Holy Metropolis Of France

Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Γαλλίας ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Εὐρώπης
κ. Ἐμμανουήλ

11.11.1996

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Εὐρώπης, κ. Ἐμμανουήλ (Ἀδαμάκης) ἐγεννήθη ἐν Ἁγίῳ Νικολάῳ Κρήτης τήν 19ην Δεκεμβρίου 1958, ἔνθα καί διήκουσε τά ἐγκύκλια μαθήματα. Ἐσπούδασεν εἰς τήν Παιδαγωγικήν Ἀκαδημίαν Ἡρακλείου Κρήτης, ἐπραγματοποίησε δ' εὐρυτέρας σπουδάς εἰς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοῦ Καθολικοῦ Ἰνστιτούτου Παρισίων, παραλλήλως πρός τάς θεολογικάς αὐτοῦ σπουδάς ἐν τῷ Θεολογικῷ Ἰνστιτούτῳ τοῦ Ἁγίου Σεργίου Παρισίων. Τό 1984 ἔλαβε μεταπτυχιακόν δίπλωμα (Μaster) τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Καθολικοῦ Πανεπιστημίου Παρισίων, τό δέ ἐπόμενον ἔτος τό προδιδακτορικόν δίπλωμα ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόνης (Paris IV) εἰς τήν ἱστορίαν τῶν Θρησκειῶν. Διάκονος καί Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη τό 1985. Τό ἔτος 1987 ἔλαβε μεταπτυχιακόν τίτλον (Master) ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης καί ἀνέλαβε καθήκοντα Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου, διατελέσας καί Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ Βρυξελλῶν. Ἀπό τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 1995 ἀνέλαβε τήν διεύθυνσιν τοῦ νεοσυστάτου Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει. Τήν 5ην Σεπτεμβρίου 1996 ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Ἐπίσκοπος τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ρηγίου, ὡς Βοηθός Ἐπίσκοπος παρά τῷ Μητροπολίτῃ Βελγίου. Τήν 20ήν Ἰανουαρίου 2003 ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Μητροπολίτης Γαλλίας ἐνῶ ἀνετέθη εἰς αὐτόν ἐκ παραλλήλου καί ἡ ἐκπροσώπησις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν Θεολογικόν Διάλογον τῆς Ὀρθοδοξίας μετά τῶν Ἀρχαίων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν, ἐξακολουθῶν ἅμα νά κατέχῃ τάς θέσεις τοῦ Διευθυντοῦ Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει καί τοῦ Προέδρου, ἀπό χριστιανικῆς πλευρᾶς, τῶν διμερῶν Ἀκαδημαϊκῶν Συναντήσεων μετά τοῦ Ἰσλάμ καί τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ. Τυγχάνει μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (ΚΕΚ). Μετέσχε πολλῶν οἰκουμενικῶν καί ἐπιστημονικῶν συνεδρίων. Ὁμιλεῖ τήν ἀγγλικήν καί γαλλικήν, γνωρίζει δέ τήν γερμανικήν καί ἰταλικήν.

Ονομαστική: 25 Δεκεμβρίου

Ἱστοσελίς: http://perso.orange.fr/eglise.orthodoxe.grecque/

Ἱδρύθη τό ἔτος 1963 δι' ἀποσπάσεως ἐκ τῆς μέχρι τότε Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας. Περιλαμβάνει τήν Γαλλίαν.

Ταχ. διεύθυνσις: Son Eminence le Métropolite de France Mgr. Emmanuel, 7 Rue Georges Bizet, 75 116 Paris France. Τηλέφωνα: +33-(0) 1.47.20.82.35. Fax: +33-(0) 1.47.20. 83.15.

Διοίκησις: Ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐν Παρισίοις.
Ταχ. διεύθυνσις: Métropole Grec-orthodoxe de France et Exarchat du Patriarcat Oecumenique. 7, Rue Georges Bizet, 75116 Paris - France, Τηλ. (0) 1.47.20.82.35. Fax: (0) 1.47. 20.83.15. http://perso.wanadoo.fr/eglise.orthodoxe.grecque/
Γραμματεία: Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Ἀβραμίδης. Πρωτοπρ. Παναγιώτης Ξενιτέλλης. Τηλ. +33 (0) 1.47.20.82.35, +33(0)1.47.20.67.22. Fax: +33 (0) 1.47.20.83.15.
Σημείωσις: Οἱ ἀριθμοί κλήσεως τηλεφώνου τῆς Γαλλίας εἶναι πάντοτε δεκαψήφιοι καί ἀρχίζουν ἀπό μηδέν, δι' ἀστικάς καί ὑπεραστικάς κλήσεις ἐντός Γαλλίας. Διά κλῆσιν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καλεῖται τό 33, παραλείπεται τό μηδέν καί καλεῖται ὁ ἀριθμός τοῦ συνδρομητοῦ ἐννεαψήφιος.

Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γαλλίας διαιρεῖται εἰς τρεῖς ἐπί μέρους Μητροπολιτικάς περιφερείας.

Α΄ Μητροπολιτική Περιφέρεια Βορείου Γαλλίας.

Γραφεῖα ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει. Ταχ. διεύθυνσις: 7, Rue Georges Bizet, 75116 Paris, τηλ. +33 (0)1.47.20.82.35. Fax: (0)1.47.20.83.15. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος: Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Ἀ­βραμίδης. Περιλαμβάνει: τούς Παρισίους καί τά Περίχωρα, Σαρτρουβίλ, Λίλλην, Ρουμπέ, Μπορντώ, Νάντην, Στρασβοῦργον, Λέ Μάν.

ΠΑΡΙΣΙΟΙ

1. Καθεδρικός Ναός τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου. Ταχ. διεύθυνσις: 7 Rue Georges Bizet. 75116 Paris. Τηλ. +33(0)1.47.20.82.35. Fax: +33(0) 1.47.20. 83.15. Ἐφημέριος: Πρωτοπρ. Παναγιώτης Ξενιτέλλης.
2. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Ταχ. διεύθυνσις: 2 Bis, Rue Laferrière. 75009 Paris. Τηλ. (0) 1.48.78.35.53. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Ἀβραμίδης. Ἐφημέριος• Πρωτοπρ. Ἀνδρέας Φυρίλλας.
3. Ἱερός Ναός Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος. Ταχ. διεύθυνσις: 100, Av. Maurice Berteaux. 78 500 Sartrouville. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβ. Νικόλαος Ξένος, τηλ. +33(0)1.39. 57. 90.78 καί κιν. +33(0) 6.22.31.96.03.
4. Ἱερός Ναός Ἁγ. Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης: Ταχ. Διεύθυνσις: 15, rue petite voie de vignes (Chatenay-Malabry). Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Παναγιώτης Ξενιτέλλης, τηλ. 01.46.60.75.08. 01.46.83.21.86.
5. Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Νίνας (Ὀρθόδοξος Γεωργιανή Κοινότης ὑπό τήν δικαιοδοσίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως) . Ταχ. διεύθυνσις: Communauté Orthodoxe Georgienne Eglise De Sainte Nino, 6, Rue de la Rosière, 75015 Paris. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Archil. Davrichachvili, τηλ. καί Fax: (0)1.45.66.05.31.
6. Ἐνορία Ὀρθοδόξων Ρουμάνων Δυτικῆς Εὐρώπης (ὑπό τήν δικαιοδοσίαν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γαλλίας). Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Valentin Bratan. Τηλ. (0) 1.45.73.18.96, (0) 6.63.04.36.67. Ταχ. διεύθυνσις (προσωρινή): ἡ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΛΙΛΛΗ

7. Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Κοινότης Λίλλης. Περιλαμβάνει τήν Λίλλην, τό Ρουμβέ, Τουρκουάν, Ρουάν Ἀρράς, Οὐατερλώ. Ἱερός Ναός Ἀποστόλου Παύλου. Ταχ. διεύθυνσις: 108, Rue Princesse, 59 000 Lille. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Αἰμιλιανός Μπογιάννου, τηλ. 06.74.23.37.00.

ΜΠΟΡΝΤΩ

8. Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Κοινότης Μπορντώ. Ἱερός Ναός τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. Ταχ. διεύθυνσις: 278, Rue du Jardin Public. 33 300, Bordeaux. Τηλ.-Fax: (0) 5.56.39. 11.43. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Θεόδωρος Παπανικολάου, Ἱεροδιδάσκαλος.

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΝ

9. Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Κοινότης Στρασβούργου. Ἱερός Ναός τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ταχ. διεύθυνσις: 7, Rue de la Manufacture des Tabacs, 67 000 Strasbourg. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Χρῆστος Φιλιώτης. Τηλ. (0) 3.88.83.31.62.
10. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Bischwiller). Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Χρῆστος Φιλιώτης. Πρόεδρος Συμβουλίου: κ. Ἐμμαν. Μαραγκός. Τηλ. (0) 3.88.53. 82.44.
11. Παρεκκλήσιον: «Ἅγιοι Γρηγόριος ὁ Ἀθωνίτης – Ἀναστασία ἡ Ρωμαία». 682 10 Bernwiller.

ΝΑΝΤΗ

12. Ἱερός Ναός Ἁγίου Βασιλείου. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό περιοδεύοντος Ἱερέως..

ΛΕ ΜΑΝ

13. Ἐνορία τῆς Γεννήσεως. Ταχ. διεύθυνσις: Paroisse orthodoxe de la Nativité du Christ E.C.O.M.R. 8, rue du Clos Margot. 7200 Le Mans. Τηλ. (0) 2.43.81.14.58, (0) 2.43.76.13.42. Τάς ἀνάγκας τῆς Ἐνορίας ἐξυπηρετοῦν ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Β΄ Μητροπολιτική Περιφέρεια Νοτίου Γαλλίας
Περιλαμβάνει: τήν Μασσαλίαν, Νίκαιαν, Τουλῶνα, Πόρ-ντέ-Μπούκ, Πόρ-Σαίν Λουί-ντύ-Ρόν, Σαλέν-ντε-Ζυρώ, Ἀβινιόν, Μονπελιέ, Ρομάν, Τουλούζ, Νίμ, Περπινιάν, Σαίν-Ζάν-άν-Ρουαγιάν, Ρομάν, Μπεζιέ.

ΜΑΣΣΑΛΙΑ

14. Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Κοινότης Μασσαλίας. Ἱερομ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης, τηλ. (0) 4.91.62.48.46.
15. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ταχ. διεύθυνσις: 23 Rue de Ia Grande Armée. 13 001 Marseille. Τηλ. (0) 4.91.62.48.46. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Ἱερομ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης, τηλ. (0) 4.91.62.48.46.
16. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ταχ. διεύθυνσις: 12 Rue Maurice-Korsec, 13 001 Marseille. Τηλ. (0) 4.91.39.14.08. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. κ. Ἰωακείμ Τσοπάνογλου.
17. Ἱερός Ναός Ἁγίου Εἰρηναίου. (Ναός τῶν Γαλλοφώνων Ὀρθοδόξων). Ταχ. διεύθυνσις: 1 Rue Raoul Ponchon. 13 010 Marseille. Τηλ. (0) 4.91.25.66.17. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος André Borrély, τηλ. (0) 4.93.63.01.24. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Daniel Bresson.
18. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου (τοῦ Γηροκομείου). Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. André Borrely. Ταχ. διεύθυνσις: Le Nid Saint Georges. 13720 La Bouilladisse. Τηλ. (0) 4.42.62.97.30.

ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ - ΜΟΝΑΚΟ

19. Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Κοινότης Κυανῆς Ἀκτῆς/Μονακό. Ἱερός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος. Ταχ. διεύθυνσις: 2, Avenue Désambrois, 06 000 Nice. Τηλ. (0) 4.93.52.17.16. Fax: (0) 4.93.92.46.22. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Σελινιωτάκης, τηλ. (0) 6.13.24.18.92.

ΤΟΥΛΩΝ

20. Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Κοινότης Τουλῶνος καί Βάρ. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος. Ταχ. διεύθυνσις: Rue Marius Andrieu (Bon Rencontre), 83 200 Toulon, Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Παπακοσμᾶς, Ἱεροδιδάσκαλος. Τηλ. (0) 4.94.92.73.52. Fax: (0) 4.94.24.96.79.

ΠΟΡ-ΝΤΕ-ΜΠΟΥΚ

21. Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Κοινότης Πόρτ-ντέ-Μπούκ. Ἱερός Ναός Ἁγίας Αἰκατερίνης. Ταχ. διεύθυνσις: 20 Rue Paul Vella - Les Comptes. 13 110 Port de Bouc. Τηλ. (0) 4.42.06.23.69. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Βήττας, Ἱεροδιδάσκαλος.

ΠΟΡ ΣΑΙΝ ΛΟΥΙ ΝΤΥ ΡΟΝ

22. Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Κοινότης Πόρ-Σαίν-Λουΐ. Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου. Ταχ. διεύθυνσις: Rue Paul Louis Courrier-13 230 Port-Saint-Louis du Rhône. Τηλ. (0) 4.42. 86.38.90. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Hériard. Τηλ. - Fax: (0) 4.42.66.83.44.

ΣΑΛΕΝ ΝΤΕ ΖΙΡΩ

23. Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Κοινότης Σαλέν ντέ Ζιρώ. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ταχ. διεύθυνσις: Quartier des Batignolles. Salin de Giraud 13 200 Arles. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Hériard, τηλ. - fax: (0) 4.42.66.83.44.

AVIGNON

24. Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Κοινότης Ἀβινιόν. Ἱερός Ναός «Οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καί Δαμιανός» (γαλλόφωνος ἐνορία). Ταχ. διεύθυνσις: 9 Rue Poême du Rhône - 84 000 Avignon. Τηλ. (0)4.90.82.65.27. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. Γεώργιος Eymard.

MONTPELLIER

25. Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Κοινότης Μονπελλιέ. Παρεκκλήσιον «Ἁγία Φιλοθέη». Ταχ. διεύθυνσις: Paroisse Sainte Philothée. Domaine de Grammont. 34000 Montpellier. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Θεόδωρος Δριδάκης. Τηλ. (0)4.68.51.19.17. Διοικητική διεύθυνσις-Πληροφορίαι: κ. Ἀμαλία Τσάρου Durand• 12 rue Joseph Vidal. 34000 Montpellier, τηλ.-fax: (0) 4.67.92.67.79.

NIMES

26. Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Κοινότης Νίμ. Ἐνορία Ἁγίου Ἀντωνίου. Ταχ. διεύθυνσις: Paroisse Saint Antoine le Grand. 718 Rue de Bouillargues, 30000 Nîmes. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Τάς ἀνάγκας τῆς Ἐνορίας ἐξυπηρετεῖ κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

PERPIGNAN

27. Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Κοινότης Περπινιάν. Ἐνορία Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου (γαλλόφωνος ἐνορία). Ταχ. διεύθυνσις: 21 Rue François Rabelais 66000 Perpignan. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Jean-Marie Bricout. Τηλ. (0) 4.68.51.19.17.

SAINT-JEAN-EN-ROYANS

28. Παρεκκλήσιον Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ταχ. διεύθυνσις: La Prade 261 90 Saint-Jean- en Royans. (Ἀκολουθίαι εἰς τήν γαλλικήν). Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβ. Νικόλαος Garrigou. Τηλ. (0) 4.75.47.55.87. Fax: (0) 4.75.47.70.77. Ἐργαστήριον Εἰκονογραφίας «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός».

ROMANS

29. Ὀρθόδοξος Κοινότης «Ἅγιος Νικόλαος». Πληροφορίαι: Πρεσβύτερος Νικόλαος Garrigou. Τηλ. (0) 4.75.47.55.87.

BEZIERS

30. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου (Μετόχιον Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Dalmerie). Διεύθυνσις ναοῦ: 31 bis rue du Trouat 34500 Béziers. Τηλ. (0) 4.67.49.31.63.
Γ΄ Μητροπολιτική Περιφέρεια Κεντρῴας Γαλλίας
Περιλαμβάνει: τήν Λυῶνα, Γρενόβλην, Σαίντ-Ἐτιέν, Πόν ντέ-Σερουί, Κλερμόν-Φερράν.

ΛΥΩΝ

31. Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Κοινότης Λυῶνος. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ταχ. διεύθυνσις: 45 Rue Père Chevrier-rue d'Athènes 69 007 Lyon. Τηλ. (0) 4.78.80.77 Fax: (0) 4.72.71.98.79. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβ. Νικόλαος Κακαβελάκης, Ἱεροδιδάσκαλος.
32. Γαλλόφωνος Ἐνορία Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος. Ταχ. διεύθυνσις• Paroisse orthodoxe de la Sainte Rencontre, Eglise Saint Just, 41 Rue des Farges 69005 Lyon. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. Antoine Callot. Ταχ. διεύθυνσις: 33 chemin du Colin 69370 Saint Didier au Mont d' Or. Τηλ.-Fax: (0) 4.78.35.44.63.

ΓΡΕΝΟΒΛΗ

33. Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Κοινότης Γρενόβλης. Ἱερός Ναός Ἁγ. Γεωργίου. Ταχ. δ鬬εύθυνσις: 3 Rue Général Mangin. 38 100 Grenoble. Tηλ.-Fax:(0)4.75.87.51.96. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβ. Γεράσιμος Σκαρτσῆς. Πρόεδρος: κ. Βασίλειος Ζάμπαλας. Τηλ. (0) 4.76. 25.45. 51.

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (SAINT-ETIENNE)

34. Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Κοινότης Σαίντ-Ἐτιέν. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος. Ταχ. διεύθυνσις: 51 Rue de la Jomayère 421 00 Saint-Etienne. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβ. Κωνσταντῖνος Κρασάκης, Ἱεροδιδάσκαλος. Ταχ. διεύθυνσις: 4 Rue Watteau 42100 St Etienne. Τηλ. (0) 4.77.25.86.80.

ΠΟΝΤ-ΝΤΕ-ΣΕΡΟΥΙ

35. Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Κοινότης Πόν-ντέ-Σερουΐ. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀλεξάνδρου. Ταχ. διεύθυνσις: 73 Rue Reveil. Charvieu Chavagneux. 38230 Pont de Chéruy. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. Γεώργιος Βασιλάκης. Πρόεδρος: κ. Πέτρος Δημοηλίας, τηλ. (0) 4.78.32.20.20 Fax: (0) 4.78.32.20.20. Fax: (0) 4.78.32.55.24.

CLERMONT-FERRAND

36. Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Κοινότης Κλερμόν-Φερράν. Ἐνορία Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (γαλλόφωνος ἐνορία). Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. Antoine Callot. Τηλ. (0) 4.78.35.44.63. Πρόεδρος• κ. Jaques Taillandier, ἰατρός. 6 rue Dulaure 63000 Clermont-Ferrand. Τηλ. (0)4.73.37.49.92. Fax: (0) 4.73.36.97.58.

Β΄. ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ

1. «Ἅγιος Νικόλαος». Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. κ. Γαβριήλ Aubert. Προηγούμενος: Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Benoit Dupuis-Pugliese. Ταχ. διεύθυνσις: Monastère Orthodoxe Saint Nicolas de la Dalmerie 34260 Le Bousquet d' Orb. France. Τηλ. (0) 4.67.23.41.10. Fax: (0) 4.67.23.44.83. Ὁ Προηγούμενος: (0) 4 67 239860. Μοναχοί 7. Ἔκδοσις Περιοδικοῦ «Paix». Ἱερός Ναός «Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου». Παράρτημα: Παρεκκλήσιον «Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου», εἰς Beziers.
2. «Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου». Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. κ. Ἠλίας Delaune. Ταχ. διεύθυνσις: Monastère Orthodoxe Notre Dame-La Faurie, 05 140 Aspres sur Buëch. France. Τηλ. (0) 4.92.58.05.84. Παράρτημα: εἰς Manosque (Παρεκκλήσιον Ἁγίου Κασσιανοῦ). Μοναχοί 8.
3. «Ἅγιος Ἀντώνιος». Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. κ. Πλακίδας (Placide) Deseille. (Μετόχιον Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους). Ταχ. διεύθυνσις: Monastère Orthodoxe Sainte Antoine le Grand-Font de Laval, 26 190 Saint-Laurent-en Royans. France. Τηλ. (0) 4.75.47.72.02. Μοναχοί 7.
4. «Ἁγία Σκέπη». Ἡγουμένη: Μοναχή Ὑπαντία. (Μετόχιον Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους). Ταχ. διεύθυνσις: Monastère Orthodoxe Protection de la Mère de Dieu, Le mas Du Solan. 30 330 La Bastide d' Engras. France. Τηλ. (0) 4.66.82.94.25. Fax: (0) 4.66.82.95.16. Μονάζουσαι 20.
5. «Μεταμόρφωσις». Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. κ. Ἠλίας Ragot. (Μετόχιον Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους). Ταχ. διεύθυνσις: Monastère Orthodoxe de la Transfiguration, Néguirat, 24 120 Terasson. France. Τηλ. (0) 4.53.50.23.94. Ἡγουμένη: Μοναχή Σιλουανή. Μονάζουσαι 4.

Γ΄ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

1. Ἑστία Γερόντων «Ἱπποκράτης». Ταχ. διεύθυνσις: Chemin de la Croix Blanche. 92290 Châtenay-Malably. Διευθυντής: Céline Katzaras. Tηλ. +33(0)1.55.52.01.52.
2. Ἑλληνογαλλικόν Ἐκπαιδευτικόν Ἵδρυμα – Οἰκοτροφεῖον (Foyer Hellénique des Jeunes). Ταχ. διεύθυνσις: Petite Voie des Vignes. 92 290 Châtenay-Malabry. France. Τηλ. (0) 1.46.60.75.08. Fax: (0) 1.46.60.75.96. Διευθυντής: Πρωτοπρ. Παναγιώτης Ξενιτέλλης. Τηλ. +33(0) 1.46.60.75.08 κιν. +33(0)6.77.17.67.03.
3. Ἑστία Ἑλληνίδος Φοιτητρίας (Foyer d' Etudiantes Grecques). Ταχ. διεύθυνσις: Chemin de la Croix Blanche. 92 290 Châtenay - Malabry. France. Τηλ. (0) 1.47.02.27.00.
4. Παράρτημα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος. Ταχ. διεύθυνσις: 29, Rue Alfred Nomblot. 92 340 Bourg-La-Reine. France.
5. Φοιτητική Ἑστία Λυῶνος «L'Athéneé». Ταχ. διεύθυνσις: 23, Rue Elie Rochette 69007 Lyon. Πληροφορίαι: Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Ἴσκος, τηλ. (0) 4.78.72.80.77.
6. Ἑλληνική Ἑστία Γερόντων Λυῶνος. Ταχ. διεύθυνσις: 45, Rue d' Athènes 69007 Lyon. Tηλ. (0) 4.78.72.80.77.

Συνέλευσις Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων Γαλλίας
Assemblée des Evêques Orthodoxes de France

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Ἔξαρχος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Μέλη: Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Κομάνων κ. Γαβριήλ, ταμίας, Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἰωάννης (Πατρ. Ἀντιοχείας), Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Χερσῶνος κ. Ἰννοκέντιος (Πατρ. Μόσχας), Θεοφ. Ἐπίσκοπος κ. Λουκᾶς (Πατρ. Σερβίας), Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἰωσήφ (Πατρ. Ρουμανίας) - γραμματεύς, Θεοφ. Ἐπίσκοπος Κλαυδιουπόλεως κ. Μιχαήλ, Θεοφ. Ἐπίσκοπος κ. Σιλουανός (Πατρ. Ρουμανίας), Θεοφ. Ἐπίσκοπος κ. Μᾶρκος (Πατρ. Ρουμανίας), Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος κ. Νέστωρ (Πατρ. Μόσχας). Ἕδρα: 7 Rue Georges Bizet 75116 Paris.