεως λόγῳ συνταξιοδοτήσεως τοῦ Γέροντος αὐτοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰακώβου. Κατά τό αὐτό ἒτος διωρίσθη Διευθυντής τοῦ Οἲκου Εὐγηρίας Ἁγίου Μιχαήλ εἰς Yonkers Νέας Ὑόρκης, παραμένων εἰς τήν θέσιν αὐτήν ἓως σήμερον, ἐνῶ παραλλήλως τό 2001 ἀνέλαβε καί ὡς Διευθυντής τοῦ Τμήματος Φιλανθρωπίας τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί ὡς Πνευματικός Σύμβουλος τοῦ Τμήματος Κυριῶν Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος (2001-2011).

Τήν 11ην Δεκεμβρίου 2001 ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Βοηθός Ἐπίσκοπος παρά τῷ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀμερικῆς κ. Δημητρίῳ ὑπό τόν τίτλον Φασιανῆς, τῆς χειροτονίας αὐτοῦ εἰς Ἐπίσκοπον πραγματοποιηθείσης τήν 23ην Φεβρουαρίου 2002 ἐν τῷ Ἀρχιεπισκοπικῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ. Τό 2009 διωρίσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, καί συγχρόνως τό 2010 διωρίσθη μέλος τῆς Γραμματείας τῆς Συνελεύσεως Κανονικῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων Βορείου καί Κεντρικῆς Ἀμερικῆς, ἀσκῶν ἓως σήμερον τά καθήκοντα αὐτοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ὡς ἂνω θέσεων.

Ονομαστική: 17 Ἰανουαρίου