Holy Metropolis Of Korea

Kορέας κ. Ἀμβρόσιος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Κορέας ὑπέρτιμος
καί Ἐξαρχος Ἰαπωνίας
κ. Ἀμβρόσιος

05.02.2006

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κορέας, ὑπέρτιμος καί Ἐξαρχος Ἰαπωνίας, κ. Ἀμβρόσιος (κατά κόσμον Ἀριστοτέλης) Ζωγράφος ἐγεννήθη εἰς Αἴγιναν τήν 15ην Μαρτίου 1960, ὅπου καί ὡλοκλήρωσε τάς ἐγκυκλίους σπουδάς του. Τῷ 1983 ἔλαβε τό πτυχίον τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διάκονος ἐχειροτονήθη τῷ 1985 καί Πρεσβύτερος τῷ 1991. Ὡς κληρικός ὑπηρέτησεν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Νικαίας (ὑπεύθυνος Γραφείου Νεότητος καί τοῦ ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Νικαίας κυροῦ Γεωργίου Παυλίδου) καί εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μονεμβασίας καί Σπάρτης. Κατά τά ἔτη 1988-1989 εἰργάσθη εἰς τήν περιώνυμον βιβλιοθήκην καί πινακοθήκην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ. Τό διάστημα 1991-1993 μέ ὑποτροφίαν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς μετεξεπαιδεύθη εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, Η.Π.Α., ἀπό ὅπου ἔλαβε τό δίπλωμα Th.M. (Πατρολογίας) καί κατά τά ἔτη 1993-1996, μέ ὑποτροφίαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Princeton (PTS), παρηκολούθησε μεταπτυχιακάς σπουδάς εἰς τήν ἐν λόγῳ Σχολήν καί εἰς τό Princeton University, καί ἔλαβε τό δίπλωμα Th.M. (Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας καί Ἱστορίας Τέχνης), ἐργαζόμενος παραλλήλως διά τήν συγγραφήν τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς του. Κατά τά ἔτη τῶν μεταπτυχιακῶν σπουδῶν του εἰς τήν Ἀμερικήν (1991-1996), ὑπηρέτησεν ἀφ' ἑνός μέν ὡς περιοδεύων ἱεροκῆρυξ εἰς τάς ἑλληνορθοδόξους Κοινότητας τῆς περιοχῆς New England, ἀπεσταλμένος ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βοστώνης, ἀφ' ἑτέρου δέ ὡς ἐφημέριος εἰς τάς Ἑλληνορθοδόξους Κοινότητας Ἁγίας Βαρβάρας (Toms River, New Jersey) καί Ἁγίας Τριάδος (Bargaintown, New Jersey). Τήν 21ην Δεκεμβρίου 1998 ἀνηγορεύθη ἀριστοῦχος Διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί τήν 23ην Δεκεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους μετέβη εἰς τήν Κορέαν διά νά ἐργασθῇ ἱεραποστολικῶς εἰς τήν ἐν Κορέᾳ Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, εἰς τήν ὁποίαν ὑπηρέτησεν ὡς ἱερατικῶς προϊστάμενος τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Σεούλ καί ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς νεοϊδρυθείσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας. Τήν 21ην Δεκεμβρίου 2005 ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Βοηθός παρά τῷ Μητροπολίτῃ Κορέας Ἐπίσκοπος, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτε διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ζήλων. Ἐκτός ἀπό ἄρθρα καί μελέτας, πού ἔχει δημοσιεύσει εἰς διάφορα περιοδικά ἔχει συγγράψει καί τάς ἑξῆς ἐργασίας: "The Social Teachings of St. Gregory Palamas, Based on his 63 Homilies", The Contribution of St. Basil the Great to the Formation of the Monastic Ideal", "Iconography in the Liturgical Life of the Medieval Greek Church", καί " Ὁ Γαβριήλ Θεσσαλονίκης καί τό ἀποδιδόμενον εἰς αὐτόν ἀνέκδοτον Ὁμιλιάριον". Ὁ εἰρημένος Ἐπίσκοπος συμμετέσχεν ἐπίσης ὡς μέλος τῆς Πατριαρχικῆς Ἀντιπροσωπείας εἰς τάς Συνελεύσεις τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (Conference on World Mission and Evangelism), Σάο Πάολο, Βραζιλία (1997) καί ἐν Ἀθήναις (2005) καί εἰς τό Συνέδριον τῶν Ὀρθοδόξων Θεολογικῶν Σχολῶν τοῦ "Συνδέσμου" εἰς Βελιγράδιον (1998). Παραλλήλως πρός τήν ἐκκλησιαστικήν διακονίαν του εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Κορέας ὑπηρετεῖ καί ὡς Καθηγητής εἰς τό νεοσύστατον Τμῆμα Ἑλληνικῶν καί Βαλκανικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου HUFS (Hankuk University of Foreign Studies). Τήν 28ην Μαΐου 2008 ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Μητροπολίτης Κορέας.

Ονομαστική: 7 Δεκεμβρίου

Ἱστοσελίς: http://orthodox.or.kr/html/

Ἱδρύθη διά Πράξεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς 20ῆς Ἀπριλίου 2004 ἐντός τῶν ὁρίων τῆς μέχρι τότε «Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Κορέᾳ», ἥτις ὑπήγετο εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Νέας Ζηλανδίας. Τό 1995, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τήν Κορέαν ἀνεγνωρίσθη ἐπισήμως ὑπό τῶν Κορεατικῶν Ἀρχῶν ὡς νομικόν πρόσωπον, ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Ἵδρυμα Συντηρήσεως καί Διαφυλάξεως τῆς Περιουσίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Κορέᾳ» εἰς τό ὁποῖον μετεβιβάσθη ὁλόκληρος ἡ ἀκίνητος περιουσία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τήν Κορέαν. Περιλαμβάνει τήν Κορέαν, Νότιον καί Βόρειον, καί τήν Ἰαπωνίαν. Διοικεῖται βάσει τοῦ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐγκεκριμένου Καταστα­τικοῦ (6 Ἰουνίου 2005).

Διοίκησις: Ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐν Σεούλ. Ταχ. διεύθυνσις: His Eminence Metropolitan Ambrosios of Korea, 424-1 Ahyeon-dong, Mapo-gu, Seoul Korea.Τηλ.: (00822)364-7005, Fax: (00822) 365-2698. Ε-mail: [email protected] καί e-mail:[email protected] Web site: www.orthodox.or.kr 
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Δανιήλ Νά, M.Div.
Μητροπολιτικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη: Ἅπαντες οἱ κληρικοί καί ἀνά δύο ἐκπρόσωποι ἐξ ἑκάστης ἐνορίας.
Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί οἱ ὑπεύθυνοι τῶν Τομέων Διακονίας ἱερεῖς.
Πνευματικόν Δικαστήριον: Πρόεδρος• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη• Πρωτοπρ. Δανιήλ Νά, Οἰκον. Ἀλέξανδρος Χάν.
Γραμματεία: Τηλ. (00822) 362-6371, 365-3744. Fax: (00822) 365-2698. Γραμματεύς: Γιοχάν Πάκ, πτυχ. θεολ.
Γραμματεία Ἀγγλικῶν-Ἑλληνικῶν: Ἀθανασία Κοντογιαννακοπούλου, πτυχ. ἑλληνικῆς καί ἀγγλικῆς φιλολογίας.
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πουσάν-Οὐλσάν: Οἰκονόμος Ἀλέξανδρος Χάν.
Τομεῖς Διακονίας:
– Διοικητικός καί Οἰκονομικός τομεύς: Ὑπεύθυνος• Πρωτοπρ. Δανιήλ Νά.
– Ποιμαντικός τομεύς: Ὑπεύθυνος• Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Οὔ.
– Ἐκπαιδευτικός τομεύς, Κατηχητικῶν καί Νεότητος: Ὑπεύθυνος• ­Οἰκονόμος Ἀλέξανδρος Χάν.
– Ἱεραποστολικός τομεύς: Ὑπεύθυνος• Οἰκονόμος Παῦλος Κουόν.
– Φιλανθρωπικός τομεύς: Ὑπεύθυνος• Πρεσβ. Ἱερεμίας Τζό.
Ἐπιτροπαί – Τμήματα:
Ὀρθόδοξος Ἐπιτροπή Ἐκπαιδευτηρίων Βορείου καί Νοτίου Κορέας: Οἰκονόμος Στέφανος Χουάνγκ.
Ἐπιτροπή Ποιμαντικῆς Μερίμνης Ἐργαζομένων εἰς τά ναυπηγεῖα Κορέας καί Ἰαπωνίας:  Οἰκον. Ἀλέξανδρος Χάν καί Οἰκον. Παῦλος Κου­όν.
Ἐπιτροπή Συνεργασίας μετά τῶν Ὀρθοδόξων Πιστῶν τῆς Β. Κορέας: Πρόεδρος• Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Οὔ.
Ἐπιτροπή Ὀρθοδόξου Κοιμητηρίου: Ὑπεύθυνος: ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, Σεούλ.
Ἐπιτροπή Διεκκλησιαστικῶν Σχέσεων: Πρωτοπρ. Δανιήλ Νά. Βοηθός: Γιοχάν Πάκ, πτυχ. θεολ.
Ἐπιτροπή Ὀρθοδόξου Μαρτυρίας εἰς τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα:  ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.
Ἐπιτροπή μελοποιήσεως ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων εἰς τήν Κορεατικήν: Διάκονος Ἀντώνιος Λήμ,  Μ.Α, Μοναχή Ἀγάθη Πέκ, πτυχ. φιλολογίας, Θέκλα Ἴμ, Μ.Α. καί Γαβριέλα Κίμ, Μ.Α.
Ἐκδοτικός Ὀργανισμός: Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κορέας διαθέτει τόν ἰδιόκτητον ἐκδοτικόν οἶκον «Korean Orthodox Editions». Ὑπεύθυνος: Διάκονος Ἀντώνιος Λήμ, Μ.Α. Ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐκδίδεται τό ἑβδομαδιαῖον ἐνημερωτικόν Δελτίον «ΤΣΟΥΜΠΟ» (Joobo).
Μεταφραστικόν τμῆμα: Μαγδαληνή Μά, πτυχ. φιλολογίας, Γιοχάν Πάκ, πτυχ. θεολογίας, Μοναχή Ἀγάθη Πέκ, πτυχ. φιλολογίας.
Κεντρικόν Βιβλιοπωλεῖον: «Book Cafe' Φιλοκαλία» εἰς Σεούλ. Ὑπεύθυνος: Διάκονος Ἀντώνιος Λήμ, Μ.Α. καί «Book Cafe'Λόγος» εἰς Ἰντζόν.
Βιβλιοθήκη Ἱερᾶς Μητροπόλεως: Ὑπεύθυνη: Ἀθανασία Κοντογιαννακοπούλου, πτυχ. ἑλληνικῆς καί ἀγγλικῆς φιλολογίας.
Ἐργαστήριον Βυζαντινῶν Εἰκόνων: Τατιάνα Σό, πτυχ. Ἀνωτ. Σχολῶν Καλῶν Τεχνῶν Ἀθηνῶν καί Σεούλ.
Ἐργαστήριον ἐκκλησιαστικῆς ξυλογλυπτικῆς: Βασίλειος Γιούν, πτυχ. Ἀνωτ. Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν Σεούλ.

Ἱδρύματα Ἱερᾶς Μητροπόλεως

«Ἵδρυμα Συντηρήσεως καί Διαφυλάξεως τῆς Περιουσίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Κορέᾳ». Ν.Π. ἀνεγνωρισμένον ὑπό τῶν Κορεατικῶν Ἀρχῶν καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
«Ὀρθόδοξος Φιλανθρωπικός Ὀργανισμός»: Λειτουργεῖ βάσει Καταστατικοῦ ἐγκεκριμένου ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (6 Ἰουνίου 2005). Πρόεδρος• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Α΄ Ἀντιπρόεδρος• ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος. Β΄ Ἀντιπρόεδρος• ὁ ὑπεύθυνος ἱερεύς τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Τομέως. Γραμματεύς• πρεσβυτέρα Ὀλυμπία Κίμ, M.S.W.
«Κέντρον Μερίμνης Ὑπερηλίκων» Τσούντσον: Πρεσβ. Ἱερεμίας Τζό. Τηλ. (008233) 244-4583. Fax: 244-4593

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

1. Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, Σεούλ. Διεύθυνσις: 424-1 Ahyeon-dong, Mapo-gu, Seoul, Korea. Τηλ. Ἱ. Ναοῦ: (00822) 362-7005. Fax: 392-7322. Προϊστάμενος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Ἀρχιδιάκονος: Ἡσαΐας Κίμ, Διάκονος Ἀντώνιος Λήμ. Παρεκκλήσιον: Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
2. Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Πουσάν. Διεύθυνσις: 43-3, 4Κa, Dae Chung-dong Joong-gu, Busan, Korea. Τηλ. Ἱ Ναοῦ: (008251) 462-3819. Fax: 466-3746. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκονόμος Ἀλέξανδρος Χάν. Tηλ. οἰκίας: (008251) 465-5271. E-mail: [email protected] Homepage: http://orthodoxpusan.hihome.com. Παρεκκλήσια: Ἁγ. Γεωργίου καί Ἁγ. Στυλιανοῦ.
3. Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παύλου, Ἰντσόν. Διεύθυνσις: 427-3 Kansuk-dong Namdong-gu, Inchon, Korea. Τηλ. Ἱ.Ναοῦ: (008232) 426-9553. Fax: 265-2759. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Δανιήλ Νά Τηλ. οἰκίας: (008232) 511-1808. E-mail: [email protected] Homepage: www.orthodoxincheon.or.kr Παρεκκλήσια: Ἁγ. Νικολάου, Ἁγ. Δημητρίου καί Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου.
4. Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Τσόντζου. Διεύθυνσις• San 1-24 Samchun-dong, 2Ka, Wansan-gu Jeon Ju, Korea. Τηλ. Ἱ.Ναοῦ: (008263) 222-1095. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβύτερος Ἱλαρίων Τζόνγκ. E-mail: [email protected] Παρεκκλήσια: Ἁγ. Εὐθυμίου, Ἁγ. Νεκταρίου καί Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ.
5. Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, Πάλανγκ-λι. Διεύθυνσις: 4 Ban, Palang 1 Ri, Dong Myun, Yang ku kun, Kangwondo, Korea. Τηλ. Ἱ.Ναοῦ: (008233) 481-5740. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Οὔ, E-mail: [email protected]
6. Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βόριδος, Τσούντσον. Διεύθυνσις: 1076, Keum San-Ri, Seo- Myun, Chun Cheon Si, Kangwondo. Korea. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Πρεσβύτερος Ἱερεμίας Τζό. Τηλ. (008233) 244-4581. E-mail: [email protected]
7. Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Διονυσίου Αἰγίνης, Οὐλσάν. Διεύθυνσις: 1092-1 Bangeo-dong, Dong-gu, Ulsan. Τηλ. (008252) 233-1092, Fax. 234-2092. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκον. Παῦλος Κουόν. E-mail: [email protected]

ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ

1. Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Καπυόνγκ. Διεύθυνσις: Deok-heon Ri 610-3 Sang-meon, Gapyeong-gun, Geonggi-do, Korea. Τηλ. (008231) 584-2082. Fax: 585.2278. E-mail: agathi[email protected] Ὑπεύθυνη: Μοναχή Ἀγάθη Πέκ. Μοναχαί 2. Πνευματικός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εἶναι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Σωτήριος. Παρεκκλήσια: Ἁγίων Ἀποστόλων καί Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Ἡ Ἱ. Μονή Μεταμορφώσεως εἶναι ἡ ἕδρα τοῦ ἀνεγνωρισμένου ὑπό τῶν Κορεατικῶν Ἀρχῶν Ἱδρύματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κορέας. Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν ἔχουν ἀποθησαυρισθῆ Ἱερά Λείψανα εἰκοσιτεσσάρων Ἁγίων Ἱεραρχῶν, Μαρτύρων καί Ὁσίων, ἡ Σύναξις τῶν ὁποίων ἑορτάζεται πανδήμως εἰς τήν Ἱ. Μονήν, ὡς προστατῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κορέας, τήν 3ην Ὀκτωβρίου.
2. Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, Πάλανγκ-λι. Διεύθυνσις: 4 Ban, Palang 1 Ri, Dong Myun, Yang ku kun, Kangwondo, Korea. Τηλ. (008233) 481-5740. Δόκιμοι μοναχοί δύο. Παρεκκλήσια: Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ καί Ἁγίου Στυλιανοῦ.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝ

Εἰς τό Ὀρθόδοξον Κοιμητήριον Γιόνγκμι-Ρι (Yongmi-Ri) λειτουργεῖ ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ Ἱ. Ναός πανηγυρίζει τήν Κυριακήν τοῦ Ἀντίπασχα. Ὑπεύθυνος: ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, Σεούλ.

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ

1. Ἁγ. Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ εἰς τό Ἱεραποστολικόν Κέντρον Σεούλ καί τοῦ Ἁγ. Γεωργίου εἰς τό Πουσάν. Εἰς τά ὡς ἄνω Παρεκκλήσια τελεῖται ἐκ περιτροπῆς ἡ Θεία Λειτουργία εἰς τήν σλαβωνικήν ὑπό τοῦ ἱερομ. Θεοφάνους Κίμ, διά τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν διαβιούντων ἤ διερχομένων ἀπό τήν Κορέα σλαβοφώνων Ὀρθοδόξων.
2. Παρεκκλήσιον Ἁγίας Ἄννης τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Ὀρθόδοξος Πίστις». Διεύθυνσις: 499-3, Ηangka Ri, Guei Myun, Wanju Gun, Jeon Buk, Korea. Τηλ. Ἱ.Ναοῦ: (008263) 222-2170. Ἐφημέριος• Οἰκονόμος Στέφανος Χουάνγκ. Τηλ. οἰκίας: (008263) 2243750. E-mail: [email protected]

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Τόν θεῖον Λόγον κηρύσσουν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης καί ὅλοι οἱ Ἱερεῖς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.
Εἰς ὅλας τάς Ἐνορίας: Λειτουργοῦν Κατηχητικά Σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων, ἀπό τῆς προσχολικῆς ἡλικίας ἕως τῆς Γ΄ Λυκείου. Ὑπάρχουν Σύλλογοι Ὀρθοδόξων Νέων, οἱ ὁποῖοι μετέχουν τῆς «Ἑνώσεως Ὀρθοδόξων Νέων Κορέας». Ἡ «Ἕνωσις Ὀρθοδόξων Νέων Κορέας» εἶναι ἀπό τά ἱδρυτικά μέλη τοῦ Διορθοδόξου «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» Νέων. Ἐπίσης γίνονται κατηχήσεις ἐνηλίκων οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νά προσέλθουν εἰς τό Ἅγιον Βάπτισμα. Πραγματοποιοῦνται συναντήσεις νέων καί κύκλοι μελέτης Ἁγίας Γραφῆς νέων καί ἐνηλίκων.
Εἰς τόν Ἱ. Ναόν Εὐαγγελισμοῦ Πουσάν λειτουργεῖ ὁ Παιδικός Σταθμός «Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου», τόν ὁποῖον διευθύνει ἡ πρεσβυτέρα Παταπία Γιούν, πτυχ. θεολ.
Κατόπιν προσκλήσεως δίδονται διαλέξεις περί Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς Πανεπιστήμια τῆς Χώρας ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου καί τῶν Κορεατῶν Κληρικῶν. Ἐπίσης τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νικολάου ἐπισκέπτονται κατ­' ἔτος πολλοί φοιτηταί πρός τούς ὁποίους δίδονται διαλέξεις μέ θέματα τήν ἱστορίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν καί Λατρείαν, τήν ἐκκλησιαστικήν τέχνην, κ.λ.π.
Ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολιν διοργανώνονται ἐτησίως χειμεριναί καί θεριναί κατασκηνώσεις (English Camp) δι' ὀρθόδοξα καί μή ὀρθόδοξα παιδιά καί νέους τῆς Κορέας μὲ προσφορὰν δωρεάν εἰδικῶν προγραμμάτων ἐκμαθήσεως Ἀγγλικῆς γλώσσης.

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΕΟΥΛ

Τό Ἱεραποστολικόν Κέντρον Σεούλ ἐγκαινιάσθη τήν 31ην Αὐγούστου 1979. Περιλαμβάνει αἰθούσας διαλέξεων καί ἄλλων συγκεντρώσεων. Εἰς αὐτό λειτουργεῖ τό βιβλιοπωλεῖον καί ὑπάρχει ἐκθεσιακός χῶρος εἰς τόν ὁποῖον ἐκτίθενται ἐκμαγεῖα 152 ἔργων ἐκ τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, δωρηθέντων ὑπό τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΑΣΙΑΤΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ

Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εὑρίσκεται ὑπό ἀνέγερσιν τό Ὀρθόδοξον Ἀσιατικόν Ἐκπαιδευτικόν κα­ί Συνεδριακόν Κέντρον, εἰς τό ὁποῖον θά στεγασθῇ καί ἡ Ὀρθόδοξος Θεολογική Σχολή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας.

ΙΑΠΩΝΙΑ

Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Κοινότης (ὑπό διοργάνωσιν). Greek Embasy in Tokyo, 16-30, Mishi Azabu. 3. Chome Minato Ku, Tokyo 105. Τηλ. (00813) 3403-0871 (-2). Fax: (00813) 3402-4642.