Holy Metropolis of Detroit

Ντητρόϊτ κ. Νικόλαος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ντητρόϊτ
κ. Νικόλαος

03.04.1999

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ντητρόϊτ κ. Νικόλαος (Πισσάρης) ἐγεννήθη ἐν Glens Falls, Ν.Υ. τῶν Η.Π.Α. τό ἔτος 1953, ἔνθα καί διήκουσεν τά ἐγκύκλια γράμματα. Τό 1971 εἰσήχθη εἰς τό Colgate University λαβών τήν ὑποτροφίαν War Memorial Scholarship, ἐξ οὗ ἀπεφοίτησε τό 1975, μέ τήν διάκριση Cum Laude, Bachelors in Art, εἰδικευόμενος εἰς τήν Γαλλικήν Φιλολογίαν καί τάς Κλασσικάς Σπουδάς. Ἀκολούθως εἰσήχθη εἰς τήν Ἑλληνικήν Ὀρθόδοξον Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς πόλεως Brookline Mass, ἀποφοιτήσας τό 1978 μέ βαθμό ἄριστα καί ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε τό δίπλωμα Master of Divinity ἐκ τῆς ἰδίας Σχολῆς. Κατόπιν παρηκολούθησε τό πρόγραμμα τῶν μεταπτυχιακῶν σπουδῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Ἠργάσθη ἐπί δεκαετίαν ὡς κοινωνικός λειτουργός εἰς τό κέντρον ὑγείας τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς πόλεως Denver, CO, καί ὑπηρέτησεν ὡς διοικητικός βοηθός τῶν Ἐπισκόπων Δαφνουσίας κ. Φιλίππου, Denver κ. Ἀνθίμου καί Pittsburgh κ. Μαξίμου. Διάκονος ἐχειροτονήθη τήν 6ην Ἰουλίου 1991, ἐνῶ Ἱερεύς ἐχειροτονήθη τήν 13ην Ἰουλίου 1991, λαβών τῇ ἰδίᾳ ἡμέρᾳ τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Ἀπό τό 1991 ἕως τό 1995 διετέλεσε πρωτοσύγκελλος τῆς Ἐπισκοπῆς Pittsburgh καί ἀπό τό 1995 ἕως τό 1997 διετέλεσε πρωτοσύγκελλος τῆς Ἐπισκοπῆς Detroit, ἐξυπηρετῶν συγχρόνως καί πλείστας ὅσας λειτουργικάς καί πνευματικάς ἀνάγκας τῶν διαφόρων κοινοτήτων. Ἐν συνεχείᾳ διωρίσθῃ Ἱερατικῶς προϊστάμενος τῆς κοινότητος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς πόλεως Brooklyn, Ν.Υ. καί παράλληλα προσέφερε τάς ὑπηρεσίας του εἰς πολλά τμήματα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ὅπως εἰς τό Stewardship Commission, εἰς τό Γηροκομεῖον τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, εἰς τό πνευματικόν δικαστήριον καί εἰς τήν φιλόπτωχον ἀδελφότητα τῆς περιφερείας τῆς Ν.Υ. Ἐπίσκοπος τῆς χηρευούσης Ἐπισκοπῆς Detroit ἐξελέγη τήν 13ην Μαρτίου 1999 ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἡ χειροτονία του ἐτελέσθη τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου, 3 Ἀπριλίου 1999, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐν Brooklyn, Ν.Υ., ἡ δέ ἐνθρόνισίς του ἔλαβε χώραν τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, 18 Ἀπριλίου 1999, εἰς τόν ἐν τῇ πόλει τοῦ Ντητρόϊτ Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Τόν Νοέμβριον (10-12) 2000 εἶχε τήν μεγάλην τιμήν καί εὐλογίαν νά ὑποδεχθῇ εἰς τήν ἔδραν του τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον κατά τήν ἱστορικήν Millenium Πατριαρχικήν Ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς τήν Ἐπισκοπήν Ντητρόϊτ, ἥτις καί ἦτο ἡ μόνη Πατριαρχική Ἐπίσκεψις ἐν Ἀμερικῇ. Κατά Δεκέμβριον τοῦ 2002, ἀνυψωθείσης τῆς ἐπαρχίας εἰς τάξιν Μητροπόλεως, ὠνομάσθη Μητροπολίτης Ντρητρόϊτ.

Ονομαστική: 6 Δεκεμβρίου

Ἱστοσελίς: http://www.detroit.goarch.org/

Ταχ. διεύθυνσις: His Eminence Metropolitan Nicholas of Detroit, 2560 Crooks Road, Troy, MI 48084. Τηλ. (248) 823-2400. Fax: (248) 823.2401.
Email: [email protected]  Web.www.detroit.goarch.org
Πρωτοσυγκελλεύων: Πρωτοπρ. Βασίλειος Μπάρτζης.
Γενικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Χουντάλας.
Βοηθός Μητροπολίτου: κ. Alexander Radulesco.
Γραφεῖον Γάμων καί Διαζυγίων• Πρεσβ. Teodor Petrutiu. Γραμματεύς Μητροπολίτου• κ. Χαρίκλεια Στοῦκα. Τμῆμα Νεολαίας• κ. Εὐδοκία Κόκκινου. Μητροπολιτικόν Συμβούλιον• κ. Χαράλαμπος Κώτσης. Φιλόπτωχος Ἀδελφότη­ς• κ. Ἑλένη Ζαφείρη.
Κοινότητες• 45. Ἱεραποστολικαί κοινότητες• 2. Παρεκκλήσια• 3. Ἱερά Μονή• 1.

ΕΝΟΡΙΑΙ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΤΗΤΡΟΪΤ

1. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Fort Wayne, IN (46825). Ταχ. διεύθυνσις: 110 E. Wallen Road, τηλ. (260) 489-0774. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρεσβ. Παῦλος Κ. Μπεμπῆς.
2. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Carmel, IN (46032). Ταχ. διεύθυνσις: 3500 W. 106  Street, Τηλ. (317) 733-3033. Fax: (317) 733-2806. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Οἰκον. Ἀναστάσιος Γούναρης.
3. Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, Indianapolis, IN (46205). Ταχ. διεύθυνσις: 4550 Central Ave. Τηλ.(317) 278-1233.
4. Ἱερός Ναός Παναγίας Παντοβασιλίσσης Lexington, KY (40502-2203). Ταχ. διεύθυνσις: 920 Tates Greek Road, τηλ. καί fax (859) 266-1921. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρεσβ. Γεώργιος Wilson.
5. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Louisville, KY (40203). Ταχ. διεύθυνσις: 932 South Fifth Street, τηλ. (502) 587-6247. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρεσβ. Ἐλευθέριος Λεγάκης.
6. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Ann Arbor, MI (48103). Ταχ. διεύθυνσις: 3109 Scio Church Rd, τηλ. (734) 332.8200. Fax: (734) 332.8201. Ἱερατ. Προϊστάμενος Αἰδ. Πρεσβ. Νικόλαος Κώτσης.
7. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί Ἁγίας Παρασκευῆς Buffalo, MI (49022). Ταχ. διεύθυνσις• 17777 Behner Road. Mailing address: P.O. Box 99, New Buffalo, MI (49117-0099), τηλ. (269) 469-0081. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Αἰδ. Πρεσβ. Παύλου Martin.
8. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Bloomfield Hills, MI (43816). Ταχ. διεύθυνσις: 43816 Woodward Avenue, τηλ. (248) 335-8869. Fax: (248) 335-2140. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρωτοπρ. Νικόλαος Παθηνός.
9. Ἱερός Καθεδρικός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Detroit, MI (48226). Ταχ. διεύθυνσις: 707 East Lafayette Boulevard, τηλ. (313) 965-2806. Fax: (313) 965-2428. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Γεωργούδης. Ἐφημέριος: Αἰδ. Πρεσβ. Ἰωάννης Μουτάφης.
10. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου St. Clair Shores, MI (48080-2599). Ταχ. διεύθυνσις• 21800 Marter Road, τηλ. (586) 779-6111. Fax: (586) 779-8369. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Αἰδ. Οἰκον. Μιχαήλ Βαρλᾶμος.
11. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Westland ΜΙ (48185-0032). Ταχ. διεύθυνσις: 36375 Joy Road, τηλ. (734) 525-6789. Fax: (734) 525-3989. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Αἰδεσ. Πρεσβ.  Θεόδωρος Petrutiu.
12. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Troy, MI (48098-4500). Ταχ. διεύθυνσις: 760 West Wattles Rd., τηλ. (248) 362-9575. Fax: (248) 362-9578. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρωτοπρ. Εὐστράτιος Ντοροζένσκι.
13. Ἱερός Ναός Τιμίου Σταυροῦ Farmington Hills, MI (48336). Ταχ. διεύθυνσις: 25225 Middlebelt Rd., τηλ. (248) 477-1677. Fax: (248) 477-0231. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Χουντάλας.
14. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Grand Blanc, MI (48532-3609). Ταχ. διεύθυνσις: 2245 E. Baldwin Road, Tel. (810) 771-4611, Fax: (810) 771-4586. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδεσ. Πρεσβ. Εὐάγγελος Μάγγος.
15. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Grand Rapids, MI (49503) Ταχ. διεύθυνσις: 330 Lakeside Drive, N.E., τηλ. (616) 454-6563. Fax: (616) 454-8992. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρεσβ. Νικόλαος Μορακίου.
16. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Kalamazoo, MI (49007). Ταχ. διεύθυνσις: 507 S. Westnedge Avenue, τηλ. (269) 345-5389.
17. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Lansing, MI (48912). Ταχ. διεύθυνσις: 1701 East Saginaw Street, τηλ. (517) 482-7341. Fax: (517) 482-8524. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρεσβ. Μᾶρκος Sietsema.
18. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Southgate, MI (48195). Ταχ. διεύθυνσις: 16300 Dix Toledo Highway, τηλ. (734) 283-8820. Fax: (734) 283-8866. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρωτοπρ. Φιλήμων Καραμάνος.
19. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Marquette, MI (49855). Ταχ. διεύθυνσις: 235 West Ridge Street, τηλ. (906) 226-6792.
20. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Muskegon, MI (49444). Ταχ. διεύθυνσις: 185 East Pontaluna Rd., τηλ. (231) 799-0185. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρεσβ. Catalin O. Mot.
21. Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Saginaw, MI (48603). Ταχ. διεύθυνσις: 4970 Mackinaw Road, τηλ. (989) 793-8822. Fax: (989) 793-8896. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρεσβ. Εἰρηναῖος Jeffrey Cox.
22. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Sault Ste. Marie (49783). Ταχ. διεύθυνσις: 511 Court Street, τηλ. (906) 632-6351.
23. Ἱερός Ναός Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Plymouth Township, MI (48170). Ταχ. διεύθυνσις: 39851 Five Mile Road, τηλ. (734) 420-0131. Fax: (734) 420-0602. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρεσβύτερος Sean Γκοβόστης.
24. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου Sterling Heights, MI (48312). Ταχ. διεύθυνσις: 11455 Metro Parkway, τηλ. (586) 977-6080. Fax: (586) 977-6081. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρωτοπρ. Νικόλαος Κυρίτσης.
25. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος – Ἁγίου Νικολάου Cincinnati, OH (45224). Ταχ. διεύθυνσις: 7000 Winton Road, τηλ. (513) 591-0030. Fax: (513) 591-0043. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρωτοπρ. Βασίλειος Κασσιός.
26. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Dayton, OH (45405-4797). Ταχ. διεύθυνσις: 500 Belmonte Park North, τηλ. (937) 224-0601. Fax: (937) 224-0173. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Οἰκον. Μᾶρκος Emroll.
27. Ἱερός Ναός Ἁγίου Πνεύματος Rochester, NY (14620). Ταχ. διεύθυνσις: 835 South Avenue, τηλ. (585) 244-1976. Fax: (585) 271-4484. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Αἰδ. Πρεσβ. Πατρίκιος Κάουλης.
28. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Middletown, OH (45044-4712). Ταχ. διεύθυνσις: 2500 Grand Avenue, τηλ. (513) 422-2312. Ἱερατ. Προϊστάμενος: ....
29. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Springfield, OH (45505). Ταχ. διεύθυνσις: 1127 East High Street, P.O. Box 1694, τηλ. (­937) 322-8169. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρεσβύτερος Ἰωάννης Haby.
30. Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίας Τριάδος Toledo, OH (43604). Ταχ. διεύθυνσις: 740 Superior Street. Τηλ. (419) 243-9189. Fax (419) 243-3799. Ἐφημέριος: Αἰδ. Πρεσβ. Ἀριστοτέλης Δαμασκός.
31. Ἱερός Ναός Ἁγίων Θεοδώρων Gloversville, NY (12078). Ταχ. διεύθυνσις: 70 Washington Street.
32. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Buffalo, NY (14222). Ταχ. διεύθυνσις: 146 W. Utica St. at Delaware Ave, τηλ. (716) 882-9485. Fax (716) 886-9151. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδεσ. Πρεσβ. κ. Χρῆστος Χρηστάκης. Ἐφημέριος: Αἰδ. Πρεσβ. Περικλῆς Καλλῆς.
33. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Rochester, NY (14607). Ταχ. διεύθυνσις: 962 East Avenue, τηλ. (586) 244-3377. Fax: (586) 244-3388. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδεσ. Πρεσβύτερος Ἀντώνιος Cook.
34. Ἱερός Ναός Ἁγίου Βασιλείου Watertown, NY (13601). Ταχ. διεύθυνσις: 516 Franklin Street, τηλ. (315) 788-4920. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρεσβ. Φίλιππος Γιαννούλης.
35. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Jamestown, NY (14701). Ταχ. διεύθυνσις: Mt. Vernon Pl. and Francis St., P.O. Box 264, τηλ. (716) 484-7737. Fax: (716) 661-3329. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρωτοπρ. Γεώργιος Ζερβός.
36. Ἱερός Ναός Ἁγίας Σοφίας Syracuse, NY (13224). Ταχ. διεύθυνσις: 325 Waring Road, τηλ. (315) 446-5222. Fax: (315) 251-1654. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδεσ. Πρεσβύτερος David Smith.
37. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Chattanooga, TN (37404). Ταχ. διεύθυνσις: 722 Glenwood Drive, τηλ. (423) 629-4881. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Οἰκονόμος Σταῦρος Μπάλλας.
38. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Memphis, TN (38122). Ταχ. διεύθυνσις: 573 N. Highland, τηλ. (901) 327-8177. Fax: (901) 327-4440. Ἱερατ. Προϊστάμενος: .....
39. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Nashville, TN (37220). Ταχ. διεύθυνσις: 4905 Franklin Pike, τηλ. (615) 333-1047. Fax: (615) 331-2027. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρεσβ. Γρηγόριος Hohnholt.
40. Ἱερός Ναός Ζωοδόχου Πηγῆς Hot Springs, AR (71901). Ταχ. διεύθυνσις: 502  Morrison Avenue, τηλ. (501) 623-4646. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρωτοπρ. Πέτρος Δελφός.
41. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Little Rock, AR (72211). Ταχ. διεύθυνσις: 1100 Napa Valley Drive, τηλ. (501) 221-5300. Fax: (501) 225-6749. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρεσβ. Νικόλαος Βερδάρης.
42. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Binghamton, NY (13901). Ταχ. διεύθυνσις: 214 Court Street, τηλ. (607) 723-9662. Ἱερατ. Προϊστάμενος:....
43. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου Elmira-Corning, NY (14904-1706). Ταχ. διεύθυνσις: 210 Franklin Street, τηλ. (607) 734-0771. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρεσβ. Richard Scott.
44. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Vestal, NY (13850).Ταχ. διεύθυνσις: 4121 O'Hara Drive, τηλ. & Fax: (607) 797-0824. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρεσβ. Μιχαήλ Μπαγλατζῆς.
45. Ἱερός Ναός Ἁγίας Αἰκατερίνης Ithaca, NY (14850). Ταχ. διεύθυνσις: 120 West Seneca Street, τηλ. (607) 273-2767. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρεσβ. Ἀθανάσιος Παρθενάκης.

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΤΗΤΡΟΪΤ

1. Ἱεραποστολική Κοινότης τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου, Nashville, TN (37212). Ταχ. διεύθυνσις: 1807 Growd Ave. Τηλ. (615) 340-0098. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Αἰδ. Πρεσβύτερος Παρθένιος Turner.
2. Ἱεραποστολική Κοινότης Traverse City, MI 49685. Ταχ. διεύθυνσις: P.O. Box 2356. Τηλ.: (231) 668-6583. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδεσ. Πρεσβ. Κυπριανός Στρέγας.

ΙΕΡΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΤΗΤΡΟΪΤ

1. Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίου Σπυρίδωνος Troy, MI (48084). Ταχ. διεύθυνσις: 2560 Crooks Road.  Τηλ. (248) 823-2400.
2. Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Battle Greek, MI. Ταχ. διεύθυνσις: 1020 Goquac St. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ πρεσ. Βασιλείου Σταματοπούλου.
3. Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίου Παντελεήμονος Lexington, MI (48850). 7143 Cedar Rd., Ταχ. διεύθυνσις: Mr. Paul Magaris, 2280 S. Center Road, Burton, MI 48509, τηλ. (810) 742-8695.

ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ  ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΤΗΤΡΟΪΤ

1. Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Smiths Creek (48074). 125 Sturdevant Rd. Τηλ. (810) 367-8134 καί Fax (810) 367-6344. Ἡγούμενος• Ἱερομ. Ἰωσήφ. Ἀδελφός 1.