Holy Metropolis Of Switzerland

Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ἑλβετίας ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Εὐρώπης
κ. Ἱερεμίας

31.01.1971

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλβετίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Εὐρώπης κ. Ἱερεμίας (Καλλιγιώργης), ἐγεννήθη ἐν Κῷ Δωδεκανήσου τῇ 17ῃ Ἰανουαρίου 1935. Τά ἐγκύκλια μαθήματα διήκουσεν εἰς τό Δημοτικόν Σχολεῖον τοῦ Δήμου Κῶ. Ἀπό τοῦ ἔτους 1948 ἕως τό 1952 ἐσπούδασε εἰς τήν Πατμιάδα Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν. Κατά τά ἔτη 1952-1959 ἐσπούδασεν εἰς τήν Ἱ. Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης. Ἀποφοιτήσας τόν Ἰούνιον τοῦ 1959, ἐχειροτονήθη εἰς Διάκονον τήν 9ην Αὐγούστου τοῦ ἰδίου ἔτους. Μετεξεπαιδεύθη ἐν Παρισίοις εἰς τήν Λειτουργικήν. Μέχρι τοῦ ἔτους 1963 συνεπλήρωσε τάς σπουδάς του εἰς τό Ἀνώτατον Λειτουργικόν Ἰνστιτοῦτον Παρισίων, λαβών τόν τίτλον «Ρeritus Sacrae Liturgiae», παρηκολούθησε Μαθήματα Παλαιογραφίας εἰς τό Πανεπιστήμιον τῆς Σορβόννης καί ἀνέλαβε τήν ἔρευναν τῆς «Χειρογράφου Παραδόσεως ἐπί τῶν Χειροτονιῶν κατά τόν Βυζαντινόν Τύπον». Ἀπό τοῦ ἔτους 1964 ὑπηρέτησεν ὀργανικῶς τήν Ἐκκλησίαν εἰς τήν Γαλλίαν ὡς Πρωτοσύγκελλος (1964), Βοηθός Ἐπίσκοπος μέ τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Σασίμων (1971) καί Μητροπολίτης (1988-2003). Κατ' Ἰανουάριον τοῦ 2003 κατεστάθη Μητροπολίτης Ἑλβετίας. Διετέλεσε Ἀντιπρόεδρος (1992-1997) καί Πρόεδρος (1997-2003) τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (Κ.Ε.Κ.). Τόν Ἰανουάριον τοῦ 2002 ἐτιμήθη ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας διά τοῦ παρασήμου τοῦ Ἱππότου τῆς Λεγεῶνος τῆς Τιμῆς.

Ονομαστική: 1 Μαΐου

Assistant Bishops:

Λαμψάκου κ. Μακάριος

Ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Λαμψάκου
κ. Μακάριος

03.11.1985

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λαμψάκου κ. Μακάριος (Παυλίδης) ἐγεννήθη εἰς Γιαννιτσά τοῦ Νομοῦ Πέλλης τήν 24ην Σεπτεμβρίου 1937, ὅπου ἐπεράτωσε τήν στοιχειώδη ἐκπαίδευσιν (1947-1953). Τά ἐγκύκλια μαθήματα παρηκολούθησεν εἰς τὴν Ἀθωνιάδα Ἐκκλησιαστική Σχολή (1953-1959) καί ἐκάρη μοναχός εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Κουτλουμουσίου (4.12.1955). Ἐσυνέχισε τάς σπουδάς του εἰς τήν Ἱ. Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης (1959-1963) καί ἐχειροτονήθη Διάκονος (6.2.1961) εἰς τό Ναΐδριον τῆς Σχολῆς καί Πρεσβύτερος (19.5.1963) εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φιλαδελφείας Ἰακώβου.

Μετά τήν ἀποφοίτησιν ἐπέστρεψε εἰς τό Ἅγιον Ὄρος καί ἐν συνεχείᾳ ἐκλήθη ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας Ἀθηναγόρου καί ἐτοποθετήθη εἰς τήν νεοϊδρυθεῖσαν Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Kingston Surrey, τήν ὁποίαν καί ὠργάνωσε καθώς καί τό Ἑλληνικόν Σχολεῖον. Ὑπηρέτησε μέχρι τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 1969 καί συνώδευσε τόν Μητροπολίτην Φιλαδελφείας ὡς Πατριαρχικόν Ἔξαρχον εἰς τήν Αὐστραλίαν μέχρι τοῦ Νοεμβρίου τοῦ 1969. Διωρίσθη Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Ἰακώβου καί τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Πατριαρχικός Ἐπίτροπος αὐτῆς (3.12.1971). Συνειργάσθη μέ τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτη Γερμανίας Ἰάκωβο διά τήν ἀναδιοργάνωσιν τῆς Μητροπόλεως καί τῶν Ἐνοριῶν εἰς νέας βάσεις, συμφώνως πρός τάς τότε ἀνάγκας τῶν μεταναστῶν. Ἐνεγράφη εἰς τό Πανεπιστήμιον τῆς Βόννης καί παρηκολούθησε εὐρυτέρας θεολογικάς σπουδάς εἰς τήν Πατρολογίαν καί τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν. Τό 1980 διωρίσθη καθηγητής καί ἀπεσπάσθη εἰς τά Ἑλληνικά Σχολεῖα τῆς Γερμανίας.

Ἐπίσκοπος Λαμψάκου ἐχειροτονήθη τήν 3ην Νοεμβρίου 1985 ἐν Ζυρίχῃ ὑπό τοῦ τότε Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Δαμασκηνοῦ καί ὑπηρετεῖ ὡς Βοηθός Ἐπίσκοπος ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει Ἑλβετίας, Προϊστάμενος προσωπικοῦ τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου καί Πνευματικός τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Ἰνστιτούτου Ὀρθοδόξου Θεολογίας. Διωρίσθη (2001) ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου Διευθύνων τῆς Μητροπόλεως καί Προϊσταμενεύων τοῦ Πατριαρχικοῦ Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Σαμπεζύ τῆς Γενεύης.

Προσφέρει τάς ὑπηρεσίες του εἰς τό ποιμαντικόν καί τό εὐρύτερον πνευματικόν ἔργον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ὅπως ἐπίσης καί εἰς τάς διορθοδόξους καί διεκκλησιαστικάς δραστηριότητας τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου. Ἐξεπροσώπησε τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην εἰς πολλάς οἰκουμενικάς ἐκδηλώσεις καί ἔλαβε μέρος εἰς πολλά θεολογικά συνέδρια.

Ονομαστική: 19 Ἰανουαρίου

Ἱστοσελίς: http://www.dioceseorthodoxe.org

Ἱδρύθη τήν 2αν Ὀκτωβρίου 1982 διά Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου  δι' ἀποσπάσεως ἐκ τῆς μέχρι τότε Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας. Περιλαμβάνει τήν Ἑλβετικήν Συνομοσπονδίαν καί τό Πριγκηπᾶτον τοῦ Λιχτενστάϊν.

Διοίκησις: Ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἑλβετίας ἐν Σαμπεζύ Γενεύης. Ταχ. διεύθυνσις: Archevêché de Suisse, Route de Lausanne 282, CH-1292 Chambésy/GE. Τηλέφωνα: (+41) 22 758.18.33 ἤ 758.18.51. Fax: (+41) 22 758.24.16. Ἠλεκτρονικόν ταχυδρομεῖον (E-mail): [email protected]  Ἱστοσελίς (website): www.dioceseorthodoxe.org
Μητροπολίτης: Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλβετίας καί Ἔξαρχος Εὐρώπης κ. Ἱερεμίας (31.01.1971). Βοηθός Ἐπίσκοπος: Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Λαμψάκου κ. Μακάριος (03.11.1985).
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μάξιμος Πόθος.
E-mail:[email protected]
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Γαλλοφώνων Ἐνοριῶν: Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Jean Renneteau.

Διοικητικόν Συμβούλιον:

Πρόεδρος:  Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας. Ἀντιπρόεδρος: Ἐλλογιμ. κ. Ρήγας Περδίκης. Γραμματεύς: Ἐντιμολ. Ἄρχων Ἔκδικος κ. Tikhon Troyanov. Ταμίας: Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννης Μεϊμάρογλου. Μέλη: Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Λαμψάκου κ. Μακάριος, Ἐντιμ. κ. Σωτήριος Χατζημηνᾶς, Ἐντιμ. κ. Ἐπαμεινώνδας Πανταζόπουλος, Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιος Παπαϊωάννου.

A. Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον:

Πρόεδρος: Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας. Τακτικά Μέλη: Πανοσιολ. Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Jean Renneteau, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Δρ. Ἐμμανουήλ Σημανδηράκης. Ἀναπληρωματικά Μέλη: Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βασίλειος Κοτρότσιος, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ἰγνάτιος Παπαδέλλης.

Β. Ποιμαντικόν καί Φιλανθρωπικόν Ἵδρυμα Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἑλβετίας:

Διοικητικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: κα Δωροθέα Λάτση. Γραμματεύς: κα Γεωργία Θεοφιλίδη. Ταμίας: κα Γεωργία Νικολοπούλου Βατσικούρα. Μέλη: κ.κ. Βεατρίκη Δημητριάδου Power, Ἀταλάντη Χατζηπατέρα- Mo¬quette, Della Tamari Jonson, Ἄντυ Τσελέπη Chayto καί Μαρίνα Manghi. Ἕδρα ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει. Τηλ.: (+ 41) 22 758.20.12. Fax (+41) 22 758 03 55. Παρεκκλήσιον Μητροπολιτικοῦ Οἴκου: Ἅγιος Νικόλαος.

ΕΝΟΡΙΑΙ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΑΛΛΟΦΩΝΟΥ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

1. Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Παύλου Γενεύης. Ἱερός Ναός: Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος. Ταχ. διεύθυνσις: Chemin de Cornillons 12, CH - 1292 Chambésy/GE. Τηλ. +41.(0).22-758.98.60. Fax: 022-758.98.61. E-mail: [email protected]  Ἱερατ. Προϊστάμενος:  Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βασίλειος Κοτρότσιος. Ταχ. διεύθυνσις: Grand-Montfleury 32, CH-1290 Versoix. Tηλ. οἰκίας 022-755. 39.35.
2. Γαλλόφωνος Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίας Αἰκατερίνης-Ἁγίας Τριάδος Γενεύης. Ἱερός Ναός: Ἁγία Αἰκατερίνη – Ἁγία Τριάς. Ταχ. διεύθυνσις: Chemin de Cornillons 12, CH - 1292 Chambésy/GE. Τηλ. 022-758.98.60. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Jean Renneteau. Τηλ. καί Fax οἰκίας: 022-758.19.52. Ἱερεῖς: κ.κ. Alexandre Sadkowski καί Fadi Bushi. Διάκονος: κ. Julien Benz.
3. Ἑλληνορθόδοξος Ἀραβόφωνος Ἐνορία τῆς Ἀναστάσεως Γενεύης. Ἱερός Ναός: Τῆς Ἀναστάσεως. Ταχ. διεύθυνσις: Chemin de Cornillons 12, CH - 1292 Chambésy/GE. Ἐφημέριος:...
4. Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Γερασίμου Λωζάννης. Περιλαμβάνει τά Καντόνια  Vaud, Valais καί Neuchâtel. Ἱερός Ναός: Ἅγιος Γεράσιμος. Ταχ. διεύθυνσις: Avenue Florimont 2, CH - 1006 Lausanne. Ἱερ. Προϊστάμενος:  Οἰκονόμος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρος Ἰωσηφίδης. Τηλ. +41.(0).21-728. 71.71. Ταχ. διεύθυνσις: Avenue de Lavaux. 76, CH - 1009 Pully.
5. Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίας Σκέπης-Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου Φριβούργου. Ἱερός Ναός: Chapelle «Protection de la Mère de Dieu - St. Silouane 1'Athonite». Ταχ. διεύθυνσις: Rue du Botzet 2, CH-1701 Friburg. Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος κ. Michel Quenot. Τηλ. +41.(0).26 912 66 05.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΥ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

6. Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Ἐνορία Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Βέρνης. Ἱερός Ναός: Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (Insel Spital Kirche).Ἐφημέριος: Τάς λατρευτικάς ἀνάγκας τῆς ἐνορίας ἐξυπηρετεῖ ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μάξιμος Πόθος. Ταχ. Διεύθυνσις: Ἡ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως: Archevêché de Suisse, Route de Lausanne 282, CH-1292 Chambésy/GE. Τηλέφωνα: (+41) 22 758.18.33 ἤ 758.18.51. Fax: (+41) 22 758.24.16. E-mail: [email protected]
7. Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Δημητρίου Ζυρίχης. Περιλαμβάνει τά Καντόνια: Zürich, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Schaffhausen, Uri καί Zug.
Ἱερός Ναός: Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου «Ἅγιος Δημήτριος» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἑλβετίας. Ταχ. διεύθυνσις: Griechisch-Orthodoxe Kirche, Rousseaustr. 17, CH - 8037 Zürich. Τηλ. +41.(0).44 361.31.26. Fax: 044 361.32.08. Ἱερ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Δρ. Ἐμμανουήλ Σημανδηράκης. Τηλ. 044 361.40.80.
8. Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀνατολικῆς Ἑλβετίας καί Πριγκηπάτου τοῦ Liechtenstein. Περιλαμβάνει τά Καντόνια: Appenzell A.R., Appenzell I.R., Glarus, St. Gallen, Graubuenden, Thurgau καί τό Πριγκηπᾶτον τοῦ Liechtenstein. Ἕδρα: St. Gallen. Ἱερός Ναός: Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Ταχ. διεύθυνσις: Feldlistr. 18, CH - 9000 St. Gallen. Τηλ. +41.(0).71-278.17.08. Fax: 044-811.15.69. Ταχ. διεύθυνσις: Postfach 2008, 9001 St. Gallen. Ἱερ. Προϊστάμενος• Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ἰγνάτιος Παπαδέλλης. Ταχ. διεύθυνσις: Fallwiesenstr. 29, CH- 8152 Opfi¬kon. Τηλ.: 044 811.15.68, Fax: 044 811 15 69.
9. Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Ἐνορία τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Δυτικῆς Ἑλβετίας. Περιλαμβάνει τά Καντόνια: Aargau, Basel Stadt, Basel Land, Jura καί Solothurn. Ἱερ. Προϊστάμενος: Οἰκονόμος κ. Ἠλίας Παπαδόπουλος.
α. Βασιλεία: Ἱερός Ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας. Ταχ. διεύθυνσις: Gladiolenstr 2, CH-4142 Münchenstein BL. Τηλ. +41.(0).61 411 40 93. Fax: 061 411 40 92.
β. Ὄλτεν: Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου (Kapuzinerkloster).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΤΑΛΟΦΩΝΟΥ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

10. Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Ἐνορία τῶν Ἐπιφανείων Τιτσίνου.
Ἱερός Ναός: Παναγίας τῆς Ὑγείας - Madonna della Salute, Massagno. Ἐφημέριος: Τάς λατρευτικάς ἀνάγκας τῆς Ἐνορίας ἐξυπηρετεῖ ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,  Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μάξιμος Πόθος. Τηλ. 022-758.18.33. Ταχ. Διεύθυνσις: Ἡ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως: Archevêché de Suisse, Route de Lausanne 282, CH-1292 Chambésy/GE. Τηλέφωνα: (+41) 22 758.18.33 ἤ 758.18.51. Fax: (+41) 22 758.24.16. E-mail:[email protected]