Holy Metropolis of Polyani and Kilkis

Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Πολυανῆς καί Κιλκισίου ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Μακεδονίας
κ. Ἐμμανουήλ

17.10.2009

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πολυανῆς καί Κιλκισίου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Μακεδονίας, κ. Ἐμμανουήλ (Σιγάλας), ἐγεννήθη εἰς Ἑρμούπολιν Σύρου τῷ 1953. Ἔλαβε τήν ἐγκύκλιον παιδείαν ἐν τῇ γενετείρᾳ του καί ἐν συνεχείᾳ ἐσπούδασε τήν ἱεράν ἐπιστήμην εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ὑπηρέτησεν εἰς τήν Μέσην Ἐκπαίδευσιν ὡς Καθηγητής, Γυμνασιάρχης καί Λυκειάρχης. Διάκονος καί Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη τῷ 1980. Διηκόνησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων (1980-1983) καί Θηβῶν καί Λεβαδείας (1983-2009). Τῷ 2009 ἐξελέγη Μητροπολίτης Πολυανῆς καί Κιλκισίου.

Ονομαστική: 25 Δεκεμβρίου

Ἱστοσελίς: http://www.impk.gr/

Διοίκησις: Ἕδρα• Κιλκίς, ὁδός  Ἐλ. Βενιζέλου 2, Τ.Κ. 611 00. Τηλέφωνα (πρόθεμα 23410). Τηλ. Κέντρον: 22.248. Fax Γραφείων: 28.625. Fax Μητροπολίτου: 22.508.
E-mail: [email protected]  Internet site: www. impk.gr
Πρωτοσυγκελλεύων: Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Θεοδωρίδης
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτ. Ἰωάννης Ξενιτίδης.
Ἰδιαίτερον Γραφεῖον Μητροπολίτου: Πρεσβ. Χρῆστος Πολυχρονίδης, Πρεσβ. Πέτρος Μώραλης, Ἀρχιμ. Γεράσιμος Καβατζικλῆς.
Συμβούλια: Α) Μητροπολιτικόν: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη: Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Θεοδωρίδης (ἐφημέριος), Ἀρχιμ. Ἰωάννης Ξενιτίδης (ἐφημέριος), Σοφία Δημαρέλου (Δικηγόρος), Σταῦρος Μάλγαρης (Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. Κιλκίς), Ἠλίας Θεοχαράκης (Ἐκκλησιαστικός Ἐπίτροπος). Γραμματεύς: Κουσκούκης Δημοσθένης. Β) Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη: Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Ἰωάννου, Πρωτ. Κυριακός Φωτιάδης. Ἀναπληρωματικά Μέλη: Πρωτ. Δημήτριος Κομνηνός, Πρωτ. Σωφρόνιος Σμαραγδάκης. Γραμματεύς• Πρωτ. Γεώργιος Παντελίδης.
Διοικητικόν Προσωπικόν: Γραμματεύς: Δημοσθένης Κουσκούκης, θεολόγος. Λογιστήριον: Πρωτ. Ἰωάννης Ξενιτίδης. Βοηθός Λογιστηρίου: Χαρίτων Ἀναστασιάδης. Γραφεῖον Γάμων καί Διαζυγίων: κ. Ἐλισάβετ Μαυροματίδου. Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.: Πρωτ. Ἰωάννης Ξενιτίδης. Γραφεῖον Τύπου καί Δημοσίων Σχέσεων: Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Θεοδωρίδης. Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Γραμματεύς Γεν. Φιλ. Ταμείου: Πρωτ. Ἰωάννης Ξενιτίδης. Ὁδηγός: Φίλιππος Μαυρουδῆς.
Ἀρχιερατικοί Ἐπίτροποι: Κιλκισίου: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Κουτρῆς, τηλ. 23410-22.784. Πολυανῆς:  Ἀρχιμ. Εὐσέβιος Κλώπας, τηλ. 23410-31.601. Ἁγίου Ἀθανασίου• Πρωτ. Σταῦρος Σοφοτάσιος, τηλ. 2310-701.226. Κρουσσῶν: Πρωτ. Ἰωάννης Ξενιτίδης, τηλ. 23410-86.188. Δυσώρου: Πρωτ. Πέτρος Καλόνικος, τηλ. 6945 824139. Νέας Σάντας: Πρωτ. Χρῆστος Κασνακίδης, τηλ. 23410-64.115. Κρηστωνίας: Πρωτ. Γεώργιος Παντελίδης, τηλ. 23410-51.510. Ποντοκερασιᾶς: Πρωτ. Πέτρος Καλόνικος, τηλ. 6945 824139.
Ἐνοριακοί Ἱεροί Ναοί: 120. Παρεκκλήσια: 48. Ἐξωκκλήσια: 60. Ἱεροί Ναοί Κοιμητηρίων: 22. Μοναστηριακοί Ναοί: 1.
Ἐφημέριοι: Α΄ 31. Β΄ 52. Γ΄ 25. Δ΄ 9. Διάκονοι 4. Ἱεροκῆρυξ: 1. Ἄγαμοι: 17. Ἔγγαμοι: 100. Σύνολον 117.

Ἱεραί Μοναί

1. Ἀνδρῴα: Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Λόφου Κιλκίς. Τ.Κ. 611 00. Τηλ. 23410-22.740. Ἡγουμενεύων: Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Ἰωάννου. Ἐγγεγραμμένοι Ἱερομόναχοι 11. Ἐγκαταβιοῦντες 3.
2. Γυναικεῖαι: Παναγίας Οὐρανοφερούσης Κρουσσίων (ὑπό σύστασιν).
3. Ἐρημωθεῖσαι: α) Παναγίας Κολχίδος, σώζονται ἀσκητήρια λαξευμένα εἰς τούς βράχους τοῦ ποταμοῦ Γαλλικοῦ (Ἐχεδώρου) καθώς καί ἐρείπιά της. β) Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Γερακαριοῦ, σώζονται ἐρείπιά της.

Ἁγιολογία

– Τοπικαί ἑορταί: 1. Ἁγίων Πεντεκαίδεκα Ἱερομαρτύρων, ἐν Τιβεριουπόλει (Στρωμνίτσῃ) μαρτυρησάντων (362 μ.Χ.). Πολιοῦχοι τῆς πόλεως Κιλκίς (28 Νοεμβρίου), 2) Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Εὐγενίου τοῦ Τραπεζουντίου, προστάτου τῶν Ποντίων (21 Ἰανουαρίου), γ) Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ, Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως καί Κριμαίας (11 Ἰουνίου). Προσωρινά οἱ Πανηγύρεις τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου καί τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τελοῦνται στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό μέχρι νά ἀνεγερθοῦν Ἱεροί Ναοί πρός τιμήν τους.
– Ἱερά Λείψανα: 1. Δεξιά χείρ τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πέτρου τοῦ Πρεσβυτέρου, ἑνός ἐκ τῶν Πεντεκαίδεκα Ἱερομαρτύρων ἐν τῷ Ναῷ των εἰς Κιλκίς. 2.  Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Γεωργίου Λόφου Κιλκίς, 3. Τμῆμα δεξιοῦ ποδός Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου, Τμῆμα Κάρας Ἁγίου Μοδέστου, Τμῆμα δεξιᾶς χειρός Ἁγίου Εὔπλου τοῦ Διακόνου, Τμῆμα κάρας Ἁγίου Στεφάνου τοῦ Πρωτομάρτυρος εἰς Ιερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Νέας Μεσημβρίας. 4. Τμήματα ἐκ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου Κιλκίς. 5. Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Παρίου εἰς Ἱ.Ν. Πεντεκαίδεκα Ἱερομαρτύρων πολιούχων Κιλκίς. 6. Ἁγίου Θεοφίλου Ἀρχιεπισκόπου Χαλδίας (Ἀργυρουπόλεως Πόντου) καί Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ εἰς Ἱ. Παρεκκλήσιον Ἁγίου Ἀμβροσίου (Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου).

Στατιστικά στοιχεῖα ἔτους 2011

α) Χειροτονίαι  14. β) Ἐγκαίνια Ἱ. Ναῶν 3. γ) Γάμοι 302. δ) Διαζευκτήρια 72.